Nadzór inwestorski : Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni.


OGŁOSZENIE O WYNIKU
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji roboty budowlanej z zadania: ,,Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni".

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.11.2008r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 23.10.2008r. w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO a poniżej 206.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania: ,,Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni'' oraz wybór najkorzystniejszej oferty z ceną ryczałtową brutto: 148.840,00 PLN brutto (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100) firmy : Biuro Obsługi Inwestycji,, Inwest Wybrzeże ‘' sp. z o.o. , 81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7, działającej na podstawie wpisu pod nr 0000156859 w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Data udostępnienia informacji: 20.11.2008