Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starodworcowej w Gdyni

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU
   
przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie zadania
,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starodworcowej w Gdyni".

 
 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7114/08/V/U z dnia 29.07.2008r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 17.07.2008r, w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie roboty budowlanej ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starodworcowej w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.
Najkorzystniejszą ofertę nr 02 złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DAMAR" Damian Klebba,   84-107 Starzyno, ul. Łąkowa 21, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.
1. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 6717/08/V/U z dnia 24.06.2008r:
- cena oferty brutto                     - 90%
- okres udzielonej gwarancji         -   5%
- okres wykonania zamówienia    -   5%
Oferty otrzymały następującą ilość punktów:
 
1) Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT" , 81-571 GDYNIA, ul.Starochwaszczyńska 64;
a) 6,47   pkt            (cena brutto 1 560 990,00 zł)
b) 0,15   pkt            (okres udzielonej gwarancji 37 miesięcy)
c) 0,17   pkt            (okres wykonania zamówienia 122 dni)
  Razem  6,79 pkt
 
2) Oferta nr 02 -   Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „DAMAR" Damian Klebba, 84-107 Starzyno, ul.Łąkowa 21;
1. 8,99   pkt            (cena brutto 1 220 000,00 zł)
2. 0,5     pkt            (okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy)
3. 0,5     pkt            (okres wykonania zamówienia 100 dni)
  Razem  9,99 pkt
  
3) Oferta nr.03 - Przedsiębiorstwo „ABT" Sp. z o.o., 80-311 Gdańsk, ul. Grottgera 19A/2;
1. 9,0    pkt             (cena brutto 1 218 864,50 zł)
2. 0,15  pkt             (okres udzielonej gwarancji 39 miesięcy)
3. 0,35  pkt             (okres wykonania zamówienia 110 dni)
  Razem  9,5 pkt

2. Jednocześnie informujemy, że 2 oferty zostały odrzucone:
1) Na podstawie art.24 ust 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się Wykonawcę, który złożył ofertę nr 05 Firmę PRI-BUD Jabłoński Sp. z o.o. Wykonawca nie wniósł wadium przed upływem terminu składania ofert. W wyniku wykluczenia na podstawie art. 24 ust 4 oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą.
2) Na podstawie art.24 ust 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się Wykonawcę, który złożył ofertę nr 04 Zakład Usług Budowlanych Roman Las. Wykonawca nie złożył dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W wyniku wykluczenia na podstawie art. 24 ust 4 oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą. Wykonawca nie wykazał się osobą, która posiada uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 31.07.2008