Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Żeliwnej w Gdyni

                                                     OGŁOSZENIE O WYNIKU  

przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie zadania

                      ,,Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Żeliwnej w Gdyni

   Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 7313/08/V/U z dnia 19.08.2008r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 14.08.2008r, w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 150 000 € na wykonanie roboty budowlanej ,,Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Żeliwnej w Gdyni” oraz wybór najkorzystniejszej oferty. Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert.
    Najkorzystniejszą ofertę nr 02 złożyło Przedsiębiorstwo VOLFRAM s.j. Mokrzycki, Podgórski, 84-120 Władysławowo, ul. Żytnia 3, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

1.       Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 6996/08/V/U z dnia 22.07.2008r:
- cena oferty brutto                     - 90%
- okres udzielonej gwarancji         -   5%
- okres wykonania zamówienia    -   5% 

Oferty otrzymały następującą ilość punktów: 

1)       Oferta nr 01 - Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne TELTOR-POL PÓŁNOC SA, 80-554 Gdańsk, ul. Śnieżna 1; 
a)      5,45   pkt                              (cena brutto 84 561,04 zł)
b)      0,5     pkt                              (okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy)
c)      0,04  pkt                               (okres wykonania zamówienia 45 dni)         
Razem  5,99 pkt 

2)      Oferta nr 02 - Przedsiębiorstwo VOLFRAM s.j. Mokrzycki, Podgórski ,84-120 Władysławowo, ul. Żytnia 3;            
a)      9,00 pkt                                   (cena brutto 60 624,02 zł)           
b)      0,5   pkt                                   (okres udzielonej gwarancji 55 miesięcy)           
c)      0      pkt                                   (okres wykonania zamówienia 60 dni)                
Razem  9,50 pkt

3)      Oferta nr 04 - ELPOL Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda 84-242 Luzino ul. Zielona 7;            
a)      7,32   pkt                                             (cena brutto 71 980,00 zł)           
b)      0,5     pkt                                             (okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy)           
c)      0,5     pkt                                             (okres wykonania zamówienia 14 dni)  
Razem   8,32 pkt
 

2.       Jednocześnie informujemy, że 2 oferty zostały odrzucone:

1)      Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca się ofertę nr 03 Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ELSPEC Sp. z o.o. Wykonawca złożył ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88. Oferta w formularzu ofertowym zawiera źle naliczony VAT w konsekwencji czego złą cenę brutto.

2)      Na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca się ofertę nr 05 firmy KRELBUD Sp. z o.o. Wykonawca złożył ofertę o treści nie odpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z zapisem SIWZ pkt 6.1. a) oferta Wykonawcy musi zawierać wypełniony formularz oferty - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1. Wykonawca nie podał okresu wykonania zamówienia w formularzu oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Bartosz _Wardencki
Data udostępnienia informacji: 22.08.2008