ZSO Nr3 Narcyzowa 6 remont sali gimnastycznej

 

Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia, że Zarzadzeniem Nr 3860/07/V/M z dn. 23.10.07r. zatwierdził wynik postepowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 5 278 000 na wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcacych Nr 3 w Gdyni, ul. Narcyzowa 6 . Do przetargu nieograniczonego od 14 000 euro do 5 278 000 euro na wykonanie w/w robót budowlanych, zatwierdzonego Zarzadzeniem Nr 3426/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 wrzesnia 2007r. w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 9 pazdziernika 2007r. do godziny 1000 przystapił jeden Wykonawca - PW „ELSPEC Sp. z o.o. ul. Torunska 20; 80-747 Gdansk, który złoył nastepujaca oferte:cena oferty brutto 393 366,61 zł. Oferta Panstwa firmy PW „ELSPEC Sp. z o.o. ul. Torunska 20; 80-747 Gdansk, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówien publicznych – tresc oferty nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres prac budowlanych w specyfikacji przewiduje „zamontowanie podsufitki w sali gimnastycznej” natomiast do oferty wpisany został „remont dachu” W zwiazku z tym postepowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci od 14 000 euro do 5 278 000 euro na wykonanie remontu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcacych Nr. 3 w Gdyni ul. Narcyzowa 6 zostało nieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 - nie złożono żadnej oferty nie podlegajacej odrzuceniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Data udostępnienia informacji: 30.10.2007