Wyniku Przetargu nieograniczonego do 60 000 EURO na opracowanie scenariusza i organizację Święta ulicy Świętojańskiej w sobotę 23 czerwca 2007 roku

Ogłoszenie Wyniku Przetargu
 
 nieograniczonego do 60 000 EURO

na opracowanie scenariusza i organizację Święta ulicy Świętojańskiej
w sobotę 23 czerwca 2007 roku
 
Zarządzeniem  Prezydenta  Miasta  Gdyni  nr 737/07/V/M z dnia 31 stycznia  2007 r. przetarg
o zamówienie publiczne na opracowanie scenariusza i organizację Święta ulicy Świętojańskiej w sobotę 23 czerwca 2007 roku został unieważniony. W terminie ofertę złożył jeden Wykonawca. W dniu 19 stycznia 2007 r. o godz. 12.00 odbyło się publiczne otwarcie ofert. W trakcie prac komisja dokonała oceny ważności oferty. Oferta jest ważna. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zadania kwotę 120 000 zł brutto. Wykonawca  firma  Studio  BMJ  Wydarzenia   Medialne  z   siedzibą  w  Warszawie   przy
ul. Górskiego 4/35 złożyła ofertę na kwotę 498 065 zł brutto. Przesłanki do unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne zachodzą na podstawie art. 93 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po upływie terminu składania ofert w dniu 19 stycznia o godz. 14.55 do siedziby Zamawiającego wpłynęła oferta z firmy Interart  Sp. z o.o. z  siedzibą przy ul. Głównej 57 w Krzykowie.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Aleksandra Pawłowska
Data udostępnienia informacji: 05.02.2007