Wyniki wyboru wykonawcy:Projektu budowy kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej i budowy urządzenia podczyszczającego

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 2067 z dnia 15.05.2007 r. udzielono zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy kanałów deszczowych w ulicach Adwokackiej, Mierniczej i Oficerskiej w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego przed wylotem do Potoku Kolibkowskiego”.

Zamówienie z wolnej ręki poprzedzone było 2 postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 Euro, w których nie wpłynęła żadna oferta.
Zamówienia na wykonanie usługi jw. powierzono, po przeprowadzonych negocjacjach, Biuru Projektów i Doradztwa Technicznego „Hydroprojekt” sp. z o. o. (mającemu swoją siedzibę w Gdańsku przy ulicy Sobieskiego 21), za cenę ryczałtową równą 178 000 zł. netto (tj.: 217 160 zł. brutto).


(*) Opracowanie jest kolejnym etapem realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej”, prowadzonego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Litwa- Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (INTERREG IIIA) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Monika Grocholewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2007
Data udostępnienia informacji: 30.05.2007
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 12:28 Korekta Magdalena _Kubicka