Wynik wykonawcy;Projektu budowlanego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Energetyków w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.05.2007 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 10.05.2007 r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 Euro na wybór wykonawcy: „Projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicy Energetyków w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego” oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Najkorzystniejszą ofertę z ceną ryczałtową netto równą 140 484,07 zł. (tj.: brutto 171 390,57 zł.) za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiła firma EKOL-UNICON Sp. z o.o., mająca swoją siedzibę w Gdańsku przy ul. Równej 2, z którą zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.(*) Opracowanie jest kolejnym etapem realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej”, prowadzonego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Litwa- Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (INTERREG IIIA) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Monika Grocholewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2007
Data udostępnienia informacji: 19.05.2007
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 12:31 Korekta Magdalena _Kubicka