Wynik wykonawcy: Projektu budowlanego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w ul.Muchowskiego i Arciszewskich i budową urządzenia podczyszczającego

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.05.2007 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 27.04.2007 r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 Euro na wybór wykonawcy: „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w ulicach Muchowskiego i Arciszewskich w Gdyni wraz z budową urządzenia podczyszczającego” oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Najkorzystniejszą ofertę z ceną brutto równą 118 000,00 zł. za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiła Pracownia Projektowo-Wdrożeniowa, mająca swoją siedzibę w Gdyni przy ul. Hodowlanej 18, z którą zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.


 

(*) Opracowanie jest kolejnym etapem realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej”, prowadzonego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Litwa- Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (INTERREG IIIA) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Monika Grocholewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2007
Data udostępnienia informacji: 07.05.2007
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 12:40 Korekta Magdalena _Kubicka
07.07.2011 12:35 Korekta Magdalena _Kubicka