Wynik przetargu poniżej 60.000 euro na wybór wykonawcy: „Projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanału deszczowego w rejonie ulicy Nasypowej wraz z budową urządzeń podczyszczających”(*)

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.01.2007 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 19.01.2007 r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 Euro na wybór wykonawcy: „Projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanału deszczowego w rejonie ulicy Nasypowej w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających” oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Najkorzystniejszą ofertę z ceną ryczałtową: 137 081,33 zł. brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiła firma NORD Investments S. A., mająca swoją siedzibę w Gdańsku przy ul. Toruńskiej 12, z którą zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.

(*) Opracowanie jest kolejnym etapem realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej”, prowadzonego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Litwa- Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (INTERREG IIIA) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Monika Grocholewska
Data udostępnienia informacji: 23.01.2007