Wynik przetargu poniżej 60.000 euro na wybór wykonawcy: „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w rejonie ulic Hryniewickiego, Waszyngtona, Pułaskiego i Skweru Kościuszki wraz z budową urządzeń podczyszczający

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.01.2007 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 21.12.2006 r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 Euro na wybór wykonawcy: „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i prze-budowy kanałów deszczowych w rejonie ulic Hryniewickiego, Waszyngtona, Pułaskiego i Skweru Kościuszki w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających na wylotach do Basenu Prezydenta” oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Najkorzystniejszą ofertę z ceną ryczałtową: 170 800 zł. brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiła firma Pana Edwarda Trocki - Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane „EDBUD, mająca swoją siedzibę w Gdyni przy ul. Wierzbowej 25, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.

(*) Opracowanie jest kolejnym etapem realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej”, prowadzonego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Litwa- Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (INTERREG IIIA) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Monika Grocholewska
Data udostępnienia informacji: 11.01.2007