Wynik przetargu na wybór wykonawcy: "Projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz ze zbiornikiem retencyjnym suchym KARWINY"(*)

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.05.2007 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 14.05.2007 r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 Euro na wybór wykonawcy: „Projektu budowlanego oraz wykonawczego regulacji potoku Źródło Marii na odcinku od ul. Nałkowskiej do przepustu pod torami PKP wraz ze zbiornikiem retencyjnym suchym KARWINY” oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Najkorzystniejszą ofertę z ceną ryczałtową równą 239 963,03 zł netto (tj.: 292 754,90 zł. brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiło Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego „HYDROPROJEKT” sp. z o. o, mające swoją siedzibę w Gdańsku przy ul. Sobieskiego 21, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.(*) Opracowanie jest kolejnym etapem realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej”, prowadzonego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Litwa- Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (INTERREG IIIA) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Winiarz
Wprowadził informację: Monika Grocholewska
Data udostępnienia informacji: 24.05.2007