Wynik przetargu na wybór wykonawcy: „Projektu budowlanego oraz wykonawczego przebudowy kanałów deszczowych w ulicach Żmudzkiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej wraz z budową urządzenia podczyszczającego”(*)

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.05.2007 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 14.05.2007 r. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 Euro na wybór wykonawcy: „Projektu budowlanego oraz wykonawczego budowy i przebudowy kanałów deszczowych w ulicach Żmudzkiej, Kurpiowskiej i Małopolskiej wraz z budową urządzenia podczyszczającego przed wylotem do rzeki Kaczej” oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Najkorzystniejszą ofertę z ceną ryczałtową równą 150 000 zł. netto (tj.: 183 000 zł. brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawiła firma Pana Edwarda Trocki - Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane „EDBUD, mająca swoją siedzibę w Gdyni przy ul. Wierzbowej 25, z którym zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.


(*) Opracowanie jest kolejnym etapem realizacji projektu „Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozbudowę systemów gospodarki wodnej”, prowadzonego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Litwa- Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej (INTERREG IIIA) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Winiarz
Wprowadził informację: Monika Grocholewska
Data udostępnienia informacji: 19.05.2007