Wynik przetargu na roboty budowlanej: ,,ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOMB w krawężniku w ul. Stsrodworcowej

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3233/07/V/U z dnia 21.08.2007r Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 14.08.2007r w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14 000 € a poniżej 5 278 000 € na wykonanie roboty budowlanej ,,ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOMB w krawężniku w ul. Starodworcowej w Gdyni" oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „NORDVIK-Mikołaj Konopka i Krzysztof Wróbel" Spółka  Jawna, 84-240 Reda, ul.Kasztanowa 3, Biuro: Reda, ul. Obwodowa 36, z którą zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego. 

Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie następujących kryteriów:

1. ceny oferty brutto (waga kryterium 95 %) - 9,5 pkt za cenę 146278,00 zł brutto

2. okresu udzielonej gwarancji (waga kryterium 5%) - 0,5 pkt za 55 miesięcy udzielonej gwar.

Razem oferta otrzymała 10 pkt.

Jednocześnie informujemy, że wpłynęła druga oferta firmy P.U.H. "KUNIK" Ludwik Kunikowski,  84-252 Zamostne, Góra ul.Leszczynowa 1, Tel/fax 058 572-18-57, 0501 538 744, która na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 została odrzucona, ponieważ:

Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Nie wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej okresu wykonania przedmiotu zamówienia i okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.

2. Sposób obliczenia ceny jest niezgodny z zapisami zawartymi w pkt13.1, pkt13.2, ppkt13.3, pkt13.11 oraz pkt13.12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

a) kosztorys ofertowy należało sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SIWZ. Złożony wraz z ofertą kosztorys został sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej,

b) składający ofertę sam ustalił pozycje przedmiarowe i dla części pozycji wprowadził wielkości nie zawarte w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ,

c) w pozycji mechanicznego wykonywania koryta przyjęto głębokość 20 cm zamiast podanej: 35 cm.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Elżbieta _Wójcicka
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena _Kubicka
Data wytworzenia informacji: 01.01.2007
Data udostępnienia informacji: 23.08.2007
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2011 12:19 Korekta Magdalena _Kubicka