Wynik postępowania na wybór wykonawcy zadania :budowa chodnika wzdłuż ul.Chwarznienskiej w Gdyni.

Ogłoszenie     o    wyniku    postępowania    w trybie  przetargu    nieograniczonego 
powyżej  60 000 EURO na wybór wykonawcy   zadania :  ,, budowa chodnika wzdłuz ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni ”.


             Zarządzeniem Prezydenta  Miasta Gdyni  z dnia 13.03.2007r  zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 26.02.2007r  w trybie przetargu nieograniczonego powyżej  60 000 EURO na wybór wykonawcy zadania: ,,budowa chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni ’’realizowanego w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Najkorzystniejszą ofertę z ceną ryczałtową :   353.554,61 zł  brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawił  Pan Witold Waciński  właściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego ,,WACIŃSKI” z Kiełpina,  z którym  zostanie zawarta umowa na wykonanie zadania jw.
Jednocześnie  informuję, że na podstawie art.24 ust 1 pkt 10 i ust 2 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych  z postępowania  wykluczono  następującego wykonawcę:
·        Firmę ,,G.M.M.” Marzena Gaffka z Leśniewa
 Wykonawca  nie spełnił  jednego  z warunków udziału  w   postępowaniu, określonych w SIWZ:
-  warunek dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
 specjalności  drogowej bez ograniczeń.  W załączonym do oferty  Zał.nr.3 – wykazano osobę posiadającą  uprawnienia do  kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
  
Oferta wykonawcy  wykluczonego na podstawie art.24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega odrzuceniu .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Barbara Mierzwa
Data udostępnienia informacji: 15.03.2007