Wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Morskiej

Zgodnie z  art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  informujemy, że w dniu 08.05.2007 r. Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem  Nr 1969/2007/V/U zatwierdził  wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie  remontu nawierzchni jezdni i chodnika w ciągu ul. Morskiej na odcinkach: od Obwodowej Trójmiasta do ul. Kartuskiej oraz  od ul. Kalksztajnów do ul. Mireckiego, kierunek Centrum i dokonał wyboru oferty :

 

Firmy Budowlano – Drogowej
„MTM” S.A.
ul. Hutnicza 35
81-038 Gdynia
 

cena oferty  :  2.340.292,21 złotych  brutto
okres realizacji : 60 dni kalendarzowych
okres gwarancji : 37 miesięcy
 

 

Oferta powyższa jest jedyną złożoną ofertą, ważną i niepodlegającą odrzuceniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Ewa _Jodłowska
Data udostępnienia informacji: 11.05.2007