Wykonanie przebudowy pomieszczeń lokalu użytkowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przy ulicy Traugutta 2 w Gdyni.

 Prezydent Miasta GdyniAl. Marszałka Piłsudskiego 52/54   zawiadamia, że Zarządzeniem  Nr 4139/07/V/M  z  dnia  20.11.07 r.  zatwierdził wynik postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 278 000 euro na wykonanie przebudowy pomieszczeń lokalu użytkowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przy ulicy Traugutta 2 w Gdyni.  Do przetargu nieograniczonego poniżej 5 278 000 euro na wykonanie w/w robót budowlanych, zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 3341/07/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 września 2007r. w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 5 listopada 2007 r. do godziny 1030 przystąpił jeden Wykonawca  -  G – M Spółka z o.o. , 84 – 200 Wejherowo , ul. Czeladnicza 4 ,  który złożył  ofertę na kwotę brutto 188 409,35 zł.            Oferta firmy G- M Spółka z o.o.  została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych – treść oferty zawiera błędy w obliczeniu ceny , których nie można poprawić na podstawie art. 88. W związku z powyższym  postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 278 000 euro na wykonanie  przebudowy pomieszczeń lokalu użytkowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przy ulicy Traugutta 2 w Gdyni zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Data udostępnienia informacji: 10.12.2007