Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2.

Prezydent Miasta Gdyni   

zawiadamia, że Zarządzeniem nr 2833/07/V/M z dnia 09 lipca 2007r. w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 euro na roboty związane z wykonaniem kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2.

 

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół               Zawodowych Nr 2.

W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 euro na roboty budowlane w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiany węzła cieplnego oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania i modernizacji c.w.u. w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 zlokalizowanej przy ul. Chylońskiej 237 w Gdyni w dniu 02.07.2007r. zostały złożone dwie oferty spełniające wymogi SIWZ. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 91 ust. 1 wybrano najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny tj. ceny oferty brutto 90% (45 pkt) oraz okres udzielonej gwarancji 10% (5 pkt. za 61 m-cy udzielonej gwarancji) określonych w SIWZ przedstawioną przez:

 
  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DACHBUD” z siedzibą w Gdyni przy ul. Afrodyty 11
z ceną oferty 1 540 877,37 zł bruttoz łączną liczbą punktów 50 pkt. 

Druga oferta została złożona przez:

  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „MARBUD”z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 147
z ceną oferty 1 872 776,17 zł bruttoz łączną liczbą punktów 42,60 pkt.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Data udostępnienia informacji: 19.07.2007