Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Hotelarsko -Gastronomicznych z Zespołem Szkół Usługowych

 Prezydent Miasta Gdyni  

zawiadamia, że Zarządzeniem nr 2832/07/V/M z dnia 09 lipca 2007r. w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 euro na roboty związane z wykonaniem kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych z Zespołem Szkół Usługowych

 

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Hotelarsko -Gastronomicznych z Zespołem Szkół Usługowych

W przeprowadzonym przetargu nieograniczonym powyżej 60 000 euro na roboty budowlane

w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, wymiany węzła cieplnego oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania i modernizacji c.w.u. w budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych z Zespołem Szkół Usługowych zlokalizowanej przy ul. Morskiej 77 w Gdyni w dniu 02.07.2007r. została złożona jedna oferta spełniająca wymogi SIWZ. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 91 ust. 1 wybrano najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny tj. ceny oferty brutto 90% (45 pkt) oraz okres udzielonej gwarancji 10% (1,5 pkt. za 37 m-cy udzielonej gwarancji) określonych w SIWZ przedstawioną przez:

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „MARBUD” z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 147.z ceną oferty 2 752 463,26 zł bruttoz łączną liczbą punktów 46,5 pkt. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Beata Brzostowska
Data udostępnienia informacji: 19.07.2007