Utrzymanie i konserwacja koryt rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni, podzielonego na dwa rejony, w okresie kwiecień 2007 – marzec 2008r

Zamawiający informuje, że zarządzeniem Nr 1662/07/V/U w dniu 12 kwietnia 2007r. Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EURO na usługę po nazwą „Utrzymanie i konserwacja koryt rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni, podzielonego na dwa rejony, w okresie kwiecień 2007 – marzec 2008r.”

Na wykonawcę ww. usługi zostało wybrane Przedsiębiorstwo „DELTA” Sp. z o.o. ul. Janka Wiśniewskiego 26,  81-335 Gdynia z ceną ofertową dla:
-  rejonu południowego – 244 000,00 złotych brutto (słownie brutto: dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych),
- rejonu północnego - 341 000,00 złotych brutto (słownie brutto: trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych.

Uwaga:
Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu o wynikach postępowania na "Utrzymanie i konserwację koryt rzek, potoków, rowów i stawów na terenie miasta Gdyni, podzielonego na dwa rejony, w okresie kwiecień 2007 – marzec 2008" błędnie podano nazwę wybranego w postępowaniu Wykonawcy. Zarządzeniem Prezydneta Miasta Gdyni Nr 2299/07/V/U z dnia 29.05.2007r  sprostowano dane ww Wykonawcy.
Na wykonawcę usług w częściach I i II zostało wybrane Konsorcjum utowrzone przez Przedsiębiorstwo DELTA Sp. z o.o., Gdynia , ul. Janka Wiśniewskiego 26 oraz p. Wojciecha Trzebiatowskiego zam. w Gdyni, ul. Powstania Wielkopolskiego 129/12 prowadzącego Przedsiębiorstwo Budowlano-Komunalne "JUTRZENKA".
Na Lidera Konsorcujm wybrane zostało Przedsiębiorstwo DELTA Sp. z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 16.04.2007