Utrzymanie i konserwacja burzowej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Gdyni w rejonach I i II w latach 2007 – 2010

Zamawiający informuje, że Zarządzeniem Nr 1663/07/V/U w dniu 12 kwietnia 2007r. Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 211 000 EURO na usługę pod nazwą „Utrzymanie i konserwację burzowej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Gdyni w rejonach I i II w latach 2007 – 2010” dla:
1/ Rejonu I – na wykonawcę ww. usługi została wybrana firma Port Service Sp. z o.o.,
ul. mrj H. Sucharskiego 75, 80-601 Gdańsk z ceną ofertową brutto 4 583 819,52 zł
(słownie brutto: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście złotych 52/100) przy następujących cenach jednostkowych:

- C dpog – cena dobowego pełnienia pogotowia – 55,00 zł netto (słownie netto: pięćdziesiąt pięć złotych),
- C dpu – cena dobowego pełnego utrzymania burzowej sieci kanalizacyjnej – 3 520,00 zł netto (słownie netto: trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych),
-  C dou – cena dobowego ograniczonego utrzymania burzowej sieci kanalizacyjnej – 1 910,00 zł netto (słownie netto: jeden tysiąc dziewięćset dziesięć złotych).


2/ Rejonu II – na wykonawcę ww. usługi została wybrana firma Portowe Przedsiębiorstwo Eksploatacji Urządzeń Energetycznych i Wodnych „Sieć” Sp. z o.o., ul. Rotterdamska 7, 81-337 Gdynia z ceną ofertową brutto 3 363 988,21 zł (słownie brutto: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 21/100) przy następujących cenach jednostkowych:

       - C dpog – cena dobowego pełnienia pogotowia – 180,00 zł netto
                       (słownie netto: sto osiemdziesiąt złotych),
       - Cdpu – cena dobowego pełnego utrzymania burzowej sieci kanalizacyjnej – 2 440,00 zł netto
                     (słownie netto: dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych),
       - C dou – cena dobowego ograniczonego utrzymania burzowej sieci kanalizacyjnej – 1.000,00 zł netto  (słownie netto: jeden tysiąc złotych)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 16.04.2007