Utrzymanie i konserwacja burzowej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Gdyni, CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II i CZĘŚĆ III.


CZĘŚĆ I
Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.01.2007r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie i konserwację burzowej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Gdyni w latach 2007 - 2010” w CZĘŚCI I zostało unieważnione.

UZASADNIENIE

Na podstawie dotychczasowych, wieloletnich doświadczeń oraz ofert składanych przez wykonawców we wcześniejszych postępowaniach na ten sam przedmiot zamówienia Zamawiający oszacował jego wartość na kwotę brutto 4.622.400,00 zł. W postępowaniu złożona została oferta jednego Wykonawcy – PORT SERVICE Sp. z o. o., ul. Sucharskiego 75, 80-601Gdańsk na kwotę brutto 6.165.983,46 zł..
Wobec braku pokrycia finansowego na kwotę zaproponowaną w ofercie Wykonawcy unieważnia się postępowanie na „Utrzymanie i konserwację burzowej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Gdyni w latach 2007 - 2010” w CZĘŚCI I na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Ponadto Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu, ponieważ nie udokumentował, że wskazani pracownicy posiadają właściwe uprawnienia do kierowania pracami. W związku z tym Wykonawca podlegałby wykluczeniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznano by w tym przypadku za odrzuconą


CZĘŚĆ II

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.01.2007r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Utrzymanie i konserwację burzowej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Gdyni w latach 2007 - 2010” w CZĘŚCI II zostało unieważnione.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Na wspomnianą część nie złożono żadnej oferty.

CZĘŚĆ III

Zamawiający informuje, że Zarządzeniem Nr 472/07/V/U w dniu 09 stycznia 2007r. Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 211 000 EURO na usługę pod nazwą „Utrzymanie i konserwacja burzowej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Gdyni w latach 2007 -2010 – Część III”. Na wykonawcę ww. usługi została wybrana firma DANKAN Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Metalowców 7, 88-100 Inowrocław
z ceną ofertową brutto 2.556.580,40 zł ( jedyna złożona oferta) przy następujących cenach jednostkowych:
  1. Cdpog – cena dobowego pełnienia pogotowia – 150 zł netto, 160,50 zł brutto.
  2. Cdpu – cena dobowego pełnego utrzymania burzowej sieci kanalizacyjnej – 1.800,00 zł netto, 1.926, 00 zł brutto.
  3. Cdou – cena dobowego ograniczonego utrzymania burzowej sieci kanalizacyjnej – 1.000,00 zł netto, 1.070,00 zł brutto.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 08.01.2007