Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego o wartości zamówienia do 60.000 Euro na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni&#

          

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.04.2007 roku zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 60.000 Euro na wybór wykonawcy Studium Wykonalności dla projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni” oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

            W postępowaniu przetargowym o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego złożonych zostało 6 ofert. Wszystkie oferty spełniały warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny. 

Najkorzystniejszą ofertę z ceną brutto wynoszącą 109 800,00 zł przedstawiło Konsorcjum w składzie:
-  Doradca Consultants Ltd. Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wolności 18A w Gdyni,
-  Ove Arup & Partners International Limitem Sp. z o. o. Oddział w Polsce, z siedzibą przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie,
z którym zostanie podpisana umowa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Małgorzata Nowak
Data udostępnienia informacji: 25.04.2007