Ogłoszenie o wynikach postępowania przetargowego o wartości zamówienia do 60.000 Euro na opracowanie analizy finansowej i analizy społeczno – ekonomicznej dla projektu pn.: „Modernizacja stadionu piłkarskiego GOSiR w Gdyni wraz z poprawą doj

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.05.2007 roku zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 60.000 Euro na wybór wykonawcy analizy finansowej i analizy społeczno – ekonomicznej dla projektu pn.: „Modernizacja stadionu piłkarskiego GOSiR w Gdyni wraz z poprawą dojazdu i dojścia oraz budową miejsc parkingowych” oraz wybór najkorzystniejszej oferty, spełniającej wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W postępowaniu przetargowym o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego złożonych zostało 9 ofert. Z postępowania wykluczone zostały firmy nie spełniające warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z pkt 5.1.3 lub 5.1.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1)   DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, z siedzibą przy Al. Gen. J. Hallera 27/2 w Gdańsku – brak dokumentów potwierdzających należyte wykonanie przez firmę analiz społeczno – ekonomicznych dla trzech projektów, w tym dwóch metodą kosztów i korzyści;
2)   KANTOR Doradcy w Zarządzaniu Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Lewartowskiego 6 w Warszawie – brak dokumentów potwierdzających należyte wykonanie przez firmę analiz społeczno – ekonomicznych dla czterech projektów, w tym dwóch metodą kosztów i korzyści;
3)   STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych Paweł Grabarkiewicz, z siedzibą przy ul. Jarochowskiego 8/8 w Poznaniu – brak wykazania się osobą posiadającą doświadczenie w wykonywaniu analiz społeczno – ekonomicznych metodą kosztów i korzyści.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny. Najkorzystniejszą ofertę z ceną brutto wynoszącą 12 200,00 zł przedstawiła firma EUROFIN doradztwo i szkolenia Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jałowcowej 18a w Dobczycach, z którą zostanie podpisana umowa.Wydział Integracji Europejskiej
Urząd Miasta Gdyni
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
tel. (058) 668 84 48
fax (058) 622 31 37

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Neumann
Wprowadził informację: Małgorzata Nowak
Data udostępnienia informacji: 30.05.2007