Czyszczenie i konserwacja 31 separatorów – urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu Miasta Gdyn

Zamawiający informuje, że Zarządzeniem Nr 1756/07/V/U z dnia 17 kwietnia 2007r. Prezydent Miasta Gdyni zatwierdził wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 EURO na zadanie pod nazwą „czyszczenie i konserwacja 31 separatorów – urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu miasta Gdyni ”
1.       Na wykonawcę ww. usługi została wybrana firma „AWAS – SERWIS” Sp. z o.o., ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa, z ceną ofertową brutto 65.283,91 zł (słownie brutto: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 91/100), która jako jedyna przedstawiła ważną ofertę.
O terminie podpisania umowy powiadomimy Państwa oddzielnym pismem.
2.       Wykluczono z postępowania i odrzucono oferty firm:
a)      „Port Service „ Sp. z o.o. ul. Mjr H. Sucharskiego 75, 80-601 Gdańsk, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na przedstawienie wykazu usług, który nie potwierdza warunku posiadania wymaganego doświadczenia. Wykonawca przedstawił w poz.1 „Wykazu…” zakres usług, który nie może być brany pod uwagę przy ocenie spełnienia warunku, ponieważ wykracza poza pojęcie wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania (o kórym mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane). Brak jest również referencji potwierdzających prawidłowe wykonanie ww. usługi.
b)      Zakład Robót Sanitarnych „SANATOR – BIS” s.c. B. i R. Głuchowscy, Rąbień, ul. Wiosenna 4, 95-070 Aleksandrów Łódzki, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na brak wykazania osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych. Wskazana w ofercie osoba posiada uprawnienia w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.
3.      Odrzucono ofertę Przedsiębiorstwa Robót Budowlano-Kanalizacyjnych i Hydrotechnicznych HYDROKAN Sp. z o.o., ul. Sztutowska 18c, 80-711 Gdańsk, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na zastosowanie stawki VAT 22% podczas, gdy Zamawiający wskazał, że do obliczeń należy przyjąć 7% VAT.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 20.04.2007