Sesja nr XXXVIII z dnia 2006-01-18

PORZĄDEK OBRAD

XXXVIII SESJI RADY MIASTA GDYNI

18 stycznia 2006 roku
Godz. 12.00, s. 105 UM


1. Otwarcie sesji Rady Miasta,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu XXXVII Sesji Rady Miasta,

4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1.ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;

4.2.zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego;

4.3.przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok;

4.4.przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.

4.5.zasad protokołowania sesji i ewidencjonowania uchwał Rady Miasta Gdyni;

4.6.wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy Olgierda;

4.7.wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 401 na rzecz jej użytkownika wieczystego;

4.8.nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Zielonej i ul. Żelaznej;

4.9.nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości gruntowej stanowiących fragment Drogi Gdyńskiej (2 działki - KW 69070);

4.10. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości gruntowej stanowiących fragment Drogi Gdyńskiej (1 działka - KW 68086);

4.11. wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Hutniczej na grunt stanowiący własność osób fizycznych;

4.12. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI - Medal nr 28 (Peter Smith),

uzasadnienie

4.13. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI - Medal nr 29 (Janusz Śniadek),

uzasadnienie

4.14. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI - Medal nr 30 (Przemysław Dyakowski),

uzasadnienie

4.15. zmian do Statutu Miasta Gdyni.

uzasadnienie


5. Sprawozdanie z prac Komisji Kultury.

6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.

7. Interpelacje.

8. Informacje.

9. Wolne wnioski.

10. Ustalenie terminu następnej sesji.

11. Zakończenie obrad.
Protokół z sesji Rady Miasta:
PROTOKÓŁ NR 38/06
XXXVIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 18 stycznia 2006 r.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji Rady Miasta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXVII Sesji RM.
4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1. - ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;
4.2. zmiany uchwały w spr. przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych, przyznawanych w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego programu operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego;
4.3. prrzyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok;
4.4. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok;
4.5. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Olgierda;
4.6. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości poł. w Gdyni, przy Morskiej 401 na rzecz jej użytkownika wieczystego;]
4.7. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Zielonej i ul. Żelaznej;
4.8. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości gruntowych stanowiących fragment Drogi Gdyńskiej (2 działki - KW 69070);
4.9. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości gruntowej stanowiącej fragment Drogi Gdyńskiej (1 działka - KW 68086);
4.10. wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, poł. przy ul. Hutniczej na grunt stanowiący własność osób fizycznych;
4.11. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI - Medal Nr 28 (Peter Smith);
4.12. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI - Medal Nr 29 (Janusz Śniadek);
4.13. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI - Medal Nr 30 (Przemysław Dyakowski);
4.14. zmian do Statutu Miasta Gdyni;
4.15. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę pętli autobusowej przy ul. Lipowej


5. Sprawozdanie z prac Komisji Kultury.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki do protokołu.
Pełne brzmienie opinii komisji - patrz biuletyn stanowiący zał.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.W obradach wzięli udział członkowie Kolegium Prezydenta z wyjątkiem Wiceprezydenta Michała Gucia.Ad 1.


Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.
Wiceprezydent Bogusław Stasiak zgłosił wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad protokołowania sesji i ewidencjonowania uchwał Rady Miasta Gdyni (występującym w planowanym porządku obrad pod numerem 4.5. - p.p.) - projekt wymaga dopracowania.


Radna Jolanta Kalinowska wniosła o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok (nr 4.3. zaplanowanego porządku). Radna odczytała uzasadnienie przedmiotowego wniosku: -
- Integralną częścią każdego gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych powinna być diagnoza lokalnych problemów oraz zasobów w sferze prodofilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jakimi dysponuje gmina. Brak takiej diagnozy oznacza de facto brak podstawowej orientacji w zakresie potrzeb i problemów, jakie rzeczywiście występują w gminie, co z kolei sprawia, że przygotowany do realizacji gminny program jest nieadekwatny do warunków lokalnej rzeczywistości. Niezamieszczenie w gminnym programie lokalnej diagnozy (o której mówiłam w ubiegłym roku) może stać się przyczyną uchylenia tej uchwały przez wojewodę w ramach nadzoru prawnego. Brak lokalnej diagnozy stanowi poważne uchybienie prawne i narusza podstawowe zasady realizacji gminnego programu. Diagnoza powinna odnosić się do każdego z obszarów problemowych określonych w programie i zawierać wskaźniki pozwalające w obiektywny sposób ocenić rzeczywiste rozmiary i nasilenie poszczególnych zjawisk. Od wielu lat nie mamy wiedzy w jaki sposób jest realizowany corocznie uchwalany gminny program. Wydając spore publiczne środki na różne zadania, realizowane w ramach gminnego programu, powinniśmy zawsze mieć na uwadze to, jakie przynosi się korzyści dla mieszkańców i czy efekty są zgodne z naszymi założeniami.
Tekst powyższego uzasadnienia zgodny z oryginałem stanowiącym załącznik.


Odnosząc się do zarzutu dot. nieprzedstawienia radnym sprawozdania z realizacji programu w roku 2005 Wiceprezydent Ewa Łowkiel wyjaśniała: - Nie ma takiego ustawowego obowiązku. Wnoszę o przyjęcie programu, w którym wskazujemy cele i metody jakie chcemy stosować, aby te cele zostały zrealizowane. Program jest bardzo szeroki - obejmuje nie tylko problemy związane z chorobą i leczeniem, ale także bogaty wykaz działań profilaktycznych, rokrocznie wzbogacanych o nowe elementy. Przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie profilaktyki byłoby bardzo trudne. Te potrzeby są oczywiste. Bardzo istotnym elementem tego programu są właśnie działania profilaktyczne. Dokument ma formę programu właśnie, a nie sprawozdania, analizy czy diagnozy. Proszę o niewycofywanie projektu z porządku obrad.


J. Kalinowska- proszę mi powiedzieć, Pani Prezydent: 26 stycznia 2000 r. my, jako rada ...


St. Szwabski- dyskusja odbędzie się we właściwym punkcie obrad.


J. Kalinowska- chcę się odnieść do podstaw prawnych. W roku 2000 powołaliśmy gminną komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych uchwałą 545/2000. § 3 uchwały zobowiązuje przewodniczącego tej komisji do składania Zarządowi i Radzie rocznych sprawozdań z pracy komisji i realizacji programu. Musimy znać te materiały, aby mieć pewność, że publiczne pieniądze przeznaczane na ten cel są właściwie rozdysponowywane.


Radny Stanisław Taube poparł wniosek radnej J. Kalinowskiej argumentując: - Ponieważ jest to spór prawny, proszę o przesunięcie projektu występującego pod numerem 4.4. w miejsce numeru 4.11 i przygotowanie w czasie debaty opinii prawnej celem stwierdzenia, czy przedmiotowy projekt jest zgodny z prawem.


Radna J. Kalinowska-wniosła o zarządzenie przerwy w obradach stwierdzając: - Chcę się zapoznać z poprawkami złożonymi do projektu.


Przewodniczący RM przypomniał, iż realizowany jest punkt 2.: "Przyjęcie porządku obrad", wobec czego powyższy wniosek jest bezzasadny.


Radna J. Kalinowska wycofała swój wniosek o zdjęcie projektu występującego pod nr-em 4.3. z porządku obrad i przegłosowanie w pierwszej kolejności wniosku radnego St. Taube o przesunięcie projektu i przypisanie mu numeru 4.11.


Przewodniczący RMG zdecydował o poddaniu pod głosowanie wniosku radnej J. Kalinowskiej (jako wniosku dalej idącego) w spr. zdjęcia projektu z porządku obrad.


Wniosek radnej J. Kalinowskiej o zdjęcie z porządku obrad projektu występującego pod numerem 4.3. (przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych) nie został przyjęty: 1 gł. "za", 22 gł. "przeciw".


Wniosek radnego St. Taube o przesunięcie projektu z pozycji występującej w planowanym porządku pod numerem 4.3 do pozycji pod numerem 4.11 nie został przyjęty: 3 gł. "za", 23 gł. "przeciw".


Porządek obrad został przyjęty: 23/0/3


Do porządku dołączono, w formie aneksu, projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę pętli autobusowej przy ul. Lipowej"


Przewodniczący St. Szwabski poinformował radnych, że obrady obserwują posłowie Kazimierz Plocke i Lech Woszczerowicz.
Przewodniczący serdecznie przywitał obu posłów.


Ad 3.
Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół XXXVII Sesji za przyjęty.


Ad 4.1.
Zmiany wnoszone do uchwały omówił Dyrektor ZKM, prof. Olgierd Wyszomirski: - Podstawowym elementem projektu są proponowane podwyżki cen biletów okresowych. Ceny tych biletów mają wzrosnąć nieznacznie, przeciętnie o niespełna 3 %. Cena miesięcznego normalnego biletu wzrośnie o 2 zł., zaś miesięcznego ulgowego o 1 zł. Przewiduje się wzrosty cen biletów okresowych, które nie dotyczą Gdyni, a są związane z przekraczaniem granic administracyjnych miasta. Jest to związane z zawartymi między gminami porozumieniami komunalnymi, tj. między Gdynią a gminami ościennymi. Proponowana skala podwyżki jest tu podobna. Nie przewidujemy wzrostu cen biletów jednorazowych. Tu zachowany jest poziom od roku 2002. Elastyczność popytu na nasze usługi powoduje, że warto je zachować. Obecny poziom cen jest więc atrakcyjny dla pasażerów. W projekcie jest też zawarty wykaz uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych (jednolity tekst) oraz rodzaj dokumentów do tego uprawniających. Jest też określenie wieku osób, które są przewodnikami osób niepełnosprawnych. Regulując tę kwestię rozwiązania zaczerpnęliśmy z ustawy z 20 czerwca 92 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorwego, gdzie w art. 1a, ust. 4, pkt 3 zapisane jest, że pod pojęciem opiekuna lub przewodnika należy rozumieć osobę pełnoletnią. W przypadku osoby niewidomej jest to osoba, która ukończyła 13 rok życia. Jest to więc rozwiązanie per analogia przyjęte też w projekcie uchwały. Podczas dyskusji w komisjach wniesiono kilkanaście różnych uwag dotyczących doprecyzowania pewnych kwestii i na tej podstawie powstała autopoprawka (stanowi zał.).


Przewodniczący poprosił mówcę o krótkie omówienie istoty autopoprawki.


O. Wyszomirski- w niektórych miejscach zabrakło przecinka, czy średnika przed drugim członem nazwy legitymacji uprawniających do przejazdów bezpłatnych. Tam, gdzie mowa o legitymacji uprawniającej do korzystania z przejazdów bezpłatnych słowu "warsztaty" nadano liczbę pojedyńczą, celem precyzyjnego określenia, że chodzi o jeden warsztat terapii. W przypadku zapisu dot.osób powołanych do służby wojskowej dodano, iż warunkiem skorzystania z ulgi jest nie tylko karta powołania, ale i książeczka wojskowa.
Inna poprawka dotyczy honorowych dawców krwi (zabrakło słów: "na podstawie") i wreszcie poprawka dotycząca publikacji uchwały i dnia uzyskania ważności, tj. w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu oraz uzyskuje ważność od 1 marca 2006 r..
- Podczas dzisiejszego posiedzenia komisji Pan Milewski zwrócił uwagę na uchybienie w załączniku nr 4 - błąd w numeracji (dwa razy punkt 3.). Ponadto w punkcie 3. należy dopisać: "w granicach administracyjnych Gdyni".
Pan Wyszomirski podziękował radnemu Milewskiemu za uwagi, po czym odczytał opinie związków zawodowych (stanowią zał.).


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Statutowa- pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna


Radna J. Kalinowska wniosła o zarządzenie przerwy w obradach, celem umożliwienia radnym zapoznania się z treścią wniesionych poprawek.


St. Szwabski- poprawki zostały omówione.


Radna Jolanta Kalinowska zgłosiła następujące poprawki:
- § 1 ust. 1 dopisać po z załącznikami nr 1 a, b, c, d;


- § 1 dopisać ust. 3 o treści: "W dniu 22 września będącym Światowym Dniem bez Samochodu pasażerowie podróżujący środkami komunikacji miejskiej liniami trolejbusowymi na terenie miasta Gdyni mają prawo do przejazdów bezpłatnych";


Pan O. Wyszomirski wyjaśnił, iż powyższy przywilej został ustanowiony na okres jednego roku.


J. Kalinowska- to się zakodowało w pamięci.
Radna kontynuowała odczytywanie treści wnoszonych przez siebie poprawek:
- § 1: dopisać ust. 4 o treści: "W dniu 11 kwietnia będącym Dniem Bezrobotnego bezrobotni bez prawa do zasiłku, a korzystający z pomocy MOPS, podróżujący środkami komunikacji miejskiej liniami trolejbusowymi na terenie miasta Gdyni mają prawo do przejazdów bezpłatnych"


- § 2 ust. 3: dopisanie pkt-u 8 o treści: "uczniowie niepełnosprawni (na wózku lub bez) - na podstawie legitymacji szkolnej MENiS II/182/2"
dopisanie pkt-u 9 o treści: "dzieci niepełnosprawne (na wózku lub bez), uczęszczające do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - na podstawie legitymacji przedszkolnej MENiS II/181/2";
dopisanie pkt-u 10 o treści: "dzieci i młodzież niepełnosprawna do lat 18 nie objęci obowiązkiem szkolnym (na wózku lub bez) na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej";
dopisanie pkt-u 11 o treści: "niepełnosprawni uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej (na wózku lub bez) na podstawie zaświadczenia wydanego przez placówkę prowadzącą warsztaty terapii zajęciowej, potwierdzonego przez Referat d/s Osób Niepewłnosprawnych Urzędu Miasta Gdyni"
dopisanie pkt-u 12. o treści: "towarzyszący osobom wymienionym w pkt-ach 8, 9, 10, 11 opiekun"


- § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: Za przewóz zwierzęcia domowego, bagażu ręcznego (przekraczającego wymiary 20 x 40 x 60 cm i nieprzekraczającego wymiarów 30 x 60 x 90 cm., wózka (z wyjątkiem sytuacji określonej w § 2 ust.1 pkt. 2, 3, 4, 5, 8, 9 (dopisać 10 i 11) i ust. 3 pkt 1, 3, 4 oraz dopisać ust. 4 pkt 7;


- § 2 ust. 2 pkt 2: "uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkół policealnych do dnia 31 grudnia roku ukończenia 21 lat : - skreślić i poprawić na: 24 lat;
- § 2 ust. 4 pkt 2 analogicznie j.w.;
- § 7 ust. 3 pkt 1 analogicznie j.w.;
- § 6 ust. 1 analogicznie j.w.


Uzasadnienie: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.01.2002 r. (Dz.U. z dn. 31 stycznia 2002 r.) w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pośpiesznych oraz autobusowego określa wiek młodzieży uczęszczającej do szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej do 24 r.ż. oraz studentów do ukończenia 26 r.ż.


- § 2 ust. 1 pkt 3: skreśla się słowa: "osoba pełnoletnia"
- ust. 1 pkt 4 j.w.;
- ust. 1 pkt 5 j.w.;
- ust. 1 pkt 6 skreśla się słowa: "osoba, która ukończyła 13 lat";
- ust. 1 pkt 12 skreśla się słowa: "osoba pełnoletnia";
- ust. 3 pkt 5 skreśla się słowa: "osoba, która ukończyła 13 lat";
- ust. 4 pkt 7 skreśla się słowa: "osoba pełnoletnia"


Uzasadnienie: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29.01.2002 r. (Dz. U. z dn. 31 stycznia 2002) w sprawie określenia rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego nie określa wieku przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, osobie niewidomej lub ociemniałej.
Ponadto radna Kalinowska stwierdziła: - Zapis, że opiekunem może być tylko osoba pełnoletnia jest dla mnie niesamowity. Np. ktoś, kto ma 17 lat już nie może odwieźć osoby niepełnosprawnej do lekarza? Jeśli Państwo uchwalicie to w takiej formie jak się proponuje, to ograniczycie osobom niepełnosprawnym możliwość poruszania się i na pewno w Gdyni ciszy nie będzie.
Oryginały wyżej przytoczonych poprawek - patrz zał.


Do powyższych poprawek odniósł się Wiceprezydent Marek Stępa: - Chciałbym apelować, abyście Państwo nie uchwalali proponowanych zapisów tak, jak proponuje radna Kalinowska. Przypomnę, że projekt był przygotowywany w drodze wielomiesięcznego procesu. Proszę o odrzucenie poprawek Pani radnej, z którą również dyskutowaliśmy na komisjach. Apeluję o niedokonywanie wyrywkowych poprawek. Może to wprowadzić bałagan do jednak spójnej konstrukcji jaką jest taryfa.


Marcin Wołek- wydaje mi się, że na dostęp do komunikacji przez osoby niepełnosprawne nie można patrzeć tylko przez pryzmat finansowy. Osoby te mogłyby mieć problemy z wejściem do wysokopodłogowych pojazdów i warto wspomnieć, że na ponad 318 pojazdów aż 2/3 stanowią pojazdy niskopodłogowe. Trzeba też patrzeć na aspekt fizycznej możliwości wejścia czy wyjścia z pojazdu. Kolejne obniżanie dochodów ZKM może powodować także w tym zakresie oszczędności. Aspekt finansowy to jedno, a aspekt techniczny to drugie. Popieram wniosek Prezydenta Stępy. Nie wiem, czy Pani Kalinowska wyliczyła konsekwencje finansowe przyjęcia zgłoszonych przez nią poprawek.


J. Kalinowska- przykro mi było usłyszeć to, co Pan powiedział. Ja nie muszę wyliczać. Zabieramy uprawnienia, które wcześniej gmina wprowadziła. Przejrzałam wszystkie uchwały RM (poświęciłam na to 3 dni) i proszę zobaczyć, co dzisiaj wprowadzamy. Wszelkie zmiany powinny być wytłuszczane, żebyśmy nie musieli grzebać w papierach. To co powiedziałam, jest prawdą. Zapominamy, że matkami są też osoby niepełnoletnie. Czy ta matka ma płacić, bo nie jest pełnoletnia? Ludzie, obudźcie się!


Radny Tomasz Gorczyński zaproponował uwzględnienie poprawki radnej J. Kalinowskiej (w formie autopoprawki) odnoszącej się do ograniczenie wiekowego przewodników argumentując: - Wydaje się, że ta poprawka jest sensowna i jeśli jest w zgodzie z aktami wyższego rzędu w tym względzie, to należałoby ją uwzględnić.


E. Łowkiel- nie każdy może być opiekunem prawnym dziecka.Nie może to być opiekun nie ponoszący odpowiedzialności za przewóz. Opiekunem prawnym jest przede wszystkim rodzic i to on musi zapewnić bezpieczny dojazd. Mówimy o dzieciach niepełnosprawnych, w tym o dzicciach bez normy intelektualnej. Moim zdaniem ryzykowny jest zapis dopuszczający pełnienie funkcji opiekuna przez osobę niepełnoletnią. W moim przekonaniu to gmina ponosi odpowiedzialność. Musiałby się na ten temat wypowiedzieć prawnik.


Radny A. Borkowski zaproponował następujące rozwiązanie: - Pójdźmy w kierunku, jaki wskazuje k.c., w którym mowa jest o tym, że proste operacje cywilne może także przeprowadać osoba, która ukończyła 13 rok życia. Np. może - w świetle prawa - kupić gazetę.
Radny Borkowski zaproponował, aby w miejscach, w których mowa jest o opiekunach pełnoletnich, wprowadzony został zapis: "od 13. roku życia". Sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym jest wzięciem na siebie odpowiedzialności. Ta odpowiedzialność jest oczywiście podzielona. W pierwszym rzędzie odpowiadają rodzice, którzy wyrażają na to zgodę. Myślę, że można się zwrócić do radców prawnych o wyrażenie opinii w tym względzie. Przykład niepełnoletniej matki jest istotny.


Kazimiera Cegłowska- moja niepełnoletnia córka urodziła dziecko, ale nie mogła - jako niepełnoletnia - sprawować nad nim opieki. Tą odpowiedzialność ja musiałam przejąć.


J. Kalinowska- ręce opadają. Proszę przeanalizować taką sytuację: w rodzinie jedno z dzieci jest niepełnosprawne, pracuje tylko ojciec, a matka opiekuje się dziećmi. W przypadku gdy matka rozchoruje się, czy 17-letni syn nie może pomóc i zaopiekować się niepełnosprawnym dzieckiem? Wprowadzacie Państwo utrudnienia dla niepełnosprawnych, a przecież Gdynia jest miastem bez barier. Niestety, te bariery są. Będziemy o tych barierach głośno mówić. Na całą Polskę.


E. Łowkiel- rodzic może wszystko, ale na własną odpowiedzialność, natomiast wpisanie tego, co Państwo proponujecie, do uchwały spowoduje przejęcie odpowiedzialności przez Miasto. Odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice. W przypadku braku nadzoru nad dzieckiem w czasie wypadku prokuratura prowadzi z urzędu dochodzenie. Rodzic oczywiście może zlecić 5-letniemu dziecku sprawowanie opieki, ale to on ponosi wtedy odpowiedzialność. Wszystkie dzieci niepełnosprawne do 25 roku życia dowożone są do szkół przez gminę. W przypadku rehabilitacji dowozi rodzic. W moim przekonaniu to rodzice muszą ponosić tę odpowiedzialność, a nie przerzucać ją na gminę. Obywatele dochodzą roszczeń w stosunku do gminy z tego tytułu, że czegoś im gmina nie zapewniła, np. nie zrealizowała jakiejś opieki i takie zdarzenia dotyczą głównie dzieci.


J. Kalinowska- Pani Prezydent, jeśli matka powinna dowieźć dziecko na rehabilitację np. na Kolibkach i jeśli rozchoruje się, wobec czego dziecko nie pojedzie na zajęcia, to czy Pani wie, że to dziecko "wypada" z całego cyklu zajęć? Proponuję: uchwalmy podwyżki na bilety, bo to trzeba zrobić, ale nad przepisami dot. kryteriów i wymogów zastanówmy się. Nie wprowadzajmy dzisiaj tych wszystkich poprawek. Tu brakuje jeszcze przywołania rozporządzenia nt. przepisów porządkowych dla pasażerów. Proponuję wstrzymanie się z podjęciem decyzji jeszcze na miesiąc. Przedstawimy w tym czasie wszystkie argumenty. Powołajmy jakąś komisję i zróbmy to tak, żeby nikt nie ucierpiał. Osoby niepełnosprawne na pewno nie będą zadowolone z takich zapisów. Wyjdziemy na ulicę tak, jak to już robiliśmy.


Jacek Milewski- od kilku lat ten rodzaj uchwał budzi mój wewnętrzny protest, ponieważ uważam, że powinniśmy podnosić poziom życia mieszkańców, żeby było ich stać na realizowanie opłat. Wiadomo, że tego rodzaju uchwały pociągają za sobą uruchomienie mechanizmów kontroli, co stanowi dla mieszkańców dyskomfort. Myślę, że tak jak poprzedni rząd wprowadził ograniczenia jeśli chodzi o możliwości korzystania ze zwolnień od podatków, my też powinniśmy zastanowić się nad ograniczeniami dotyczącymi uprawnień. Jest ich bardzo dużo (nawet dla psów). Proponuję przegłosowanie projektu w proponowanym brzmieniu, ale chciałbym, aby na komisjach zajmujących się merytorycznie tego typu problemami zastanowiono się nad tą sprawą.


J. Kalinowska- czy Pan wie, że w Gdyni jest 34 tysiące niepełnosprawnych? Pan im dodatkowo robi krzywdę.


M. Stępa- nie obawiam się, że ulegniecie Państwo demagogii. Stawianie wymogu pełnoletności opiekunów nie jest postawieniem szczelnej bariery uniemożliwiającej dziecku wzięcie udziału w zajęciach, czy też pozbawieniem możliwości nagłego zastąpienia rodzica przez kogoś młodszego. Jeśli będzie to osoba nastoletnia, to będzie to najczęściej uczeń dysponujący miesięcznym biletem, a jeśli nie, to skorzysta z biletu ulgowego kosztującego 1 zł. Jeśli ktoś powie na to, że 1 zł. też ma w niektórych sytuacjach swoją wagę, co niestety jest prawdą, to będzie to bodziec do zastanowienia się, czy ma jechać rodzic czy dziecko. Nie ma chyba wątpliwości, że dziecku powinien towarzyszyć rodzic. Gdybyśmy wprowadzili postulowane przez Panią radną zwolnienie, to spowodowalibyśmy, że takie decyzje podejmowałoby się znacznie łatwiej. Stanowczo podtrzymuję nasze stanowisko.


O. Wyszomirski- zwracam uwagę, że rozwiązanie zawarte w projekcie jest oparte właśnie na obowiązującym prawie. W ustawie z czerwca 92 r. w art. 1a, ust. 4, pkt 3 jest zapisane: "ilekroć w ustawie jest mowa o opiekunach lub przewodnikach, należy przez to rozumieć jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej osobę, która ukończyła 13 lat albo psa - przewodnika"


J. Kalinowska- czy ta ustawa nie została uchylona w 2002 r.?


O. Wyszomirski- nie.


Lech Żurek- Pani Kalinowska rzuciła świetny pomysł: "powołajmy jakąś komisję". Przypomnę, że rada pracuje za pomocą takich właśnie komisji. Żałuję, że Pani Kalinowska nie uczestniczyła w posiedzeniu naszej komisji. W biuletynie zamieszczane są terminy naszych posiedzeń. Komisja Gospodarki Komunalnej z reguły spotyka się w piątek. Jeśli macie Państwo merytoryczne uwagi, to naprawdę najlepiej zgłosić je na posiedzeniach odpowiednich komisji. Niech to będzie nie "jakaś komisja", tylko komisja, która już funkcjonuje.


Poprawki zgłoszone przez radną Jolantę Kalinowską (treść podana wyżej) nie zostały przyjęte: 2/24/0


UCHWAŁA NR XXXVIII/901/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej została przyjęta: 25/1/1


Wobec przyjęcia uchwały votum separatum zgłosiła radna Jolanta Kalinowska.


Ad 4.2.
Przed przystąpieniem do prezentacji projektu Wiceprezydent E. Łowkiel zapowiedziała kolejne regulacje dotyczące Regulaminu w związku z zapowiedziami tak z Wojewódzkiego Urzędu Pracy jak i w mediach, iż w najbliższym czasie ulegną zmianie zasady przyznawania stypendiów. Będzie to zasada wypłacania kwot uczniom bez konieczności ponoszenia najpierw wydatków, a następnie ich refundowania.
Poprawki wprowadzane w drodze przedmiotowego projektu mają na celu uregulowanie nast. kwestii:
- § 4 ust. 1: dopisanie: "gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego" - brak takiego zapisu powodował, że dochody w rodzinach rolniczych naliczano niezgodnie z przepisami, gdy tymczasem dochody winny być przeliczane zgodnie z danymi zawartymi w ogłoszeniu Prezesa GUS;
- drugi dodany zapis ma na celu umożliwienie dyrektorowi placówki podjęcie decyzji, w formie zarządzenia, na co mogą być przeznaczone stypendia
Komentując drugą zmianę Wiceprezydent wyjaśniała, iż zapis jest efektem uzgodnień jakie podjęto w związku z wcześniejszymi kłopotami w sferze wydatków, na które można było przeznaczać stypendia. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych trudno te wydatki ogólnie dla wszystkich placówek kwalifikować, inne bowiem są wydatki dyplomanta np. technikum gastronomicznego, a inne w technikum o odmiennym profilu.
Ponadto pani Łowkiel przypomniała, że przedmiotowe stypendia przeznaczone są dla uczniów spoza Gdyni.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXVIII/902/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadcctwa dojrzałości/maturalnego została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.3.
Przedstawiając projekt Wiceprezydent Ewa Łowkiel zaznaczyła na wstępie, że uchwała nie jest aktem prawa miejscowego, a Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie została powołana w drodze uchwały rady, lecz w drodze zarządzenia Prezydenta i tym samym sprawozdanie komisja przedstawia nie radzie, lecz Prezydentowi. Nie ma też zapisu w ustawie o rozwiązywaniu problemów alkoholowych mówiącego o konieczności składania takich sprawozdań. Prawdą natomiast jest to, że Wojewoda co roku przesyła do wypełnienia kwestionariusz dot. działań w przedmiotowym zakresie.
Ostateczny projekt programu - jak dalej informowała wiceprezydent - zawiera w sobie wiele autopoprawek, będących m.in. pochodnymi poprawek zgłaszanych przez komisje rady. Dodatkowo wprowadzono jeszcze poprawkę na wniosek radnego J. Milewskiego, tj. dopisanie w punkcie III podpunkcie 1. słów: "kluby sportowe". Forma programu jest co roku podobna, natomiast spektrum zadań w nim zawartych jest systematycznie poszerzany.
- Przejrzałam zapisy programów innych miast - mówiła dalej p. Łowkiel - poszukując formuły zapisu. W żadnym nie widziałam diagnozy. Część tych programów miała charakter sprawozdań. My mamy przyjąć program.
Spożywanie alkoholu nie jest zabronione, natomiast zabronione jest szkodliwe spożywanie w tym sensie, że czyn ten podlega jurysdykcji sądów rodzinnych. I to jest jedno z głównych zadań komisji, która do takich sądów kieruje wnioski o skierowanie na przymusowe leczenie. W obecnie proponowanym programie szereg zadań doprecyzowano. Co roku przeprowadzana jest analiza liczby osób, które dobrowolnie poddały się leczeniu i liczby tych osób, w stosunku do których komisja skierowała wnioski do sądu o zasądzenie przymusu leczenia. Liczba tych osób rośnie. Zwiększa się też liczba osób, które w wyniku zgłoszenia do leczenia deklarują gotowość do dobrowolnego poddania się leczeniu. W przypadkach takich deklaracji sąd oddala wniosek. To jest właśnie przyczyna oddalania przez sąd prawie 50 % wniosków komisji. Z analizy danych wynika, że rośnie też liczba tzw. osób współuzależnionych, które uczestniczą w terapii. Jest to m. in. wynik różnego typu kampanii przez nas organizowanych. W tym roku wydrukowaliśmy 30 tysięty ulotek wskazujących, gdzie osoby dotknięte tym problemem mogą uzyskać pomoc we wszelkiej możliwej postaci.
W realizacji programu uczestniczą jednostki miasta, wydziały urzędu, wszystkie szkoły, placówki edukacyjno - opiekuńcze i MOPS. Współracujemy ze Strażą Miejską. Bardzo ważną rolę pełni Policja. Udało się wypracować mechanizm, w którym Policja zgłasza do komisji wniosek o leczenie. Dzięki temu zwolniona od tego jest rodzina osoby uzależnionej. Jest to istotne, bo zdarzało się często, że w czasie postępowania sądowego członkowie rodziny wycofują się z tytułu różnego rodzaju obaw. Uznano więc, że najbezpieczniejszą formą będzie wystosowywanie takich wniosków przez Policję.
- Bardzo istotne jest oczywiście samo leczenie i tu mamy placówki służby zdrowia, a także Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Uważamy, że każda instytucja proponująca tu jakąś aktywność wpisuje się w program profilaktyczny. Trudno w przypadku tej sfery działalności wyliczyć całość środków jakie się przeznacza na walkę z tym problemem. Nasze pieniądze to świetlice socjoterapeutyczne, które stanowią wypracowaną formułę wsparcia rodzin i których jest już w Gdyni 17. Zatrudniani w nich są tylko terapeuci i psycholodzy. Wypracowaliśmy standardy jeśli chodzi o wyżywienie i ilość zajęć. Na to wszystko przeznacza się ponad 300 tys. zł. Zwiększana jest liczebność grup w świetlicach. Warto podkreślić, że pieniądze przekazywane szkołom na działalność pozalekcyjną także wpisują się w szeroko rozumianą profilaktykę. Szkoły mają obowiązek przyjmowania programów profilaktycznych na dany rok szkolny i my też przekazujemy na ten cel dodatkowe pieniądze po to, aby programy były atrakcyjniejsze, by można było zatrudnić lekarza terapeute, żeby można było prowadzić warsztaty psychologiczne. Ze sprawozdań szkolnych uzyskujemy wiedzę, jakie programy były realizowane, ile na to wydano pieniędzy (a była to kwota 150 tys. zł. w minionym roku budżetowym). Takie informacje pozwalają mi z przekonaniem wspierać realizację tych programów, poprzez realizację których przeciwdziałamy skutkom szkodliwego spożycia alkoholu i budujemy system wsparcia.


Opinie komisji:
Komisja Zdrowia- pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna


Wystąpienie radnej J. Kalinowskiej: - Minęło 10 lat od uchwalenia Deklaracji o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej. Sejm uchwalił dnia 29.07.2005 r. ustawę o przeciwdziałaniu przemocy, której zapisy obowiązują od 1 stycznia 2006 r. Samorządy winne ją realizować na zasadach określonych w przepisach ustawy o pomocy społecznej lub ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Do zadań własnych gminy należy:
1) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
2) poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
3) opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie
Zdziwiona więc jestem, że w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nic na temat ochrony przed przemocą domową nie ma. Przygotowałam poprawki. W Gdyni nie mamy wiedzy w jaki sposób corocznie jest zrealizowany program. Powielamy zadania, uchwalamy programy, wydajemy pieniądze publiczne, a alkoholizm wzrasta, a przy tym przemoc w rodzinie. Czy lekiem na całe zło ma być alkohol? Czy stacje benzynowe w Gdyni, w Polsce muszą pełnić rolę melin? Pozwala nam ograniczyć tę sprzedaż art. 12 ust. 2 ustawy o trzeźwości. Przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców powinno zajmować najważniejsze miejsce w gminnym programie z uwagi na zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Rok temu monitowałam, by rozpocząć współpracę z ośrodkami szkolenia kierowcó, by wdrożyć program profilaktyczny dla kandydatów na kierowców, zająć się dystrybucją licznika trzeźwości. Myślę, że należałoby wprowadzić program profilaktyczny i szkolenia z zakresu problematyki alkoholowej w zakładach komunikacji miejskiej. Integralną i podstawową częścią programu powinien być harmonogram realizacji zadań (kto, co, kiedy, gdzie, dla kogo, za ile?), czyli szczegółowy kosztorys. Po zakończeniu realizacji powinna być dokonana ocena realizacji tego zadania. Wówczas jest jakiś sens i czyste sumienie, że nie zmarnowano środków publicznych.
26 stycznia 2000 r. powołaliśmy Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Uchwałą Nr 545/2000. § 3 tej uchwały stanowi: "Zobowiązuje się przewodniczącego Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do składania Zarządowi Miasta i Radzie Miasta rocznych sprawozdań z pracy komisji i realizacji programu".
Brak również ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami. Brak też określenia liczby produktów sprzedaży oraz usytuowania miejsc sprzedaży.
Zapoznałam się z projektem "Ogólnopolska sieć gmin wiodących". Gminy wiodące realizują wszystkie zadania zapisane w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to forma współpracy samorządów z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z woj. pomorskiego w otwartym programie uczestniczą m. in. Gdańsk, Sopot, Reda. Czas na Gdynię.
Przytoczony tekst zgodny jest z treścią załącznika.


E. Łowkiel- kwestia kosztów realizacji programu: część tych kosztów wykazana jest m.in. w budżecie miasta, gdzie wpisane są wydatki - kto ile. Jest także sprawozdanie z wykonania budżetu i tam też jest wykazane, jakie kwoty są na ten cel przeznaczane. Poprzez cel, na realizację którego przeznaczane są te kwoty, rozumiem szeroko pojętą profilaktykę. Są to różne działania, np. promocja zdrowego stylu życia. Bardzo trudno byłoby wydzielić wszystkie pieniądze jakie służą realizacji celów programu i pokazać je w jednej konkretnej kwocie.
Sprawa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA): jest to jedna z agencji rządowych, która głównie wydaje pieniądze i to przede wszystkim na szkolenia. Brałam udział w takim szkoleniu - bardzo drogim i o bardzo niskim poziomie. Wg mnie są wartościowsze programy. Wolę wydać pieniądze na dożywianie dzieci, czy na działania profilaktyczne. To są szkolenia (mowa o PARP-ie). Za szkolenie pracownika odpowiada pracodawca. Nie mamy prawnej możliwości, by szkolić kogoś na koszt gminy.
Nie do końca też rozumiem, dlaczego mamy szkolić kierowców. To, że nie wolno im pić alkoholu jest oczywiste. Za picie kierowca idzie do więzienia.
Wreszcie sprawa ustawy, która tylko połowicznie rozwiązuje problemy. W jaki sposób to wpisać? Realizuje to sąd, który z urzędu kieruje sprawy do prokuratury. Są to działania wynikające z aktów prawnych dotyczących Policji, sądów i leżą one poza kompetencjami urzędnika samorządowego. Przepisywanie czegoś, co nie przekłada się na konkretne działania instytucji samorządowych chyba nie byłoby celowe.
- Myślę, że nasz program zawiera bardzo konkretnie sformułowane zadania, natomiast nie jest to sprawozdanie.


Radna J. Kalinowska zgłosiła nast. poprawki:
- rok 2005 należy poprawić na 2006;
- w punkcie 2. dopisanie słów: "oraz przemocy" (przeciwdziałanie wczesnej inicjacji alkoholowej oraz przemocy wśród młodzieży);
- w punkcie o brzmieniu: "Wszechstronnego wspierania rodzin ..." dodanie słów: "i przemoc domowa";
- w punkcie 6. dopisanie: "oraz przemocą w rodzinie";
- w podpunkcie 1. punktu IV dopisanie: "oraz dotkniętych przemocą domową";
- w podpunkcie 4. punktu IV dopisanie po słowach: "i członków ich rodzin" dopisanie: "i ofiar przemocy domowej";
- w popunkcie 7. punktu IV po słowie: "alkoholowy" dopisanie: "oraz przemoc w rodzinie";
- w podpunkcie 1. punktu V po słowie: "alkoholowej" dopisanie: "i ochronie przed przemocą w rodzinie";
- w podpunkcie 2. punktu V po słowie "uzależnione" dopisanie: "oraz dotknięte przemocą";
- w punkcie VI dopisanie podpunktu 6 o treści: "Wczesna diagnoza i interwencja wobec osób dotkniętych przemocą w podstawowej opiece zdrowotnej - szkolenie lekarzy, personelu medycznego"
Ponadto radna Kalinowska zwróciła uwagę, że w punkcie VIII. nie ma zapisu o współpracy z Policją i Strażą Miejską. - Jest tylko zapis o klubach i radach dzielnic.
W związku z powyższym radna Kalinowska wniosła o dopisanie w podpunkcie 1. punktu VIII słów: "Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna".
Powyższa numeracja przywoływanych punktów zgodna jest z numeracją dokumentu, jakim dysponowała radna Kalinowska i który jest załączony do protokołu.


Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- jako członek komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi już od 7. lat wysłuchałem propozycji Pani radnej z nadzieją, że będą to propozycje, nad którymi warto się pochylić. Mam wątpliwości czy dopisanie 2. słów rozwiąże jakiś problem. Chciałbym, aby tak było, bo wtedy kilka sesji rozwiązałoby najważniejsze problemy świata. Fakt, że nie piszemy w tym dokumencie o przemocy w rodzinie na pewno nie wpłynie na pogorszenie sytuacji w tej kwestii.


J. Kalinowska- czytał Pan ustawę, Panie radny?


Z. Zmuda Trzebiatowski- propozycje, które Pani składa, są momentami wręcz absurdalne. Np. propozycja napisania o terapii dla osób będących przedmiotem przemocy. Rozumiem, że ma Pani na myśli terapię na pogotowiu. To obrazuje, co się dzieje, gdy dopisujemy określone słowa w różnych miejscach "z automatu". Równie dobrze można by napisać o finansowaniu samoobrony. Miałem nadzieję, że zaproponuje Pani konkretne, nowe działania, tymczasem zaproponowała Pani dopisanie paru słów nt. przemocy domowej. Czy tylko na to Panią stać? Jestem bardzo rozczarowany. Liczyłem na więcej. Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli wysłuchać Pani twórczych propozycji. Proponuję nie uwzględniać uwag Pani radnej.


J. Kalinowska- takie wystąpienia mają miejsca, gdy ktoś nie ma argumentów. Jest ustawa i Pan, jako członek komisji, powinien zasugerować, co ma być. Pracownicy urzędu otrzymują wynagrodzenia i to nie my powinniśmy za nich wykonywać pracę. Rok temu tu, na tej sali, mówiłam o przemocy i nic Pan nie zrobił, Panie radny.


E. Łowkiel- niewątpliwie tam gdzie jest problem alkoholowy występuje też przemoc. Nie można zajmować się problemem alkoholizmu nie wnikając w sprawę przemocy. Z zapisów ustawy nie płynie dla gminy obowiązek zapisywania zadań celem rozwiązania tego problemu. Jest ustawa, która wprowadziła nowe rozwiązania, które będą sprzyjać stawianiu czoła temu problemowi. Przy działaniach dotyczących osób uzależnionych również i tego typu sprawy są załatwiane. Jest to traktowane (przemoc - p.p.) jako jeden z objawów tej choroby. Podzielam opinię Pana radnego, że mechaniczne dorzucenie 2. słów niczego nie rozwiąże. W tym roku dzięki inicjatywnie Komisji Zdrowia powołano Poradnię Dziecka Krzywdzonego, a więc powstało miejsce, gdzie wsparcie znajdują - i to jest ten konkret - dzieci z rodzin osób uzależnionych. Przypomnę, że na nas wszystkich ciąży obowiązek zgłaszania faktów przemocy do prokuratury. Takim czy innym zapisem możemy tylko usypiać sumienia. Konieczne natomiast jest działanie, tworzenie miejsc wsparcia i informacja gdzie można takie wsparcie znaleźć. Jest też potrzebna wiedza, jakie zachowania można objąć mianem przemocy. Zapraszam do składania propozycji co do odmiennego skonstruowania programu, by był czytelny i inspirował do działań. Tak naprawdę na końcu zostaję z tym sama - nawet z poprawką Pani radnej dotyczącą dopisania 2. słów.


Poprawki radnej J. Kalinowskiej (treść jak wyżej) nie zostały przyjęte. Wynik głosowania: 3/21/0


UCHWAŁA NR XXXVIII/903/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok została przyjęta: 22/1/2


Ad 4.4.
E. Łowkiel- ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nałożyła na gminy obowiązek stworzenia programu. Program ten ma nieco inną konstrukcję niż poprzedni (pkt 4.3.). Należy tu zaznaczyć, że tam gdzie placówki statutowo zajmują się uzależnieniami, także i ten problem rozwiązują.
Nie ma przymusu leczenia jeśli chodzi o nadużywanie środków psychoaktywnych, natomiast jest taki przymus jeśli chodzi o chorobę alkoholową. Z kolei nie ma zakazu sprzedaży alkoholu, natomiast obowiązuje taki zakaz w przypadku narkotyków.
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii krótko i ogólnie formułuje zadania dla gminy w tym zakresie. W programie zapisaliśmy przede wszystkim to, co już robimy. Udało się nam powołać do życia poradnię i przychodnię, które zajmują się leczeniem i terapią osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Do tej pory funkcjonował punkt konsultacyjny. Obecnie można znaleźć wsparcie u lekarzy specjalistów. Analizując programy realizowane w szkołach zauważyłam, że kładzie się tam nacisk na rozwiązywanie problemów związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. Działania są nakierowane przede wszystkim na uświadamianie.
Nie ma jeszcze wojewódzkiego i krajowego programu, przynajmniej nie dotarły do mnie, ale uznałam, że należy zrobić to, co należy do kompetencji Miasta i stworzyć, choćby skromny, program. Proszę o przyjęcie programu w proponowanym kształcie. Będzie on podstawą do podjęcia szerszej dyskusji jesienią.


Opinie komisji:
Komisja Zdrowia- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna


Radna J. Kalinowska zaproponowała dopisanie do punktu VI zapisu o nast. treści: "Do 31 marca 2007 r. wydział przedkłada radzie raport z realizacji gminnego programu i efektów jego realizacji". - Byłby to zapis zgodny z ustawą - art. 11 - podkreśliła radna.


E. Łowkiel- nie ma takiego ustawowego obowiązku. Z ustawy wynika, że sprawozdanie przedstawia Marszałkowi lub Radzie Gminy Prezydent. Wpisywanie proponowanego przez Panią radną tekstu, bez opinii prawnej, uważam za bezzasadne. Sprawozdanie z działalności wszystkich wydziałów i instytucji miejskich składane jest co roku do 15 stycznia. Te dokumenty są i można je udostępnić. To są stosy dokumentów.


J. Kalinowska- Państwo takie sprawozdania macie, ale my nie wiemy.


E. Łowkiel- można się z tym zapoznać. Nie są to tajne dokumenty.


Poprawka radnej J. Kalinowskiej (j.w.) nie została przyjęta: 3/22/0


UCHWAŁA NR XXXVIII/904/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok została przyjęta: 23/0/2


Ad 4.5.
Projekt -zgodnie z treścią załącznika - przedstawił Wiceprezydent Bogusław Stasiak.
Autopoprawka: w miejsce roku 2005 wpisanie roku 2006.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXVIII/905/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Olgierda została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.6.
Wiceprezydent B. Stasiak zgłosił autoprawkę analogiczną do poprzedniej (rok 2006), po czym przypomniał, iż zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i k.c. użytkownik wieczysty ma prawo do nabycia nieruchomości przez siebie użytkowanej, a Rada Miasta ma kompetencje do wyrażenia na to zgody.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXVIII/906/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Morskiej 401, na rzecz jej użytkownika wieczystego została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.7.
Jak informował Wiceprezydent B. Stasiak, przedmiotowy projekt porządkuje stany terenowo - prawne. PKP nadal ma możliwość przekazywania nieruchomości Miastu. Miasto stało się tym samym użytkownikiem wieczystym gruntów należących do Skarbu Państwa i stąd zamiar ich nieodpłatnego nabycia.
Wiceprezydent poinformował o dołączeniu do projektu mapek obejmujących przedmiotowe nieruchomości (stanowią załączniki).


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXVIII/907/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Zielonej i ul. Żelaznej została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.8.
Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku Wiceprezydent B. Stasiak przypomniał: - Ma tu miejsce podobna sytuacja jak poprzednio (4.7.). Porządkujemy stany terenowo - prawne i tym samym stajemy się właścicielem nieruchomości, przez które przebiega Droga Gdyńska.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXVIII/908/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości gruntowych stanowiących fragment Drogi Gdyńskiej została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.9.
Projekt przedstawił p. B. Stasiak - zgodnie z treścią zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXVIII/909/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości gruntowej stanowiących fragment Drogi Gdyńskiej została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.10
B. Stasiak- po uwzględnieniu uwag dotyczących proponowanej transakcji (zamiana - p.p.) proponujemy przyjęcie przedłożonego projektu. Projektowany wjazd będzie możliwy do zrealizowania. Co prawda występująca tam różnica poziomów utrudni realizację wjazdu, ale nie czyni tego przedsięwzięcia niemożliwym do wykonania. Uwagi jakie wniesiono do poprzedniej wersji spowodowały zdjęcie projektu z porządku poprzedniej sesji. Obecny projekt jest już w wersji czyniącej zadość wnioskodawcom.
Reszta informacji - p. zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXVIII/910/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Hutniczej na grunt stanowiący własność osób fizycznych została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.11
Przedmiotowy i dwa kolejne projekty przedstawił, zgodnie z treścią załączników, przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk.
- Jak co roku - mówił radny Łucyk - komisja rekomenduje kandydatów do otrzymania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI". Spłynęło 6 wniosków w spr. kandydatur. Komisja wybrała 3 kandydatów. W tym roku komisja zdecydowała o wybraniu osób działających w trzech sferach: kultury, sprawach międzynarodowych i działalności społecznej. Uzasadnienia będą odczytane na uroczystej sesji w dniu 10 lutego (jak w załącznikach).
Pan Łucyk odczytał uzasadnienia wszystkich 3. projektów - zgodnie z treścią załączników.


Opinie komisji (dotyczące wszystkich 3. projektów):
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna


Stanisław Taube- czy § 40 Statutu został zmieniony? Zgodnie z punktami 1 i 3 tego paragrafu Pan przewodniczący powinien podać publicznie informację o terminie posiedzenia komisji (łącznie z informacją o porządku obrad), na którym miano rozpatrywać kandydatury. Byłoby to w części dopuszczenie radnych opozycji do składania wniosków w tej kwestii. Wg mojej wiedzy komisja zarekomendowała te kandydatury, które ustalono na klubie "Samorządność".
Drugie pytanie: zgodnie ze Statutem i regulaminem Medalu Pan przewodniczący przedstawia opinię komisji na temat każdego wniosku. Proszę o przedstawienie treści wszystkich wniosków i opinii na ich temat. W innym przypadku ja osobiście opuszczę salę podczas głosowania, bo nie znam treści wszystkich wniosków.


M. Łucyk- wszystkie wnioski są składane do Biura Rady Miasta, a następnie spływają do Komisji Statutowej (mogą spływać do końca listopada). 28 listopada odbyło się posiedzenie komisji, której przekazano wówczas wszystkie wnioski, jakie do tej pory wpłynęły. 6 grudnia miała miejsce zapowiedź, że odbędzie się osobne posiedzenie komisji poświęcone temu tylko tematowi. 4 stycznia komisja zaopiniowała kandydatury. Statut mówi, że komisja rozpatruje, opiniuje, a następnie wnosi swoje propozycje kandydatur pod obrady rady. Statut nie mówi, że musimy przedstawić sprawozdanie z posiedzenia. W protokole z tego posiedzenia jest informacja, jak komisja procedowała, jak przebiegało głosowanie i jakie są ostateczne ustalenia komisji. Wystarczy przeczytać biuletyn, w którym są opublikowane stosowne ustalenia.


Radny St. Taube odczytał treść ust. 1 § 40 Statutu: "Informacje o terminie, miejscu i porządku Sesji RM podaje się do publicznej wiadomości na co najmniej 6 dni przed planowaną Sesją ..." oraz treść ust. 3 § 40: "Postanowienia ust. 1. stosuje się odpowiednio do posiedzeń komisji Rady Miasta z zastrzeżeniem, że informacje o terminie i porządku posiedzenia podaje się do publicznej wiadomości co najmniej dwa dni przed posiedzeniem komisji".
- Proszę mi powiedzieć, gdzie taką informację o terminie i porządku posiedzenia komisji zamieszczono - wnioskował radny Taube. - Czy ten porządek jest w teczce? Podczas sesji stwierdziłem, że w Pańskiej teczce z materiałami dotyczącymi posiedzenia komisji takiego porządku nie ma.
Ponadto radny stwierdził: - Regulamin Medalu mówi, iż wnioski rozpatruje Komisja Statutowa, która przedkłada Radzie projekty uchwał oraz informacje i opinie komisji nt. wszystkich złożonych wniosków. Chciałbym usłyszeć opinie komisji nt. wszystkich wniosków, Panie przewodniczący.


M. Łucyk- nie wiem, gdzie Pan przeczytał, że w tzw. mojej teczce musi być porządek posiedzenia. W mojej teczce są protokoły komisji, a nie porządek. Nie wiem, skąd Pan radny ma takie informacje. W każdym protokole jest zamieszczany porządek. Przykro mi, że Pan radny nie interesuje się pracami komisji. Wystarczyłoby do mnie zadzwonić i powiadomiłbym o terminie.


A. Borkowski- Przewodniczący na to nie reaguje?


M. Łucyk- zaprosiłem Pana Taube na posiedzenie komisji. Niestety nie przybył.


St. Taube- nie będę już więcej polemizował, bo nie ma sensu. Kiedy otrzymałem te 3 projekty, zadzwoniłem do Pana przewodniczącego z tymi uwagami, które zgłaszam także dzisiaj. Ja nie muszę do Pana dzwonić. Pan przyjął obowiązki przewodniczącego komisji i tym samym przyjął Pan na siebie obowiązek przygotowywania projektów zgodnie z zapisami statutowymi. Radni "Samorządności" mają całkowitą władzę w samorządzie gdyńskim i Państwo jesteście odpowiedzialni za przygotowywanie wszystkich materiałów zgodnie ze Statutem i stosownymi Regulaminami. Radni opozycji nie mają ani jednego przewodniczącego i ani jednego zastępcy przewodniczącego.


Marcin Wołek- ze zdaniem Pana radnego Taube nie mogę się zgodzić - że radni opozycji nie muszą przestrzegać Statutu. Ja np. biorę udział w pracach Komisji Gospodarki Komunalnej, której nie jestem członkiem i np. uczestniczyłem w jej niedawnym posiedzeniu wyjazdowym, ponieważ temat planowany do omówienia na tym posiedzeniu interesował mnie. Czerpię o tym informacje z biuletynu, gdzie podane są terminy kolejnych posiedzeń komisji. Jeśli terminu nie ma, to interpretuję to tak, że poruszane będą tylko sprawy bieżące.


A. Borkowski- chciałbym zaapelować, by to co ma nastąpić, było poprzedzone działaniem prawnym. Działanie prawne będzie takie, że Pan przewodniczący Komisji Statutowej przekaże nam informację i opinię nt. wszystkich złożonych do komisji wniosków. Efekty pracy tej komisji przybrały postać trzech projektów uchwał, ale Regulamin Medalu mówi wyraźnie co jeszcze należy zrobić. Proszę o dopilnowanie przez Pana Przewodniczącego RM, żeby wszystko przebiegało zgodnie z prawem.


M. Łucyk- przykro mi, że radni opozycji nie przedstawili tych problemów na posiedzeniu komisji. Pan Borkowski był np. obecny na posiedzeniu Komisji Statutowej. Jakoś się o terminie posiedzenia dowiedział.
Pan Łucyk odczytał nazwiska pozostałych kandydatów, w sprawach których wpłynęły do 30 listopada stosowne wnioski i odpowiednia dokumentacja: prof. Bolesław Mazurkiewicz, Ryszard Woliński i Henryk Antoniewicz.
Ponadto pan Łucyk poinformował: - Po zapoznaniu się z dokumentacją dot. każdego wniosku członkowie komisji w drodze głosowania zdecydowali o zarekomendowaniu Wysokiej Radzie 3. kandydatur, których dotyczą przedłożone projekty uchwał.


Jerzy Wieczorek- czuję dyskomfort z tytułu tego, co Panowie tutaj powiedzieli - że nie wiedzieli, nie byli informowani, itd. Skoro Pan Łucyk oświadcza, że wszystko co się dzieje na posiedzeniach komisji jest jawne, to nie wiem, dlaczego Panowie jeszcze dyskutujecie. Bo nie chciało się Wam przyjść na posiedzenie albo zajrzeć w dokumenty?
Pan Wieczorek zgłosił poprawkę do projektu dot. Medalu dla Pana Peter Smith, tj. nie odmienianie przedmiotowego nazwiska (dot. § 1), ponieważ w języku angielskim nie stosuje się odmieniania.


Z. Zmuda Trzebiatowski- wydaje się czymś niedobrym to, iż przed dniem uroczystej Sesji z okazji 80-lecia Gdyni, podczas dyskusji czy prezentacji projektów jedyne wątki prowadzonej dyskusji wiążą się z kwestiami formalnymi. Myślę, że warto by było zabrać głos w sposób merytoryczny. Osobiście chcę powiedzieć, że cieszy mnie propozycja nadania Medali osobom reprezentującym trzy różne dziedziny aktywności. Jestem przekonany, że komisja wnikliwie przeanalizowała wnioski i dobrze wybrała nie dyskredytując przecież pozostałych. Bardzo jestem zadowolony, że te trzy osoby otrzymają Medale.


A. Borkowski- apeluję do Pana Przewodniczącego o to, aby rada pracowała zgodnie z przepisami prawa, przez nas zresztą uchwalonego. Usłyszeliśmy o innych wnioskach, jakie wpłynęły do komisji, ale nie usłyszeliśmy jakie były opinie komisji nt. tych wniosków. Prosimy o te opinie.


M. Łucyk- jeszcze raz przeczytam ustalenia co do naszych rekomendacji, czyli opinie (patrz biuletyn). Zostało przedstawionych 6. kandydatów, a komisja pozytywnie zaopiniowała trzy kandydatury. Proszę, aby Pan radny słuchał tego, co się mówi na tej sali.


St. Taube- jeśli ktoś popełnia błąd, to nie powinien się unosić, tylko przeprosić, że tak się stało - że nie działano w myśl Statutu, nie wywieszono na tablicy ogłoszeń informacji o terminie i porządku posiedzenia komisji. Wystarczyłoby, gdyby Pan przewodniczący przeprosił. Proszę Pana Przewodniczącego RM o opinię, czy został złamany Statut.


M. Łucyk- chcę przeprosić za niektórych radnych, których lenistwo powoduje, że nie interesują się pracą Komisji Statutowej.


Przewodniczący St. Szwabski oświadczył: - W mojej ocenie zapisom statutowym stało się zadość.


UCHWAŁA NR XXXVIII/911/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - Medal Nr 28 została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.12.
Uzasadnienie jak w załączniku.


UCHWAŁA NR XXXVIII/912/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - Medal Nr 29 została przyjęta: 23/1/0


Ad 4.13
Uzasadnienie jak w załączniku.


UCHWAŁA NR XXXVIII/913/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - Medal Nr 30 została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.14.
Przedstawiciel projektodawców, radny Adam Borkowski, zaapelował o przychylenie się do wniosku o dokonanie zmiany Statutu - uzasadnienie jak w zał.


Przewodniczący Komisji Statutowej Marek Łucyk zapoznał radnych z ustaleniami komisji z 12 stycznia b.r.: - Komisja dyskutowała nt. tego projektu i podczas tej dyskusji nasunęło się jej członkom parę wątpliwości. Chcemy m. in. dowiedzieć się jak ta kwestia (proporcje procentowe w zakresie liczebności klubów) jest rozwiązana w innych miastach. Komisja nie chce zmieniać Statutu co sesję. Statut nie powinien się zmieniać w momencie, gdy zmienia się sytuacja polityczna. Postanowiliśmy, że będziemy czekać na wszystkie wnioski w zakresie Statutu. 8 marca komisja zajmie się zebranymi wnioskami i przygotuje kompleksowo propozycję zmian do Statutu. Tym samym informuję, że komisja odstąpiła od opiniowania przedłożonego projektu z powodów jak wyżej.


Projekt uchwały w spr. zmian do Statutu Miasta Gdyni nie został przyjęty: 4/17/0


Ad 4.15
Wiceprezydent B. Stasiak poinformował o zaopiniowaniu projektu przez merytoryczne komisje. Plan wygasł, a właściciel wnioskuje o nabycie przez Gminę przedmiotowej nieruchomości. W związku z wolą właściciela i planami inwestycyjnymi dot. przedmiotowego terenu projektodawcy rekomendują przedłożone rozwiązanie, tj. nabycie nieruchomości.
Reszta informacji jak w załączniku.


Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXVIII/914/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę pętli autobusowej przy ul. Lipowej została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 5.
Sprawozdanie z prac Komisji Kultury przedstawiła przewodnicząca komisji, radna Beata Łęgowska - zgodnie z treścią załącznika.


Ad 6.
Tradycyjnie informację o działalności Związku Komunalnego przekazał Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski: - 9 stycznia odbyło się Zgromadzenie Związku, na którym zajęto się ustaleniem cen wody dla mniejszych producentów na terenie gmin związkowych. Uchwalono też ceny wody dostarczanej przez przedsiębiorstwo wodociągowe w Kosakowie i dla firmy produkującej wodę mineralną. Takie przypadki też muszą być regulowane poprzez uchwały.
Prace Zarządu są ciągle związane z nową ustawą o gospodarce odpadami. Jest to związane z tym, co nas czeka w ciągu najbliższych miesięcy. Do kwietnia gminy muszą przyjąć opłatę maksymalną za wywóz odpadów. Mamy nadzieję, że przed upływem granicznej daty zaproponujemy poszczególnym gminom właściwe rozwiązanie.
Innym przedmiotem współpracy Zarządu związku z poszczególnymi gminami jest sprawa szczegółowego podziału zadań, jaki będzie przyjęty w wyniku nowej ustawy z uwzględnieniem tego, co robi zakład EKODOLINA i tego, co wykonują firmy odbierające odpady z naszych mieszkań.
Na koniec Przewodniczący stwierdził: - Jestem przekonany, że te prace zaowocują podjęciem decyzji do końca pierwszego kwartału we wszystkich gminach jak i samym KZG.


Ad 7.
Na ręce Przewodniczacego RM interpelacje nie wpłynęły.


Ad 8.
 • Radny M. Łucyk poinformował o wszczęciu przez Komisję Statutową pracy nad zmianami do Statutu. Radny prosił zainteresowanych o składanie wniosków w formie pisemnej w sprawie zmian do Statutu do końca lutego b.r.
  Radny Łucyk poinformował także o terminie posiedzenia, którego przedmiotem będzie praca nad Statutem: 8 marca b.r.; godz. 16.
  Zwracając się do radnego St. Taube pan M. Łucyk stwierdził: - Może to jest jakiś pomysł dla Pana radnego - np. w sprawie zmiany Regulaminu Medalu.


  St. Taube- dziękuję Panu przewodniczącemu.


 • St. Szwabski- oczywiście będzie to informacja pro forma: zbliżają się obchody 80-lcia Miasta Gdyni. Wszyscy Państwo jesteście zaproszeni na uroczystą Sesję. Będzie tej rocznicy towarzyszyło oczywiście bardzo dużo imprez, nie tylko w lutym, ale i w kolejnych miesiącach. Informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej, ale jeśli będzie taka wola, możemy to wydrukować i dostarczyć zainteresowanym. To kalendarium imprez ciągle jeszcze nie jest zamknięte. Nie w każdym przypadku Miasto jest organizatorem imprez. Część z nich Miasto będzie współorganizować bądź pełnić będzie rolę patrona.


  Ad 9.
  J. Kalinowska- ponawiam wniosek: od 2 miesięcy nie dostaję informacji od Pana Prezydenta Stępy nt. remontu ulicy Kolendrowej we wrześniu 2005 r. - ile pieniędzy przeznaczono na ten remont. Do dzisiaj nie uzyskałam takiej informacji.


  Ad 10.
  Termin kolejnej Sesji RMG: 15 lutego b.r.; godz. 12


  Ad 11.
  Zamknięcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.  Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała:
  Zofia Wnuczko
 • Rejestr zmian

  Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
  Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
  Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
  Data udostępnienia informacji: 18.01.2006