Sesja nr XLV z dnia 2006-09-27

 

PORZĄDEK OBRAD

XLV SESJI RADY MIASTA GDYNI

27 września 2006 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

1. Otwarcie sesji Rady Miasta,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu XLIV Sesji Rady Miasta,

4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1.zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXVII/885/05 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2006;

4.2.zmiany uchwały Nr XLII/977/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

4.3.programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007;

4.4.nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 6 w Gdyni.

4.5.zmian w uchwale Nr XLII/999/06 Rady Miasta Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego;

4.6.zmiany uchwały Nr IV/112/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych oraz szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych;

4.7.założenia III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Gdyni i włączenia do SOSzW Nr 2 w Gdyni;

4.8.utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni;

4.9.wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Korczaka na rzecz jej użytkownika wieczystego;

4.10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Al. Zwycięstwa w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

4.11. wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie, na rzecz dzierzawcy, nieruchomości położonej przy ul. Halickiej

4.12. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni działki stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego;

4.13. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Szturmanów 13;

4.14. nadania nazwy skwerowi w Gdyni (skwer Sue Ryder)

4.15. nadania nazw nowym ulicom i skwerowi w Gdyni (Chwarzno)

4.16. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;5. Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Mieszkaniowej.

6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.

7. Interpelacje.

8. Informacje.

9. Wolne wnioski.

10. Ustalenie terminu następnej sesji.

11. Zakończenie obrad.
Aneks do porządku obrad

XLV Sesji Rady Miasta Gdyni

27 września 2006 roku
Projekty uchwał w sprawach:


  1. zmiany Uchwały Nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z 28 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni (ZKM, Ognisko Wychowawcze),
  2. zmiany Statutu jednostki budżetowej "Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni wprowadzonego Uchwałą Nr VI/239/99 Rady Miasta Gdyni z 24.03.1999 w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego "Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Gdyni w jednostkę budżetową "Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Gdyni,
  3. udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta,
  4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/899/05 z 21.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość zabudowaną będącą własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
  5. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul. Snycerskiej.


Protokół z sesji Rady Miasta:
PROTOKÓŁ NR 45/06
XLV SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 27 września 2006 r.Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XLIV Sesji Rady Miasta,
4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXVII/885/05 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2006;
4.2. zmiany uchwały Nr XLII/977/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
4.3. programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007;
4.4. nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 6 w Gdyni.
4.5. zmian w uchwale Nr XLII/999/06 Rady Miasta Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego;
4.6. zmiany uchwały Nr IV/112/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych oraz szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych;
4.7. założenia III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Gdyni i włączenia do SOSzW Nr 2 w Gdyni;
4.8. utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni;
4.9. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Korczaka na rzecz jej użytkownika wieczystego;
4.10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Al. Zwycięstwa w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.11. wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie, na rzecz dzierzawcy, nieruchomości położonej przy ul. Halickiej
4.12. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni działki stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego;
4.13. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Szturmanów 13;
4.14. nadania nazwy skwerowi w Gdyni (skwer Sue Ryder)
4.15. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
4.16. zmiany Uchwały Nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z 28 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni (ZKM, Ognisko Wychowawcze),
4.17. zmiany Statutu jednostki budżetowej "Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdyni wprowadzonego Uchwałą Nr VI/239/99 Rady Miasta Gdyni z 24.03.1999 w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego "Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Gdyni w jednostkę budżetową "Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Gdyni,
4.18. udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta,
4.19. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/899/05 z 21.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość zabudowaną będącą własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
4.20. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul. Snycerskiej.5. Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Mieszkaniowej.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.Wszystkie materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Pełne brzmienie opinii komisji - patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.


Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.Ad 1.
Obrarcie obrad Rady Miasta Gdyni ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.
W związku z porządkiem obrad padły następujące wnioski i uwagi:


Stanisław Taube- chciałbym zgłosić wniosek do porządku, ale najpierw chciałbym się dowiedzieć, czy będzie jeszcze sesja, czy nie.


Stanisław Szwabski- proszę o złożenie wniosku w sprawie porządku.


Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk, zgłosił wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w spr. nadania nazw nowym ulicom i skwerowi w Gdyni Chwarzno (pkt 4.15 zaplanowanego porządku obrad). Radny Łucyk wyjaśnił, iż przyczyną złożenia wniosku jest zmiana stanowiska Rady Dzielnicy w przedmiocie projektu.


Radna Jolanta Kalinowska wnioskowała o umieszczenie punktu 10. (ustalenie terminu następnej sesji) na początku porządku obrad, tj. w punkcie 2. (jako pkt 2.1.). Radna zaznaczyła, iż punkt ten winien być rozpatrzony przed przyjęciem porządku obrad.


Przewodniczący RM zwrócił uwagę, iż punkt 2. jest właśnie w trakcie realizacji.


Wniosek radnej J. Kalinowskiej skorygował radny St. Taube: - Nie ma żadnej demokracji na tej sali, bo nawet Pan Przewodniczący nie może udzielić informacji. Widocznie chodzi o to, aby Kolegium Prezydenta pracowało przez 2 miesiące bez Rady Miasta. Wnoszę o przesunięcie punktu 10. na początek porządku i nadanie mu numeru 3.1.


Przewodniczący RM poddał powyższy wniosek pod głosowanie.


Wniosek o nadanie numeru 3.1. punktowi występującemu w pierwotnym porządku obrad pod nr. 10 nie został przyjęty: 5/16/0


St. Szwabski- już informowałem, że zwołanie październikowej sesji uzależnione jest od skierowania przez Prezydenta, w stosownym czasie, projektów uchwał.


St. Taube- w porządku jest punkt: "Ustalenie terminu następnej sesji".


J. Kalinowska- radni też mogą wnieść materiały na sesję - nie tylko Pan Prezydent. Nie można tego uzależniać tylko od Prezydenta.


Przewodniczący RM uściślił: - Zorganizowanie kolejnej sesji uzależnione będzie od wpłynięcia projektów uchwał.


Ad 3.
J. Kalinowska- poprosiłam o wyciąg z protokołu, ponieważ Pan radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski zwrócił mi uwagę na poprzedniej sesji (patrz pkt 4.5 protokołu z XLIV Sesji RMG- str. 17), że niegramatycznie się wysławiam. Rozumiem, że Pan radny nie jest zainteresowany tym, co radni mówią, tylko czyta gazety, które należałoby czytać gdzie indziej. Wyjaśniam więc, że cytowałam dokument. Teraz będę zaznaczała, że coś cytuję.


Wobec braku innych uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół XLIV Sesji RMG za przyjęty.


Ad 4.1.
Proponowane zmiany przedstawił Skarbnik Miasta Krzysztof Szałucki wyjaśniając na wstępie, że podstawową przyczyną, dla której zmiany są proponowane, to bieżące przystosowywanie zadań budżetowych do wymiaru wartościowego. Skarbnik poinformował, iż łączna kwota wzrostu budżetu wynika z zestawienia zawartego w punktach III, IV i V gdzie pokazane są zwiększenia dochodów i odpowiednio zestaw wszystkich wydatków (patrz załącznik).
- Jednocześnie - informował dalej prof. K. Szałucki, trzy wydziały złożyły wnioski o wzrost środków budżetowych, co skutkuje jedynie przesunięciami między pozycjami budżetowymi. Są to wydziały gospodarki komunalnej, inwestycji i spraw społecznych. Kwoty z tym związane są wykazane w punkcie VI (p. zał.).
Kolejne zmiany związane są z autopoprawką (stanowi załącznik) i skutkują one zwiększeniem dochodów i wydatków o kwotę 437.500 zł..
Pan K. Szałucki poinformował także o wprowadzeniu drugiej autopoprawki, która - jak wyjaśniał - jest skutkiem zawarcia przez gminę Gdynia umowy z UE, w ramach systemu SOKRATES (jak w załączniku).


Opinie komisji:
Komisja Budżetowa- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna)
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna


Wystąpienie radnej Jolanty Kalinowskiej: - Ustawa o finansach publicznych niejednokrotnie tu przywoływana, a obowiązująca od 01.01.2006 r. definiuje podstawowe zasady gospodarowania środkami publicznymi - dotyczy ona również naszego miasta, w szczególności Skarbnika z tyt. profesora nauk ekonomicznych oraz dr prawa Prezydenta Miasta.
Wg ustawy uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej w jst.
Rada Miasta Gdyni 22 grudnia 2004 r. uchwaliła budżet miasta na 2005 r. Zapis § 2 ust. 1B przyzwolił na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wys. 70 mln zł. na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2005 r. (str. 23).
W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2005 r. jest zapis, że "kredyt długoterminowy w wysokości 70 mln. zł. wydatkowano na realizację inwestycji miejskich ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym oraz spłatę zobowiązań miasta zaciągniętych w latach 1998 - 2002. Strona 130 uchwalonego Budżetu na 2005 r. Dz. 757 Obsługa długu publicznego zawiera zaplanowaną kwotę 12.400.000 zł. w wydatkach roku 2005 jako odsetki od obligacji wyemitowanych w latach 1998 - 2002, tak więc spłata zobowiązań za lata 1998 - 2002 była zaplanowana w wydatkach i zbędne było pokrycie zaciągniętym kredytem. Wg informacji Pani Helbin kredyt zaciągnięto w 2-ch transzach - 20 mln. w październiku i 50 mln. w grudniu 2005 r.
Przypomnieć należy, że budżetu 2005 r. nie wykonano w kwocie 73.727.710 zł.
Wielokrotnie podnosiłam tu na tej sali sprawę zaciągniętego kredytu (15.03; 11.04; 30.08) prosząc o uzasadnienie konieczności zaciągnięcia kredytu skoro nie wykonaliśmy planu inwestycji. Do dnia dzisiejszego odpowiedzi nie uzyskałam. Mieszkańcy i radni pozbawieni są kwaralnej informacji o wykonaniu budżetu jst, w tym kwoty deficytu lub nadwyżki - to gwarantuje art. 14 ustawy o finansach publicznych.
Dziwię się Przewodniczącemu Rady Miasta i jednocześnie Przewodniczącemu Komisji Budżetowej, Panu Szwabskiemu, że nie egzekwuje wyjaśnień w tej sprawie.
Art. 35 ustawy o finansach publicznych stanowi, że (?) "Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w uchwale budżetowej jst. Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania efektów z danych nakładów.
Art 35 ust. 1 podkreśla dyrektywność wydatków budżetowych oraz ich zgodność z ustaleniami planów finansowych jst.
Art. 187 stanowi, że "Zarząd jst. sprawuje ogólny nadzór nad realizacją określonych uchwałą budżetową - dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów jst.".
Art. 194 ust. 1 stanowi, że do zaciągnięcia kredytów upoważnionych winno być 2. członków zarządu oraz kontrasygnata skarbnika.
Art. 10 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych stanowi, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie zmiany w budżecie lub planie finansowym bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia.
Pytam więc ponownie i proszę o pisemną odpowiedź:
1. W jakim celu został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 70 mln. zł. w 2005 r. i na jakie cele został wydany?
2. Kto został upoważniony do zaciągnięcia kredytu?
3. W jakim banku zaciągnięto kredyt?
Mieszkańcy za tę decyzję zapłacili 985.000 zł. - zapłacą kolejne 2 mln. zł. 985.000 zł. to kwota, którą można było przeznaczyć na zakup 3. karetek dla Pogotowia Ratunkowego, o które dobija się dyrektor, by właściwie zabezpieczyć los mieszkańców. Dyrektor zachęca Prezydenta jakąś uzbieraną przez niego kwotą, by ten dołożył do zakupu chociaż 1. karetki. Pytam, w jaki sposób "uzbierał" i czyim kosztem i jak długo będzie jeszcze czekał?
985.000 zł. to kwota na wybudowanie 15 mieszkań socjalnych.
Panie Prezydencie, dzisiaj zmniejszamy środki o 800.000 zł. w dz. gospodarki mieszkaniowej. Zmniejszamy środki na modernizację dróg gminnych o 1.288.200 zł. chociaż niektóre z nich straszą użytkowników , bo dziura goni dziurę - dla przykładu ul. Kolendrowa.
Tak więc wnoszę poprawkę do budżetu na 2006 r., która zapewne zwiększy poparcie w wyborach samorządowych dla Pana Prezydenta, a i mieszkańcy z okolic ul. Kolendrowej będą wiedzieli, że niszczą swój dobytek, bo środki w wysokości 600.000 zł. zostały przeznaczone na szczytny cel jakim jest zakup karetek pogotowia.
/Oryginał wystąpienia - patrz zał. do prot./


Stanisław Taube- zgodnie z głosem Pana Prezydenta, że Miastem zarządza Prezydent i że jeśli Prezydent będzie chciał zasięgnąć opinii radnych, to się do nich zwróci (patrz pkt 4.1. protokołu XLIV Sesji RMG, str. 10), teraz ja chciałbym zasięgnąć opinii Pana Prezydenta nt. Stoczni Gdynia. Jest to potężny pracodawca. Nie uzyskałem informacji na komisjach - Pan Guć nie odpowiedział na moje pytanie i dlatego chcę się zapytać Pana Prezydenta: został złożony program restrukturyzacji stoczni. W tym programie jest sprawa umorzenia podatku od nieruchomości w wysokości 18,5 mln. zł. Stocznia nie poczeka i stanowiska pracy nie poczekają i dlatego istotne jest, czy odbędzie się sesja. Czy zarząd stoczni, który złożył do Brukseli projekt restrukturyzacji, zwrócił się do Kolegium Prezydenta o umorzenie podatku od nieruchomości? Od odpowiedzi uzależniam, czy złożę wniosek do budżetu.
Drugą sprawą jaką poruszył radny Taube była kwestia socjalnego budownictwa mieszkaniowego. Radny przypomniał, iż złożonych zostało 800 wniosków o przydział lokali socjalnych. Wnioskodawcy - zapewniał radny - spełniają wszystkie wymagane kryteria.
- Mówiłem, żebyśmy przyśpieszyli prace nad tworzeniem projektu budowy mieszkań socjalnych. Otrzymywaliśmy informacje, że wszstko toczy się normalnym trybem, a dzisiaj widzimy, że z budownictwa zabiera się 800 tys. zł. Wiemy też, że nie powstał projekt jakiegokolwiek budynku socjalnego. Czy zdjęcie tych środków jest uzasadnione? Czy tych środków nie można przeznaczyć na remonty mieszkań socjalnych, które gmina pozyskała, np. od PKP.


Skarbnik Miasta K. Szałucki ustosunkował się do zarzutów zawartych w wystąpieniu radnej J. Kalinowskiej: - Nie może Pani zaprzeczyć, że Pani wiedza wiąże się z tym, że uczestniczy Pani w posiedzeniach komisji, na których dyskutujemy w otwarty sposób. Zawsze jest Pani do tej dyskusji przygotowana i pewność siebie wynikająca ze świadomości tego przygotowania powoduje, że nie przyjmuje Pani argumentów. Pani nie chce słyszeć tego, co się do Pani mówi. Celem udowodnienia tej tezy posłużę się przykładem inwestycji. Pani ciągle podnosi, że nie skierowano określonych środków na określone inwestycje. Różnimy się wiedzą na temat tego czym jest inwestycja. Dla Pani jest to coś, co materialnie się pojawia, np. w postaci infrastruktury. Dla mnie jest to wydatkowanie pewnej wartości w danym czasie i przestrzeni przy spełnieniu określonych kryteriów, a zatem nie zawsze powstaje wartość rzeczowa. Im bardziej fakty, argumenty przemawiają za definicją, zgodnie z którą inwestycja w postaci wartościowej jest jednak inwestycją, tym bardziej Pani radna obrusza się i zarzuca nam, że łamiemy dyscyplinę finansową. Kto ma się tym argumentem przestraszyć? Bo przecież nie my. Prawdą jest to, co Pani mówiła o 70 mln. zł. Przeprowadzony został w związku z tym przetarg. Zachowaliśmy dużą ostrożność wykorzystując najpierw 20 mln. zł., a potem 50 mln. zł. Pani pyta "po co?", a ja tłumaczyłem to już kilkakrotnie. Były dwa powody: przede wszystkim nie wolno takiej jednostce jak my stracić płynności. To zostawienie sobie możliwości ruchu w zakresie zobowiązań na przyszły rok jest naruszeniem dyscypliny. Pani powiedziała: "Ja bałabym się zaciągać kredyt", a ja mówię: "A my się nie boimy". Gospodarowanie jest efektem śmiałego wydatkowania pieniędzy i nikt nam nie zarzucił łamania dyscypliny. Tylko Pani formułuje taki zarzut. Wszyscy czuwamy nad tym, aby gospodarowanie pieniędzmi odbywało się zgodnie z zasadami ustawy o finansach publicznych i zgodnie z celami polityki gospodarczej w Gdyni. Mówię to do Pani na każdym spotkaniu i Pani to zawsze wykorzystuje przeciwko mnie. Powiem więc od siebie: to jest, Pani Jolu, niegodziwe.

Do kwestii budownictwa socjalnego odniósł się Wiceprezydent Bogusław Stasiak: - W projekcie zmian pojawiła się kwota, która wzbudza pewne nieporozumienia. 800 tys. zł. to nie jest zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z tworzeniem zasobu lokali socjalnych. W materiale jest zawarte wyjaśnienie, że jest to przesunięcie do urzędu środków, które były przeznaczone na adaptację pomieszczeń dla wydziału spraw społecznych. Przewidywaliśmy, iż z uwagi na większą liczbę zadań realizowanych przez ten wydział, część z nich będzie musiała być realizowana w innym obiekcie, poza urzędem. Obecnie wracamy z tymi środkami z powrotem do urzędu, ponieważ chcemy poczekać na kompleksową restrukturyzację tego wydziału.
Jeśli chodzi o środki na budownictwo socjalne, to w projekcie budżetu na rok 2006 przewidziano na ten cel ponad 3,5 mln. zł. Środki te podzielono na dwie grupy. 1 840 000 zł. przeznaczono na przebudowę obiektu przy ul. Żeglarzy 7 i środki te wykorzystane zostaną w całości. Prace realizowane są w terminie i są w fazie wykończeniowej. 1 500 000 zł. przeznaczono na przygotowanie dokumentacji projektowej i prace wstępne w związku z lokalizacją przy ul. Okrzei i na Witominie. W przypadkach realizacji tych 2. przedsięwzięć nastąpiło opóźnienie z powodu procedur wymaganych przez ustawę o zamówieniach publicznych. O tym informowałem Państwa na komisjach. Musieliśmy unieważnić oba przetargi na wykonanie dokumentacji technicznej, o czym informowałem. Informacją pomyślną jest to, iż w dniu dzisiejszym został wreszcie rozstrzygnięty ponowny przetarg. Przed chwilą dotarły do mnie informacje, że jest możliwość wyłonienia wykonawcy dokumentacji na lokalizację witomińską, a "dogrywka" odbędzie się jutro i dotyczyć będzie lokalizacji przy ulicy Okrzei. Poza środkami wydanymi już na prace wstępne polegające na usunięciu resztek po przedszkolu i kotłowni na Witominie, wydamy jeszcze ok. 550 tys. zł. na dokumentację dla 2. budynków przy ul. Okrzei. Pozostałe środki w wysokości 270 tys. zł. będą wydane na dokumentację kosztorysową i projektową jeżeli chodzi o Witomino.
Mówiłem też wielokrotnie o tym na posiedzeniach komisji, że pojawiły się środki, które pozwoliły na realizację zadań polegających na adaptacji pozyskiwanych mieszkań. Pozostałe środki zostały przeznaczone w kwocie ok. 700 tys. zł. na realizację remontów i przebudowę oraz adaptację budynków mieszkalnych. Wykonaliśmy dzięki temu 9 lokali socjalnych, 14 lokali mieszkalnych komunalnych, 3 rozbiórki budynków mieszkalnych z przenosinami osób, które w tych budynkach wcześniej funkcjonowały, remonty lokali użytkowych. Tak więc środki, które miały być wykorzystane na budownictwo mieszkaniowe zostały wykorzystane od początku roku do sierpnia.
Uzyskaliśmy ponad 60 mieszkań, które w większości przeznaczyliśmy na mieszkania socjalne.
Chciałbym też powiedzieć, że w ciągu ostatnich 40. miesięcy liczba lokali socjalnych będących w dyspozycji Miasta została podwojona.


Do części wystąpienia radnej J. Kalinowskiej (p. zał.) nawiązała Wiceprezydent Ewa Łowkiel: - Zanim Pani Kalinowska dowiedziała się, że Pan dyrektor pogotowia wystąpił o zakup karetki, Pan Prezydent podjął decyzję o jej zakupie. Pozostawię bez komentarza przywołanie tej sprawy w takiej formie. Kupiliśmy karetkę w zeszłym roku, kupimy w tym i planujemy kupno kolejnej w przyszłym roku. Pan Dyrektor pogotowia może potwierdzić, że nie ma drugiego pogotowia w województwie pomorskim, które ma tyle karetek co Gdynia.


Prezydent Wojciech Szczurek odniósł się do problemu dalszego funkcjonowania stoczni, poruszonego wyżej przez radnego St. Taube: - Kwestie dotyczące stoczni są przedmiotem naszej dużej troski. Stocznia jest dłużnikiem Miasta. Miasto nigdy tego radykalnie nie egzekwowało. Kwota zadłużenia (blisko 20 mln. zł.) jest objęta programem restrukturyzacyjnym. Mamy świadomość, że po zaakceptowaniu tego programu wierzytelności publiczne, w tym i zadłużenie wobec Miasta, mogą być umorzone, ale nie w drodze decyzji Miasta, a jedynie w drodze naszej akceptacji dla programu restrukturyzacji. Śledząc wydarzenia tego dotyczące na przestrzeni lat możecie Państwo stwierdzić zakres zaangażowania Miasta w te problemy. Mamy świadomość złożoności sytuacji.


St. Taube- gdybym uzyskał taką informację na posiedzeniu komisji, tego tematu nie byłoby. Ja, jako radny, bardzo interesuję się stocznią i dlatego wiem, co się dzieje, wiem jakie wnioski są kierowane do Miasta i wiem, że kolejny będzie skierowany do Miasta.
Odpowiadając na wystąpienie Wiceprezydenta B. Stasiaka radny stwierdził: - W tej kadencji nie zostało zaprojektowane żadne nowe mieszkanie, żaden nowy dom i nie będzie wybudowane żadne nowe mieszkanie socjalne. Tylko budynek na Żeglarzy, a pozostałe mieszkania pochodzą jedynie z odzysku.


B. Stasiak- "żadne" z wyjątkami to nie "żadne". Zapomniał Pan radny, że realizujemy program 210 mieszkań dla osób, które tracą mieszkania w kamienicach prywatno - czynszowych. Za chwilę będziemy oddawać mieszkania przy ul. Jana z Tarnowa, oddaliśmy już mieszkania przy ul. Wawrzyniaka. Na początku dysponowaliśmy 203. mieszkaniami socjalnymi, w tym były takie, które w sąsiedztwie miały mieszkania komunalne (90 mieszkań). Obecnie mamy w dyspozycji 443 mieszkania socjalne.
W tej chwili mamy 316 lokali w budynkach wolnostojących. Przejęliśmy 117 mieszkań, które przekwalifikowaliśmy nadając im charakter mieszkań socjalnych. Są też mieszkania chronione - 18. Uważam, że trzeba wyraźnie powiedzieć, że nastąpił taki przyrost tych mieszkań w bieżącej kadencji, że skutkiem jest podwojenie ich liczby. Za chwilę będziemy mieli ponad 460 takich mieszkań w dyspozycji. Program mieszkaniowy przewidywał zwiększenie liczby tych mieszkań o 250. Dyskutowaliśmy, czy należy budować osobne budynki socjalne i stwierdziliśmy, że tak, ale przede wszystkim należy dokonywać racjonalnej alokacji. Nie upierajmy się tak bardzo przy pomyśle mnożenia budynków socjalnych.


J. Kalinowska (z sali)- dlaczego nie chce mi Pan udzielić głosu, Panie Przewodniczący?


Jacek Milewski- my, jako Komisja Rewizyjna, pochylaliśmy się nad gdyńską stocznią. Dokonywaliśmy wielu transakcji, żeby umożliwić temu podmiotowi funkcjonowanie. Mieliśmy specjalną sesję zorganizowaną na terenie stoczni, gdzie też odbyła się dyskusja na temat restrukturyzacji stoczni. Przypomnę, że w ciągu ostatnich 3. lat w każdym absolutoryjnym wniosku odnosiliśmy się właśnie do kondycji stoczni. Bardzo proszę o nieporuszanie tego problemu w sposób polityczny.


St. Szwabski- to wystąpienie też było nie na temat. Pojawiła się kontrowersja co do liczby wystąpień Pani Kalinowskiej. Przypomnę więc: godz. 13 - wystąpienie trwające prawie 6 minut, godzina 13.11 - prawie 3-minutowe.
Zwracając się do radnej J. Kalinowskiej Przewodniczący stwierdził: - Jeśli zgłosi Pani głos "ad vocem", to ponownie zostanie Pani dopuszczona do głosu.


Głos ad vocem zabrała radna J. Kalinowska: - Sprawa mojej niegodziwości, o której mówił Pan Skarbnik: ja z Panem, Panie profesorze, rozmawiałam w miejscu publicznym, przy świadkach i poruszałam bardzo ważne kwestie dot. środków finansowych i dlatego nie rozumiem zarzutu, iż jestem niegodziwa. Ta niegodziwość leży po drugiej stronie - od marca nie otrzymuję odpowiedzi na moje pytania. To jest niegodziwość. Ja Pana niczym nie straszę, ja żądam wyjaśnień. Jako reprezentant społeczności chcę wiedzieć. Kredyt długoterminowy na inwestycje to nie jest kredyt na utrzymanie płynności finansowej - na to są inne paragrafy i Pan o tym doskonale wie.


Głos ad vocem zabrał radny St. Taube: - Temat stoczni jest tematem na czasie, a nie tematem politycznym. Nie będę składał wniosku o umorzenie podatku dla stoczni, ponieważ Pan Prezydent zapewnił, że Miasto troszczy się o stocznię. Wszyscy się troszczymy i mamy nadzieję, że na następnej sesji zostaniemy poinformowani, jeżeli taka sesja się odbędzie.


St. Szwabski- czy Pani Kalinowska podtrzymuje swój wniosek o przegłosowanie poprawki?


J. Kalinowska- podtrzymuję.


St. Szwabski- wniosek nie spełnia wymogów, ponieważ nie wskazuje źródła pokrycia postulowanych wydatków.


J. Kalinowska- takie propozycje są zawarte w moim wystąpieniu.


St. Szwabski- to są dwie kartki pełne rozmaitych spraw.


Radna J. Kalinowska wskazała na stosowny fragment wystąpienia (akapit rozpoczynający się słowami: "zmniejszamy środki na modernizację dróg ..." - patrz wyżej: wystąpienie radnej J. Kalinowskiej).


Wniosek o przeznaczenie 600 tys. zł. z puli środków, o jakie zmniejsza się kwotę przeznaczoną na modernizację dróg gminnych, na zakup karetki dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego nie został przyjęty: 3/21/0


UCHWAŁA NR XLV/1082/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXVII/885/05 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2006 została przyjęta: 21/1/2


Ad 4.2.
Wiceprezydent Michał Guć- co roku PFRON przydziela środki, zgodnie z algorytmem, powiatom, a powiaty określają, na jakie zadania te środki mają być przeznaczone. Dotychczasową zasadą było takie ich wykorzystywanie, aby możliwe było uzyskiwanie trwałych i wieloletnich rezultatów. Pewna część środków kierowana była do indywidualnych niepełnosprawnych osób, którym finansuje się takie przedsięwzięcia jak turnusy rehabilitacyjne czy sprzęt rehabilitacyjny, itp. Uchwałą podjętą w maju b.r. przeznaczone zostały dość duże kwoty na tworzenie warsztatów terapii zajęciowej. Ostatni raz tworzyliśmy takie warsztaty dwa lata temu. Mamy w tej chwili 4 warsztaty, gdzie jest 85 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Pojawiła się szansa uruchomienia kolejnych 2. warsztatów. W trakcie realizacji procedur część podmiotów wycofała się i ostatecznie zdecydowało się na zorganizowanie warsztatów Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Chodzi o to, aby warsztat powstał jeszcze w tym roku, bo dzięki temu w przyszłym roku będą zwiększone środki PFRON-u na alokację (warsztaty terapii zajęciowej - p.p.). Co do pozostałych środków proponuje się skierowanie ich do 2. osób fizycznych.
Reszta informacji jak w zał.


Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna


J. Kalinowska- jestem w posiadaniu wielostronicowego pisma Pana Edmunda Hulsza - inicjatora i prowadzącego wydarzenia Grudnia 70 w Gdyni, członka Gdańskiego Telefonu Zaufania w latach 70 - 75, wiceprezydenta Stowarzyszenia Chrześcijańskiej Demokracji w Londynie, Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Kongresu "Wolna Polska" w Europie. Pismo to skierowane zostało do wielu najwyższych instytucji w Polsce. Czy ten Pan wynajmując swoje pomieszczenia na WTZ Gradowa 16 otrzymał pieniądze z tytułu dzierżawy od Stowarzyszenia "Cisza"? Te pieniądze stowarzyszenie na pewno otrzymało, ale czy przelało te pieniądze właścicielowi posesji Gradowa 16?
Radna zacytowała fragment przywołanego pisma: "W świetle jakiego prawa Prezydent Miasta Wojciech Szczurek podpisuje umowę wbrew swoich współpracownikom w grudniu 2004 r. z podmiotem korupcyjnym, pomimo że efektem tego porozumienia jest sprzeniewierzenie pieniędzy publicznych na sumę 132 tys. zł.? W świetle jakiego prawa rutynowo lekceważy mój pozew prawny z maja 2005 r. o eksmisję podmiotu korupcyjnego? Dlaczego ponad rok później, gdy korupcja jest jeszcze większa, lekceważy mój pozew z 5 czerwca 2006 r.? ".
Radna Kalinowska stwierdziła: - Myślę, że dobrze byłoby, gdyby Pan Guć z tym pismem też się zapoznał, bo jego nazwisko także w tym piśmie figuruje.
Pani J. Kalinowska pytała: - Czy Komisja Rewizyjna sprawdziła to i czy Pan Prezydent może nas poinformować, czy Pan Hulsz otrzymał pieniądze?


M. Guć- Pani radna zadała pytanie, czy środki, które otrzymało stowarzyszenie przy Gradowej na wynajem budynku dotarły do właściciela. Odpowiadam, że tak. Co do wniosku Pani radnej skierowanego do Komisji Rewizyjnej, to chcę przypomnieć, że są to środki PFRON-u, a więc Komisja Rewizyjna nie ma uprawnień do podejmowania badań w tym zakresie.


UCHWAŁA NR XLV/1083/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/977/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przyjęta: 16/0/1


Ad 4.3.
Wiceprezydent Michał Guć rozpoczął prezentację projektu przypomnieniem, iż w 95 r. Gdynia, jako pierwsza gmina w Polsce, przyjęła program współpracy z organizacjami pozarządowymi, co wówczas było nowatorskim pomysłem, aby w sposób systemowy uregulować realcje między 3. sektorem a władzami samorządowymi. Doświadczenia Gdyni powielały potem inne miasta, co ostatecznie znalazło wyraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która wprowadziła obowiązek uchwalania rocznych programów. Ponadczasowe działania są uchwalone w Karcie Współpracy.
- Program powstaje we współpracy z sektorem pozarządowym. Projekt przedmiotowego programu konsultowany był z wszystkimi organizacjami pozarządowymi - rozesłany był w czerwcu, odbyło się też spotkanie plenarne. Uwagi i propozycje znalazły swoje odzwierciedlenie w przedłożonym dokumencie, który - jeśli zostanie uchwalony - będzie podstawą do ogłoszenia przez Prezydenta konkursów na realizację zadań przez organizacje pozarządowe.
Wiceprezydent poinformował, iż zgodnie z wnioskiem Komisji Kultury, do projektu wprowadzona jest autopoprawka dot. § 5 ust. 1, określająca podmioty, za pośrednictwem których organizacje pozarządowe mogą zgłaszać wnioski i propozycje Radzie Miasta (patrz zał.).


Opinie komisji:
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Zdrowia- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna


J. Kalinowska- zapewne poprzednio też obowiązywał § 5. Czy odnośnie poprzedniego programu wpłynęły jakieś uwagi? Jeśli coś się nie podoba, to warto by było to rozważyć, aby ten program był programem bez zarzutu.


M. Guć- jeszcze raz powtórzę: program współpracy na 2005 rok był konsultowany z organizacjami pozarządowymi. W pierwszej fazie przedstawiciele tych organizacji zostali zaproszeni na spotkanie z komisją konsultacyjną, na którym zgłosiły swoje wnioski. W kolejnym etapie zgłoszone uwagi zostały wpisane do pierwszego projektu programu i dokument został rozesłany do organizacji. Zmodyfikowana druga wersja programu była przedstawiana na posiedzeniu plenarnym tych organizacji. Następnie, w ramach grup tematycznych, organizacje zgłosiły uwagi, które zostały uwzględnione w 3. wersji programu. Z kolei program został rozesłany do gminnych jednostek i wydziałów budżetowych, które merytorycznie współpracują z organizacjami i tak powstała 4. wersja, po czym wniesienie uwagi przez Komisję Kultury skutkowało powstaniem 5. wersji. Tak więc jeśli są tylko możliwości udoskonalenia tego dokumentu, to są one wykorzystywane, także w drodze uwzględniania uwag.


J. Kalinowska- ja zrozumiałam § 5 trochę inaczej. Zgodnie z jego treścią wnioski, uwagi i propozycje organizacje mogą zgłaszać radzie za pośrednictwem komisji samorządności. Dlatego pytam, czy takie uwagi, wnioski i propozycje wpłynęły i czy zostały uwzględnione w poprzednim programie. Te wnioski miały trafić do Rady Miasta. Jeżeli takie wnioski były w poprzednim roku, to radni powinni je dostać, a nie tylko Komisja Kultury.


UCHWAŁA NR XLV/1084/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007 została przyjęta jednogłośnie /18/


Ad 4.4.
M. Guć- sprawa tego projektu jest stosunkowo prosta. Na ostatniej sesji Rada Miasta uchwaliła statuty. W projekcie chodzi o kolejną placówkę - Rodzinny Dom Dziecka Nr 6. Nadanie statutu takiej placówce jest wyłączną kompetencją Rady Miasta. Brzmienie statutu jest identyczne z 5. poprzednimi statutami, przyjętymi już przez radę.


Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna


UCHWAŁA NR XLV/1085/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 6 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /17/.Ad 4.5.
Prosząc o przyjęcie kolejnych zmian do uchwały w sprawie Regulaminu Wiceprezydent Ewa Łowkiel przedstawiła też autopoprawkę, zgodnie z którą wpisuje się po słowach "wiejskich" i "mieszkańców" przecinki - ust. 2 § 1 (jak w załączniku). Jak wyjaśniała Wiceprezydent, zmiany wynikają z konieczności doprecyzowania definicji obszarów wiejskich (p. zał. ).
Zmiana wykazana w ust. 3. § 1 projektu (p. zał.) daje możliwość zadysponowania pieniędzmi w razie rezygnacji któregoś z uczniów z uczęszczania do szkoły.


Opinia Komisji Oświaty - pozytywna


UCHWAŁA NR XLV/1086/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmian w Uchwale Nr XLII/999/06 Rady Miasta Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 4.6.
E. Łowkiel- projekt dotyczy programu mającego na celu niesienie pomocy w organizowaniu medycyny szkolnej w szkołach specjalnych i w szkołach, gdzie jest większa liczba klas integracyjnych. Po rozstrzygnięciu konkursu okazało się, że jedna placówka oświatowa w ogóle nie korzysta z dotacji NFOZ na medycynę szkolną. Placówka ta funkcjonuje od niedawna i pomoc medyczną finansuje się w niej z pieniędzy rodziców. Jest to placówka dotowana przez Miasto. Dotacja dla tej szkoły zwiększyłaby się o 1,08 %.
Reszta inform. jak w zał.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XLV/1087/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/112/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych oraz szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.8.
W ramach autopoprawki wykreśla się w uzasadnieniu rzymską III (w 6. wersie) - informowała Wiceprezydent E. Łowkiel.
- Od 2005 roku pojawiły się podstawy programowe dla liceum specjalnego. Nieraz deklarowałam otwartość władz miasta na budowanie ofert edukacyjnych stosownie do potrzeb mieszkańców. Dyskusja, jaką przeprowadziłam z rodzicami uczniów niepełnosprawnych w czerwcu, ujawniła potrzebę zbudowania takiej oferty dla niepełnosprawnych absolwentów szkół zasadniczych. Zdeklarowałam się rodzicom, że postaramy się stworzyć taką ofertę jak najszybciej. Był to czerwiec, więc nie było już czasu na przygotowanie propozycji przed wrześniem. Podjęta uchwała byłaby aktem prawa miejscowego, który wszedłby w życie po zarejestrowaniu przez Wojewodę. Postanowiliśmy utworzyć stosowne klasy w lutym. Byłby to termin występujący jednorazowo, bo będzie tu stosowany cykl od września, jakoże jest to korzystniejsze dla uczniów. Taki cykl zapewni, że uczniowie ci nie będą mieli przerwy między ukończeniem szkoły a egzaminem maturalnym.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XLV/1088/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie założenia III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Gdyni i włączenia do SOSzW Nr 2 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 4.8.
Jak wyjaśniał Wiceprezydent M. Stępa, celem złożenia w formie projektu propozycji powołania jednostki budżetowej jest podniesienie poziomu wywiązywania się z obowiązków jakie ciążą na Prezydencie w zakresie zarządu drogami. Obecnie wykonawstwem w tym zakresie zajmują się dwa wydziały: dróg i gospodarki komunalnej oraz inżynierii ruchu. Koordynacja pracy tych wydziałów odbywa się na szczeblu wiceprezydenta. W wyniku analizy członkowie Kolegium Prezydenta doszli do przekonania, że ta koordynacja powinna się odbywać bliżej spraw, które się w tym zakresie dzieją. Zamiast więc w/w wydziałów powstałby podmiot wykonujący wszystkie zadania wynikające z obowiązku zarządzania drogami.
Autopoprawka: w § 3 Statutu zamieszcza się wykaz obszarów, których dotyczą zadania przyporządkowane dwóm w/w wydziałom (patrz zał.). Do § 4 wpisuje się zadania wynikające z § 3.
Ponadto Wiceprezydent poinformował o poprawieniu błędów mających charakter redakcyjny (powtórzenia).
Reasumując powyższe wiceprezydent stwierdził: - Myślę, że nowa jednostka będzie dobrze realizować przypisane jej zadania.


Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej-pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


UCHWAŁA NR XLV/1089/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni została przyjęta: 19/0/2


Ad 4.9.
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił Wiceprezydent Bogusław Stasiak.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna


UCHWAŁA NR XLV/1090/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. J. Korczaka na rzecz jej użytkownika wieczystego została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 4.10
B. Stasiak- przedmiotowa działka przeznaczona zostałaby do zbycia, które mogłoby nastąpić po wykonaniu czynności w zakresie regulacji terenowo - prawnych.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLV/1091/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Al. Zwycięstwa, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 4.11
B. Stasiak- firma KODAL czyniąca na przedmiotowej nieruchomości nakłady pod koniec lat 90., w związku z budową hali widowiskowo - sportowej przenosi swoją siedzibę na ul. Halicką i stawia tam swoje hale. Ma przyznaną 10-letnią dzierżawę i poczyniła tam nakłady, wobec czego ma tu zastosowanie art. 37 ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLV/1092/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie, na rzecz dzierżawcy, nieruchomości położonej przy ul. Halickiej została przyjęta jednogłośnie /18/.


Ad 4.12
B. Stasiak- przedmiotowa działka jest istotna jeśli chodzi o jej zagospodarowanie. Jest to łącznik pomiędzy dwoma muzeami. Muzeum Miasta Gdyni jest realizowane w określonym tempie. Pojawiła się konieczność przejęcia przez Miasto na własność tego łącznika i ustalenie 2. służebności - jedną pozwalającą dojść do nieruchomości i drugą na rzecz Muzeum Miasta Gdyni. Chodzi o rozwiązanie komunikacyjne między dwoma obiektami (drugie muzeum - Marynarki Wojennej).


Opinie komisji j.w.
Opinia Komisji Kultury - pozytywna


UCHWAŁA NR XLV/1093/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni działki stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej , położonej w Gdyni, przy ul. Zawiszy Czarnego oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Zawiszy Czarnego została przyjęta jednogłośnie /18/


Ad 4.13
B. Stasiak- w tym przypadku zastosowanie ma art. 236 k.c. dot. uprawnienia użytkownika wieczystego do przedłużenia okresu użytkowania.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLV/1094/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Szturmanów 13 została przyjęta jednogłośnie /17/


Ad 4.14
Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk, przedstawił projekt uchwały zgodnie z treścią zał.


Opinia Komisji Samorządności- pozytywna


UCHWAŁA NR XLV/1095/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy skwerowi w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /19/


Ad 4.15
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.


UCHWAŁA NR XLV/1096/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 4.16
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Mariusz Szpaczyński- wcześniej, po akceptacji Prezydenta, przedkładaliśmy Państwu pojedyńcze projekty uchwał, później postanowiliśmy stworzyć z nich jeden projekt.
Prezydent wnioskuje o zmianę wartości punktu dla ZKM na 7,21 zł. i po raz pierwszy o ustalenie wartości punktu dla Ogniska Wychowawczego - 5,50 zł. Wcześniej ognisko, jako jednostka pomocy społecznej, miało taką wartość punktu jak MOPS, ponieważ jest to jednak wyodrębniona jednostka, następuje wyraźne określenie wartości punktu dla tej jednostki: 5,50 zł.
- Oba wnioski - informował dalej naczelnik - uzyskały pozytywną opinię Skarbnika Miasta. Projekty zostały wysłane do 2. central związkowych, od których nie nadeszły odpowiedzi, należy więc wnioskować, że nie mają zastrzeżeń. Forum Związków Zawodowych zaopiniowało projekt pozytywnie.


UCHWAŁA NR XLV/1097/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.17
Wiceprzewodnicząca RMG Joanna Zielińska rozpoczęła prezentację projektu od zaznojemienia radnych z treścią autopoprawek:
- w ust. 1 § 4 wpisanie wymogu wybierania dyrektora GOSiR-u w drodze konkursu (termin pierwszej kadencji będzie się kończył w październiku 2007 r., ponieważ obecny dyrektor do tego czasu ma podpisaną umowę);
- w tytule i § 1 projektu wpisano poprawny numer poprzedniej uchwały RMG, tj.: VI/237/99;
Dalej mówczyni informowała: - Jednym z głównych powodów zaproponowania nowego statutu dla GOSiR-u jest fakt rozszerzenia zakresu działalności tej jednostki. GOSiR przejął takie zadania jak prowadzenie hipoterapii, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, prowadzenie informacji tutystycznej, itd. Część dotacji bierze się z odpisu ze sprzedaży alkoholu i stąd bierze się zapis o profilaktyce i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.


Opinia Komisji Sportu- pozytywna


A. Borkowski- proszę o uszczegółowienie, dlaczego 4-letnia kadencja, a nie - jak w oświacie - 5-letnia? Myślę, że dobrze byłoby i tu wprowadzić 5-letnią kadencję. Zrównałoby to prawa dyrektora GOS-iR-u z prawami dyrektorów szkół, a kadencja nie zbiegałaby się z kadencjami Rady Miasta. Cieszę się natomiast, że dyrektora będzie się wyłaniało w drodze konkursu.


Andrzej Czaplicki- chciałbym wyrazić zadowolenie z tytułu wprowadzenia, z wczorajszą datą, poprawki dotyczącej § 4, a mówiącej o konkursie. Wcześniej GOSiR należał do jednej z wielu jednostek, w której funkcjonowali bezkonkursowi dyrektorzy. W statucie, który udało mi się uzyskać po wielu próbach i przy pomocy służb informatycznych, był zapis, że dyrektora GOSiR-u wyłania Zarząd Miasta. Jeśli chodzi o 4-letnią kadencję, to taką też kadencję wprowadziliśmy w innych jednostkach miejskich. Kadencje w szkołach wynikają z systemu oświaty, natomiast w miejskich jednostkach może być konkurs, ale nie musi. Jeśli dyrektor z konkursu, to niech to będzie taki sam czasokres. Zostało nam jeszcze parę instytucji, gdzie dyrektorzy nie są wyłaniani w drodze konkursu, np. w ZKM, Gdyńskim Centrum Aktywności Seniora, Centrum Innowacyjności. Cieszę się, że w Zarządzie Dróg i Zieleni będzie dyrektor z konkursu. Jest też jakaś liczba spółek komunalnych, gdzie funkcjonują jeszcze dyrektorzy nie z konkursu. Wiem, że są takie procedury, zgodnie z którymi nawet rady nadzorcze wybiera się w drodze konkursowej. Dlaczego więc zostawiamy ciągle dość liczny pakiet instytucji bez konkursu? Dlaczego w jednych odbywają się konkursy, a w innych nie? Czy dlatego, że w jednych są lepsi dyrektorzy, a w innych gorsi? Uważam, że wszędzie dyrektorzy powinni być wyłaniani w drodze konkursu.


B. Stasiak- Pan radny sam udzielił odpowiedzi w sprawie 4-letniej kadencji dyrektora GOSiR-u. Dyrektorzy instytucji, których działania podlegają ocenie Rady Miasta powinni być wyłaniani w rytmie odpowiadającym rytmowi kadencyjności organów, które za działalność tych instytucji odpowiadają. GOSiR pełni funkcję zarządzającego obszarem sportu miejskiego i jest on obecnie miejską instytucją. Stąd propozycja, aby osoby odpowiedzialne za jej funkcjonowanie wyłaniane były w konkursie, kompatybilnie z kadencyjnością Rady Miasta.


Jacek Milewski- przypomnę, że 9 lat temu dyrektor GOSiR-u był wybrany w drodze konkursu, w drodze zarządzenia Prezydenta. Po 5. latach przedłużono obecnemu dyrektorowi umowę oceniając tym samym pozytywnie jego pracę. Skutki jego pracy są odczuwalne. Nastąpił przyrost obiektów sportowych, zadań i przyrost budżetu jakim dysponuje GOSiR.
Co do pomysłu, że kadencja dyrektora powinna się zbiegać z kadencją rady, to moim zdaniem dyrektor nie powinien podlegać osobom funkcjonującym tylko kadencyjnie w samorządzie. Chodzi o to, aby ocena pracy była niezależna od woli politycznej władz miejskich. Myślę, że to dobrze, że ta kadencyjność nie zbiega się gorącym okresem wyborczym. W niektórych samorządach władza wpływa wprost na urzędników i w okresach wyborczych panuje duży marazm w kwestiach decyzyjnych.


A. Czaplicki- chciałbym usłyszeć odpowiedź na pytanie, dlaczego część instytucji ma dyrektorów nie wyłonionych w konkursach, dlaczego ich statuty takiego trybu nie przewidują? Na ostatnim posiedzeniu Komisji Zdrowia miała miejsce ożywiona dyskusja na temat procedur konkursowych. Chodzi np. o Powiatowy Urząd Pracy, który chyba jako jedyny w województwie nie ma dyrektora z konkursu.
Pan radny Milewski ocenia, że obecny dyrektor GOSiR-u pracuje dobrze. Uważam, że większość dyrektorów jednostek komunalnych sprawuje swoje obowiązku dobrze, a nawet bardzo dobrze. Jest tylko kwestia systemowego rozwiązania. Albo niech to będą wszyscy dyrektorzy z konkursu, albo powiedzmy wyraźnie, że w niektórych jednostkach potrzebny jest konkurs, a w niektórych nie jest potrzebny i wtedy powiedzmy, jakie obowiązują tu kryteria.


Odnosząc się do powyższego głosu Przewodniczący St. Szwabski stwierdził: - Być może jest to temat na interpelację, natomiast nie wiąże się on z kwestią Statutu GOSiR-u.


UCHWAŁA NR XLV/1098/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany statutu jendostki budżetowej "Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Gdyni, wprowadzonego Uchwałą Nr VI/237/99 Rady Miasta Gdyni z 24.03.1999 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego "Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Gdyni w jednostkę budżetową "Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji" w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.18
Projekt - zgodnie z treścią zał. - przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.


Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna


UCHWAŁA NR XLV/1099/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.19
Projekt przedstawił p. B. Stasiak: - Jest to doprecyzowanie przestrzeni, która może być zagospodarowana przez Komendę Policji. Sprawa jest o tyle pilna, że po pracach na szczeblu wojewódzkim tworzone będą aplikacje związane z krajowym planem inwestycyjnym, a to wiąże się z możliwością pozyskania pieniędzy na budowę komisariatu. Miasto natomiast przejmie budynek, który kiedyś był adoptowany pod kątem funkcjonowania komisariatu, a jest budynkiem mieszkalnym.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna


UCHWAŁA NR XLV/1100/06 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdyni Nr XXXVII/899/05 z dnia 21.12.2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość zabudowaną będącą własnością Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 4.20
Projekt przedstawił p. B. Stasiak - zgodnie z treścią zał.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna


UCHWAŁA NR XLV/1101/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul. Snycerskiej została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 5.
Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Mieszkaniowej przedstawiła jej przewodnicząca, radna Jadwiga Stefaniszyn: - W okresie sprawozdawczym odbyło sie 11 posiedzeń. Poza opiniowaniem projektów uchwał stałym elementem posiedzeń było, jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, rozpatrywanie pism mieszkańców zwracających się do komisji z prośbami o pomoc w rozwiązaniu problemów mieszkaniowych. Są to najczęściej dramaty osobiste, wobec których członkowie komisji czują się bezradni. Jedyne co mogą zrobić, to zwrócić się do wydziału spraw społecznych z zapytaniem o wiedzę wydziału co do danej sprawy i prośbą o rozważenie możliwości udzielenia pomocy. Na każde takie pismo komisji naczelnik wydziału spraw społecznych, Pani Jolanta Steppa, niezwłocznie i wyczerpująco odpowiada informując o okoliczościach spraw i możliwościach gminy co do zapewnienia lokalu.
Stałym wątkiem dyskusji na posiedzeniach komisji są wszystkie formy budownictwa mieszkaniowego. Radni na bieżąco śledzą dokonania TBS CZYNSZÓWKA.
Na jednym z posiedzeń odbyła się szeroka dyskusja nad obowiązującymi zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gdyni, a zwłaszcza nad kryterium powierzchniowym stosowanym przy podejmowaniu decyzji o przydziale lokali socjalnych i komunalnych. Z informacji przekazanych komisji przez naczelnik Jolantę Steppę i Wiceprezydenta Bogusława Stasiaka wynika, iż swobodę prowadzenia określonej polityki w tym względzie w znacznym stopniu ograniczają przepisy ustawowe (m.in. procedury uniemożliwiające realizację wyroków eksmisyjnych). Jak stwierdziła Pani J. Steppa, Miasto pełni rolę nie tylko podmiotu udzielającego pomocy socjalnej, a więc m. in. zapewniającego lokale socjalne, ale przede wszystkim jest odpowiedzialne za substancję mieszkaniową znajdującą się w jego zasobie. Niestety, kierunek jaki przyjęło ustawodawstwo, którego efektem jest odejście przez państwo od pełnienia roli opiekuńczej, spowodował scedowanie wszystkich obowiązków na gminę bez jednoczesnego finansowego wsparcia.
Polityce mieszkaniowej miasta poświęcone też było wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Zdrowia. Przebieg posiedzenia został dokładnie przedstawiony w ustaleniach komisji z dn. 18 maja b.r. Zaproszeni goście - Wiceprezydent B. Stasiak i urzędnicy: naczelnik Jolanta Steppa, naczelnik Roman Witowski szczegółowo omówili takie zagadnienia jak: stan polityki mieszkaniowej miasta - przedstawiono m.in. dane statystyczne; potrzeby mieszkaniowe i przewidywane inwestycje ; funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Wynikiem dyskusji są wnioski 3. komisji o opracowanie aktualnego wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz o ciągłe podejmowanie działań prowadzących do pozyskiwania przez gminę nowych lokali socjalnych.
Komisja zapoznała się też z programem TBS CZYNSZÓWKA co do jego dalszych działań.
W imieniu członków komisji bardzo dziękuję wiceprezydentom B. Stasiakowi i M. Stępie oraz skarbnikowi K. Szałuckiemu za stałe goszczenie na naszych posiedzeniach i przedstawianie projektów uchwał. Dziękuję też Prezes TBS Krystynie Kołakowskiej i naczelnikom: Romanowi Witowskiemu, Jerzemu Cieślińskiemu, Markowi Karzyńskiemu.


Ad 6.
Zgodnie z tradycją sprawozdanie z prac Związku Komunalnego przedstawił Przewodniczący St. Szwabski: - Związek odbył posiedzenie, na którym przedstawiono informację nt. realizacji budżetu KZG w 1. półroczu b.r., a także podjęto uchwałę dot. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. Plan został skonsultowany z gminami. Podjęto uchwałę dot. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, którą opracowano pod kątem zabezpieczenia potrzeb odbiorców wody, trochę niestety kosztem dostawcy.
Równocześnie Zarząd związku dokończył prowadzenie procedury przetargowej i zakupił kontener do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych. Drugi taki punkt będzie się mieścił w północnej części Gdyni, na jednej z posesji OPEC.
Na wniosek mniejszych gmin związkowych Zarząd przygotowuje się do realizacji zadania jakim jest schronisko dla bezdomnych zwierząt, które mieściłoby się w Kosakowie. Obecne schronisko "Ciapkowo" jest przepełnione. Musieliśmy odmówić przyjęcia kolejnych bezpańskich psów z terenu Rumii. Z perspektywy Gdyni potrzeby w tym zakresie też nie są zabezpieczone. Projekt będzie też przedmiotem dyskusji w Gdyni. Jestem w posiadaniu wstępnego projektu, który jeszcze nie został przyjęty przez Zarząd (dlatego nie polecam go jeszcze do wglądu). W ciągu 10. dni powinien być już przyjęty projekt w ostatecznej wersji.


Ad 7.
Na ręce Przewodniczącego RMG interpelacje nie wpłynęły.


Ad 8.
Wiceprzewodniczący RMG Jerzy Miotke podziękował radnym, którzy wzięli udział w obchodach rocznicy powstania polskiego państwa podziemnego. Radny stwierdził, iż szczególnie miły był nadspodziewanie liczny udział młodzieży i dzieci w uroczystościach.
Ponadto radny J. Miotke poinformował o przedsięwzięciach artystyczno - religijnych, jakie będą miały miejsce z okazji obchodów Dni Papieskich.


Przewodniczący St. Szwabski zwrócił uwagę na skierowanie do radnych informacji nt. oświadczeń majątkowych.
W przedmiotowej kwestii zabrał głos Dyrektor UM, pan Jerzy Zając, informując na wstępie, iż zgodnie z procedurą ustawową oświadczenia urzędników, Wiceprezydentów, Dyrektora UM i Skarbnika Miasta analizował zespół powołany przez Prezydenta Miasta. Zespół przeanalizował wszystkie oświadczenia z wyjątkiem oświadczenia Dyrektora UM, które analizował Prezydent Miasta.
Jak dalej informował Dyrektor, stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły części A oświadczenia. W części B nie stwierdzono nieprawidłowości. O stwierdzonych błędach zainteresowane osoby zostały poinformowane. Błędy zostały przez nie naprawione.


Radny Andrzej Bień oświadczył, iż chce zabrać głos nt. zapisu znajdującego się w biuletynie rady, a dotyczącego wypowiedzi Pana A. Borkowskiego, jaka miała miejsce na posiedzeniu Komisji Kultury, a dotyczyła osoby Płk-a Ryszarda Kuklińskiego (w kontekście projektu uchwały w spr. nazw ulic). Radny podkreślił: - Osoba Płk-a Kuklińskiego stanowi wyjątkowy przykład bohaterstwa i patriotyzmu. Przykro mi, że taki zapis znalazł się w biuletynie. Wnioskuję, aby zadbano o pamięć takich osób i nazwano jakieś ulice ich imieniem.


Radny St. Taube zwracając się do przedmówcy stwierdził: - Głosował Pan za zdjęciem z porządku projektu tej sprawy dotyczącego (uwaga dotyczy zdjęcia projektu występującego w planowanym porządku pod numerem 4.15).


A. Bień- nad tym nie głosowaliśmy.


Ad 9.
J. Kalinowska- w maju 99 roku Radna Dzielnicy Dąbrowa, przewodnicząca komisji ds. zagospodarowania Dąbrowy, ujawniła fakt umieszczenia w zbiornikach na terenie niezakończonej budowy POLIFARBU substancji ropopochodnych. Pan Guć wypowiadał się na ten temat na łamach prasy. Rada Dzielnicy wystąpiła w roku 99 z zapytaniami w tej sprawie. Czy są to substancje toksyczne, czy nie? Czy zbiorniki "Polifarbu" spełniają wymagane przepisami kryteria? Jaka ilość substancji została już umieszczona w zbiornikach? Jakie działania podejmuje Kolegium dla zabezpieczenia mieszkańców przed skutkami takiego przechowywania tych substancji? Są tam 3 ujęcia wody dla Gdyni.
- W sierpniu 2004 r. złożyłam interpelację w tej sprawie, ale odpowiedź jaką uzyskałam, nie usatysfakcjonowała mnie. Odbyła się debata publiczna nt. planu zagospodarowania Kaczych Buków. W odległości ok. 200 m od tego terenu ma powstać osiedle domów jednorodzinnych. Próbkę tego, co tam jest przywiozłam 5 września b.r. Pani Łowkiel (położyłam je na biurku Pani Wiceprezydent). Udowodniłam tym samym, że można wejść na teren POLIFARBU. Złożyłam w tej sprawie wniosek na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, ale nie został on przegłosowany. Chciałabym, aby przebadano wodę znajdującą się w studniach na terenie dzielnicy Kacze Buki. Nie wszystkich mieszkańców stać na podłączenie się do wodociągów. Jest to bardzo poważna sprawa. Będziemy wnioskować, aby wstrzymano realizację planowanych tam inwestycji do chwili przebadania tych substancji.
- Kolejną kwestią, jaką chcę poruszyć, jest kwestia programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2005 - 2007 z perspektywą na lata 2008 - 2014. Konieczność uchwalenia tych dokumentów wynika z nakazu NIK w tym zakresie. Wykonano to w pośpiechu i nie ma w tych materiałach wzmianki na temat "Polifarbu".


St. Szwabski- ten punkt obrad w zasadzie nie służy prowadzeniu tego rodzaju debat.


Do wypowiedzi radnej J. Kalinowskiej odniosła się krótko Wiceprezydent E. Łowkiel: - Na jednej z poprzednich sesji mówiłam, że opracowujemy program ochrony środowiska po terminie, a niektóre gminy do dzisiaj nie mają tej uchwały. Jest to skomplikowana sprawa i tłumaczyłam już, dlaczego. Musieliśmy zmienić firmę, bo poprzednia nie zrealizowała zawartej w tym zakresie umowy.
Sprawa "Polifarbu": ja też tak potrafię - wejść na czyjś teren i coś sobie wziąć (nawiązanie do pobrania próbek, o którym mówiła wyżej radna J. Kalinowska). Urząd obowiązują pewne procedury. Myślę, że zaniedbanie leży po stronie wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Odpowiadają nam, że są na etapie szukania właściciela zbiorników, który uciekł za granicę. Próbkę pobraną przez Panią radną przekazałam Pani Czarneckiej. Jesteśmy na etapie szukania firmy, która otworzy te pojemniki i tu jest problem. Zagrożenia dla ujęcia wód nie ma - Pani radna powinna otrzymać informację w tej sprawie.


J. Kalinowska- nie otrzymałam takiej informacji.


E. Łowkiel- zagrożenia na pewno nie ma. Otwarcie tych pojemników będzie nas dużo kosztowało. Na pewno jest to problem i trzeba go rozwiązać. Z pewnością zawartość pojemników trzeba zbadać.


J. Kalinowska- prokuratura zajmuje się tym już od 2004 r. i nie może wyjaśnić sprawy. Te zbiorniki mają objętość 12 000 m sześc. Jest w nich coś, co wygląda jak ropa. Pracownicy pilnujący "Polifarbu" mówią, że tam w nocy dzieją się niesamowite rzeczy.


Ad 10.
St. Szwabski - termin kolejnej sesji przypadałby na 25 października b.r., jeśli jednak Pan Prezydent nie skieruje 10 października projektów i jeśli nie zrobią tego komisje, czy też grupa 5. radnych sesja nie odbędzie się. Jeśli sesja nie odbędzie się, zorganizujemy spotkanie kończące kadencję, o którego terminie poinformuję Państwa w stosownym czasie.


J. Kalinowska- grupa 5. radnych ma kilka projektów.


Ad 11.
Zamknięcie obrad XLV Sesji RMG ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

Na podstawie stenogramu zredagowała i opracowała:
Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Data udostępnienia informacji: 27.09.2006