Sesja nr XLIV z dnia 2006-08-30

PORZĄDEK OBRAD

XLIV SESJI RADY MIASTA GDYNI

30 sierpnia 2006 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

1. Otwarcie sesji Rady Miasta,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu XLIII Sesji Rady Miasta,

4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1.zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXVII/885/05 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2006;

załącznik

4.2.zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z 28kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni (GOSiR);

4.3.zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z 28kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni (PUP);

4.4.określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2007 roku;

4.5.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej;

4.6.skargi na uchwałę nr XXXII/754//05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni;

4.7.przyjęcia programu rozwoju komunikacji rowerowej na obszarze Gminy Miasta Gdyni w ramach projektu pn: "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 - 2013" oraz wyrażenia woli przystąpienia do wspólnego wraz z Gminą Miasta Gdańska przygotowania i realizacji tego programu

4.8.udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta Gdyni (K.Kaszuba)

4.9.udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta Gdyni (Lech Strehlau);

4.10. udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta Gdyni (Stanisław Strehlau);

4.11. udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta Gdyni (Alicja Frankowska);

4.12. nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Gdyni,

4.13. nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni,

4.14. nadania statutu dla Domu Dziecka w Gdyni,

4.15. nadania statutu Ognisku Wychowawczemu im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Gdyni,

4.16. nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Gdyni,

4.17. nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Gdyni,

4.18. nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Gdyni,

4.19. nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 4 w Gdyni,

4.20. nadania statutu Rodzinnemu Domowi dziecka Nr 5 w Gdyni

4.21. zmiany uchwały nr XXXVII/891/05 Rady Miasta Gdyni z 21 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni";

4.22. zatwierdzenia projektu "Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007" w ramach Priorytetu 2 - Wzmacnianie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, w ramach konkursu 01/2.2/2006 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego";

4.23. zmiany uchwały Nr XLIII/1035/06 Rady Miasta Gdyni z 21 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego w planie budżetowym na realizację zadania w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne";

4.24. zmian w uchwale Nr XLII/999/06 Rady Miasta Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego;

4.25. wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, aportem w postaci prawa własności nieruchomości;

4.26. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej;

4.27. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni własności nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Osada Rybacka;

4.28. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Romanowskiego;

4.29. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej;

4.30. przekazania Gdyni - miastu na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Jaskółczej;

4.31. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód;

4.32. zmiany § 1 uchwały nr XXV/590/04 Rady Miasta Gdyni z 24 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

4.33. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Górniczej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

4.34. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 20 B na rzecz jej użytkownika wieczystego;

4.35. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szturmanów 35;

4.36. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działek gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. II MPS 1-3;

4.37. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Gdyni;

4.38. wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier losowych;

4.39. przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;5. Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa.

6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.

7. Interpelacje.

8. Informacje.

9. Wolne wnioski.

10. Ustalenie terminu następnej sesji.

11. Zakończenie obrad.


ANEKS:


  1. zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 kwietnia 2004 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Prezydentem Miasta Sopotu o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Sopot,
  2. zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Gminy Żukowo o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Żukowo,
  3. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze oraz informacji, o której mowa w art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze.


Protokół z sesji Rady Miasta:
PROTOKÓŁ NR 44/06
XLIV SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 30 sierpnia 2006 r.


1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XLIII Sesji Rady Miasta,
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXVII/885/05 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2006;
4.2. zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z 28kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni (GOSiR);
4.3. zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z 28kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni (PUP);
4.4. określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2007 roku;
4.5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej;
4.6. skargi na uchwałę nr XXXII/754//05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni;
4.7. przyjęcia programu rozwoju komunikacji rowerowej na obszarze Gminy Miasta Gdyni w ramach projektu pn: "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 - 2013" oraz wyrażenia woli przystąpienia do wspólnego wraz z Gminą Miasta Gdańska przygotowania i realizacji tego programu
4.8. udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta Gdyni (K.Kaszuba)
4.9. udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta Gdyni (Lech Strehlau);
4.10. udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta Gdyni (Stanisław Strehlau);
4.11. udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta Gdyni (Alicja Frankowska);
4.12. nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Gdyni,
4.13. nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni,
4.14. nadania statutu dla Domu Dziecka w Gdyni,
4.15. nadania statutu Ognisku Wychowawczemu im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Gdyni,
4.16. nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Gdyni,
4.17. nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Gdyni,
4.18. nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Gdyni,
4.19. nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 4 w Gdyni,
4.20. nadania statutu Rodzinnemu Domowi dziecka Nr 5 w Gdyni
4.21. zmiany uchwały nr XXXVII/891/05 Rady Miasta Gdyni z 21 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni";
4.22. zatwierdzenia projektu "Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007" w ramach Priorytetu 2 - Wzmacnianie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, w ramach konkursu 01/2.2/2006 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego";
4.23. zmiany uchwały Nr XLIII/1035/06 Rady Miasta Gdyni z 21 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego w planie budżetowym na realizację zadania w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne";
4.24. zmian w uchwale Nr XLII/999/06 Rady Miasta Gdyni z 17 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego;
4.25. wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, aportem w postaci prawa własności nieruchomości;
4.26. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej;
4.27. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni własności nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Osada Rybacka;
4.28. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Romanowskiego;
4.29. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Chwaszczyńskiej;
4.30. przekazania Gdyni - miastu na prawach powiatu nieruchomości położonej w pasie ulicy Jaskółczej;
4.31. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód;
4.32. zmiany § 1 uchwały nr XXV/590/04 Rady Miasta Gdyni z 24 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Hutniczej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.33. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Górniczej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.34. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 20 B na rzecz jej użytkownika wieczystego;
4.35. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szturmanów 35;
4.36. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działek gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. II MPS 1-3;
4.37. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Gdyni;
4.38. wyrażenia opinii o lokalizacji ośrodka gier losowych;
4.39. przejęcia na własność gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
4.40. zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. Tramwaju wodnego) po akwenach Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej;
4.41. zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 kwietnia 2004 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Prezydentem Miasta Sopotu o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Sopot;
4.42. zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Gminy Żukowo o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Żukowo;
4.43. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze oraz informacji, o której mowa w art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych za I półrocze
5. Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.
Wszystkie materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Opinie komisji w pełnym brzmieniu - patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.
Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.


Ad 1.
Otwarcie Sesji ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.
Przewodniczący zwrócił uwagę na włączenie aneksem do zaplanowanego porządku obrad 3. projektów uchwał - tytuły jak w punktach 4.41; 4.42 i 4.43.
Wiceprezydent Marek Stępa wniósł o wprowadzenie do porządku obrad, w trybie nadzwyczajnym, projektu uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. Tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej.
Wiceprezydent poinformował, iż propozycja projektodawców dotyczy przedłużenia czasu funkcjonowania tramwaju wodnego o 3 dni. Propozycja spowodowana jest przedłużeniem wakacji z uwagi na warunki pogodowe, a ponadto liczba korzystających z tej formy transportu uzasadnia takie działanie.
Uzasadniając wniesienie projektu pod obrady w trybie nadzwyczajnym wiceprezydent wyjaśniał: - Po podjęciu decyzji przez ministerstwo edukacji o przedłużeniu wakacji, z wnioskiem dot. przedłużenia czasu funkcjonowania tramwaju wystąpiły gminy biorące udział w finansowaniu przedmiotowego transportu. Przeprowadzono analizę przedsięwzięcia od strony finansowej celem stwierdzenia, czy przedłużenie nie spowoduje konieczności zwiększenia dotacji. Wykonywanie analizy przeciągnęło się na tyle, że niemożliwe stało się zachowanie 7-dniowego terminu. Prezydent uznał cel za na tyle istotny, iż zdecydował o zastosowaniu trybu nadzwyczajnego.


Jolanta Kalinowska- przygotowałam projekt rezolucji odnośnie projektowanej, nowej ordynacji wyborczej do samorządów. Byłoby bardzo dobrze, gdyby Pan Prezydent uznał za stosowne wnieść do tekstu ewentualne poprawki. Wiele samorządów określiło się już w tej sprawie, a wiemy, że Pan Prezydent Szczurek ma przełożenie na Prezydenta RP.
Radna poinformowała ponadto: - Brakuje nam jednego podpisu, ponieważ nie mamy klubu.


St. Szwabski- proszę o złożenie wniosku na moje ręce.


Radna J. Kalinowska podkreśliła, iż tekst rezolucji napisany jest - jak stwierdziła - językiem wszystkich partii, wszystkich opcji politycznych i wszystkich środowisk.


St. Szwabski- rozumiemy intencje. Wniosek jest podpisany przez 4 osoby, dlatego w tej chwili nie nadaje się, z przyczyn formalnych, do poddania pod głosowanie.


J. Kalinowska- projekt rezolucji składam na ręce Pana Prezydenta.


Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w spr. zobowiązania ZKM do zorganizowania transportu wodnego (tzw. Tramwaju wodnego) został przyjęty jednogłośnie: 26 gł. za. (pkt 4.40).


Porządek obrad uwzględniający wprowadzone zmiany przyjęty został jednogłośnie: 26 gł. za.


Ad 3.
Chęć zabrania głosu po zadaniu przez Przewodniczącego pytania, czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu z przedniej Sesji RMG, zgłosiła radna J. Kalinowska: - Na poprzedniej sesji zwróciłam się z wnioskiem do Pana Stępy o przedstawienie informacji nt. rozbudowy cmentarza przy ul. Spokojnej. Obiecałam mieszkańcom, że otrzymam dzisiaj taką informację.


St. Szwabski- nie jest to temat przedmiotowego punktu. Pani radna nie po raz pierwszy narusza regulamin.


Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół czerwcowej sesji za przyjęty.


Ad. 4.1.
Prezentujący projekt Skarbnik Miasta Krzysztof Szałucki rozpoczął prezentację proponowanych zmian od zwrócenia uwagi, iż są one wynikiem dwóch podstawowych czynników: procesów gospodarczych realizowanych w Gdyni i podsumowania pierwszego półrocza, a tym samym konieczności dostosowania budżetu do realizowanych obecnie zadań.
Dane liczbowe podane zostały przez Skarnika zgodnie z treścią projektu stanowiącego załącznik do niniejszego protokołu.
Skarnik Miasta omówił także treść wniesionych autopoprawek:
- przeznaczenie kwoty 1 405 000 zł., uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na realizację boiska przy ul. Okrzei oraz na realizację placu zabaw dla dzieci na gdyńskiej plaży;
- wpisanie do § 1 brakującego numeru zarządzenia Prezydenta, tj.: 15832


Opinie komisji:
Komisja Budżetowa- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna


Wystąpienie radnej Jolanty Kalinowskiej: - Na wstępie odniosę się do zapisów ustawy o finansach publicznych - ponownie nie wypełniono delegacji art. 14 - brak jest kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu, którą powinniśmy otrzymać do 31.07.2006 r. Niestety ustawa o finansach publicznych w Gdyni łamana jest notorycznie.
W terminie natomiast otrzymaliśmy informację o przebiegu wykonania budżetu za 1. półrocze 2006 r. Brak jest w nim jednak wykazu zmian w budżecie oraz opinii RIO. Ostatnie zapisy w Biuletynie Informacji Publicznej są z dnia 16.08.2006 r., a wcześniejsze z 21.07.2006 r. - brak jest publikacji 207 zarządzeń, w tym 3 w sprawie zmian w budżecie.
Dochody za 6 m-cy wykonane zostały w 48,2 %. Z zaplanowanych środków blisko 82 mln. zł. z UE na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy 2,7 mln. zł. Wspomnieć należy również o bardzo niskich dochodach z opłat lokalnych.
Panie Prezydencie potwierdza się, że obrana przez Pana polityka obróciła się przeciwko naszym kupcom. To Państwo radni tu siedzący tak ochoczo i w wielkim spokoju podnosiliście ręce uchwalając podatki na maksymalnym poziomie, czy beztrosko uchwalając plany zagospodarowania by lokować wielkopowierzchniowe sklepy w centrum miasta.
Wydatki wykonano w 36 %. Wykonanie inwestycji miejskich na poziomie 8 % i niewykorzystanie 230 mln. zł. nie budzi entuzjazmu, wręcz jesteśmy zaniepokojeni tą sytuacją. Pomijam już nasze koronne i odwieczne inwestycje - ważne, że coś drgnęło - szlaban podniesiony przy błyskach fleszy. Należy zganić Pana Wiceprezydenta Stępę, żę podczas uroczystości nie zauważył i nie przywitał Wicepremier Jarugi Nowackiej i senator Ewy Serockiej, które w większym stopniu przyczyniły się do uruchomienia oczekiwanej inwestycji od osób tam przywitanych.
Nagannym jest 3,6 %-owe wykonanie planu modernizacji dróg gminnych - wydaliśmy 380.000 zł. z zaplanowanych 10,5 mln. zł.
Tragicznie wygląda wykonanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych za I półrocze - bo tylko w 12,7 %-ach. Do wydatkowania pozostaje 44 mln. zł., w tym 1,3 mln. zł. na ścieżki rowerowe, których nie przybyło nawet 1 cm.
Remontowana ulica Nowowiczlińska wraz z chodnikami nie posiada ścieżek rowerowych, które aż prosiły się o uwzględnienie w remoncie. Nowowiczlińska nie doczekała się także kanalizacji deszczowej, którą to obiecywano 8 lat temu. Ten remont to przypudrowanie trupa, to zmarnowane środki publiczne.
Wraca dzisiaj sprawa zaciągniętego kredytu 70 mln. zł. w październiku 2005 r. Prezydent posiadał wiedzę, że inwestycje nie zostaną wykonane, Skarbnik miasta informował, że środki zostały dobrze ulokowane i przyniosą dochód gminie.
Proszę o informację czy taki manewr jest zgodny z ustawą o finansach publicznych?
Proszę o informację jakie dochody dla miasta przyniósł zaciągnięty kredyt, bo znalazłam zapis w Sprawozdaniu, żę podatnicy gdyńscy zapłacą 985.025 zł. za tę decyzję.
Art. 14 ust. 2 E stanowi, że należy przedstawić wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. Ulgi zaskutkowały kwotą 7,1 mln. zł., a obniżenie stawek 1,6 mln. zł. wykazu nie otrzymaliśmy.
Proszę o informację nt. przekazania kwoty 514.272 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Hipoterapii w Kolibkach. Czy jest to kwota za 4 m-ce czy za cały rok? Czy kwota ta zawiera ostatnią transzę 300.000 zł. płatną do 31.03.2006 r. nakładów 1,6 mln. zł. poniesionych przez Fundację Pana Krauzego?
Zwiększamy środki o 1,5 mln. zł. na remont mola w Orłowie, Razem wydamy 3,3 mln. zł. Prosiłam o wykaz przeprowadzonych przetargów wraz z późniejszym aneksowaniem umów, które odbyły się w Gdyni bo głośno zaczyna mówić się w Gdyni nt. aneksowania umów po przetargach. Przedsiębiorcy informują, że firmy wygrywające przetargi zaniżają swoje oferty by potem umowę aneksować do właściwego poziomu.
/oryginał wystąpienia - patrz załącznik do protokołu/


Odnosząc się do kwestii zmniejszenia środków na realizację hali widowiskowo - sportowej radny Stanisław Taube mówił: - Rozumiem, że była na to przeznaczona dotacja, ale inwestycja nie jest realizowana w terminie. Czy zostały dokonane już jakieś obliczenia, które pokazują, ile nowa rada będzie musiała przeznaczyć środków (dotacji), aby ta hala została zrealizowana w całości? Rozumiem, że nie są to zmiany wprowadzane z tytułu oszczędności lecz z tytułu niewykorzystania środków. Ile trzeba jeszcze pieniędzy, aby tą inwestycję zakończyć?


K. Szałucki- chcę się ustosunkować do niesłusznych - moim zdaniem - zarzutów Pani radnej Kalinowskiej, które opierają się na przesłankach logiki Pani radnej, z którą ja nie mogę się zgodzić. Widocznie kierujemy się inną logiką w udawadnianiu swoich racji.
Sprawa publikacji: otóż wszystkie dokumenty są publikowane na bieżąco, tyle że w różnych miejscach. Nie wszystkie zarządzenia są publikowane w biuletynie, natomiast wszystkie są publikowane przez odpowiednie wydziały, które je przygotowują. Jest oczywiście bardzo trudne "bieganie za nimi", ale jeśli weźmie się pod uwagę, że Pan Prezydent miesięcznie podejmuje ok. 450 do 500 zarządzeń, to oczywiste staje się, że nie sposób drukować takiej ilości aktów co miesiąc. Jeśli Pani radna chce mieć na bieżąco dostęp do aktów prawnych, które Panią interesują, to należy udać się do wydziału merytorycznego, tyle że trzeba się za tym nabiegać. Nieprawdą natomiast jest twierdzenie, że zarządzenia nie są publikowane.
Sprawa opinii RIO: my materiały wysłaliśmy, natomiast inną sprawą jest termin nadejścia odpowiedzi RIO. Czasami czekamy na odpowiedź w sprawie budżetu 3 miesiące. Czynienie nam 30 sierpnia zarzutu z tego tytułu, że tego nie dołączyliśmy jest dla mnie szukaniem pretekstu, żeby źle mówić o naszej pracy.
Populizmem jest taki sposób mówienia o wydatkach jak to robi Pani radna, tj. przedstawienie ich w poziomie. Taki jest rzeczywiście syntetyczny obraz sprawy, ale gdy spojrzymy na to szczegółowo, to widzimy, że wydatki bieżące są realizowane na poziomie 47,8 %. Mamy kłopoty z realizacją wydatków majątkowych, ale nie jest to tylko immanentna cecha Gdyni. Wszyscy mają takie trudności. Wynika to z wadliwej legislacji tworzonej na poziomie państwa, a więc zarzuty dot. tych kwestii nie są właściwie adresowane.
Odpowiadając radnemu St. Taube pan Szałucki wyjaśniał: - Mamy zgodę na wydawanie środków z dotacji w roku bieżącym i przyszłym. Nie chciałbym, aby Pan uczynił rzecz publiczną z faktu, że przenosimy środki na przyszły rok (w domyśle). Przenosimy te środki w sposób dostosowany do aktualnej wiedzy nt. terminów realizacji hali. Czynienie nam z tego zarzutu 30 sierpnia nie jest chyba właściwe.
Reasumując Skarbnik stwierdził: - Co do pozostałych zarzutów, to oczywiście ustosunkujemy się do nich odpowiednio, ale mówiąc na razie ogólnie, nie zgadzam się z nimi (nawet nie byłem w stanie ich wszystkich odnotować).


J. Kalinowska- Panie profesorze, logikę miałam na uczelni i jeden z profesorów ocenił mnie na 5. Ustawa o BIP nakłada na gminy taki obowiązek. Nie kłamię. Ja czytam przepisy wprost. Jest zapis, jest artykuł, jest paragraf i należy tego przestrzegać. Mówi Pan, że Miasto czeka 3 miesiące na opinię RIO. Przypomnę Panu: ostatnio Miasto wysłało materiał 17 marca, a RIO odesłało odpowiedź 11 kwietnia i już na sesji kwietniowej była ona do naszej dyspozycji. Niech Pan nie mówi, że trzeba czekać 3 miesiące.
Odnosząc się do wyjaśnień skarbnika w kwestii publikacji dokumentów budżetowych radna stwierdziła: - Żaden z mieszkańców nie będzie szukał, gdzie jest ukryta informacja. Jest link "budżet" - każdy wchodzi i czyta, a jak nie widzi tego, to nie ma. Nikt nie będzie tego szukał po wydziałach. Chodzi o informację nie dla pani Kalinowskiej, tylko dla mieszkańców gminy. Powinna być przestrzegana ustawa o finansach publicznych.
Proszę mi odpowiedzieć na kwestię kredytu w wys. 70 mln. zł. (nawiązanie do jednej z kwesti zawartych w przytoczonym wyżej wystąpieniu).


Radny St. Taube zapewnił, iż rozumie, że decyzje o przekazywaniu środków finansowych podejmowane są odpowiednio do tempa realizacji hali sportowej, po czym stwierdził: - Jest w budżecie zmniejszenie dotacji i dlatego pytam, ile będziemy musieli przekazać środków z budżetu w przyszłym roku. Może Pan Stępa ma takie informacje.
Dziwię się, że tak długo Pan Prezydent i rada zwlekają z rozstrzygnięciem spraw kupców na hali targowej. Chyba czas najwyższy podjąć jakąś merytoryczną decyzję w sprawie przekazania hali gdyńskim kupcom. Mówią, że inwentaryzacja jest zakończona i żeby ta sprawa nie była przedmiotem kampanii wyborczej postanówmy raz na zawsze, że halę oddajemy kupcom, bo to im się należy.


Prezydent Wojciech Szczurek- funkcjonuję w samorządzie już 16 lat i wiem, że gdy kończy się kadencja wkracza klimat kampanijny, ale skala populizmu powinna być - moim zdaniem - wprost proporcjonalna do poczucia odpowiedzialności nas wszystkich za sprawy samorządowe. Pan Taube wzbił się już na Himalaje populizmu i sprzeczności z prawem w swoich postulatach.
Jeśli chodzi o gdyńskich kupców hali targowej to chcę powiedzieć, że już od wielu, wielu lat są prowadzone rozmowy na temat procesu przekształceń. Nie jest to projekt ani nowy, ani prosty - by hala została sprywatyzowana na rzecz kupców - natomiast, jak każdy majątek miejski, nie będzie rozdawana. Zgłasza Pan najbardziej populistyczny postulat, jaki od wielu lat na tej sali padał. Jak w każdym procesie prywatyzacyjnym, tak i tu określona została wartość rynkowa majątku. Z drugiej strony w ramach tego procesu zostaną rozliczone nakłady, jakie zostały poniesione na tym obiekcie. Temu m. in. służą prowadzone na hali czynności inwentaryzacyjne, podziałowe. Nie wiem jaki związek ma ta sprawa z dzisiejszymi zmianami w budżecie. Jeśli przy każdej uchwale Pan radny zechce rozdawać miejski majątek, to boję się, że na końcu Sesji nie zostanie Miastu już nic.


Głos ad vocem zabrał radny St. Taube zwracając się na wstępie do Przewodniczącego przypominającego, iż należy zabierać głos na temat projektu: - Pan Prezydent też odbiega od tematu projektu uchwały. Ja Regulamin znam i nie trzeba mi o nim przypominać.
Z kolei zwracając się do Prezydenta radny Taube mówił: - Komercjalizacja, prywatyzacja, wycenianie majątku - znam się na tym. Chciałbym wiedzieć, kiedy to się zakończy. Dochodzą do kupców sygnały, że to wszystko ma być wkrótce zakończone i ja chciałbym od Pana Prezydenta usłyszeć, kiedy to nastąpi. Wielkie molochy w Gdyni nawet nie robią skrzyżowań i mają prawo do wszystkiego.
- Pan Prezydent powiedział na poprzedniej sesji, że nie rozumiem, co się do mnie mówi. Ja rozumiem, tylko nie rozumiem tego matactwa - oświadczył radny St. Taube.


W. Szczurek- padają tu coraz mocniejsze słowa. Różnica między nami polega na tym, że Pan Taube mówi o tym, co się mówi, co się słyszy, a ja mam za sobą dziesiątki spotkań z podmiotami funkcjonującymi na hali targowej ...


St. Taube- szkoda, że radni o tym nie wiedzą.


W. Szczurek- bo to Prezydent, a nie radni, zarządza miastem. Jeśli będę chciał zasięgnąć Pana światłej opinii, to o nią zapytam. Musi Pan przyjąć do wiadomości, że o etapie prac prowadzonych na hali targowej wszystkie zainteresowane strony są informowane.


Wobec zgłoszenia przez radną J. Kalinowską chęci ponownego zabrania głosu Przewodniczący RMG odmówił radnej jego udzielenia z uwagi na wyczerpanie przez radną Kalinowską regulaminowego limitu zabierania głosu.


J. Kalinowska- nie udzielono mi odpowiedzi odnośnie zaciągniętego kredytu w 2005 r. Proszę przeliczyć, ile razy wystąpiłam w tej kwestii.


St. Szwabski- można zabrać głos dwa razy i tyle było wystąpień Pani radnej.


J. Kalinowska- żądam odpowiedzi.


St. Szwabski- bardzo Panią proszę o zajęcie miejsca.


Wobec braku chętnych do zabrania głosu Przewodniczący St. Szwabski zarządził przystąpienie do głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały.


UCHWAŁA NR XLIV/1039/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały RMG Nr XXXVII/885/05 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2006 została przyjęta: 24/0/3.


Ad 4.2
W imieniu Prezydenta przedmiotowy projekt przedstawił naczelnik wydziału organizacyjnego, pan M. Szpaczyński: - Jak Państwo wiecie wartość punktu dla GOSiR-u wynosiła 4,72 zł. W projekcie, który Pan Prezydent przedkłada, wartość punktu wzrasta o 1,5 %. Jak Państwo wiecie, zakładano wzrost wynagrodzeń właśnie o te 1,5 %. Taki też był wniosek dyrektora GOSiR. Wystąpiliśmy do związków zawodowych z prośbą o zaopiniowanie propozycji. Odpowiedzi spłynęły z 2. organizacji. Jedna jest pozytywna i jedna negatywna. Forum Związków Zawodowych zaopiniował propozycję pozytywnie, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych negatywnie, a "Solidarność" propozycji nie zaopiniowała.


UCHWAŁA NR XLIV/1040/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/295/99 RMG z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.3.
M. Szpaczyński- rada ustaliła wartość najniższego wynagrodzenia w wys. 501 zł. i to nie ulega zmianie, zmienia się natomiast sama wartość punktu. Wartość punktu w Powiatowym Urzędzie Pracy wynosiła dotąd 4.40 zł. Wniosek dotyczy wzrostu do wartości 5.80 i jak to wynika z treści wniosku dyrektora PUP jest on podyktowany znacznymi różnicami w wynagrodzeniach pracowników. Wzrost ten faktycznie zostanie rozłożony - jak informuje dyrektor - na 3 lata.
Jak dalej informował naczelnik, opinie 2. związków zawodowych są pozytywne (Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych).


Adam Borkowski- nie mam zastrzeżeń do projektu, natomiast budzi moje zastrzeżenie ostatni akapit w uzasadnieniach tego i poprzedniego projektu, w którym mowa jest o akceptacji wniosków przez z-cę Skarbnika, Panią Alicję Helbin. Cieszę się, że tak wysoko cenimy Panią Helbin, ale jest to jednak wpadka, że powołujemy się w uzasadnieniu na zastępcę Skarbnika. Bardzo wysoko cenię Panią Helbin, natomiast uważam, że jest to nieeleganckie. Może Pan Skarbnik ma inne zdanie niż jego zastępca, więc dlaczego nie ma tu mowy o jego opinii? Proszę Pana Przewodniczącego, aby takich uzasadnień nie przyjmował.


M. Szwabski- w tekście projektu uchwały nie jest wymienione nazwisko.


St. Szwabski- jest to rzeczywiście niezręczność, ale jest to też tylko informacja.


UCHWAŁA NR XLIV/1041/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/295/99 RMG z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.4.
Wiceprezydent Michał Guć- jak co roku Rada Miasta w momencie rozpoczęcia prac nad budżetem ustala, w drodze uchwały, wysokość środków jakie przeznaczy na działalność statutową Rad Dzielnic. Organami, które wskażą, na co te środki mają być wykorzystane, są Rady Dzielnic, które niedługo rozpoczną pracę nad planami wydatków i stąd wskazane jest, aby rady wiedziały, jakimi środkami będą dysponowały. Przypomnę, że stawka na mieszkańca wynosiła 6 zł. Poziom inflacji przyjęty w założeniach do ustawy budżetowej na rok 2007 to 1,9 %, natomiast tradycyjnie już od kilku lat poziom stawki na mieszkańca jest przyjmowany powyżej poziomu inflacji, tj. mniej więcej na poziomie 3 %. W tym roku proponujemy, aby był to poziom 3,3 % . Będzie to dawało Radom Dzielnic do dyspozycji kwotę w wysokości ok. 1 500 000 zł. (nieco ponad).


Opinia Komisji Samorządności - pozytywna


Radna J. Kalinowska zacytowała nast. fragment Statutu: "Uwzględniając potrzebę zapewnienia warunków i skuteczności realizacji zadań oraz równomiernego rozwoju wszystkich dzielnic, a także poprawę zaspokojenia potrzeb wspólnot w dzielnicach, Rada Miasta wyodrębnia w budżecie Miasta środki finansowe na działalność dzielnic", po czym stwierdziła: - Na obsługę Rad Dzielnic wydaliśmy w ubiegłym roku 86 tys. zł. W 2003 r. stawka wynosiła 5.50 na jednego mieszkańca przy dochodach Miasta blisko 475 mln. zł. W 2004 r. 5.65 zł. przy dochodach 486 mln. zł. W 2005 r. 5.80 zł. przy dochodach 690 mln. zł. W 2006 r. 6 zł. przy dochodach ponad 790 mln. zł.
Dochody Miasta 2006 r. wzrosły o 59 % w stosunku do dochodów w roku 2003. Tak więc stawka na 2007 rok powinna wynieść 8.70. Taka kwota byłaby wyrazem dbałości Miasta o działalność samorządową Rad Dzielnic. Zaproponowana stawka jest nieadekwatna do wzrostu dochodów budżetu Miasta. Poza tym mieszkańcy dzielnic coraz bardziej świadomi są braków jakie mają miejsce w dzielnicach.
Radna J. Kalinowska zaproponowała poprawkę, zgodnie z którą stawka na jednego mieszkańca wyniosłaby 7 zł. (dot. § 1).
Kolejny wniosek radnej Kalinowskiej dotyczył przyznania radnym Rad Dzielnic diety miesięcznej w wysokości 500 zł.
Powyższy wniosek radna tak uzasadniała: - Przewodniczący dzielnic Gdańska otrzymują diety, a radnych dzielnic Gdańska Miasto ubezpiecza od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas wykonywania mandatu radnego. Myślę, że czas najwyższy na Gdynię. Diety służyć będą sumiennemu i dokładnemu wykonywaniu obowiązków przez radnych Rad Dzielnic, którzy niejednokrotnie nie pracują zawodowo i nie mają swoich środków.


St. Taube- pytanie do Pana Gucia: wszyscy mieszkańcy mówią, że Pan Guć podjął już decyzję o wysokości stawki. Pan Guć ogłosił to w prasie i w innych mediach. Dlaczego uprzedza Pan Radę Miasta?


Na powyższe wystąpienia wiceprezydent M. Guć odpowiedział następująco: - Propozycja Pani radnej, aby podnieść środki dla rad proporcjonalnie do wzrostu dochodów Miasta wynika - jak przypuszczam - z niezrozumienia, dlaczego te dochody rosną. Otóż zwiększa się także ilość zadań, jakie musi wykonywać samorząd i rosną środki przekazywane z budżetu centralnego. Pani proponuje, żeby zwiększyć środki dla Rad Dzielnic, podczas gdy rady te nie realizują obligatoryjnych zadań. Oznaczałoby to de facto, że powinniśmy np. zapewnić radom udział w środkach UE. Jeśliby kierować się logiką Pani radnej, to udział w tych środkach powinny mieć też Rady Dzielnic. Myślę, że dobrze się stało, że przywołany został przykład gdański. Wszystkie dzielnice Gdyni mają swoje rady. Po wejściu w życie ustawy o samorządzie terytorialnym przewidującej możliwość powoływania przez samorządy jednostek pomocniczych, Gdynia była jednym z pierwszych miast, które przystąpiło do tworzenia dzielnic i w przeciągu kilku lat wybory do rad dzielnic stały się wyborami powszechnymi, a samorząd dzielnicowy funkcjonuje na terenie całego miasta. Obecnie rady te pracują na rzecz mieszkańców. Są to działania mające na celu realizację drobnych inwestycji, a także różnego rodzaju inicjatywy na rzecz integracji mieszkańców i cała gama przedsięwzięć, których nie będę tu wymieniać, bo Państwo doskonale je znacie. Ogromną wypracowaną w Gdyni wartością jest to, że zajmują się tym społecznicy. Są to osoby, które nie działają dla dodatkowych apanaży, a jedynie z potrzeby serca. I rzeczywiście Gdynia często jest przeciwstawiana Gdańskowi, gdzie radni zarządów dzielnic otrzymują diety i to nasze rozwiązanie przedstawiane jest jako wzorcowe. W moim przekonaniu gdyńskie rozwiązanie nie generuje pewnych negatywnych emocji. Po raz pierwszy spotykam się z sytuacją, że lepszy mechanizm proponuje się zamienić na gorszy, ale oczywiście każdy z nas ma prawo do składania takich propozycji. W mojej ocenie jest to propozycja, której przyjęcie równoznaczne byłoby z przyjęciem niekorzystnych rozwiązań.
Co do głosu Pana Taube, to trudno mi się odnieść do tego, co ludzie Panu mówią i co mówi prasa. Nie autoryzowałem żadnego tekstu, w którym podane jest, że mówiłem o stawce 6 zł. i 20 gr. Złożyłem jedynie informację do "Dziennika Bałtyckiego" dotyczącą tego, co Pan Prezydent w tej kwestii proponuje.


J. Kalinowska- czy Pan neguje, że dochody Miasta co roku rosną? Chyba nie. Tą większą stawkę budżet Miasta spokojnie wytrzyma. Za Pana rozmowy komórkowe też płaci podatnik. Ci ludzie, wielcy społecznicy często nie mogą czegoś załatwić, bo nie mają pieniędzy na telefon. Biura rad dzielnic są otwarte w różnych godzinach i nie zawsze można stamtąd zadzwonić. Przyjęcie mojej propozycji zaowocuje lepszą pracą ludzi. To są śmieszne pieniądze. Pieniądze są marnowane przy różnych inwestycjach. Natomiast pieniądze dla radnych nie będą marnowane - ani grosik.


St. Szwabski- Pani pozwoliła sobie na kolejne insynuacje.


St. Taube- znamy Pana Gucia. Rozumiem, że jest to tylko stanowisko Pana Gucia. To Rada Miasta na szczęście zdecyduje, czy radni dzielnic otrzymają pieniądze, czy nie. Czekamy na wypowiedź Pana Szczurka.


Wobec braku chętnych do zabrania głosu Przewodniczący St. Szwabski zapowiedział poddanie pod głosowanie 2. poprawek złożonych przez radną J. Kalinowską.


Radny Adam Borkowski zgłosił wniosek formalny w przedmiocie trybu głosowania nad poprawkami, powołując się na § 12 pkt 10 Regulaminu rady, tj. o głosowanie imienne.


Wniosek o głosowanie imienne nad poprawkami zgłoszonymi przez radną J. Kalinowską nie został przyjęty: 3/20/2.


Poprawki, zgodnie z którymi stawka na działalność statutową rad dzielnic wyniosłaby 6.20 zł. na jednego mieszkańca i przyznana zostałaby miesięczna dieta radnym Rad Dzielnic w wysokości 500 zł. miesięcznie, nie zostały przyjęte: 3/20/1


UCHWAŁA NR XLIV/1042/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2007 roku została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.5.
Projekt omówił Wiceprezydent Marek Stępa: - Obszar objęty planem został wskazany do opracowania w przyjętej przez Radę Miasta uchwale, we wrześniu 2005 r., kiedy to przedstawiono Państwu analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i stan opracowań oraz program prac planistycznych. Zgodnie z tym programem przystępujemy do realizacji niniejszego opracowania.
Najistotniejszym problemem, dla rozwiązania którego przedmiotowy obszar powinien zostać ograniczony planem, jest potrzeba uregulowania styku mocno zurbanizowanej dzielnicy z terenem nadrzecznym i z terenem lasu. Zasadniczym motywem umieszczenia tego obszaru w zestawie terenów wskazanych do objęcia planem były pojawiające się problemy z kanalizacją burzową. Jest to kanalizacja dla dzielnicy Dąbrowa, a więc obszaru na północ od terenu objętego planem, przez który jest ta kanalizacja poprowadzona. Prawidłowe rozwiązanie problemu odwodnienia tego obszaru wymaga rozmieszczenia odpowiednich urządzeń, a to oznacza konieczność wykrojenia stosownych rezerw terenu z obszaru zielonego znajdującego się nad rzeką Kaczą. Innym istotnym problemem jest potrzeba ochrony terenów nadrzecznych przed presją urbanizacyjną. Istnieje szereg indywidualnych inwestorów chętnych do zabudowania tego pasa, natomiast w naszym przekonaniu rzeka Kacza i przyległy obszar powinny być chronione jako tereny spacerowe.
Reasumując wiceprezydent stwierdził: - Realizując program prac planistycznych powinniśmy
zdecydować o przystąpieniu do sporządzania przedmiotowego planu.
Reszta informacji jak w załączniku do niniejszego protokołu.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


J. Kalinowska- na posiedzeniu komisji prosiłam o sporządzenie wykazu wyłożonych planów zagospodarowania przestrzennego od początku bieżącego roku do września. Chodziło mi o wykazanie kiedy toczyły się dyskusje nad tymi planami. Dyskusje publiczne odbywały się w czasie wakacji. To jest termin niedopuszczalny, Panie Prezydencie! 12 czerwca - Orłowo, 31 lipca - Dąbrowa, 10 sierpnień - Mały Kack, 17 sierpień - Chylonia, 24 sierpień - Wielki Kack


St. Szwabski- proszę o powrót do meritum przedmiotowego punktu porządku.


J. Kalinowska- 16 sierpień - Orłowo, 31 sierpień - Kacze Buki ...


St. Szwabski- bardzo proszę o powrót do rzeczy.


J. Kalinowska - Panie Prezydencie, jest prośba, aby dyskusja publiczna nie odbywała się w czasie wakacji. Sądzę, że Pan Prezydent nie oczekuje od turystów merytorycznych wypowiedzi. Mieszkańcy proszą też, aby taka dyskusja publiczna nie odbywała się tydzień przed świętami. Myślę, że jest to zasadny postulat, aby dyskusje publiczne odbywały się poza okresami urlopowymi.


Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- w trosce o zgromadzonych na sali słuchaczy chciałbym poprosić Panią radną Kalinowską, by wypowiedzi na tej sali odbywały się w języku polskim i zgodnie z jego gramatyką. Myślę, że tak będzie nam wszystkim dużo ładniej, a i widownia doceni ten fakt. W związku z powyższym informuję tylko, że ciężko będzie nam znaleźć kilkanaście wrześniów w danym roku kalendarzowym i że zasady odmiany w języku polskim są nieco inne. W razie czego polecam prywatne konsultacje.


J. Kalinowska- chętnie skorzystam Panie radny, jeśli ma Pan odpowiednie uprawnienia, zgodne z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej. Muszę Panu powiedzieć, że zmusił mnie Pan do podjęcia kolejnych studiów na temat resocjalizacji, żebym za Pana mogła przygotować programy na temat przemocy wobec kobiet.


UCHWAŁA NR XLIV/1043/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sproządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Miętowej i rzeki Kaczej została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.6
M. Stępa- jest to projekt, z którego problematyką Państwo radni zetknęli się na posiedzeniach komisji po raz trzeci w związku z uchwaleniem przez RM w czerwcu ub. r. planu dla Kamiennej Góry. Wówczas też przyjęto m. in. ustalenia co do sposobu obsługi komunikacyjnej jednej z działek. Jeden z jej sąsiadów nie był z tych ustaleń zadowolony i skorzystał z prawa wezwania do usunięcia naruszenia, w jego pojęciu, prawa. Rada oddaliła to wezwanie. Ci Państwo skorzystali z kolejnych uprawnień i tym razem składają skargę na odrzucenie wezwania.
Uzasadniając proponowaną decyzję w przedmiotowej kwestii Pan Stępa wyjaśniał, iż w sprawie nie zaszła żadna nowa okoliczność. Nieuwzględnienie skargi oznacza skierowanie jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nieuwzględnienie skargi oznaczałoby też, że rada nie wycofuje się ze swojego stanowiska.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


J. Kalinowska- zaplanowany jest ciąg pieszo- jezdny na działce 562/89, który prowadzi wyłącznie do 3. działek - PROKOMU oraz do rodzinnej działki i ma zaledwie 3,7 m. Skarżąca twierdzi i słusznie, że gmina powinna szukać możliwości wykorzystania gruntów publicznych dla rozwiązań komunikacyjnych tym bardziej, że w pobliżu są grunty gminy. Pan Prezydent powiedział na komisji, że od zawsze była tam droga. Jak to się ma do tego, co pisze skarżąca, że nie wyrazi zgody na rozbiórkę kutego ogrodzenia. Pan Prezydent twierdzi, że droga tam była od zawsze, a tu się okazuje, że to jest błąd. Proszę mi to wytłumaczyć.


M. Stępa- ciekawość Pani radnej może być zaspokojona w wyniku przejrzenia wszystkich materiałów. Jest tam m.in. mapa z 37 r., która pokazuje jak została wydzielona ta działka drogowa.


J. Kalinowska- nie mamy tego. Dlaczego powołujemy się na 37 rok?


M. Stępa- w naszych materiałach te mapki są. Powołuję się na 37 rok, żeby uzasadnić tezę, którą wygłosiłem, że tak się dzieje od kilkudziesięciu lat. Oczywiście występowały akty samowoli ze strony różnych inwestorów, m. in. postawiono płot, o którym Pani radna mówiła. Nie znaczy to, że nie dokonano analizy celem znalezienia optymalnego rozwiązania problemu dojazdu do tych działek. Analiza wykazała, że zachowanie dotychczasowego statusu jest najracjonalniejsze z punktu widzenia gospodarki przestrzennej, w tym również dysponowania własnością gminy. Rozwiązanie postulowane przez Panią radną i mieszkańców uszczupliłoby własność gminy, która to własność nadaje się do sprzedania. Rozwiązanie proponowane przez skarżących oczywiście chroniłoby fragment gruntu, do którego skarżący roszczą sobie pretensje, natomiast naruszałoby własność gminy. Rada do tej pory stanowczo broniła swojego stanowiska i wydaje się, że po takich 2. postanowieniach jedynym logicznym krokiem jest oddalenie skargi. Sprawa trafi do sądu i będzie tam bezstronnie, jak zakładam, oceniona. Jestem dobrej myśli, że wyrok będzie korzystny dla gminy, ale po to jest sąd, aby problem był rozstrzygnięty w sposób obiektywny.


J. Kalinowska- jestem zaniepokojona, że skoro jest to własność prywatna i postawiono tam płot, to może pojawić się zagrożenie, że komuś przyjdzie do głowy rozebranie innego ogrodzenia. Zadałam w maju pytanie o kryteria, które decydują, że daje się komuś grunt, a prywatnym właścicielom grunt się odbiera.


Andrzej Bień- płot powstał w tym roku. Oczywiste jest, że Miasto powinno wytyczać drogi przede wszystkim na swoich gruntach, ale akurat w tym miejscu chcemy stworzyć warunki do ochrony wartości zabytkowej, a więc jest to sytuacja specyficzna. Zbudowano kiedyś dom, który został zniszczony i cała ta działka jest przewidziana w planie do odtworzenia historycznej zabudowy. Przejazd będący przedmiotem sporu wydaje się jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Nie wiem, czy była zgoda na budowę tego płotu. Z perspektywy Miasta i wartości historycznych ta koncepcja jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem.


M. Stępa- przypomnę pewne ogólne zasady: rozstrzygnięcia planu nie decydują o stanie własności, dlatego stwierdzenia, że Miasto coś komuś daje lub zabiera mogą być traktowane jedynie jako wielki skrót myślowy, ale żeby nie było żadnych wątpliwości: jeśli Miasto określa w planie jakąś funkcję i ta funkcja komuś nie odpowiada, to może on żądać od Miasta wykupu, a zatem Miasto nie "zabiera", a jeżeli funkcja odpowiada, a grunt nie jest własnością, to zainteresowany musi go od Miasta kupić, a więc Miasto nie "daje". Określenia "daje" i "odbiera" są nieprecyzyjne. Miasto daje prawo do kupna i daje prawo do odszkodowania.


UCHWAŁA NR XLIV/1044/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi na Uchwałę Nr XXXII/754/05 RMG z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni została przyjęta: 18/0/1


Ad 4.7
Wiceprezydent M. Stępa poinformował, iż źródłem finansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach programu byłyby w ¾ środki europejskie. Taktyka pozyskiwania tych środków byłaby skuteczna, gdyby Gdynia ubiegała się o nie wspólnie z Gdańskiem i Sopotem. Miasta te stanowią - jak stwierdził wiceprezydent - jeden organizm, przynajmniej w sensie komunikacyjnym. Komunikacja rowerowa czy autobusowa zamknięta jedynie w obszarze np. Gdyni nie dałaby zadawalającego efektu. Chodzi o to, aby była możliwość przejazdu w obrębie całej trójmiejskiej aglomeracji i taki program został przygotowany w drodze negocjacji, a więc i obustronnych ustępstw. Obecnie przyszedł czas na aplikowanie o środki do UE. Aby jednak efekt tych zabiegów był pozytywny potrzebne są jeszcze jednobrzmiące uchwały Rad Miast Gdańska, Sopotu i Gdyni. Nie jest więc możliwe zachowanie tu elastyczności - uchwała będzie miała tylko wtedy sens, jeśli zostanie przyjęta w proponowanym kształcie.
Ponadto wiceprezydent wyjaśniał: - Lista tych 27 projektów w załączniku nr 1 nie musi być traktowana jako lista zamknięta działań w zakresie komunikacji rowerowej, ponieważ będziemy też realizować drogi, których nie będzie w tym programie, ale które będą elementem realizowanego programu drogowego. W okresie, na który opiewa program, będą też przeprowadzane remonty obecnie istniejących ścieżek lub podnoszona będzie ich jakość. W przyszłości chcielibyśmy bowiem widzieć niektóre z nich w wyższym standarcie. Nieumieszczenie drogi w harmonogramie oznacza, że albo charakter robót nie mieści się w aplikacji lub wartość i ilość zadań przewyższa wynegocjowany pułap kosztów. W toku negocjacji najtrudniejsze było ustalenie proporcji środków jakie mają trafiać do 3. partnerów. Postuluję o zachowanie proporcji w proponowanym kształcie.


Opinie komisji:
Komisja Zdrowia- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


Radna J. Kalinowska zwróciła uwagę na zapis w § 3 mówiący o harmonogramie finansowania zadań, po czym poinformowała, że nie ma w materiałach takiego dokumentu.


A. Bień- jako rowerzysta bardzo się cieszę z tego projektu. Bardzo się cieszę, że wspólnie z innymi miastami trójmiejskimi przystępujemy do takiego programu. Rzeczywiście jest potrzeba uzupełnienia układu komunikacyjnego o ścieżki rowerowe. Bardzo zachęcam wszystkich radnych o poparcie tego projektu.


Marcin Wołek- podobnie jak mój przedmówca cieszę się z projektu. Zwracam uwagę na parę liczb: przybędzie ok. 37 km tras komunikacyjnych, co ma znaczenie dla dynamicznie rozwijającej się motoryzacji indywidualnej, po drugie te projektowane trasy rowerowe są uzupełnieniami istniejących już odcinków, po trzecie są tu również trasy rekreacyjne przebiegające po terenach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Bardzo się też cieszę z zapewnienia Pana Stępy, że nie są to wszystkie trasy rowerowe, które w tym okresie będą realizowane. Niezwykle ważne są też elementy punktowe, takie jak parkingi dla rowerów i integracja tras rowerowych z trójmiejską koleją miejską.


Radna J. Kalinowska poinformowała, że odnalazła już w swoich materiałach harmonogram finansowania zadań.


UCHWAŁA NR XLIV/1045/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia programu rozwoju komunikacji rowerowej na obszarze Gminy Miasta Gdyni w ramach projektu pn. "Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013" oraz wyrażenia woli przystąpienia do wspólnego z Gminą Miasta Sopotu i Gminą Miasta Gdańska przygotowania i realizacji tego Programu została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.8.
M. Stępa- na uchwalony przez radę plan 4 osoby złożyły skargę - każdą trzeba odrębnie przegłosować. Rada uchwaliła plan i oddaliła skargi 4. osób, w związku z czym będzie się toczyć postępowanie sądowe przed sądem wojewódzkim i stąd konieczność, aby gmina była przez kogoś reprezentowana w trakcie postępowania sądowego.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna


UCHWAŁA NR XLIV/1046/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.9.
Przedstawione przez Wiceprezydenta M. Stępę uzasadnienie jest analogiczne do uzasadnienia w poprzednim punkcie porządku (dot. także 2. kolejnych punktów porządku: 4.10 i 4.11).


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLIV/1047/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 10.
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - został przedstawiony przez Wiceprezydenta M. Stępę.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLIV/1048/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.11
UCHWAŁA NR XLIV/1049/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.12
Wiceprezydent Michał Guć- przedmiotowy projekt jak i kolejne projekty uchwał dotyczą statutów dla wszystkich jednostek tego typu ( pomoc społeczna) funkcjonujących w Gdyni. Do niedawna brak było podstaw prawnych do uchwalenia statutów dla tych jednostek, stąd też jednostki te od wielu lat funkcjonują na podstawie regulaminów. Obecnie obowiązująca ustawa o finansach publicznych nakazuje nadawanie statutów. Wobec wątpliwości, czy rada może uchwalać statuty tego typu jednostkom przeprowadzono konsultacje z ministerstwem i radcami prawnymi. Ustalono, że należy wszystkie te projekty opracować wg wspólnego wzoru tak, by wprowadzić pewną jednolitość. Ta jednolitość została naruszona w jednym miejscu, a mianowicie w niektórych statutach podawano ulice, w innych nie - zwróciła na to uwagę Komisja Zdrowia.
W związku z powyższą uwagą Wiceprezydent zgłosił autopoprawkę, zgodnie z którą z projektów wykreśla się adresy placówek.
Wiceprezydent zwrócił też uwagę, że powyższa autopoprawka wprowadza pewną elastyczność - nie będzie konieczne dokonywanie zmian w Statucie w razie przeprowadzenia się jednostki do innej siedziby.
Odnosząc się z powrotem do przedmiotowego projektu pan M. Guć informował, iż kolejna autopoprawka dot. przedstawianego projektu wynika z rozporządzenia ministerstwa polityki społecznej i stanowi ona pewien wyjątek od reguły: w § 6 Statutu zmienia się treść ust. 1 i 2 na następującą:
"1. Strukturę ogranizacyjną, szczegółowy zakres zadań oraz zasady funkcjonowania Domu określa regulamin organizacyjny.
2. Regulamin organizacyjny opracowany jest przez Dyrektora Domu i przyjęty przez Prezydenta Miasta Gdyni"
Ponadto, zgodnie z przedmiotową autopoprawką, w tytule Statutu dopisuje się literę "w".
- Projektowany statut - informował dalej Wiceprezydent - wzbudził dyskusję na posiedzeniu komisji zdrowia. Państwo radni proponowali wpisanie do statutów, iż nadzór finansowy i merytoryczny prowadzony jest przez Prezydenta na podstawie sprawozdań. Byłby to jednak zapis ograniczający możliwości nadzoru, ponieważ jedynym narzędziem nadzoru w takiej sytuacji byłoby czytanie sprawozdań. Przyjęcie tej propozycji uniemożliwiłoby stosowanie innych metod. Poza tym takie rozwiązanie nie byłoby zgodne z ustawą.
Ponadto z uwagi na fakt, że wprowadza się we wszystkich gdyńskich placówkach zwyczaj wyłaniania dyrektorów w drodze konkursu wątpliwości członków komisji wzbudził zapis, który ustanawia czas trwania pierwszej kadencji do lutego 2007 r. Proponowano przesunięcie czasu trwania kadencji. Prezydent nie znalazł uzasadnienia dla takiego rozwiązania. Dotychczasowy mechanizm sprawdzał się bardzo dobrze. Jest tu jeden wyjątek - nie ma zapisu dotyczącego konkursu w przypadkach Rodzinnych Domów Dziecka z przyczyn oczywistych.
Podsumowując wiceprezydent poinformował, iż niniejsze wyjaśnienie odnosi się także do kolejnych projektów uchwał, ponieważ dotyczy ono jednolitego co do meritum pakietu projektów uchwał.


Opinia Komisji Zdrowia - pozytywna


Przewodnicząca Komisji Zdrowia Alina Winiarska stwierdziła: - Pan Prezydent wyjaśnił wszystkie nasze wątpliwości i jestem przekonana, że opinia może być tylko pozytywna.


J. Kalinowska- kto wykonuje (odnośnie Domu Pomocy Społecznej) czynności w zakresie prawa pracy - Dyrektor czy Prezydent? Nie ma takich zapisów w Statucie. Wiele gmin w terminie opublikowało wszystkie statuty. Nikt w Polsce nie miał wątpliwości poza Gdynią. Powinniśmy te statuty uchwalić w czerwcu. Nie ma tutaj wielu rzeczy. Ściągnęłam z internetu, ze stron małych gmin różne statuty. To wszystko powinno być napisane jeszcze raz.


A. Borkowski- proszę Pana Prezydenta o dokonanie autopoprawki, bo jak pięknie powiedzieli Pan Przewodniczący i Pan Prezydent Guć, nadajemy statut Domowi Pomocy Społecznej, a nie - jak napisano - dla Domu Pomocy Społecznej. Jest to rusycyzm.


Wiceprezydent M. Guć przyznał przedmówcy rację wnosząc o wprowadzenie zmiany w drodze autopoprawki: "...Domowi Pomocy Społecznej w Gdyni".


UCHWAŁA NR XLIV/1050/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Gdyni została przyjęta: 23/0/1


Ad 4.13
UCHWAŁA NR XLIV/1051/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.14
Autopoprawka: wykreślenie słowa "dla" w tytule projektu (nadania statutu Domowi Dziecka w Gdyni).
Powyższa autopoprawka dotyczy także tych projektów, gdzie zmiana jest uzasadniona.


UCHWAŁA NR XLIV/1052/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.15
UCHWAŁA NR XLIV/1053/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania statutu Ognisku Wychowawczemu im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.16
UCHWAŁA NR XLIV/1054/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 1 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.17
UCHWAŁA NR XLIV/1055/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 2 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.18
UCHWAŁA NR XLIV/1056/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 3 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.19
UCHWAŁA NR XLIV/1057/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 4 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 4.20
UCHWAŁA NR XLIV/1058/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka Nr 5 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.21
Wiceprezydent Ewa Łowkiel- w statut ośrodka wpisane było stanowisko konsultanta i myślę, że nadszedł już czas na utworzenie takiego stanowiska w Gdyńskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Dotychczas rozwijano instytucję naczycieli doradców stosownie do liczby przedmiotów w ośrodku. Konsultant będzie się zajmował analizowaniem wyników zewnętrznych egzaminów, konsultowaniem testów czy programów edukacyjnych. Kompetencją rady jest uchwalenie w regulaminie dodatku funkcyjnego dla osoby piastującej to stanowisko. Proponuję, aby jego wysokość wynosiła 700 zł. Chodzi o to, aby jego wysokość nie była niższa od wysokości dodatku dla nauczyciela doradcy.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


Radna J. Kalinowska odczytała treść poprawek odnoszących się do regulaminu będącego przedmiotem projektu uchwały:
- regulamin ma obowiązywać od 1 stycznia do końca tego roku - może warto ten okres przedłużyć, bo konieczne będzie ponowne uchwalenie już w styczniu;
- brak dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy w szkołach integracyjnych - warto dopisać w załączniku nr 4 pkt 6 o brzmieniu: "Nauczyciel w klasie integracyjnej ..." - i tu wpisać określoną kwotę. Jest to zgodne z § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia MEN z 2005 r.;
- w załączniku nr 3 dopisać w zdaniu: "Nanuczycielowi, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy ..." nauczyciela konsultanta;
- w § 4 regulaminu brakuje określenia kiedy i na jakich zasadach przysługuje dodatek dla nauczyciela konsultanta
Reasumując powyższe radna Kalinowska stwierdziła: - W uzasadnieniu projektu mowa jest o konieczności zatrudnienia konsultanta w ośrodku, natomiast proponowana przeze mnie poprawka nie zawęża tego tylko do ośrodka, a więc będzie można powoływać tych konsultantów w każdej szkole.
Przy okazji chciałabym przekazać postulat opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej o przywrócenie godzin na rewalizację, które wcześniej były rozdysponowywane przez Urząd Miasta, a teraz są przyznawane w ramach godzin dyrektorskich i jest ich o wiele mniej.


Na wstępie wicepr. E. Łowkiel uzupełniła wcześniejszą informację: - Projekt uchwały jest aktem prawa miejscowego i jako taki jest uzgodniony ze związkami zawodowymi.
Odnosząc się do uwag radnej Kalinowskiej Wiceprezydent wyjaśniała: - Po pierwsze ustawa obliguje do corocznego uchwalania regulaminu.
W kwestiach kolejnych propozycji radnej Kalinowskiej wiceprezydent zajęła następujące stanowisko: - W regulaminie są określone dodatki i dotyczą one nauczycieli szkół specjalnych i jest to także konsekwencja zapisów ustawowych. Wysokość dodatku jest naszym wyborem. Nauczyciel pracujący w klasie integracyjnej to nauczyciel wiodący i wspomagający. Do każdej klasy integracyjnej zatrudnia się nauczyciela wspomagającego. Mamy 60 klas integracyjnych. Klasy integracyjne tworzymy stosownie do potrzeb. Tworzymy klasę integracyjną, aby nie wyrywać takiego dziecka ze środowiska. Nie możemy łamać przepisów rozporządzenia, zgodnie z którymi taka klasa winna liczyć od 15 do 19 uczniów, w tym troje do pięciu to dzieci niepełnosprawne o różnym stopniu niepełnosprawności. To powoduje, że w przypadku ubywania oddziałów nie ubywa proporcjonalnie nauczycieli. Myślę, że warunki są na tyle dobre, że zapewniają nauczycielowi możliwość realizowania swoich zadań. Trudno byłoby przyznać dodatek nauczycielowi wspomagającemu, który pracuje z np. 3. dzieci, a nie dać go nauczycielowi, który pracuje np.z 20. dzieci.
Jeśli chodzi o usytuowanie zapisu w tym regulaminie, to w statucie ośrodka Państwo określacie, kto może być w nim zatrudniony. Tu określacie Państwo tylko wysokość dodatku funkcyjnego. Jest to skonstruowane tak, by dotyczyło całego miasta.


J. Kalinowska- regulamin wynagradzania dotyczy wszystkich nauczycieli.


E. Łowkiel- dotyczy to tylko dodatków, bo wysokość samych wynagrodzeń określa minister edukacji. Funkcjonowanie ośrodka, który skoncentrował się na gdyńskiej oświacie, wiąże się z wysokimi wynikami uczniów.
Sprawa rewalizacji: nie ma to żadnego związku z projektem. Zajęcia rewalizacji przyznaje się zgodnie z orzeczeniami i są to niewielkie liczby godzin. Są one przydzielane na podstawie opinii poradni.


Radna J. Kalinowska wycofała swoje propozycje poprawek.


UCHWAŁA NR XLIV/1059/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/891/05 RMG z 21 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.22
E. Łowkiel- w wyniku konsultacji z Wojewódzkim Urzędem Pracy podzielono kwotę niewykorzystaną w ubiegłych latach pomiędzy starostwa. W wyniku tego wyszła wyższa kwota dla Gdyni. Wyższe więc będą stypendia. Istnieje potrzeba przyjęcia przez radę stosownej uchwały.


Jerzy Miotke- w § 3. jest mowa o załączniku nr 1.


A. Borkowski- którego nie ma .


Wiceprezydent E. Łowkiel przeprosiła za brak załącznika wyjaśniając jednocześnie, iż załącznik przekazany WUP drogą elektroniczną liczy 20 stron. - Dysponuję jednym egzemplarzem do wglądu dla zainteresowanych. Jeśli ktoś jest zainteresowany uzyskaniem egzemplarza, jesteśmy gotowi to skserować. Rada już przyjęła analogiczny projekt, tyle że z inną kwotą. Nie mam niestety wpływu na WUP, który nieustannie zmienia reguły. WUP nie rozumie też, że sesja odbywa się tylko raz w miesiącu. Nikt, poza radnymi na sesji, nie zwrócił się wcześniej z prośbą o przedłożenie załącznika.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XLIV/1060/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia projektu "Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2006/2007" w ramach Priorytetu 2 - Wzmacnianie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.2. - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w ramach konkursu ½.2/2005, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została przyjęta jednogłośnie /19/


Ad 4.23
Wiceprezydent E. Łowkiel przedstawiła projekt zgodnie z treścią zał.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XLIV/1061/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/1035/06 RMG z 21 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego w planie budżetowym na realizację zadania w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.24
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XLIV/1062/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmian w Uchwale Nr XLII/999/06 RMG z 17 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości maturalnego została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.25
Przedmiotowy projekt przedstawił Wiceprezydent Bogusław Stasiak - zgodnie z treścią załącznika.


Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


UCHWAŁA NR XLIV/1063/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, aportem w postaci prawa własności nieruchomości została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 4.26
B. Stasiak- są to regulacje związane z realizacją planu tworzenia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
Pozostałe informacje jak w zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLIV/1064/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Wiczlińskiej została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.27
B. Stasiak- podjęcie uchwały jest jednym z wymogów, który ma umożliwić uzyskanie pomocy unijnej i być może będą to środki pokrywające koszty w 100 %, dla zrealizowania ambitnego programu dotyczącego tego rejonu - postawienia nowej osady rybackiej. Złoży się na to przekształcenie pomieszczeń, skomunikowanie osady z resztą miasta i wybudowanie nowych obiektów, w których - jak w Orłowie - będą mogli funkcjonować rybacy, a jednocześnie będzie to stanowiło turystyczną atrakcję. Dla realizacji tego przedsięwzięcia niezbędne jest dysponowanie gruntem. Padały na komisjach pytania o skarpy. Otóż będzie się to działo w pasie technicznym, za który odpowiada Urząd Morski i ta odpowiedzialność nie będzie z niego zdjęta bez względu na to, kto będzie właścicielem. Sądzę, że część nakładów na kupno gruntu będzie zrefundowana przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. Wartość całej inwestycji to ok. 1,5 mln. EURO.


Opinie komisji j.w.


J. Kalinowska- jest zarządzenie Prezydenta z 21 lipca 2006 r. w sprawie umowy dzierżawy przystani rybackiej na Oksywiu. Czy to dotyczy przedmiotowego terenu?


A. Borkowski- ile mniej więcej gmina będzie musiała zapłacić?


B. Stasiak- działania te nie są ze sobą sprzeczne. Musimy uzyskać prawo dysponowania gruntem, aby budować, aby zaś dysponować gruntem niezbędne jest w pierwszym rzędzie uregulowanie spraw własności gruntu. Uchwała rady, o ile będzie podjęta, zastąpi dzierżawę.
Odpowiadając z kolei na pytanie radnego Borkowskiego wiceprezydent stwierdził: - Cena jest na razie elementem negocjacji. Wszystkie koszty kwalifikowane będą w całości lub w części zrefundowane. Wartość gruntu nie jest w całości kosztem kwalifikowanym, tak więc co dziesiątą złotówkę z zakupu gruntu mielibyśmy zrefundowaną plus nakłady inwestycyjne. Tak więc nasz udział wyniósłby od 300 tys. zł. do 0,5 mln. zł.


UCHWŁA NR XLIV/1065/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni własności nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Osada Rybacka w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.28
Jak wyjaśnił wiceprezydent B. Stasiak, przedmiotowy i dwa kolejne projekty dotyczą komunalizacji gruntów, tj. przejęcia ich od Skarbu Państwa.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLIV/1066/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Romanowskiego została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.29
UCHWAŁA NR XLIV/1067/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasto Gdynię nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.30
UCHWAŁA NR XLIV/1068/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekazania Gdyni - miastu na prawach powiatu, nieruchomości położonej w pasie ulicy Jaskółczej została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.31
Jak wyjaśniał Wiceprezydent B. Stasiak, projekt dotyczy kolejnego zadania będącego częścią realizowanego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego rejonu.
Reszta informacji jak w zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLIV/1069/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachów została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.32
B. Stasiak- projekt stanowi modyfikację poprzednio podjętej uchwały m. in. o dane dot. powierzchni. W międzyczasie miały miejsce podziały geodezyjne, czego wynikiem jest zmiana danych (patrz tekst uchwały).


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLIV/1070/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany § 1 Uchwały Nr XXV/590/04 RMG z 24 listopada 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.33
Przedstawił Wicepr. B. Stasiak.
Przedmiotowe działki nie nadają się do zagospodarowania przez Miasto - można je tylko zbyć.
Reszta informacji jak w zał.


Radny A. Borkowski poprosił o wyjaśnienie jaki jest status (forma własności) działki nr 183/15.


Wiceprezydent B. Stasiak odpowiedział, iż jest to działka prywatna.


UCHWAŁA NR XLIV/1071/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Górniczej, w formie przetargu ustnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Data udostępnienia informacji: 30.08.2006