Sesja nr XLIII z dnia 2006-06-21

PORZĄDEK OBRAD

XLIII SESJI RADY MIASTA GDYNI

21 czerwca 2006 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

1. Otwarcie sesji Rady Miasta,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu XLII Sesji Rady Miasta,

4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1.udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Gdańska na odbudowę zabytkowego kościoła p.w. Św. Katarzyny w Gdańsku;

4.2.zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXVII/885/05 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2006;

załącznik

4.3.udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta;

4.4.zmiany porozumienia z gminą Reda, o przyjęciu przez gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Reda;

4.5.porozumienia z gminą Szemud w sprawie wspólnej realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;

4.6.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ul. Legionów i Al. Zwycięstwa - na północ od ogródków działkowych przy Al. Zwycięstwa 169;

uzasadnienie

załącznik 2

załącznik 3

4.7.sprostowania treści uchwały Nr XLII/975/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia uprawnień uchwałą Nr XXXII/754/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 r. złożonego przez Barbarę Urban i Jana Wróblewskiego;

4.8.wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. uchwały Nr XXXI/732/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej;

4.9.zmiany nazwy szkół gimnazjalnych i liceów ogólnokształcących w Gdyni;

4.10. zmiany uchwały Nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni;

4.11. zmiany uchwały Nr XXXII/1072/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów;

wniosek

4.12. przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie gminy Miasta Gdyni;

wniosek

4.13. zmiany imienia Szkoły podstawowej Nr 42 i Gimnazjum Nr 15 w Gdyni przy ul. Staffa 10;

4.14. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Słonecznej 51;

4.15. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 35 na rzecz jej użytkownika wieczystego;

4.16. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 18 i 18A na rzecz jej użytkownika wieczystego;

4.17. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych przy ul. Komandorskiej;

4.18. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętych pod budowę Drogi Różowej Etap II;

4.19. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Krośniąt;

4.20. zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność Gminy Kosakowo;

4.21. nadania nazwy terenowi zieleni w Gdyni;

4.22. rozszerzenia cmentarza komunalnego

4.23. zmian statutu dzielnicy Oksywie,

4.24. zmian statutu dzielnicy Śródmieście,

4.25. zmian statutu dzielnicy Grabówek,

4.26. zmian statutu dzielnicy Działki Leśne.

4.27. zmiany uchwały Nr XLII/1334/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miasta Gdyni;

4.28. zmiany uchwały nr XXXII/751/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie obwodów głosowania, ich granic i numerów;

4.29. utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej działających na terenie Miasta Gdyni;5. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty.

6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.

7. Interpelacje.

8. Informacje.

9. Wolne wnioski.

10. Ustalenie terminu następnej sesji.

11. Zakończenie obrad.

  PROTOKÓŁ NR 15/07XV SESJI RADY MIASTA GDYNIGdynia, 19 grudnia 2007 r.   Porządek obrad: 1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,  2.      Przyjęcie porządku obrad,3.      Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta,4.      Projekty uchwał w sprawach:4.1.przyjęcia budżetu Miasta na rok 2008 (projekt budżetu przekazano Radnym w terminie wcześniejszym),4.2.zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni;4.3.przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego;4.4.zmiany uchwały nr VII/159/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;4.5.zmiany uchwały nr XXXV/572/04 Rady Miasta Gdynia z 24 listopada 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej;4.6.zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Miasta Redy o realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Reda;4.7.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego;4.8.przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok;4.9.przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok;4.10.        przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez gminę miasto Gdynia”;4.11.        zmiany uchwały nr XXXII/1072/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.08.2001 r. w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów zmienionej uchwałą nr VI/125/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26.03.2003 r. oraz uchwałą nr XLIII/1015/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 2006 r.;4.12.        ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Gdyni w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;4.13.        wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych oraz osoby prawnej przeznaczonej pod budowę ul. Grenadierów;4.14.        wyrażenia zgody nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych przeznaczonej pod budowę ul. Muchowskiego;4.15.        wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód;4.16.        wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni (Droga Średnicowa);4.17.        nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej przy ul. Południowej;4.18.        nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej przy ul. Energetyków;4.19.        nieodpłatnego nabycia działki drogowej przy ul. Maciejewicza;4.20.        wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiących własność osób prawnych przeznaczonych pod przebudowę ul. Kaczewskiej i Lutyckiej;4.21.        wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej;4.22.        zmiany uchwały nr X/276/07 Rady Miasta Gdyni z 10 sierpnia 2007 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, będących w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na nieruchomości stanowiące własność gminy Miasta Gdyni;4.23.        wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Inżynierskiej 57;4.24.        delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 5.      Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia.6.      Informacja o działalności Związku Komunalnego.7.      Interpelacje.8.      Informacje.9.      Wolne wnioski.10.  Ustalenie terminu następnej sesji.11.  Zakończenie obrad.          Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Pełne brzmienie opinii komisji – patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą. Wyniki poszczególnych głosowań podawane są każdorazowo w nast. kolejności: głosy „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się”.  Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.   Ad 1.  

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

 Ad 2.  Na wniosek projektodawcy, Wiceprezydenta Bogusława Stasiaka, z porządku obrad zdjęto projekt uchwały występujący pod numerem 4.23 (w spr. zmiany Uchwały Nr X/276/07 RMG – pełny tytuł jak w zaplanowanym porządku obrad stanowiącym zał.). 

Wobec braku uwag, Przewodniczący RM, uznał zmodyfikowany w wyniku przyjętej zmiany (j.w.) porządek obrad za przyjęty.

 Ad 3.  Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał Protokół XIV Sesji RMG za przyjęty.  Ad 4.1. 

Jak informował prezentujący projekt Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki, dokument składa się z 2. części – zasadniczej, z kwotą 1 121 179 546 zł. oraz autopoprawki, będącej efektem pracy w ciągu ostatnich 2. miesięcy, na łączną kwotę 31 394 468 zł.

- Myślę, że bardziej celowe będzie referowanie budżetu w całości, z uwzględnieniem autopoprawki. Po uwzględnieniu w/w kwot budżet 2008 roku po całkowitym zbilansowaniu wyniesie 1 152 574 014 zł. Po stronie dochodowo – przychodowej element składowy dochodowy stanowi 76,7 % kwoty całkowitego zbilansowania, zaś element przychodowy stanowi 25,24 %. W części wydatkowej dominują wydatki własne, zaś te zadania jak i powierzone mają łączny współczynnik 91,85 %, co znaczy, że rozchody na spłatę dotychczasowych zobowiązań stanowią 8,15 %.

Istotą budżetu jest to, iż należy ułożyć we właściwych proporcjach sprawy związane z własną siłą oddziaływania budżetu, tak w części dochodowej, jak i wydatkowej.

Jeśli chodzi o wydatki bieżące, to składają się na nie zadania własne stanowiące 91,8 % oraz zadania zlecone stanowiące 8,2 %. To znaczy, że zamierzeniem gminy jest realizowanie przede wszystkim zadań, które sama finansuje. W tej części dominują wydatki  oświatowe stanowiące 21,2 %, drugie w kolejności to wydatki na działalność związaną z transportem i łącznością: 14,4 %, wydatki na ochronę zdrowia i pomoc społeczną: 9 % oraz na  administrację lokalną: 5,2 %. Pozostałe działy mają mniejsze wartości w zakresie wydatków bieżących.

W części związanej z wydatkami majątkowymi dominują inwestycje związane z transportem: 53,4 %, kulturą fizyczną i sportem: 15,2 %, gospodarką komunalną i ochroną środowiska: 8,8 %, gospodarką mieszkaniową: 6,7 %.

Aby zrozumieć, na ile silny jest obecny budżet, należałoby go porównać z poprzednimi budżetami. W części dochodowej nastąpiły istotne zmiany strukturalne. W wyniku, moim zdaniem,  niekorzystnych zmian legislacyjnych odnotujemy mniejsze zasilanie ze środków UE, ponieważ utracimy w stosunku do kwot dotąd realizowanych ponad 100 mln. zł. Tak więc w części dochodowej nie powtórzymy sukcesu z tego roku – dynamika dochodów ze sprzedaży majątku będzie ujemna. Ponosimy coraz dotkliwsze straty w części sprzedaży usług komunalnych. Tu dynamika będzie o 5 % niższa niż do tej pory. W tej sytuacji musimy intensyfikować działania w części związanej z dochodami własnymi.

Pan K. Szałucki zwrócił uwagę, że kwota całkowita prezentowanego budżetu zwiększa się o 31 394 468  zł. (autopoprawka).

Prezentując treść autopoprawki (kwoty jak w załączniku) pan Szałucki mówił: - Składają się na nią kwoty związane z przeniesieniem zadań, które nie zostały zrealizowane w bieżącym roku i będą na nie wydawane środki w roku 2008. Jeśli chodzi o inne zwiększenia, to są to przede wszystkim skutki dotacji i wpłat gmin ościennych. W ramach autopoprawki wprowadza się 12 zmian wynikających z innej klasyfikacji budżetowej.

Prezentowany budżet ma pięć podstawowych cech. Jest kontynuacją dotychczasowych nurtów w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych. Jeśli chodzi o inwestycje w części wydatkowej, to przeznacza się na nie ponad 25 % środków uzyskiwanych z dochodów. Nie tracimy więc dotychczasowego tempa, a zmieniła się jedynie struktura ich wydatkowania – ciężar przerzuca się ze środków unijnych na środki własne gminy. Kontynuacją jest struktura wydatków bieżących, bowiem wszystkie zadania, które dotąd realizowaliśmy będą realizowane w takim natężeniu jak dotąd, o ile nie większym. Dynamika wzrostu budżetu w stosunku do 2007 roku będzie wynosić, po wprowadzeniu autopoprawki, 6,38 %, czyli prawie dwukrotnie więcej niż przewidywany współczynnik inflacji, aczkolwiek nie dogonimy tempa wzrostu budżetu z poprzednich lat. Dwa lata temu wynosiło ono 21 %, a rok temu 31 %.

Jest to zatem budżet wzrostowy, o ciągle bardzo przyzwoitym tempie wartościowania. Jest to też budżet bezpieczny. Przemawiają za tym współczynniki zadłużenia. Współczynnik zadłużenia bieżącego wynosi 6,46 % przy normatywie 15 %, a zadłużenia całkowitego 35 % przy normatywie 60 % dla wszystkich gmin. Ponieważ jest to tak niski poziom zadłużenia, jest to na pewno budżet otwarty, to znaczy, że nie boimy się następnych wyzwań. Możemy jeszcze raz tak bardzo wejść w zasilanie kredytowe jak obecnie i nadal będziemy bezpieczni z punktu widzenia parametrów ustawowych. Jeśli pojawią się nowe, ważne zadania, budżet nie będzie barierą w ich realizacji. Bardzo proszę o przyjęcie tak skonstruowanego budżetu.

 Opinie komisji:Komisja Budżetowa- pozytywnaKomisja Kultury- pozytywnaKomisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywnaKomisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia):

Przewodniczący Komisji Zdrowia, radny Bogdan Krzyżankowski- opinia Komisji Zdrowia jest także pozytywna. Nasza komisja patrzy na całość budżetu przez pryzmat budżetu ochrony zdrowia i chociaż wielu z nas uważa, że od lat finansowanie ochrony zdrowia jest niewystarczające i nieadekwatne do potrzeb oraz społecznych odczuć, to jednak projekt budżetu oceniliśmy w tym roku nieco lepiej. Można by się zastanawiać, skąd ten optymizm, bo zapis budżetowy jedynie w zakresie pomocy dla szpitali wskazuje na pewien wzrost, nie do końca zresztą nas satysfakcjonujący. Pozostałe zapisy są bardzo podobne do zeszłorocznych. Natomiast z tym budżetem jest trochę tak jak pisał Antonie de Saint Exupery, a mianowicie, że najważniejsze jest to, co jest niewidoczne, a tym jest program szczepień przeciw HPV. Ta pozycja nie znalazła się w budżecie, ponieważ cały czas toczą się negocjacje i byłoby niezręcznością wpisywanie już obecnie określonych kwot na ten cel. Mogłoby to spowodować usztywnienie stanowiska kontrahentów. Mamy jednak obietnicę Pana Prezydenta, że program ten będzie wprowadzony, a jego finansowanie będzie realizowane ze środków rezerwy budżetowej. O wdrożenie tego programu komisja walczyła cały rok. Po raz pierwszy mamy szansę w sposób skuteczny zapobiegać nowotworom, a nie jak do tej pory tylko wykrywać. Będzie to profilaktyka pierwotna, a nie wtórna. Mamy nadzieję, że w pewnej perspektywie czasowej liczba nowotworów szyjki macicy znacząco zmniejszy się. Będziemy pierwszą dużą gminą, która wprowadzi tego rodzaju program i tym samym wejdziemy do czołówki światowej gmin stosujących tego rodzaju profilaktykę. Oczywiście koszty nie będą małe, a więc środki na programy profilaktyczne bardzo się zwiększą. Należałoby tylko życzyć sobie, żeby ten stopień progresji zachowany został w następnych latach.

 Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywnaKomisja Oświaty- pozytywnaKomisja Statutowa- pozytywnaKomisja Sportu- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- negatywna DEBATA: 

W imieniu klubu radnych PO głos zabrał radny Tadeusz Szemiot: - Wśród wielu podejmowanych przez Radę Miasta uchwał są dwa najważniejsze głosowania, w których to rada, jako organ uchwałodawczy, składa mieszkańcom Gdyni pewnego rodzaju sprawozdanie na temat swoich prac. Są to: uchwalanie budżetu i udzielenie absolutorium Prezydentowi.  W tych dwóch głosowaniach zawierają się podstawowe funkcje rady, przewidziane w ustawie o samorządzie – funkcja uchwałodawcza oraz funkcja kontrolna. Uchwała budżetowa jest narzędziem, w jakie wyposaża się władzę wykonawczą, by ta realizując ją, kształtowała przyszłość. Absolutorium zaś to podsumowanie, refleksja nad tym, czy władza wykonawcza wykorzystała posiadane możliwości, jakie jej daje budżet i czy zrealizowała wcześniej określone cele. W tym ujęciu budżet nie tylko jest zbiorem liczb połączonych w logiczną całość wraz z ich opisem, ale staje się przede wszystkim narzędziem realizacji przyjętej wcześniej polityki, a dalej także strategii. Dlatego poprzez przyjęcie każdej uchwały budżetowej rada decyduje o przyszłości i nie ma dla rady ważniejszych dokumentów niż budżet i sprawozdanie z jego wykonania.

Praca nad budżetem jest nie tyle prawem rady, czyli jej przywilejem, ale przede wszystkim jej obowiązkiem i dzisiaj głosując nad budżetem na rok 2008 powinniśmy zadać sobie pytanie, czy przyjęty sposób pracy nad nim upoważnia nas do odpowiedzialnego głosowania za jego przyjęciem. Nie mam tu na myśli pracy, jaką włożyliśmy jako rada w dokument przesłany nam w połowie listopada (chodzi mi przede wszystkim o pracę nad konstruowaniem budżetu). W Gdyni rada i jej komisje są włączane do pracy nad budżetem nie na etapie jego konstruowania, ale w momencie wnoszenia kosmetycznych poprawek, kiedy gonią już terminy, wnoszonych do dokumentu, który jest już powszechnie znany. A to właśnie na etapie konstruowania budżetu decyduje się, czym dla Gdyni ma być przyszły budżet i jakie cele wyznaczone przez radę będzie realizowała władza wykonawcza. Rada Miasta głosując nad budżetem przyjmuje na siebie odpowiedzialność za przyszłość i nikt oraz nic tej odpowiedzialności z Rady Miasta oraz poszczególnych radnych zdjąć nie może.

Ten stan rzeczy, to jest tak krótka i wynikająca z tego powierzchowna praca nad budżetem nas, radnych PO, nie zadawala. Ta praca, naszym zdaniem, to nie muszą być tylko uwagi do przedłożonego przez Prezydenta projektu. To może być i powinien być udział w pracach od początku przygotowywania projektu, już na etapie założeń i koncepcji, poprzez ustalanie priorytetowych kierunków na dany rok, naturalnie w zgodzie ze strategią Miasta jak i opiniami specjalistów z urzędu bądź – w razie potrzeby – spoza urzędu. Obecny w Gdyni stan rzeczy szkodzi w wymierny sposób i dlatego powinien być zmieniony. Brak rozmów, przedstawiania swoich racji i wypracowywania w merytorycznej dyskusji priorytetów na dany rok czy lata osłabia efekt finalny, czyli budżet. Brak publicznej debaty, brak wymiany myśli, brak lokalnego forum osłabia. To truizm, którego nie trzeba w takim mieście jak Gdynia, mieście ludzi wolnych, szczególnie tłumaczyć.

W opinii PO obecny tryb pracy nad budżetem uniemożliwia Radzie Miasta branie odpowiedzialności za budżet, a dzisiejsze głosowanie bardziej przypomina plebiscyt zaufania dla Prezydenta niż realną ocenę dokumentu. Radni PO może są bardziej wymagający i poważnie traktując swoje obowiązki określone w ustawie o samorządzie, w takim plebiscycie nie mogą mieć innego zdania niż wykazanie się ostrożnością. Duża część, jeśli nie większość, wniosków komisji RM została przez Prezydenta odrzucona lub przyjęta w bardzo okrojonej formie. To również obnaża, że obecny tryb pracy nad budżetem nie jest właściwy. Jeśli na tak późnym etapie RM zgłasza wnioski do budżetu, to np. w sferze inwestycji najczęściej słyszalnym uzasadnieniem odrzucenia wniosku jest brak możliwości skonsumowania zwiększonych środków z powodu braku dokumentacji projektowych lub argument tzw. krótkiej kołdry. Praca w komisjach RM robi wrażenie branżowego przeciągania liny pomiędzy komisjami. Jestem spokojny, że radni czy RM jako całość, uzbrojona w odpowiednie narzędzia, bez problemu będzie umiała spojrzeć na budżet jako na całość. W przyszłym roku będziemy zgłaszać projekty zmian do regulaminu pracy nad budżetem – ten obecny, niedobry tryb pracy nad budżetem należy zmienić. Należy zaproponować inną filozofię sprawowania władzy i współpracy między organami samorządu w Gdyni.

Reasumując radny T. Szemiot oświadczył: - Radni PO będą głosowali przeciw przedłożonemu przez Prezydenta projektowi uchwały.

 

W imieniu klubu „Samorządność” wystąpił radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski: - Dyskutujemy nad budżetem już po raz drugi w tym roku. W zasadzie wszystko jest jasne. Role rozdane. Wiadomo co jest zadaniem opozycji, a co ugrupowania firmującego projekt budżetu. Można by zatem wygłosić garść oczywistych pochwał pod adresem projektu, poczekać na krytyczne uwagi opozycji (nawet już się ich doczekaliśmy) i przejść do głosowania i przyjąć do wiadomości wynik, który zapewne mało kogo zaskoczy. Można też inaczej, co niniejszym proponuję.

Chciałbym na chwilę wrócić do kwestii definicji. Dyskusja nad budżetem, czyli nad czym? Nad broszurą, a może książką, w której w odpowiednich działach, rozdziałach i paragrafach zapisano odpowiednie kwoty? A może nad planem dochodów i wydatków naszego Miasta odpowiednio usystematyzowanych? Może wreszcie nad określoną pulą środków, której wydanie mamy zaprogramować rozsypując monety do mniejszych kieszonek szuflady? Czy aby na pewno takie właśnie myślenie powinno zdominować tę dyskusję? Czy mamy naśladować księgowych i rachmistrzów sumując słupki, analizując pozycje w poszczególnych tabelkach, sycąc się magią coraz to większych i bardziej imponujących liczb? A może powinny nas skusić statystyki i żonglerka cyframi, tak wygodna i dostarczająca danych wszystkim zainteresowanym dowolną tezą? Jeśli chcemy, znajdziemy wskaźniki szybujące gdzieś na wysokości Sea Towers, jeśli zmienimy zdanie, znajdą się i takie, które poziomem dorównują głębokości basenu jachtowego. Cyfry, liczby, wskaźniki, dane zestawiające są ważne, ale powinny być jedynie tłem tej debaty. Świadomi samorządowcy, a takimi są – jestem tego pewien – wszyscy obecni tutaj radni, wiedzą bowiem doskonale, że ta książka to dużo więcej, to kolejny tom sagi o Gdyni – fascynującej opowieści o aspiracjach, pragnieniach i marzeniach gdynian. To relacja z długiej, trudnej, ale wspólnej wędrówki wszystkich mieszkańców. To swoisty elektrokardiogram Miasta, zapis jego tętna, energii i siły wewnętrznej. To kolejny tom opowieści. Czytanie go i omawianie bez pamięci o tomach poprzednich musi wypaczać jego sens. Budżet zatem to opowieść i kronika tego Miasta, pisana specyficznym, mało beletrystycznym językiem. W tej opowieści wszystko ma znaczenie, nawet objętość daje do myślenia. Pokazuje skalę wyzwań, z jakimi przychodzi nam się mierzyć, ilustruje ogrom odpowiedzialności, która na nas wszystkich ciąży, jak słusznie Pan radny Szemiot zauważył. Spójrzmy na tę broszurę (tu radny zaprezentował cienki zeszyt): to budżet Gdyni na rok 1992. Widać dzięki niemu drogę, którą trzeba było przejść, by znaleźć się w miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj. To tam znajdziemy wątki, które dziś trwają, to tam doczytamy się zaczątków decyzji, które skutkują dzisiejszymi realiami i implikują decyzje podejmowane Anno Domini 2007. Skoro budżet to opowieść, to jaki winien być jej tytuł? Lektura projektu budżetu na rok 2008 i świadomość zapisów budżetów poprzednich skłania mnie do zaproponowania tytułu: „Rozważna i romantyczna”. Tak. Ten budżet to opowieść o ciągłych zmaganiach marzeń, wizjonerstwa i nutki szaleństwa z rozsądkiem, ostrożnością, spokojem i ekonomiczną kalkulacją. To opowieść o tym,  jak krok po kroku spełniają się marzenia. Opowieść o tym, jak Miasto bierze na swe barki ciężar większy od tego, który dla niego przewidziano. Bierze i mówi: „cięższą podajcie mi zbroję”. Czyż nie tak należy czytać  zaplanowane dotacje dla gdyńskich szpitali, rosnące od kilku lat, imponujące skalą w roku 2008?  Czy branie na swe barki programów profilaktycznych w ogromnej skali i z rozmachem, na które nie starczyło odwagi innym miastom, to nie kolejny dowód? Tam gdzie państwo nie daje sobie rady i minimalizuje swoje zaangażowanie, gdzie władze wojewódzkie realizują tylko to, co konieczne, tam jest obecne nasze Miasto. Tam jest nasza aktywność, a w ślad za nią pieniądze. Teatr Muzyczny to kolejny przykład takiego działania, wykraczającego poza przyjęty gdzie indziej standard. Zadanie przewidziane dla regionu coraz wyraźniej bierze pod swoją opiekę Gdynia. Nie ma tu miejsca na minimalizm, jest go za to wiele na odwagę i odpowiedzialność.

Tak należy czytać choćby część budżetu poświęconą wydatkom na transport i łączność. W roku 2008 ziści się marzenie wielu mieszkańców naszego Miasta i regionu. Swą działalność rozpocznie Metropolitarny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, w którym Gdynia jest aktywnym uczestnikiem i którego jakość – mam nadzieję – będzie pochodną jakości usług transportowych w naszym mieście. Nadal utrzymane zostaną atrakcyjne ceny biletów komunikacji zbiorowej. Odważna tendencja wspierania transportu publicznego będzie kontynuowana w roku 2008, co należy przyjąć z uznaniem. Mimo niejasnych sygnałów płynących z poziomu województwa niezagrożone jest funkcjonowanie tramwaju wodnego, jednej z wizytówek Miasta, o której istnieniu decydowaliśmy niedawno na tej sali.

Niezwykle cieszy systemowe podejście do problemu dróg i ulic w naszym mieście. Kierunkowe decyzje podjęte przed laty lub w ostatnim czasie skutkują w sposób klarowny i przejrzysty. Remonty głównych ciągów komunikacyjnych, przebudowa miejsc szczególnie niebezpiecznych, budowa nawierzchni dróg gminnych zgodnie z rankingiem opracowanym przez Komisję Gospodarki Komunalnej (tu podkreślam rolę komisji rady niejako w odpowiedzi Panu Szemiotowi), kontynuacja kluczowych projektów drogowych – Trasy Kwiatkowskiego, ulicy Janka Wiśniewskiego, Drogi Różowej, rozpoczęcie kompleksowej inwestycji na ulicy Bosmańskiej, przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej … wymieniać można długo, każdy z nas zna te tematy, część jest każdemu bardzo bliska. Jeszcze słowo o Trasie Kwiatkowskiego: z perspektywy księgowej Trasa Kwiatkowskiego to tylko jeden z tematów, choć niezwykle kosztowny,  a z naszej, gdyńskiej perspektywy? W marcu 2008 r. zaczniemy jeździć trasą, na którą czekaliśmy 30 lat, drogą, o której marzyli wszyscy chyba gdynianie. Z jej otwarciem wiązane są nieprawdopodobne nadzieje. Więc nie, nie jest to pozycja budżetowa. Jest to wielkie święto determinacji, konsekwencji, profesjonalizmu i wiary w marzenia. Święto ciężkiej pracy, dyplomacji, przekonywania, niezłomności. Ta droga stała się symbolem.  Jest to symbol słabości państwa i siły naszego miasta. Klasyfikacja budżetowa tych emocji nie opisuje. Nie wypada zapomnieć o konkursie na przebudowę ulicy Starowiejskiej. To też idealna mieszanka romantyzmu i rozwagi – pamięci o najstarszych miejscach w Gdyni i świadomości konieczności nadawania impulsów rozwojowych w centrum Miasta.

Niezwykle rozważna, choć imponująca, jest budżetowa opowieść o gdyńskiej oświacie. To nasza duma, od lat finansowana na poziomie, którego zazdroszczą chyba wszyscy w Polsce i skutkująca wynikami równie imponującymi. I znowu: nie chodzi o kwoty, choć te robią wrażenie. Każde pieniądze można wydać, chodzi o to, by robić to mądrze i tak też się dzieje. Podwyżka płac to mądry ruch, chociaż bardzo kosztowny. Dlaczego mądry – wie  każdy człowiek obserwujący polską i gdyńską sytuację na rynku pracy, wie każdy, kto rozumie etos nauczyciela i rozumie każdy, kto wie, że edukacja to najlepsza z możliwych inwestycji. Płace to jedno, standard edukacyjny to drugie. Trzy gdyńskie szkoły zmieniły się w tym roku nie do poznania dzięki pieniądzom z funduszy norweskich. W roku 2008 zmienią się kolejne. Rok ten będzie już drugim rokiem kompleksowego remontu sanitariatów w gdyńskich szkołach. Kolejne 3 mln. zł. zmienią ten nieco wstydliwy element szkolnej rzeczywistości. Zwiększa się dostępność  gdyńskich przedszkoli. W roku 2008 powstaną projekty rozbudowy tych placówek tak, by jak największa liczba gdyńskich dzieci mogła wystartować po równe szanse rozwojowe i edukacyjne. Te zmiany cieszą szczególnie, bo są dowodem na elastyczność władz Miasta i reagowania na zmiany. W roku 2008 ruszy długo oczekiwana inwestycja oświatowa – najlepsza gdyńska szkoła podstawowa: SP Nr 18, która doczeka się wreszcie budowy sali gimnastycznej. I Akademickie Liceum Ogólnokształcące rozpocznie funkcjonowanie w nowej, kompleksowo przygotowanej lokalizacji. Kontynuowany będzie proces przenoszenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na ulicę Staffa. Na Witominie oddany zostanie do użytku wyczekany basen pływacki.

W roku 2008 rozpocznie się również realizacja śmiałych  inwestycji jakimi są przebudowa stadionu piłkarskiego i budowa boiska do rugby.

Pomoc społeczna w Gdyni to także daleko więcej niż realizacja ustawowych zapisów i dystrybucja zasiłków.  To wyznaczanie nowych standardów, bo tak należy nazwać budowę od zera Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej. Elementem polityki  społecznej są także kolejne mieszkania socjalne. Tu  również widać systemowe podejście do tematu.

Kultura to także pole niezwykłych zmian i dynamicznego wzrostu. W obecnym roku otworzyliśmy nową siedzibę Muzeum Gdyni. Co można zrobić bardziej spektakularnego? Otóż można i trzeba. Trzeba obronić tę nową koncepcję, aktywizować otoczenie, inspirować, propagować i uczyć. Temu mają służyć większe niż dotychczas środki na funkcjonowanie muzeum.

W rok 2008 Gdynia wkroczy  wreszcie z odważną koncepcją budowy Forum Morskiego, czyli dzielnicy reprezentacyjnej, której koncepcja nabierać będzie kształtu i dojrzewać, by uzyskać wszystkie warunki umożliwiające realizację tego zadania. Jestem przekonany, że w tym miejscu jest duże pole do popisu dla Rady Miasta i naszych radnych.

Są wreszcie w budżecie rozdziały niewielkie,  mało efektowne, a jednak szalenie ważne, pokazujące bowiem wartość dyskusji i siłę dialogu prowadzonego w mieście. Tak należy czytać wyraźnie zwiększone środki na działalność Rad Dzielnic, wpisane na skutek twórczej, konstruktywnej dyskusji na forum komisji RM, czy środki zapisane pod hasłem „promocja psiej kultury” realizujące postulat odpowiedzialnych, znów systemowych działań w naszym mieście, uczących odpowiedzialności za czworonogów. Są zwiększone środki na uzupełnianie kanalizacji sanitarnej w mieście – tu splatają się wątki historii naszego Miasta i jego czasem substandardowej zabudowy, z wątkiem kompleksowych i usystematyzowanych działań likwidujących białe plamy na kanalizacyjnej mapie Miasta. Warto też podkreślić rolę komisji jeśli chodzi o postulat hierarchizacji zadań w tym zakresie, który to postulat Prezydent przyjął z uznaniem i radością.  

Wreszcie zerknijmy na chwilę do rozdziału, w którym zestawione są informacje na temat rezerw finansowych. Rozdział zazwyczaj drobny i nie budzący większych emocji, tym razem niesie w sobie jedno, ogromne wyzwanie. Rezerwuje bowiem ponad 31 mln. zł. na podwyżki wynagrodzeń. Miasto jako potężny pracodawca nie powinno ignorować sytuacji płacowej istniejącej w naszym kraju. Miarą odpowiedzialności za ludzi, którzy pracują na rzecz Miasta jest zapewnienie im wynagrodzeń, które choćby w części pozwolą im uatrakcyjnić wykonywaną pracę.  Przy tak ogromnej skali projektu i tak  dużej liczbie osób, które otrzymują wynagrodzenia w ramach jednostek budżetowych, ruch ten musi budzić szacunek i uznanie i budzi.

Wypadałoby jeszcze kilka słów poświęcić tej rozważnej stronie gdyńskiego budżetu. Tej, której zadaniem jest pilnowanie, by wizje zmieścić w mierzalnych i bezpiecznych ramach. Tu warto powiedzieć o kilku elementach. O ile przy wydawaniu środków ważna jest odwaga i wizjonerstwo, o tyle przy planowaniu dochodów niezwykle istotna jest ostrożność. I taki ten budżet jest – zgodnie ze starą zasadą „umiesz liczyć – licz na siebie” zakłada, że dochody własne stanowić będą aż 75 % wszystkich dochodów, a to daje duże poczucie bezpieczeństwa. Zresztą wszystkie te dochody są szacowane bardzo ostrożnie, co daje nadzieję na pozytywne zaskoczenia w ciągu roku.

Marzenia mają chyba wszyscy, natomiast odwagi do ich spełniania wielu ludziom brakuje. Wskrześmy dziś w sobie siłę, by w imieniu gdynian i w trosce o nich, z gdyńskim romantyzmem i samorządową rozwagą nadać nowy impuls tej ogromnej, miejskiej maszynie. Dbajmy o nią, by pracowała rytmicznie i dynamicznie, ale w sposób nie niosący ze sobą zagrożenia przedwczesną awarią, czy niespodziewaną utratą mocy. Niech mknie i pędzi, ale pamiętajmy, jaki jest los piratów drogowych i jak nieekonomiczna jest jazda z nadmierną prędkością. Dbajmy też o to, by paliwo napędzające tę maszynerię było najwyższej jakości, a proponowane rozwiązania przemyślane, przeanalizowane i bazujące na doświadczeniach.  Wierzę głęboko, że tom sagi pod tytułem „Rozważna i romantyczna” rok 2008 nie zostanie w toku dzisiejszej dyskusji zamknięty i uznany za dzieło skończone. Dopisujmy jego dalsze rozdziały, reagujmy na zmiany, które będą nadchodzić, a przede wszystkim cieszmy się obserwując jak życie przynosić będzie ilustrację treści w nim zawartych, jak odważne i romantyczne wizje są rozważnie i odpowiedzialnie realizowane. Jak zmienia się  miasto, jak pięknieje, m. in. dzięki naszym, dzisiejszym decyzjom.

- W imieniu klubu radnych „Samorządność” rekomenduję Radzie Miasta przyjęcie budżetu Miasta Gdyni na rok 2008 w wersji przedstawionej. Przyjmijmy dziś budżet. To najlepszy prezent, jaki możemy zrobić w grudniu mieszkańcom naszego Miasta.

 

W imieniu klubu radnych PiS wystąpił radny Andrzej Denis: - Budżet Miasta Gdyni na 2008 r. cechuje dobra dynamika wzrostu. Budżet jest bezpieczny, ma niskie parametry zadłużenia, mimo wysokich wydatków Miasta na wykończenie Estakady Kwiatkowskiego, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów Miasta z tytułu środków UE, a także wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w wyniku wprowadzenia nowej ulgi rodzinnej.  Szkoda, że mimo tak dobrych wskaźników budżetowych nie wzięto pod uwagę większości wniosków komisji. Dorobek pracy komisji nie został wykorzystany, a jego znaczna część  jest bardzo wartościowa i odpowiada żywotnym interesom mieszkańców. Szczególnie nie uwzględniono poprawek radnych PiS. W autopoprawce Prezydenta znalazły się tylko środki na uzupełnienie kanalizacji przy ul. Snycerskiej – ok. 50 tys. zł. i środki ogólnie zwiększające wydatki na kanalizację sanitarną – ok. 100 tys. zł., zamiast wnioskowanej kwoty, tj. ok. 1 mln. zł. Rozumiemy problemy i ograniczenia związane z sytuacją na rynku usług budowlanych, jednak budzi ona niepokój. Mamy nadzieję, że w razie poprawy sytuacji na rynku, ale także przy większej aktywności Miasta uda się zwiększyć wydatki na inwestycje. Wśród nieuwzględnionych wniosków jest wniosek Komisji Gospodarki Mieszkaniowej na temat rozpoczęcia prac projektowych dotyczących rewitalizacji okolic ulic Zamenhoffa i Opata Hackiego. Jest to teren bardzo zaniedbany, niespełniający standardów miejskich, położony między blokami i tym samym nie mający szans na zakwalifikowanie się do puli środków na remonty dróg gminnych. Jednocześnie Miasto kończy rewitalizację na Witominie, w rejonie ulicy Rolniczej i ulicy Strażackiej i jest to znakomita okazja do kontynuowania pracy właśnie na wskazanym przez komisję terenie. Nieuwzględnienie tego wniosku oznacza, że Miasto nie podejmie żadnych działań w dziedzinie rewitalizacji substandardowej przestrzeni miejskiej.

Nie uwzględniono również wniosku dotyczącego skierowania niewielkich w sumie środków na organizację internetowej obsługi Rady Miasta. Jest to już wprowadzone w Warszawie. Podobne projekty pojawiły się w Sopocie i Gdańsku. Nie jest to dobra sytuacja, jeśli chcemy, aby nasze miasto było nowoczesne i innowacyjne. Miasto przeznacza dla Rad Dzielnic środki na konkursy, jednak nie widać przełomu jeśli chodzi o finansowanie Rad Dzielnic. Przez to plany dzielnic cechuje odtwórczość i wtórność, brakuje bowiem środków na nowe, śmiałe działania.

Przewidziano też środki na objęcie monitoringiem znacznych obszarów miasta, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa. Niestety, kolejny już rok trwa status quo jeśli chodzi o finansowanie Straży Miejskiej. Tymczasem mamy problemy z rekrutacją i istnieje też ryzyko utraty doświadczonych pracowników, którzy odchodzą do innych firm. Uważamy, że straż powinna odgrywać decydującą rolę w utrzymywaniu porządku publicznego, dlatego istnieje konieczność zwiększenia środków budżetowych na tą formację.

Zdecydowanie popieramy kontynuację realizacji Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej. Jest to inwestycja niezbędna z uwagi na dekapitalizację obecnego budynku przy ul. Legionów.

Po raz pierwszy w roku 2008 nie będzie się uwzględniać opłaty z tytułu posiadania psów. Uważamy, że podjęto bardzo słuszną decyzję

- Klub radnych PiS wstrzyma się od głosu – oświadczył radny A. Denis.

 

Marcin Horała- jestem pod wrażeniem merytorycznych, a nie raz i poetyckich wystąpień klubowych. Jest to rzeczywiście najważniejsza debata w roku. Zwracam uwagę, że w projekcie budżetu na drogi gminne przeznaczono 10 mln. zł. W zeszłym roku w projekcie było to 8 mln. zł., natomiast w kolejnych nowelizacjach te środki zdejmowano – łącznie ponad 3 mln. zł. Jeśli więc uwzględnimy, że w tych 10 mln. zł. znaczna część to środki przeznaczone na realizację inwestycji, których nie zrealizowano w poprzednim roku, to okazuje się, że na nowe projekty planujemy de facto 7 mln. zł., a więc już mniej faktycznie niż w poprzednim roku, zakładając przy tym, że to wszystko zostanie zrealizowane. Należałoby więc rozważyć, czy w przypadku gdyby w przyszłym roku faktycznie okazało się, że też nie można tych środków w pełni wykorzystać, to czy nie należałoby planować śmielej. Jeżeli z góry wiemy, że 30 czy 40 % przetargów niestety będzie trzeba powtórzyć jeden, drugi czy trzeci raz, żeby znaleźć inwestora, to może warto zapisywać w budżecie większe środki na takie inwestycje, nawet równoważąc je pożyczkami, których być może nie uda się wykorzystać, ale wtedy przed końcem roku zawsze można budżet znowelizować. Gdyby natomiast udało się je wykorzystać, to przy bezpiecznych parametrach naszego budżetu jeśli chodzi o zadłużenie, nie byłoby tragedii. Apeluję więc tylko, aby w przyszłym roku wykazano większą śmiałość w planowaniu wydatków, czy używając poetyckiej przenośni Pana Trzebiatowskiego, więcej romantyzmu, bo jest to naprawdę bardzo ważny temat, dotykający często boleśnie naszych mieszkańców, a do tej pory nieco niedofinansowany w skali Miasta.

 

Bartosz Bartoszewicz- w przypadku niektórych osób mija pierwsza rocznica objęcia mandatów radnych. Przed chwilą oglądałem budżet z roku 1992, wówczas na poziomie ok. 600 mld. zł. (obecnie 60 mln. zł.). Tak więc budżet 2008 jest mniej więcej 14 razy bogatszy niż w roku 92. Mam nadzieję, że mylę się, ale sądzę, że jak długo będzie tworzony budżet, będziemy podzieleni. Byłem zaskoczony opiniami komisji (sam uczestniczyłem w posiedzeniach 2. komisji – samorządności i zdrowia). Nie było żadnego negatywnego głosu. Budżet był złożony zgodnie z obowiązującą procedurą i można było dużo wnieść, jednak ta aktywność była inna na komisjach i inna jest dzisiaj.

 

Marcin Wołek- bardzo się cieszę, że projektowi budżetu na 2008 rok towarzyszy pogłębiona dyskusja. Czasami może faktycznie brakowało takiej dyskusji na posiedzeniach komisji, ale też jako przewodniczący Komisji Strategii nie odnotowałem tak daleko idących wniosków. Chciałem wrócić do cyfr, bo one są bardzo istotne w kontekście budżetu i te marzenia, które staramy się realizować od wielu lat znajdują tutaj bardzo silne poparcie. Zwracam uwagę na skalę wydatków majątkowych – stanowią 30 % wszystkich wydatków. Jest to niezwykle wysoki wskaźnik i cieszę się, że kolejny rok utrzymujemy się na bardzo wysokim poziomie realizacji inwestycji. To te inwestycje tak naprawdę powodują, że jesteśmy postrzegani nie tylko w Polsce (wiem, bo działam w Związku Miast Bałtyckich) jako miasto niezwykle  dynamiczne i patrzące z bardzo daleką perspektywą, nie zawaham się użyć określenia, że jest to perspektywa właśnie strategiczna. Co więcej, wchodzimy w nowy okres programowania unijnego. Rok 2008 i rok 2009 będą kluczowe dla aplikowania o inwestycje współfinansowane ze środków unijnych, zarówno z poziomu regionalnego, jak i krajowego, w szczególności z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko oraz innowacyjna gospodarka”. Mam nadzieję, że jako miasto, jako Gdynia, jako niezwykle aktywny samorząd zaczniemy być traktowani bardziej poważnie niż w okresie 2004 – 2006, gdzie ze środków europejskich sytuowanych na poziomie regionu uzyskaliśmy bardzo niewielkie dofinansowanie, mimo że o znaczeniu Drogi Różowej nie tylko dla Trójmiasta, ale dla całej metropolii nie trzeba przekonywać. Ta inwestycja w ostatniej chwili została wsparta ze środków europejskich na poziomie regionu w zaledwie 43 %, podczas gdy inwestycje w mojej opinii mniej istotne zyskały pełne dofinansowanie. To taki apel może nie tylko do Państwa, ale również do samorządu regionu.

 

K. Szałucki- jako księgowy zostałem zmiażdżony zupełnie i w związku z tym mogę się bronić tylko jako obywatel tego Miasta. W pionie skarbnika nie można być romantykiem. Muszę czytać budżet taki, jaki jest. Jeśli jest 10 mln. zł. na drogi, a było 8, to współczynnik wzrostu wynosi 25 % i tyle. Dla mnie najważniejszy jest wysiłek, który nas czeka. Odczytałem w ocenie Pana Szemiota trochę niesprawiedliwości. Nie wiem, jaki popełniam błąd, ale na posiedzeniach komisji mówię prawdę i myślę, że w konstruowaniu budżetu nie popełniamy najmniejszego błędu. Państwo doskonale wiecie, jak technika tworzenia budżetu wygląda. Chyba nikt z Państwa nie chciałby pracować w wydziale budżetu na stanowisku analityka, bo jest to praca między łzami a śmiechem. Nie mogę się zgodzić na zarzut braku publicznej debaty. Przeciwnie. Uważam, że na posiedzeniach komisji gotuje się od temperatury dyskusji na temat budżetu, kiedy mamy inne zdania. Nie przypominam sobie tematu pominiętego w dyskusjach. Wręcz proszę o zgłaszanie uwag.

 UCHWAŁA NR XV/349/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2008 została przyjęta: 17/6/5 Ad 4.2. 

Prezentująca projekt Wiceprezydent Ewa Łowkiel stwierdziła na wstępie prezentacji, iż przedmiotowy projekt jest niezwykle istotny dla pracowników niepedagogicznych oświaty, których w Gdyni jest obecnie około 1 500. Podniesienie wartości punktu pozwoli na zrealizowanie znacznych podwyżek.

Jak dalej informowała Wiceprezydent, ustalanie wartości punktu odbywa się w drodze dwustronnego negocjowania układu zbiorowego. Stronami układu są gmina i związki zawodowe. Przy wnoszeniu zmian każdorazowo taki układ podlega rejestracji w ministerstwie pracy.

– W przyszłym roku planujemy podwyżkę w wysokości 150 zł. na etat. Obecnie proponowana podwyżka jest najwyższa od 16 lat (w ubiegłym roku wyniosła 80 zł. na etat). Na podwyżki pracowników administracyjnych przeznaczamy 2 460 000 zł., a więc 90 % więcej niż w ubiegłym roku. Mam nadzieję, że wraz z rozwojem Miasta, tempo wzrostu płac utrzyma się w najbliższych latach na podobnie wysokim poziomie.  

 Opinie komisji:Komisja Samorządności- pozytywnaKomisja Oświaty- pozytywnaKomisja Zdrowia- pozytywna UCHWAŁA NR XV/350/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/295/99 RMG z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 21 gł. za. Ad 4.3. 

Wiceprezydent Michał Guć poinformował, iż gmina już kilka lat temu złożyła wniosek o dofinansowanie 7. szkół w zakresie prac termomodernizacyjnych. Po niezwykle długo trwającej procedurze spośród kilkuset projektów wybrano kilkanaście, w tym projekt gdyński. Prace termomodernizacyjne objęły już część szkół. NFOŚ poinformował Prezydenta, iż jest w stanie podpisać umowę. Przedmiotowy projekt uchwały ma charakter zabezpieczenia na wypadek, gdyby umowa nie została zrealizowana.

 Opinie komisji:Komisja Samorządności- pozytywnaKomisja Oświaty- pozytywna UCHWAŁA NR XV/351/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego została przyjęta jednogłośnie: 22 gł. Za.  Ad 4.4. 

M. Guć- trzy uchwały podjęte w tym roku wiązały się z informacjami z PFRON o przyznaniu  środków wg algorytmu dla mieszkańców Gdyni. Przedmiotowy projekt ma nieco inny charakter. Środki z PFRON wygasają z końcem roku budżetowego, wobec czego te z nich, które nie zostaną wydane, wracają do PFRON. Stąd też staramy się maksymalnie dużą kwotę z niewykorzystanych środków przekazać pod koniec roku budżetowego na rzecz osób niepełnosprawnych. Przedłożony projekt dostosowany jest do rzeczywistych możliwości wykorzystania środków.

Z uwagi na trudności techniczne i organizacyjne likwidacja barier jest na ogół realizowana w mniejszym stopniu niż się przewiduje, natomiast są wnioski niewymagające dłuższych działań, np. w zakresie zakupu odpowiedniego sprzętu. Stąd przesuwamy środki na takie właśnie cele.

 Opinie komisji:Komisja Samorządności- pozytywnaKomisja Zdrowia- pozytywna UCHWAŁA NR XV/352/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/159/07 RMG z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zmienionej uchwałami: Nr IX/257/07 RMG z dnia 27 czerwca 2007 r.; Nr XII/297/07 RMG z dnia 26 września 2007 r. oraz Nr XIV/335/07 RMG z dnia 28 listopada 2007 r.) została przyjęta jednogłośnie: 23 gł. Za. Ad 4.5. 

Jak wyjaśniał Wiceprezydent Marek Stępa, w drodze podjęcia przedmiotowej uchwały zmieni się zapis w ust. 1  paragrafu 4. statutu ZKM, poprzez dodanie punktu 24 o brzmieniu: „inne instalacje i utrzymanie punktów sanitarnych, dostępnych dla pracowników komunikacji miejskiej podczas pełnienia przez nich obowiązków służbowych”. 

- Chodzi o to – wyjaśniał Wiceprezydent – aby zapewnić możliwość zaspakajania przez pracowników potrzeb fizjologicznych w sposób cywilizowany, w czasie krótkich przerw. Podjęcie uchwały jest dlatego konieczne, ponieważ jednostka budżetowa może ponosić koszty tylko na te cele, które są zapisane w statucie.

 Opinie komisji: Komisji Samorządności- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej UCHWAŁA NR XV/353/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/572/04 RMG z 24 listopada 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej  została przyjęta  jednogłośnie: 24 gł. Za.  Ad 4.6. 

M. Stępa- organizacja przewozów na terenie Miasta Redy odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w zawartym między Prezydentem Gdyni a Burmistrzem Redy porozumieniu, siłami ZKM. W dotychczasowym porozumieniu zawartym z burmistrzem Redy mowa była o 2. liniach. Obecnie, w związku z powstaniem nowego centrum handlowego, przewiduje się uruchomienie 2. dodatkowych linii. Będą to linie darmowe: 016 i 018.

 Opinie komisji:Komisja Samorządności- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna UCHWAŁA NR XV/354/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany porozumienia zawartego w dniu 9 lutego 2004 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Burmistrzem Miasta Redy o realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Reda została przyjęta jednogłośnie: 21 gł. za.  Ad 4.7. 

Plan prezentował Wiceprezydent Marek Stępa: - Plan obejmuje teren stanowiący fragment Śródmieścia, ograniczony z 4. stron: od północy ulicą Wybickiego, ulicą Świętojańską od zachodu, od południa ulicą Żwirki i Wigury oraz ciągiem pieszym biegnącym wzdłuż podnóża Kamiennej Góry od wschodu. Podstawowa problematyka wiązała się z zamiarem takiego zagospodarowania placu Tajnego Hufca Harcerzy, aby możliwe było zachowanie paru ważnych wartości. Pierwszą z nich jest wgląd z ulicy Świętojańskiej w zespół parkowy Kamiennej Góry, drugą to zachowanie miejsca o symbolicznym znaczeniu, bo poświęconego gdyńskim harcerzom i ich wysiłkowi konspiracyjnemu w czasie II Wojny Światowej, uwieńczonemu takimi czynami jak pieczołowicie sporządzonymi planami umocnień Gdyni w czasie pracy wywiadowczej, później brawurowo przerzuconymi przez linię frontu do dowództwa nacierających wojsk, dzięki czemu Gdynia uniknęła poważnych zniszczeń. Nacierające wojska wiedziały dokładnie, gdzie znajdują się punkty oporu, o jakiej sile ognia i stąd atak nacierających wojsk mógł być nakierowany tylko na te konkretne punkty. Nie było więc potrzeby zastosowania ostrzału dywanowego, niszczącego miasto tak, jak to się zdarzyło przy wyzwalaniu chociażby Gdańska. To dzieło gdyńskich harcerzy jest doceniane przez gdyńską społeczność, czego wyrazem było postawienie pomnika w tak szczególnym miejscu, ze szczególnym obszarem parkowym w tle. Tak więc była to wartość, którą bezwzględnie należało zachować. Trzecim czynnikiem, który był brany pod uwagę przez planistów, były roszczenia właścicieli nieruchomości, opierające się na prawie dysponowania swoją własnością. Zadaniem planistów było opracowanie takich rozwiązań, aby to prawo nie stało w sprzeczności, ale wręcz uwypukliło znaczenie tego miejsca. Myślę, że praca Biura Planowania Przestrzennego nad planem zakończyła się sukcesem, a jej wynik gwarantuje zachowanie unikalnego połączenia wzrokowego między główną ulicą handlową a zespołem parkowym. To symboliczne miejsce nie tylko nie zostało zagrożone, ale wręcz zyskało możliwość uzyskania atrakcyjniejszej architektonicznej oprawy. Plac, na którym znajduje się pomnik, będzie domknięty zabudową kolumnadową, a więc tworzącą wrażenie pewnego monumentalizmu (kolumnady rozłożone symetrycznie w stosunku do osi placu). Zostaną też usunięte wglądy od ulicy Świętojańskiej  w podwórka, na których są śmietniki, garaże, czy trzepaki. Wgląd w nie zostanie zlikwidowany dzięki pierzejowej obudowie placu. To był główny problem. Inny problem rozwiązuje zaproponowana oprawa ciągu pieszego u podnóża Kamiennej Góry. Po zachodniej stronie tego ciągu, zgodnie z życzeniami niektórych właścicieli gruntów, dopuszczona jest w planie niewysoka zabudowa, która pozwoli na umieszczenie tam użytecznych, z punktu widzenia spacerowiczów, funkcji, które będą przy okazji także pełnić rolę parawanu dla wnętrza międzyblokowego. Chodzi też o to, aby wysokość zabudowy (tylko jedna kondygnacja ponad poziom ciągu spacerowego) nie stanowiła przeszkody dla mieszkańców budynków usytuowanych przy ulicy Świętojańskiej w odbiorze uroków parku na Kamiennej Górze.

Odnosząc się do kwestii proceduralnych Wiceprezydent informował: - Plan przeszedł wszystkie, przewidziane przepisami, fazy uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych. Odbyły się dwie publiczne dyskusje w trybie ustawowym i liczne dyskusje w trybie pozaustawowym, połączone często z prezentacją koncepcji zainteresowanych inwestorów. Padło wiele uwag, które w możliwie dużym stopniu zostały uwzględnione.

Reasumując powyższe Wiceprezydent M. Stępa stwierdził: - Wydaje się, że plan jest godny rekomendowania.

 Opinie komisji:Komisja Samorządności- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna DEBATA: 

Grzegorz Bonk- plan dotyczy szczególnego miejsca, bo leżącego w sercu naszego Miasta. Jest to miejsce symboliczne z uwagi na wyjątkową tożsamość, o której mówił Pan Wiceprezydent. Jest to także miejsce szczególne pod względem krajobrazowym. Od wielu lat, praktycznie od momentu powstania samorządu gdyńskiego, myśl przeniesienia pomnika Harcerzy w inne miejsce elektryzowała gdynian i rozpalała gorące dyskusje na forum Rady Miasta, Rad Dzielnic, w środowisku kombatantów, gdyńskich harcerzy, a także w gdyńskich domach. Dzisiaj możemy już spokojnie powiedzieć mieszkańcom, że pomnik pozostanie w dotychczasowym miejscu, tyle że będzie przesunięty o 10 metrów w kierunku Kamiennej Góry, co zresztą może jeszcze poprawić jego widoczność i ekspozycję. Jest to bodaj najważniejszy element tego planu. Pomnik pozostanie w miejscu atrakcyjnym i godnym. Drugim ważnym elementem jest zachowanie wglądu na Kamienną Górę z ulicy Świętojańskiej. Wgląd tworzony dotąd przypadkowo, poprzez zahamowanie zabudowy pierzejowej ulicy Świętojańskiej. Jest on wytchnieniem od monotonii kamienic i w zurbanizowanym otoczeniu stanowi wartość samą w sobie. Proponowana zabudowa „ślepych” kamienic przy ul. Świętojańskiej 41, 47 będzie realizacją postulatu porządkowania ładu architektonicznego i stworzy godne otoczenie dla pomnika. Kolejną wartością jest likwidacja substandardowej zabudowy, czyli tzw. małej gastronomii, która z pewnością urąga powadze miejsca. Plan daje też możliwość tworzenia parterowej zabudowy wzdłuż  ciągu pieszego przy Kamiennej Górze. Co więcej usługi te nie powinny powodować powstawania negatywnych zjawisk, m. in. dzięki wprowadzeniu ograniczenia w postaci wymogu zachowania ciszy nocnej. Należy jednak zwrócić uwagę na jedno – przy tworzeniu zabudowy w Śródmieściu powinno się zapewniać – takie jest nasze zdanie (klubu radnych PiS) – tworzenie nadwyżki miejsc parkingowych. Brak tych miejsc jest jedną z największych bolączek ulicy Świętojańskiej i przyczyną kłopotów handlowców tej ulicy. Uchwalając plan w proponowanym kształcie tracimy dobrowolnie tę potencjalną korzyść. Brak jest barier technologicznych dla zwiększenia intensywności parkingów podziemnych, a i wysoka wartość gruntu na tym obszarze  jej nie ogranicza. Uchwalony plan jest kompromisem pomiędzy postulatami mieszkańców a interesem inwestora. Kompromisem trudnym i niemożliwym do ocenienia. Z jednej bowiem strony są pozytywne elementy planu, a z drugiej utracone korzyści i – co istotniejsze – utracone walory.  Utracone walory to przede wszystkim szerokość prześwitów zmniejszanych praktycznie o połowę. Uchwalając plan tak bardzo zawężający projekcję, bezpowrotnie stracimy obszar o wyjątkowych walorach krajobrazowych i szeroką perspektywę zbocza  Kamiennej Góry, ale jest to oczywiście kwestia indywidualnych odczuć. Kilka metrów zwiększenia szerokości mogło decydować o poprawie jakości przestrzeni. Wydaje się, że takie rozwiązanie mogłoby być zaakceptowane przez inwestora, który uzyskuje kubaturę znacznie większą, niż tę, która wynikałaby wyłącznie z zabudowy pierzejowej ulicy Świętojańskiej. Po analizie przedmiotowego planu podjęliśmy decyzję o tym, że nie możemy poprzeć projektu uchwały w zaproponowanym kształcie.

 

Radny Ireneusz Bekisz zaznaczył na wstępie, iż chce powiedzieć o swoim osobistym odczuciu: - Uważam, że proponowane rozwiązanie jest bardzo dobre. Po pierwsze uszanowaliśmy dwie poważne strony - harcerzy oraz właścicieli i skoro tak harcerze jak i właściciele zaakceptowali tę koncepcję, to jest to bardzo dobre rozwiązanie. Będę głosował za przyjęciem projektu.

 

Paweł Stolarczyk- moim zdaniem ciężar protestów złożonych wobec projektu w jego obecnym kształcie przeważa nad argumentami za przyjęciem planu. Uważam, że przyjęcie proponowanej uchwały zmieni charakter zabudowy ulicy. Wprowadzenie dodatkowych  zmotoryzowanych użytkowników do ruchu od strony ulicy Świętojańskiej spowoduje powstanie jeszcze większej ciasnoty komunikacyjnej na ulicy Świętojańskiej  i dlatego będę głosował przeciw uchwale.

 

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- mam nadzieję, że plan pozwoli na  dokonanie zmiany charakteru tego ważnego w naszym mieście miejsca. Ani stojące tam obecnie budki z zapiekankami nie są dla nas powodem do chluby, ani odsłonięte podwórka nie stanowią takiego powodu. Nie powinniśmy uchylać się od odpowiedzialności za organizowanie przestrzeni publicznej. Ten plan takie możliwości daje. Zwracam też uwagę, że jest to wzorowe przygotowanie planu jeśli chodzi o  procedurę dochodzenia do niego. Zrobiono tu o wiele więcej niż wynika z ustawy. Uczestniczyłem w spotkaniu, kiedy inwestor zainteresowany kupnem tego terenu prezentował swoje projekty i sam byłem uczestnikiem dyskusji, w której radni jednoznacznie negatywnie ocenili proponowaną wówczas budowę pierzei ulicy Świętojańskiej. Te głosy zostały wzięte pod uwagę. Plan nie powstawał w zaciszu gabinetów, ale powstawał przy twórczym współudziale wielu środowisk. Mało znam sytuacji tak wprost pokazujących troskę władz Miasta o to, by rozmawiać z różnymi środowiskami. Wiem, że wiele osób miało pokusę, aby twierdzić, że środowiska seniorskie i harcerskie zaakceptują każde rozwiązanie. Przypomnę, że te środowiska były nawet gotowe pogodzić się z faktem, że pomnik zostanie przeniesiony i nie miano zamiaru przykuwać się łańcuchami do pomnika ani robić z tego karty przetargowej. Cieszę się, że na drodze mądrego dialogu można było takie rozwiązanie przyjąć. Jestem wdzięczny za cierpliwość, za partnerskie traktowanie wszystkich zainteresowanych. Oczywiście jak każdy kompromis, tak i ten niesie ze sobą pewne rozwiązania, które nie wszystkim się podobają. Uważam jednak, że ten plan jest najbliższy temu, o co nam wszystkim mogłoby chodzić i dlatego poprę te ustalenia.  

 

Andrzej Bień- wczoraj odbyłem ostatnią dyskusję z mieszkańcami na temat tego planu. Jest to obszar niezwykle ważny dla naszego Miasta i ten plan jest odpowiedzią na potrzeby, które wszyscy coraz wyraźniej dostrzegają. Nie tylko w tym miejscu, ale i na pozostałym obszarze Śródmieścia musimy liczyć się z dwiema sprawami: z szanowaniem historii, tradycji, przestrzeni, do której wszyscy się przyzwyczailiśmy, ale również z tym, że Gdynia jest dynamicznym miastem cały czas. Inwestowanie nie skończyło się w okresie przedwojennym. W tym przypadku zostało ono przerwane z przyczyn, których do końca nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Te ślepe ściany sąsiadujące ze skwerem Tajnego Hufca Harcerzy wyraźnie pokazują, jaki kierunek przyjęli projektanci przed wojną, w okresie gdy te kwartały ulic były zabudowywane. Gdyby nie to, że ten plan powstał, Świętojańska być może zostałaby zabudowana pierzejowo, czyli jednym ciągiem budynków. Udało się znaleźć dla tej pierzejowej zabudowy rozwiązanie bardzo radykalne, łamiące ten schemat i wprowadzić zabudowę, która tę pierzeję burzy, ale czy to jest złe rozwiązanie? Wydaje mi się, że nie. Plan stanowi modelowe połączenie szacunku dla tradycji i wyjściu naprzeciw nowoczesnym wyzwaniom. Musimy zdawać sobie sprawę, że jest jeszcze kilka terenów w Śródmieściu, które będą kusiły inwestorów, aby je zabudować. Pytanie, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te wyzwania, nowe potrzeby, czy też chcemy unikać odpowiedzialności i mówić, że lepiej tematu nie dotykać. Dziękuję planistom i Panu Stępie za znalezienie takiego rozwiązania, chociaż zdaję sobie sprawę, że będą też padały głosy niezadowolenia. Wydaje mi się, że kompromis, który udało się osiągnąć, jest godny poparcia i zachęcam, żeby mimo wszystko poprzeć ten projekt.

 

Marcin Horała- zgadzam się co do jednego ze wszystkimi przedmówcami: że projekt ten jest lepszy od innych, które oglądaliśmy wcześniej. To jest właśnie przykład trudnej sytuacji radnego w pracy nad planem, bo oto mamy plan, który proponuje lepsze rozwiązania od stanu faktycznego. To jednak nie powoduje automatycznie, że on jest dobry jako taki i że już niczego nie możemy zmienić i ulepszyć. Z kolei plan z wadami jest lepszy niż jego brak w ogóle, czyli możliwość zabudowy w oparciu o zasadę dobrego sąsiedztwa. Cieszę się, że zachowa się pomnik, że jest wgląd na Kamienną Górę, przy czym nie mogę przy tej szerokości wglądu zagłosować „za”, ale nie jestem też zwolennikiem braku planu, więc w głosowaniu wstrzymam się od głosu. Kolega Bień wysunął na posiedzeniu komisji pomysł, żeby komisje merytoryczne, zainteresowane tematyką planów, odbywały dyskusje nad planem na etapie konsultacji społecznych, kiedy jeszcze można składać wnioski. Jest to wspaniała inicjatywa i cieszę się, że kolega Bień wszedł w skład naszej komisji (mowa o Komisji Gospodarki Mieszkaniowej – p.p.). Apeluję więc, aby w przyszłości komisje włączały się do tych prac wcześniej, w momencie kiedy uwagi można jeszcze uwzględnić. Tu już nie można, więc ja osobiście wstrzymam się od głosowania, ponieważ (jak już mówiłem) sytuacja bez planu jest zła, ale i do planu krytyczne uwagi mieć można.

 UCHWAŁA NR XV/355/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Żwirki i Wigury, Świętojańskiej i Wybickiego została przyjęta: 21/1/6 Ad 4.8. 

E. Łowkiel- ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nałożyła na gminę obowiązek przyjmowania programu przeciwdziałania narkomanii.

Wiceprezydent poinformowała o autopoprawce, zgodnie z którą do programu wprowadza się punkt IV o następującym brzmieniu: „Prowadzenie działań oceniających rodzaj i stopień zagrożenia uzależnieniem od środków psychoaktywnych oraz monitorujących skuteczność realizowanych programów profilaktycznych i terapeutycznych”  – Taki zapis – uzasadniała Wiceprezydent – pozwoli na dokonanie oceny skuteczności podejmowanych działań. Program określa nowe obszary, w których chcemy podjąć działania. Są to: „wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę na temat przyczyn powstawania zagrożeń uzależnieniem i podatności na uzależnienia z perspektywy uwarunkowań medycznych, psychologicznych i środowiskowych” (to się dzieje, ale uznaliśmy, że wobec wagi tych działań, trzeba je zaakcentować) oraz „prowadzenie działalności interwencyjnej w środowiskach i miejscach dystrybucji i używania narkotyków”. – Takie działania prowadzi Policja, ale my musimy z nią w tym obszarze współpracować . Chciałabym, aby informacja o tych działaniach pojawiła się również w sprawozdaniu.

- Wreszcie do punktu III – programy profilaktyczne, dodaliśmy ustęp 2. o brzmieniu: „Dbałość o aktywne uczestnictwo rodziców, uczniów i nauczycieli w realizacji programów profilaktycznych”. Bez współdziałania tych grup nie jest możliwe skuteczne realizowanie programów profilaktycznych. To bardzo ważne i należy na to zwrócić szczególną uwagę.

Dodaliśmy także ust. 9: „Dbałość o bezpieczeństwo na terenie placówek edukacyjnych: wspieranie rozwoju monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego”.  Te działania podejmujemy. W tym roku szczególnie wzrosła liczba systemów monitoringowych dzięki środkom gminnym, ale i środkom pozyskanym z ministerstwa – wystąpiliśmy o 560 tys. zł., a otrzymaliśmy ok. 150 tys. zł., ale i tak – jak mnie informowano – otrzymaliśmy największą kwotę ze wszystkich gmin województwa pomorskiego. Byliśmy jedyną gminą, która złożyła wnioski na każdą gdyńską szkołę, a do każdego wniosku musiała być dołączona opinia Policji, więc wymagało to dużo pracy. Cieszę się z uzyskania tych środków, bo one pozwoliły na zwiększenie liczby kamer w placówkach, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Osobiście nie przeceniam ich znaczenia, bo same kamery nie zapewnią bezpieczeństwa, one jedynie sprzyjają bezpieczeństwu. Kamery nie zastąpią nauczycieli, którzy i tak nie są zwalniani z obowiązku odbywania dyżurów.

 Opinie komisji:Komisja Samorządności- pozytywnaKomisja Zdrowia- pozytywnaKomisja Oświaty- pozytywna UCHWAŁA NR XV/356/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok została przyjęta jednogłośnie: 21 gł. Za.  Ad 4.9. 

Wiceprezydent E. Łowkiel przedstawiła treść autopoprawek, zgodnie z którymi do projektu wprowadzono następujące zmiany:

- pkt 1 punktu II otrzymuje nast. brzmienie: „Prowadzenie działań oceniających rodzaj i stopień zagrożenia uzależnieniem od alkoholu oraz monitorujących skuteczność realizowanych programów profilaktycznych i terapeutycznych”;

- pkt 1 punktu III uzyskuje nast. brzmienie: „Poszukiwanie różnorodnych, atrakcyjnych i uwzględniających stopień zagrożenia programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży”;

- pkt V – dopisanie punktu 4. o treści: „Wykorzystywanie środków masowego przekazu (Ratusz, lokalna prasa, TV, Internet) do informowania o adresach instytucji i organizacji, w których osoby uzależnione i ich rodziny mogą uzyskać pomoc psychologiczną, terapeutyczną i prawną”;

- pkt VI – w punkcie 1., po słowach: „placówki opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne” dopisanie: „Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli”.

Proponowany program – jak dalej relacjonowała Wiceprezydent - wzbogacony jest o kilka nowych punktów:

- dodajemy punkt brzmiący: „wyposażanie dzieci i młodzieży w wiedzę na temat przyczyn powstawania zagrożeń uzależnieniem i podatności na uzależnienia z perspektywy uwarunkowań medycznych, psychologicznych i środowiskowych”;

- do punktu I, ust. 4 dopisanie punktu c o brzmieniu: „Programy terapeutyczne dla osób doświadczających przemocy domowej związanej z nadużywaniem alkoholu”;

- w punkcie III dopisanie punktu 2. o brzmieniu: „Dbałość o aktywne uczestnictwo rodziców, uczniów i nauczycieli w realizacji szkolnych programów profilaktycznych”;

- dodanie punktu związanego z bezpieczeństwem placówek i rozwojem monitoringu

Jak na koniec informowała Wiceprezydent Łowkiel, instytucje składają sprawozdania z reguły do końca stycznia. - Mam nadzieję, że obecne sprawozdanie będzie pełniejsze i lepiej pokazujące różne obszary podejmowanych działań.

 Opinie komisji:Komisja Samorządności- pozytywnaKomisja Zdrowia- pozytywnaKomisja Oświaty- pozytywna UCHWAŁA NR XV/357/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok została przyjęta jednogłośnie: 18 gł. Za.  Ad 4.10 

E. Łowkiel- jest to jeden z tych  projektów, które wnoszę pod obrady z satysfakcją i radością. Przyjmowanie regulaminu w zakresie dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli jest ustawowym obowiązkiem. Jest to projekt uchwały ściśle powiązany z budżetem.

Wiceprezydent poinformowała o autopoprawkach dot. następujących zapisów:

- paragraf 4.  projektu, dot. wejścia w życie uchwały – 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.;

- w załączniku nr 3 zapisy winny brzmieć nast.:

  • Pkt I; 1a – winno być: 850 zł.;
  • Pkt I; 1b – winno być: 950 zł.;
  • Pkt I; 2a otrzymuje brzmienie: „do 16 oddziałów       1.400 zł.;
  • Pkt I; 2b otrzymuje brzmienie: „17 i więcej oddziałów  1.880 zł.”;
  • Pkt I; 2c skreśla się

- na str. 14 zał. Nr 3 poprawia się numerację rzymską – winno być: IV. Nauczyciele sprawujący funkcje”

Ponadto pani Łowkiel informowała: - Płace nauczycieli określa minister edukacji rozporządzeniem. Czekamy obecnie na to rozporządzenie. Naszą uchwałą decydujemy o wysokości dodatków. W roku 2007 łączna kwota podwyżek odnoszących się do dodatków wynosiła 560 tys. zł. W roku 2008 kwota ta wyniesie ponad 2 mln. zł. To bardzo satysfakcjonujące i to pokazuje, że wzrost dochodów gminy przekłada się na wynagrodzenia tych pracowników, którzy pracują np. w obszarze edukacji.

Pozostałe informacje przekazane przez Wiceprezydent dotyczyły konkretnych kwot dodatków – patrz załącznik.

Ponadto pani E. Łowkiel poinformowała o uzgodnieniu treści regulaminu ze związkami zawodowymi.

- Myślę, że w przyszłym roku zostanie przeznaczona na dodatki podobna, a może jeszcze większa kwota.

 Opinia Komisji Oświaty- pozytywna 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Mirosława Borusewicz- myślę, że będę wyrazicielką nauczycieli i pracowników, jeśli powiem: dziękujemy i czekamy na więcej.

 UCHWAŁA NR XV/358/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Gdynia” została przyjęta jednogłośnie: 23 gł. Za.  Ad 4.11 

E. Łowkiel- projekt jest następstwem  zwiększenia liczby stypendystów o 20. Do istniejącego już regulaminu dopisujemy pkt III, w którym pojawiają się dwie kategorie stypendystów: za osiągnięcia sportowe i artystyczne.  W obu kategoriach stypendyści muszą się legitymować dobrymi wynikami w nauce. Ból w pracy nad wyborem stypendystów polegał na tym, że trzeba było wybierać spośród wielu wniosków. Dla uczniów w  kategorii sportu przeznaczamy pulę 10. stypendiów. Szczególne uzasadnienie znajdujemy dla przyznawania stypendiów artystycznych, ponieważ staliśmy się organem prowadzącym dla szkoły muzycznej II stopnia, do której uczęszczają dzieci biorące udział w konkursach międzynarodowych, a także zajmują bardzo wysokie pozycje w konkursach ogólnopolskich.

 Opinie komisji:Komisja Kultury- pozytywnaKomisja Oświaty- pozytywnaKomisja Sportu- pozytywna 

Wiceprzewodnicząca RM, radna Joanna Zielińska, w imieniu Komisji Sportu oświadczyła: - Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy decyzję o objęciu stypendiami także sportowców.

 UCHWAŁA NR XV/359/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/1072/01 RMG z dnia 29.08.2001 r. w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów i studentów zmienionej Uchwałą Nr VI/125/03 RMG z dnia 26.03.2003 r. oraz Uchwałą Nr XLIII/1015/06 RMG z dnia 21 czerwca 2006 r. została przyjęta jednogłośnie: 23 gł. za Ad 4.12 

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawiła Wiceprzewodnicząca J. Zielińska.

Projekt porządkuje działania, jakie winny być podjęte, aby możliwe było otrzymanie nagrody.

Wnioskodawcą – jak informowała referująca projekt – może być też radny RMG.

 Opinia Komisji Kultury- pozytywna UCHWAŁA NR XV/360/07 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Gdyni w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury została przyjęta: 23/0/1 Ad 4.13 

Prezentujący przedmiotowy projekt, jak i kolejne z bloku projektów dotyczących nieruchomości, Wiceprezydent B. Stasiak, poinformował, iż wszystkie dotyczą regulacji stanów terenowo – prawnych, celem realizacji procesów inwestycyjnych dotyczących dróg. Nieruchomości są pogrupowane w pakiety. Czasami jest to całość nieruchomości, a czasami jedynie ich części.

Informacje dot. przedmiotowego projektu – jak w załączniku.  Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej – pozytywnaKomisja Samorządności- pozytywne/ w/w komisje zaopiniowały wszystkie projekty prezentowane przez p. B. Stasiaka pozytywnie/ UCHWAŁA NR XV/361/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych oraz osoby prawnej przeznaczonej pod budowę ul. Grenadierów została przyjęta jednogłośnie pozytywnie: 26 gł. za.  Ad 4.14 

Projekt przedstawił Wiceprezydent B. Stasiakzgodnie z treścią zał.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XV/362/07 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, przeznaczonej pod budowę ul. Muchowskiego została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za.  Ad 4.15 

Projekt przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

Jak wyjaśniał p. B. Stasiak, projekt jest delegacją dla Prezydenta do przeprowadzenia dalszych czynności, składających się na procedurę realizacji inwestycji celu publicznego. Gmina jest zainteresowana tylko niezbędną częścią przedmiotowych nieruchomości.

Reszta informacji jak w zał.  Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XV/363/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za.  Ad 4.16 

Projekt przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

Droga Średnicowa to zadanie inwestycyjne obejmujące w znacznej mierze ulicę Jana Nowaka Jeziorańskiego – jest to droga łącząca ulicę Chwaszczyńską z ulicą Chwarznieńską.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XV/364/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę ulicy Chwarznieńskiej z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni (Droga Średnicowa) została przyjęta jednogłośnie: 24 gł. za.  Ad 4.17 

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XV/365/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości przy ul. Południowej w Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za.  Ad 4.18 

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XV/366/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości przy ul. Energetyków w Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 28 gł. za.  Ad 4.19 

Projekt – jak w załączniku -  przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XV/367/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działki drogowej przy ul. Maciejewicza w Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za.  Ad 4.20 

Projekt przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XV/368/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiących własność osób prawnych, przeznaczonych pod budowę ulic Kaczewskiej i Lutyckiej została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za  Ad 4.21 

Projekt przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

 Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XV/369/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Suchej i Wielińskiej oraz Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za.  Ad 4.22 

Prezentujący projekt Wiceprezydent B. Stasiak poinformował o autopoprawkach zmieniających datę w tytule projektu, paragrafie 1. i uzasadnieniu datę na 29 sierpnia 2007 r.

W wyniku podziałów geodezyjnych znane są już dokładne powierzchnie nieruchomości.

Reszta informacji jak w zał.  Opinie komisji j.w. UCHWAŁA NR XV/370/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr X/276/07 RMG z 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, będących w użytkowaniu wieczystym Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, na nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za.  Ad 4.23 

Projekt– zgodnie z treścią zał. – przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.

 Opinie j.w. UCHWAŁA NR XV/371/07 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Inżynierskiej 57 została przyjęta jednogłośnie: 28 gł. za.  Ad 4.24 

Prezentujący projekt uchwały Przewodniczący Stanisław Szwabski, wyjaśniając przyczyny wniesienia pod obrady przedmiotowego projektu mówił: - Pan Prezydent zwrócił się do mnie z prośbą o uzupełnienie składu miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Komisja zaproponowała przyjęcie do swojego składu radnych Stanisława Borskiego i Andrzeja Bienia. Jest to komisja, w skład której wchodzą osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w naszym mieście (patrz zał.).

 Opinia Komisji Samorządności- pozytywna UCHWAŁA NR XV/372/07 RADY MIASTA GDYNI w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku została przyjęta: 26/0/1 Ad 5. 

Sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Zdrowia, radny Bogdan Krzyżanowski.

W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 19 posiedzeń. Oprócz opiniowania projektów uchwał członkowie komisji dyskutowali następujące tematy:

- praca MOPS w oparciu o sprawozdanie z realizacji zadań w 2006 r.;

- funkcjonowanie organizacji pozarządowych

- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych;

- regulamin nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia i wybór kandydatów proponowanych przez komisję;

- na 3. posiedzeniach podejmowano tematy prozdrowotnych programów profilaktycznych, finansowanych przez gminę Gdynia – rozszerzenie prowadzonych działań uznaliśmy za jeden z priorytetów. Szczególnie godny realizacji wydał się nam program szczepień ochronnych HPV. Komisja spotkała się z wojewódzkim konsultantem ginekologii onkologicznej, panem M. Dudziakiem.

Komisja Zdrowia była organizatorem i uczestnikiem spotkania  NSZ reprezentowanym przez Wicedyrektor dr Rucińską Kulesz z szerokim gronem gdyńskiej służby zdrowia, m. in. dyrektorami szpitali i ZOZ-u. Dyskutowano m.in. o gdyńskich problemach służby zdrowia w kontekście współpracy z NSZ i o działaniach profilaktycznych podejmowanych przez NSZ. Szczególnie dużo czasu poświęciliśmy zagadnieniom funkcjonowania lecznictwa zamkniętego. Odbyliśmy dwa wyjazdowe posiedzenia komisji do gdyńskich szpitali, gdzie zapoznaliśmy się z inwestycjami prowadzonymi przy użyciu środków finansowych gminy i z dalszymi potrzebami inwestycyjnymi.

Spotkanie w Szpitalu Miejskim poświęcone było problemowi kardiologii w Gdyni i gminach ościennych. Prócz aspektów informacyjnych miało ono za zadanie przekonanie sąsiadów  do współfinansowania przedsięwzięcia służącego całemu regionowi, jakim jest utworzenie pracowni hemodynamicznej.

Sprawa szpitali omawiana była w związku z kryzysową sytuacją wywołaną strajkami w służbie zdrowia. Gościem, oprócz dyrektorów obu gdyńskich szpitali, był dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Gdańsku, Pan Jerzy Karpiński.

Kolejne posiedzenie komisji z udziałem Wicemarszałka sejmiku wojewódzkiego dotyczyło gdyńskich szpitali, ich potrzeb inwestycyjnych, polityki kadrowej oraz spraw związanych z rozwojem lecznictwa zamkniętego. Szczególnie istotny był wątek związany z koniecznością rozbudowy bazy gdyńskich szpitali. Pan Marszałek wyraził gotowość do współpracy na tym polu z władzami Miasta. Komisja Zdrowia uznając to działanie za jeden z priorytetów deklaruje zaangażowanie w realizację tej idei.

Pełny tekst wystąpienia – patrz załącznik  Ad 6. 

Stanisław Szwabski- na zgromadzeniu w dniu 6 grudnia b.r. związek uchwalił swój budżet na 2008 rok. Tak się stało dzięki podjęciu prac już w połowie lata. Towarzyszyło temu skierowanie stosownej informacji do szefów wszystkich samorządów (prezydentów, wójtów, burmistrzów) o kierunkach podjętych prac i dzięki temu ostatecznemu przyjmowaniu budżetu towarzyszyła bardzo ograniczona dyskusja. Budżet został przyjęty przy 100 % poparciu wszystkich związkowych gmin.

Na tym samym zgromadzeniu przyjęto program rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej portu gdańskiego, który zaopatruje w wodę niewielką liczbę mieszkańców. Dla tej grupy osób przyjęto też taryfę opłaty za wodę.

Przyjęto także taryfę wodną i kanalizacyjną dla mieszkańców tej części Gdyni, która jest zaopatrywana przez gdańską spółkę. Są to mieszkańcy gdyńskiej enklawy na terenie Gdańska – ulica Sarnia, Jelenia i Łosiowa. Problem polegał na tym, że spółka ta chciała wprowadzić dla naszych mieszkańców wyższą cenę obejmującą dzierżawę sieci miejskich, ponieważ jednak Prezydent zdecydował się na obniżenie kwoty dzierżawy, mieszkańcy będą płacić tyle samo, co mieszkańcy Gdańska. Kwota ta i tak jest nieco wyższa od kwoty, którą muszą wpłacać mieszkańcy Gdyni obsługiwani przez PWiK. Spółka gdańska podniosła cenę o ponad 15 %, a spółka PWiK jedynie  o 5 %.

 Ad 7.  

Na ręce Przewodniczącego RM interpelacje złożyli radni M. Horała i P. Stolarczyk.

Tekst odczytanych interpelacji – patrz gdyńska strona internetowa WWW.BIP.GOV.PL

 Ad 8. 

Radna Beata Łęgowska poinformowała o możliwości zapoznania się z całą ekspozycją Muzeum Miasta Gdyni w dniu 28 stycznia 2008 r.

Radna zaprosiła wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w w/w dniu w posiedzeniu Komisji Kultury na terenie muzeum.

 

Przewodniczący St. Szwabski poinformował o zaproszeniu przez Wojewodę wszystkich radnych do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji wejścia Polski w strefę Schengen – 21 grudnia 2007 r.

 

Wiceprezydent Michał Guć poinformował, iż strategia dot. rozwiązywania problemów społecznych została już przygotowana. Dokument został skierowany przez Prezydenta do konsultacji społecznych. Strategia powinna być dostępna na stronach internetowych MOPS-u (tu Wiceprezydent poprosił o zgłaszanie w biurze rady chęci otrzymania wydrukowanego dokumentu).

Jak dalej informował pan Guć, po zebraniu wszystkich uwag zainteresowanych środowisk ostateczna wersja dokumentu powinna być skierowana pod obrady rady w lutym 2008 roku.

 

Wiceprzewodnicząca J. Zielińska poinformowała o uroczystościach związanych z rocznicą urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego, które odbędą się 30 grudnia b.r.

 Ad 9. 

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

 Ad 10. Termin kolejnej Sesji RMG: 30 stycznia 2008 r.; godz. 12. Ad 11.  

Zamknięcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.

       Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała:Zofia Wnuczko       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Data udostępnienia informacji: 21.06.2006