Sesja nr XLII z dnia 2006-05-17

PORZĄDEK OBRAD

XLII SESJI RADY MIASTA GDYNI

17 maja 2006 roku

GODZ. 12.00, s. 105 UM

1. Otwarcie sesji Rady Miasta,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Miasta,

4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXVII/885/05 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2006;

załącznik

4.2. przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Miasta Gdyni;

4.3. powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji gdyńskiego rynku pracy na lata 2006 - 2008;

4.4. wezwania do usunięcia naruszenia uprawnień uchwałą Nr XXXII/754/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 roku złożonego przez Barbarę Urbaś i Jana Wróblewskiego;

4.5. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Gminy Miasta Gdyni;

załącznik

4.6. określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

załącznik

4.7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Gdynia a Gminami okolicznymi na współpracę dot. zwrotu kosztów pobytu dzieci - mieszkańców ww. Gmin w gdyńskich przedszkolach niepublicznych i publicznych niesamorządowych oraz dzieci mieszkańców w przedszkolach niepublicznych lub publicznych niesamorządowych prowadzonych na terenie tych Gmin;

4.8. zmiany nazwy przedszkola Samorządowego Nr 32 w Gdyni, ul. Kcyńska 6;

4.9. zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 27 w Gdyni, ul. Wiejska 30;

4.10. sprzedaży lokali użytkowych - garaży stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz ich najemców w drodze bezprzetargowej i pustostanów w drodze przetargu publicznego nieograniczonego;

4.11. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 69 - 71 i 71A;

4.12. wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Benisławskiego 24 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

4.13. wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Turkusowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

4.14. wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żelaznej - Rtęciowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

4.15. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kopernika w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

4.16. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej 27 D na rzecz jej użytkownika wieczystego;

4.17. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Rungurskiej 6;

4.18. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Unruga i ul. Rtęciowej;

4.19. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;

4.20. ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni.

4.21. zmian do Statutu Miasta Gdyni/5. Sprawozdanie z prac Komisji Sportu.

6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.

7. Interpelacje.

8. Informacje.

9. Wolne wnioski.

10. Ustalenie terminu następnej sesji.

11. Zakończenie obrad.Aneks do porządku obrad

XLII Sesji Rady Miasta Gdyni

17 maja 2006 roku
Projekty uchwał w sprawach:


  1. przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego,
  2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a samorzadem Województwa Pomorskiego,
  3. udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta,
  4. zwolnienia z opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej,
  5. zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXV/583/04 z 24 listopada 2004 roku w sprawie statutu ABK-3,
  6. zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXV/584/04 z 24 listopada 2004 roku w sprawie statutu ABK-4.

PROTOKÓŁ NR 42/06

XLII SESJI RADY MIASTA GDYNI

Gdynia, 17 maja 2006 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miasta,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Miasta,

4. Projekty uchwał w sprawach:

4.1. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXVII/885/05 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2006;

4.2. przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Miasta Gdyni;

4.3. powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji gdyńskiego rynku pracy na lata 2006 - 2008;

4.4. wezwania do usunięcia naruszenia uprawnień uchwałą Nr XXXII/754/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 roku złożonego przez Barbarę Urbaś i Jana Wróblewskiego;

4.5. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Gminy Miasta Gdyni;

4.6. określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

4.7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Gdynia a Gminami okolicznymi na współpracę dot. zwrotu kosztów pobytu dzieci - mieszkańców ww. Gmin w gdyńskich przedszkolach niepublicznych i publicznych niesamorządowych oraz dzieci mieszkańców w przedszkolach niepublicznych lub publicznych niesamorządowych prowadzonych na terenie tych Gmin;

4.8. zmiany nazwy przedszkola Samorządowego Nr 32 w Gdyni, ul. Kcyńska 6;

4.9. zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 27 w Gdyni, ul. Wiejska 30;

4.10. sprzedaży lokali użytkowych - garaży stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz ich najemców w drodze bezprzetargowej i pustostanów w drodze przetargu publicznego nieograniczonego;

4.11. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 69 - 71 i 71A;

4.12. wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Benisławskiego 24 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

4.13. wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Turkusowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

4.14. wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żelaznej - Rtęciowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

4.15. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kopernika w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

4.16. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej 27 D na rzecz jej użytkownika wieczystego;

4.17. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Rungurskiej 6;

4.18. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Unruga i ul. Rtęciowej;

4.19. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;

4.20. ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni.

4.21. zmian do Statutu Miasta Gdyni

4.22. zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej;

4.23. ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Puckiej, organizowanego przez ZKM w Gdyni;

4.24. ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących na nabrzeżach i na statkach dla pasażerów korzystających z regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni;

4.25. zwolnienia z opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;

4.26. porozumienia z gminą Hel w spr. realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;

4.27. porozumienia z gminą Jastarnia w spr. realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;

4.28. porozumienia z gminą Puck w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;

4.29. REZOLUCJA Rady Miasta Gdyni;

4.30 przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego,

4.31 wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a samorzadem Województwa Pomorskiego,

4.32 udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta,

4.33 zwolnienia z opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej,

4.34 zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXV/583/04 z 24 listopada 2004 roku w sprawie statutu ABK-3,

4.35 zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXV/584/04 z 24 listopada 2004 roku w sprawie statutu ABK-4.

5. Sprawozdanie z prac Komisji Sportu.

6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.

7. Interpelacje.

8. Informacje.

9. Wolne wnioski.

10. Ustalenie terminu następnej sesji.

11. Zakończenie obrad.Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Pełne brzmienie opinii komisji - patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.

Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.
Ad 1.


Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Radny Marcin Wołek zgłosił formalny wniosek o umożliwienie zabrania głosu przedstawicielowi gdyńskiego środowiska żołnierzy Armii Krajowej.


Wobec powyższego wniosku nie zgłoszono sprzeciwu.


Przedstawiciel Związku Kombatantów- Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Jest czymś wspaniałym czynienie dobra dla drugiego człowieka. Pan, Panie Przewodniczący i Pan, Panie Prezydencie czynicie to dobro dla żołnierzy Armii Krajowej od wielu lat i dzisiaj bardzo serdecznie, z głębi naszych partyzanckich serc składamy podziękowania i proszę o przyjęcie skromnych upominków. Na pamiątkę. Niech te pamiątki przypominają, że w Gdyni byli, żyli żołnierze Armii Krajowej, którzy w całym swoim życiu czynili dobro dla niepodległej, suwerennej Polski.


Kombatanci wręczyli Prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi oraz Przewodniczącemu Stanisławowi Szwabskiemu upominki, które - jak oświadczyli - mają być wyrazem ich wdzięczności i uznania.


Przewodniczący Stanisław Szwabski serdecznie podziękował środowisku kombatantów za wyrazy uznania podkreślając, że zarówno on jak i Prezydent odbierają wręczenie upominku jako wyróżnienie wszystkich radnych, ponieważ współpraca ze środowiskami Armii Krajowej zawsze dobrze się z Radą Miasta Gdyni układała.

Pan Przewodniczący wyraził przekonanie, że taka współpraca jak dotąd nadal będzie miała miejsce.


Ad 2.


Do przedłożonego porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:


Wiceprezydent Marek Stępa wniósł o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym do porządku obrad pakietu projektów uchwał dotyczących transportu wodnego - tzw. tramwaju wodnego.

Wiceprezydent tak powyższe uzasadniał: - Nie mieliśmy pewności, czy to przedsięwzięcie będzie mogło być uruchomione i tym samym nie chcieliśmy podejmować "martwej" decyzji. Wynik przetargu miał być znany 12 maja b.r. Gdyby przetarg nie przyniósł rezultatu, to rozstrzygnięcie kolejnego przetargu miałoby miejsce pod koniec lipca, a zatem w środku sezonu. Byłoby to więc rozstrzygnięcie bezprzedmiotowe. Jedynie pozytywne rozstrzygnięcie obecnego przetargu dałoby podstawę do wystąpienia przed Wysoką Radą z projektami. Wpłynęła jedna tylko oferta i spełniała ona wszystkie wymogi. Można więc było dokonać rozstrzygnięcia zgodnie z ustawą i tym samym stało się celowe wprowadzenie do porządku stosownych projektów.

Wiceprezydent odczytał tytuły proponowanych do wprowadzenia projektów (pełne brzmienie jak w załącznikach i porządku obrad stanowiącym część niniejszego protokołu):

- w spr. zobowiazania ZKM do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) ... - z obecnego Statutu ZKM prowadzenie takiego zadania nie wynika;

- w spr. ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych ... -

- w spr. ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących na nabrzeżach i na statkach dla pasażerów ...;

- w spr. zwolnienia z opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;

- w spr. porozumienia z gminą Hel w spr. realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;

- w spr. porozumienia z gminą Jastarnia ...;

- w spr. porozumienia z gminą Puck ...


Radny Stanisław Taube wniósł o zarządzenie przerwy w obradach celem - jak oświadczył - konieczności zredagowania tekstu projektu rezolucji w sprawie gdyńskiej stoczni. - Stoczniowcy chcą się spotkać pod bramą stoczni i przemaszerować ulicą Świętojańską pod Urząd Miasta. Jest to dla nas tak ważna sprawa, że nie powinniśmy przejść obok obojętnie. Jeśli Pan Prezydent nie będzie zainteresowany, to niech to przygotuje grupa radnych.


St. Szwabski- rozumiem, że takiego projektu rezolucji jeszcze nie ma ...


W przedmiotowej kwestii głos zabrał Prezydent Wojciech Szczurek: - To jest słuszny postulat, abyśmy jako samorząd zabrali głos w sprawie niezwykle poważnej, jaką jest sytuacja w stoczni.

Prezydent zobowiązał się do przygotowania projektu rezolucji w trakcie obrad.


Przewodniczący stwierdził, iż z chwilą, gdy tekst projektu rezolucji będzie gotowy, rada zdecyduje o wprowadzeniu go do porządku obrad.


Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pakietu 7. projektów uchwał dotyczących transportu wodnego, tj. tzw. tramwaju wodnego został przyjęty: 25/0/1


Porządek obrad zmodyfikowany poprzez przyjęcie 7. projektów (j.w.) i uzupełniony aneksem do porządku (6 projektów - tytuły jak w zał. i przyjętym porządku) został przyjęty jednogłośnie: 25 gł. "za".


Ad 3.


Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół LXI Sesji RMG za przyjęty.

Ad 4.1.


Skarbnik Miasta Krzysztof Szałucki poinformował, iż zmiana uchwały w spr. budżetu 2006 dotyczy nast. kwestii:

- Zwiększenia budżetu po stronach dochodów, przychodów i wydatków o kwotę 2 328 398 zł. - zwiększenie związane jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz z wpływami z instytucji na rzecz Miasta.

Pan Szałucki odpowiedział w tym miejscu na pytanie radnego St. Taube, jakie padło na posiedzeniu jednej z komisji, a dotyczące zwiększenia zatrudnienia w MOPS-ie. Dwa dodatkowe etaty związane są z przejęciem obowiązków związanych ze świadczeniami alimentacyjnymi. Polegają one m.in. na konieczności przeprowadzania dokładnych wywiadów.

Wracając do meritum Skarbnik wyjaśniał, iż zgłoszone przez Wiceprezydenta Stępę projekty wiążą się z koniecznością przedłożenia autopoprawki (treść jak w zał.). Pan Szałucki poinformował, iż dochody z funkcjonowania tramwaju wodnego brać się będą w ponad 880 tys. zł. ze sprzedaży biletów. Resztę koniecznych wydatków pokrywać będzie gmina z wolnych środków, jakie przeszły z roku 2005. Na treść autopoprawki składa się też przeniesienie środków celem sfinansowania prac związanych z uzbrojeniem Gdyni Zachód (wniosek wydziału inwestycji) - źródła przesunięcia wiążą się z lokalnymi inicjatywami inwestycyjnymi.

Zmiana w wieloletnim programie inwestycyjnym (pkt dot. Drogi Różowej) wiąże się z zapewnieniem Marszałka woj. pomorskiego , jakie otrzymał Prezydent Miasta Gdyni, a dot. zapewnienia środków w wysokości 12 mln. zł.


Opinie komisji:

Komisja Budżetowa - pozytywna (łącznie z autopoprawką)

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gspodarki Komunalnej)- pozytywna

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Sportu- pozytywna

Komisja Kultury- pozytywna


Jolanta Kalinowska- trudno się odnieść do poprawki położonej przed chwilą na stole. Żałuję, że Pan Skarbnik nie poinformował nas wcześniej (chociaż godzinę wcześniej) o zmianach. O ile pamiętam, to tak się umówiliśmy.

Pani J. Kalinowska poruszyła nast. kwestie:

- Sprawa przychodów: zwiększenie przychodów o 3 611 742 zł., w tym wolne środki: 3 611 4742 zł. (jak w autopoprawce). Skąd to się bierze? Wyczytałam, że Jastarnia ma przekazać 500 tys. zł. na tramwaj wodny, Hel tyle samo, a Gdynia ma przeznaczyć 1 mln. zł., co wiemy z prasy. Nie widziałam tych pieniędzy wcześniej w budżecie. Resztę ma sfinansować urząd marszałkowski. Chciałabym wiedzieć dokładnie, jaką kwotę ma przeznaczyć urząd marszałkowski, jaką inne gminy i Gdynia. Wg doniesień prasowych łączna kwota ma wynieść 3 mln. zł. , a w dzisiejszej autopoprawce jest to kwota w wys. 3.415.118 zł., czyli blisko 0,5 mln. zł. więcej. Dobrze by było, gdyby radni nie dowiadywali się o takich sprawach z gazet lecz na komisjach.

- Przejdę do budżetu, który komisje opiniowały: zwiększenie wydatków (w rozdziale VI) o 1.900.000 zł. Podniosłam już tę sprawę na komisji i nie otrzymałam wyjaśnienia, a chodzi o dotację na funkcjonowanie Centrum Kultury: 93 350 zł. W załączniku nr 4 dodając proponowaną kwotę do kwoty ostatnio uchwalonej otrzymujemy różnicę w wys. 2 tys. zł.


Pan K. Szałucki odnosząc się do kwestii finansowania transportu wodnego wyjaśnił, iż na etapie programowania nie można określić dokładnie niezbędnej kwoty. Przetarg dopiero się zakończył i dopiero teraz można sprecyzować o jaką kwotę chodzi. - Myślę, że kwota 3.400.000 zł. jest kwotą ostateczną. Hel i Jastarnia zadeklarowały kwotę wymienioną przez Pana Stępę. Wstępnie wiem, że gmina Gdynia zobligowała się do wyasygnowania 1 mln. zł., zaś reszta ma pochodzić z Pucka i urzędu marszałkowskiego. Jeśli chcemy tę komunikację uruchomić, to musimy mieć w budżecie zapewnioną całość tej kwoty. W ciągu miesiąca zostanie podpisana umowa z gminami na kwoty uzgodnione. Skąd te środki? Jak wcześniej wyjaśniałem, z wolnych środków przeniesionych z roku 2005 do przychodów w roku 2006. Kwota jaką Gdynia przeznaczy to 1 mln. zł. pochodząca z oszczędności.

Jeśli chodzi o Centrum Kultury, to sprawa jest niezwykle istotna ...


J. Kalinowska- chodzi o różnicę w wysokości 2 tys. zł....


K. Szałucki- były dwa wnioski związane z centrum. Zapewne gdzieś zaszła pomyłka. Prawdopodobnie w komentarzu podaje się starą kwotę, a we wniosku prawdziwą. Oczywiście wyjaśnię to.


J. Kalinowska- skoro uchwaliliśmy sprawozdanie z wykonania budżetu i były jakieś wolne środki, to dziwią mnie te zwiększenia. Pan profesor Szałucki mówił o oszczędnościach. Wydaje mi się, że skoro przyjęliśmy sprawozdanie z realizacji budżetu i są jakieś wolne środki, no to one są. Co miesiąc mamy zwiększone wolne środki z 2005 r.?


K. Szałucki- wolne środki nie są celową kwotą. Możemy je przenieść do części wydatkowej tworząc jakiś cel, natomiast nie stanowią one części celowej wydatków same w sobie. Występują one jedynie po stronie wolnych środków.


UCHWAŁA NR XLII/972/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXVII/885/05 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2006 została przyjęta: 18/0/2

Ad 4.2.


K. Szałucki- obecnie gdyński budżet jest obsługiwany przez bank NORDEA. Kończy się możliwość rozwijania działalności jeśli chodzi o obsługę Miasta. Zamierzenia uruchomienia nowych kont mogą być realizowane w zgodzie z ustawą o zamówieniach publicznych. Chcielibyśmy uzyskać większy efekt w zakresie obsługi mieszkańców i urzędu, a więc tym samym chcemy wybrać bank, który zajmie się kompleksową obsługą bankową. Przetarg, który w związku z tym ma się odbyć, jest bardzo skomplikowaną procedurą, ponieważ budżet Miasta wynosi obecnie bez mała 1 mld.zł.


Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Kultury- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna


UCHWAŁA NR XLII/973/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 24 gł. za.

Ad 4.3.


Prezentujący projekt Wiceprezydent Bogusław Stasiak zaznaczył na wstępie, że nie jest tak, iż do momentu przyjęcia programu nie są podejmowane określone działania mające na celu aktywizację zawodową i przeciwdziałanie zjawiskom jakie z bezrobociem się wiążą. - Jakie są tendencje na rynku i jaka jest stopa bezrobocia w Gdyni? 31 maja b.r. jest to 7,9 %, a więc bez pracy pozostaje ok. 7 700 osób. W całym kraju jest to ponad 17,8 %, zaś w województwie pomorskim 19,4 %. Na tym tle sytuacja Gdyni jest dobra, natomiast jest to 7 tysięcy dramatów, problemów. Odnotowujemy tendencję malejącego bezrobocia. Struktura jest taka jak dotychczas; 65 % stanowią kobiety, ponad 58 % to osoby długotrwale bezrobotne. Struktura wiekowa: 23 % to osoby powyżej 50 roku życia, ale ponad 10 % stanowią osoby do 25 roku życia.

Program obejmuje 4 podstawowe działania: tworzenie miejsc pracy przez rozwój przedsiębiorczości, kształcenie ustawiczne i przekwalifikowywanie, aktywizacja osób zagrożonych bezrobociem i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wykorzystanie potencjału organizacyjnego wszystkich instytucji działających na rynku pracy (szczegółowe działania składające się na poszczególne priorytety - patrz pkt II programu stanowiącego załącznik).

Podstawowym podmiotem działającym w tym obszarze jest powiatowy urząd pracy, który dysponuje środkami w wysokości prawie 3 mln. zł. (informacja podana przez wiceprezydenta w związku z pytaniem, jakie zadano na posiedzeniu komisji). Limit środków z funduszu pracy wynosi 2 455 000 zł., a środki z funduszu wykorzystywane na realizację programów to 232 tys. zł.

Realizowane są także programy unijne.

Każdy, kto będzie się chciał włączyć w działania objęte przedmiotowym programem, będzie mógł to zrobić - zarówno pracodawca jak i szukający pracy.


Opinie komisji:

Komisja Zdrowia- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

UCHWAŁA NR XLII/974/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji gdyńskiego rynku pracy na lata 2006 - 2008 została przyjęta jednogłośnie /20/

Ad 4.4.


Wiceprezydent Marek Stępa przypomniał o uchwaleniu przez Radę Miasta planu zagospodarowania Kamiennej Góry i rozpatrywaniu na posiedzeniach merytorycznych komisji uwag, które zgłaszano w toku procedury. M. in. przedmiotem obrad komisji były uwagi p. B. Urbaś i p. J. Wróblewskiego, którzy zarzucają przekroczenie granic swobody planistycznej gminy.

Wiceprezydent zaproponował odrzucenie argumentacji autorów wezwania, ponieważ przedmiotem kontestowanych działań jest zagwarantowanie dostępu do nieruchomości osób trzecich, którym Miasto zobowiązane jest zapewnić dostęp do drogi publicznej.

- Odbywa się to faktycznie - przyznał pan Stępa - kosztem działki, do której pretensje zgłaszają autorzy wezwania, a więc może to być przedmiotem roszczeń odszkodowawczych, ale to już zupełnie inna historia. Co do rozwiązania przestrzennego wezwanie uznajemy za bezzasadne.


Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna

UCHWAŁA NR XLII/975/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia uprawnień Uchwałą Nr XXXII/754/05 RMG z dnia 22 czerwca 2005 r., złożonego przez Barbarę Urbaś i Jana Wróblewskiego została przyjęta: 19/0/2

Ad 4.5.


M. Stępa- rozpisany został konkurs grantowy - przyjmijmy to określenie, nieprecyzyjne, ale opisujące zasady i tryb udzielania dotacji. W terminie do 31 marca złożono 7 wniosków o dotację na rok bieżący. Przypomnę, że wnioski te mogły dotyczyć tylko tych obiektów, które są wpisane indywidualnie do rejestru zabytków. 7 obiektów, których wnioski dotyczą, spełnia ten wymóg. Spośród owych 7. obiektów wytypowaliśmy 5 do dofinansowania ich remontów. W jednym przypadku proponujemy nie udzielić zgody, ponieważ wspólnota mieszkaniowa będąca autorem wniosku skupiła się na robotach - w ocenie służb konserwatorskich - drugorzędnych, natomiast nie planuje remontów o pierwszorzędnym znaczeniu, a mianowicie remontu dachu. Konserwator chce doprowadzić do zmiany stanowiska wnioskodawcy.

W drugim przypadku właściciel złożył wniosek o dofinansowanie w 50 % całości przedsięwzięcia, którego całkowity koszt wyceniono na przeszło 800 tys. zł., podczas gdy cała kwota do rozdysponowania wynosi 240 tys. zł. Realizacja tego wniosku uniemożliwiłaby udzielenie finansowego wsparcia pozostałym wnioskodawcom.

Spośród 7. obiektów dwa z nich zostały wpisane do rejestru zabytków w ciągu ostatniego roku. Wcześniej ich właściciele obawiali się wpisania do rejestru z uwagi na pewne ograniczenia z takiego wpisania wynikające. Obecnie doszli jednak do wniosku, że korzyści równoważą te ograniczenia.


Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Kultury- pozytywna

J. Kalinowska- otrzymaliśmy wykaz wniosków, w tym wniosek dotyczący budynku przy ulicy Sieroszewskiego, którego właścicielem jest Pani Arciszewska, senator PiS, która wystąpiła o kwotę 802 tys. zł. Wiadomo, że brak środków na pokrycie takiej kwoty. Jeśli ta kamienica nie będzie wyremontowana, to co z nią będzie, skoro Pani senator nie ma środków na remont? Na pewno obowiązuje ustawa odnośnie ochrony zabytków. Czy musimy dofinansowywać remonty tych obiektów z naszego budżetu? Skoro Miasto nie ma tych pieniędzy i Pani senator również, to co się z tym budynkiem stanie?


M. Stępa- czy musimy remonty takich obiektów dofinansowywać? Nie musimy, ale rada wyraziła taką wolę w 2004 roku i zgodnie z ustawą to rada ustala zasady dotyczące dotowania tego rodzaju robót.

Jeśli chodzi o problem budynku Pani Arciszewskiej, to Pani senator aplikowała o kwotę znacznie przerastającą nasze możliwości i dlatego nie uzyska - jak mniemam - takiego dofinansowania. Kwota jest dlatego taka duża, bo program założonych działań obejmuje nie tylko czynności konserwatorskie, ake także zabiegi modernizacyjne, a więc takie, które z punktu widzenia konserwatorskiego nie są konieczne. Ten budynek na pewno nie zawali się. Co więcej, ten budynek będzie z pewnością remontowany i modernizowany, tyle że bez angażowania w to gminnych pieniędzy.


UCHWAŁA NR XLII/976/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni została przyjęta: 24/0/1

Ad 4.6.


Jak informował prezentujący projekt Wiceprezydent Michał Guć, środki PFRON mogą być przeznaczane na ściśle określone zadania.

Załączona tabela przedstawia realizację budżetu w roku 2005 i projekt na rok bieżący.

Wyjaśniając przyczynę, dla której środki na rok bieżący są mniejsze niż w poprzednich latach wiceprezydent poinformował, iż w ostatnich latach PFRON miał taką zasadę działania, iż w ciągu roku pozyskiwał środki, a na koniec przekazywał informację o dodatkowych środkach.

Jak dalej informował pan Guć, nowum projektu polega na wprowadzeniu nowej pozycji, tj. tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (tzw. WTZ-ty). Miasto otrzymało już wstępne deklaracje od podmiotów, które chcą tworzyć takie warsztaty. Jest to atrakcyjna forma aktywizacji zawodowej i życiowej, a ponadto całkowity koszt prowadzenia warsztatów obciąża PFRON. Udział finansowy Miasta jest znikomy.

Projekt został napisany wspólnie z Powiatową Radę Osób Niepełnosprawnych, a więc wszystkie zawarte w nim pozycje są ustalone z przedstawicielami zainteresowanych środowisk.


Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna

J. Kalinowska- Pan Prezydent odpowiedział mi na interpelację jedną, drugą, trzecią. Zadałam w nich pytanie, na jakie kwoty opiewały wnioski złożone np. w sprawie likwidacji barier architektonicznych. Chciałam mieć odniesienie do bieżącego roku. W 2004 roku wnioski opiewały na kwotę 685 tys. zł., a w 2005 r. na 1 213 000 zł. W stoskunku do kwoty z roku 2005 w wys. 423 tys. zł. obniżamy te środki do wysokości 320 tys. zł. Myślę, że walka z barierami architektonicznymi powinna być priorytetem. Na uczestniczenie osób niepełnosprawnych w turnusach zabieramy ok. 100 tys. zł. Wydaje mi się, że rehabilitacja, likwidacja barier powinny stanowić priorytety. Tu należałoby zwiększać, a nie zmniejszać kwoty.

Wpłynęło do mnie pismo. Jest kierowane do Pana Prezydenta Szczurka, Wiceprezydenta Gucia i pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, a także do dyrektora PFRON oraz dyrektora MOPS. Jest to skarga dot. WTZ - pismo liczące 9 stron. Jest ono datowane na 5 maja i nie wiem, czy do wszystkich już dotarło. Chciałabym, aby Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej sprawdził, czy to, co jest napisane w tym piśmie, jest prawdą. Jeśli tak, to jest to wielki skandal w Gdyni.


St. Szwabski- Pani radna oczywiście wie, że nie dotyczy to rozpatrywanego obecnie projektu ...


J. Kalinowska- myślę, że dotyczy, bo mamy tu 1 410 000 zł. na WTZ-ty. Myślę, że zna Pan treść tego pisma, skoro zamyka mi Pan usta.


St. Szwabski- będzie możliwość przedstawienia całości pisma, ale nie w tym punkcie obrad.


M. Guć- trudno nie zgodzić się z pierwszą częścią wypowiedzi Pani radnej, że likwidacja barier czy turnusy rehabilitacyjne są kwestiami bardzo ważnymi. Podobnie jak zapewnianie miejsc pracy czy refundacja zakupu sprzętu. Wnioski wielokrotnie przekraczają wielkość środków jakie uzyskujemy na te cele. Po to m.in. są tabele - dyskutowane i zmieniane. Są po to, aby osoby kierujące Stowarzyszeniami Osób Niepełnosprawnych mogły się wypowiedzieć i ciągnąć tę "krótką kołdrę" w różne strony i aby ostatecznie wypracowały jakiś konsensus.

Odnosząc się do kwestii WTZ-tów i pisma przywołanego przez radną J. Kalinowską Wiceprezydent stwierdził: - Warsztaty są regularnie kontrolowane - jeden lub dwa razy w ciągu roku. Konflikt właściciela domu ze stowarzyszeniem jest znany. Stowarzyszenie to jest na bieżąco kontrolowane i do tej pory żadnych niepokojących sygnałów po tych kontrolach nie było. Nie ukrywam, że szczególnie to stowarzyszenie dokładnie kontrolujemy, ponieważ nie jest to pierwsza skarga Pana Hulsza.


UCHWAŁA NR XLII/977/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przyjęta": 20/0/1

Ad 4.7.


Wiceprezydent Ewa Łowkiel- ustawa o systemie oświaty zawiera zasady refundowania kosztów i przebywania w przedszkolach dzieci z innych gmin. Obecnie dopisujemy do naszej uchwały Miasto Redę, które zgłosiło fakt uczęszczania do przedszkola w tej gminie dwojga gdyńskich dzieci. Następnie musimy zawrzeć stosowne porozumienie i dopiero wówczas będzie możliwe refundowanie.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna

UCHWAŁA NR XLII/978/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Gdynia a okolicznymi Gminami na współpracę dotyczącą zwrotu kosztów pobytu dzieci - mieszkańców ww. Gmin, w gdyńskich przeszkolach niepublicznych i publicznym niesamorządowym oraz dzieci - mieszkańców Gdyni - w przeszkolach niepublicznych lub publicznych niesamorządowych prowadzonych na terenie tych Gmin została przyjęta jednogłośnie: 16 gł. za

Ad 4.8


Jak zapowiedziała pani E. Łowkiel przedmiotowy, jak i kolejny projekt, są wyrazem dążenia przeszkoli do poszukiwania własnej tożsamości. Ramowy Statut przedszkoli nie zawiera dyspozycji nadawania tym placówkom nazw. Po konsultacjach z ministerstwem edukacji przyjęliśmy zasadę, że nie będzie to imię, lecz nazwa. Takie rozwiązanie zostało przyjęte w wielu gminach.

- W dobie gdy każda z placówek chce przyciągnąć dzieci poprzez budowanie własnej oferty edukacyjnej, taka inicjatywa wydaje mi się uzasadniona.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna

UCHWAŁA NR XLII/979/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 32 w Gdyni, ul. Kcyńska 6 została przyjęta jednogłośnie: 22 gł. za.

Ad 4.9.


Uzasadnienie jak w punkcie 4.8.


Opinia Komisji Oświaty j.w.


UCHWAŁA NR XLII/980/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 27 w Gdyni, ul. Wiejska 30 została przyjęta jednogłośnie /20/

Ad 4.10

Wiceprezydent Bogusław Stasiak- podstawowym trybem regulującym relację między Miastem a osobami dysponującymi garażami jest tryb określony w ustawie. Są natomiast w mieście grupy garaży miejskich i dzierżawionych przez korzystające z nich osoby i tej grupy przedmiotowy projekt dotyczy. Na komisjach tłumaczyłem już, że nie zamierzamy sprzedawać garaży funkcjonujących samodzielnie. Dotyczy to jedynie garaży znajdujących się w jakimś ciągu, z których większość jest już uwłaszczona. Aby nie przychodzić do Państwa z każdym takim przypadkiem rekomendujemy projekt regulujący te kwestie kompleksowo. Padło pytanie na jednym z posiedzeń komisji jak Miasto reaguje na nieład urbanistyczny tworzony przez garaże. Np. garaże stojące przy PZU na ul. Morskiej - jest tam całe zagłębie garaży. Dalej, na ulicy Batorego jest szachownica terenów, gdzie są zlokalizowane garaże miejskie i garaże osób prywatnych bądź puste. Próbujemy skumulować te garaże w jednej przestrzeni, a pozostałe chcemy wyburzyć i przeznaczyć na inne, atrakcyjniejsze zagospodarowanie. Wymaga to wdrożenia skomplikowanej procedury.

Każdy z przypadków będzie rozpatrywany indywidualnie.


Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Strategii- pozytywna


UCHWAŁA NR XLII/981/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie sprzedaży lokali użytkowych - garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz ich najemców, w drodze bezprzetargowej i pustostanów - w drodze przetargu publicznego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /20/

Ad 4.11.


Uzasadnienie przedstawione przez p. B. Stasiaka zgodne z treścią zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLII/982/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Morskiej 69-71 71a została przyjęta jednogłośnie /23/

Ad 4.12

Przedstawił wicepr. B. Stasiak - zgodnie z treścią zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLII/983/06 RADY MIASTA GDYNI w spr. wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Benisławskiego 24, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /24/

Ad 4.13

Przedstawił p. B. Stasiak - zgodnie z treścią zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLII/984/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Turkusowej, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /24/

Ad 4.14


Przedstawił wicepr. B. Stasiak - zgodnie z treścią zał.

Zgłoszona przez wiceprezydenta autopoprawka dotyczyła treści uzasadnienia projektu - łączna powierzchnia do sprzedaży: 5 700 m kw. (jedna działka została wycofana ze względów terenowo - prawnych).


UCHWAŁA NR XLII/985/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stnowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żelaznej - Rtęciowej, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /24/

Ad 4.15

Przedstawił wicepr. B. Stasiak - zgodnie z treścią zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLII/986/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kopernika, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /24/

Ad 4.16

Projekt został przedstawiony przez wicepr. B. Stasiaka zgodnie z treścią załącznika.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLII/987/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Gorczycowej 27D na rzcz jej użytkownika wieczystego została przyjęta jednogłośnie /24/

Ad 4.17

B. Stasiak- inwestycja Drogi Różowej przewiduje także realizację dróg serwisowych prowadzących z ulicy Lotników i stąd niezbędne jest pozyskanie przedmiotowej działki.

Reszta informacji zgodna z treścią zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLII/988/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Rungurskiej 6 została przyjęta jednogłośnie /24/

Ad 4.18


Projekt - jak wyjaśniał wicepr. B. Stasiak - ma na celu uporządkowanie stanów terenowo - prawnych.

Reszta informacji - p. zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLII/989/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Unruga i ul. Rtęciowej została przyjęta jednogłośnie /25/

Ad 4.19

Przedstawił p. B. Stasiak - zgodnie z treścią zał.


Opinie komisji:

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

Komisja Samorządności- pozytywna


UCHWAŁA NR XLII/990/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni została przyjęta jednogłośnie /26/

Ad 4.20

W imieniu projektodawcy - Komisji Statutowej - projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił przewodniczący komisji, radny Marek Łucyk.


Opinia Komisji Sportu- pozytywna

Adam Borkowski- mamy Prezydenta, który w Trójmieście zarabia, nawet po podniesieniu dzisiaj wynagrodzenia, najmniej. Jest to nawet mało eleganckie. Zwracam się do Pana Przewodniczącego: czy nie należałoby się tej kwestii przyjrzeć i porównać z innymi wynagrodzeniami na tym szczeblu? Są burmistrzowie, którzy zarabiają więcej. Może nawet to zdjąć dzisiaj, jeśli Pan Skarbnik pozwoli? Apeluję do Pana Przewodniczącego o poważniejsze potraktowanie Pana Prezydenta.


Stanisław Taube- sprawdziłem w ustawie: przyrost może wynieść 1,5 %. Jest to najwyższy możliwy przyrost. Czy Pan przewodniczący Komisji Statutowej, który wszystkie przepisy zna, mógłby odpowiedzieć, jak ewentualnie można zmienić tę propozycję ?


M. Łucyk- zgodnie z ustawą Prezydent miasta na prawach powiatu nie może więcej zarabiać. To są najwyższe stawki.


UCHWAŁA NR XLII/991/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /26/

Ad 4.21

Na wstępie radny Stanisław Taube zaznaczył, że przedmiotowy projekt nie jest złożony z myślą o potrzebach lewicy, tak jak to mówią radni "Samorządności" wypowiadając się do kamer Tele Toku. - Jedni mówią, że to żarty, inni, że to wina radnych lewicy - że się podzielili. Podpisała ten projekt grupa radnych i wśród nich są także osoby z prawicy, czy radni niezależni. Jest to pomysł mający służyć większej demokracji. Dzisiaj np. nie byłoby problemu rezolucji, której projekt jako klub moglibyśmy wnieść. Proszę - już chyba po raz ostatni - przede wszystkim radnych klubu "Samorządność", żeby poparli tę zmianę w Statucie. Postawiłem wniosek na którejś sesji, aby Komisja Statutowa przyjęła stanowisko w tej sprawie do końca maja, mam więc nadzieję, że szanowna komisja przedstawi nam swoje stanowisko.


Mariusz Roman- inicjatywa wypłynęła od radnych SLD. Z taką inicjatywą przyszliście Panowie do mnie, a ponieważ uważam, że żadnej tego rodzaju inicjatywie nie można odbierać możliwości zaprezentowania radzie, wobec tego podpisałem się pod nią. Nie jest to natomiast nasza wspólna inicjatywa. Mam swoje zdanie na temat wnoszenia tego projektu pod obrady na kolejne sesje, czemu daję wyraz - przynajmniej od ostatniej sesji - w głosowaniu.


Andrzej Czaplicki- ja też chcę się ustosunkować do wypowiedzi odnośnie mojego podpisu. Moja motywacja była prosta. Kiedyś jeden ze znanych polskich polityków podwyższył próg wyborczy ordynacji, po czym po paru miesiącach, kiedy nie był już posłem, pomstował jaki to głupi jest polski naród, że nie wybrał go do Sejmu. Podpisałbym taki projekt także radnym "Samorządności" gdyby byli w takiej samej sytuacji, w jakiej dzisiaj są radni SLD.


St. Taube- dziękuję Panu radnemu Czaplickiemu, że wspiera demokrację, a w odniesieniu do wypowiedzi radnego Romana powiem krótko: Dziękuję Panie radny, że popiera Pan projekty gdyńskiej lewicy.


J. Kalinowska- jestem zdziwiona tą dyskusją. Wnosimy projekt zmian do statutu, który podpisali radni. Nie ma tu żadnej opcji, więc o co chodzi? My chcemy wprowadzić demokrację. Słyszymy, że w klubie "Samorządności" też są różne przepychanki. Może potrzebne jest Platformie Obywatelskiej utworzenie klubu? Dzisiaj jest was więcej, ale jutro może was być mniej. Chcemy zmian w Statucie, które będą obowiązywały w naszym mieście. Być może w przyszłej kadencji nie będzie klubu "Samorządności".


M. Łucyk- Pan radny Taube stracił chyba swoją czujność, bo przy poprzedniej prezentacji projektu powiedziałem, że 17 maja odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej i tak się stało.


Projekt uchwały w sprawie zmian do Statutu Miasta Gdyni nie został przyjęty: 4/14/0


W kwestii formalnej głos zabrała radna J. Kalinowska:- Pakiet projektów (mowa o projektach dot. tramwaju wodnego) otrzymaliśmy dopiero dzisiaj. Proszę o ogłoszenie przerwy, aby radni mogli przeczytać te projekty i wnieść poprawki i aby za miesiąc nie napisano znowu w gazetach, że uchwalamy buble.


Przewodniczący RMG zarządził 15-minutową przerwę.


Ad 4.22.

M. Stępa- uzasadnień dla projektu jest kilka, ale podstawowe jest takie, że wprowadzenie transportu, o którym mowa w projekcie, jest w naszym interesie - uatrakcyjni to nasz rejon. Ludzie przybywając na Półwysep Helski prędzej czy później trafiają do Gdyni. Dzięki temu połączeniu atrakcje półwyspu i atrakcje naszego miasta zjednoczą się w całość. My nie mamy tego co półwysep, półwysep nie ma tego co Gdynia. Turyści będą mogli wybrać tę formę transportu i nie udawać się na półwysep indywidualnie. Jak wiemy podróżowanie samochodem jest tu wysoce nieefektywne. W sezonie trwa to parę godzin. Tramwajem wodnym będzie można dotrzeć na półwysep w ciągu godziny, a zmniejszony ruch samochodowy nie będzie już stanowił takiego zagrożenia na drogach, jak to dotąd bywało. Tak więc będzie to połączenie szybsze, tańsze i bezpieczniejsze. Takie są podstawowe założenia jeśli chodzi o celowość tego przedsięwzięcia, aby jednak jego realizacja była możliwa trzeba podjąć parę decyzji - co do struktury kosztów i zasad bezpieczeństwa.

Wiceprezydent M. Stępa poprosił Dyrektora ZKM, prof. Olgierda Wyszomirskiego, o szczegółowe przedstawienie projektów wchodzących w skład pakietu.


Dyrektor O. Wyszomirski odnosząc się do pierwszego projektu poinformował, iż organizatorem transportu wodnego ma być - decyzją Kolegium Prezydenta - ZKM. Transport ma funkcjonować w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia.

Pan Wyszomirski szczegółowo przedstawił zaplanowany przedmiot działania ZKM - p. pkt 2. § 1.


Opinie komisji:

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


Alina Winiarska- dlaczego tylko do 31 sierpnia?


Jerzy Wieczorek- propozycja jest świetna. Trochę się z nią spóźniliśmy, ale dobrze, że takie decyzje zostały podjęte. Powstanie jednak problem miejsca, w którym zainteresowane tym transportem osoby będą mogły zostawić swoje samochody. Zapewne turyści będą chcieli zostawiać samochody w mieście. Czy jest w tej kwestii jakaś koncepcja?


Do powyższego głosu odniósł się radny Jacek Milewski: - Trzeba tu liczyć na profity, które jednak przyjdą w wieloletnim okresie czasu. Na początku nie będzie to pewnie bardzo duży ruch. Na razie będzie to zapewne tak funkcjonowało, że ci, którzy odpoczywają na Helu będą płynęli do Trójmiasta. Stawki są promocyjne i mam nadzieję, że będzie to wieloletnia działalność. Trzeba to odpowiednio nagłośnić.


Adam Borkowski- wszelkie działania związane z rozwojem aglomeracji trójmiejskiej, jak bilet trójmiejski czy transport wodny, są pożądane i będziemy je popierać, ale zastanawia mnie jedno: jak to jest możliwe, że o koncepcji tramwaju wodnego przeczytałem miesiąc temu w gazecie, a dopiero dzisiaj regulujemy coś, co już od pewnego czasu było przedmiotem pracy urzędników? Mówię o aspekcie prawnym. To bardzo dobra inicjatywa i tym bardziej czynności prawne należało wcześniej podjąć, kiedy narodził się taki pomysł. O ile sobie przypominam, informacja ta zawarta była w wywiadzie z Panem Prezydentem. Dzisiaj podejmujemy uchwały, które będą działać z opóźnieniem. Pierwszą rzeczą powinno być wyrażenie woli politycznej w formie uchwały, drugą - uchwały o podjęciu współpracy z innymi gminami i dopiero w trzecim rzędzie powinno się zlecić wykonanie czynności technicznych - w tym przypadku przez Pana Wyszomirskiego. Nie wiem, dlaczego Pan Przewodniczący pozwala na takie działania. Rozumiem, że tu urzędnicy opóźnili się. Będę głosował za tymi uchwałami, ale uważam, że my - jako radni - nie powinniśmy ich podejmować post factum. Są to uchwały potrzebne do prawnego załatwienia sprawy, a decyzje merytoryczne zostały już podjęte bez naszego upoważnienia.

Radny Borkowski zapowiedział zgłoszenie poprawki do przedmiotowego projektu, poprzedzając to następującą argumentacją: - Radny Milewski mówił, że może w pierwszym roku nie będzie zysków i że profity przyjdą w okresie wieloletnim. Dlaczego więc od 1 lipca do 31 sierpnia 2006 r.? Proponuję, aby był to zapis: od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku.

Podsumowując powyższe radny Borkowski oświadczył: - My, lewica, popieramy wszystkie działania związane z rozwojem trójmiejskiej metropolii, a także przynoszące Gdyni korzyści. Proszę jednak Pana Przewodniczącego, o dopilnowanie, aby takie decyzje nie były podejmowane w takim trybie jak obecnie.


St. Szwabski- Pan Wiceprezydent wniósł o wprowadzenie dzisiaj do porządku pliku projektów uchwał i rada, łącznie ze mną, zdecydowała o wprowadzeniu ich do porządku. Na tym moja rola w tym przypadku kończy się.


Marcin Wołek- mam do tych projektów stosunek trochę emocjonalny, ponieważ miałem przyjemność opracowywania ich od strony koncepcji biznesowej. Teoretycznie one mogły być wcześniej przygotowane, ale bez rozstrzygnięcia przetargowego byłoby to bezcelowe. Ttrzeba było szacować koszty i przychody na poziomie pracy koncepcyjnej. Jest to typowy program pilotażowy. Ceny biletów są promocyjne. Nie można na to patrzeć w perspektywie wieloletniej. Trzeba ten okres pilotażowy zamknąć, dokonać oceny, a następnie - w oparciu o nabyte doświadczenia - przygotować się do lat następnych. Przedsięwzięcie to ma poprawić nie tylko integrację całej metropolii Zatoki Gdańskiej, ale też podkreślić rolę Gdyni w tej metropolii.


Mirosława Borusewicz- ten tramwaj na pewno będzie świetny, ale 31 sierpnia to przecież zamknięcie sezonu dla turystów. A szkoły? Jest mnóstwo dzieci, które w życiu nie były na Helu. Czy nie warto więc pomyśleć o przedłużeniu w przyszłości sezonu na okres od 1 czerwca lub do 30 września?


M. Stępa- odniosę się do ostatnich 2. wypowiedzi: jeszcze raz podkreślam, że jest to pilotaż i jest to eksperyment. Po zamknięciu sezonu wnioski jakie się nasuną będą podstawą do opracowania być może inaczej wyglądającej komunikacji na zatoce, a może też wyciągniemy wniosek, że pomysł nie był trafiony. Trzeba zweryfikować pierwotne założenia - obliczyć wpływy, ocenić rzeczywiste koszty. Myślę, że rozszerzenie czasu funkcjonowania tego połączenia będzie jedną z ważniejszych kwestii, jakie będziemy brali pod uwagę, ale dzisiaj, kiedy niewiadomych jest bardzo dużo, przeciąganie tego jeszcze na wrzesień zwiększy ryzyko. We wrześniu są co prawda szkoły, ale jednocześnie nie ma już rzeszy turystów, pogoda już nie taka, a więc zbyt wiele niewiadomych. Przyjęte ramy czasowe ograniczają to ryzyko. Wyobrażamy sobie, że ma to być oferta dla osób, które przyjeżdżają samochodami do różnego rodzaju ośrodków, gdzie ponad 90 % miejsc noclegowych jest połączonych z możliwością zaparkowania. Niepokój pojawia się dopiero na myśl, że osoby z samochodami chciałyby się nimi udać z Helu do Trójmiasta. Na razie nie ma jeszcze takiej możliwości, aby ludzie pozostawiali swoje samochody gdzieś po drodze, ponieważ zbyt sobie cenią takiego członka rodziny.


J. Kalinowska- ja też sądzę, że właściwe byłoby rozszerzenie tego okresu, ale dopiero za rok. Nie mamy pieniędzy i nie możemy finansować biletu wszystkim mieszkańcom Polski. Może do tej wspólnej kasy dołączą się inne miasta?


UCHWAŁA NR XLII/992/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej została przyjęta jednogłośnie /22/

Ad 4.23

O. Wyszomirski- przedmiotowy projekt zawiera przede wszystkim uregulowania dotyczące cen, ale i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych. Jeśli chodzi o przejazdy bezpłatne stosuje się tu rozwiązania ustawowe.

Dyrektor ZKM odczytał treść projektu - p. zał.


Opinie komisji:

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Radny M. Roman zapowiedział wniesienie poprawki mówiąc tytułem wstępu: - 7 lat temu wprowadzając tzw. bilet rodzinny, nie poszliśmy na łatwiznę jak większość gmin w Polsce, czyli nie dofinansowaliśmy biletów dzieciom, ale szukaliśmy szerszych rozwiązań i wymyśliliśmy tzw. bilet rodzinny. Znaleźliśmy rozwiązanie, które miało integrować rodziny. Trudno sobie wyobrazić, aby z oferty będącej przedmiotem dzisiejszych projektów mogły skorzystać rodziny wielodzietne. Kwestię mojej poprawki przedyskutowałem z Panem Wyszomirskim i Panem Stępą wprowadzając wspólnie jedną modyfikację - bilet ten obowiązywałby jedynie w weekendy.

Radny Roman poinformował, iż proponowana przez niego poprawka polegałaby na dodaniu punktu mówiącego, iż jeden raz w sezonie wakacyjnym członkowie rodzin wielodzietnych mieliby prawo do skorzystania z biletu rodzinnego, na podstawie taryfy obowiązującej w ZKM. .

Radny Roman podkreślił, iż koszt związany z zaproponowanym rozwiązaniem (poprawka) byłby niewielki.


W imieniu Prezydenta pan O. Wyszomirski poinformował o autopoprawce, zgodnie z którą do § 5 dopisuje się ust. 6 o brzmieniu: "wózek służący do poruszania się osobie niepełnosprawnej nie podlega opłacie".

Odnosząc się do propozycji poprawki zgłoszonej przez radnego M. Romana pan Wyszomirski postulował, aby w razie jej przyjęcia nie ograniczano czasu skorzystania z ulgi do sobót i niedziel tym bardziej, że taka ulga przysługiwałaby tylko jeden raz.


Wiceprezydent M. Stępa poinformował, iż w wyniku ustaleń poczynionych wspólnie z Prezydentem treść poprawki radnego M. Romana z uwzględnieniem uwagi dyrektora O. Wyszomirskiego uzyskała formę autopoprawki: w punkcie 5 § 3 dodaje się nast. zapis: "członkowie rodzin wielodzietnych jeden raz w sezonie wakacyjnym (bez względu na dzień tygodnia) - na podstawie obowiązującego w taryfie ZKM biletu dla rodzin wielodzietnych"


Kazimiera Cegłowska- jestem już od prawie 20. lat członkiem Związku Osób Niewidomych. Renciści, inwalidzi - szczególnie niewidomi - nie mają aż tak wysokich rent, aby móc sobie pozwolić na taki przejazd. Posłowie i senatorowie mają bardzo dużo pieniędzy, więc niech oni płacą 50 %.


Radna J. Kalinowska wniosła o inne sformułowanie ust. 6. w § 5: "za przewóz wózka inwalidzkiego nie pobiera się opłaty".

Ponadto radna odniosła się do treści ust. 5. § 5 dot. przewozu zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu: - Kto będzie określał, które zwierzę jest niebezpieczne? Możemy bać się np. małego psa.

Radna Kalinowska nawiązała też do treści załącznika nr 1 i odnoszącego się do niego wyjaśnienia p. Wyszomirskiego: - Pan profesor powiedział, że dodatkowa opłata za przejazd bez ważnego biletu nie może być wyższa niż 20 zł. Ja proponuję 50 zł. np. za wydanie biletu na pokładzie. Wiemy, jacy są turyści.

Ostateczna treść propozycji radnej J. Kalinowskiej: "wydanie dodatkowego biletu na pokładzie: 100 zł."


Poprawki radnej J. Kalinowskiej dot. ust. 6 § 5 (j.w.) oraz zał. nr 1 (j.w.) nie zostały przyjęte: 3/20/2


UCHWAŁA NR XLII/993/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Puckiej, organizowanego przez ZKM w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /25/


Dyrektor O. Wyszomirski zapewnił radnych, iż ZKM zorganizuje skuteczną kontrolę.


Ad 4.24

O. Wyszomirski- jest tu cały szereg postanowień dotyczących tego, jak ma się odbywać wchodzenie i schodzenie ze statku. Określa się też w projekcie, za co ponosi odpowiedzialność pasażer. Większość zapisów została przeniesiona z przepisów obowiązujących w autobusach i trolejbusach z uwzględnieniem specyfiki morskiej.


Opinie komisji j.w.


Radna J. Kalinowska zgłosiła nast. poprawki:

- do ust. 4 § 1 i do § 6 dopisanie: "kobiety w ciąży"

- § 4 ust. 4: radna prosiła o zastanowienie się, czy sformułowany zakaz przewożenia jeśli chodzi o bagaże o określonych wymiarach, nie spowoduje trudności w przewożeniu przez turystów desek do pływania

W odniesieniu do ust. 5 § 3 radna pytała jak należy rozumieć nast. zapis: "osoby zagrażające bezpieczeństwu ...(...itp.), po czym stwierdziła, iż określenie "itp." należałoby w tym przypadku uszczegółowić.


M. Stępa- zapis o przekroczeniu wymiarów oznacza, że deska serfingowa mieści się w dozwolonych parametrach (uwaga odnosząca się do ust. 4. § 4).


Poprawki radnej J. Kalinowskiej dot. ust. 4 § 1, § 6 (p. zał.) nie zostały przyjęte: 6/13/0

Prezydent Wojciech Szczurek- wiem, że istnieje głębokie przekonanie, że wszystko uda się uregulować przepisami. Tymczasem w wielu przypadkach jest to problem kulturyosobistej. Nie byłaby poważnym świadectwem dla samorządu próba regulowania tego typu zachowań.


J. Kalinowska- jestem zdziwiona tym głosowaniem. Z kolejki czy z autobusu pasażer ma szansę wysiąść na kolejnym przystanku, a gdzie ma wysiąść w tym przypadku? Właśnie w tym przypadku ta poprawka ma sens.


UCHWAŁA NR XLII/994/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących na nabrzeżach i na statkach dla pasażerów korzystających z regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni została przyjęta: 20/1/0


Radna J. Kalinowska zgłosiła votum separatum wobec uchwały.


Ad 4.25

O. Wyszomirski- jednym z elementów przedsięwzięcia będzie uruchomienie bezpłatnej linii autobusowej we wszystkie dni funkcjonowania transportu wodnego. Linia sfinansowana zostałaby ze środków przeznaczonych na promocję tego przedsięwzięcia. Konieczne jest uchwalenie zwolnienia osób korzystających z tramwaju wodnego z ponoszenia opłat.

Reszta informacji jak w zał.

Opinie komisji:

Komisja Strategii- pozytywna

Protokół z sesji Rady Miasta:
PROTOKÓŁ NR 42/06
XLII SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 17 maja 2006 r.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Miasta,
4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXVII/885/05 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2006;
4.2. przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Miasta Gdyni;
4.3. powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji gdyńskiego rynku pracy na lata 2006 - 2008;
4.4. wezwania do usunięcia naruszenia uprawnień uchwałą Nr XXXII/754/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 roku złożonego przez Barbarę Urbaś i Jana Wróblewskiego;
4.5. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Gminy Miasta Gdyni;
4.6. określenia zadań, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
4.7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Gdynia a Gminami okolicznymi na współpracę dot. zwrotu kosztów pobytu dzieci - mieszkańców ww. Gmin w gdyńskich przedszkolach niepublicznych i publicznych niesamorządowych oraz dzieci mieszkańców w przedszkolach niepublicznych lub publicznych niesamorządowych prowadzonych na terenie tych Gmin;
4.8. zmiany nazwy przedszkola Samorządowego Nr 32 w Gdyni, ul. Kcyńska 6;
4.9. zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 27 w Gdyni, ul. Wiejska 30;
4.10. sprzedaży lokali użytkowych - garaży stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz ich najemców w drodze bezprzetargowej i pustostanów w drodze przetargu publicznego nieograniczonego;
4.11. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Morskiej 69 - 71 i 71A;
4.12. wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Benisławskiego 24 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.13. wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Turkusowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.14. wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żelaznej - Rtęciowej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.15. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kopernika w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
4.16. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej 27 D na rzecz jej użytkownika wieczystego;
4.17. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Rungurskiej 6;
4.18. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Unruga i ul. Rtęciowej;
4.19. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
4.20. ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni.
4.21. zmian do Statutu Miasta Gdyni
4.22. zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej;
4.23. ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Puckiej, organizowanego przez ZKM w Gdyni;
4.24. ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących na nabrzeżach i na statkach dla pasażerów korzystających z regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni;
4.25. zwolnienia z opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;
4.26. porozumienia z gminą Hel w spr. realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
4.27. porozumienia z gminą Jastarnia w spr. realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
4.28. porozumienia z gminą Puck w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
4.29. REZOLUCJA Rady Miasta Gdyni;
4.30 przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego,
4.31 wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a samorzadem Województwa Pomorskiego,
4.32 udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta,
4.33 zwolnienia z opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej,
4.34 zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXV/583/04 z 24 listopada 2004 roku w sprawie statutu ABK-3,
4.35 zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Rady Miasta Nr XXV/584/04 z 24 listopada 2004 roku w sprawie statutu ABK-4.5. Sprawozdanie z prac Komisji Sportu.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.
Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Pełne brzmienie opinii komisji - patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.
Ad 1.


Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.

Radny Marcin Wołek zgłosił formalny wniosek o umożliwienie zabrania głosu przedstawicielowi gdyńskiego środowiska żołnierzy Armii Krajowej.


Wobec powyższego wniosku nie zgłoszono sprzeciwu.


Przedstawiciel Związku Kombatantów- Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Jest czymś wspaniałym czynienie dobra dla drugiego człowieka. Pan, Panie Przewodniczący i Pan, Panie Prezydencie czynicie to dobro dla żołnierzy Armii Krajowej od wielu lat i dzisiaj bardzo serdecznie, z głębi naszych partyzanckich serc składamy podziękowania i proszę o przyjęcie skromnych upominków. Na pamiątkę. Niech te pamiątki przypominają, że w Gdyni byli, żyli żołnierze Armii Krajowej, którzy w całym swoim życiu czynili dobro dla niepodległej, suwerennej Polski.


Kombatanci wręczyli Prezydentowi Wojciechowi Szczurkowi oraz Przewodniczącemu Stanisławowi Szwabskiemu upominki, które - jak oświadczyli - mają być wyrazem ich wdzięczności i uznania.


Przewodniczący Stanisław Szwabski serdecznie podziękował środowisku kombatantów za wyrazy uznania podkreślając, że zarówno on jak i Prezydent odbierają wręczenie upominku jako wyróżnienie wszystkich radnych, ponieważ współpraca ze środowiskami Armii Krajowej zawsze dobrze się z Radą Miasta Gdyni układała.
Pan Przewodniczący wyraził przekonanie, że taka współpraca jak dotąd nadal będzie miała miejsce.


Ad 2.


Do przedłożonego porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:


Wiceprezydent Marek Stępa wniósł o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym do porządku obrad pakietu projektów uchwał dotyczących transportu wodnego - tzw. tramwaju wodnego.
Wiceprezydent tak powyższe uzasadniał: - Nie mieliśmy pewności, czy to przedsięwzięcie będzie mogło być uruchomione i tym samym nie chcieliśmy podejmować "martwej" decyzji. Wynik przetargu miał być znany 12 maja b.r. Gdyby przetarg nie przyniósł rezultatu, to rozstrzygnięcie kolejnego przetargu miałoby miejsce pod koniec lipca, a zatem w środku sezonu. Byłoby to więc rozstrzygnięcie bezprzedmiotowe. Jedynie pozytywne rozstrzygnięcie obecnego przetargu dałoby podstawę do wystąpienia przed Wysoką Radą z projektami. Wpłynęła jedna tylko oferta i spełniała ona wszystkie wymogi. Można więc było dokonać rozstrzygnięcia zgodnie z ustawą i tym samym stało się celowe wprowadzenie do porządku stosownych projektów.
Wiceprezydent odczytał tytuły proponowanych do wprowadzenia projektów (pełne brzmienie jak w załącznikach i porządku obrad stanowiącym część niniejszego protokołu):
- w spr. zobowiazania ZKM do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) ... - z obecnego Statutu ZKM prowadzenie takiego zadania nie wynika;
- w spr. ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych ... -
- w spr. ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących na nabrzeżach i na statkach dla pasażerów ...;
- w spr. zwolnienia z opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;
- w spr. porozumienia z gminą Hel w spr. realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
- w spr. porozumienia z gminą Jastarnia ...;
- w spr. porozumienia z gminą Puck ...


Radny Stanisław Taube wniósł o zarządzenie przerwy w obradach celem - jak oświadczył - konieczności zredagowania tekstu projektu rezolucji w sprawie gdyńskiej stoczni. - Stoczniowcy chcą się spotkać pod bramą stoczni i przemaszerować ulicą Świętojańską pod Urząd Miasta. Jest to dla nas tak ważna sprawa, że nie powinniśmy przejść obok obojętnie. Jeśli Pan Prezydent nie będzie zainteresowany, to niech to przygotuje grupa radnych.


St. Szwabski- rozumiem, że takiego projektu rezolucji jeszcze nie ma ...


W przedmiotowej kwestii głos zabrał Prezydent Wojciech Szczurek: - To jest słuszny postulat, abyśmy jako samorząd zabrali głos w sprawie niezwykle poważnej, jaką jest sytuacja w stoczni.
Prezydent zobowiązał się do przygotowania projektu rezolucji w trakcie obrad.


Przewodniczący stwierdził, iż z chwilą, gdy tekst projektu rezolucji będzie gotowy, rada zdecyduje o wprowadzeniu go do porządku obrad.


Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad pakietu 7. projektów uchwał dotyczących transportu wodnego, tj. tzw. tramwaju wodnego został przyjęty: 25/0/1


Porządek obrad zmodyfikowany poprzez przyjęcie 7. projektów (j.w.) i uzupełniony aneksem do porządku (6 projektów - tytuły jak w zał. i przyjętym porządku) został przyjęty jednogłośnie: 25 gł. "za".


Ad 3.


Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół LXI Sesji RMG za przyjęty.


Ad 4.1.


Skarbnik Miasta Krzysztof Szałucki poinformował, iż zmiana uchwały w spr. budżetu 2006 dotyczy nast. kwestii:
- Zwiększenia budżetu po stronach dochodów, przychodów i wydatków o kwotę 2 328 398 zł. - zwiększenie związane jest z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz z wpływami z instytucji na rzecz Miasta.
Pan Szałucki odpowiedział w tym miejscu na pytanie radnego St. Taube, jakie padło na posiedzeniu jednej z komisji, a dotyczące zwiększenia zatrudnienia w MOPS-ie. Dwa dodatkowe etaty związane są z przejęciem obowiązków związanych ze świadczeniami alimentacyjnymi. Polegają one m.in. na konieczności przeprowadzania dokładnych wywiadów.
Wracając do meritum Skarbnik wyjaśniał, iż zgłoszone przez Wiceprezydenta Stępę projekty wiążą się z koniecznością przedłożenia autopoprawki (treść jak w zał.). Pan Szałucki poinformował, iż dochody z funkcjonowania tramwaju wodnego brać się będą w ponad 880 tys. zł. ze sprzedaży biletów. Resztę koniecznych wydatków pokrywać będzie gmina z wolnych środków, jakie przeszły z roku 2005. Na treść autopoprawki składa się też przeniesienie środków celem sfinansowania prac związanych z uzbrojeniem Gdyni Zachód (wniosek wydziału inwestycji) - źródła przesunięcia wiążą się z lokalnymi inicjatywami inwestycyjnymi.
Zmiana w wieloletnim programie inwestycyjnym (pkt dot. Drogi Różowej) wiąże się z zapewnieniem Marszałka woj. pomorskiego , jakie otrzymał Prezydent Miasta Gdyni, a dot. zapewnienia środków w wysokości 12 mln. zł.


Opinie komisji:
Komisja Budżetowa - pozytywna (łącznie z autopoprawką)
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gspodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna
Komisja Kultury- pozytywna


Jolanta Kalinowska- trudno się odnieść do poprawki położonej przed chwilą na stole. Żałuję, że Pan Skarbnik nie poinformował nas wcześniej (chociaż godzinę wcześniej) o zmianach. O ile pamiętam, to tak się umówiliśmy.
Pani J. Kalinowska poruszyła nast. kwestie:
- Sprawa przychodów: zwiększenie przychodów o 3 611 742 zł., w tym wolne środki: 3 611 4742 zł. (jak w autopoprawce). Skąd to się bierze? Wyczytałam, że Jastarnia ma przekazać 500 tys. zł. na tramwaj wodny, Hel tyle samo, a Gdynia ma przeznaczyć 1 mln. zł., co wiemy z prasy. Nie widziałam tych pieniędzy wcześniej w budżecie. Resztę ma sfinansować urząd marszałkowski. Chciałabym wiedzieć dokładnie, jaką kwotę ma przeznaczyć urząd marszałkowski, jaką inne gminy i Gdynia. Wg doniesień prasowych łączna kwota ma wynieść 3 mln. zł. , a w dzisiejszej autopoprawce jest to kwota w wys. 3.415.118 zł., czyli blisko 0,5 mln. zł. więcej. Dobrze by było, gdyby radni nie dowiadywali się o takich sprawach z gazet lecz na komisjach.
- Przejdę do budżetu, który komisje opiniowały: zwiększenie wydatków (w rozdziale VI) o 1.900.000 zł. Podniosłam już tę sprawę na komisji i nie otrzymałam wyjaśnienia, a chodzi o dotację na funkcjonowanie Centrum Kultury: 93 350 zł. W załączniku nr 4 dodając proponowaną kwotę do kwoty ostatnio uchwalonej otrzymujemy różnicę w wys. 2 tys. zł.


Pan K. Szałucki odnosząc się do kwestii finansowania transportu wodnego wyjaśnił, iż na etapie programowania nie można określić dokładnie niezbędnej kwoty. Przetarg dopiero się zakończył i dopiero teraz można sprecyzować o jaką kwotę chodzi. - Myślę, że kwota 3.400.000 zł. jest kwotą ostateczną. Hel i Jastarnia zadeklarowały kwotę wymienioną przez Pana Stępę. Wstępnie wiem, że gmina Gdynia zobligowała się do wyasygnowania 1 mln. zł., zaś reszta ma pochodzić z Pucka i urzędu marszałkowskiego. Jeśli chcemy tę komunikację uruchomić, to musimy mieć w budżecie zapewnioną całość tej kwoty. W ciągu miesiąca zostanie podpisana umowa z gminami na kwoty uzgodnione. Skąd te środki? Jak wcześniej wyjaśniałem, z wolnych środków przeniesionych z roku 2005 do przychodów w roku 2006. Kwota jaką Gdynia przeznaczy to 1 mln. zł. pochodząca z oszczędności.
Jeśli chodzi o Centrum Kultury, to sprawa jest niezwykle istotna ...


J. Kalinowska- chodzi o różnicę w wysokości 2 tys. zł....


K. Szałucki- były dwa wnioski związane z centrum. Zapewne gdzieś zaszła pomyłka. Prawdopodobnie w komentarzu podaje się starą kwotę, a we wniosku prawdziwą. Oczywiście wyjaśnię to.


J. Kalinowska- skoro uchwaliliśmy sprawozdanie z wykonania budżetu i były jakieś wolne środki, to dziwią mnie te zwiększenia. Pan profesor Szałucki mówił o oszczędnościach. Wydaje mi się, że skoro przyjęliśmy sprawozdanie z realizacji budżetu i są jakieś wolne środki, no to one są. Co miesiąc mamy zwiększone wolne środki z 2005 r.?


K. Szałucki- wolne środki nie są celową kwotą. Możemy je przenieść do części wydatkowej tworząc jakiś cel, natomiast nie stanowią one części celowej wydatków same w sobie. Występują one jedynie po stronie wolnych środków.


UCHWAŁA NR XLII/972/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXVII/885/05 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2006 została przyjęta: 18/0/2


Ad 4.2.


K. Szałucki- obecnie gdyński budżet jest obsługiwany przez bank NORDEA. Kończy się możliwość rozwijania działalności jeśli chodzi o obsługę Miasta. Zamierzenia uruchomienia nowych kont mogą być realizowane w zgodzie z ustawą o zamówieniach publicznych. Chcielibyśmy uzyskać większy efekt w zakresie obsługi mieszkańców i urzędu, a więc tym samym chcemy wybrać bank, który zajmie się kompleksową obsługą bankową. Przetarg, który w związku z tym ma się odbyć, jest bardzo skomplikowaną procedurą, ponieważ budżet Miasta wynosi obecnie bez mała 1 mld.zł.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna


UCHWAŁA NR XLII/973/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 24 gł. za.


Ad 4.3.


Prezentujący projekt Wiceprezydent Bogusław Stasiak zaznaczył na wstępie, że nie jest tak, iż do momentu przyjęcia programu nie są podejmowane określone działania mające na celu aktywizację zawodową i przeciwdziałanie zjawiskom jakie z bezrobociem się wiążą. - Jakie są tendencje na rynku i jaka jest stopa bezrobocia w Gdyni? 31 maja b.r. jest to 7,9 %, a więc bez pracy pozostaje ok. 7 700 osób. W całym kraju jest to ponad 17,8 %, zaś w województwie pomorskim 19,4 %. Na tym tle sytuacja Gdyni jest dobra, natomiast jest to 7 tysięcy dramatów, problemów. Odnotowujemy tendencję malejącego bezrobocia. Struktura jest taka jak dotychczas; 65 % stanowią kobiety, ponad 58 % to osoby długotrwale bezrobotne. Struktura wiekowa: 23 % to osoby powyżej 50 roku życia, ale ponad 10 % stanowią osoby do 25 roku życia.
Program obejmuje 4 podstawowe działania: tworzenie miejsc pracy przez rozwój przedsiębiorczości, kształcenie ustawiczne i przekwalifikowywanie, aktywizacja osób zagrożonych bezrobociem i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wykorzystanie potencjału organizacyjnego wszystkich instytucji działających na rynku pracy (szczegółowe działania składające się na poszczególne priorytety - patrz pkt II programu stanowiącego załącznik).
Podstawowym podmiotem działającym w tym obszarze jest powiatowy urząd pracy, który dysponuje środkami w wysokości prawie 3 mln. zł. (informacja podana przez wiceprezydenta w związku z pytaniem, jakie zadano na posiedzeniu komisji). Limit środków z funduszu pracy wynosi 2 455 000 zł., a środki z funduszu wykorzystywane na realizację programów to 232 tys. zł.
Realizowane są także programy unijne.
Każdy, kto będzie się chciał włączyć w działania objęte przedmiotowym programem, będzie mógł to zrobić - zarówno pracodawca jak i szukający pracy.


Opinie komisji:
Komisja Zdrowia- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


UCHWAŁA NR XLII/974/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji gdyńskiego rynku pracy na lata 2006 - 2008 została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 4.4.


Wiceprezydent Marek Stępa przypomniał o uchwaleniu przez Radę Miasta planu zagospodarowania Kamiennej Góry i rozpatrywaniu na posiedzeniach merytorycznych komisji uwag, które zgłaszano w toku procedury. M. in. przedmiotem obrad komisji były uwagi p. B. Urbaś i p. J. Wróblewskiego, którzy zarzucają przekroczenie granic swobody planistycznej gminy.
Wiceprezydent zaproponował odrzucenie argumentacji autorów wezwania, ponieważ przedmiotem kontestowanych działań jest zagwarantowanie dostępu do nieruchomości osób trzecich, którym Miasto zobowiązane jest zapewnić dostęp do drogi publicznej.
- Odbywa się to faktycznie - przyznał pan Stępa - kosztem działki, do której pretensje zgłaszają autorzy wezwania, a więc może to być przedmiotem roszczeń odszkodowawczych, ale to już zupełnie inna historia. Co do rozwiązania przestrzennego wezwanie uznajemy za bezzasadne.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna


UCHWAŁA NR XLII/975/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia uprawnień Uchwałą Nr XXXII/754/05 RMG z dnia 22 czerwca 2005 r., złożonego przez Barbarę Urbaś i Jana Wróblewskiego została przyjęta: 19/0/2


Ad 4.5.


M. Stępa- rozpisany został konkurs grantowy - przyjmijmy to określenie, nieprecyzyjne, ale opisujące zasady i tryb udzielania dotacji. W terminie do 31 marca złożono 7 wniosków o dotację na rok bieżący. Przypomnę, że wnioski te mogły dotyczyć tylko tych obiektów, które są wpisane indywidualnie do rejestru zabytków. 7 obiektów, których wnioski dotyczą, spełnia ten wymóg. Spośród owych 7. obiektów wytypowaliśmy 5 do dofinansowania ich remontów. W jednym przypadku proponujemy nie udzielić zgody, ponieważ wspólnota mieszkaniowa będąca autorem wniosku skupiła się na robotach - w ocenie służb konserwatorskich - drugorzędnych, natomiast nie planuje remontów o pierwszorzędnym znaczeniu, a mianowicie remontu dachu. Konserwator chce doprowadzić do zmiany stanowiska wnioskodawcy.
W drugim przypadku właściciel złożył wniosek o dofinansowanie w 50 % całości przedsięwzięcia, którego całkowity koszt wyceniono na przeszło 800 tys. zł., podczas gdy cała kwota do rozdysponowania wynosi 240 tys. zł. Realizacja tego wniosku uniemożliwiłaby udzielenie finansowego wsparcia pozostałym wnioskodawcom.
Spośród 7. obiektów dwa z nich zostały wpisane do rejestru zabytków w ciągu ostatniego roku. Wcześniej ich właściciele obawiali się wpisania do rejestru z uwagi na pewne ograniczenia z takiego wpisania wynikające. Obecnie doszli jednak do wniosku, że korzyści równoważą te ograniczenia.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Kultury- pozytywna


J. Kalinowska- otrzymaliśmy wykaz wniosków, w tym wniosek dotyczący budynku przy ulicy Sieroszewskiego, którego właścicielem jest Pani Arciszewska, senator PiS, która wystąpiła o kwotę 802 tys. zł. Wiadomo, że brak środków na pokrycie takiej kwoty. Jeśli ta kamienica nie będzie wyremontowana, to co z nią będzie, skoro Pani senator nie ma środków na remont? Na pewno obowiązuje ustawa odnośnie ochrony zabytków. Czy musimy dofinansowywać remonty tych obiektów z naszego budżetu? Skoro Miasto nie ma tych pieniędzy i Pani senator również, to co się z tym budynkiem stanie?


M. Stępa- czy musimy remonty takich obiektów dofinansowywać? Nie musimy, ale rada wyraziła taką wolę w 2004 roku i zgodnie z ustawą to rada ustala zasady dotyczące dotowania tego rodzaju robót.
Jeśli chodzi o problem budynku Pani Arciszewskiej, to Pani senator aplikowała o kwotę znacznie przerastającą nasze możliwości i dlatego nie uzyska - jak mniemam - takiego dofinansowania. Kwota jest dlatego taka duża, bo program założonych działań obejmuje nie tylko czynności konserwatorskie, ake także zabiegi modernizacyjne, a więc takie, które z punktu widzenia konserwatorskiego nie są konieczne. Ten budynek na pewno nie zawali się. Co więcej, ten budynek będzie z pewnością remontowany i modernizowany, tyle że bez angażowania w to gminnych pieniędzy.


UCHWAŁA NR XLII/976/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni została przyjęta: 24/0/1


Ad 4.6.


Jak informował prezentujący projekt Wiceprezydent Michał Guć, środki PFRON mogą być przeznaczane na ściśle określone zadania.
Załączona tabela przedstawia realizację budżetu w roku 2005 i projekt na rok bieżący.
Wyjaśniając przyczynę, dla której środki na rok bieżący są mniejsze niż w poprzednich latach wiceprezydent poinformował, iż w ostatnich latach PFRON miał taką zasadę działania, iż w ciągu roku pozyskiwał środki, a na koniec przekazywał informację o dodatkowych środkach.
Jak dalej informował pan Guć, nowum projektu polega na wprowadzeniu nowej pozycji, tj. tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (tzw. WTZ-ty). Miasto otrzymało już wstępne deklaracje od podmiotów, które chcą tworzyć takie warsztaty. Jest to atrakcyjna forma aktywizacji zawodowej i życiowej, a ponadto całkowity koszt prowadzenia warsztatów obciąża PFRON. Udział finansowy Miasta jest znikomy.
Projekt został napisany wspólnie z Powiatową Radę Osób Niepełnosprawnych, a więc wszystkie zawarte w nim pozycje są ustalone z przedstawicielami zainteresowanych środowisk.


Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna


J. Kalinowska- Pan Prezydent odpowiedział mi na interpelację jedną, drugą, trzecią. Zadałam w nich pytanie, na jakie kwoty opiewały wnioski złożone np. w sprawie likwidacji barier architektonicznych. Chciałam mieć odniesienie do bieżącego roku. W 2004 roku wnioski opiewały na kwotę 685 tys. zł., a w 2005 r. na 1 213 000 zł. W stoskunku do kwoty z roku 2005 w wys. 423 tys. zł. obniżamy te środki do wysokości 320 tys. zł. Myślę, że walka z barierami architektonicznymi powinna być priorytetem. Na uczestniczenie osób niepełnosprawnych w turnusach zabieramy ok. 100 tys. zł. Wydaje mi się, że rehabilitacja, likwidacja barier powinny stanowić priorytety. Tu należałoby zwiększać, a nie zmniejszać kwoty.
Wpłynęło do mnie pismo. Jest kierowane do Pana Prezydenta Szczurka, Wiceprezydenta Gucia i pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, a także do dyrektora PFRON oraz dyrektora MOPS. Jest to skarga dot. WTZ - pismo liczące 9 stron. Jest ono datowane na 5 maja i nie wiem, czy do wszystkich już dotarło. Chciałabym, aby Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej sprawdził, czy to, co jest napisane w tym piśmie, jest prawdą. Jeśli tak, to jest to wielki skandal w Gdyni.


St. Szwabski- Pani radna oczywiście wie, że nie dotyczy to rozpatrywanego obecnie projektu ...


J. Kalinowska- myślę, że dotyczy, bo mamy tu 1 410 000 zł. na WTZ-ty. Myślę, że zna Pan treść tego pisma, skoro zamyka mi Pan usta.


St. Szwabski- będzie możliwość przedstawienia całości pisma, ale nie w tym punkcie obrad.


M. Guć- trudno nie zgodzić się z pierwszą częścią wypowiedzi Pani radnej, że likwidacja barier czy turnusy rehabilitacyjne są kwestiami bardzo ważnymi. Podobnie jak zapewnianie miejsc pracy czy refundacja zakupu sprzętu. Wnioski wielokrotnie przekraczają wielkość środków jakie uzyskujemy na te cele. Po to m.in. są tabele - dyskutowane i zmieniane. Są po to, aby osoby kierujące Stowarzyszeniami Osób Niepełnosprawnych mogły się wypowiedzieć i ciągnąć tę "krótką kołdrę" w różne strony i aby ostatecznie wypracowały jakiś konsensus.
Odnosząc się do kwestii WTZ-tów i pisma przywołanego przez radną J. Kalinowską Wiceprezydent stwierdził: - Warsztaty są regularnie kontrolowane - jeden lub dwa razy w ciągu roku. Konflikt właściciela domu ze stowarzyszeniem jest znany. Stowarzyszenie to jest na bieżąco kontrolowane i do tej pory żadnych niepokojących sygnałów po tych kontrolach nie było. Nie ukrywam, że szczególnie to stowarzyszenie dokładnie kontrolujemy, ponieważ nie jest to pierwsza skarga Pana Hulsza.


UCHWAŁA NR XLII/977/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przyjęta": 20/0/1


Ad 4.7.


Wiceprezydent Ewa Łowkiel- ustawa o systemie oświaty zawiera zasady refundowania kosztów i przebywania w przedszkolach dzieci z innych gmin. Obecnie dopisujemy do naszej uchwały Miasto Redę, które zgłosiło fakt uczęszczania do przedszkola w tej gminie dwojga gdyńskich dzieci. Następnie musimy zawrzeć stosowne porozumienie i dopiero wówczas będzie możliwe refundowanie.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XLII/978/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Gdynia a okolicznymi Gminami na współpracę dotyczącą zwrotu kosztów pobytu dzieci - mieszkańców ww. Gmin, w gdyńskich przeszkolach niepublicznych i publicznym niesamorządowym oraz dzieci - mieszkańców Gdyni - w przeszkolach niepublicznych lub publicznych niesamorządowych prowadzonych na terenie tych Gmin została przyjęta jednogłośnie: 16 gł. za


Ad 4.8


Jak zapowiedziała pani E. Łowkiel przedmiotowy, jak i kolejny projekt, są wyrazem dążenia przeszkoli do poszukiwania własnej tożsamości. Ramowy Statut przedszkoli nie zawiera dyspozycji nadawania tym placówkom nazw. Po konsultacjach z ministerstwem edukacji przyjęliśmy zasadę, że nie będzie to imię, lecz nazwa. Takie rozwiązanie zostało przyjęte w wielu gminach.
- W dobie gdy każda z placówek chce przyciągnąć dzieci poprzez budowanie własnej oferty edukacyjnej, taka inicjatywa wydaje mi się uzasadniona.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XLII/979/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 32 w Gdyni, ul. Kcyńska 6 została przyjęta jednogłośnie: 22 gł. za.


Ad 4.9.


Uzasadnienie jak w punkcie 4.8.


Opinia Komisji Oświaty j.w.


UCHWAŁA NR XLII/980/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Samorządowego Nr 27 w Gdyni, ul. Wiejska 30 została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 4.10


Wiceprezydent Bogusław Stasiak- podstawowym trybem regulującym relację między Miastem a osobami dysponującymi garażami jest tryb określony w ustawie. Są natomiast w mieście grupy garaży miejskich i dzierżawionych przez korzystające z nich osoby i tej grupy przedmiotowy projekt dotyczy. Na komisjach tłumaczyłem już, że nie zamierzamy sprzedawać garaży funkcjonujących samodzielnie. Dotyczy to jedynie garaży znajdujących się w jakimś ciągu, z których większość jest już uwłaszczona. Aby nie przychodzić do Państwa z każdym takim przypadkiem rekomendujemy projekt regulujący te kwestie kompleksowo. Padło pytanie na jednym z posiedzeń komisji jak Miasto reaguje na nieład urbanistyczny tworzony przez garaże. Np. garaże stojące przy PZU na ul. Morskiej - jest tam całe zagłębie garaży. Dalej, na ulicy Batorego jest szachownica terenów, gdzie są zlokalizowane garaże miejskie i garaże osób prywatnych bądź puste. Próbujemy skumulować te garaże w jednej przestrzeni, a pozostałe chcemy wyburzyć i przeznaczyć na inne, atrakcyjniejsze zagospodarowanie. Wymaga to wdrożenia skomplikowanej procedury.
Każdy z przypadków będzie rozpatrywany indywidualnie.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna


UCHWAŁA NR XLII/981/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie sprzedaży lokali użytkowych - garaży, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz ich najemców, w drodze bezprzetargowej i pustostanów - w drodze przetargu publicznego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 4.11.


Uzasadnienie przedstawione przez p. B. Stasiaka zgodne z treścią zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLII/982/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Morskiej 69-71 71a została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.12


Przedstawił wicepr. B. Stasiak - zgodnie z treścią zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLII/983/06 RADY MIASTA GDYNI w spr. wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Benisławskiego 24, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.13


Przedstawił p. B. Stasiak - zgodnie z treścią zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLII/984/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Turkusowej, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.14


Przedstawił wicepr. B. Stasiak - zgodnie z treścią zał.
Zgłoszona przez wiceprezydenta autopoprawka dotyczyła treści uzasadnienia projektu - łączna powierzchnia do sprzedaży: 5 700 m kw. (jedna działka została wycofana ze względów terenowo - prawnych).


UCHWAŁA NR XLII/985/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stnowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żelaznej - Rtęciowej, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.15


Przedstawił wicepr. B. Stasiak - zgodnie z treścią zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLII/986/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kopernika, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.16


Projekt został przedstawiony przez wicepr. B. Stasiaka zgodnie z treścią załącznika.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLII/987/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Gorczycowej 27D na rzcz jej użytkownika wieczystego została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.17


B. Stasiak- inwestycja Drogi Różowej przewiduje także realizację dróg serwisowych prowadzących z ulicy Lotników i stąd niezbędne jest pozyskanie przedmiotowej działki.
Reszta informacji zgodna z treścią zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLII/988/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Rungurskiej 6 została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.18


Projekt - jak wyjaśniał wicepr. B. Stasiak - ma na celu uporządkowanie stanów terenowo - prawnych.
Reszta informacji - p. zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLII/989/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Unruga i ul. Rtęciowej została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 4.19


Przedstawił p. B. Stasiak - zgodnie z treścią zał.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna


UCHWAŁA NR XLII/990/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni została przyjęta jednogłośnie /26/


Ad 4.20


W imieniu projektodawcy - Komisji Statutowej - projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił przewodniczący komisji, radny Marek Łucyk.


Opinia Komisji Sportu- pozytywna


Adam Borkowski- mamy Prezydenta, który w Trójmieście zarabia, nawet po podniesieniu dzisiaj wynagrodzenia, najmniej. Jest to nawet mało eleganckie. Zwracam się do Pana Przewodniczącego: czy nie należałoby się tej kwestii przyjrzeć i porównać z innymi wynagrodzeniami na tym szczeblu? Są burmistrzowie, którzy zarabiają więcej. Może nawet to zdjąć dzisiaj, jeśli Pan Skarbnik pozwoli? Apeluję do Pana Przewodniczącego o poważniejsze potraktowanie Pana Prezydenta.


Stanisław Taube- sprawdziłem w ustawie: przyrost może wynieść 1,5 %. Jest to najwyższy możliwy przyrost. Czy Pan przewodniczący Komisji Statutowej, który wszystkie przepisy zna, mógłby odpowiedzieć, jak ewentualnie można zmienić tę propozycję ?


M. Łucyk- zgodnie z ustawą Prezydent miasta na prawach powiatu nie może więcej zarabiać. To są najwyższe stawki.


UCHWAŁA NR XLII/991/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /26/


Ad 4.21


Na wstępie radny Stanisław Taube zaznaczył, że przedmiotowy projekt nie jest złożony z myślą o potrzebach lewicy, tak jak to mówią radni "Samorządności" wypowiadając się do kamer Tele Toku. - Jedni mówią, że to żarty, inni, że to wina radnych lewicy - że się podzielili. Podpisała ten projekt grupa radnych i wśród nich są także osoby z prawicy, czy radni niezależni. Jest to pomysł mający służyć większej demokracji. Dzisiaj np. nie byłoby problemu rezolucji, której projekt jako klub moglibyśmy wnieść. Proszę - już chyba po raz ostatni - przede wszystkim radnych klubu "Samorządność", żeby poparli tę zmianę w Statucie. Postawiłem wniosek na którejś sesji, aby Komisja Statutowa przyjęła stanowisko w tej sprawie do końca maja, mam więc nadzieję, że szanowna komisja przedstawi nam swoje stanowisko.


Mariusz Roman- inicjatywa wypłynęła od radnych SLD. Z taką inicjatywą przyszliście Panowie do mnie, a ponieważ uważam, że żadnej tego rodzaju inicjatywie nie można odbierać możliwości zaprezentowania radzie, wobec tego podpisałem się pod nią. Nie jest to natomiast nasza wspólna inicjatywa. Mam swoje zdanie na temat wnoszenia tego projektu pod obrady na kolejne sesje, czemu daję wyraz - przynajmniej od ostatniej sesji - w głosowaniu.


Andrzej Czaplicki- ja też chcę się ustosunkować do wypowiedzi odnośnie mojego podpisu. Moja motywacja była prosta. Kiedyś jeden ze znanych polskich polityków podwyższył próg wyborczy ordynacji, po czym po paru miesiącach, kiedy nie był już posłem, pomstował jaki to głupi jest polski naród, że nie wybrał go do Sejmu. Podpisałbym taki projekt także radnym "Samorządności" gdyby byli w takiej samej sytuacji, w jakiej dzisiaj są radni SLD.


St. Taube- dziękuję Panu radnemu Czaplickiemu, że wspiera demokrację, a w odniesieniu do wypowiedzi radnego Romana powiem krótko: Dziękuję Panie radny, że popiera Pan projekty gdyńskiej lewicy.


J. Kalinowska- jestem zdziwiona tą dyskusją. Wnosimy projekt zmian do statutu, który podpisali radni. Nie ma tu żadnej opcji, więc o co chodzi? My chcemy wprowadzić demokrację. Słyszymy, że w klubie "Samorządności" też są różne przepychanki. Może potrzebne jest Platformie Obywatelskiej utworzenie klubu? Dzisiaj jest was więcej, ale jutro może was być mniej. Chcemy zmian w Statucie, które będą obowiązywały w naszym mieście. Być może w przyszłej kadencji nie będzie klubu "Samorządności".


M. Łucyk- Pan radny Taube stracił chyba swoją czujność, bo przy poprzedniej prezentacji projektu powiedziałem, że 17 maja odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowej i tak się stało.


Projekt uchwały w sprawie zmian do Statutu Miasta Gdyni nie został przyjęty: 4/14/0


W kwestii formalnej głos zabrała radna J. Kalinowska:- Pakiet projektów (mowa o projektach dot. tramwaju wodnego) otrzymaliśmy dopiero dzisiaj. Proszę o ogłoszenie przerwy, aby radni mogli przeczytać te projekty i wnieść poprawki i aby za miesiąc nie napisano znowu w gazetach, że uchwalamy buble.


Przewodniczący RMG zarządził 15-minutową przerwę.


Ad 4.22.
M. Stępa- uzasadnień dla projektu jest kilka, ale podstawowe jest takie, że wprowadzenie transportu, o którym mowa w projekcie, jest w naszym interesie - uatrakcyjni to nasz rejon. Ludzie przybywając na Półwysep Helski prędzej czy później trafiają do Gdyni. Dzięki temu połączeniu atrakcje półwyspu i atrakcje naszego miasta zjednoczą się w całość. My nie mamy tego co półwysep, półwysep nie ma tego co Gdynia. Turyści będą mogli wybrać tę formę transportu i nie udawać się na półwysep indywidualnie. Jak wiemy podróżowanie samochodem jest tu wysoce nieefektywne. W sezonie trwa to parę godzin. Tramwajem wodnym będzie można dotrzeć na półwysep w ciągu godziny, a zmniejszony ruch samochodowy nie będzie już stanowił takiego zagrożenia na drogach, jak to dotąd bywało. Tak więc będzie to połączenie szybsze, tańsze i bezpieczniejsze. Takie są podstawowe założenia jeśli chodzi o celowość tego przedsięwzięcia, aby jednak jego realizacja była możliwa trzeba podjąć parę decyzji - co do struktury kosztów i zasad bezpieczeństwa.
Wiceprezydent M. Stępa poprosił Dyrektora ZKM, prof. Olgierda Wyszomirskiego, o szczegółowe przedstawienie projektów wchodzących w skład pakietu.


Dyrektor O. Wyszomirski odnosząc się do pierwszego projektu poinformował, iż organizatorem transportu wodnego ma być - decyzją Kolegium Prezydenta - ZKM. Transport ma funkcjonować w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia.
Pan Wyszomirski szczegółowo przedstawił zaplanowany przedmiot działania ZKM - p. pkt 2. § 1.


Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


Alina Winiarska- dlaczego tylko do 31 sierpnia?


Jerzy Wieczorek- propozycja jest świetna. Trochę się z nią spóźniliśmy, ale dobrze, że takie decyzje zostały podjęte. Powstanie jednak problem miejsca, w którym zainteresowane tym transportem osoby będą mogły zostawić swoje samochody. Zapewne turyści będą chcieli zostawiać samochody w mieście. Czy jest w tej kwestii jakaś koncepcja?


Do powyższego głosu odniósł się radny Jacek Milewski: - Trzeba tu liczyć na profity, które jednak przyjdą w wieloletnim okresie czasu. Na początku nie będzie to pewnie bardzo duży ruch. Na razie będzie to zapewne tak funkcjonowało, że ci, którzy odpoczywają na Helu będą płynęli do Trójmiasta. Stawki są promocyjne i mam nadzieję, że będzie to wieloletnia działalność. Trzeba to odpowiednio nagłośnić.


Adam Borkowski- wszelkie działania związane z rozwojem aglomeracji trójmiejskiej, jak bilet trójmiejski czy transport wodny, są pożądane i będziemy je popierać, ale zastanawia mnie jedno: jak to jest możliwe, że o koncepcji tramwaju wodnego przeczytałem miesiąc temu w gazecie, a dopiero dzisiaj regulujemy coś, co już od pewnego czasu było przedmiotem pracy urzędników? Mówię o aspekcie prawnym. To bardzo dobra inicjatywa i tym bardziej czynności prawne należało wcześniej podjąć, kiedy narodził się taki pomysł. O ile sobie przypominam, informacja ta zawarta była w wywiadzie z Panem Prezydentem. Dzisiaj podejmujemy uchwały, które będą działać z opóźnieniem. Pierwszą rzeczą powinno być wyrażenie woli politycznej w formie uchwały, drugą - uchwały o podjęciu współpracy z innymi gminami i dopiero w trzecim rzędzie powinno się zlecić wykonanie czynności technicznych - w tym przypadku przez Pana Wyszomirskiego. Nie wiem, dlaczego Pan Przewodniczący pozwala na takie działania. Rozumiem, że tu urzędnicy opóźnili się. Będę głosował za tymi uchwałami, ale uważam, że my - jako radni - nie powinniśmy ich podejmować post factum. Są to uchwały potrzebne do prawnego załatwienia sprawy, a decyzje merytoryczne zostały już podjęte bez naszego upoważnienia.
Radny Borkowski zapowiedział zgłoszenie poprawki do przedmiotowego projektu, poprzedzając to następującą argumentacją: - Radny Milewski mówił, że może w pierwszym roku nie będzie zysków i że profity przyjdą w okresie wieloletnim. Dlaczego więc od 1 lipca do 31 sierpnia 2006 r.? Proponuję, aby był to zapis: od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku.
Podsumowując powyższe radny Borkowski oświadczył: - My, lewica, popieramy wszystkie działania związane z rozwojem trójmiejskiej metropolii, a także przynoszące Gdyni korzyści. Proszę jednak Pana Przewodniczącego, o dopilnowanie, aby takie decyzje nie były podejmowane w takim trybie jak obecnie.


St. Szwabski- Pan Wiceprezydent wniósł o wprowadzenie dzisiaj do porządku pliku projektów uchwał i rada, łącznie ze mną, zdecydowała o wprowadzeniu ich do porządku. Na tym moja rola w tym przypadku kończy się.


Marcin Wołek- mam do tych projektów stosunek trochę emocjonalny, ponieważ miałem przyjemność opracowywania ich od strony koncepcji biznesowej. Teoretycznie one mogły być wcześniej przygotowane, ale bez rozstrzygnięcia przetargowego byłoby to bezcelowe. Ttrzeba było szacować koszty i przychody na poziomie pracy koncepcyjnej. Jest to typowy program pilotażowy. Ceny biletów są promocyjne. Nie można na to patrzeć w perspektywie wieloletniej. Trzeba ten okres pilotażowy zamknąć, dokonać oceny, a następnie - w oparciu o nabyte doświadczenia - przygotować się do lat następnych. Przedsięwzięcie to ma poprawić nie tylko integrację całej metropolii Zatoki Gdańskiej, ale też podkreślić rolę Gdyni w tej metropolii.


Mirosława Borusewicz- ten tramwaj na pewno będzie świetny, ale 31 sierpnia to przecież zamknięcie sezonu dla turystów. A szkoły? Jest mnóstwo dzieci, które w życiu nie były na Helu. Czy nie warto więc pomyśleć o przedłużeniu w przyszłości sezonu na okres od 1 czerwca lub do 30 września?


M. Stępa- odniosę się do ostatnich 2. wypowiedzi: jeszcze raz podkreślam, że jest to pilotaż i jest to eksperyment. Po zamknięciu sezonu wnioski jakie się nasuną będą podstawą do opracowania być może inaczej wyglądającej komunikacji na zatoce, a może też wyciągniemy wniosek, że pomysł nie był trafiony. Trzeba zweryfikować pierwotne założenia - obliczyć wpływy, ocenić rzeczywiste koszty. Myślę, że rozszerzenie czasu funkcjonowania tego połączenia będzie jedną z ważniejszych kwestii, jakie będziemy brali pod uwagę, ale dzisiaj, kiedy niewiadomych jest bardzo dużo, przeciąganie tego jeszcze na wrzesień zwiększy ryzyko. We wrześniu są co prawda szkoły, ale jednocześnie nie ma już rzeszy turystów, pogoda już nie taka, a więc zbyt wiele niewiadomych. Przyjęte ramy czasowe ograniczają to ryzyko. Wyobrażamy sobie, że ma to być oferta dla osób, które przyjeżdżają samochodami do różnego rodzaju ośrodków, gdzie ponad 90 % miejsc noclegowych jest połączonych z możliwością zaparkowania. Niepokój pojawia się dopiero na myśl, że osoby z samochodami chciałyby się nimi udać z Helu do Trójmiasta. Na razie nie ma jeszcze takiej możliwości, aby ludzie pozostawiali swoje samochody gdzieś po drodze, ponieważ zbyt sobie cenią takiego członka rodziny.


J. Kalinowska- ja też sądzę, że właściwe byłoby rozszerzenie tego okresu, ale dopiero za rok. Nie mamy pieniędzy i nie możemy finansować biletu wszystkim mieszkańcom Polski. Może do tej wspólnej kasy dołączą się inne miasta?


UCHWAŁA NR XLII/992/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zobowiązania Zarządu Komunikacji Miejskiej do zorganizowania regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.23


O. Wyszomirski- przedmiotowy projekt zawiera przede wszystkim uregulowania dotyczące cen, ale i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych. Jeśli chodzi o przejazdy bezpłatne stosuje się tu rozwiązania ustawowe.
Dyrektor ZKM odczytał treść projektu - p. zał.


Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


Radny M. Roman zapowiedział wniesienie poprawki mówiąc tytułem wstępu: - 7 lat temu wprowadzając tzw. bilet rodzinny, nie poszliśmy na łatwiznę jak większość gmin w Polsce, czyli nie dofinansowaliśmy biletów dzieciom, ale szukaliśmy szerszych rozwiązań i wymyśliliśmy tzw. bilet rodzinny. Znaleźliśmy rozwiązanie, które miało integrować rodziny. Trudno sobie wyobrazić, aby z oferty będącej przedmiotem dzisiejszych projektów mogły skorzystać rodziny wielodzietne. Kwestię mojej poprawki przedyskutowałem z Panem Wyszomirskim i Panem Stępą wprowadzając wspólnie jedną modyfikację - bilet ten obowiązywałby jedynie w weekendy.
Radny Roman poinformował, iż proponowana przez niego poprawka polegałaby na dodaniu punktu mówiącego, iż jeden raz w sezonie wakacyjnym członkowie rodzin wielodzietnych mieliby prawo do skorzystania z biletu rodzinnego, na podstawie taryfy obowiązującej w ZKM. .
Radny Roman podkreślił, iż koszt związany z zaproponowanym rozwiązaniem (poprawka) byłby niewielki.


W imieniu Prezydenta pan O. Wyszomirski poinformował o autopoprawce, zgodnie z którą do § 5 dopisuje się ust. 6 o brzmieniu: "wózek służący do poruszania się osobie niepełnosprawnej nie podlega opłacie".
Odnosząc się do propozycji poprawki zgłoszonej przez radnego M. Romana pan Wyszomirski postulował, aby w razie jej przyjęcia nie ograniczano czasu skorzystania z ulgi do sobót i niedziel tym bardziej, że taka ulga przysługiwałaby tylko jeden raz.


Wiceprezydent M. Stępa poinformował, iż w wyniku ustaleń poczynionych wspólnie z Prezydentem treść poprawki radnego M. Romana z uwzględnieniem uwagi dyrektora O. Wyszomirskiego uzyskała formę autopoprawki: w punkcie 5 § 3 dodaje się nast. zapis: "członkowie rodzin wielodzietnych jeden raz w sezonie wakacyjnym (bez względu na dzień tygodnia) - na podstawie obowiązującego w taryfie ZKM biletu dla rodzin wielodzietnych"


Kazimiera Cegłowska- jestem już od prawie 20. lat członkiem Związku Osób Niewidomych. Renciści, inwalidzi - szczególnie niewidomi - nie mają aż tak wysokich rent, aby móc sobie pozwolić na taki przejazd. Posłowie i senatorowie mają bardzo dużo pieniędzy, więc niech oni płacą 50 %.


Radna J. Kalinowska wniosła o inne sformułowanie ust. 6. w § 5: "za przewóz wózka inwalidzkiego nie pobiera się opłaty".
Ponadto radna odniosła się do treści ust. 5. § 5 dot. przewozu zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu: - Kto będzie określał, które zwierzę jest niebezpieczne? Możemy bać się np. małego psa.
Radna Kalinowska nawiązała też do treści załącznika nr 1 i odnoszącego się do niego wyjaśnienia p. Wyszomirskiego: - Pan profesor powiedział, że dodatkowa opłata za przejazd bez ważnego biletu nie może być wyższa niż 20 zł. Ja proponuję 50 zł. np. za wydanie biletu na pokładzie. Wiemy, jacy są turyści.
Ostateczna treść propozycji radnej J. Kalinowskiej: "wydanie dodatkowego biletu na pokładzie: 100 zł."


Poprawki radnej J. Kalinowskiej dot. ust. 6 § 5 (j.w.) oraz zał. nr 1 (j.w.) nie zostały przyjęte: 3/20/2


UCHWAŁA NR XLII/993/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia cen, opłat i uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących na liniach regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Puckiej, organizowanego przez ZKM w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /25/


Dyrektor O. Wyszomirski zapewnił radnych, iż ZKM zorganizuje skuteczną kontrolę.


Ad 4.24


O. Wyszomirski- jest tu cały szereg postanowień dotyczących tego, jak ma się odbywać wchodzenie i schodzenie ze statku. Określa się też w projekcie, za co ponosi odpowiedzialność pasażer. Większość zapisów została przeniesiona z przepisów obowiązujących w autobusach i trolejbusach z uwzględnieniem specyfiki morskiej.


Opinie komisji j.w.


Radna J. Kalinowska zgłosiła nast. poprawki:
- do ust. 4 § 1 i do § 6 dopisanie: "kobiety w ciąży"
- § 4 ust. 4: radna prosiła o zastanowienie się, czy sformułowany zakaz przewożenia jeśli chodzi o bagaże o określonych wymiarach, nie spowoduje trudności w przewożeniu przez turystów desek do pływania
W odniesieniu do ust. 5 § 3 radna pytała jak należy rozumieć nast. zapis: "osoby zagrażające bezpieczeństwu ...(...itp.), po czym stwierdziła, iż określenie "itp." należałoby w tym przypadku uszczegółowić.


M. Stępa- zapis o przekroczeniu wymiarów oznacza, że deska serfingowa mieści się w dozwolonych parametrach (uwaga odnosząca się do ust. 4. § 4).


Poprawki radnej J. Kalinowskiej dot. ust. 4 § 1, § 6 (p. zał.) nie zostały przyjęte: 6/13/0


Prezydent Wojciech Szczurek- wiem, że istnieje głębokie przekonanie, że wszystko uda się uregulować przepisami. Tymczasem w wielu przypadkach jest to problem kulturyosobistej. Nie byłaby poważnym świadectwem dla samorządu próba regulowania tego typu zachowań.


J. Kalinowska- jestem zdziwiona tym głosowaniem. Z kolejki czy z autobusu pasażer ma szansę wysiąść na kolejnym przystanku, a gdzie ma wysiąść w tym przypadku? Właśnie w tym przypadku ta poprawka ma sens.


UCHWAŁA NR XLII/994/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia przepisów porządkowych obowiązujących na nabrzeżach i na statkach dla pasażerów korzystających z regularnego transportu wodnego (tzw. tramwaju wodnego) po akwenie Zatoki Gdańskiej i Zatoki Puckiej, organizowanego przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni została przyjęta: 20/1/0


Radna J. Kalinowska zgłosiła votum separatum wobec uchwały.


Ad 4.25


O. Wyszomirski- jednym z elementów przedsięwzięcia będzie uruchomienie bezpłatnej linii autobusowej we wszystkie dni funkcjonowania transportu wodnego. Linia sfinansowana zostałaby ze środków przeznaczonych na promocję tego przedsięwzięcia. Konieczne jest uchwalenie zwolnienia osób korzystających z tramwaju wodnego z ponoszenia opłat.
Reszta informacji jak w zał.


Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


Radna J. Kalinowska zaproponowała poprawkę polegającą na dopisaniu §2 o treści: "Zobowiązuje się przewoźnika do zapewnienia przystosowania środków transportu do potrzeb osób niepełnosprawnych" - tym samym dotychczasowy § 2 stałby się § 3.


Odnosząc się do powyższego pan O. Wyszomirski zapewnił, że przedmiotową linię będzie obsługiwał tylko i wyłącznie autobus niskopodłogowy, a więc przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Radna J. Kalinowska nie wycofała zgłoszonej przez siebie poprawki stwierdzając: - Uważam, że warto to mieć zagwarantowane na piśmie.


Poprawka radnej J. Kalinowskiej (o treści j.w.) nie została przyjęta: 2/18/0


UCHWAŁA NR XLII/995/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zwolnienia z opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej została przyjęta jednogłośnie /19/


Ad 4.26


O. Wyszomirski- nie jest jeszcze uwzględniona gmina Puck w rozkładzie jazdy. Z chwilą wyrażenia zgody przez Urząd Morski na kurs małego stateczku w relacji Puck - Kuźnica - Rewa ZKM uwzględni także tę gminę.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLII/966/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie porozumienia z gminą Hel w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.27


Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił p. O. Wyszomirski.


UCHWAŁA NR XLII/997/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie porozumienia z gminą Jastarnia w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.28


Przedstawi p. O. Wyszomirski - zgodnie z treścią zał.


UCHWAŁA NR XLII/998/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie porozumienia z gminą Puck w sprawie realizacji zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego została przyjęta jednogłośnie /24/


Prezydent Wojciech Szczurek - zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - wniósł o wniesienie do porządku przygotowanego projektu rezolucji dot. sytuacji w Stoczni Gdynia S.A.


Rada Miasta jednogłośnie (23 gł. "za") wyraziła wolę wprowadzenia do porządku obrad projektu będącego przedmiotem wniosku Prezydenta Gdyni.
Tym samym kolejny punkt porządku obrad (4.29) przyporządkowano projektowi rezolucji.


Ad 4.29


Prezydent Wojciech Szczurek- myślę, że ważne jest, aby w sytuacji jaka obecnie ma miejsce w Stoczni Gdynia, Rada Miasta wyraziła swoje stanowisko i swój niepokój w formie rezolucji. Przypomnę, że podobnie zachowaliśmy się w roku 2003, kiedy to rada także przyjęła swoje stanowisko w kwestii stoczni odwołując się do rządu RP i postulując o podjęcie działań mających na celu naprawę sytuacji w stoczni. Jestem przekonany, że i dzisiaj samorząd musi wyrazić swoją opinię. Nasze stanowisko zostanie przekazane Premierowi rządu RP, parlamentarzystom z naszego regionu.
Prezydent odczytał proponowany tekst rezolucji - p. zał.


Odnosząc się do zaproponowanej treści projektu radny St. Taube ocenił: - Jest to bardzo dobra propozycja. Stoczniowcy i ich rodziny przyjmą to jako prezent władz miasta i wyraz troski o ich los. Dziękuję Panu Prezydentowi za wprowadzenie tego do porządku. Myślę, że będzie dobrą tradycją podpisywanie się pod tego rodzaju aktami przez wszystkich radnych.


Prezydent Wojciech Szczerek zaproponował złożenie podpisów pod projektem i uznanie się tym samym przez radnych za współautorów rezolucji.

Wiceprzewodniczący RMG Jerzy Miotke przedstawił najistotniejsze przyczyny złej sytuacji w stoczni: - 2005 rok został zamknięty w budżecie stoczni deficytem w wysokości 220 mln. zł., co w przeliczeniu stanowi ok. 70 mln. dol. (równowartość jednego statku). W 2005 roku w Stoczni Gdynia zbudowano 9 statków o łącznej wartości 539 mln. dol. Dwa zasadnicze elementy przyczyniły się do powstania obecnej sytuacji finansowej Stoczni Gdynia. Jest to wzrost cen stali oraz miedzi (prawie 200 % przyrost) i spadek kursu dolara (z 4.1 przyjęte w kontraktacjach do 3.2). Właścicielem większościowym jest Skarb Państwa i stąd zasadne jest kierowanie naszej rezolucji do rządu RP. Udział Skarbu Państwa wynosi 56 %. Kilkanaście procent akcji stoczni posiada ubezpieczyciel (ZUS). Pozostali inwestorzy to podmioty prywatne. Jest prawdą też, że w UE od kwietnia 2004 roku, a więc i w gdyńskiej stoczni, obowiązują dopłaty rekompensujące przyrosty cen stali i materiałów pochodnych, ale dotyczy to tylko jednego typu statków, a mianowicie kontenerowców. W czasie wprowadzania dopłat w stoczniach unijnych, produkowane były wówczas statki - gazowc, kontenerowce oraz chemikaliowce, natomiast nie budowano samochodowców, które są podstawowym produktem gdyńskiej stoczni. Na 9 wyprodukowanych statków 6 to samochodowce. Tylko 3 statki otrzymują rekompensatę, która stanowi od 3 do 5 mln. zł. Oczywiście na obecną sytuację składają się także inne elementy, np. organizacja pracy, natomiast na kwestie, o których mówiłem, stocznia wpływu nie ma i mieć nie może. Renegocjacje kontraktów są bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. Trudno przekonać armatora do tego, że to on ma ponieść konsekwencje przyrostu cen.
Po ostatnich wyborach nastąpiły w stoczni zmiany personalne - zmienił się skład zarządu i Rady Nadzorczej. W jednym i drugim organie szefami są przedstawiciele PiS, którzy mając poparcie PiS mieli prawo oczekiwać pomocy, tj. podwyższenia kapitału o wysokość odpowiadającą poniesionym stratom. Umożliwiłoby to stoczni samodzielne zaciągnięcie kredytu. W sytuacji braku płynności trzeba opierać się na kredytach armatorskich bądź kredytach państwowych. Armatorzy skłonni do preliminowania płatności żądają zabezpieczeń w postaci gwarancji jednego z 3 państwowych podmiotów (Ministerstwa finansów, Ministerstwa skarbu bąd Agencji Rozwoju Przemysłu). Ujemny wynik sprawił, że powstała grupa wierzycieli. Jednym z nich jest gmina Gdynia. M. in. dzięki uprzejmości rady odraczana jest ciągle zapłata podatku. Inni wierzyciele to przede wszystkim dostawcy, głównie polscy. Na naszych kooperantach, takich jak zakłady Cegielskiego, sytaucja stoczni też niekorzystnie się odbija. Często są to podmioty, dla których stocznia jest jedynym partnerem, a więc i oni tracą płynność finansową.
W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się akcje protestacyjne. Będą podjęte działania, których celem będzie sprawienie, że marsz protestacyjny odbędzie się, w porozumieniu ze służbami miejskimi, w cywilizowany sposób.


REZOLUCJA RADY MIASTA GDYNI z 17 maja 2006 r. została przyjęta jednogłośnie /27/


Ad 4.30


Projekt - zgodnie z treścią zał. - przedstawiła Wiceprezydent Ewa Łowkiel.
Istota zmiany polega na rezygnacji z rozliczania stypendium poprzez faktury. Wypłata będzie miała miejsce w formie finansowej. Pojawia się nowy załącznik w postaci zaświadczenia dyrektora o uczestnictwie w zajęciach szkolnych.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XLII/999/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.31


Projekt - zgodnie z treścią zał. - przedstawiła Wicepr. Ewa Łowkiel.


Opinia Komisji Kultury - pozytywna


Andrzej Czaplicki- w § 2 ust. 2 projektu umowy mowa jest o przekazaniu środków finansowych na konto teatru, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez teatr. Projekt mówi o wsparciu finansowym Teatru Muzycznego. Generalnie jest to bardzo chwalebny cel. Interesuje mnie, jak to się ma do harmonogramu rzeczowo-finansowego. Mamy prawo, jako instytucja finansująca, wiedzieć, jaki zakres repertuaru będzie z gminnych środków finansowany. W uzasadnieniu jest stwierdzenie, że teatr służy promowaniu naszego regionu i - przede wszystkim - Gdyni i z tym jest związane moje pytanie: obecnie w repertuarze Teatru Muzycznego jest spektakl pt. "Klatka wariatek" (w porównaniu z tym spektaklem "Hair" był sprawą delikatną, po poruszał sprawę pacyfizmu, a mówią, że nawet Jezus Chrystus był pacyfistą - p.p.: komentarz mówcy na głos z sali). Chyba wszyscy jesteśmy za wspieraniem rodziny? Jest to tradycyjna wartość w kulturze śródziemnomorskiej, europejskiej. Np. spektakle wg tekstów Ernesta Brylla, np. "Na szkle malowane", autentycznie promują nasze miasto, natomiast "Klatka wariatek" mówi o 2. gejach wychowujących syna, których przeciwstawia się obśmianej tu normalnej rodzinie, a więc takiej, gdzie jest ojciec, matka i córka. Dla osób z zewnątrz było to zaskoczenie, bo nie jest to tylko moja opinia, ale wielu innych osób. Rozumiem, że takich spektakli nie będziemy finansować?


Wiceprzewodnicząca RM Joanna Zielińska- tego rodzaju przedsięwzięcia artystyczne zawsze wzbudzały emocje. Teart Muzyczny, którego organem założycielskim jest Marszałek Województwa Pomorskiego, mieści się w Gdyni. Tradycją jest coroczne przyznawanie teatrowi 500 tys. zł. i za każdym razem mowa jest o tym, że nie będzie naszą ambicją opiniowanie działań artystycznych. Ocena takich działań zawsze będzie oceną subiektywną. Chociażby obecna dyskusja wskazuje, że przedstawienie, które budziło wielkie emocje 7 lat temu dzisiaj jest już spokojnym przedstawieniem pacyfistycznym. Przypomnę, że "Klatka wariatek" miała swoją premierę w Teatrze Miejskim, a nie Teatrze Muzycznym - jest to wspólne przedsięwzięcie. Celem tej dotacji jest także zapobieganie ingerowaniu w artystyczną działalność teatru.


A. Czaplicki- nie chodzi mi o cenzurę, tylko o to, że donator ma prawo wybierać to, co będzie dotował. Tak stwierdził też - bardzo trafnie - obecny minister kultury Kazimierz Ujazdowski, kiedy to ministerstwo kultury zdjęło dla paru instytucji dotacje, bo realizowały one zbyt awangardowe przedsięwzięcia, promujące wartości sprzeczne z tym, co ogół społeczeństwa uważa za zgodne z przyjętymi normami kulturowymi.


A. Borkowski- na prawdę nie powinniśmy, jako cywilizowani ludzie i mieszkańcy Europy, cenzurować czegokolwiek. Budżet teatru jest o wiele większy niż nasza dotacja i na pewno spektakl nie jest finansowany z naszych pieniędzy.


UCHWAŁA NR XLII/1000/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Samorządem Województwa Pomorskiego została przyjęta: 23/1/1


Ad 4.32


Projekt - zgodnie z treścią zał. - przedstawił Wiceprezydent Marek Stępa.


UCHWAŁA NR XLII/1001/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.33


Jak informował prezentujący projekt pan O. Wyszomirski, od 6 do 9 lipca b.r. odbędzie się Festiwal Open Air 2006. Impreza będzie trwać 4 dni, a ambicją miasta jest zapewnienie jej uczestnikom dobrej bezpłatnej obsługi komunikacyjnej ze względów marketingowych. Dotyczy też imprezy jaka się będzie odbywać tydziej później Gdynia Air Days ( w tym przypadku Miasto finansowałoby przejazd w połowie).
Środki na przedsięwzięcie uzyska się z przeznaczonych pierwotnie przez radę środków na linię 182. Pętla niestety nie jest jeszcze przedłużona i w bieżącym roku nie będzie. Jedynie nieliczne kursy będą przedłużone do Ronda im. Macieja Brzeskiego.
Reszta informacji jak w zał.


Opinia Komisji Strategii- pozytywna


J. Kalinowska- czy na te imprezy będą obowiązywały bilety wstępu?


J. Zielińska- tak. Bardzo drogie.


J. Kalinowska- a więc stać na to uczestników, a my im zapewniamy jeszcze darmowy dowóz? Skoro mamy na to pieniądze, to czy nie stać gminy Gdyni na zapewnienie bezrobotnym bezpłatnych przejazdów w celu poszukiwania pracy? Prosiłam, żeby chociaż 11 kwietnia, w dniu bezrobotnych, te osoby mogły jeździć za darmo. Jeśli kogoś stać na drogie bilety, to równie dobrze stać go na dojazd.


M. Stępa- można oczywiście snuć tu różne rozważania, ale rzecz w tym tylko, że nie jest powiedziane, że ten festiwal jest nam dany raz na zawsze. A jest to impreza o bardzo wysokiej randze, która może się też odbywać w innych miastach, które bardzo o to zabiegają. Gdynia została wybrana z kilku powodów. Jednym z nich jest to, że szef organizatorów jest z urodzonia gdynianinem. Niemniej jednak gdybyśmy zaproponowali warunki mniej konkurencyjne niż inne miasta, przegralibyśmy. Jest to w Gdyni jedyna taka impreza i jedna z nielicznych w Polsce, która swoim zasięgiem obejmuje także inne kraje. Przyjadą do Gdyni obcokrajowcy i ludzie z całej Polski, którzy będą mieszkać 4 dni w gdyńskich hotelach, jeść w gdyńskich restauracjach, kupować pamiątki i w tym kontekście można powiedzieć, że nasz gest jest niewielkim wydatkiem w stosunku do tego, co oni wydadzą. Jest to inwestycja w przyszłość.


UCHWAŁA NR XLII/1002/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zwolnienia z opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.34


Prezentujący projekt Wiceprezydent Bogusław Stasiak (zgodnie z treścią zał.) poinformował o autopoprawce, zgodnie z którą w ust. 1 § 1 po słowie "rozliczeń" dodaje się słowa "i wpłat".
Wiceprezydent zapowiedział, iż na kolejnych sesjach budżet będzie podlegał korektom.


UCHWAŁA NR XLII/1003/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały RM Nr XXV/583/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie Statutu ABK-3 została przyjęta: 20/0/1


Ad 4.35


Przedstawił Wicepr. B. Stasiak.
Autopoprawka: dodanie słów "i wpłat" w ust. 1 § 1. (jak wyżej - pkt 4.34).


UCHWAŁA NR XLII/1004/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały RM Nr XXV/584/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie statutu ABK-4 została przyjęta: 19/0/1


Ad 5.


Sprawozdanie z prac Komisji Sportu przedstawił jej przewodniczący, radny Jerzy Wieczorek - zgodnie z treścią zał. w formie pisemnej.


Ad 6.


Tradycyjnie głos w przedmiotowym punkcie zabrał Przewodniczący RM Stanisław Szwabski: - 24 kwietnia b.r. odbyło się zgromadzenie absolutoryjne związku. Jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi ZK za wykonanie budżetu. Zarząd skupia się obecnie na przyszłych rozwiązaniach dot. odpadów, tj. ewidencji umów na wywóz odpadów we współpracy z poszczególnymi gminami (prawie wszystkie gminy przekazały kompetencje związkowi). We współpracy z gminami zarząd przygotował jed

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Data udostępnienia informacji: 17.05.2006