Sesja nr XLI z dnia 2006-04-1

PORZĄDEK OBRAD

XLI SESJI RADY MIASTA GDYNI

12 kwietnia 2006 roku
Godz. 12.00, s. 105 UM

1. Otwarcie sesji Rady Miasta,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu XL Sesji Rady Miasta,

4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.

5. Projekty uchwał w sprawach:5.1.przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdynia za rok 2005,

5.2.udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2005,

5.3.szczegółowych zasad oraz trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa;

5.4.ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych;

5.5.udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta;

uzasadnienie

5.6.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Miasta Gdyni z Gminą Kosakowo w sprawie umożliwienia kształcenia osobom zamieszkałym w Gminie Kosakowo w Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni ul. Śmidowicza 48;

uzasadnienie

5.7.zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 20 i Szkoły Podstawowej Nr 46 w Gdyni;

5.8.zmiany obwodu Gimnazjum Nr 15 w Gdyni ul. Staffa 10;

5.9.wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej dla zabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Płk. Stanisława Dąbka;

5.10. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej;

5.11. zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej - "Droga Różowa" etap IV;

5.12. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mista Gdyni przeznaczonej pod budowę ul. Orlicz - Dreszera - "Trasa Kwiatkowskiego - III przedsięwzięcie";

uzasadnienie

mapa

5.13. wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 r.;

5.14. utworzenia przez Gminę Miasta Gdyni spółki pn: "Inveno" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

uzasadnienie

5.15. zmian do Statutu Miasta Gdyni

uzasadnienie


5. Informacja o działalności Związku Komunalnego.

6. Interpelacje.

7. Informacje.

8. Wolne wnioski.

9. Ustalenie terminu następnej sesji.

10. Zakończenie obrad.Protokół z sesji Rady Miasta:
PROTOKÓŁ Nr 41/06
XLI SESJI RMG
Gdynia, 12 kwietnia 2006 r.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miasta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XL Sesji Rady Miasta.
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej.
5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdynia za rok 2005, udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2005,
5.2. szczegółowych zasad oraz trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa;
5.3.
5.4. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych;
5.5. udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta;
5.6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Miasta Gdyni z Gminą Kosakowo w sprawie umożliwienia kształcenia osobom zamieszkałym w Gminie Kosakowo w Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni ul. Śmidowicza 48;
5.7. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 20 i Szkoły Podstawowej Nr 46 w Gdyni;
5.8. zmiany obwodu Gimnazjum Nr 15 w Gdyni ul. Staffa 10;
5.9. wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej dla zabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Płk. Stanisława Dąbka;
5.10. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej;
5.11. zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej - "Droga Różowa" etap IV;
5.12. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mista Gdyni przeznaczonej pod budowę ul. Orlicz - Dreszera - "Trasa Kwiatkowskiego - III przedsięwzięcie";
5.13. wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą Nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 r.;
5.14. utworzenia przez Gminę Miasta Gdyni spółki pn: "Inveno" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
5.15. zmian do Statutu Miasta Gdyni;
5.16. utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 6 w Gdyni;
5.17. zwolnienia laureatów pierwszych trzech w konkursie "Gdyński Biznesplan 2006" z opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy rejestracji działalności gospodarczej;
5.18. ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni pod nazwą "Nagroda Literacka - Gdynia"


5. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
6. Interpelacje.
7. Informacje.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zakończenie obrad.


Lista obecności stanowi załącznik do prot.
Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Pełne brzmienie opinii komisji jak w biuletynie stanowiązym załącznik.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.


Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.Ad. 1.
Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski, przywitał radnych, obserwujących obrady mieszkańców, w tym młodzież gimnazjalną, a także obserwującego obrady posła Kazimierza Plocke, który - jak zapowiedział Przewodniczący - chce przekazać parę informacji.


Pan Kazimierz Plocke podziękował za kolejne zaproszenie do wzięcia udziału w Sesji RMG, po czym podzielił się z radnymi swoją wiedzą nt. prac Sejmu z zakresu działania samorządów terytorialnych: - Złożony jest już projekt zmiany ustawy ordynacja wyborcza do samorządów terytorialnych w Polsce. Zakłada się tworzenie komietetów wyborczych w 3. płaszczyznach: jednej partii, koalicji partii politycznych i lokalnych komitetów wyborczych. Wszystkie komitety będą zobowiązane do utworzenia konta wyborczego, zgromadzenia określonej ilości środków finansowych, rozliczenia tych środków. Nadwyżki zgromadzone na takim koncie mają być przekazywane na cele charytatywne, na rzecz określonych organizacji i w tym zakresie decyzje będą podejmowały poszczególne komitety wyborcze. Spodziewamy się, że do projektu zostaną zgłoszone poprawki, które zapewne zrodzą się w trakcie prac sejmowej komisji - komisji administracji i spraw wewnętrznych.
W ubiegłym tygodniu komisja zakończyła prace nad projektem ustawy o zamówieniach publicznych. Projekt został już skierowany do Prezydenta RP. Przed samorządami otwiera się możliwość pozyskiwania unijnych środków. Zwiększony zostanie próg możliwego przekroczenia "z wolnej ręki" - do 60 tys. EURO. To pozwoli też na szybsze postępowanie. Zmieniony też zostanie tryb postępowania przed Urzędem Zamówień Publicznych. Jest wskazany orzecznik, który będzie miał zawarty kontrakt z urzędem, a więc nie będzie to osoba pełniąca swoją funkcję na zasadzie powołania i tym samym będzie ponosić pełną odpowiedzialność za decyzje podejmowane w trybie odwoławczym.
Rozpoczęła się debata nad Narodowym Planem Rozwoju. Niektóre elementy tego planu były już dyskutowane za czasów rządu Marka Belki, także na wybrzeżu. Na skutek różnych zawirowań prace opóżniły się (plan powinien już być złożony w UE). Obecny rząd będzie pewnie chciał dokonać pewnych zmian, choć zasadnicze elementy zostaną zapewne zachowane. Odbędzie się też ogólnopolska debata na ten temat.
Poseł K. Plocke złożył gdyńskim radnym serdeczne życzenia z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy: - Radości, miłości i przede wszystkim uznania u ludzi (poseł złożył także życzenia po kaszubsku).


St. Szwabski- bardzo ładnie zabrzmiała ta kaszubszczyzna - dziękujemy bardzo Panu posłowi.
Ponadto pan Przewodniczący poinformował, iż zaprasza parlamentarzystów do wzięcia udziału w każdej sesji.- Efekty są takie, jakie są, ale jesteśmy wdzięczni Panu posłowi za przyjęcie zaproszenia i obecność na przedświątecznej sesji.


Ad 2.
Radny Stanisław Taube wniósł o przeniesienie projektu występującego w planowanym porządku pod numerem 5.15 (zmiany do Statutu Miasta Gdyni) i nadanie mu numeru 5.1., tak wniosek uzasadniając: - Radni wnosili ten projekt pod obrady 5 razy. Dzisiaj jest szczególna sesja z uwagi na rozpatrywanie udzielenia Prezydentowi absolutorium za realizację budżetu i byłoby możliwe - w razie przyjęcia projektu - przedstawienie stanowiska opozycji jako klubu.


Wiceprezydent Michał Guć wniósł o wprowadzenie do porządku obrad, w trybie nadzwyczajnym, projektu w spr. utworzenia placówki opiekuńczo -wychowawczej - Rodzinnego Domu Nr 6. Jak dalej wyjaśniał wiceprezydent, udało się pozyskać miejsce na zlokalizowanie Domu, a odsuwanie sprawy podjęcia uchwały spowodowałoby późniejsze uruchomienie placówki. Zarówno osoby prowadzące jak i dzieci są już w pełni przygotowane.


Wniosek radnego St. Taube o przeniesienie projektu występującego pod numerem 5.15. w miejsce numeru 5.1. nie został przyjęty: 3/23/1


Wniosek o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w spr. utworzenia Rodzinnego Domu Nr 6 został przyjęty jednogłośnie: 26 gł. za.


Porządek obrad zmodyfikowany o przyjęte zmiany (w tym projekty zawarte w aneksie stanowiącym załącznik) został przyjęty jednogłośnie: 27 gł. za.


Ad 3.
Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół XL Sesji za przyjęty.


Ad 4.
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący komisji, radny Jacek Milewski: - Już 8. raz przedstawiam sprawozdanie w imieniu Komisji Rewizyjnej. Pomimo że Pan Taube wniósł o zmianę sposobu sprawozdawania mam nadzieję, że nie po raz ostatni dzisiaj udzielimy Panu Prezydentowi absolutorium. Komisja analizowała realizację budżetu na 10. posiedzeniach. Były to posiedzenia o charakterze kontrolnym, w tym wyjazdowe.
Spotkaliśmy się praktycznie ze wszystkimi decydentami jeśli chodzi o dochody i wydatki budżetu miasta, realizację inwestycji, bieżące administrowanie i zarządzanie majątkiem gminy. Jestem więc przekonany, że zrealizowaliśmy w pełni zakres prac przypisanych ustawowo Komisji Rewizyjnej.
Nie mamy żadnych uwag co do sposobu administrowania majątkiem gminy, natomiast powiem za chwilę (punkt 5.1.), gdzie widzielibyśmy możliwość poprawy. To tyle jeśli chodzi o tryb pracy komisji.


Ad 5.1.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej J. Milewski- wnosimy, jako Komisja Rewizyjna, o przyjęcie zapisu § 1 tego projektu, mówiącego o przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu w roku 2005. Komisja Rewizyjna dołączyła swoją opinię w sprawie tegoż sprawozdania. Nadmieniam, że w zakresie przedmiotowej opinii wypowiedziała się też RIO (także w zakresie sprawozdania, które przedstawili Pan Skarbnik Miasta i Prezydent). Obie opinie były pozytywne, co jest już tradycją w przypadku naszego samorządu. Cieszę się, że możemy dzisiaj spokojnie debatować nad sprawozdaniem. Nie ma nerwowości, nie ma kamer. Spokojna ocena pracy Prezydenta i wszystkich urzędników też już stała się tradycją.
Trzeba zaznaczyć, że w roku 2005 jeszcze sprawniej zrealizowano dochody niż w latach ubiegłych, o czym świadczy dynamiczny przyrost w tym zakresie w stosunku do planów. Pozytywnie to nas zaskoczyło. W mniejszym stopniu zrealizowano wydatki majątkowe. Te nie zrealizowane przeszły na kolejny rok. Jest to przede wszystkim efekt tego, że służby państwowe nie są jeszcze przygotowane (uczą się tego m. in. od Gdyni) do sprawnego realizowania kontraktów unijnych. Są to trudne i długotrwałe procedury. Wnioskujemy, jako komisja, aby szczególnie w wydziałach realizujących wydatki majątkowe (inwestycje, urbanistyka, architektura) zastanowiono się nad ich strukturą, sposobem funkcjonowania i zwiększeniem liczby etatów. Jest to nasz zasadniczy postulat.
Za wnioskiem Komisji Rewizyjnej o pozytywne zaopiniowanie realizacji budżetu głosowało 4. jej członków, wstrzymał się od głosu jeden radny. Dziękuję kolegom z komisji za rzeczową i dobrą pracę w komisji. Dziękuję też Prezydentowi, że od wielu już lat możemy sprawnie procedować nad realizacją budżetu. Proszę o przyjęcie sprawozdania.


Opinie komisji:
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)-pozytywna
Komisja Statutowa- pozytywna


DEBATA:


Wystąpienie radnej Jolanty Kalinowskiej (zgodnie z treścią załącznika):
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2005 r
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni i Goście.
Dzisaj mam zamiar podsumować rok 2005 - ograniczona czasem zapewne nie poruszę wszystkich ważnych spraw, bo jest niemozliwością przestawić wszystko co działo się w Gdyni w ciagu 365 dni, mając 700 mln zł, 26 zmian budżetowych, 295 uchwał Rady Miasta, 3 sprawozdania i 5 min.
Komisja Rewizyjna co prawda już dnia 22 marca 2005 roku wydała opinię w sprawie wykonania budżetu miasta Gdyni za 2005 r, którą załączono obecnie. Chylę głowę nad umiejętnościami pana Przewodniczącego Jacka Milewskiego za jego “umiejetności jasonowidza". Komisja Rewizyjna nie ma planu pracy od lat więc działa jak widać i nie słychać.
Realizacja budżetu miasta Gdyni w 2005 r odbywała się w korzystnej koniunkturze gospodarczej państwa i samorządu lokalnego. Nowy system - już dwuletni jest dziełem lewicy - zwiększenie udziłów w PIT a zmniejszenie dotacji stawia samorządy na pozycji wygranej.
Dochody własne zrealizowano na bardzo wysokim poziomie 512.196.568 zł co stanowi 102,7 % planu, głównie ze sprzedaży mienia komunalnego oraz uchwaleniu podatków na maksymalnym poziomie.
Jak długo społeczność gdyńska wytrzyma ten poziom?????
Liczba osób handlujacych w Gdyni zmniejsza się, dochody z tego tytułu maleją, co potwierdza tezę, że duże molochy w centrum miasta niweczą pracę i dorobek życia rodzin utrzymujących się z działalności małych firm.
Komisja Rewizyjna stwierdza, że wypracowano nadwyżkę budżetową w wysokości 35.729.018 zł co jest wynikiem szczególnej dbałości i odpowiedzialności za realizację wieloletnich planów inwestycyjnych.
Jaka jest prawda - przedstawię w skrócie.
Nie wykonano budżetu 2005 r w kwocie 73.727.710 zł pomimo 26 zmian - nie wykonano wydatków w żadnym dziale budżetu.
Zwiększone zostały dochody w 2005 r kwotą m.in. 11.772.671 zł z tyt. niewykorzystanych środków w 2004 r , natomiast kwotę 44.915.149 zł niewykorzystaną w 2005 r przenosimy na 2006 rok.
W udostępnionych dokumentach mozna zauważyć, że np. zakup sprzętu i oprogramowania do systemu śledzenia spraw obiegu dokumentów ( 1.500.000 w 2004) jak i niewykorzystane środki na modernizację dróg gminnych
( 1.070.000 w 2004) przenosi się z roku na rok - co można stwierdzić w dokumentach 2006 r.
Zaciagnięty kredyt w wysokości 70 mln zł w październiku 2005 ( mając wiedzę, że inewstycje nie zostana wykonane) miał być wkładem własnym na inewstycje: Trasa Kwiatkowskiego, Droga Różowa, Rozwój proekologicznego transportu publicznego w kwocie 21.400.000 zł, pozostałe środki z kredytu w wysokości 48.600.000 zł wykorzystane miały być na finansowanie gminnych inwestycji ujętych w planie inewstycji miejskich. W sprawozdaniu str. 23 przedstawiono, że kredyt długoterminowy w kwocie 70 mln zł został przeznaczony na realizację inwestycji miejskich ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym oraz spłatę zobowiązań miasta zaciągniętych w latach 1998-2002 co jest niezgodne z ustawą o finansach publicznych i uchwałą Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2004r.
W czerwcu i sierpniu 2005 zwiększamy budżet o kwoty ponad 12 mln zł i blisko 42,5 mln zł na realizację projektów finansowanych ze środków UE.
Nie wykorzystaliśmy danej nam szansy!!
Nie zrealizowano zaplanowanych środków na:
1/ “Rozbudowę ulicy Janka Wiśniewskiego" na kwotę 11.716.514 zł w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 8.578.810 zł,
2/ “Trasę Kwiatkowskiego III etap" - nie wykorzystano środków w kwocie 4.695.590 zł w tym środki z EFRR na kwotę 3.506.785 zł
Nie zrealizowano środków również na:
1. Pomorski Part Technologiczny - 1.610.500 zł
2. Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i wodociagowej - 1.882.200 zł
3. dokumentację przyszłościową dla zadań planowanych do realizacji z udziałes środków z UE - 2.245.000 zł
4. budowę hali widowiskowo-sportowej - 171.290.000 zł
Nie zrealizowano środków w wys. 1.355.719 zł na bieżące utrzymanie dróg, radnym na składane interpelacje odpowiada się, że brak jest środków - co nie jest prawdą !!!!
Uchwalony budżet pomocy społecznej na 2005 r opiewa na kwotę 74.920.887 zł, w sprawozdaniu zaniżono plan o kwotę 1.782.814 zł, przy tym zmniejszonym planie budżet pomocy społecznej wykonano w 92,8%. Na pomoc społeczną nie wydano 5.281.701 zł.
Doczekaliśmy się sprawozdania z działalności MOPS w Gdyni, jednak nadal nie możemy wykonać delegacji Ustawy o pomocy społecznej z maja 2004 r art. 112 ust. 3, który stanowi, że rada miasta winna na podstawie wykazu potrzeb opracować i wdrożyć lokalne programy pomocy społecznej. Wykazu potrzeb nie znamy a budżety pomocy społecznej uchwalamy w tzw. “ciemno".
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Państwo Radni czas to zmienić!!!!
W 2005 r zarejesrtowano 13.265 bezrobotnych, 5.181 osób skorzystało z zasiłków celowych, 8.134 osoby złożyły wnioski o dodatki mieszkaniowe, 22.046 osób otrzymało zasiłki dla bezrobotnych, 14.996 osób skreślono z rejestru bezrobotnych z czego 4599 podjęło pracę - blisko 10.500 osób być może nie miało środków nawet na dojazd do Urzędu Pracy by potwierdzić swoją aktywność gdy starcili wszelkie nadzieje. 2.720 osób objęto rządowym programem “Posiłek dla potrzebujących" ( choć przedstawione sprawozdania są niespójne - MOPS podaje np. liczę o 700 osób mniejszą). Nie jest rozwiązany problem mieszkaniowy w Gdyni.
Około 15 % naszej gdyńskiej społeczności potrzebuje pomocy i pomoc winni otrzymać. To jest nasz obowiązek.
Przejdę teraz do ciekawostek.
Ciekawostką jest dbałość miasta o sprawność naszej młodzieży.
Wydano na wyposażenie boisk dzielnicowych 21.999 zł, a na naprawę i konserwację boisk aż 5.638 zł.
Natomiast na Biuro Porad Obywatelskich, które działa niespełna 3 m-ce 70.000 zł.
Kuriozalnym wydatkiem jest remont kuchni i jadalni w SP Nr 29 w kwocie blisko 600.000 zł.
Akcja “Przejrzysta Polska" trwała do października 2005 - brak jest jakiegokolwiek sprawozdania a poniesiono w 2005 r śodki 178.959 zł oraz przeniesiono na 2006 r kwotę 32.500.
Akcję organizowała Gazeta Wyborcza, być może dlatego wszelkie anonse prasowe różnią się i to diametralnie od anonsów prasowych innych gazet oraz wypowiedzi znawców - czego przykładem jest np. gdyńska Marina.
Lewica gdyńska w głosowaniu nad wykonaniem sprawozdania z wykonania budżetu 2005 i udzieleniem absolutorium dla prezydenta wyrazi swój sprzeciw.
/Z uwagi na obszerność powyższy tekst został odczytany w 2. turach - p.p./


Jacek Milewski- nie dyskutuję tutaj nt. spraw politycznych, a jedynie zabieram głos w sprawie realizacji budżetu. Nie mamy uchwały, bo nie mamy takiej tradycji. Komisja Rewizyjna jest komisją szczególną z racji zapisów ustawowych. Przyjęliśmy zasadę partnerskich rozmów, dlatego ta komisja nie ma czegoś takiego jak plan pracy. Nikt nikomu w tej komisji ust nie zamyka, chociaż toczymy trudne rozmowy. Pracujemy sumiennie i rzetelnie. Jeżeli jest potrzeba spotykamy się często, czasami w odstępach trzydniowych. W naszym przypadku plan pracy zastępuje zapis ustawowy. Członkowie komisji nawet po kilka razy przeszli szkolenia organizowane przez RIO, które wyraźnie pokazują, jakie zadania w jakim zakresie powinna realizować Komisja Rewizyjna. To, co Pani Kalinowska odczytała, jest obrażaniem wszystkich - tych, którzy są utożsamiani z opcją rządzącą jak i tych, którzy stanowią opozycję. Obraziła Pani bowiem także swojego kolegę. W urzędzie odbywają się różne kontrole realizowane przez wyspecjalizowane, odpolitycznione służby. Kontrolowane też są wydatki. Wszystkie te służby odchodzą "z kwitkiem".


J. Kalinowska- jeżeli uważa Pan to co mówiłam za obrazę, to mogę Pana przeprosić, ale to przewodniczący komisji, a nie jej członkowie, odpowiada za brak planu pracy.


Marcin Wołek- w imieniu klubu "Samorządność" mam przyjemność po raz ostatni w tej kadencji przedstawić stanowisko klubowe w zakresie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. Chciałbym też pokusić się o porównawczą ocenę roku 2002 (roku, w którym rozpoczęliśmy tę kadencję) z czteroletniej perspektywy. I tak: w roku 2002 dochody kształtowały się na poziomie 467 mln. zł. Obecnie dochody wykonane za rok 2005 to kwota 703 mln. zł. Dynamika wzrostu wynosi więc 51 %. Dynamika wzrostu wydatków natomiast była znacznie niższa od dynamiki wzrostu dochodów. Tak, jak Pani Kalinowska zauważyła, w roku 2005 dochody własne Miasta wyniosły ponad 0,5 mld. zł., a więc były wyższe niż łączne dochody Miasta w roku 2004. Pani radna czyni tu pewną nadinterpretację mówiąc, że wzrost dochodów własnych odbywa się głównie za sprawą sprzedaży mienia komunalnego. Krótkie przeliczenie za pomocą kalkulatora danych ze sprawozdania pokazuje tymczasem, że sprzedaż mienia komunalnego to zaledwie 7,5 % dochodów własnych - 38,5 mln. zł., natomiast wpływy z podatku od nieruchomości to 88,5 mln. zł. Z kolei wpływy z tytułu udziału gminy i powiatu jakim jest Gdynia w podatkach CIT i PIT to blisko 200 mln. zł. Tak więc ¾ dochodów Miasta to dochody własne, czyli związane z tym, co się dzieje w Gdyni. W roku 2002 utrzymaliśmy dochody z tego tytułu na poziomie 102 mln. zł., a w roku 2005 była to już kwota w wys. ok. 190 mln. zł. Nastąpił więc od roku 2002 blisko dwukrotny wzrost w zakresie bardzo ważnej pozycji, świadczącej również o poprawiającej się koniunkturze gospodarczej i poprawiającej się sytuacji naszych mieszkańców. W okresie 2002 - 2005 zainwestowaliśmy około 270 mln. zł. Na szczególną uwagę zasługuje szczególnie wysoki udział wydatków majątkowych w budżecie roku 2005. 19,4 % wydatków budżetowych to wydatki majątkowe. Tak wysoki udział zasługuje na wysoką ocenę. Ten wysoki udział został osiągnięty pomimo pewnych zawirowań w otoczeniu zewnętrznym, zwłaszcza w otoczeniu prawnym. Nie muszę mówić, że obowiązująca ustawa o zamówieniach publicznych niezwykle komplikuje działania Miasta, szczególnie w kontekście absorbcji środków europejskich. Co więcej, bardzo dobra jest sytuacja w zakresie zadłużenia Miasta, czyli łączna wartość zobowiązań Miasta w relacji do dochodów, którego pułap maksymalny jest ustalony na poziomie 60 % . W roku 2002 wynosiło ono w przypadku Gdyni ok. 41 %, a w roku 2005 obniżyło się do 34 %. Cieszę się, że zadłużanie odbywa się głównie w obszarze działań inwestycyjnych i że stymulujemy rozwój miasta za pomocą środków zewnętrznych.
Reasumując radny Wołek oświadczył: - W imieniu klubu "Samorządność" rekomenduję przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu w roku 2005. Uważam, że został wykonany bardzo dobrze, a liczne zmiany związane są z tym, że Gdynia jest miastem niezwykle aktywnym i dobrze ocenianym (nie tylko w Polsce) w zakresie pozyskiwania środków europejskich. Świadczy to o dużej elastyczności i wysokiej sprawności służb miejskich.


Radny Stanisław Taube zwracając się do przedmówcy stwierdził: - Chciałbym, aby był Pan odważny i powiedział, że gdy odchodził rząd AWS mieliśmy dochody na poziomie 102 mln. zł., a gdy odchodził rząd Belki, który bardzo dużo zrobił dla naszego regionu i dla Gdyni, dochody wyniosły 190 mln. zł. Byłoby to bardzo dobre zakończenie wystąpienia Pana Marcina Wołka.


Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- zawsze się zastanawiam, czy należy na niektóre stwierdzenia reagować. Chodzi mi o wypowiedź Pani Kalinowskiej dotyczącą remontu kuchni w SP Nr 29. Niedobrze byłoby, gdyby nie skomentowano wypowiedzi, że kuriozalną sprawą jest wydanie 600 tys. zł. na remont kuchni. Kiedy rozmawialiśmy na ten temat na posiedzeniu komisji, na zgłoszone przez Panią wątpliwości wszyscy członkowie Komisji Oświaty zareagowali. Osobiście namawiałem Panią, aby pojechała Pani z komisją i zobaczyła, co zostało zrobione. Kwota wydaje się duża, ale każdy wydatek należy zestawić z efektem, który się osiąga. Wydaje się, że dzieci z tej szkoły nie mają takich odczuć jak Pani. Mają natomiast takie, że z XIX wieku przeszli w wiek XXI. Skończyło się wylewanie potraw bezpośrednio z garnków na podłogę, bo takie rzeczy w tej szkole miały miejsce. Każdy, kto tę szkołę widział, z przykrością patrzył na jej stan i tym bardziej sekundował tej inwestycji. Jeszcze raz więc apeluję, aby znalazła Pani czas i wybrała się do tej szkoły, aby sprawdzić, czy rzeczywiście pieniądze zostały wydane nierozważnie. Przede wszystkim warto chyba bazować na opinii użytkowników tego obiektu, którzy wydają się zachwyceni. Uważam, że była to jedna z potrzebniejszych inwestycji, cieszę się, że została zrealizowana i mam nadzieję, że to nie koniec inwestowania w tę gdyńską placówkę.


Do głosu przedmówcy odniosła się radna J. Kalinowska: - Jest to właściwy moment, aby o tym rozmawiać. Ten wydatek dotyczy roku 2005, więc niech mnie Pan nie poucza, kiedy mam mówić na ten temat. Nie był Pan w stanie udzielić mi żadnej odpowiedzi. Udałam się z dokumentem do Skarbnika Miasta, bo byłam zdziwiona, że nie ma jego podpisu, skoro rzecz dotyczy kwoty prawie 600 tys. zł. Byłam u Skarbnika wczoraj i dokumentu nie dostałam. Chwała, że jest kuchnia, ale czy musiało to aż tyle kosztować? Uważam, że powinny być okazane dokumenty przetargowe. Wszystko zostałoby wówczas wyjaśnione.


Wiceprezydent Ewa Łowkiel- remont w SP Nr 29 dotyczył nie tylko kuchni, ale całego jej otoczenia - stołówki i przylegających pomieszczeń. Ten remont odbył się m. in. z inicjatywy Komisji Oświaty, która odwiedziła tę szkołę. Zgodnie z prawem odbył się wybór wykonawcy i wydatkowanie tych środków. Marzę o tym, aby stać było nasze Miasto na przyznawanie innym szkołom porównywalnych kwot na remonty, które są też wymogiem Sanepidu, a są to wymogi bardzo rygorystyczne.


Głos ad vocem zabrała po raz kolejny radna J. Kalinowska: - Nie znalazłam w wydatkach tej kwoty i Pan Skarbnik też mi jej nie wskazał. Powierzchnia kuchni z zapleczem wynosi 110 m kw., w tym samej kuchni 52 m kw. Pokazywałam to fachowcom i każdy łapał się za głowę. Mówią, że za połowę tej kwoty zrobiliby ten remont.


Prezydent Wojciech Szczurek- rozumiem, że sesja absolutoryjna ma swoje prawa, ale dyskutujmy o realiach i konkretach. Jeśli Pani radna pokazała taką kartkę wykonawcy, to konia z rzędem temu, kto na podstawie takiej kartki (mowa o informacji podpisanej przez wiceprezydenta M. Stępę - stanowi zał.), a będący osobą odpowiedzialną i mającą pojęcie o procesach inwestycyjnych, udzieli Pani jakiejkolwiek odpowiedzi. Bo co z tej kartki wynika? Zakres prac, które muszą być wykonane? Żadna taka kartka nie określi prccyzyjnie zakresu zadań, zakresu potrzeb. Może ja głośno przeczytam. Stwierdzenie: "wyposażenie techniczne kuchni" i podana kwota. I co z tego wynika? Nic. Jest tylko kwota. Możecie Państwo mieć różne poglądy, możecie zgadzać się z wydatkami bądź nie, ale chciałbym zachęcić do rzetelnej debaty. Często podkreślam, że nikt nie ma monopolu na jedynie słuszne poglądy. Jestem otwarty na uwagi. Chętnie słucham Państwa uwag i propozycji. Staram się je analizować i szukać racjonalnych przesłanek, ale z tej kartki nic nie wynika. Jeżeli na podstawie tej kartki ktoś Pani powiedział, że kwota mogłaby być o połowę mniejsza, to równie dobrze mógłby powiedzieć, że mogłaby być 10-krotnie większa. I z tego nadal nic nie będzie wynikało.


St. Taube- zgadzam się z Panem, ale zapytam: jakie są problemy z udostępnieniem nam np. specyfikacji przetargowej? Ostatnio z tej mównicy Pan Stępa zapewniał, że radni opozycji mają dostęp do wszelkich dokumentów. Tymczasem 3. radnych napisało pismo do Pana Przewodniczącego i dokumentów nadal nie ma. Chcemy jasności - co może, a czego nie może opozycja.


UCHWAŁA NR XLI/955/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gdynia za rok 2005 została przyjęta: 24/3/0


Ad 5.2.
Z treścią projektu zapoznał radnych przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Jacek Milewski, prosząc, aby za uzasadnienie przyjęcia projektu przyjęto wynik głosowania komisji: 4 głosy "za", przy 1 głosie "wstrzymującym się"


Opinie wszystkich komisji (łącznie z Komisją Budżetową) - pozytywne (szczegóły jak w biuletynie)


DEBATA:


Wystąpienie radnego Adama Borkowskiego: - Przygotowując się do rozpatrzenia problematyki udzielenia Panu Prezydentowi absolutorium chcieliśmy, jako radni, skorzystać z wszystkich możliwości, jakie prawo dopuszcza, tj. obejrzeć, zobaczyć, skontrolować wszystkie dokumenty, które są dostępne. Część dokumentów ja, jako członek Komisji Rewizyjnej, otrzymałem, ale w zakresie Komisji Rewizyjnej, natomiast o część dokumentów zwróciliśmy się do biura rady, najpierw telefonicznie, a potem wysłaliśmy faks, w którym prosiliśmy o umożliwienie wejrzenia w dokumenty, o które wnioskowaliśmy, a więc okazanie nam stanu kont bankowych Urzędu Miasta Gdyni na dzień 31 grudnia 2004 r. i na dzień 31 grudnia 2005 r., umowy między Urzędem Miasta Gdyni a konsorcjum budującym halę widowiskową (wiemy, że taka umowa została zawarta w grudniu 2005 r.), umowy z fundacją Krauzego dotyczącą Kolibek (szczególnie chodziło nam o rozliczenie poniesionych nakładów), a także umowy z fundacją Sióstr Urszulanek na dzierżawę gruntu na Wzgórzu Bernadowo (ok. 3 ha miejskiego gruntu).
- Spodziewaliśmy się, że te wszystkie materiały zostaną nam dostarczone, ponieważ znowelizowana ustawa o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia tego roku, w rozdziale II o tytule: "Jawność i przejrzystość w finansach publicznych", w artykule 12. ustępie 3. zapewnia radnym (podkreślam to słowo: radnym) dostęp do: dowodów księgowych, dokumentów inwentaryzacyjnych, z zachowaniem przepisów o rachunkowości oraz ochronie danych osobowych. Taka była podstawa prawna naszego wystąpienia - znowelizowana ustawa, co prawda obowiązująca od początku 2006 r., ale już wprowadzająca radnych w to prawo.
- Mamy też Statut naszego miasta, który w rozdziale VIII mówi o zasadach dostępu obywateli do dokumentów ( a więc nie tylko radnych, ale wszystkich obywateli) oraz o jawności posiedzeń Rady Miasta. W § 39 ust. 2. napisane jest, że "Udostępnianie polega w szczególności na umożliwieniu zapoznania się z dokumentami, sporządzaniu notatek i odpisów przez osoby zainteresowane. Każdy przypadek udostępnienia powinien być udokumentowany. Dokumenty stanowiące element dokumentacji urzędowej zainteresowane osoby przeglądają w obecności pracownika urzędu, w miejscu do tego przeznaczonym".
Reasumując powyższe radny Borkowski stwierdził, iż na podstawie wyżej przytoczonych przepisów (o randze ustawowej jak i przepisów wewnętrznych, statutowych) wnioskodawcy zwrócili się do biura rady o udostępnienie odpowiednich dokumentów.
- Pan Przewodniczący rady - mówił dalej radny Borkowski - prawdopodobnie wystąpił do Dyrektora urzędu, Pana Jerzego Zająca, o to, aby udostępniono nam te dokumenty. Pan Dyrektor Jerzy Zając pouczył Przewodniczącego RMG w taki oto sposób: "W nawiązaniu do pisma z 3 kwietnia uprzejmie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 18a ustawy o samorządzie gminnym rada realizuje funkcje kontrolne za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej. Wobec powyższego z wnioskiem w przedmiotowej sprawie powinna się zwrócić Komisja Rewizyjna". Nie wiem, jak się zachował Pan Przewodniczący RM, który powinien być reprezentantem interesów wszystkich radnych. Prawdopodobnie polecił kierowniczce biura rady odpisanie "temu Borkowskiemu". Otrzymałem takie pismo podpisane przez Panią Mariolę Orlik.
- Zostaliśmy więc pozbawieni możliwości wejrzenia w te dokumenty, co jest niezgodne z prawem. Chciałbym, aby Pan Prezydent, jako osoba kształtująca politykę prowadzoną w naszym mieście, osoba odpowiedzialna za stosowanie prawa i za kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, tak dzisiaj modnego (zresztą mieliście te hasła w swoim programie wyborczym, my zresztą też), społeczeństwa otwartego i - powiedziałbym - kontrolowalnego, wziął sobie mocno do serca moje wystąpienie. Chociażby z tego względu, że oto w ostatnim "Pomorskim Przeglądzie Gospodarczym" zamieszczony jest wywiad z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego, w którym pada stwierdzenie, że każda niekontrolowana władza deprawuje się. Chcielibyśmy tego uniknąć.
- Nie mamy możliwości stawiania wniosku o nieudzielenie absolutorium Panu Jerzemu Zającowi (powołuje Dyrektora Pan Prezydent). Nie mamy też możliwości zwrócenia się jeszcze raz do Pana Przewodniczącego, aby należne radnym prawa egzekwował.
W kwestii meritum przedmiotowego projektu uchwały, tj. udzielenia absolutorium, radny A. Borkowski oświadczył: - Nie możemy udzielić Panu Prezydentowi absolutorium w tym roku z tego względu, że nie zostaliśmy dopuszczeni do bardzo ważnych - wg nas - dokumentów.


Wystąpienie radnego Stanisława Taube: - Radni opozycji 4. kadencji RMG dwukrotnie wstrzymali się w kwestii udzielenia absolutorium, jeden raz głosowali za udzieleniem i dzisiaj będą głosowali przeciw. Jak nakazuje ustawa o samorządzie radni powinni pracować na rzecz interesów mieszkańców. Ja, jako radny, pracowałem w trzech komisjach i gdzie to tylko było możliwe, przede wszystkim po to, aby pomóc Panu Prezydentowi zrealizować program "Samorządności", co mi się nie udało.
- W czasie 4. kadencji bardzo dużo wniosków wpłynęło do Wydziału Spraw Społecznych w sprawach pozyskania mieszkań socjalnych i komunalnych z zasobu komunalnego. I tu dygresja: jestem członkiem Społecznej Komisji Mieszkaniowej, którą Pan Prezydent powołał i której przewodniczy Pani Joanna Zielińska. Dzwoniłem do Naczelnik Jolanty Steppy z prośbą, żeby przekazała informację, jakie są potrzeby. I znowu usłyszałem: "Nie, Panie radny. Jak już, to tylko przez Pana Prezydenta". Komisja Zdrowia zaprosiła na swoje posiedzenie Panią Naczelnik Steppę. Ja specjalnie odwołałem wyjazd, żeby porozmawiać na posiedzeniu komisji o polityce społecznej prowadzonej w mieście. Niestety, Pani Naczelnik nie przybyła na posiedzenie. Jak się dowiedziałem, powiedziała, że została zwolniona przez Pana Prezydenta. Dlatego nie było możliwości zadania pytań na temat potrzeb i sytuacji mieszkaniowej w mieście. Będę więc mówił o tym, co jest przedmiotem mojej wiedzy. Na dzień dzisiejszy jest potrzeba dostarczenia około tysiąca mieszkań socjalnych w Gdyni. Nie chcę, aby Gdynia od razu wybudowała ten tysiąc mieszkań, ale boli mnie, że jest około 60 rodzin wielodzietnych w Gdyni, mieszkających w mieszkaniach, gdzie jest poniżej 5 m na osobę, a więc mających prawo i spełniających kryteria do otrzymania mieszkań z zasobu komunalnego. Prosiłem, abyśmy zajęli się tym problemem w komisjach - aby pomóc tym rodzinom. Tym bardziej, że Państwo piszecie w swoim programie m. in.: "Wśród priorytetów Rady Miasta 4. kadencji jest również program tworzenia zasobu mieszkań socjalnych. Rozwiążemy najpilniejsze potrzeby rodzin ubogich oraz takich, które znalazły się w życiowych trudnościach, chociażby tylko przejściowo". To jest program wyborczy "Samorządności". Mam pytanie: kiedy, w tej kadencji, będzie można dać chociaż jedno mieszkanie tym rodzinom? Te dzieci są niewinne, a chcą się kształcić. Piszecie Państwo w swoim programie: "Za szczególnie istotne uznajemy wspieranie rodzin na każdym etapie rozwoju dziecka, by umożliwić najlepszą realizację jego edukacyjnych aspiracji". I teraz pytam, Panie Prezydencie: jeśli taka rodzina, takie dzieci mają mieszkania gdzie jest po 5 m kw. na osobę, a czasami poniżej 1,5 m kw. na członka rodziny, to jak mają się w takich domach edukować? Te dzieci przychodzą do domów, rzucają tornistry i idą na podwórko. Wychowuje je ulica, bo nie mają możliwości edukowania się w domach - nie mają na to żadnych warunków. My, jako samorząd gdyński, powinniśmy wspierać takie rodziny i pomagać im.
- Tym razem zagłosujemy przcciw udzieleniu absolutorium, a to dlatego Panie Prezydencie, że o tej sferze ubogich gdyńskich rodzin nie powinniśmy, jako samorząd, zapominać. Chcę tutaj powiedzieć jeszcze jedną, bardzo ważną rzecz: to nie są rodziny, Panie Prezydencie, które nie chcą. To są takie rodziny, gdzie ojciec pracuje, ma czworo czy pięcioro dzieci i on nie jest w stanie spełnić kryterium wynagrodzenia wymaganego w naszej uchwale, aby otrzymać lokal. A właśnie dlatego takie rodziny nie są umieszczane na liście osób ubiegających się o mieszkania na czas oznaczony, tylko na liście osób, którym mają być przydzielane lokale socjalne. A co do socjalnych mieszkań, to Społeczna Komisja Mieszkaniowa działająca przy Prezydencie Miasta Gdyni, w tej kadencji nie rozpatrzyła żadnego wniosku i nie umieściła na liście żadnej rodziny. I w związku z tym te rodziny nie uzyskują pomocy przez 6 czy 7 lat.


Przewodniczący RM przypomniał mówcy, iż skończył się już regulaminowy czas przewidziany na jedno wystąpienie.


Pan St. Taube stwierdził: - Ja rozumiem, Panie Przewodniczący, że przy takich tematach Pan zrzuca radnych z mównicy.


St. Szwabski- nie zrzucam nikogo przy takich tematach. Mówi Pan już 6 minut.
Przewodniczący RM wyjaśnił: - Jestem odpowiedzialny za przestrzeganie Regulaminu. Staram się wprowadzić pewną elastyczność i proszę mi nie zarzucać, że reaguję na to, co Pan chce powiedzieć i z uwagi na to cenzuruję Pańską wypowiedź.
Na uwagę radnego Taube o uniemożliwianiu radnym opozycji utworzenie klubu pan St. Szwabski po raz kolejny przypomniał: - Klub mieliście Państwo na początku kadencji. Nikt Państwu nie kazał tego zepsuć.


Prezydent W. Szczurek- jestem pod wielkim wrażeniem powoływaniem się przez Państwa na program wyborczy "Samorządności". Gorąco zachęcam do codziennego czytania tego programu. Jest to wskazówka do myślenia o tym, co należy w Gdyni zrobić. Zwraca Pan uwagę na elementy tego programu, które są częścią pewnego zamysłu co do kierunku naszych działań. Jest to - jak mniemam - wnikliwa ocena czyniona przez opozycję przez ostatnie 5 lat i myślę, że na pewno nie jest związany ze zbliżającą się kampanią wyborczą fakt, iż jeszcze rok temu Pan radny oceniał te działania jako działania w pełni odpowiadające woli Miasta, a dzisiaj te 4 lata jest Pan skłonny ocenić tak bardzo krytycznie. Na pewno nie ma związku z kampanią wyborczą wrażenie, że dzisiejsze Państwa stanowisko jest próbą zamanifestowania odrębnego poglądu, do czego zresztą opozycja ma święte prawo. W demokratycznym porządku tak po prostu powinno być. Zanim poproszę Pana Stasiaka, aby szczegółowo przedstawił politykę mieszkaniową prowadzoną przez Miasto, chcę jeszcze zapewnić, że przeanalizujemy uwagi Pana radnego Borkowskiego czynione w kontekście podstaw prawnych. O ile wiem, stanowisko Pana dyrektora Zająca zostało przygotowane w oparciu o opinie prawną. Rada Miasta działa poprzez swoje organy. Radny nie jest organem Miasta, natomiast funkcjonuje w oparciu o określone statutowo i ustawowo podstawy prawne. Poproszę, aby te wszystkie uwagi zostały zweryfikowane. Jest też pewne nieporozumienie, jeśli chodzi o mieszanie polityki do tego, co ma swoje źródło w dokumentach, podstawach prawnych. Tak więc wątek możliwości wglądu radnego do określonych dokumentów będzie przeanalizowany prawnie i tylko tu jest źródło odpowiedzi na oczekiwania radnych. To samo dotyczy działania bądź nie działania klubu radnych. Jest to efekt zapisu statutowego RM. Jak Państwo doskonale wiecie, Statut jest obecnie przedmiotem dyskusji. Jest też Państwa (radnych opozycji) propozycja zmian. Będzie to na pewno przez Wysoką Radę wnikliwie analizowane. Na początku tej kadencji klub opozycji funkcjonował i byłoby ryzykowne przyjęcie zasady, że każdorazowo, w przypadku podziałów w obrębie klubu, zmieniałoby się odpowiednio Regulamin i Statut Miasta. W tym zakresie mieliście Państwo ustawowo zagwarantowaną możliwość działania i z przyczyn od nas niezależnych tej możliwości dzisiaj Państwo nie macie, ale jak widać na dzisiejszej sesji w niczym nie ogranicza to prawa do swobodnej wypowiedzi, której celem na pewno jest troska o dobro naszego Miasta, w co chcę głęboko wierzyć.


Wiceprezydent Bogusław Stasiak- skoncentruję się na omówieniu sposobu funkcjonowania gospodarki mieszkaniowej w roku 2005. Był to rok ważny i rok dobry. Zaczął się od otrzymania nagrody roku za najlepszą inwestycję budowlaną zrealizowaną w Gdyni, przy ulicy Wawrzyniaka. Ta nagroda zwraca uwagę na fakt, że w Gdyni budownictwo mieszkaniowe jest realizowane przez gminę czy z udziałem gminy nie tylko dobrze, ale także z wykorzystaniem środków pozagminnych Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. W tym roku gmina dysponowała 228. lokalami socjalnymi, z czego 47 to lokale w budynkach gminnych, 67 w budynkach wspólnot mieszkaniowych, a pozostałe były i są w budynku przy ulicy Żeglarzy oraz w budynku przy ul. Handlowej. W sierpniu tego roku przejęliśmy od WAM dwa budynki - przy ul. Dickmana 38 i Zamenhoffa 9. W budynku przy Dickmana przejęliśmy 76 lokali, z czego 19 było wolnych, a przy Zamenhoffa 85 lokali, z czego 10 wolnych. Oba te budynki mają mieć charakter budynków socjalnych. W roku 2005 (tu odsyłam do sprawozdania - str. 81 i następne) mamy informację nt. nowych 99. i poprzednich kilku uzysków, które pozwoliły na zasiedlenie i przygotowanie do zasiedlenia ponad 100 mieszkań. Rok 2005 to także rok, w którym w wyniku decyzji z roku 2004, podjętych 30 listopada i 29 grudnia, przejęliśmy mieszkania kolejowe, przy ul. Zielonej, Żelaznej - łącznie 229 mieszkań. Rok 2005 to wreszcie realizacja inwestycji przy ulicy Dembińskiego37 i oddanie 64 mieszkań. Łącznie to wszystko oznacza, że w roku 2005 w zasobie miejskim przybyło - z różnych przyczyn i w różnym stanie - 454 mieszkań, natomiast 151 mieszkań jest przeznaczonych, przeznaczanych bądź wykorzystywanych jako mieszkania socjalne. Dodać do tego trzeba te 90 mieszkań stanowiących naturalne uzyski. Trwają także procesy inwestycyjne i procesy przygotowawcze. Prawdopodobnie we wrześniu tego roku zostanie oddany budynek przy ulicy Jana z Tarnowa. Inwestycja ta warta jest ponad 3 mln. zł. Jeżeli chodzi o Społeczną Komisję Mieszkaniową to przypomnę, że jest to ciało, które pełni funkcję monitoringu, doradztwa, oceny, pewnego wybierania pomiędzy dramatami, potrzebami, nadziejami, które kształtują rynek mieszkaniowy w mieście. Komisja rekomenduje Miastu określone wybory. W 91 roku, kiedy rozpoczynaliśmy proces kształtowania się rynku mieszkaniowego zlikwidowaliśmy fikcję w postaci list osób uprawnionych do uzyskiwania mieszkań z perspektywą kilkunastoletnią. W listopadzie tego roku komisja ta podjęła decyzję o weryfikacji wniosków z lat 2002 i 2003. Ilu osobom w Gdyni potrzebne jest mieszkanie socjalne? Jeżeli spojrzymy na te przejęte przez nas 454 mieszkania, to można stwierdzić przy pełnym szacunku dla osób tam mieszkających, że z uwagi na ich otoczenie, standard można im nadać status mieszkań socjalnych. Czy potrzebujemy 1000 mieszkań? W zeszłym roku (str. 83 sprawozdania) wpłynęło około 500. wniosków czy pism. Czy kryteria udzielania pomocy rodzinom wielodzietnym są prawidłowe? Zawsze można zadać pytanie, czy pełna wielodzietna rodzina powinna być preferowana np. w stosunku do matki samotnie wychowującej stadko dzieci. Zrealizowaliśmy już budowę 10. mieszkań chronionych. Przypomnę też o 2. nowych inwestycjach przy ul. Okrzei 22, gdzie na wniosek właśnie komisji chcemy umieścić świetlicę socjo - terapeutyczną pomniejsząjąc tym samym liczbę mieszkań, a także chcemy, aby te mieszkania były większe celem zaspokojenia potrzeb rodzin wielodzietnych. Bez względu na to ile tych mieszkań przybywa, nie powinno się poddawać realizacji programów w tym zakresie koniunkturze kadencyjności rady i nie pod tym kątem powinno to być oceniane. Miasto boryka się z ogromnymi problemami mieszkaniowymi wynikającymi chociażby z faktu przejęcia z zewnątrz 250 mieszkań, co niesie za sobą duże zadłużenie. Będziemy dzisiaj m. in. rozpatrywać projekt uchwały dot. umarzania odsetek w przypadku zadłużeń mających miejsce w budynkach komunalnych. Myślę, że dla wszystkich osób pracujących w sektorze gospodarki mieszkaniowej, dla TBS-ów "Czynszówka" i dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej należą się wyrazy uznania. Rozumiem niedosyt, ale polityka mieszkaniowa jest konsekwentnie realizowana.


Lech Żurek- Komisja Gospodarki Komunalnej pozytywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie Prezydentowi absolutorium. Komisja bardzo wysoko oceniła realizację budżetu przez Pana Prezydenta. Moja wypowiedź jest podyktowana wypowiedzią Pana Taube, który na posiedzeniach 3. komisji, których jest członkiem, wnioskował o zorganizowanie poważnej debaty mieszkaniowej pod kątem potrzeb rodzin wielodzietnych. Chciałbym więc Pana radnego poinformować (zresztą dostał Pan taką informację na komisjach i znowu Pan nie pamięta), że przewodniczący wszystkich 3. komisji zdecydowali, że zorganizowane zostanie jedno wspólne posiedzenie. Spotkanie to odbędzie się 18 maja o godz. 17.


St. Taube- ja rozumiem doskonale, że jest to kampania Pana Żurka, który dopiero pod koniec kadencji zaczyna pracować. Był przewodniczącym całą tą kadencję i mógł szybciej zająć się tym tematem i zmobilizować przewodniczących pozostałych komisji do podjęcia tego tematu. Ja doskonale wszystko pamiętam. Pilnuję wszystkiego, Panie przewodniczący. Cieszy mnie bardzo, że Pan też pamięta o tych problemach i zacznie o tym rozmawiać. Proszę tu czegoś nie insynuować. Ja jedynie oświadczyłem, że od 2000 r. nie został rozpatrzony żaden wniosek i żadna rodzina oraz żadna osoba nie zostały umieszczone na liście kandydatów do objęcia mieszkania socjalnego. Chodziło mi jedynie o rozpoczęcie weryfikacji list osób spełniających kryteria tylko do mieszkań socjalnych. Wiem, że to się ma teraz rozpocząć i że odbędzie się to też w ramach kampanii wyborczej.


Wiceprzewodnicząca Joanna Zielińska- Społeczna Komisja Mieszkaniowa obraduje co roku dwukrotnie. Na każde posiedzenie otrzymujemy pełne sprawozdanie z tego, co się w tym zakresie dzieje. Nie jest prawdą, że nie przyznano żadnych mieszkań. Za każdym razem otrzymujemy informację, ile mieszkań zostało zasiedlonych na czas nieoznaczony, ile jest mieszkań socjalnych, ile mieszkań się zwolniło, dlaczego są dostępne lub dlaczego dostępne nie są. Komisja pracuje rzetelnie i mam nadzieję, że Pan Taube to potwierdzi. Tworzymy listy wtedy, gdy jest co dzielić. Zlecaliśmy wydziałowi weryfikowanie list tylko dlatego, że pojawiły się nowe budynki. Komisja zbierze się 25 i 26 kwietnia i znowu przeanalizuje wszystkie wnioski. Jeśli chodzi o sprawozdanie, to nie będę składała w kwietniu sprawozdania z tego, co się działo w listopadzie, bo byłoby to śmieszne. Proszę zwrócić uwagę, że nasze wnioski zostały przyjęte przez Prezydenta na Kolegium i w tym momencie przekazano informację o odbytych pracach.


J. Milewski- odniosę się do kwestii pytania, jakie skierował na piśmie do Przewodniczącego RM radny Borkowski i które w konsekwencji trafiło do Dyrektora UM. Razem z Panem Borkowskim mam przyjemność pracować w Komisji Rewizyjnej i nigdy nikt nikomu nie zamykał drogi do wyjaśnienia jakiejkolwiek kwestii. W kwestiach, które poruszali także radni opozycji komisja pracowała w sposób merytoryczny. Spokojnie można było zadać te pytania na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. Nie wiem, dlaczego zabrakło Państwu zaufania do Pana radnego Borkowskiego i dlaczego nie poprosiliście go, aby rozpoczął wyjaśnianie tych kwestii z pozostałymi członkami Komisji Rewizyjnej. Można to było w normalnym trybie spokojnie wyjaśnić. Gościliśmy wszystkich decydentów i zdecydowana większość członków komisji nie odczuwa niedosytu w zakresie uzyskiwanych informacji co do realizacji budżetu. Muszę te wystąpienia odczytać jako działalność polityczną.


J. Kalinowska- dziękuję Panu Stasiakowi, że wypełnił delgację uchwały rady i poinformował radnych o sytuacji mieszkaniowej w Gdyni.
Panie Milewski: w grudniu 2004 r. prosiłam o wykaz fundacji korzystających z mienia gminy. Mieliśmy informację w 2005 r. o rozliczeniu nakładów, a więc musieliśmy oddać pieniądze. Można to więc porównać do zaciągnięcia kredytu. Nie otrzymałam takiej informacji w 2004 roku i przez cały 2005 rok. Wnioskowałam o to m.in. do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na mój wniosek zareagował tylko Pan Żurek, za co mu dziękuję. Panu Przewodniczącemu RM dziękuję, że przekazał moje wnioski komisjom. To nie jest sprawa polityczna, tylko po prostu prosimy o informacje, których nie otrzymujemy i dlatego żądamy w formie pisemnej udzielenia stosownych wyjaśnień.


Ad vocem głos zabrał radny A. Borkowski: - Mówiłem już, że współpracuje mi się dobrze z członkami Komisji Rewizyjnej. Wszelkie dokumenty, o dostarczenie których wnoszę na komisji, otrzymuję. Nawet sam z upoważnienia komisji kontrolowałem sposób załatwiania skarg wpływających do urzędu. Obecnie chodzi o to, abyśmy mogli korzystać z naszych ustawowych i statutowych uprawnień. Każdy radny ma prawo wględu w dokumenty, a także każdy obywatel. Potwierdzam to, co mówił przewodniczący Komisji Rewizyjnej - pracuje się w tej komisji dobrze, a nawet wszyscy potrafimy trzymać "języki za zębami", kiedy trzeba.


M. Wołek- nie tylko to czynimy, co powiedział radny Borkowski, ale czasami nawet głosujemy wszyscy tak samo. Wracając zaś do meritum dyskusji: w imieniu klubu radnych "Samorządność" rekomenduję Państwu udzielenie Prezydentowi absolutorium.


UCHWAŁA NR XLI/956/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2005 została przyjęta: 22/3/0


Prezydent Wojciech Szczurek- serdecznie dziękuję za udzielenie absolutorium. Jestem przekonany, że wątki dyskusji tu rozpoczętej będą kontynuowane na posiedzeniach komisji, a także na kolejnych sesjach. Myślę, że pojawią się wnioski, które będą efektem naszych wspólnych poszukiwań wspólnego dobra, bowiem wierzę, że tu, na tej sali będziemy poszukiwać tego, co będzie bardziej dodawać niż dzielić.
Dostarczę Panu Borkowskiemu pełną opinię prawną nt. poruszonych przez niego kwestii, oczywiście za pośrednictwem Pana Przewodniczącego.
Panu Taube dziękuję za sumienną lekturę programu "Samorządności" i namawiam, aby w tym wysiłku nie ustawał. To naprawdę dobry znak.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję - zarówno za udzielenie absolutorium jak i przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu w roku 2005. Dziękuję serdecznie za rzetelną pracę i wielki wysiłek wszystkim wiceprezydentom, a szczególnie Panu skarbnikowi i całemu pionowi skarbnika. Dziękuję za dzisiejszą debatę.


Ad 5.3.
Skarbnik Miasta K. Szałucki poprosił o przyjęcie projektu, który - jak wyjaśniał -doprecyzowuje zasady umarzania odsetek, przenoszenia terminów i po trzecie - rozkładania na raty należności egzekwowanych przez ABK. Powinność ta została nałożona art. 43 ustawy o finansach publicznych. Ustawodawca wziął pod uwagę interes społeczny i wskazał sposób postępowania w przypadkach czynności w.w.
Skarnik zwrócił też uwagę na mechanizm kontrolny związany z omawianymi czynnościami. Jest on wprowadzony celem uniknięcia w przedmiotowym zakresie nadużyć lub nadintepretacji prawa. Polega on na zobowiązaniu kierowników ABK-ów do składania kwartalnych sprawozdań na ręce Prezydenta w zakresie umarzanych odsetek od kwot podstawowych. Ponadto kierownicy ABK-ów nie mogą przekroczyć bariery w postaci 3 tys. zł. Tym samym umorzenia nie mogą mieć charakteru czynności automatycznej.


Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


J. Kalinowska- uważam, że przyznaje się kierownikom ABK-ów zbyt duże uprawnienia. Moim zdaniem kwota umorzenia powinna być niższa (mowa o kwocie maksymalnej: 3 tys. zł. - p.p.).


UCHWAŁA NR XLI/957/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 5.4.
Prezentująca projekt Wiceprezydent E. Łowkiel przypomniała na wstępie, iż kompetencją RM, wynikającą z ustawy o porządku i czystości w gminach jest przyjęcie uchwały określającej główne górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości. Ustawa proponuje także zróżnicowanie stawki dla odpadów zbieranych w sposób selektywny i dla odpadów zbieranych bez selekcji.
Wiceprezydent poinformowała szczegółowo o wysokości poszczególnych stawek zgodnie z treścią paragrafów załączonej uchwały.
- Wyliczenie stawek - mówiła dalej pani Łowkiel - zostało dokonane na podstawie danych związanych ze średnią ilością odpadów jakie produkuje mieszkaniec Gdyni i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców odbierających odpady, a także ciężarem tych odpadów. Celem ustawodawcy jest przyznanie Miastu kompetencji w określaniu stawek i stworzenie takiej sytuacji, w której każdy właściciel nieruchomości będzie posiadał umowę na odbiór nieczystości (ustanowiony jest wymóg stworzenia rejestru umów). Ustawa nakłada na Miasto obowiązek określenia górnych stawek. W sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie ma umowy na odbiór odpadów Prezydent Miasta decyzją administracyjną ustanawia wymóg odbioru odpadów przy zastosowaniu górnych stawek. Ma to służyć dyscyplinowaniu właścicieli. Ja zakładam, że temu właśnie celowi będą służyć te górne stawki. Nie da się bowiem określić precyzyjnie kosztu odbioru odpadów jaki przypada na danego mieszkańca Gdyni, ponieważ zależy on od wielu czynników. Jest to przede wszystkim kwestia dobrowolnej umowy podpisanej z firmą (na terenie Gdyni działa kilkanaście firm zajmujących się zbiórką odpadów). Tak więc budujemy dopiero system, który być może w przyszłości trzeba będzie jeszcze zmieniać. Nie poszliśmy tropem miast, które proponują dwadzieścia parę stawek maksymalnych w zależności od częstotliwości odbiorów, wielkości pojemników i rodzaju zabudowy. Wydaje się, że jest to niepotrzebna komplikacja, która niczemu by nie służyła.


Opinie komisji
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


UCHWAŁA NR XLI/958/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 5.5.
Wiceprezydent M. Stępa- Wysoka Rada oddaliła w swoim czasie skargi osób na ustalenia planu zagospodarowania dzielnicy Chylonii, którym przysługuje prawo skarżenia się na decyzje rady. Te osoby z takiej możliwości skorzystały, wobec czego czeka nas teraz rozpatrywanie tych spraw przed sądem. Przedmiotowy projekt ma umożliwić reprezentowanie RM przez odpowiednich, merytorycznie przygotowanych urzędników.


Opinie komisji j.w.


Radny A. Borkowski zapytał, czy nie można jedną uchwałą rozwiązać wszystkich tego typu spraw jak przedmiotowa.


M. Stępa- jak Państwo wiecie, nie jest to pierwsza tego typu sprawa. Obecnie pogląd prawników jest taki, że należy wyposażać reprezentantów rady w taką uchwałę w konkretnej sprawie. Skoro więc nasi radcy prawni stwierdzają taki wymóg, to mnie nie pozostaje nic innego jak zwracać się o to do Państwa.


UCHWAŁA NR XLI/959/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia upoważnienia do zastępowania przed sądami administracyjnymi Rady Miasta została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 5.6.


E. Łowkiel- prowadzenie gimnazjów dla dorosłych jest zadaniem własnym gminy. Próbowaliśmy utworzyć też gimnazjum przyspasabiające do pracy, ale było tym zbyt małe zainteresowanie. Gimnazjum dla dorosłych utworzyliśmy przy średniej szkole zawodowej. Okazało się, że jesteśmy jedyną gminą, która otworzyła takie gimnazjum, wobec czego okoliczne gminy zaczęły "podrzucać" nam dzieci, które - z różnych powodów - były wyrzucane z miejscowych szkół. Ponieważ jest to zadanie własne, postanowiliśmy położyć temu tamę. Nie jest to szkoła ponadgimnazjalna. Rozumiem, że taka gmina jak Kosakowo nie jest w stanie utworzyć klasy dla dorosłych, bo nie uzbiera takiej liczby uczniów, natomiast Rumia czy Wejherowo są w stanie taką klasę utworzyć. Były już przypadki, że wyrzucano dziecko w ciąży i podsyłano do gimnazjum. To nie jest powód do wyrzucenia. Takie dziecko też ma prawo skończyć gimnazjum rejonowe. Proponuję więc tą uchwałą wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia z Kosakowem. Ta uchwała będzie podstawą do wyliczenia kosztów.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


A. Borkowski- kto ma to wykonać? Powinno się zapisać, że np. powierza się realizację uchwały Prezydentowi Miasta.


UCHWAŁA NR XLI/960/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Miasta Gdyni z Gminą Kosakowo w sprawie umożliwienia kształcenia osobom zamieszkałym w Gminie Kosakowo w Gimnazjum dla Dorosłych wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni, ul. Śmidowicza 48 zostaała przyjęta jednogłośnie /26/


Ad 5. 7
E. Łowkiel- jest to kolejna uchwała wynikająca z potrzeby dopisania do rejonu ulic, które w międzyczasie powstały oraz z potrzeby dokonania zmiany w rejonizacji jeśli chodzi o ulicę Górniczą. W Wielkim Kacku przybywa mieszkańców, w związku z czym jest potrzeba ograniczenia rejonu szkoły Nr 46. Zmiana jest też w interesie SP Nr 20 - możliwe będzie zapewnienie w niej miejsc wszystkim dzieciom z rejonu do szkoły przypisanego.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


Radny A. Borkowski ponownie zwrócił uwagę na brak zapisu o wykonaniu postanowień uchwały.


E. Łowkiel- w moim przekonaniu wykonanie wynika z kompetencji określonych ustawowo. Sprawdzę to.


UCHWAŁA NR XLI/961/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 20 i Szkoły Podstawowej Nr 46 została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 5.8.
Projekt - zgodnie z treścią zał. - przedstawiła p. E. Łowkiel


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XLI/962/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 15 w Gdyni ul. Staffa 10 została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 5.9.
Projekt przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak: - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa rozpoczyna procedurę przygotowawczą do zbywania lokali mieszkalnych na rzecz najemców i w tym momencie niezbędne jest wyposażenie ksiąg wieczystych i aktów notarialnych w dostępność prawną (bo fizycznie już istnieje) do drogi publicznej przy ul. Płk-a Dąbka.
Reszta informacji jak w zał.


Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


UCHWAŁA NR XLI/963/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej dla zabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Płk. Stanisława Dąbka została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 5.10
Projekt przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.
Autopoprawka: w podstawie prawnej przed słowami "ustawy o gosp.nieruchomościami" dodanie: art. 15 ust. 1.
Wprowadzenie powyższego przepisu Wiceprezydent uzasadniał tym, iż w przypadku wystąpienia różnicy w wycenie działek, art. 15 ust. 1 zawiera procedurę postępowania między stronami.
Jak dalej wyjaśniał pan Stasiak, na przedmiotowym gruncie wyznaczono drogę, która znalazła się na działce osoby fizycznej i stąd po stronie właścicieli przedmiotowej nieruchomości powstało roszczenie, które zaspakaja proponowana zamiana.


Opinie komisji j.w.


J. Kalinowska- jak widzę, w Gdyni obowiązuje nowa jednostka miary: "około". Czy kryją się pod tym dwa palce, czy dwie stopy, czy też 100 m?


B. Stasiak- dokonujemy oceny stanu prawnego wg księgi wieczystej. Cała procedura będzie wymagała wznowienia granic. Mogą wystąpić drobne różnice po dokonaniu podziału i nie chcemy Państwu ponownie tą sprawą angażować. Wznowienie granic może spowodować zmiany rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu metrów.


UCHWAŁA NR XLI/964/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 5.11
Autopoprawka: do podstawy prawnej wpisanie art. 15 ust. 1 (jak w punkcie wyżej).
Pozostałe informacje przekazane przez wiceprezydenta jak w projekcie stanowiącym załącznik.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLI/965/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej - DROGA RÓŻOWA ETAP IV została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 5.12
B. Stasiak- jedna z dróg serwisowych przebiega przez działkę, której użytkownikiem wieczystym jest Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która wyraziła zgodę na prowadzenie tam prac inwestycyjnych. Przedmiotowy projekt zdejmuje ze Sp-ni dolegliwość w postaci użytkowania wieczystego - gmina kupi ten grunt.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XLI/966/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nabycia na rzrecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wiezystego ustanowionogo na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej pod budowę ulicy Orlicz-Dreszera - TRASA KWIATKOWSKIEGO - III przedsięwzięcie została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 5.13
Wiceprzydent Marek Stępa- mieszkańcy ulicy Halickiej wystąpili z wezwaniem do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą o ustanowieniu planu. Państwo Bolda są mieszkańcami ulicy Halickiej. Nie wiadomo, czy mają oni jakiekolwiek upoważnienie do reprezentowania także mieszkańców ulicy Stryjskiej. Traktujemy to jako wezwanie 2. osób fizycznych. Osoby te nie zdefiniowały, o jaki interes prawny chodzi. Kontestują jedynie fakt, iż w planie miejscowym, przyjętym przez Wysoką Radę, na terenach, które zamieszkują, nie jest przewidziana funkcja mieszkaniowa. Z pewnością jest to naruszenie ich interesu faktycznego. Nie jest to natomiast naruszenie interesu prawnego, ponieważ Państwo Bolda nie dysponują tytułem prawnym do zajmowanego przez siebie terenu. Biorąc więc pod uwagę kwestie formalne wezwanie nie może być uwzględnione.


Opinie komisji j.w.


J. Kalinowska- teren pracowniczego ogrodu przy ul. Halickiej jest własnością gminy Gdynia. Wg danych ewidencji gruntów użytkownicy nie posiadają prawa do tego terenu. Nie zostały ustalone granice działek. Jak to się ma do nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z roku 2005?
Pani Kalinowska zacytowała art. 41 ust. 1 przywołanej ustawy: "Pracownicze ogrody działkowe istniejące w dniu wejścia w życie ustawy stają się rodzinnymi ogrodami działkowymi w jego rozumieniu" oraz ust. 2: "pracownicze ogrody działkowe o nieuregulowanym stanie prawnym, a zarejestrowane w rejestrze pracowniczych ogrodów działkkowych /.../ stają się rodzinnymi ogrodami działkowymi w rozumieniu niniejszej ustawy".
- Wiem, że pismo w tej sprawie wpłynęło do urzędu 19 stycznia tego roku. Czy w tej chwili nie jest to jednak interes prawny autorów wezwania? Jaka jest sytuacja ogrodów działkowych? Któryś z artykułów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, że jeśli Pan Prezydent uwzględni uwagę, to odnośnie stosownego kawałka gruntu powinna być powtórzona procedura. To się nie odbyło i plan uchwaliliśmy. Jak to się ma do nowej ustawy?


M. Stępa - zacznę od stwierdzenia, że ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych dotyczy rzeczywiście pracowniczych ogrodów działkowych, które - jeśli istniały w chwili wejścia w życie ustawy - przekształcają się w rodzinne ogrody działkowe. Rzecz jednak w tym, że likwidacja tego pracowniczego ogrodu działkowego odbyła się 45 lat temu. Gdyby ktoś próbował wywodzić, że jednak ta likwidacja nie była skuteczna, to wówczas interes prawny miałby ogród, a nie Państwo Bolda. Ustawa nie w każdym przypadku wymaga dokonania zmiany, ale tylko tam, gdzie występują naruszenia treści uzgodnień z instytucjami uzgadniającymi. Jeśli dokonuje się zmian, które zaspakajają wnioskodawcę, a nie naruszają ustaleń planu, to powtarzanie procedury nie jest potrzebne. Oczywiście dokonywana jest taka ocena i ta ocena może być podważana. W naszym przekonaniu zmiany, które zostały dokonane, nie wymagały ani ponownego wyłożenia, ani ponownych uzgodnień.


UCHWAŁA NR XLI/967.06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XXVIII/648/05 RMG z dnia 23 lutego 2005 została przyjęta: 20/2/0


Ad 5.14
Jak informował wiceprezydent B. Stasiak, fundusz wysokiego ryzyka INWENO jest już trzecim funduszem uruchamianym w ramach sektorowych programów operacyjnych. Fundusz ten ma na celu przede wszystkim finansowanie inwestycji kapitałowych poprzez np. obejmowanie akcji, celem dokapitalizowywania mikro przedsiębiorstw zainteresowanych funkcjonowaniem na rynku nowoczesnych technologii.
Partnerami Gdyni w przedwsięwzięciu ma być województwo samorządowe, Gdańsk i Agencja Rozwoju Pomorza. Każdy z samorządów trójmiejskich złożyłby się po 300 tys. zł., natomiast agencja wniosłaby 100 tys. zł. Stworzy się w ten sposób spółkę z o.o., której kapitał preliminowany jest na kwotę początkowo 20 mln. zł. Tak więc udział Gdyni w wysokości 1/3 jest ze wszech miar uzasadniony.
Reszta informacji jak w zał.


Opinia Komisji Strategii - pozytywna


UCHWAŁA NR XLI/968/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia przez Gminę Miasta Gdyni spółki pod nazwą INVENO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został przyjęty jednogłośnie /21/.


Ad 5.15
Przed prezentacją projektu Przewodniczący RM St. Szwabski zwrócił uwagę, iż podpisy pod wnioskami, które otrzymuje, są często nieczytelne. - Tym razem 4 podpisy są czytelne, a co do pozostałych 2. mam już wątpliwości.


A. Borkowski- jest to już nasz piąty wniosek. Nieczytelne podpisy to podpisy radnych Mariusza Romana i Andrzeja Czaplickiego.


Pan St. Szwabski poprosił przyszłych projektodawców o składanie czytelnych podpisów pod przedkładanymi dokumentami - imię, nazwisko i podpis.


A. Borkowski- występujemy po raz kolejny z wnioskiem o przyjęcie projektu w sprawie zmian do Statutu. Z czego to wynika? Wynika to z tego, iż nadal obowiązuje wymóg tworzenia klubu przez członków stanowiących minimum 10 % składu rady. Dobrze by było, gdyby demokracja w naszej radzie obowiązywała w rozumieniu, że większość uznaje prawa mniejszości.


J. Kalinowska- zauważyłam, że Pan radny Wieczorek kręcił głową i odwracał się do Pana Czaplickiego z niezadowoleniem, że podpisał ten dokument. Równie dobrze Pan Kluba jako niezrzeszony mógłby współpracować z Panem Romanem i Panem Czaplickim. Moglibyśmy mieć więcej klubów i tym samym bardziej ożywioną dyskusję.


Jerzy Wieczorek- ja tylko zapytałem Pana Czaplickiego dlaczego podpisał się pod tym projektem. Myślałem, że Panowie Roman i Czaplicki zmieniają swoje ugrupowanie popierając Wasze działania.


Projekt uchwały w sprawie zmian do Statutu Miasta Gdyni nie został przyjęty: 2/16/0


Ad 5.16
Wiceprezydent Michał Guć- jest to kolejny projekt uchwały, dzięki któremu zwiększy się liczba dzieci kierowanych od rodziców do systemu rodzinnych domów dziecka. Nie wykluczone, że będziemy tych domów potrzebować jeszcze więcej. Kadra domu jest w pełni przygotowana do samodzielnego działania.


UCHWAŁA NR XLI/969/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 6 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /19/


Ad 5.17
B. Stasiak- mamy obecnie 3. etap i 40. uczestników konkursu. Wśród nich jest 32. gdynian, po 2 osoby z Gdańska i Sopotu i po jednej z Wejherowa, Tczewa, Elbląga, Pruszcza Gdańskiego.
Reszta informacji jak w z

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Data udostępnienia informacji: 12.04.2006