Sesja nr XL z dnia 2006-03-15

PORZĄDEK OBRAD
XL SESJI RADY MIASTA GDYNI
15 marca 2006 roku
Godz. 12.00, s. 105 UM


1. Otwarcie sesji Rady Miasta,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu XXXIX Sesji Rady Miasta,

4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2005,

4.2. zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXXVII/885/05 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2006,

załączniki

4.3. zmiany treści uchwały nr XXXIII/828/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia;

4.4. zawarcia umowy o współpracy pomiędzy gminą Gdynia a miastem Haikou w Prowincji Haikou w prowincji Hainan w Chińskiej Republice Ludowej;

tekst umowy

4.5. utworzenia Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

4.6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni, obszar dawnego "Polifarbu";

4.7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulicy Olimpijskiej

4.8. skargi Jana Jendrzejeka na uchwałę Nr VIII/338/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 maja 1999 r. i uchwałę Nr XXXII/770/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 r.;

4.9. skargi Józefa Dargacza na uchwałę Nr VIII/338/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 maja 1999 r. i uchwałę Nr XXXII/770/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 r.;

4.10. skargi Aleksego Nowaka na uchwałę Nr VIII/338/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 maja 1999 r. i uchwałę Nr XXXII/770/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 r.;

4.11. wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, aportem w postaci prawa własności nieruchomości;

4.12. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Miasta Gdyni a Samorządem Województwa Pomorskiego;

4.13. powołania Rady Muzeum Miasta Gdyni;

4.14. zmiany uchwały Nr 360/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdyni;

4.15. nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Gdyni przy ul. 10 Lutego 26;

4.16. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej 27;

4.17. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej 76;

4.18. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szturmanów 13 a;

4.19. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Sosnowej 12;

4.20. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Górnej;

4.21. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej przy ul. Stokowskiego 2 na rzecz jej użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec";

4.22. zmian do Statutu Miasta Gdyni


5. Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej.

6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.

7. Interpelacje.

8. Informacje.

9. Wolne wnioski.

10. Ustalenie terminu następnej sesji.

11. Zakończenie obrad.Protokół z sesji Rady Miasta:
PROTOKÓŁ NR 39/06
XXXIX SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 15 lutego 2006 r.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji RM.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXXVIII Sesji RM.
4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni;
4.2. zmiany treści Uchwały Nr VI/238/99 RMG z dnia 24 marca 1999 r. w spr. zmian organizacyjnych i nadania Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Gdyni oraz zmiany treści Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni;
4.3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia;
4.4. zamiaru likwidacji Technikum Elektronicznego Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni, ul. Śmidowicza 49;
4.5. zamiaru stopniowej likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77;
4.6. zamiaru stopniowej likwidacji VII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni, ul. Morska 79;
4.7. zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego Nr 2 w Zespole Szkół w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdyni, ul. Chylońska 237;
4.8. zamiaru likwidacji Technikum Elektronicznego Nr 1 w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, ul. Sambora 48;
4.9. zamiaru likwidacji Technikum Handlowego w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni, ul. Orłowska 57;
4.10. zamiaru likwidacji Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77;
4.11. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek drogowych w ulicy Starodworcowej;
4.12. przejęcie w drodze darowizny przez Gminę Miasto Gdynia od Skarbu Państwa nieruchomości lokalowej poł. w Gdyni, przy ul. Starowiejskiej 25;
4.13. zmian do Statutu Miasta Gdyni;
4.14. zatwierdzenia projektu "Utworzenie Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni";
4.15. współpracy z College of Social Sciences w Kłajpedzie w ramach projektu "Creating network for development and promotion of cross-border active education of Gdynia & Klaipeda" oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu;
4.16. zatwierdzenia projektu www.innowacje.gdynia.pl;
4.17. utworzenia Ośrodka Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych przy Domu Dziecka w Gdyni, w ramach struktury organizacyjnej Domu Dziecka w Gdyni
5. Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.


Materiały związane z przedmiotem obrad załączone są do niniejszego protokołu.
Pełne brzmienie opinii komisji jak w biuletynie stanowiącym załącznik.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.


Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.Ad 1.
Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący Rady Miasta Gdyni, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.
Wiceprezydent Marek Stępa wniósł o przesunięcie z punktu 4.12 zaplanowanego porządku projektu uchwały w spr. zmiany treści Uchwały /.../ w spr. zmian organizacyjnych ... na początek porządku, tj. w miejsce punktu 4.1, tak swój wniosek uzasadniając: - Projekt ma być referowany przez Dyrektora UM Jerzego Zająca, który będzie zmuszony do opuszczenia gmachu urzędu z tytułu pilnych obowiązków. Chcielibyśmy, żeby właściwa osoba zreferowała ten projekt, a jednocześnie, żeby Pan Dyrektor wywiązał się ze swoich pozostałych obowiązków.


Wiceprezydent Michał Guć wniósł o wprowadzenie, w trybie nadzwyczajnym, 4. projektów, z czego 3 - jak wyjaśniał Wiceprezydent - dotyczą przystąpienia Miasta do projektów europejskich. W 2. przypadkach instytucja zarządzająca Działaniem 2.6. stosunkowo późno poinformowała, że konieczne będzie podjęcie przez radę uchwał. Potencjalny termin składania wniosków może wystąpić już w marcu. W przypadku trzeciego projektu (Interreg IIIA) termin składania wniosków też będzie obowiązywał przed kolejną Sesją RM, a stosunkowo późno udało się znaleźć partnera dla realizacji programu. Czwarty projekt dotyczy utworzenia ośrodka adaptacyjnego. Pracownicy domu odbierają w tej chwili certyfikaty pozwalające na prowadzenie domu. Nie chcemy koniecznych procedur opóźniać o miesiąc.


Radny Adam Borkowski zgłosił wniosek o wycofanie z porządku projektu uchwały w spr. Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej (tytuł jak w punkcie 4.12 zaplanowanego porządku) uzasadniając, iż w projekcie występuje szereg błędów, także prawnych. - W stosownym momencie uzasadnię powyższe - zapowiedział radny Borkowski.


Wniosek o przesunięcie projektu uchwały w spr. zmiany treści Uchwały Nr VI/238/99 RMG z dnia 24 marca 1999 roku w spr. zmian organizacyjnych i nadania Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Gdyni oraz zmiany treści Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni, w miejsce punktu 4.1. został przyjęty: 22/0/3


Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad, w trybie nadzwyczajnym, 4 projektów zgłoszonych przez Wiceprezydenta M. Gucia (tytuły jak w przyjętym porządku, w punktach 4.14, 4.15, 4.16, 4.17) został przyjęty jednogłośnie: 25 gł. za.


Wniosek radnego A. Borkowskiego o zdjęcie z porządku projektu uchwały występującego w zaplanowanym porządku obrad pod numerem 4.12 (Regulamin Straży Miejskiej) nie został przyjęty: 3/21/1


Porządek obrad zmodyfikowany w wyniku przyjętych wniosków (patrz wyżej) został przyjęty: 24/0/1


Ad 3.
Jolanta Kalinowska- mam uwagę w stosunku do wypowiedzi Pani Ewy Łowkiel, w której twierdziła, że nie ma ustawowego obowiązku składania sprawozdań radzie co do realizacji programu w spr. przeciwdziałania alkoholizmowi. Stwierdziła tak w związku z tym, iż chciałam wnieść poprawkę, aby obligatoryjne było sprawozdawanie Radzie w kwestii realizacji programu. Chciałabym zacytować art. 11 ...


St. Szwabski- czy ma Pani jakieś uwagi do protokołu?


J. Kalinowska- chciałam wyjaśnić nieprawidłowość. Następna sprawa: akurat wyszłam z sali gdzie odbywają się obrady i siedząc obok, w innej sali, usłyszałam, iż Przewodniczący RM przepraszał za wystąpienie osoby "niezrównoważonej psychicznie". Nie wiem, czy nie dotyczyło to przypadkiem mojej osoby. Nie odnotowano takiej wypowiedzi w protokole, ale ja ją słyszałam. Chciałabym się dowiedzieć, kogo to dotyczyło.


Przewodniczący RMG stwierdził, iż przy uwzględnieniu powyższej uwagi protokół XXXVIII Sesji RMG uważa za przyjęty.


Ad 4.1.
Wniesienie projektu pod obrady uzasadniał Dyrektor UM Jerzy Zając: - Na dzień dzisiejszy Straż Miejska liczy 70 etatów, zaś ulice są patrolowane każdego dnia przez 18 do 20 funkcjonariuszy. Nasilenie aktywności Straży jest w różnych dzielnicach bardzo różne. Dzielnica Orłowo uchodzi za dzielnicę najbardziej bezpieczną, ale też powinna być monitorowana. Funkcjonuje w niej 5 strażników dysponująch 7. koniami. Efektywność straży w dzielnicy Orłowo zdecydowanie odbiega od efektywności w innych dzielnicach (średniej jeśli chodzi o liczbę interwencji) - chodzi m. in. o liczbę wręczanych mandatów, pouczeń, itp. Wynika to z różnych przyczyn. Fakt pracy na koniach predystynuje do innego czasu pracy. Jest to od 4,5 do 5 godzin dziennie. Wynika to z konieczności wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i różnych obowiązków związanych z opieką nad końmi. Warunki pogodowe także są tu istotne.
W urzędzie, w wyniku presji i nacisku Kolegium Prezydenta, ciągle szuka się rezerw i oszczędności. M. in. Państwo postulujecie wzmożenie ochrony (np. gmachu urzędu). Od jakiegoś czasu w mediach toczy się dyskusja nad likwidacją oddziału. Co z niej wynika? Głównie refleksja, że konie są piękne i koni żal. Naszym argumentem jest bezpieczeństwo w mieście. Klif z koniami w tle to na pewno piękny widok, ale i kosztowny. Koni nie żal, bo one pozostaną. Jak Państwo zapewne wiecie, fundacja PROKOM-u nie prowadzi obecnie hipoterapii, ponieważ skończył się czas obowiązywania umowy. Były takie domniemania, że Miasto oddało PROKOM-owi teren za 1 zł. Oczywiście jest to bzdura. PROKOM zakończył swoją misję na Kolibkach i prowadzenie zajęć hipoterapii przejął GOSiR. Świadczeniem tego typu usług w zakresie rehabilitacji zajmą się być może kompetentne ciała społeczne czy wyspecjalizowane organizacje pozarządowe. Sprawa szkółki jeździeckiej wiąże się też z kwestią zwierząt. Część koni nie może już pracować, w związku z tym dożywają w stajni. Tym koniom, broń Boże, nic się nie stanie - taka jest wola i Miasta i dotychczasowego dzierżawcy. Te konie dożyją swoich lat nie tylko w Kolibkach, ale być może pod opieką innych organizacji, na koszt PROKOM-u. Część koni znajdujących się w ewidencji Miasta także nie może pracować, ale na pewno decyzje, jakie zostaną w tej kwestii podjęte, będą bardzo humanitarne. Konie w gminie pozostaną. Jesteśmy po rozmowach i wszystko jest "podopinane". Część strażników posiadających uprawnienia do jazdy konnej (jest ich ok. 10) będzie na pewno dalej funkcjonować w sferze recepcyjnej działalności straży (w związku z Festiwalem Filmów Fabularnych, czy przy okazji innych uroczystości). Mamy sprzęt nadający się do parady, ale do pernamentnej jazdy już nie. Jest to bardzo kosztowna sprawa. W czasie obowiązywania umowy zawartej z PROKOM-em konie miały godne życie. Konie były żywione przez PROKOM, opiekowali się nimi stajenni zatrudnieni przez PROKOM. Dzisiaj, kiedy przechodzimy na własny rachunek, wszystkie koszty związane z końmi ponosiłoby Miasto.
Wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Statutowa- pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Bezpieczeństwa)- pozytywna


DEBATA:


Jolanta Kalinowska- nie mamy w budżecie tego roku pieniędzy na konie, tak więc de facto tego oddziału nie ma już od stycznia. Wprowadzamy dzisiaj kosmetyczne poprawki w Regulaminie Straży Miejskiej. Tydzień temu prosiłam Wiceprezydenta Stasiaka o dostarczenie całego Regulaminu wszystkim radnym. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam tego dokumentu.


Adam Borkowski- nie mam zastrzeżeń co do meritum projektu. Podzielam stanowisko Pana dyrektora. Mam natomiast sporo zastrzeżeń do sposobu wprowadzenia tego przepisu. Uchwała, której zmiana dotyczy, była przedmiotem wspólnego posiedzenia Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa oraz Komisji Statutowej i zaskoczony jestem, że Komisja Statutowa - szczególnie zaś jej przewodniczący - nie wychwycili szeregu uchybień proceduralnych. Udało mi się dotrzeć do Regulaminu straży dzięki uprzejmości pracowników biura rady.
Radny Borkowski wskazał na wady zapisów Regulaminu:
- § 6 pkt 3g: "...doprowadzanie osób nietrzeźwych do Izby Wytrzeźwień" - radny poinformował, iż na zadane przez siebie pytanie na posiedzeniu Komisji Samorządności dot. przypadków doprowadzenia nietrzeźwych przez straż, uzyskał odpowiedź, że taki przypadek nie miał miejsca. Radny stwierdził: - Okazuje się więc, że jest to zapis zbędny (jeśli się mylę, to znaczy, że wprowadzono mnie w błąd na posiedzeniu komisji);
- § 14 pkt 5: "... planowanie służby i dostosowywanie jej do aktywnych potrzeb". Radny Borkowski zwrócił uwagę, iż wskazane byłoby zastąpienie słowa: "aktywnych" słowem: "aktualnych", po czym stwierdził: - Możnaby to zmienić;
- § 21: "... oddział ochrony budynku urzędu ..." - budynki urzędu znajdują się w kilku miejscach i to też należałoby skorygować;
- uchyla się § 22, a nie zmienia się numerów kolejnych paragrafów;
- w przepisach (§ 24) jest mowa o tym, że do zadań straży należy całodobowa ochrona budynku urzędu przy współpracy z portierami - należałoby chyba dopisać, że także we współpracy z Dyrektorem Urzędu
Zwracając się do przewodniczącego Komisji Statutowej, radnego Marka Łucyka, pan A. Borkowski mówił: - Można by te zmiany przy okazji - Panie przewodniczący - wprowadzić.
Na koniec wystąpienia radny Borkowski stwierdził: - Jest to projekt niedopracowany pod względem formalnym i jest to - myślę - niedopatrzenie przewodniczącego Komisji Statutowej.


J. Zając- nie ukrywam, że bałem się, iż popełniliśmy jakąś "skuchę". Rzeczywiście od czasu przyjęcia Regulaminu nastąpiło wiele zmian. Trwa obecnie dyskusja między nowym Komendantem Straży Miejskiej a prawnikami nad aktualizacją tego dokumentu (jest on zresztą w "Monitorze" i nie ma problemu z dotarciem do niego). My ten Regulamin, oczywiście, będziemy zmieniać, ale nie sposób dopełnić wszystkich formalności, kiedy zmiany zachodzą z dnia na dzień. Ten Regulamin jest już rzeczywiście archaicznym dokumentem i pracuje się obecnie nad jego kompleksową zmianą. Sądzę, że na jednej z kolejnych sesji przedmiotem obrad będzie projekt nowego Regulaminu. W obecnym dokumencie jest rzeczywiście masę błędów, o wiele więcej niż to wykazał Pan radny Borkowski. Dzisiejsza zmiana dotyczy tylko oddziału konnego.
Dyrektor J. Zając zgłosił autopoprawkę odnoszącą się do § 2. projektu, zgodnie z którą zapis paragrafu brzmiałby nast.: "Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2006 r.".
Pan Zając poinformował ponadto: - W przyszłym miesiącu dostaniemy kolejny samochód, który skierujemy do patrolowania m.in. dzielnicy Orłowo.


St. Taube- dziękuję Panu Dyrektorowi za potwierdzenie tego, co mówiliśmy na temat słabości pracy Komisji Statutowej. Kiedy radni opozycji chcą wprowadzić zmiany, to Komisja Statutowa zastanawia się 3 miesiące. Dzisiaj szybko zmieniamy to, co jest wygodne i potrzebne. Zwracam się do Pana Łucyka z postulatem, aby aktywniej pracował nad dokumentami.
Przechodząc do kwestii projektu radny Taube wyraził wątpliwość, czy przyczyną wprowadzenia zmiany jest niska efektywność pracy oddziału konnego. - Skoro nie było dużo mandatów, to świadczy to jedynie dobrze o mieszkańcach - mówił pan Taube.
- Chciałbym usłyszeć, jaki będzie dalszy los tych koni. Czy dalej będą pod opieką PROKOM-u? Pracownicy już dzwonią do radnych lewicy (boją się radnych "Samorządności", bo boją się represji) i pytają, czy na pewno poinformuje się nas, jak sprawa przekazania tych koni będzie wyglądać. Czy konie będą mogły przejąć inne organizacje, czy tylko PROKOM?


J. Zając- za stronę formalno - prawną dokumentów odpowiedzialne są wydziały prawny i organizacyjny. W komisji nie ma zespołu prawników. Jest to sprawa odpowiednich służb w urzędzie, które powinny dbać o należyty stan prawny dokumentów.
Druga sprawa: obecnie na terenie Kolibek jest 40 koni, z tego przynajmniej 14 przeznaczonych jest do hipoterapii. 5 koni to zwięrzęta już "nieczynne" w sensie fizycznym. Pozostałe konie w części są własnością spółki, a w części Miasta. Będziemy kontynuować umowę z fundacją PROKOM-u co do szkółki, ale z mniejszą zdecydowanie liczbą koni. Kolibki w sensie sanitarnym nie są predystynowane do prowadzenia aż tak szerokiej działalności. Rodzi się inna koncepcja co do terenu Kolibek. Konie będą jeździły - w ramach szkółki - nie po terenie parku. Hipoterapię przekazaliśmy do GOSiR-u. Podpiszemy okresową umowę z fundacją, dzięki której kontynuowana będzie działalność szkółki. Konie będą w każdej chwili do dyspozycji strażników (będzie to w umowie), którzy w ramach czasu pracy dostaną godzinę, czy dwie na tydzień, z przeznaczeniem na jazdę konną. Niektóre konie mają po 19 lat, niektóre są bardzo młode. Na czas obowiązywania umowy te konie, które nie mogą pracować, będą w szkółce. GOSiR też prowadzi zajęcia hipoterapii. Kto dzisiaj chciałby karmić kilkanaście koni? Fundacja przez wiele lat przeznaczała bardzo dużo pieniędzy na prowadzenie hipoterapii.


J. Kalinowska- Pan Dyrektor powiedział, że z dnia na dzień coś uchwalamy. Myślę, że coś jest nie tak i tu usprawiedliwię Pana przewodniczącego Łucyka. Przerzucę winę na Przewodniczącego Rady Miasta. Nie mamy uchwalonego planu pracy komisji. Radni powinni wiedzieć, co jaka komisja robi. Będę o to dzisiaj wnioskować. O ile pamiętam, w budżecie tego roku nie ma środków na utrzymanie tego oddziału. Myślę, że zamysł o likwidacji powstał dużo wcześniej. Jestem zdziwiona jakością pracy prawników, wydziału organizacyjnego - że już od stycznia nie ma uchwały, skoro nie ma oddziału konnego.


J. Zając- są pieniądze w budżecie. Trwała bardzo ożywiona dyskusja na łamach prasy. Z uwagi na delikatność materii świadomie przedłużyliśmy czas na wymianę poglądów tak, aby wszyscy mieli możliwość wypowiedzenia się na ten temat. Mamy obecnie zimę, a w tym czasie konie funkcjonują w ograniczonym zakresie. Oddział konny w skali całego miasta to drobny incydent zaledwie i nie jest tu potrzebna zmiana konstytucji IV RP.


M. Łucyk- cieszę się, że radni opozycji tak się starają wpływać na pracę Komisji Statutowej. Niestety, Panie radny Taube, komisja nie zajmowała się całym Regulaminem Straży Miejskiej z tego względu, że zajmują się tym radcy prawni. Nie jest tak, że Komisja Statutowa siedzi i pisze Statut czy Regulamin Straży Miejskiej. Są do tego odpowiednie służby.
Odnosząc się do uwag radnego Borkowskiego (patrz wyżej) pan Łucyk stwierdził: - Przykro mi, że na posiedzeniu Komisji Samorządności i Statutowej, w trakcie omawiania projektu, nie zgłosił Pan żadnej ze swoich uwag. Zapraszam bardzo serdecznie Pana Borkowskiego na kolejne posiedzenia Komisji Statutowej - na jednym z nich na pewno będziemy się zajmować Regulaminem.


Jacek Milewski- Komisja Rewizyjna już 3 lata temu wnioskowała do Prezydenta o przemyślenie możliwości likwidacji oddziału konnego. Wskazywaliśmy na elementy ekonomiczne tego przedsięwzięcia. Cenię sobie gdyński samorząd, że patrzy też na kwestie społeczne - z takich właśnie względów utrzymywano ten oddział. Niestety, nie mieliśmy, jako Komisja Rewizyjna, szansy odnieść się do tego projektu - byliśmy zajęci inną pracą. Jestem przekonany, że ze względów ekonomicznych utrzymywanie tego oddziału nie ma sensu.


Radny St. Taube zwracając się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej mówił: - My (radni klubu SLD - p.p.) też będziemy głosować za likwidacją tego oddziału, ponieważ był to element programu SLD i chwała za to Prezydentowi, że realizuje w tej części nasz program.
Przechodząc do innej kwestii pan Taube mówił: - Przewodniczący Komisji Statutowej po raz kolejny "dał mi policzek". Nie będę teraz Panu "oddawał". Będę czekał. Będę obserwował pracę tej komisji, w której nie zasiada żaden radny opozycji. Jeśli wnosimy zmiany do Regulaminu, to - Panie przewodniczący (radny M. Łucyk) - apeluje się do wszystkich radnych (także opozycji), aby zgłaszali swoje uwagi, jeśli je mają. Wnoszę o niepodejmowanie dzisiaj tej uchwały i rozpatrzenie jej na kolejnej sesji. Mam nadzieję, że Pan Łucyk będzie odważny i zaproponuje to samo.


M. Łucyk- Pan Stanisław Taube znowu wprowadza na sesji swoje pomysły. Pan Taube brał udział w posiedzeniu komisji 8 lutego, ale nie zgłosił żadnych uwag, mimo że komisja opiniowała ten projekt. Rozumiem, że Pan Taube będzie pilnował mnie i komisji, ale wszystkie uwagi i propozycje nadal będzie przekazywał na sesjach?


St. Taube- na komisji nie było całego Regulaminu straży do wglądu. Pani Kalinowska prosiła o jego dostarczenie. Po wielkich bólach uzyskał go dopiero Pan Borkowski i dopiero wczoraj przeanalizowaliśmy ten dokument.


Mariusz Roman- mam uwagi do meritum, ale przy okazji chcę odpowiedzieć Panu Taube, że może nie jest tak, że to mieszkańcy są tacy dobrzy i dlatego nie ma komu wystawić mandatu w obszarach leśnych. Może po prostu skuteczność oddziału konnego, który może dotrzeć w każde miejsce, była tak wysoka, że tych mandatów było coraz mniej. Nie przemawiają do mnie argumenty oszczędnościowe. Zaoszczędzimy tylko 120 tys. zł., które - jak rozumiem - przeznaczymy na samochody terenowe, w których strażnicy będą patrolować obszary leśne. Nie jestem pewny, czy taki patrol będzie mógł patrolować cały areał leśny. Chyba nie doceniamy też aspektu prestiżowego. Pracując w Komisji Bezpieczeństwa, a i potem, zawsze opowiadałem się za pozostawieniem akcentów, które decydują o obrazie i wizytówce Miasta i dlatego dzisiaj będę się opowiadał za utrzymaniem tego oddziału.


A. Borkowski- jestem za likwidacją oddziału. Mój ojciec, oficer przedwojenny, przeszedł też szkolenie jeśli chodzi o sprawy ułańskie i mówił, że ułan służył w armii 2 lata, a konie 6 lat i w piątym roku służby lepiej od ułanów wykonywały komendy. Innymi słowy - koń stawał się mądrzejszy od ułana. Była to oczywiście dygresja.
W przedłożonym nam materiale nie ma informacji o wnioskodawcy. Z upoważnienia Prezydenta podpisał Pan Zając. Kto to firmuje?


St. Szwabski- Pan Prezydent.


A. Borkowski- uzasadnienie. A projekt?


St. Szwabski- ja się podpiszę pod uchwałą. Obiecuję.


UCHWAŁA NR XXXIX/915/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany treści Uchwały Nr VI/238/99 RMG z dnia 24 marca 1999 roku w sprawie zmian organizacyjnych i nadania Regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej w Gdyni oraz zmiany treści Regulaminu ogranizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni została przyjęta: 23/1/0


Ad 4.2
Projekt omówił Wiceprezydent Marek Stępa: - Dzięki decyzji Wysokiej Rady Gdynia rok rocznie zwiększa nakłady na ratowanie zabytków. W tym roku chcemy na to przeznaczyć 600 tys. zł., czyli znacznie więcej niż dotychczas, ale i znacznie mniej, niż można byłoby racjonalnie wydać. Zgodnie z zasadami, dwa razy w roku organizowane są konkursy, w których składane są wnioski dot. prac konserwatorskich. Na jeden z tych konkursów, w terminie do 30 września złożono 9 wniosków i dzisiejszy projekt jest rodzajem rozstrzygnięcia konkursu. Kolejne wnioski można składać do 30 marca tego roku. Siłą rzeczy podjęte będą wówczas decyzje dotyczące prac o mniejszym zakresie, bo pieniądze są do wydania w ciągu tego roku budżetowego. Obecnie nie można więc wydać wszystkich pieniędzy i stąd propozycja dokonania określonego podziału. Proponujemy zachowanie 100 tys. zł. na prace konserwatorskie przy zabytkach stanowiących własność gminy Gdynia. Pozostałe 500 tys. zł. przeznaczylibyśmy na dotowanie właścicieli uprawnionych do korzystania z tego typu dotacji, a uprawnieni są niekomunalni właściciele. Proponujemy, aby podział był dokonany w takiej proporcji jak 7 : 3. Na te 7 części składałoby się 351 tys. zł. przeznaczonych na projekty zgłoszone w obecnym rozstrzygnięciu konkursowym, resztę zaś przeznaczylibyśmy na dotowanie projektów, które pojawiłyby się w konkursie marcowym. Na konkurs zgłoszono 9 wniosków. Jeden z nich musiał być wykluczony na podstawie opinii prawnej. Był to wniosek dotyczący gmachu sądu rejonowego na Placu Konstytucji. Jest to co prawda obiekt o wartościach uzasadniających podjęcie prac konserwatorskich, ale należy on do podmiotu z sektora finansów publicznych. Proponujemy też nie dotować 2. innych obiektów, a mianowicie: kamienicy przy ul. Starowiejskiej 7 - jest to obiekt nie przygotowany jeszcze pod względem dokumentacyjnym. Drugi obiekt leży przy ul. 3 Maja . Obiekt ten był już dotowany przez kilka lat. Elewacje zewnętrzne są tam już pięknie odnowione. Jest to dobry przykład współpracy gminy ze wspólnotą mieszkaniową. Mamy jednak przekonanie, że obiekt ten wchłonął już znaczną ilość publicznych pieniędzy, natomiast są obiekty w znacznie gorszym stanie. Trwają prace projektowe i zlecone zostało przeprowadzenie stosownych ekspertyz. Zapotrzebowanie na środki jest znacznie większe niż możliwości udzielenia dotacji. Łącznie zgłoszono wnioski na kwotę 1 200 000 zł., a mamy tylko 351 tys. zł.
Wybrane obiekty są wpisane na listę wojewódzkiego rejestru zabytków, co jest warunkiem prawnym udzielenia dotacji. Podjęcie takich działań jest celowe w sytuacji, gdy właściciele mają środki na sfinansowanie co najmniej 25 % całkowitych kosztów. W niektórych przypadkach będzie to udział znacznie większy. Proponujemy podjęcie w pierwszym rzędzie takich działań, które będą miały na celu ratowanie substancji, a na później zostawienie działań estetyzujących.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Kultury- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXIX/916/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 4.3.
Prezentująca projekt Wiceprezydent Ewa Łowkiel, przypomniała o wpisaniu do budżetu przyjętego przez Wysoką Radę zobowiązań finansowych dot. 2. gdyńskich szpitali: Szpitala Miejskiego i Szpitala Morskiego. Celem zrealizowania tych zobowiązań niezbędne jest zawarcie porozumienia z Marszałkiem Województwa Pomorskiego.
Wiceprezydent podkreśliła, iż zobowiązania te są efektem obaw gdyńskich kardiologów o możliwości szybkiego uzyskania przez pacjentów, zagrożonych zawałem, pomocy - muszą być wiezieni do szpitali w Gdańsku. Wsparcie finansowe zadeklarowały także inne gminy, np. Wejherowo, które już wpłaciło określoną kwotę (50 tys. zł.). Adaptacja pomieszczeń będzie kosztowną inwestycją, ale drogi będzie przede wszystkim sprzęt medyczny.
Wiceprezydent poinformowała też o pewnych deklaracjach przyjścia z pomocą finansową ze strony ministerstwa zdrowia.
Reszta informacji jak w zał.


Opinia komisji:
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXIX/917/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia została przyjęta jednogłośnie /19/


Ad 4.4.
Blok projektów z zakresu edukacji przedstawiła Wiceprezydent Ewa Łowkiel.
- Luty jest miesiącem, w którym zwyczajowo już podejmowane są uchwały porządkujące sieć szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Sieć ta jest kształtowana odpowiednio do potrzeb. Kierujemy się tendencjami występującymi na rynku pracy i aspiracjami absolwentów gdyńskich gimnazjów. Wszystkie projekty mają w tytułach wpisane słowo: "zamiar". Projekty dot. samej już likwidacji zostaną wniesione pod obrady Wysokiej Rady po pozytywnym zaopiniowaniu owego zamiaru przez Kuratora, przy czym tylko pierwsze trzy projekty dotyczą właściwego zamiaru likwidacji, pozostałe mają charakter czysto formalny.
Przechodząc do meritum przedmiotowego projektu pani Łowkiel informowała: - Technikum Elektroniczne jest szkołą istniejącą obecnie li tylko na papierze - nie ma żadnej klasy, żadnego ucznia. Tak więc likwidujemy to, co i tak nie funkcjonuje.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


Stanisław Taube- jak będzie wyglądała sprawa etatów? Czy będą zwolnienia, czy nie?


E. Łowkiel- jeśli chodzi o ten projekt, to nie ubywa czegoś, czego nie ma.


UCHWAŁA NR XXXIX/918/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Elektronicznego Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Gdyni, ul. Śmidowicza 49 została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 4.5.
E. Łowkiel- 4 lata temu w prawie każdym zespole powołaliśmy liceum profilowane, ponieważ ten typ szkoły ministerstwo wprowadziło do struktury kształcenia. Niestety, ten typ liceum cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem absolwentów. Przyszedł więc czas na wygaszanie tego typu szkół. To, że ten typ szkoły jest nieporozumieniem, potwierdziły wyniki maturalne, które wypadły dramatycznie słabo. W przedmiotowym liceum nie było w tym roku szkolnym żadnej klasy pierwszej. Jest tam jedna druga i jedna trzecia klasa. Od września będzie już jedna trzecia klasa. Dyskusje z dyrektorami nt. wygaszania tych szkół rozpoczęły się już rok temu i wówczas podjęliśmy decyzję o zwiększaniu oddziałów technikum. W zespole jest jeszcze szkoła zasadnicza. Zamiast liceum będzie więc jedna klasa technikalna więcej, wobec czego nauczycielom przybędzie godzin. W tej szkole nikt nie straci pracy.


Opinia Komisji Oświaty j.w.


UCHWAŁA NR XXXIX/919/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77 została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 4.6
Jak informowała Wiceprezydent E. Łowkiel, aktualnie w VII Liceum Profilowanym funkcjonuje jedna druga i jedna trzecia klasa. Liceum funkcjonuje w zespole szkół o profilu mechanicznym, jeśli więc będzie zainteresowanie tym kierunkiem kształcenia, nie będzie zagrożenia ubytkiem liczby godzin, czyli utratą pracy przez nauczycieli.


Opinia Komisji Oświaty j.w.


UCHWAŁA NR XXXIX/920/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji VII Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni, ul. Morska 79 została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.7.
Wiceprezydent E. Łowkiel zaznaczyła, iż przedmiotowy projekt otwiera blok spraw związanych z zaleceniem, które - poprzez Kuratorium - sformułowało ministerstwo edukacji. Zalecenie ma na celu osiągnięcie takiego stanu, w którym w skład zespołu szkół wchodzić będzie tylko jeden typ szkoły. W Gdyni jest kilka zespołów obejmujących dwa technika. Aby uporządkowanie struktury było możliwe, konieczna jest likwidacja jednego technikum. Kolejnym krokiem będzie rozpatrzenie projektów uchwał zmieniających nazwy tych techników, które pozostaną w zespołach. Trwa jeszcze dyskusja nad wyborem sposobu rozwiązania tej kwestii. W dniu dzisiejszym nadaje się numery, zaś dotychczasowa nazwa pozostaje w zespole. Nazwa jest dla tych szkół czymś istotnym, ponieważ jest elementem ich tradycji (w tym zakresie będzie problem z Technikum Transportowym, które jako jedyna szkoła zawodowa nie funkcjonuje w zespole szkół). Argumentuje się, iż celem nadawania numerów jest osiągnięcie takiej sytuacji, iż w ramach zespołu możliwe będzie kształcenie w dowolnych zawodach.
Autopoprawka:
- w § 1 ust. 1 zapis: "technik mechanik ..." zastępuje się zapisem: "technik mechanik - obsługa i naprawa pojazdów samochodowych oraz technik spedytor ...";
- w § 1 ust. 2 po słowie: "kształcenie" słowa: "w tym samym zawodzie" zastępuje się słowami: "w tych samych zawodach";
- § 1 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie: "W zawodzie technik spedytor nabór uczniów do klas pierwszych będzie organizować Technikum Chemiczne w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 i Technikum Transportowe w Gdyni, a w zawodzie technik mechanik - obsługa i naprawa pojazdów samochodowych nabór uczniów do klas pierwszych organizować będzie Technikum Mechaniczne Nr 1 w Zespole Szkół Mechanicznych w Gdyni"
- w treści uzasadnienia wyrażenie "w tym" zastępuje się wyrażeniem: "w danym"


Opinia Komisji Oświaty j.w.


Stanisław Taube- jest jedna klasa kształcąca w zawodzie technik-mechanik i bardzo dużo klas kształcących w zawodach o profilu mechanicznym. Dlaczego automatycznie nie zmieniamy nazwy? Bardzo się cieszę, że nie będzie potrzeby zwalniania nauczycieli. Rozumiem, że będzie duży nabór uczniów w tych szkołach.


E. Łowkiel- nie powiedziałam, że nie będziemy zwalniać nauczycieli, ale dzisiejsze projekty nie niosą ze sobą takiego niebezpieczeństwa.


UCHWAŁA NR XXXIX/921/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Gdyni, ul. Chylońska 237 została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.8.
Przed przystąpieniem do prezentacji projektu Wiceprezydent E. Łowkiel zwróciła się do radnego St. Taube wyjaśniając, jaka jest istota podejmowanych decyzji: - Np. w przedmiotowym przypadku zostawiamy technikum, które będzie kształcić w zawodach elektronicznym i chłodniczym. Odbiera się jedynie technikom nazwy wpisując w to miejsce numery, zaś nazwę pozostawia się zespołowi. Chodzi o to, aby nie naruszać struktury szkoły.


Opinia Komisji Oświaty j.w.


UCHWAŁA NR XXXIX/922/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Elektronicznego Nr 1 Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, ul. Sambora 48 została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.9.
Projekt przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel - zgodnie z treścią zał.


Opinia Komisji Oświaty j.w.


UCHWAŁA NR XXXIX/923/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Handlowego w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni, ul. Orłowska 57 została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.10
Projekt przedstawiony został przez p. E. Łowkiel zgodnie z treścią zał.


Opinia Komisji Oświaty j.w.


UCHWAŁA NR XXXIX/924/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni, ul. Morska 77 została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.11
Jak wyjaśniał Wiceprezydent Bogusław Stasiak, zarówno przedmiotowy projekt jak i kolejny dotyczą procedury przejmowania nieruchomości od Skarbu Państwa. Wiąże się to z porządkowaniem stanów prawnych.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXIX/925/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek drogowych w ulicy Starodworcowej została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.12
Projekt przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak - zgodnie z treścią zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXIX/926/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przejęcia w drodze darowizny przez Gminę Miasto Gdynia od Skarbu Państwa nieruchomości lokalowej, położonej w Gdyni, przy ul. Starowiejskiej 25 została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.13
W imieniu projektodawców wystąpił radny Adam Borkowski: - Po raz trzeci prosimy radnych o przyjęcie uchwały o zmianie Statutu w kwestii tworzenia klubów radnych. W mieście Gdynia do utworzenia klubu wymagana jest najwyższa liczba radnych, mimo iż nastąpiła zmiana w postaci liczby ogółu radnych. Ułatwiłoby to pracę radnym opozycji, a myślę, że głosu opozycji należałoby wysłuchać. Do innych uwag związanych ze Statutem odniesiemy się na posiedzeniu Komisji Statutowej, na które Pan przewodniczący nas zaprosił.


Do powyższego odniósł się przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk, informując: - Komisja odstąpiła od opiniowania projektu. Traktujemy ten materiał jako jedną z propozycji do zmian.
Radny Łucyk poinformował, iż komisja zbierze się w marcu, aby kompleksowo przedyskutować wszystkie wnioski, jakie w tej kwestii wpłynęły bądź jeszcze wpłyną.


Projekt uchwały w sprawie zmian do Statutu Miasta Gdyni nie został przyjęty: 3/21/0


Ad 4.14
Wiceprezydent Michał Guć- warunkiem przystąpienia do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Działanie 2.6.) jest przyjęcie przez Wysoką Radę przedmiotowej uchwały. Co prawda uchwała w przedmiotowym zakresie została podjęta w ubiegłym roku, ponieważ jednak alokacja środków była stosunkowo niska, dlatego wniosek będzie złożony ponownie. Zmienił się czas trwania realizacji projektu i dlatego zmienia się też kwota. Przedsięwzięcie jest całkowicie refundowane - w 75 % przez fundusz europejski i w 25 % przez budżet państwa.
Reszta informacji jak w zał.


Opinia Komisji Strategii- pozytywna


Jolanta Kalinowska- sprawa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego: na stronach internetowych znalazłam informację, że w radzie programowej parku zasiadają Panowie Guć i Szwabski. Na jakich zasadach Panowie tam pracujecie? Jest to przecież majątek gminy. Ja po prostu pytam.


M. Guć- rada działa od początku funkcjonowania projektu. W Radzie Naukowej uczestniczą przedstawiciele Miasta, ponieważ [projekt parku jest realizowany na bazie majątku gminnego. Uczestniczą w niej także przedstawiciele firm, które dbają o realizację projektu od strony biznesowej. Zasiadają w radzie przedstawiciele Pomorskiego Centrum Technologii. Rada Naukowa po to została powołana, aby kwalifikować wnioski i na ich podstawie rekomendować przedsiębiorców do zawarcia z nimi umów najmu na preferencyjnych warunkach w obszarze parku. Rada została powołana zarządzeniem Prezydenta, ale jest to działanie wspólne z Pomorskim Centrum Technologii. Na pytanie Pani radnej, czy biorę za to pieniądze, odpowiadam, że nie.


St. Taube- chodziło o wyjaśnienie, czy zasiadanie w tej radzie jest sprzeczne z obowiązującymi ustawami, czy nie. Rozumiem, że tu łamanie prawa nie ma miejsca.


St. Szwabski- tak należy wnioskować.


UCHWAŁA NR XXXIX/927/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia projektu "Utworzenie Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni" została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.15
M. Guć- do realizacji Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA udało się znaleźć partnera w postaci College of Social Sciences z Kłajpedy. Instytucja ta będzie składała wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia edukacyjnego. Ideą tej inicjatywy jest rozszerzanie kręgu zainteresowań młodych ludzi, a konkretnie kierowanie tych zainteresowań w stronę nauk ścisłych, przyrodniczych, bowiem obecnie brak zainteresowania tymi kierunkami stał się już bolączką współczesności. W tym przypadku Gdynia wniosłaby 25 % wkładu własnego (VAT jest tu kosztem odzyskiwalnym). Termin składania wniosku wyznaczony jest na marzec b.r.


Opinia Komisji Strategii- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXIX/928/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie współpracy z College of Social Sciences w Kłajpedzie, w ramach projketu "Creating network for development and promotion of cross-border active education of Gdynia & Klaipeda" oraz zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu została przyjęta /21/


Ad 4.16
M. Guć- przedmiotowy projekt także jest związany z Operacyjnym Programem Rozwoju Regionalnego. Projekt został przygotowany przez wydział polityki gospodarczej. Z uwagi na czas trwania projektu zmienił się budżet z nim związany. Jest to działanie skierowane do firm działających poza Parkiem Naukowo-Technologicznym. Składanie wniosków do Agencji Rozwoju Pomorza wymaga wcześniejszego podjęcia uchwały.


Opinia Komisji Strategii- pozytywna


J. Kalinowska- w ustępie 4. § 1 mowa jest o uchyleniu uchwały. Czy mogłabym zapoznać się z treścią tej uchylanej uchwały? Nie pamiętam jej treści. Proponuję zarządzenie krótkiej przerwy.
Radna Kalinowska poprosiła też o powrócenie do poprzedniej uchwały (pkt 4.15), ponieważ - jak wyjaśniała - nie doczytała tekstu w odpowiednim czasie, a jej wątpliwości budzi zapis § 2 mówiący o uwzględnieniu przeznaczenia środków w kolejnych budżetach.


Przewodniczący St. Szwabski zwrócił uwagę radnej J. Kalinowskiej, iż uchwała została już podjęta, po czym poprosił panią radną o zwrócenie się do pana M. Gucia z prośbą o wyjaśnienie niejasnych dla pani radnej kwestii.


W kwestii uchylanej przedmiotowym projektem uchwały Wiceprezydent M. Guć wyjaśnił: - Uchwała została podjęta w sierpniu ub. r. i dotyczyła tego samego projektu, tyle że z innym czasem trwania i - co za tym idzie - inną kwotą.


UCHWAŁA NR XXXIX/929/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia projektu www.innowacje.gdynia.pl została przyjęta: 23/0/1


Ad 4.17
M. Guć- prowadzenie ośrodka (pełna nazwa jak w tekście projektu, który stanowi zał.) jest zadaniem powiatu. Do tej pory było to zadanie fundacji OAZA. Fundacja funkcjonowała w Gdyni od kilku lat zajmując się prowadzeniem placówek opiekuńczych i realizacją programów dla trudnej młodzieży. Od pewnego czasu fundacja zaczęła wycofywać się z niektórych projektów, w związku z czym pracownicy Domu Dziecka i MOPS podjęłi starania o umożliwienie prowadzenia takich placówek pracownikom samorządowym. Odbyły się stosowne szkolenia. Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli na funkcjonowanie ośrodka w strukturze Domu Dziecka jako działalność własna gminy.


Radny Stanisław Taube zapytał o ewentualne zagrożenia zwolnieniami.


M. Guć- jest to działalność w ramach obecnego stanu zatrudnienia. Jeśli chodzi o liczbę szkoleń, to w ubiegłym roku OAZA prowadziła ich niedużo ze względu na wycofywanie się z działalności. Chcemy, aby było ich więcej.


St. Taube- ile wyroków zapadło w sprawach adopcji?


M. Guć- w tej chwili w rodzinach zastępczych przebywa 319 dzieci, w tym w rodzinnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 143 dzieci. Istotne jest, że prawie połowa placówek to domy rodzinne. Wpłynęła kolejna oferta w sprawie utworzenia Domu Dziecka Nr 6.


UCHWAŁA NR XXXIX/930/06 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia Ośrodka Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych przy Domu Dziecka w Gdyni, w ramach struktury organizacyjnej Domu Dziecka w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /26/


Ad 5.
Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej przedstawił jej przewodniczący, radny Marek Łucyk: - W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń komisji. Wprowadziliśmy pod obrady rady szereg projektów uchwał, m.in. 3 dot. nadania medali im. E. Kwiatkowskiego, 6 dot. nadania nowych nazw ulicom. Komisja zajmowała się też i nadal zajmuje innymi projektami, m. in. dot. sprawy terminów sesji i harmonogramu pracy rady. Na posiedzeniu w dniu 8 marca komisja zajmie się kwestią Statutu i rozpatrzy wszystkie wnioski, jakie spłyną w tej sprawie do komisji. Przedmiotem pracy komisji będzie nadal nadawanie nazw ulicom, np. w dzielnicy Wiczlino, gdzie takich nowych ulic jest ok. 23. Komisja zajmie się wypracowaniem systemu nadawania nazw ulicom. Na bieżąco zajmujemy się korespondencją - odpisujemy na wszystkie pisma jakie spływają do komisji.


Ad 6.
Stanisław Szwabski- 13 stycznia b.r. odbyło się kolejne zgromadzenie związku, na którym przyjęto w postaci uchwały regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin członkowskich. Regulamin obowiązuje wszystkich dostawców i odbiorców. Reguluje m. in. takie kwestie jak poziom świadczenia usług, tryb zawierania umów sprzedaży, dokonywanie rozliczeń, zasady dokonywania reklamacji w przypadkach sporów między dostawcą i odbiorcą. Regulamin zabezpiecza też interesy tych odbiorców, którzy z jakichś przyczyn stracili możliwość zaopatrzenia poprzez sieć. Ciekawostką może być dla Państwa informacja, że jeśli przedsiębiorstwo ze względów np. na niepłacenie rachunków odłączy od sieci, musi wskazać inne rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę.
Ci z Państwa, którzy chcieliby zapoznać się z regulaminem, mogą to zrobić w biurze rady.


Ad 7.
Jak poinformował Przewodniczący St. Szwabski, na jego ręce wpłynęły 4 interpelacje - trzy radnego A. Borkowskiego i jedna radnego St. Taube.


O odczytanie interpelacji wnioskował radny Adam Borkowski (tekst 3. interpelacji - patrz niżej):


"Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości zawierając umowy dzierżawy na grunty satnowiące ogrody działkowe narzuca dzierżawcom w § 8 warunek zawieszający o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. poprzez oświadczenie zawarte w akcie notarialnym. Dzierżawcy muszą zatem ponosić dodatkowe obciążenia notarialne w granicach 130,- - 650 zł., często przekraczające roczną wartość czynszu.
Proszę o informację, czy ust. 1 i 2 § 8 umowy dzierżawy musi być koniecznie obowiązujący, gdyż sami notariusze - ciesząc się z przypływu gotówki - uważają swą czynność za nieistotną, a mimo to wymaganą przez UM dla tak prostej umowy"


"Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdyni oraz Rejonowa Rada Honorowych Dawców Krwi ponad rok temu zwróciły się do Pana Prezydenta z prośbą o przydzielenie Stowarzyszeniu odpowiedniego lokalu niezbędnego do realizacji zadań statutowych na terenie Gdyni.
W swojej prośbie PCK i Honorowi Dawcy Krwi przedstawiają długą historię tułaczki lokalowej Stowarzyszenia, Od połowy lat 90., a więc przez okres ponad 15lat PCK i HDK z ulicy Nowogrodzkiej 10 przeprowadzali się na ul. Władysława IV 24, początkowo na 1 piętro, później na parter. Następnie zmienili lokal na ul. Śląską 35/37 na IV piętro, skąd przeszli na parter, a za jakiś czas do pomieszczeń piwnicznych. Następnym adresem i lokum Stowarzyszenia była ul. Polska 9, a ostatnio ich 15-metrowe centrum mieści się przy ul. Polskiej 25.
Tak więc w ciągu tego krótkiego okresu PCK i HDK zmieniali lokal ośmiokrotnie. Jak wielkie utrudnienia dla działaczy i podopiecznych Stowarzyszenia wyższej użyteczności publicznej niosły te przeprowadzki - nie trudno sobie wyobrazić.
Obecne maleńkie lokum także nie spełnia oczekiwań Stowarzyszenia, gdyż brak tam pomieszczeń magazynowych - tak niezbędnych dla przechowywania darów wręczanych najbardziej potrzebującym w ramach pomocy rzeczowej.
Szanowny Panie Prezydencie bardzo proszę o udzielenie pomocy PCK i HDK w uzyskaniu za symboliczną opłatę odpowiedniego lokalu na prowadzenie działalności statutowej. A warto im pomóc, gdyż jest to jedna z organizacji o niekłamanych osiągnięciach w zakresie niesienia pomocy pokrzywdzonym, podnoszenia poziomu oświaty zdrowotnej, oddawania honorowo imponującej ilości ok. 3000 litrów krwi rocznie.
Nasz gdyński PCK i HDK oceniane są jako jedne z najlepiej działających w kraju - należy zatem zrobić wszystko, by mogły pracować jeszcze wydatniej i w coraz lepszych warunkach - także lokalowych."


"W ubiegłym roku przeprowadzono budowę części ulicy Złotej na osiedlu Pogórze Dolne. Inwestycja ta spotkała się z wielkim uznaniem mieszkańców tej bardzo zaniedbanej dzielnicy. Wykonana część ulicy ma już prawidłowe parametry i europejski wygląd. Należy zatem podjąć trud dokończenia inwestycji poprzez przedłużenie ul. Złotej i zakończenie jej pętlą autobusową, co umożliwi uruchomienie - przedłużenie komunikacji miejskiej.
Wnoszę uprzejmie o umieszczenie dokończenia ul. Złotej w planie inwestycyjnym najbliższego czasu, gdyż ulica ta jest jedyną w części tylko urządzoną ulicą tego osiedla, a reszta to drogi gruntowe.
Wdzięczność mieszkańców Pogórza Dolnego dla Prezydenta za podjęcie dokończenia ul. Złotej będzie bez wątpienia przeogromna"


Oryginały wyżej przytoczonych interpelacji stanowią załączniki.


Radna Kazimiera Cegłowska odniosła się do fragmentu interpelacji radnego A. Borkowskiego: - Z wielkim szacunkiem dla Pana radnego Borkowskiego, ale uważam, że jest jeszcze czas i proszę nie przypisywać sobie łupów co do Złotej. 7 lat o nią walczyłam i wywalczyłam.


Przewodniczący RM zwrócił uwagę przedmówczyni, iż przedmiotowy punkt dotyczy jedynie interpelacji.


Ad 8.
Z. Zmuda Trzebiatowski- informacja skierowana do pana A. Borkowskiego: treść Pańskiej interpelacji jest trochę myląca. Wygląda to tak, jakby wszyscy honorowi dawcy krwi zgrupowani byli w jednym klubie. Jest tych klubów siedem, także wszystkie większe zakłady pracy mają takie kluby, a klub, o którym Pan mówił jest jednym z wielu działających na terenie Gdyni.


A. Borkowski- mówiłem o PCK


Z. Zmuda Trzebiatowski- i o honorowych krwiodawcach. Żaden z pozostałych klubów nie otrzymał od Miasta lokalu na preferencyjnych warunkach. Taka decyzja nie rozwiązałaby problemu wszystkich klubów, a tylko jednego, choć rzeczywiście największego klubu.

Jak przypomniał Przewodniczący RM, wszyscy radni otrzymali druki deklaracji majątkowych. Przewodniczący poprosił radnych o dopilnowanie terminowego składania deklaracji w biurze rady.
Ponadto pan St. Szwabski poinformował o możliwości obejrzenia w sali 112 UM upominków wręczonych z okazji 80-lecia Gdyni, a także gratulacje.


Ad 9.
Radny Stanisław Taube poinformował o spotkaniu jakie miało miejsce na Oksywiu, w dniu 14 lutego b.r. z osobami niepełnosprawnymi, a także o dużej liczbie telefonów jakie odebrał w związku z przyjęciem nowej taryfy dla ZKM, zawierającej m.in. ulgi dla osób niepełnosprawnych. - Rodzice tych osób nie wiedzą, jak korzystać z ulg. Dobrze by było, gdyby stosowny wydział wysłał informację o zasadach korzystania z tych ulg i gdzie należy się udać po legitymacje. W Gdyni tych osób nie jest aż tak dużo, żeby nie było to możliwe. Można byłoby to ogłosić w "Ratuszu".


St. Szwabski- postaramy się o zamieszczenie takiej informacji w "Ratuszu".


Radna Jolanta Kalinowska odczytała wnioski skierowane do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej:
W dniu 15 lutego b.r., podczas XXXIX Sesji RMG, w punkcie 9. porządku obrad: "wolne wnioski", radna Jolanta Kalinowska odczytała postulaty kierowane m. in. do Pana Przewodniczącego, a dotyczące nast. kwestii:
1. Zobowiązania gminy wobec wspólnot mieszkaniowych na koniec 2002, 2003, 2004, 2005.
2. Wpływ i windykacja zobowiązań wynikających ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych oraz sprzedaży gruntów.
3. Ustalenie wysokości kwoty przeprowadzonego remontu ul. Kolendrowej.
4. Ustalenie nieruchomości gminnych dzierżawionych i pozostających w gestii fundacji i stowarzyszeń z informacją o zasadach gospodarowania oraz okresem trwania umów i obowiązujących stawek.
5. Przeprowadzenia kontroli w schronisku dla zwierząt oraz pogotowiu weterynaryjnym pod kątem właściwego traktowania zwierząt oraz wydatkowania publicznych środków finansowych.
6. Prawidłowość dokonania wyboru wykonawców robót budowlanych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych oraz przedstawienie radzie wykazu firm wykonujących w latach 2002 - 2005 remonty mające na celu przystosowanie mieszkań dla potrzeb osób niepełnosprawnych
7. Zasadność przydziału mieszkań socjalnych poza obowiązującą listą w latach 2002-2005.


Radna J. Kalinowska odczytała też wnioski kierowane z kolei do Przewodniczącego Rady Miasta:
Proszę o zajęcie się następującymi sprawami:
1. Podjęcie uchwały zobowiązującej Prezydenta do wykonywania doraźnych kontroli jednostek komunalnych oraz przekazanie wyników kontroli Radzie Miasta.
2. Wyegzekwowanie składania RMG corocznie sprawozdań z działalności MOPS oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej - zgodnie z Regulaminem organizacyjnym MOPS - § 7 ust. 4 oraz ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy komisji RMG na 2006 rok - zgodnie z art. 18 ust. 1 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, jak również zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt - zgodnie z art. 40 ust. 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym


Radna Jolanta Kalinowska poinformowała o przygotowaniu przez siebie projektu uchwały w spr. ustalenia lokalnego programu pomocy społecznej mającego na celu realizację polityki prorodzinnej i ochronę macierzyństwa, pod którym - jak stwierdziła radna - podpisało się 4. radnych, a nad złożeniem podpisów pod projektem zastanawiają się radni A. Czaplicki i M. Roman. Jak dalej informowała radna Kalinowska, przedmiotowy projekt zostanie przez nią złożony na ręce Przewodniczącego RM z prośbą o skierowanie do właściwych komisji rady celem zaopiniowania.


Radny St. Taube wnioskował o wprowadzenie do porządku kolejnej Sesji RM punktu poświęconego informacji nt. budowy hali widowiskowo-sportowej i kompleksu hotelowego na Polance Redłowskiej. - Dobrze by było - mówił radny - gdyby opinia publiczna została poinformowana, co było przeszkodą w przystąpieniu do realizacji hali. Czy po korekcie projektu wymagane będzie wydanie nowego pozwolenia na budowę hali? Jakie będą dodatkowe koszty i czy ponownie odbędą się przetargi? Proszę, aby nie robiono z tego tajemnicy przed radnymi opozycji i społeczeństwem Gdyni, bo są to poważne sprawy.


Ad 10.
Termin kolejnej Sesji RMG: 15 marca b.r.; godz. 12


Ad 11.
Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.


Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała:
Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Data udostępnienia informacji: 15.03.2006