Sesja nr XXXVII z dnia 2005-12-21

PORZĄDEK OBRAD

XXXVII SESJI RADY MIASTA GDYNI

21 grudnia 2005 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM


1. Otwarcie sesji Rady Miasta,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu XXXVI Sesji Rady Miasta,

4. Sprawozdanie Rzecznika Obywateli przy Radzie Miasta Gdyni

5. Projekty uchwał w sprawach:


5.1.przyjęcia budżetu miasta na rok 2006;

5.2.zmiany uchwały Nr XII/458/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 października 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Gdyni na rzecz ich najemców;

5.3.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Działdowskiej i Modlińskiej;

załącznik graficzny

5.4.skargi na uchwałę Nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej;

5.5.ustanowienia Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni pn: "Galion Gdyński".

5.6.zmiany uchwały Nr IV/112/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych oraz szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych;

5.7.przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni";

5.8.ustanowienia zobowiązania w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006" Nr Z/2.22/II/2.2/4/05, realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne";

5.9.zmiany uchwały Nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni;

uzasadnienie

5.10. zmiany treści uchwały Nr XXXIII/826/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Czynszówka" w Gdyni prawem własności nieruchomości;

uzasadnienie

5.11. uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Gdyni".

5.12. zaliczenia ul. Zwinisławy (na odcinku od ul. Górniczej do ul. Myśliwskiej) do kategorii drogi gminnej, ustalenia przebiegu drogi gminnej - ul. Zwinisławy;

uzasadnienie

5.13. zmiany nazwy ulicy,

5.14. terminów i harmonogramu sesji Rady Miasta,

5.15. zmian do Statutu Miasta Gdyni.

uzasadnienia


6. Sprawozdanie z prac Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej.

7. Informacja o działalności Związku Komunalnego.

8. Interpelacje.

9. Informacje.

10. Wolne wnioski.

11. Ustalenie terminu następnej sesji.

12. Zakończenie obrad.Aneks do porządku obrad

XXXVII Sesji Rady Miasta Gdyni

21 grudnia 2005 roku
Projekty uchwał w sprawach:

  1. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość zabudowaną będącą własnoscią Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdąńsku,
  2. zmiany Uchwały Nr XXIX/693/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/802/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2005 roku)


Protokół z sesji Rady Miasta:
PROTOKÓŁ NR 37/05
XXXVII SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 21 grudnia 2005 r.Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XXXVI Sesji Rady Miasta,
4. Sprawozdanie Rzecznika Obywateli przy Radzie Miasta Gdyni
5. Projekty uchwał w sprawach:


5.1. przyjęcia budżetu miasta na rok 2006;
5.2. zmiany uchwały Nr XII/458/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 października 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Gdyni na rzecz ich najemców;
5.3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Działdowskiej i Modlińskiej;
5.4. skargi na uchwałę Nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej;
5.5. ustanowienia Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni pn: "Galion Gdyński".
5.6. zmiany uchwały Nr IV/112/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych oraz szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych;
5.7. przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni";
5.8. ustanowienia zobowiązania w formie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/2006" Nr Z/2.22/II/2.2/4/05, realizowanego w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne";
5.9. zmiany uchwały Nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni;
5.10. zmiany treści uchwały Nr XXXIII/826/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Czynszówka" w Gdyni prawem własności nieruchomości;
5.11. uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Gdyni".
5.12. zaliczenia ul. Zwinisławy (na odcinku od ul. Górniczej do ul. Myśliwskiej) do kategorii drogi gminnej, ustalenia przebiegu drogi gminnej - ul. Zwinisławy;
5.13. zmiany nazwy ulicy,
5.14. terminów i harmonogramu sesji Rady Miasta,
5.15. zmian do Statutu Miasta Gdyni;
5.16. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość zabudowaną będącą własnością Skarbu Państwa, w Trwałym Zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku;
5.17. zmiany Uchwały Nr XXIX/693/05 RMG z dnia 23 marca 2005 r. w psrawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON


6. Sprawozdanie z prac Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej.
7. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
8. Interpelacje.
9. Informacje.
10. Wolne wnioski.
11. Ustalenie terminu następnej sesji.
12. Zakończenie obrad.


Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Opinie komisji - patrz biuletyn stanowiący załącznik.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.


Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.


Ad 1.


Otwarcie sesji ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.


Do przedłożonej propozycji porządku obrad uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący uznał porządek za przyjęty (łącznie z 2. punktami aneksu).


Ad 3.


Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół XXXVI Sesji RMG za przyjęty.


Ad 4.
Sprawozdanie Rzecznika Obywateli w formie pisemnej stanowi załącznik.


Prof. Andrzej Szmyt następująco podsumował swoją pracę w charakterze Rzecznika Obywateli przy Radzie Miasta Gdyni: - Minęło 14 lat, w ciągu których corocznie składałem sprawozdanie. Obecne ma charakter sprawozdania ostatniego, ponieważ obowiązek jego złożenia nie ma już bezpośredniego oparcia w przepisach samorządowych. Jest to więc uczynienie zadość pewnej tradycji. Nie muszę już szerzej przedstawiać instytucji Rzecznika Obywateli ani charakteru jego działalności, a wykaz spraw znajduje się w załączonym sprawozdaniu. Nie sposób nie nawiązać w tym ostatnim wystąpieniu do genezy tej instytucji. Rada Miasta Gdyni powołała tą instytucję do życia uchwałą podjętą w roku 91 i na pewno było to przejawem oddolnego budowania społeczeństwa obywatelskiego. Inicjatywa powołania takiej instytucji pojawiła się w komitetach obywatelskich i w tym samym czasie zrodziła się jej nazwa: Rzecznik Obywateli. Chodziło m.in. o to, aby nazwa ta nie była identyczna z nazwą organu państwowego. W międzyczasie w przepisach pojawiły się drobne korekty odnoszące się do instytucji Rzecznika.
W przyjętym przez Wysoką Radę nowym Statucie instytucja Rzecznika Obywateli została pominięta.
W trakcie każdej kadencji Rzecznika odbyło się ok. 200 dyżurów dla obywateli i w każdym roku kilkuset obywateli skorzystało z pomocy Rzecznika. W ciągu całej mojej działalności było to wiele tysięcy osób. We wszystkich kadencjach mniej więcej połowa spraw należała do sfery właściwości samorządowej, a druga połowa do sfery życia obywateli, przy czym zauważalny był trend zwyżkowy jeśli chodzi o sprawy niesamorządowe. Coraz większe znaczenie dla obywateli ma dostęp do bezpłatnej porady prawnej. W ciągu ostatniej kadencji pojawiły się nowe zjawiska: tworzenie się biur porad obywatelskich (bezpłatnych), powstanie w Gdańsku terenowego przedstawicielstwa ogólnopolskiego Rzecznika spraw obywatelskich - wcześniej takie przedstawicielstwo funkcjonowało na Śląsku. Pod koniec ubiegłej kadencji sejmowej pojawiły się próby uchwalenia ustawy o bezpłatnej poradzie prawnej dla najuboższych, ale nie udało się tego zrealizować Sejmowi poprzedniej kadencji. Nowy Rząd zapowiedział już, że będzie to jedna z priorytetowych spraw. Działania te w pełni odpowiadają celom, których realizacja przyświecała twórcom instytucji Rzecznika Praw Obywateli.
Zwracam też uwagę na spadek liczby interwencji w sprawach związanych z funkcjonowaniem urzędu. Jest to powód do satysfakcji dla władz Gdyni. Przyrost liczby interwencji miał natomiast miejsce w zakresie życiowych spraw obywateli. Transformacja ustrojowa przynosiła nie tylko sukcesy, ale i kłopoty dla obywateli. Jest to też kwestia zjawisk typu makrospołecznego.
Dla mnie osobiście najbardziej poruszające były sprawy dotyczące bezrobocia i bezdomności i tu apel do władz Gdyni o nietracenie tych problemów z pola widzenia.
Składam na ręce Pana Przewodniczącego i Prezydenta życzenia sukcesów. Niech Państwa starania przyniosą pożytek dla lokalnej społeczności.


Stanisław Szwabski- misja Rzecznika dobiegła końca. Praca Pana profesora w Gdyni było bardzo ważna dla rozwoju demokracji lokalnej i życia Miasta.


Pan Przewodniczący poinformował, że obrady Rady obserwuje poseł Zbigniew Kozak.


Ad 5.1.
Projekt budżetu na rok 2006 omówił Skarbnik Miasta Gdyni, prof. Krzysztof Szałucki: - Budżet powstawał w 2. etapach. Pierwszy etap wiązał się z zebraniem zadań, które towarzyszą Miastu od zawsze. Proponujemy spięcie budżetu na wysokości 895 457 144 zł., z czego na dochody własne przypadałoby 84,9 %, a na przychody 15,1 %. Wydatki stanowią 95,7 %, a rozchody 4,7 %. Na finansowanie bieżących zadań proponujemy przeznaczyć 68,7 %, a na finansowanie zadań inwestycyjnych 31,3 %.
Jest to budżet bardzo dynamiczny, interaktywny i bardzo bezpieczny. W stosunku do programowego wykonania budżetu 2005 jest to wzrost dynamiki o 15,3 %, a więc parokrotne przekroczenie dynamiki rozwoju gospodarki, nie mówiąc o inflacji. Interaktywny, bo zabezpieczający realizację wszystkich zadań, nawet tych, które nie zmieściły się w pierwszej wersji - mam tu na myśli rezerwę w wysokości ponad 12 mln. zł. Bezpieczny dlatego, że w rocznym zadłużeniu współczynnik deficytu wynosi 6,37 % (normatyw zadłużenia to 15 %). W długim okresie współczynnik zadłużenia wynosić będzie ponad 30 %, przy normatywie zadłużenia wieloletniego wynoszącym 60 %.
W trakcie pracy nad budżetem w wersji podstawowej miały miejsce różne inicjatywy radnych. Nadchodziły też informacje od Ministra Finansów. Wiąże się z tym autopoprawka (treść autopoprawki stanowi załącznik). W jej efekcie ostateczna kwota zamknięcia budżetu na 2006 rok wynosi 898 706 916 zł. W ramach autopoprawki przyjęliśmy do realizacji 28 nowych zadań, w których przeważają zadania z zakresu infrastruktury oraz działalności społecznej.
Kreacja dochodów wiąże się z dynamicznym rozwojem miasta. Ożywienie gospodarcze przyniosło wzrost dochodów o ponad 15 %, z czego na dochody własne przypada ok. 10 %. Dzięki pozyskiwaniu środków unijnych budżet wzrósł o ponad 5 % wartości w stosunku do roku 2005.


Opinie komisji:
Komisja Budżetowa- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Statutowa- pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna


Adam Borkowski- na początku chciałbym się upewnić, czy rozmawiamy o tym samym budżecie.
Radny zapytał, czy na łączną kwotę składają się tylko wydatki, w związku z czym pan K. Szałucki wyjaśnił, że mieszczą się w tym także rozchody.
Dalej radny Borkowski mówił: - Jak to się stanie, że w przyszłym roku znajdziemy tyle pieniędzy? Od wielu lat zabiegaliśmy o możliwość budowania mieszkań socjalnych - nie było na to pieniędzy. Teraz widzimy na stronie 251 proponowanego budżetu, że chcemy przeznaczyć na mieszkania socjalne 3 600 000 zł. Bardzo się z tego cieszymy, z tym że - o ile wiem - na razie nie przyjęliśmy programu budowy mieszkań socjalnych, nie wiem więc jak tę kwotę skonsumujemy w ciągu jednego roku.
Mówi się o adaptacji budynku na potrzeby wyplat świadczeń socjalnych. Na to przeznacza się 800 tys. zł. Jest to potężna suma. Nie lepiej za 150 tys. zł. kupić mieszkanie i tam to zorganizować?
Dobrze by było, gdyby budżet mógł być budżetem w niewielkim stopniu nowelizowanym. Mamy doświadczenie, że praktycznie na każdej sesji nowelizujemy budżet i po tych zmianach co roku mamy prawie albo całkowicie 100% wykonanie. Chciałbym, aby tak też było w 2006 roku. Chciałbym też, abyśmy wszyscy tutaj się spotkali i rozliczyli wykonanie budżetu w roku 2006.
Budżet to żywa materia i stąd biorą się obawy o te 3 mln. zł., które znalazły się w budżecie. Chciałbym też zwrócić uwagę, że tak dobry budżet jest też wynikiem właściwej polityki gospodarczej prowadzonej na szczeblu państwowym i że dokonał tego rząd lewicowy. Budżet roku wyborczego 2006 jest tak słodki, że aż przesłodzony, wobec czego trudno nam się powstrzymać.


Prezydent Wojciech Szczurek odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził: - Zasiadam w ławach samorządowych od lat 15 i przyznam, że ta opinia była majstersztykiem.
Przechodząc do meritum Prezydent mówił: - To prawda, że dyskontujemy elementy wynikające z czynników występujących na poziomie centralnym i lokalnym. Chcę zapewnić wszystkich Państwa, że zapisy tego budżetu traktujemy bardzo poważnie.
Odnosząc się do kwestii mieszkań socjalnych poruszonej przez przedmówcę i zapowiadając szersze odniesienie się do problemu przez Wiceprezydenta B. Stasiaka, Prezydent stwierdził: - Projekt budowy mieszkań socjalnych jest projektem wieloletnim, kompleksowym. Prezentowany był na niektórych komisjach. Stwarza on szansę na to, że liczba mieszkań socjalnych będzie zdecydowanie większa.
Ten budżet zamyka naszą kadencję. Przyjęliśmy jako radni określone zobowiązania i poczuciem naszej wspólnej odpowiedzialności jest to, aby te publiczne deklaracje potraktować na serio. Zapisy budżetowe, a potem konkretna realizacja zadań mają pokazać, że samorząd Gdyni pięknie realizuje aspiracje naszego miasta.


Wiceprezydent Bogusław Stasiak- projekt budżetu to nie są przypadkowe i koniunkturalne zadania. Podjęliśmy decyzję dotyczącą budynku na ul. Żeglarzy 7. 1 800 000 zł. to kwota, którą przeznaczymy na adaptację tego budynku, dzięki czemu będziemy mogli uzyskać 44 mieszkania. Przewidywany termin realizacji to rok 2006. Przejęliśmy dwa budynki Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, w których 30 mieszkań przeznaczymy na cele socjalne. Realizujemy program oparty o inwestycje TBS CZYNSZÓWKA - 237 mieszkań dla potencjalnych wnioskodawców o lokale socjalne. Dotyczy to osób, które dostały wypowiedzenia w budynkach prywatno - czynszowych. Obecnie w Gdyni mamy ok. 300 wyroków eksmisyjnych. Ile więc byłoby tych wyroków, gdyby dołączyła ta grupa osób? Także więc i pod kątem tej sprawy są realizowane budynki przy ul. Jana z Tarnowa (czy za chwilę przy ul. Płk-a Dąbka). Ten program jest opisany w budżecie jako inwestycja kapitałowa (2,5 mln. zł.) TBS-u.
Przewidujemy realizację budynków socjalnych przy ul. Okrzei. Będą to budynki zasiedlane w latach 2007 i 2008 - nie jest to więc kwestia czynników o charakterze koniunkturalnym. I wreszcie sprawa budynku na Witominie - 300 tys. zł. To wszystko daje 3 600 000 zł.
Jeżeli chodzi o budynek na wypłatę świadczeń socjalnych: chodzi o 2 budynki na ul. Hallera i Wąsowicza. Są to budynki odzyskane po likwidacji 2. ABK-ów. Doświadczenia jakie mamy z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych i świadczeń rodzinnych dokonywanych w obecnym budynku urzędu każą myśleć o przygotowaniu obiektu do pełnienia tych funkcji. Na pomoc społeczną planuje się przeznaczyć 81 mln. zł., co stanowi 10 % budżetu. Na same dodatki mieszkaniowe wydaje się 11,5 decyzji administracyjnych. Na świadczenia rodzinne trzeba wypłacić ponad 30 mln. zł. Są to ogromne kwoty, których obsługa musi być wyprowadzona z urzędu.
Przewidujemy też pozyskanie kilkudziesięciu mieszkań socjalnych w drodze wynajmu od spółdzielni mieszkaniowych.
W roku ubiegłym tych środków było znacznie więcej biorąc pod uwagę zakup budynku przy ul. Żeglarzy i ówczesne inwestycje realizowane przez TBS.


K. Szałucki- mówiąc o stronie wydatkowej miałem oczywiście na myśli także rozchody. Bardzo trudne były starania w roku 2005 o przejęcie substancji mieszkaniowej na budowę czy remont mieszkań socjalnych i to właśnie Żeglarzy 7 było powodem wzmożenia wydatków.
Jeśli chodzi o dochody i ich przyrost w roku 2005 to rok ten był pod tym względem szczęśliwy z dwóch powodów: ożywienie gospodarcze, ale udało się też uzyskać od płatników dość wysokie kwoty - zapłaciły stocznia i PKP. Zajęliśmy się też sprawą windykacji. Nie jest przypadkiem, że dochody wzrosły o 10 %. W otoczeniu naszego miasta nie ma takiej gminy, która na tak wysokim poziomie jak Gdynia realizuje swoje dochody. Ja nie boję się roku 2006.
Nie mogę obiecać, że nie będziemy budżetu nowelizować. Nie jest to kwestia naszych chęci. Wymusza to życie. Negocjujemy kwoty z województwem, z budżetem centralnym. Negocjujemy też kwestie związane ze sprawami unijnymi. Mnie spędza sen z powiek sprawa zapłat dla wykonawców i termin spływania na ten cel pieniądzy z UE. Nie zawsze to się zazębia. Te sprawy trzeba zabezpieczyć. Z tym wiąże się sprawa 70 mln. zł. kredytu, którego w zasadzie nie potrzebowaliśmy, natomiast chcemy uniknąć problemów ze sprawnością w obsłudze zobowiązań.


Przed przystąpieniem do odczytywania uwag do budżetu radna Jolanta Kalinowska uprzedziła: - Pan Adam Borkowski pocukrzył, ja posolę.


Wystąpienie radnej Jolanty Kalinowskiej (poniższy tekst zgodny jest z treścią załącznika):
"Szanowni Państwo! Na 2006 rok ustala się dochody wyższe o blisko 133 mln. zł. niż w 2005 roku, w tym dochody własne i dotacje na zadania zlecone rosną o 126.582.409 zł. oraz dotacje celowe z budżetu państwa o 6.368.740 zł.
Planowane wydatki są wyższe o blisko 195 mln. zł. od poniesionych w 2005 r. Zwiększone przychody o blisko 67 mln. zł. w stosunku do 2005 r. muszą pokryć zobowiązania gminy. Budżet nasz to właściwie 900 mln. zł. Projekt budżetu na 2006 r. skonstruowano w oparciu o stan prawny na dzień 31.10.2005 r. z zastrzeżeniem, że w 2006 r. wszystko zdarzyć się może bo ... prawica objęła rządy. Lewica poprawiła finanse w jst.
Novum w naszym budżecie jest § 12, który określa plan wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych.
Novum w Gdyni nie jest łamanie zapisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., której zapisy obowiązują od 1 maja 2004 r.
Monituję ponownie, iż zgodnie z art. 112 ust. 12 powinniśmy jako rada otrzymywać corocznie sprawozdanie z działalności oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej, na podstawie których winniśmy zgodnie z art. 112 ust. 13 opracować i wdrożyć lokalne programy pomocy społecznej.
Zanim przejdę od interesującego mnie i wielu mieszkańców Gdyni problemu jakim jest zwykłe ludzkie życie zapytam:
Czy w Gdyni wszystkie inwestycje, projekty, analizy muszą być tak drogie? Dla przykładu:
1. Na opracowanie koncepcji płatnego parkowania w 2005 r. zabezpieczyliśmy kwotę 50.000 zł. , a w 2006 następne 100.000 zł.;
2. Na opracowanie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2005 - 162.000, a w 2006 r. - 60.000 zł.
3. Na dostosowanie sygnalizacji świetlnych do wymogów prawa w 2005 r. - 230.000 zł., a w 2006 r. - 200.000 zł.


Novum w naszym budżecie są zarezerwowane środki na mieszkania socjalne w wysokości 3,6 mln. zł. Wymusiła to ustawa, bo nasze coroczne monity nie przynosiły oczekiwanego skutku. Dlatego teraz w 2006 r. musimy wypłacić 300.000 zł. na odszkodowania osobom, którym Gmina nie zapewniła lokalu socjalnego przyznanego na mocy wyroków sądowych.
Novum nie jest działalność ABK-ów, bo już z założenia budżetowego muszą przynosić straty. Wydatki przewyższają przychody o 834.593 zł. przy zwiększonej dotacji oraz niższym wynagrodzeniu o blisko 1 mln. zł. niż w 2005 r.
W budżecie można zauważyć znaczącą pozycję 315.000 zł. jako ratę spłat zobowiązania wynikającego z decyzji Naczelnika I US w Gdyni. Czego dotyczy? Zauważyć można, że zmniejszono o 3,8 mln. zł. środki na oświatę i wychowanie. Zmniejszono o 5.908 zł. osobogodzin jako dotację pozwalającą na sfinansowanie nauki pływania. Na świetlice szkolne zmniejszono środki o blisko 650.000 zł. w stosunku do 2005 r. przy wzroście liczby uczniów o 130. Środki na zakup żywności zmniejsza się o 271.736 zł. z uwzględnieniem kwoty 500.000 zł. na dofinansowanie posiłków.
Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze to głównie placówki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Zmniejsza się środki o 674.400 zł. przy zmniejszeniu o 9 uczniów i 5,73 etatu. Tam zapewnia się się opiekę całodobową. Dlaczego więc nie zapewnia się środków na zakup żywności??? W 2005 r. dzieci i młodzież miały zapewnioną żywność za 38.000 zł. A co ze środkami na zakup leków i materiałów medycznych?
Na Dom Dziecka przeznaczono o 316.955 zł. więcej niż w 2005 r., z czego przeznaczy się blisko 190.000 zł. na wynagrodzenia, odbędą się drobne remonty. Zmniejszy się o 1.000 zł. środki na zakup żywności. Zabezpieczono 173 zł. miesięcznie na wyżywienie dziecka.
Rodzinny Dom Dziecka nr 1 na żywność zabezpiecza środki na 1 dziecko miesięcznie 210 zł., w RDD nr 2 - 203 zł., w RDD nr 3 - 242 zł., w RDD nr 4 - 21- zł. Nie zabezpieczono środków na zakup leków i materiałów medycznych.
Dla ogniska wychowawczego jako placówki opiekuńczo - wychowawczej dziennego wsparcia zwiększa się środki na 2006 r. o blisko 135.000 zł., głównie na zwiększenie zatrudnienia o 14 osób. Dzieciom dotkniętym biedą zmniejsza się środki na zakup żywności, zmniejsza się również środki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Na zakup leków nie zabezpieczono żadnych środków.
Ośrodki wsparcia zapewniają opiekę dzienną i całodobową osobom niepełnosprawnym, starszym, samotnym, bezdomnym. W 2006 r. nastąpi zmniejszenie środków o blisko 630.000 zł. Jest to niezrozumiałe. Powinniśmy zapobiec społecznemu wykluczeniu i marginalizacji tym bardziej, że zapotrzebowanie na tę formę pomocy jest w naszym mieście bardzo duże, do placówek uczęszcza większa ilość osób niż planowana jest ilość miejsc (zapis projektu budżetu str. 183).
Dom Pomocy Społecznej wspieramy własnymi środkami w kwocie blisko 455.000. Proponuję zwiększyć budżet o 1.500 zł. aby środki na zakup żywności były na poziomie 2005 r.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Zapis w projekcie budżetu na str. 194 wyraźnie sygnalizuje, że "z powodu postępującego starzenia się społeczeństwa Gdyni występuje coraz większe zapotrzebowanie na pomoc w postaci usług opiekuńczych". Dlatego niezrozumiałe jest zmniejszenie środków o 131.680 zł. na usługi w Centrum Rehabilitacji.
Przejdę teraz do spraw dzielnicy Dąbrowa. Od wielu lat monituję, przedstawiam petycje mieszkańców, piszę interpelację w sprawie remontu ulicy Kolendrowej. 8 maja 1990 r. czyli 15 lat temu została podpisana umowa pomiędzy Mieszkaniową Spółdzielnią Młodych "Na Wzgórzu" a użytkownikiem drogi , wówczas Przedsiębiorstwem Dróg i Zieleni w Gdyni oraz Urzędem Miejskim Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gdyni. Przedmiotem umowy było finansowanie i przejęcie na majątek użytkownika zrealizowanych dróg i chodników.
11 czerwca 1992 r. nastąpił odbiór techniczny i przekazano do użytku drogi i chodniki. W 2005 r. przeprowadzono remont ulicy Kolendrowej, byłam świadkiem zrzucenia 8 taczek masy. Dzielnicowa gazeta swoje zastrzeżenia do miejskiej inwestycji na ul. Kolendrowej zatytułowała: "Remont czy kpina?".
Panie Prezydencie odczucenie wniosku przegłosowanego przez radnych podczas posiedzenia Komisji Mieszkaniowej aby chociaż w 2006 r. przeznaczyć środki na projekt remontu ul. Kolendrowej to też kpina??
Czy rada dzielnicy kpi, jeżeli ze "swoich" środków przeznacza 25.000 zł. na remont chodników przy dziurawej ulicy? To kpina z podatników, z radnych Panie Prezydencie.
Myślę, że zabraknie strażników miejskich, gdy dojdzie do tego, że Dąbrowa wygwiżdże włodarzy miasta nie tylko za ulicę Kolendrową, Melisową, Miłkową, Sojową czy zaplanowaną na lata następne ulicę Rutową, która już ma nakładkę z masy bitumicznej, ale również za brak ekranu akustycznego (na który mogło sobie pozwolić takie miasto jak Wejherowo) czy na siłę wydanych pozwoleń na budowę molochów bez właściwej i bezpiecznej dla dzieci idących do i ze szkoły komunikacji drogowej.
Po co ten cały cyrk, śmieszne głosowania, gdy zza biurka słyszymy NIE.
Jestem przeciwna tak rozłożonym wydatkom na 2006 r.".


Stanisław Taube- byłem zaskoczony, kiedy Pan Prezydent przedstawiał plan budowy mieszkań socjalnych? Na komisji zdrowia wielokrotnie monitowałem o ten program. Miałem nadzieję, że będą to w większości środki na budynki przy ul. Okrzei i Widnej, a dzisiaj dowiaduję się, że jest ponad 1 mln. zł. na zapłatę za Żeglarzy 7. Mówiono, że ten budynek będzie przejęty od Marynarki Wojennej za niezapłacone podatki. Proszę o wyjaśnienie kwestii 1.800.000 zł. Czy pójdą na zapłatę czy na realizację? Mam odczucie, że 3.600.000 zł. to pozycja polityczna. Po wyborach tych kwot nie wykorzystamy - takie jest moje przekonanie. Na jakim etapie na dzisiaj są inwestycje na Widnej i na Okrzei? Czy są jakieś założenia, jakaś koncepcja, czy nie ma nic i w 2007 roku nie będzie komu już tego realizować. Na str. 195 jest pozycja "Usługi specjalistyczne. Centrum Rehabilitacji". To Centrum było finansowane poprzez MOPS. Tu jest tylko kwota, a nie ma informacji ile było świadczeń. Nie ma danych w pozostałych rubrykach. Czy to Centrum będzie zlikwidowane i nie będzie już finansowane przez MOPS? Mam obawy co do losów umowy ze Sp-nią "Za Falochronem", która wykonuje świadczenia rehabilitacyjne. Istnieje zagrożenie, że podmiot dotychczas to realizujący zrezygnuje ze świadczenia tych usług.B. Stasiak- Sp-nia Osób Niepełnosprawnych podpisała umowę najmu na powierzchnię użytkową z dwoma NZOZ-ami. Dotyczy ona 2 886 m. kw. plus 155 m. kw. powierzchni użytkowej przy ul. Chwarznieńskiej, przy czym NZOZ Witomino użytkować będzie 156 tys. m. kw., a Zakład Rehabilitacji 2 886 m. kw. Odbyły się negocjacje dotyczące stawki czynszu najmu, który Miasto musi zapłacić za najbliższe 2 lata. Doprowadziliśmy do zawarcia kompromisu kwotowego, pewne rzeczy będziemy jeszcze aneksować. Władanie tym obiektem przez Miasto na zasadach ustalonych przez strony jest praktycznie załatwione. Czynsz miałby wynosić miesięcznie 2 800 zł. Będziemy płacić Sp-ni 7 zł. za m. kw. Obecnie mamy 3 NZOZ-y funkcjonujące w obcych obiektach.
Sprawa Żeglarzy 7: wartość budynku wyniosła 1,5 mln. zł. z czego zapłaciliśmy ok. 500 tys. zł., reszta zaś została zaliczona w poczet zaległości podatkowych Stoczni Marynarki Wojennej. Resztę stanowią koszty adaptacji tego budynku. 1. 800.000 zł. to kwota adaptacji tego obiektu na potrzeby mieszkań socjalnych.
Sprawa budynku przy ul. Okrzei: całkowity koszt wynosi ok. 10 mln. zł. W 2006 roku przewiduje się wydanie 1,5 mln. zł. Koncepcje architektoniczno - budowlane zostały zrealizowane. Ponieważ jest to inwestycja celu publicznego, nie musimy występować o decyzję o warunkach zabudowy.
Podsumowując Wiceprezydent jeszcze raz podał nast. kwoty przewidziane do realizacji w roku 2006:
- 300 tys. zł. - prace projektowe dot. Witomina;
- 1,5 mln. zł. - koszt związany z budynkiem przy ul. Okrzei (128 mieszkań);
- 1,8 mln. zł. - koszt adaptacji budynku przy ul. Żeglarzy 7.


Do kwestii związanych z edukacją (patrz wystąpienie radnej J. Kalinowskiej) odniosła się Wiceprezydent Ewa Łowkiel: - Spróbuję się odnieść do zarzutów przeczytanych w tempie ekspresowym, choć trudno je od ręki zweryfikować. Budżet oświaty tworzymy proporcjonalnie do potrzeb. Dlatego tak odbiega rzeczywisty koszt jaki ponosi Miasto od subwencji. W tym roku ubywa nam 1 600 uczniów i wydawałoby się, że koszty powinny odpowiednio zmaleć, ale one nie maleją proporcjonalnie do liczby odchodzących uczniów. Powinno być o 3 szkoły mniej, a nie ubywa żadnej.
Na poprzedniej sesji uchwaliliśmy regulacje obejmujące m. in. opłaty za obiady. Obawiam się, że Pani radna dokonała zwykłego odejmowania i uznała, że pieniędzy nie ma. One są, ale gdzie indziej. Gwarantujemy taki sam standard edukacyjny, a nawet niższy, choćby z uwagi na mniejszą liczbę dzieci, a nie redukowania liczby szkół. Dobro dzieci traktujemy jako rzecz nadrzędną.
Sprawa rehabilitacji - sądzę, że to, o czym mówił Pan radny Taube, jest efektem procedur jakie są stosowane. Dopiero wynik konkursu określi ostateczną kwotę jeśli chodzi o program. Rozstrzygnie to dopiero konkurs ofert. Są to Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Takim zakładem jest też placówka na ul. Harcerskiej.
Zwracając się do radnych Jolanty Kalinowskiej i Stanisława Taube Wiceprezydent poprosiła o doprecyzowanie pytań na piśmie, aby nie pozostał cień wątpliwości. - Ja te obawy uważam za wynik nieporozumienia.


K. Szałucki- nie może Pani (uwaga kierowana do radnej J. Kalinowskiej) czynić zarzutu z tego, że staramy się budżet zdynamizować. Tak to zabrzmiało (nawiązanie do wystąpienia cytowanego wyżej) - jakby to był grzech, że walczymy o dochody. To nie jest źle. Jest to wynik żmudnej pracy w roku 2005.
Sprawa ABK-ów: sytuacja jest bardzo skomplikowana z uwagi na słabą realizację przez ABK-i przychodów. Windykuje się na poziomie 8 mln. zł. Gdyby to wszystko było zrealizowane, byłoby inaczej, ale niestety mają tu miejsce problemy społeczne, a nie zobowiązania płacone do Urzędu Skarbowego. Jest to stara sprawa
Mieliśmy wyrok nakazujący oddanie wszystkich subwencji, które - zdaniem kontrolującego - zostały źle skierowane na szkołę nr 47. Jesteśmy po wygranej sprawie i będzie odwrotnie - to budżet państwa odda Gdyni wszystkie wydane z tego tytułu pieniądze.
System finansowania szkolnictwa jest odmienny od gdzie indziej stosowanego systemu. Np. środki na żywność idą dwoma kanałami. Dochody własne tych jednostek odzwierciedlane są na samodzielnych rachunkach.


Wiceprezydent Bogusław Stasiak podkreślał, iż nieskuteczność egzekucji należności czynszowych jest zjawiskiem społecznym. Gdyńskie ABK-i wystawiły ponad 4 tysiące upomnień. W 3. kwartałach 2005 r. czynsze płaciło 86 % najemców. Na raty rozłożono 1 200 000 zł. Uregulowana kwota w wyniku windykacji wyniosła 1,5 mln. zł., umorzono 120 tys. zł. W roku 2005 wzrosło zadłużenie wykazane w ABK-u nr 3, co jest związane z przejęciem budynków kolejowych.
- Pani Kalinowska - mówił dalej wiceprezydent - ma rację mówiąc, że ABK-i są nierentowne, ale jak ta rentowność w świetle wykazanych faktów ma wyglądać? Rozwiązaniem mogą być tylko eksmisje na bruk. Nie wiem, czy ze strony Pani radnej padnie rekomendacja co do takiego rozwiązania. Przybyło nam ok. 40 mieszkań socjalnych poza budynkami, o których już mówiliśmy. Zaległości czynszowe są zjawiskiem socjalnym, a nie ekonomicznym.


J. Kalinowska- nie neguję dochodów, ale plan wydatków na placówki zajmujące się dziećmi.
Nie widzę finansowania dwutorowego.
Na poparcie swoich zarzutów radna zacytowała dane zaczerpnięte z projektu:
- "plan wydatków Domu Dziecka" - rok 2005:167 100 zł., projekt na 2006 r.: 166 100 zł.;
- "plan wydatków Ogniska Wychowawczego" - rok 2005: 48 tys. zł.; projekt na 2006 r.: 44 200 zł.;
- "plan wydatków Domu Pomocy Społecznej"- 2005 r.: 182 200 zł.; projekt na 2006 r.: 180 700 zł.


Jacek Milewski- kiedy dostałem projekt budżetu, usiadłem z wrażenia. Nie dziwi mnie, że część radnych podejmuje dyskusję w określonym tonie. Na dyskusję mieliśmy bardzo dużo czasu i dyskutowaliśmy na posiedzeniach komisji. Jestem pewien, że ten projekt jest wynikiem długotrwałego doświadczenia prezydentów wspartych geniuszem profesora Szałuckiego, który tak odważnie zaprojektował przychody. Moja wypowiedź nie ma charakteru politycznego. Przypomnę, że gminy realizują dzisiaj wiele zadań wcześniej realizowanych przez struktury państwowe. Szczególnie cieszy wieloletni program inwestycyjny. Zwracam się do sceptyków z prośbą o czytanie budżetu zadaniowo. Np. w sporcie jest mniejszy budżet, dlatego m. in. że wiele zadań już zrealizowano. Widoczny jest natomiast gdzie indziej ewidentny wzrost środków przeznaczanych na konkretne cele. Wnioskuję o jak najczęstsze dokonywanie zmian w budżecie, żebyśmy nie musieli wstydzić się wykonania i umieli wytłumaczyć mieszkańcom, dlaczego te zmiany są potrzebne. Budżet jest świetny.


Marcin Wołek- zachęcam do poparcia tego budżetu. Porównując ten projekt z początkiem kadencji widzimy, jak ogromny skok wykonaliśmy i jak doskonale Gdynia odnajduje się w UE. Gdyby ktoś na początku naszej kadencji mówił o takich kwotach, uznany byłby pewnie za początkującego pisarza s.f. W samym obszarze transportu i łączności wydatki w 2006 r. to kwota blisko 190 mln. zł. To niewiele mniej, niż wydaliśmy w okresie 98-2000 na cały program drogowy, którego wartość wówczas wyniosła 206 mln. zł. To pokazuje jak ogromny skok wykonaliśmy i jak doskonale Gdynia odnajduje się w realiach UE. Nieprzypadkowo w rankingu miast zajęliśmy drugie miejsce, tuż za Warszawą.
Jest to budżet rozwojowy, budżet kontynuacji. Fakt, iż 31 % wydatków to wydatki inwestycyjne pokazuje, jak doskonale Gdynia wykorzystuje swoją szansę związaną ze wzrostem samodzielności finansowej. 15 % wzrost dochodów głównie uzależniony od dobrej koniunktury gospodarczej w naszym mieście - przede wszystkim wzrost udziału w podatkach od osób fizycznych. Jest to również budżet bezpieczny. Jesteśmy dopiero w połowie dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Osobiście nie boję się nawet dalszego zadłużenia pod warunkiem, że środki będą szły na inwestycje. Co do aktywności w pozyskiwaniu środków unijnych, to jeszcze jedno warto podkreślić: blisko 15 % dochodów własnych będą stanowiły środki z UE. W większości środki te będą pochodzić z funduszy rozdysponowywanych centralnie, a zatem Gdynia nie konkuruje z innymi ośrodkami Pomorza, natomiast jest to wartość dodana naszego miasta i wkład w rozwój Pomorza. Potrafimy ubiegać się o środki z sektorowych programów operacyjnych.
Nie jest sztuką wejść na szczyt. Sztuką jest utrzymanie się na nim. Uchwalona w listopadzie 2003 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu zwiększyła w istocie samodzielność finansową samorządów terytorialnych. Co prawda miała ona wejść w życie już w 2002 r., ale dobrze, że w ogóle weszła. Dotychczas kolejne rządy nie zdawały sobie sprawy z tego, że Polska leży nad morzem. Tak naprawdę wyręczamy władze centralne podejmując tu działania inwestycyjne.
Padła nazwa "Dąbrowa". To przecież mieszkańcy tej dzielnicy od poniedziałku mogą korzystać z komunikacji trolejbusowej dzięki dofiansowaniu z UE. UE już towarzyszy nam w każdym aspekcie życia codziennego.
Rekumenduję Państwu poparcie dla projektu budżetu. Od roku 98 jest to budżet najlepszy. Z takim budżetem można być dumnym, że jest się mieszkańcem Gdyni. To cieszy, tym bardziej że od pomyślności Gdyni w dużym stopniu zależy pomyślność Pomorza.


Stanisław Taube- w pełni zgadzam się z wypowiedziami radnych Milewskiego i Wołka. Większych zastrzeżeń nie mamy. Mieliśmy tylko uwagi do polityki społecznej i budowy mieszkań socjalnych. Uważamy, że to dobrze, że przeznacza się na to 3 600 000 zł., bo potrzeby obliczamy na 20 albo 30 mln. zł. Dobrze by było, gdyby na te potrzeby co roku przeznaczano 3 lub 4 mln. zł.


Radna J. Kalinowska zgłosiła poprawki do budżetu - przytoczony niżej tekst poprawek zgodny jest z treścią załączników:
- zwiększenie środków dla ogniska wychowawczego o następujące kwoty:
1) o 500 zł. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
2) o 1000 zł. na zakup leków i materiałów medycznych;
3) o 3.800 zł. na zakup środków żywności
Będą to środki zabezpieczone w budżecie w wysokości roku 2005
- zwiększenie środków dla Domu Dziecka:
1) o 1 000 zł. na zakup środków żywności;
2) o 1.500 zł. na zakup leków i materiałów medycznych
Będą to środki zabezpieczone w budżecie w wysokości roku 2005
- zwiększenie o 1 500 zł. środków na zakup żywności w Domu Pomocy Społecznej. Będą to środki zabezpieczone w budżecie w wysokości roku 2005.
- zapewnienie środków na remont ulicy Kolendrowej w wysokości 500 000 zł.


W związku z powyższymi wnioskami Przewodniczący St. Szwabski stwierdził: - Poprawki nie dotyczą projektu, który dotyczy konkretnych spraw.


J. Kalinowska- tam są wolne środki.


Radny J. Milewski wyjaśniał radnej Kalinowskiej, iż rozliczenie roku 2005 nastąpi po zamknięciu roku obrachunkowego (na przełomie marca i kwietnia) i dopiero wówczas kwoty niewykorzystane będą mogły być przenoszone.


Zwracając się do przedmówcy radna J. Kalinowska oświadczyła: - Pani dyrektor MOPS-u nie dostarczyła do dnia dzisiejszego sprawozdania za 2004 rok Panie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (głos z sali).


Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- słuchając treści proponowanych poprawek miałem zasadnicze wątpliwości. Istnieje bowiem spore prawdopodobieństwo, że wnioski Panów dyrektorów opiewały na takie właśnie kwoty, jakie są w budżecie. Dyrektorzy placówek potrafią precyzyjnie policzyć koszty. Nie wydaje mi się, żeby w jakiejś gdyńskiej placówce była sytuacja, że w pozycji żywienie dzieci nie ujęto kwoty wnioskowanej przez dyrektora. Czy Pani radna zna wnioski dyrektorów tych placówek? Jeśli nie ma takich wniosków to rozumiem, że mamy zaufanie do dyrektorów placówek.


Prezydent Wojcicch Szczurek- jeśli Pani radna ma jakąś propozycję czy informację, to proszę o przedkładanie stosownych dokumentów w takim czasie, aby można było się do nich odnieść. Zgodnie z moją wiedzą wszystkie wnioski Domów Dziecka zostały zrealizowane. Przy obecnym stanie wiedzy nie ma żadnej szansy odniesienia się do Pani propozycji. Projekt budżet złożono do biura rady 15 listopada.


Poprawki zgłoszone przez radną Jolantę Kalinowską (treść - patrz wyżej) nie zostały przyjęte: 2 gł. za; 24 przeciw; 2 gł. wstrzymujące się.


UCHWAŁA NR XXXVII/885/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2006 została przyjęta: 24/2/2


Ad 5.2.
Projekt -zgodnie z treścią zał. - przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.
Wiceprezydent dodał, iż projekt ma na celu umożliwienie osobom, które nie zdążyły złożyć wniosku w sprawie kupna lokalu użytkowego w roku 2005, dokonanie tego w roku 2006.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXVII/886/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/458/99 RMG z dnia 27 października 1999 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Gdyni na rzecz ich najemców została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 5.3.
Wiceprezydent Marek Stępa- Rada Miasta podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzenia planu. Procedura była prowadzona w oparciu o ustawę z 94 r. Praca nie została zakończona do roku wejścia w życie nowej ustawy, a przepisy przejściowe tej ustawy mówią, że plany nie wyłożone do publicznego wglądu muszą być rozpatrzone od nowa i przedmiotowy plan do nich należy. Takich planów jest ok. 20. Kilkanaście decyzji rada już w takich sprawach podjęła. Kilka planów jest sukcesywnie przygotowywanych celem przedłożenia radzie.
Po głębszej analizie doszliśmy do przekonania, że celowe wydaje się rozszerzenie zakresu terytorialnego objętego planem.
Reszta informacji jak w zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXVII/887/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Leszczynki w Gdyni, rejon ulic Działdowskiej i Modlińskiej została przyjęta jednogłośnie /19/


Ad 5.4.
Podczas prezentacji projektu (zgodnie z treścią zał.) Wiceprezydent M. Stępa zwrócił uwagę, iż kolejność członów nazwiska radcy prawnego wymienionego w § 1 powinna być odwrócona (Muchowska Zwara).
Ponadto wiceprezydent poinformował, iż dokładnie w dniu, w którym rada podjęła uchwałę o nieuwzględnieniu wezwania pana Derdzikowskiego do usunięcia naruszenia interesu prawnego, złożył on skargę, mimo iż nie mógł jeszcze otrzymać uzasadnienia decyzji podjętej przez radę.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXVII/888/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi na Uchwałę Nr XXVII/629/05 RMG z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej została przyjęta: 21/0/3


Ad 5.5.
Projekt przedstawiła Wiceprzewodnicząca RMG Joanna Zielińska przypominając na wstępie, iż od wielu lat funkcjonuje w Gdyni system przyznawania nagród dla twórców związanych z Gdynią. Jest ona przyznawana w marcu za rok ubiegły. Przedmiotowy projekt dotyczy nadania nazwy nagrodzie.
Reszta informacji jak w zał.


Opinia Komisji Kultury- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXVII/889/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni pod nazwą GALION GDYŃSKI została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 5.6.
Projekt przedstawiła Wiceprezydent Ewa Łowkiel: - Zmiana wynika z tego, iż zwiększona dotacja została wykorzystana na zakup samochodu. Obecnie wraca się do podstawowej kwoty dotacji. Kolejna zmiana polega na wykreśleniu dotychczasowego systemu dotowania. Do tej pory regulował to Wojewoda. Obecnie Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy będzie dotowany wg takich zasad, jak wszystkie pozostałe gdyńskie świetlice.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXVII/890/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/112/99 RMG z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych oraz szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 5.7.
Projekt przedstawiła Wiceprezydent E. Łowkiel: - Karta nauczyciela nałożyła na gminę obowiązek corocznego uchwalania regulaminu (zmiany zapisane są w projekcie kursywą). Zmiany są następujące: zwiększenie dodatku za wychowawstwo o 20 zł. Ta znaczna podwyżka była możliwa dzięki temu, że nowy rząd tak uregulował subwencję dla gmin, iż gminy otrzymały znacznie wyższą kwotę od tej, którą poprzedni rząd zaplanował. To uwaga a propos głosów podnoszących zasługi poprzedniego rządu. Istotną zmianą jest też inna formuła dodatku funkcyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą. Wprowadzony egzamin maturalny przyniósł znaczne poszerzenie obowiązków dyrektorów tych szkół. Dodatek będzie zwiększony stosownie do liczby oddziałów w szkole. Doprecyzowano zapis o zakazie zatrudniania małżonków oraz osób będących w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa. Wynika to z faktu, iż dyrektor nie jest pracownikiem ani państwowym ani samorządowym, dlatego musi to był uregulowane w Regulaminie. Regulamin został uzgodniony z dwoma związkami zawodowymi.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXVII/891/05 RMG w sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadonych przez Gminę Miasto Gdynia" została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 5.8.
Prezentująca projekt p. E. Łowkiel wnioskowała, aby w drodze autopoprawki wpisano prawidłową kwotę do § 2., tj. 297 610 zł.
Jak wyjaśniała Wiceprezydent, Wojewódzki Urząd Pracy sformułował oczekiwanie, by w formie uchwały rady przedstawić zobowiązanie do wystawienia weksla in blanco, zabezpieczającego kwotę na unijne stypendia dla uczniów nie będących mieszkańcami Gdyni.


Przewodniczący Komisji Oświaty, radny Z. Zmuda Trzebiatowski wyjaśnił, iż komisja odstąpiła od opiniowania przedmiotowego projektu na skutek niejasności co do zapisu sprostowanego autopoprawką (patrz wyżej).


UCHWAŁA NR XXXVII/892/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Fundusz stypendialny dla uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/06" nr Z/2.22/II/2.2./4/05, realizowanego w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 5.9
Jak informował Skarbnik K. Szałucki, przedmiotowy projekt jest efektem wniosku ZCK o zmianę punktu wartości wynagrodzenia. Zakład posiada zabezpieczone na ten cel środki w swoim budżecie. Obecna stawka ma wynosić 5,70 zł.


Opinia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXVII/893/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/295/99 RMG z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 5.10
Przedmiotowy projekt koryguje - jak wyjaśniał Wiceprezydent B. Stasiak - rozbieżność dotyczącą numeru księgi wieczystej.
Reszta informacji - patrz zał.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


Radny A. Borkowski zaproponował korektę prawną uchwały, zgodnie z którą wprowadzono by zapis o anulowaniu poprzedniej treści uchwały.


Prezydent W. Szczurek zapewnił przedmówcę, iż skutek prawny jest taki sam w przypadku zaproponowanej wersji jak i propozycji radnego.


UCHWAŁA NR XXXVII/894/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXIII/826/05 RMG z 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego CZYNSZÓWKA w Gdyni prawem własności nieruchomości została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 5.11
Jak wyjaśniała Wiceprezydent E. Łowkiel, przyjęcie Regulaminu - zgodnie z ustawą - winno nastąpić do 13 stycznia 2006 r.
Wiceprezydent poinformowała o wniesieniu autopoprawki o nast. treści:
§ 7 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "ogrodach działkowych - 20 litrów na każdą działkę/tydzień w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 litrów na działkę/tydzień w pozostałym okresie";
§ 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Dopuszcza się puszczanie psów bez smyczy pod warunkiem, że są w kagańcu i pod nadzorem właściciela";
§ 29 otrzymuje brzmienie: "W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Prezydent Miasta Gdyni w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym określi zarządzeniem obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia"
Odnosząc się do poprawki zgłoszonej na posiedzeniu komisji przez radną J. Kalinowską, a proponującej wprowadzenie terminu "władający" (władający nieruchomością) Wiceprezydent wyjaśniła, iż zgodnie z opinią radcy prawnego proponowane określenie nie obejmuje wszystkich form, a ponadto w uchwale winno stosować się terminologię stosowaną w odpowiedniej ustawie.
Zgodnie z ustawą gmina ma nie tylko obowiązek stworzenia systemowej regulacji, ale także prowadzenia rejestru umów . Jeśli właściciel nieruchomości takiej umowy nie posiada, zobowiązania gminy są także regulowane postanowieniami Regulaminu.
Regulamin określa sposób selektywnego gromadzenia odpadów, potwierdza gotowość gminy do organizowania tzw. wystawek. Restrykcyjność zapisów ustawy może nieść ze sobą ryzyko powstawania dzikich wysypisk i dlatego zasadne jest, aby gmina w proponowanej formule wspomagała mieszkańców. Utrzymuje się obowiązek gminy do odbioru odpadów niebezpiecznych. Dopuszczamy spalanie odpadów zielonych - dopuszcza to stosowna ustawa. Dopóki nie będzie kompostownika w Łężycach, nie możemy tego zakazać.
Pani Łowkiel podkreśliła, iż cały system budowany będzie w czasie.
Dalej Wiceprezydent informowała, iż do kwietnia Rada Miasta winna określić maksymalne ceny, a Prezydent winien określić wymagania gminy w stosunku do firm wywozowych, natomiast właściciele muszą wystąpić o nowe decyzje.
Wiceprezydent zaznaczała, że istnieje prawdopodobieństwo dokonywania z czasem modyfikacji Regulaminu na skutek wniosków co do funkcjonowania w praktyce Regulaminu.
- Istotne jest też to - mówiła p. Łowkiel - że wraz z przyjęciem Regulaminu będziemy się czuli zobowiązani do przygotowania informacji dla mieszkańców Gdyni. Mieszkańcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów odpowiednich ustaw i dlatego taka informacja musi być jasna i precyjna. Jestem przekonana, że nie kary, ale świadomość i odpowiedzialność będą budowały system. Mam przy tym świadomość, że jest to jeden z pierwszych tego typu regulaminów w Polsce i dlatego będzie traktowany jako wzór dla innych gmin. My także będziemy korzystać z cudzych doświadczeń.
Inne informacje zgodne z treścią załącznika.


Opinie komisji:
Komisja Zdrowia- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


A. Borkowski- nie mam zastrzeżeń, natomiast proszę o uczulenie naszych służb ochrony środowiska na następujące sprawy: Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Komuny Paryskiej wprowadza zwyczaj zamykania zsypów. Ci, którzy zbierają odpady, nie będą mogli tam wejść. Chodzi także o osoby fizyczne. Przy takim zwyczaju szybciej będzie zapełniane wysypisko.


Lech Żurek- cieszę się, że jesteśmy jedną z pierwszych gmin, które wprowadzają taki regulamin. Porządkuje on wiele rzeczy. Mieliśmy na komisji parę drobnych uwag dotyczących przede wszystkim sankcji za niektóre wykroczenia, które nie zostały tu ujęte, a których stosowania kodeks nie przewiduje. Ustaliliśmy na komisji wstępny harmonogram: do 8 stycznia prześlemy Pani Prezydent listę pytań i będziemy prosili zarówno Panią Prezydent jak i prawników o odniesienie się do nich, a w przeciągu 2 tygodni będziemy chcieli te kwestie przedyskutować i na sesji lutowej wprowadzić ewentualne zmiany. W uchwale o obowiązkach użytkowników zbiorników bezodpływowych na nieczystości na terenie Gdyni wprowadzony jest mechanizm, dzięki któremu można egzekwować pewne kary od obywateli za zły stan techniczny urządzeń.


UCHWAŁA NR XXXVII/895/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Gdyni"została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 5.12
Wiceprezydent B. Stasiak przypomniał, iż z chwilą przeprowadzenia kategoryzacji dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych, musi być ustalony ich status w celu rozliczenia poczynionych nakładów.


Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXVII/896/05 RADY MIASTA w sprawie: a) zaliczenia ulicy Zwinisławy (na odcinku od ul. Górniczej do ul. Myśliwskiej) do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu drogi gminnej - ul. Zwinisławy została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 5.13
Projekt przedstawił przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk - zgodnie z treścią zał.
W związku z pytaniem z sali przewodniczący poinformował, że przedmiotowy projekt powstał na posiedzeniu Komisji Statutowej w dniu 28 listopada b.r.


UCHWAŁA NR XXXVII/897/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany nazwy ulicy została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 5.14
Projekt przedstawił radny M. Łucyk - zgodnie z treścią zał.


UCHWAŁA NR XXXVII/898/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie terminów i harmonogramu sesji Rady Miasta Gdyni została przyjęta jedogłośnie /22/


Ad 5.15
Radny A. Borkowski odczytał uzasadnienie przedmiotowego projektu: "W związku ze zmianą Ustawy określającej ilości radnych wybieranych do rad gmin (miast), której głównym założeniem było zmniejszenie ilości radnych, zaistniała konieczność dokonania korekt (zmian ilościowych) w strukturach wewnętrznych poszczególnych rad gmin (miast).
Od 1990 roku Rada Miasta Gdyni liczyła 50 radnych. Ustawą z 15 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 23, poz. 220 i Nr 100, poz. 922) dokonano zmniejszenia ilości radnych naszego miasta do 28 osób.
Do końca III kadencji minimalna ilość radnych tworzących klub radnych wynosiła 5 osób z 50-ciu, tj. 10 % składu Rady. Obecnie przy 28 radnych miasta, zachowując parytet wypracowany przez ponad 10 lat odnowionego samorządu terytorialnego, klub radnych winien liczyć minimum 3 osoby, gdyż przyjęte 10 % stanowi ułamek liczby 28 (2,8).
Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami minimalne ilości osób tworzących kluby przedstawiają się następująco:
Sejm RP - na 460 posłów klub może utworzyć 15 osób, tj. 3,26 %.
Sejmik Woj. Pomorskiego - na 33 radnych klub tworzą 4 osoby, tj. 12,12 %.
Rada Miasta Gdańska - na 34 radnych klub tworzą 4 osoby, tj. 11,76 %.
Rada Miasta Gdyni - na 28 radnych klub tworzy 5 osób, tj. 17,85 %.
Zatem dla prawidłowo funkcjonującej demokracji klub radnych w Gdyni winien liczyć minimum 3 osoby, tj. 10,71 %."
Uzupełniając powyższe radny Borkowski mówił: - Nasz Statut jest mało dopracowany, więc praca nad nim też powinna mieć charakter ciągły. Nie mamy już rzecznika obywateli, o czym dowiedzieliśmy się dzisiaj przy sprawozdaniu rzecznika. Ustawa samorządowa zmieniła się już dosyć dawno, a my pozostajemy przy owym wymogu, aby klub liczył 5. członków. Proszę o przychylne stanowisko dla dobra demokracji.


Przewodniczący Komisji Statutowej Marek Łucyk- niefortunnie się stało, że komisja nie zajęła się projektem, ponieważ wnioskodawca nie dostarczył materiałów. Ostatnie posiedzenie odbyło się 6 grudnia, czyli jeszcze przed złożeniem materiałów.


Z powyższym polemizował radny Borkowski podkreślając, że projekt został złożony w wymaganym terminie.


Radny M. Łucyk zaznaczył, że praca komisji nad ostatnią nowelizacją Statutu trwała ponad rok. W tą pracę zaangażowani byli urzędnicy, prawnicy.
Pan Łucyk mówił: - Proszę, aby tak lekko nie mówić o aktualizacji bez opinii komisji. Nie jest tak, że komisja nie pamiętała o rzeczniku obywateli. Taka była opinia prawników - po zmianie ustawy o samorządzie rzecznik nie powinien funkcjonować przy Radzie Miasta. Dlatego komisja nie uwzględniła tej instytucji. Mają miejsce bezpłatne porady.
Radny Łucyk zgłosił wniosek formalny o odesłanie przedmiotowego projektu do komisji informując jednocześnie, że najbliższe posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się 12 stycznia.


A. Borkowski- Pan radny ma prawo złożyć taki wniosek, ale jest jeszcze prawo mówiące, że wnioskodawcy powinni się na to zgodzić. Nie wyrażamy na to zgody. Prosimy o rozpatrzenie projektu dzisiaj. Materiał został złożony w biurze rady w wymaganym terminie. Byłem cały czas w kontakcie z biurem rady, z Panią protokołującą posiedzenia Komisji Statutowej i cały czas dopytywałem się, czy komisja raczy zająć się sprawą projektu. Jest już tradycją, że najpierw składamy materiały, które potem są przedmiotem posiedzeń komisji. Uważam wniosek Pana przewodniczącego Komisji Statutowej za nietrafny.


J. Kalinowska- czy komisja zdążyła rozpatrzyć moje pismo, które złożyłam na ręce Przewodniczącego w lutym 2004 roku? Cały czas czekam, żeby Komisja Statutowa pełniła taką rolę, jak powinna. Państwo przypisaliście mnie na siłę do Komisji Gospodarki Mieszkaniowej. Jestem zadowolona, że trafiłam do Pani radnej Stefaniszyn. Chciałabym być w tej komisji jako osoba uczestnicząca, a nie jako gość. Niech ta demokracja w Gdyni będzie rzeczywiście demokracją. Czekam na odpowiedź i wnioskuję, aby umożliwiono mi wejście w skład Komisji Zdrowia, abym mogła przedstawiać sprawy dzieci, niepełnosprawnych na komisji, a nie tutaj, na Sesji.


St. Taube- co było powodem, że Pan Przewodniczący nie zwołał komisji, aby zająć się sprawą złożonych materiałów? W biuletynie nie ma ustaleń komisji z 6 grudnia. Czy jest protokół z 6 grudnia?


M. Łucyk- jest protokół w biurze. Nie wiem, czemu nie ma go w biuletynie. Została wydrukowana nieodpowiednia wersja protokołu z poprzedniego posiedzenia. Ciężko zająć się sprawą Pani radnej Kalinowskiej, bo Rada Miasta wypowiedziała się już w tej sprawie. Dziwne byłoby, gdyby komisja wypowiadała się po przyjęciu przez radę określonego stanowiska.


Przewodniczący St. Szwabski poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego M. Łucyka o skierowanie projektu do Komisji Statutowej.
Wniosek o odesłanie projektu do Komisji Statutowej został przyjęty: 19/0/2. Tym samym projekt uchwały w spr. zmian do Statutu Miasta Gdyni nie został przegłosowany.


Ad 5.16
Prezentujący projekt Wiceprezydent B. Stasiak zaznaczył, iż zgodnie z zapisem ustawowym (patrz podstawa prawna - art. 15) obie nieruchomości będące przedmiotem projektu należy wycenić. Wyszacowanie jest potrzebne do transakcji i czynności notarialnych.
Tryb 7-dniowy jest związany związany z tym, iż Komenda Policji przygotowuje aplikację o uzyskanie środków w roku 2006. Fakt ten umożliwi być może rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji inwestycji, tj. budowy nowego komisariatu.
Reszta informacji jak w zał.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXVII/899/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość zabudowaną, będącą własnością Skarbu Państwa, w Trwałym Zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 5.17
Projekt przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak - zgodnie z treścią zał.
Projekt jest związany z wnioskiem MOPS-u o przeniesienie środków PFRON w celu ich całkowitego wykorzystania.
Tryb 7-dniowy wynika z zamiaru wykorzystania wszystkich środków tak, aby zrealizować wnioski złożone przez osoby niepełnosprawne.


UCHWAŁA NR XXXVII/900/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/693/05 RMG z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/802/05 RMG z dnia 30 sierpnia 2005 roku) została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 6.
Sprawozdanie z pracy Komisji Strategii przedstawił jej przewodniczący, radny Marcin Wołek: - Skład komisji stanowi niezwykle silne grono i przewodniczenie takim osobistościom jest dużym wyzwaniem. W omawianym okresie odbyliśmy 13 posiedzeń, zaopiniowaliśmy 143 projekty uchwał. Poza projektami uchwał przedmiotem naszych prac była m. in. strategia rozwoju miasta i polityka transportowa. Jedno z posiedzeń poświęcone było problematyce rozwoju komunikacji rowerowej w mieście. Tu składam serdeczne podziękowania Panu radnemu Milewskiemu za wsparcie - dzięki temu w budżecie na 2006 r. znalazło się ponad 2 mln. zł. na ten cel. Można więc powiedzieć, że i w tym aspekcie gonimy naszych sąsiadów. Sformułowaliśmy też kilka wniosków do projektu budżetu na rok 2006, które w większości zostały uwzględnione, za co pozwolę sobie wyrazić wdzięczność Panu Skarbnikowi, Prezydentom i całej radzie. Niezwykle mnie cieszy przewodniczenie takiej komisji. Jest to zajęcie zajmujące i inspirujące. Bardzo dziękuję członkom komisji za ich pracę oraz gościom, którzy naszą komisję zaszczycają. Bardzo dziękuję.


Ad 7.
St. Szwabski- w ostatnim okresie Zarząd związku zaangażował się w prace nad regulaminem, o którym dzisiaj była już mowa. Tekst tego dokumentu (mowa o "Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Gdyni") staramy się propagować wśród pozostałych gmin związkowych. Chodzi m. in. o to, aby takie regulaminy przyjmowane przez poszczególne gminy nie były zbyt rozbieżne. Miała rację Pani Prezydent Łowkiel mówiąc, że stanie się on regulaminem wzorcowym dla innych gmin. Ustawodawca dał nam mało czasu na zrealizowanie tak ważnego przedsięwzięcia.
W ostatnim miesiącu odbyło się Zgromadzenie, w którym wzięli udział delegaci wszystkich gmin. Najważniejszym jego elementem było zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz przyjęcie programu rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Miasta Gdyni na lata 2006 i 2007. Są to dwa dokumenty zawsze występujące w parze, które są także jakimś uzasadnieniem dla taryf. Taryfy nie uległy drastycznej podwyżce - mniej więcej o współczynnik inflacji. Cena m3 wody dla osób fizycznych wynosić ma obecnie 2,44 gr., dla odbiorców produkcyjnych 2,47 gr., a dla pozostałych odbiorców 2,49 gr. Inną pozycją taryfy jest opłata za wprowadzenie do kanalizacji 1 m3 ścieków, która ma wynosić 3,10 gr. za m3. Wszystkie podane przeze mnie ceny są kosztami netto. Równocześnie przyjęto opłatę za wprowadzenie 1 m3 nieczystości ciekłych do punktów zlewnych w wysokości 5,35 gr., która obejmuje również opłatę za wodę.


Ad 8.
Na ręce Przewodniczącego RMG interpelacje nie wpłynęły.


Ad 9.
Wiceprzewodniczący RM Jerzy Miotke poinformował o zaplanowanych uroczystościach w związku z rocznicą urodzin inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego - 30 grudnia.


Ad 10.
Radny Andrzej Czaplicki- zajrzałem do nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. i okazuje się, że zapis normujący sprawę renty planistycznej (art. 37) nadal obowiązuje. Mówi on, że Prezydent Miasta co najmniej raz w roku przedstawia informację o żądaniach odszkodowawczych w związku ze zmianami planów oraz o wydanych decyzjach ustalających renty planistyczne. Jest to niemała kwota. Te nieruchomości w międzyczasie są zbywane. W niektórych gminach stanowi to poważny dochód. W przypadku kiedy taki właściciel zbywa nieruchomość w ciągu 5. lat od uchwalenia planu, wpłaca do kasy gminy znaczną kwotę. Dobrze byłoby wiedzieć, jakie to są wpływy do budżetu. Ciekawe też, jak to było w poprzednich latach, bo nie mieliśmy nigdy takiej informacji. Przypomnę: art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Ad 11.
Termin następnej Sesji RMG: 18 stycznia 2006 r.; godz. 12


Ad 12.
Zamknięcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.
Na podstawie protokołu opracowała i zredagowała:
Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Data udostępnienia informacji: 21.12.2005