Sesja nr XXXVI z dnia 2005-11-23

PORZĄDEK OBRAD

XXXVI SESJI RADY MIASTA GDYNI

23 listopada 2005 roku
Godz. 12.00, s. 105 UM


 

1. Otwarcie sesji Rady Miasta, 

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu XXXV Sesji Rady Miasta,

4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1.zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2005;

załącznik

4.2.określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości;

uzasadnienie

4.3.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni;

uzasadnienie

4.4.ustalenia stawek podatku od środków transportowych;

uzasadnienie

4.5.zmiany treści uchwały Nr XXXIII/828/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia;

4.6.skargi na uchwałę Nr XXXI/732/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej;

4.7.wezwania do usunięcia naruszeń uchwałą Nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej;

4.8.ustalenia wysokości marż urzędowych od sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z przejazdów osób środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni;

4.9.zmiany uchwały Nr V/96/2003 Rady Miasta Gdyni z 26 lutego 2003 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXV/1136/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie przyjęcia do realizacji "Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy;

4.10. wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na 2006 rok;

4.11. utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 w Gdyni;

4.12. wyrażenia zgody na uzgodnienie treści księgi wieczystej KW Nr 1101;

4.13. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działki Nr 399/4 przy ul. Wielkopolskiej 98 zabudowanej barakiem mieszkalnym;

4.14. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Sosnowej 2;

4.15. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 134 na rzecz jej użytkownika wieczystego;

4.16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Poprzecznej 5 w formie przetargu ustnego nieograniczonego

4.17. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;

4.18. a) zaliczenia ulicy Krawieckiej (na odcinku od ul. Benisławskiego do ul. Robotniczej) do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu drogi gminnej - ul. Krawieckiej5. Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia.

6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.

7. Interpelacje.

8. Informacje.

9. Wolne wnioski.

10. Ustalenie terminu następnej sesji.

11. Zakończenie obrad.
Protokół z sesji Rady Miasta:
PROTOKÓŁ NR 36/05
RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 23 listopada 2005 r.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XXXV Sesji Rady Miasta,
4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2005;
4.2. określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości;
4.3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni;
4.4. ustalenia stawek podatku od środków transportowych;
4.5. zmiany treści uchwały Nr XXXIII/828/05 Rady Miasta Gdyni z 30 sierpnia 2005 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia;
4.6. skargi na uchwałę Nr XXXI/732/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej;
4.7. wezwania do usunięcia naruszeń uchwałą Nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej;
4.8. ustalenia wysokości marż urzędowych od sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z przejazdów osób środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni;
4.9. zmiany uchwały Nr V/96/2003 Rady Miasta Gdyni z 26 lutego 2003 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXV/1136/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie przyjęcia do realizacji "Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy;
4.10. wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na 2006 rok;
4.11. utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 w Gdyni;
4.12. wyrażenia zgody na uzgodnienie treści księgi wieczystej KW Nr 1101;
4.13. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działki Nr 399/4 przy ul. Wielkopolskiej 98 zabudowanej barakiem mieszkalnym;
4.14. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Sosnowej 2;
4.15. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 134 na rzecz jej użytkownika wieczystego;
4.16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Poprzecznej 5 w formie przetargu ustnego nieograniczonego
4.17. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
4.18. a) zaliczenia ulicy Krawieckiej (na odcinku od ul. Benisławskiego do ul. Robotniczej) do kategorii drogi gminnej; b) ustalenia przebiegu drogi gminnej - ul. Krawieckiej;
4.19. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy Krośnieńskiej;
4.20. wzoru deklaracji na podatek rolny;
4.21. wzoru deklaracji na podatek leśny;
4.22. wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości


6. Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia.
7. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
8. Interpelacje.
9. Informacje.
10. Wolne wnioski.
11. Ustalenie terminu następnej sesji.
12. Zakończenie obrad.Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Pełne brzmienie opinii komisji -patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.Ad 1.
Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski (zwany dalej także Przewodniczącym).
Przewodniczący serdecznie przywitał obserwującą gdyńskie obrady delegację z Ukrainy.


Ad 2.
Przewodniczący St. Szwabski przypomniał, iż do zaproponowanego porządku obrad dołączony jest aneks zawierający 4. projekty uchwał (patrz porządek obrad - 4 ostatnie pozycje zawarte w punkcie 4.).


Wobec braku uwag Przewodniczący RMG uznał porządek obrad za przyjęty.


Ad 3.
Na prośbę Przewodniczącego o zgłaszanie ewentualnych uwag do protokołu z poprzedniej sesji, akces do zabrania głosu zgłosiła radna Jolanta Kalinowska.


J. Kalinowska- zgłosiłam na poprzedniej sesji wniosek o przedstawienie informacji na temat rewalizacji w placówkach szkolnych i takiej informacji do dnia dzisiejszego nie otrzymałam.


Przewodniczący zwrócił uwagę Pani radnej J. Kalinowskiej, iż poruszona przez nią kwestią nie jest uwagą do protokołu i należałoby zgłosić ją w punkcie "Informacje".


Wobec braku uwag Przewodniczący RM uznał protokół XXXV Sesji RMG za przyjęty.


Ad 4.1.
Jak wyjaśnił na wstępie prezentujący projekt Skarbnik Miasta Krzysztof Szałucki, proponowane zmiany wynikają z bieżących dostosowań budżetu. Wzrost w pozycjach budżetowych jest wynikiem otrzymania środków na oświatę oraz zwiększeń środków dla jednostek organizacyjnych oraz zmniejszeń wydatków Gdyńskiego Centrum Innowacji (dane liczbowe jak w załączniku).
Równocześnie - informował dalej pan K. Szałucki - wpłynęło 5 wniosków szczegółowych, dotyczących przesunięć w ramach działów i rozdziałów budżetowych, z czego największa liczba przesunięć dotyczy działu inwestycji, które wynikają z konieczności wykupów nieruchomości w związku z zagospodarowywaniem Gdyni Zachód.
- Zmiany mają także miejsce w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Kolejna zmiana wynika z otrzymania informacji o przyznaniu unijnych środków na fundusz stypendialny.
Skarbnik poinformował o wprowadzeniu autopoprawki - treść jak w załączniku - oraz poprawki redakcyjnej: w wieloletnim programie inwestycyjnym wpisanie: na lata 2005 - 2008.


Opinie komisji:
Komisja Budżetowa- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Srategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXVI/862/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXVI/598/04 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005 została przyjęta: 18/0/3


Ad 4.2.
Projekt przedstawił Skarbnik Miasta K. Szałucki: - Tradycyjnie o tej porze roku mamy do czynienia z rewaloryzacją opłaty i 2. stawek podatkowych. Ogólna polityka Miasta polega na dostosowywaniu stawek i opłat do możliwości podmiotów nimi obciążonych, ale jednocześnie władze miasta nie zapominają o obowiązku dbania o dochody budżetu z tego tytułu. Proponowane przyrosty opłaty i stawek oscylują więc w granicach współczynnika inflacji (szacowanego obecnie na ok. 3 %).
Szczegółowy wykaz stawek - patrz załączniki do przedmiotowych projektów - kolejne punkty: 4.3. i 4.4.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna


Wystąpienie radnej J. Kalinowskiej odnoszące się do 3. projektów (przedmiotowego oraz 2. kolejnych): - Obwieszczenie ministra finansów z dnia 13.10.2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2006 r. ustaliło stawki minimalne, które przeliczone są zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu EURO i walut krajowych. Kurs EURO uległ zmniejszeniu o 10,21 % w stosunku do roku 2004 i stawki minimalne podatku od środków transportowych zostały przeliczone zgodnie z tym wskaźnikiem. Dnia 14.10.2005 r. komunikatem Prezes GUS określa wskaźnik dla cen i usług konsumpcyjnych - wynosi on 2,5 %.
Wiele gmin w Polsce utrzyma skalę podatku na poziomie 2005 roku. Dla przykładu: Szczecin - podatek od nieruchomości wzrośnie tam o 2,3 %, ale podwyżka dotknie tylko firmy, a nie zwykłych obywateli. Zostanie wprowadzona opłata adiacencka, która pokryje ewentualne straty. Kraków - podatek od środków transportowych pozostanie na dotychczasowym poziomie. Stawki podatku od nieruchomości zaproponowano na poziomie niższym niż maksymalne z wyjątkiem sklepów wielkopowierzchniowych. Chojnice - piąty rok z rzędu nie będą podnoszone podatki lokalne. A Gdynia? Proponuje się podniesienie stawek opłaty targowej w 2006 r. Spowodowane to jest m. in. spadkiem dochodów z tytułu opłaty targowej. Dotyczy to większości targowisk na terenie Gdyni, pomimo - jak napisano w uzasadnieniu projektu - nie podnoszenia opłaty targowej od 2002 r. Niezrozumiałe jest podniesienie opłaty targowej, gdy nastąpił z tego tytułu spadek dochodów. Jest wiele przyczyn, ale po co zgłębiać temat? Podwyżka opłat targowych wystraszy resztę handlujących i wówczas, zapewne wg nowej gdyńskiej teorii, wzrosną dochody z tego tytułu. Pomimo cytowanych wyżej wskaźników opłaty targowe rosną - za prowadzenie sprzedaży na wyznaczonych targowiskach w strefie śródmiejskiej od 2,8 % do 5,6 %. Poza strefą śródmiejską od 3,2 % do 7,1 %. Targowisko hurtowe boryka się z problemami, o których wszyscy wiemy. Należy więc podnieść jeszcze stawki od 3,3 % do 5,5 %. Stawki opłat targowych za prowadzenie sprzedaży poza wyznaczonymi targowiskami rosną od 3,3 do 10 %. Stawki podatku od nieruchomości rosną od 2,5 % do 3,7 %. Podatki od środków transportowych od 2,5 % do 4,55 %.
Socjaldemokracja uważa, że na 2006 rok winno się zachować obowiązujące w 2005 roku stawki podatkowe. Pozostawienie stawek na niezmienionym poziomie powinno być podyktowane troską o przedsiębiorców obciążonych nadmiernymi podatkami i opłatami z różnych tytułów. Bo nawet niewielki, z pozoru, wzrost podatków jest dużym ciężarem. Przedsiębiorcy likwidują działalność lub przenoszą ją na tereny gmin ościennych, gdzie podatki są niższe.


K. Szałucki- wkradło się tu jakieś nieporozumienie. To nie są stawki minimalne, ale maksymalne (mowa o stawkach określonych przez ministerstwo finansów), a zatem interesy przedsiębiorców są już chronione przez samo państwo. To prawda, że powinniśmy chronić interesy przedsiębiorców, szczególnie w zakresie usług targowych, ale przede wszystkim jesteśmy zobowiązani do rewaloryzowania utraty wartości własnych dochodów. Podkreślam to, co powiedziała także Pani Jolanta, że od 2002 roku nie było zmiany poziomu stawek, natomiast inflacja od tego czasu sumarycznie wzrosła już o ponad 10 %. Nie wydaje się słuszne, z punktu widzenia polityki dochodowej Miasta, zatrzymywanie się na zerowym poziomie rewaloryzacji. Wydaje się, że ten skromny przyrost rewaloryzuje właśnie utraconą wartość dochodów, natomiast nie jest żadną presją na przedsiębiorców. Dla przedsiębiorców jest to wzrost rzędu 3,17 %, który pozwoli finansować Miasto na dotychczasowym poziomie.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXVI/864/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Gdyni, a także jej wysokości została przyjęta: 19/0/3


Ad 4.3.
Jak informował pan K. Szałucki, w przypadku podatku od nieruchomości przyjęto wzrost zbliżony do stopnia inflacji.
Reszta danych - patrz załącznik.


Opinie komisji j.w.


Radna Jolanta Kalinowska wniosła o wprowadzenie następującej poprawki:
Zmiana treści § 2 na następującą:"Wprowadza się preferencyjne stawki podatku dla nieruchomości gruntowych i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: piekarnictwa, cukiernictwa, rzeźnictwa, produkcji materiałów budowlanych, stolarstwa, miechaniki pojazdowej, blacharstwa pojazdowego, lakiernictwa pojazdowego oraz przemysłu stoczniowego
1) od gruntów 0,50 zł. od 1 m kw. powierzchni
2) od budynków lub ich części 15 zł. od 1 m kw. powierzchni
Dotychczasowy § 2 otrzymuje nr 3, § 3 zmienia się na 4., itd."


Radny Adam Borkowski wnioskował, aby Skarbnik Miasta odniósł się merytorycznie do powyższej propozycji poprawki przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały.


Radnemu A. Borkowskiemu odpowiedział Prezydent Wojciech Szczurek: - Nasze milczenie jest rodzajem komentarza. Trudno na poczekaniu odnieść się do propozycji tak daleko idących zmian, tak w aspekcie ekonomicznym jak i gospodarczym. Może umówmy się, że tego rodzaju poprawki będą nam podawane do wiadomości przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Państwo nie dajecie nam szansy na podjęcie merytorycznej dyskusji.


Poprawka zgłoszona przez radną J. Kalinowską - o treści j.w. - nie została przyjęta: 1/19/2


UCHWAŁA NR XXXVI/865/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdyni została przyjęta: 20/0/3


Ad 4.4.
K. Szałucki- środki transportowe są jednym z ważniejszych segmentów składających się na dochody Miasta. Proponowany wzrost ma charakter proinflacyjny. W pewnych przypadkach stawki uległy nawet obniżeniu. Dotyczy to przyczep i naczep, ponieważ w tych przypadkach odnotowaliśmy spadek dochodów. Nasza propozycja ma więc charakter stymulujący.


Opinie komisji:
Komisja Budżetowa- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXVI/866/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych została przyjęta: 20/0/3


Ad 4.5.
Prezentująca projekt Wiceprezydent Ewa Łowkiel wyjaśniała, iż propozycja zmian w dotychczas obowiązującym zapisie wynika z potrzeb placówek edukacyjnych. Dochody z tytułu wpływów są tak zróżnicowane, że przepisy nie były w stanie tego objąć.
Wiceprezydent podała przykłady obrazujące różnorodność wpływów (patrz zał.).
Wobec powyższego proponuje się - jak dalej informowała Wiceprezydent - zastąpienie dotychczasowej regulacji nast. ogólnym zapisem: "wpływy z usług".


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Budżetowa- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXVI/867/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXIII/828/05 RMG z 30 sierpnia 2005 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia została przyjęta jednogłośnie: 22 gł. za


Ad 4.6.
Projekt przedstawił Wiceprezydent Marek Stępa: - Sprawa, której dotyczy projekt, już dwa razy była przedmiotem obrad Rady w tym roku. 25 maja Rada po przeanalizowaniu przedłożonych propozycji uchwaliła plan. Do uchwały uwag nie wniósł Wojewoda, który sprawdza zgodność naszych uchwał z obowiązującym prawem. Wojewoda skierował uchwałę do opublikowania. 3 sierpnia wpłynęło pismo Pani x, w którym wzywa nas do usunięcia naruszenia jej interesu prawnego. Rada Miasta uchwałą z 30 sierpnia nie uwzględniła tego wezwania. 7 października Pani x, reprezentowana przez adwokata, wniosła skargę nie wnosząc żadnych nowych, merytorycznych wątków, a jedynie insynuacje pod adresem Rady, że kierowała się w swoich decyzjach innymi interesami niż interes publiczny. W związku z brakiem nowych argumentów merytorycznych proponuję nieuwzględnienie skargi.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna


J. Kalinowska- nie pamiętam, jak ten pierwszy ciąg miałby przebiegać. W uzasadnieniu skargi są zawarte pewne stwierdzenia i chciałabym usłyszeć, jak do nich Pan Prezydent się odnosi.
Radna zacytowała fragmenty skargi, w których kwestionuje się zasadność powoływania się autorów planu na realizację celu publicznego - patrz załącznik.


M. Stępa- Pani radna Kalinowska zrobiła to, czego chciałem radnym oszczędzić, czyli zacytowała te instynuacje zawarte w skardze Pani x, że Rada jakoby załatwia interesy sąsiadów Pani x. Nic takiego nie miało miejsca, o czym Państwo mogliście się przekonać pracując nad projektem planu. Mówimy o konieczności wydzielenia przejazdu zapewniającego dostęp do koryta rzeki Kaczej. W wypowiedzi Pani xmowa jest o przebiegu kolektora, który jest jedynie hipotetycznym na razie przebiegiem, choć istnieje taka możliwość i choćby z tego względu zarezerwowanie terenu jest uzasadnione. Niewątpliwą koniecznością natomiast jest zapewnienie dostępu do koryta rzeki Kaczej. Jest to ważne ze względów eksploatacyjnych, a więc utrzymania koryta rzeki we właściwym stanie, co sprawia, że ciąg spacerowy jest atrakcyjny. Aby taki ciąg odgrywał swoją rolę, musi być powiązany z układami komunikacyjnymi. Tak to było uzasadniane na etapie przyjmowania planu i nic się tu nie zmieniło. Nie sposób więc nie stwierdzić, że uwagi te mają charakter insynuacyjny.


UCHWAŁA NR XXXVI/868/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi na Uchwałę Nr XXXI/732 RMG z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej została przyjęta: 20/0/3


Ad 7.
M. Stępa- wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniami przyjętego przez Radę planu. Po ok. 9. miesiącach od uchwalenia planu jeden z właścicieli nieruchomości objętych planem- Pan x - przysłał pismo, w którym wzywa do usunięcia naruszeń stawiając szereg szczegółowych zarzutów, które zbiorczo można określić jako zarzut przyjęcia uchwały sprzecznej z prawem. Uchwała była badana przez Wojewodę właśnie pod kątem zgodności z prawem i nie stwierdził on takich niezgodności, wobec czego skierował akt do opublikowania. Uważamy więc, że zarzuty są bezzasadne. Lista tych zarzutów - przeanalizowana i przygotowana przez radcę prawnego - jest długa i są to zarzuty nietrafione. Np. za niezgodną z prawem określa się propozycje podziału nieruchomości i propozycje lokalizacji budynków, co wynika z opisu rysunków. Te propozycje odpowiadają na pytanie, w jaki sposób ewentualnie może być dokonany podział czy lokalizacja, ale nie mają one charakteru wiążącego, co znaczy, że mogą być całkowicie przez inwestorów pominięte. Nietrafne jest rówież stwierdzenie, że teren wnioskodawcy nie leży na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i dlatego nie odnoszą się do niego ograniczenia. Jest to sprzeczne z ustaleniami zawartymi w rozporządzeniu Wojewody, a określającymi przebieg granic parku. Jasno z nich wynika, że jest to obszar objęty granicami parku, tak więc przedmiotowy zarzut nie ma potwierdzenia w faktach. Innym zarzutem jest brak uzgodnień z właściwym organem ochrony granic. Rzeczywiście, w dokumentacji nie ma dokumentu podpisanego przez komendanta Straży Granicznej, ale zgodnie z ustawą niezajęcie stanowiska w sprawie w określonym przepisami okresie jest równoznaczne z uzgodnieniem. Tak się dzieje w wielu przypadkach. A więc formalne wymogi zostały spełnione - komendant został poproszony o wyrażenie opinii. Inny zarzut dotyczy braku prognozy skutków finansowych przez uprawnionego rzeczoznawcę. Uważna lektura stosownej ustawy pokazuje, że rzeczoznawca może, ale nie musi oceniać skutków. Obowiązek ten musi być spełniony po uchwaleniu planu. Do projektu dołącza się prognozę skutków, co zresztą nie jest formalnym ustawowym wymogiem. Ocena skutków finansowych to inaczej ocena wartości odszkodowań jakie będą musiały być wypłacone osobom, które wskutek uchwalenia planu coś tracą. I tu należy stwierdzić, że z jednej strony Pan x stawia nam różne zarzuty, a z drugiej strony występuje o odszkodowania de facto dając do zrozumienia, że z ustaleniami planu już się pogodził.
W związku z powyższym proszę Wysoką Radę o przyjęcie projektu.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXVI/869/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszeń Uchwałą Nr XXVII/629/05 RMG z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej została przyjęta: 20/0/3


Ad 4.8.
Projekt rekomendował Dyrektor ZKM, pan prof. Olgierd Wyszomirski: - Podstawą prawną projektu jest ustawa z lipca 2005 r. o cenach, w której zawarta jest definicja marż handlowych i urzędowych oraz wskazany jest organ wyposażony w kompetencje do ustalania ich wielkości. Takie marże są stosowane przez ZKM od początku jego funkcjonowania, a wcześniej stosowane były przez prawnego poprzednika ZKM, tj. Miejski Zakład Komunikacyjny. Przy zawieraniu transakcji z podmiotami, które chcą świadczyć usługi w zakresie dystrybucji biletów, nie możemy stosować ustawy o zamówieniach publicznych, proponujemy więc urzędowe marże. Projekt jest więc przyjęciem rozwiązań dostosowanych do regulacji ustawowej.
Reszta informacji jak w zał.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna


Radny Adam Borkowski zwrócił uwagę na nieprawidłowe - jego zdaniem - zapisy pod względem formalnym: właściwą nazwą urzędowego dziennika jest Dziennik Urzędu Województwa Pomorskiego oraz konieczne jest określenie dnia wejścia w życie uchwały - w przedmiotowym przypadku "z dniem publikacji" (dot. § 2 projektu).


Przewodniczący St. Szwabski poparł przedmówcę informując o poprawce Komisji Strategii, zgodnie z którą winny być wpisane słowa: "Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania".


Dyrektor O. Wyszomirski wyraził zgodę na wprowadzenie powyższych uwag w formie autopoprawki. Tym samym § 2 uzyskał nast. brzmienie: "Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem opublikowania".


UCHWAŁA NR XXXVI/870/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia wysokości marż urzędowych od sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z przejazdów osób środkami komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /19/


Ad 4.9.
Na wstępie prezentacji projektu Wiceprezydent Bogusław Stasiak poinformował o 2. poprawkach redakcyjnych:
- w podstawie prawnej wpisanie słów: "...Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:...";
- w ust. 2. § 1 wpisanie: "zamieszkują w lokalach chronionych"
Reszta informacji jak w załączniku (łącznie z tekstem uchwały, do której zmiany zawiera przedmiotowy projekt).


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Zdrowia- pozytywna


Stanisław Taube- nie mam żadnych uwag co do redakcji projektu, ale przy okazji chcę zapytać Pana Prezydenta: kiedy nastąpi budowa mieszkań socjalnych? W obecnej kadencji nie zbudowano żadnego mieszkania socjalnego. Społeczna Komisja Mieszkaniowa nikogo nie wprowadziła na listę osób czekających na mieszkania socjalne, ponieważ tych mieszkań nie ma. Myślę przede wszystkim o rodzinach wielodzietnych, których jest 70 (4-osobowych), a 5-cioosobowych 28, 9-cioosobowa rodzina jest jedna. Kiedy te rodziny uzyskają lokale socjalne? Wielokrotnie podnosiłem ten problem na posiedzeniach Komisji Zdrowia i Komisji Gospodarki Komunalnej. Terminy ciągle ulegają zmianom. Dlaczego te mieszkania powstają tak późno, bo tylko w roku wyborczym?


B. Stasiak- w pełni podzielam troskę co do braku czy niedoborze mieszkań socjalnych. Budowa takich mieszkań jest wysoce kłopotliwa, ponieważ zawsze sąsiedztwo bloku socjalnego budzi sprzeciwy społeczne. Jest to więc kłopot, szczególnie w roku wyborczym. Trudno więc mówić tutaj o koniunktruraliźmie. Dzieje się to w oderwaniu od polityki. Myślę, że dyskusja na ten temat odbędzie się na kolejnej sesji, przy okazji przyjmowania budżetu. W międzyczasie przejęliśmy od WAM dwa kolejne budynki: przy ul. Dickmana i ul. Zamenhoffa. Przejęliśmy je na przełomie września i października. W mieście przybyło ponad 40 mieszkań socjalnych w ciągu ostatnich miesięcy. Doszliśmy więc do liczby 240 mieszkań socjalnych. Ta liczba uległa potem zmniejszeniu o 18, ponieważ zmieniła się sytuacja dochodowa lokatorów tych lokali, wobec czego przekwalifikowaliśmy je na normalne mieszkania. Praca nad rozwiązaniem tego problemu ciągle trwa. Deklarowałem, że na najblizszym posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej będę o tym mówił. Temat mieszkań socjalnych wróci podczas dyskusji budżetowej.


J. Kalinowska- nie raz prosiłam o to, aby w przypadkach zmieniania uchwał dostarczano nam jednolity tekst. Dzisiaj wprowadzane są kolejne poprawki. Dostarczanie jednolitego tekstu byłoby też oszczędniejsze (z zaznaczonymi wytłuszczonym drukiem zmianami).


UCHWAŁA NR XXXVI/871/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr V/96/2003 RMG z 26 lutego 2003 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXV/1136/01 RMG z dnia 28 listopada 2001 roku w spr. przyjęcia do realizacji "Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy została przyjęta jednogłosnie /21/


Ad 4.10
Projekt przedstawił Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni, Jerzy Zając: - Sprawa będąca przedmiotem projektu zawsze wywołuje emocje, co jest zrozumiałe. Miasto konsekwentnie, od wielu lat określa limit licencji wydawanych taksówkarzom. Ten limit tak naprawdę nigdy nie był w pełni wykorzystany. Dzisiaj tendecja zmienia się z uwagi na strukturę bezrobocia. Sopot, Gdańsk dzisiaj też zwiększają limity (niegdyś było ich np. 10 czy wręcz 0). Na kolejny rok Gdańsk proponuje 150, Sopot 25. Wnoszę o utrzymanie limitu na poziomie 100 licencji. Egzaminy, które w związku z tym odbywają się, także są pewnym ograniczeniem i weryfikacją liczby wydawanych licencji, co jest dobrą praktyką, chodzi bowiem o zapewnienie dobrego poziomu usług w tym sektorze.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Zdrowia- pozytywna


Radny St. Taube poprosił o odczytanie opinii związkowych nt. projektu.


J. Zając- opinie zrzeszeń są diametralnie różne, co zresztą zawsze miało miejsce.
Dyrektor urzędu przywołał opinię Zrzeszenia Prywatnego Transportu w Gdyni, które jest przeciwne w ogóle dalszemu wydawaniu licencji, co - jak dalej skomentował Dyrektor - z punktu widzenia zrzeszenia jest zrozumiałe.
- Na pewno w interesie transportu prywatnego jest zmniejszenie limitu. Naszym zdaniem propozycja limitu nie spowoduje załamania rynku. Na rok bieżący także przyjęto limit 100 licencji, a faktycznie przydzielono je jedynie 14. osobom. Z kolei rzecznik konsumentów stoi na odmiennym stanowisku postulując o niewprowadzanie limitu i zaznaczając, że jeśli ustalenie limitu jest obowiązkiem Miasta, to powinno się uzględniać popyt w tym zakresie.
Pan J. Zając poinformował, iż wszystkie związkowe opinie dot. projektu są do wglądu.


UCHWAŁA NR XXXVI/872/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na 2006 rok została przyjęta: 20/0/3


Ad 4.11
Projekt przedstawił Wiceprezydent Michał Guć: - Obecnie w Gdyni funkcjonują 4 Rodzinne Domy Dziecka prowadzone przez Miasto. Staramy się, aby tych placówek przybywało. Nie jest to łatwe, ponieważ niestety jest coraz więcej orzeczeń sądu o kierowaniu dzieci do tych placówek. W przypadku Domu Nr 5 sytuacja jest nietypowa, ponieważ placówka przy ul. Olgierda 57 już istnieje i jest prowadzona przez organizację pozarządową. Jest to też Rodzinny Dom Dziecka, tyle że nie jest to jednostka budżetowa. Ponieważ fundacja OAZA ogranicza swoją działalność, umówiliśmy się, że prowadzenie placówki przejmie Miasto. Tak więc osoba prowadząca dom zostanie zatrudniona przez gminę. Z punktu widzenia dzieci nic się nie zmieni, a Miasto będzie już miało pięć takich placówek.


Opinia Komisji Zdrowia - pozytywna


St. Taube- co się stało z pracownikami placówki przy ul. Wójta Radtkego? Czy prawdą jest, że nowomianowany dyrektor tej placówki zatrudnia członków swojej rodziny? Czy jest to kolejny tego typu przypadek w tych placówkach? Proszę o przekazanie takiej informacji na najbliższym posiedzeniu Komisji Zdrowia. Dostałem list, w którym pracownicy stwierdzają, że nowa Pani dyrektor zatrudnia członków swojej rodziny. Czy Pan Prezydent wie coś na ten temat? Chodzi mi o to, żeby taki dom, jak przy ul. Wójta Radtkego, nie stał się własnym domem rodzinnym.


M. Guć- nic mi o tym nie wiadomo - sprawdzę to. Jeśli są też inne tego rodzaju przypadki, chętnie bym się o nich dowiedział.


St. Szwabski- zgodnie z sugestią radnego proponuję wyjaśnić to na posiedzeniu komisji.


J. Kalinowska- chętnie zapoznałabym się z programem naprawczym domów dziecka, o którym mowa w uzasadnieniu.

UCHWAŁA NR XXXVI/873/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 4.12
Na wstępie prezentacji projektu Wiceprezydent Bogusław Stasiak przypomniał o funkcjonowaniu 2. sposobów dysponowania gruntem - użytkowanie wieczyste i własności (i współwłasności w zakresie tych sposobów dysponowania).
Przechodząc do meritum Wiceprezydent wyjaśniał: - Mamy dwa lokale mieszkalne, z których jedno jest przypisane do współwłasności, drugie do użytkowania wieczystego. Taki stan rzeczy wyklucza jakikolwiek obrót tymi lokalami. Można tę sytuację uporządkować poprzez zniesienie w zapisach pojęcia współużytkowania wieczystego i zastąpienie go współwłasnością lokali. Rekomenduję taką regulację, która umożliwi wykonanie tych czynności nieodpłatnie, ponieważ po stronie tych osób nie leży jakiekolwiek uchybienie, a sytuacja ta wynika z faktu przejmowania gruntu od Skarbu Państwa.
Reszta inforamcji jak w zał.


Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXVI/874/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na uzgodnienie treści księgi wieczystej KW nr 1101 została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 4.13
B. Stasiak- przedmiotowy projekt dotyczy gruntów, które stały się własnością Skarbu Państwa w wyniku nabycia spadku, a które chce przejąć gmina. Gmina w tym przypadku będzie lepszym gospodarzem niż Skarb Państwa. Decyzję w sprawie określenia sytuacji osób zamieszkujących substandardowy budynek tam się znajdujący dopiero podejmiemy, po rozważeniu wszystkich okoliczności.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXVI/875/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działki nr 399/4 przy ul. Wielkopolskiej 98 zabudowanej barakiem mieszkalnym została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 4.14
Jak wyjaśniał p. B. Stasiak, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w końcowym okresie użytkowania wieczystego. Obowiązujący zapis k.c. mówi, że po stronie użytkownika wieczystego leży uprawnienie do przedłużenia czasu użytkowania wieczystego. Użytkownicy będą mogli nieruchomość kupić, co jest już kwestią ich woli.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXVI/876/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Sosnowej 2 zosatła przyjęta jednogłosnie /20/


Ad 4.15
Wiceprezydent B. Stasiak przedstawił projekt zgodnie z treścią załącznika (sprzedaż użytkownikowi wieczystemu).


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXVI/877/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej 134 na rzecz jej użytkownika wieczystego została przyjęta jednogłośnie /19/


Ad 4.16
Projekt - zgodnie z treścią zał. - przedstawił p. B. Stasiak.
Sąsiednia działka jest własnością osoby fizycznej (informacja podana do wiadomości przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej).


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXVI/878/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Poprzecznej 5, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 4.17
Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiak - zgodnie z treścią zał.


Opinie komisji:
Komisja Zdrowia - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


Wiceprzewodniczący RM Jerzy Miotke- czy naprawdę znając numer rejestrowy nie wiemy, kto jest właścicielem?


K. Szałucki- jeśli właściciel nie zgłasza się po samochód w ciągu 6. miesięcy, to samochód ten uznaje się za porzucony. Można to oczywiście egzekwować na drodze sądowej, ale koszty byłyby niewspółmierne do uzyskanych korzyści.


UCHWAŁA NR XXXVI/879/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 4.18
M. Stępa- po zaliczeniu przedmiotowej drogi do kategorii drogi gminnej będziemy mogli na niej inwestować, a przypomnę, że przystąpiliśmy już do prac zmierzających do budowy tej drogi. W projekcie ustalamy także jej przebieg . Prezydent jako Starosta zaopiniował pozytywnie projekt, a obecnie konieczne jest podjęcie przez Radę przedmiotowej uchwały, aby możliwe było czynienie stosownych nakładów.


Opinie komisji:
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna


UCHWAŁA NR XXXVI/880/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie:
a) zaliczenia ulicy Krawieckiej (na odcinku od ul. Benisławskiego do ul. Robotniczej) do kategorii drogi gminnej
b) ustalenia przebiegu drogi gminnej - ul. Krawieckiej
została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.19
Prezentujący projekt p. B. Stasiak poinformował o dołączeniu autopoprawki, zgodnie z którą w § 1 dopisuje się nieruchomość o pow. 60 m.kw. (działka nr 152/43).
Reszta informacji jak w zał.


UCHWAŁA NR XXXVI/881/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy Krośnieńskiej została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.20
Skarbnik K. Szałucki poinformował o zmianie ustawy o ordynacji podatkowej, na skutek której stosuje się obecnie zaokrąglanie groszy do pełnych złotych. Przedmiotowy i dwa kolejne projekty przedstawiają 3 rodzaje wzorów deklaracji, które powinny obowiązywać od dnia 1 stycznia (mowa o przedmiotowym oraz 2. następnych projektach).


Przewodniczący RM poinformował, iż wszystkie trzy projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Strategii.


UCHWAŁA NR XXXVI/882/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny została przyjęta jednogłosnie /24/


Ad 4.21
Uzasadnienie j.w.


UCHWAŁA NR XXXVI/883/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.22
Uzasadnienie jak w punkcie 4.20.


UCHWAŁA NR XXXVI/884/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 5.
Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia przedstawiła radna Alina Winiarska:
- W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 13 posiedzeń stacjonarnych oraz jedno wyjazdowe wspólnie z Komisją Gospodarki Mieszkaniowej w Ognisku Wychowawczym im.K.Lisieckieg w Gdyni, gdzie zapoznano się z problemami podopiecznych w tymże Ognisku jak też możliwość stworzenia Poradni Dzieci Krzywdzonych na bazie tego Ogniska.
Komisja zaopiniowała 28 uchwał.
Pierwszego czerwca 2005r. otworzono Przychodni Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych i Współuzależnienia - nasze kilkuletnie starania.
Zainicjowaliśmy dyskusję nad utworzeniem Poradni Dzieci Krzywdzonych również uwieńczoną sukcesem, bo od 1 października 2005r. otworzyliśmy tę Poradnię w Ognisku Wychowawczym im.K.Lisieckiego w Gdyni. Jest to druga tego typu placówka w Trójmieście, bardzo potrzebna, obejmująca całościową opieką i diagnozowaniem dzieci krzywdzone, bite i molestowane. W czerwcu tego roku, na wspólnym posiedzeniu Komisji Zdrowia gmin ościennych (Sopot, Wejherowo, Reda, Kosakowo, Puck, Hel) kardiologów gdyńskich i dyrektorów szpitali omówiliśmy potrzebę pilnego otwarcia pracowni hemodynamicznej w Gdyni w Szpitalu Miejskim. Uzyskaliśmy pełną akceptację oraz chęć partycypacji finansowej w kosztach tego przedsięwzięcia.
Podobnie jak w poprzednich latach Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny współuczestniczyła z Dyrekcjami Szpitali Gdyńskich, Powiatowego Urzędu Pracy, Okręgową Izbą Lekarską, Komisją Zdrowia Sejmiku Marszałkowskiego, innymi Komisjami Rady Miasta.
Komisja Zdrowia:
- uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez Urząd marszałkowski Województwa Pomorskiego na temat Leczenie substytucyjne - walka z narkotykami - konferencja - Phare 2003r.
- Konferencję Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku n/t szczepień
- Gdański Związek Pracodawców - skutki restrukturyzacji szpitali w woj. Pomorskim.
Komisja Zdrowia organizuje święto 3 Maja dla dzieci w Gdyni, uczestniczy w przygotowaniach Wigilii Bożo-Narodzeniowej dla bezdomnych,
Komisja ponadto uczestniczyła w Seminarium (24 marzec 2005r. ) w Łężycach, n/t "Energetyczne Wykorzystanie Odpadów" zorganizowane z inicjatywy radnego L.Żurka z udziałem: KZG"Dolina Redy i Chylonki i OPEC.


Ad 6.
Przewodniczący Stanisław Szwabski przedstawił informację o działalności Związku Komunalnego: - Zarząd związku w ostatnim miesiącu przygotował projekt budżetu na rok 2006 oraz zwołał Zgromadzenie związku, które odbędzie się 28 listopada i na którym - jak mamy nadzieję - zaprojektowany budżet zostanie uchwalony. Drugim zagadnieniem, nad którym związek obecnie pracuje, jest przygotowanie elementów regulaminu gospodarki odpadami we współpracy z Miastem Gdynia, a konkretnie Panią Wiceprezydent Ewą Łowkiel. Współpraca jest bardzo dobra i prawdopodobnie projekt tego regulaminu zostanie przedstawiony na kolejnej sesji RMG. Regulamin musi być uchwalony do 13 stycznia.


Ad 7.
Na ręce Przewodniczącego RMG interpelacje nie wpłynęły.


Ad 8.
Wiceprzewodniczący J. Miotke poinformował o obchodach nast. rocznic:
- ustanowienia sił zbrojnych Marynarki Wojennej RP;
- śmierci Macieja Brzeskiego


Wiceprzewodnicząca RMG Joanna Zielińska poinformowała o kalendarium uroczystości grudniowych.


Radny Mariusz Roman poprosił radnych o uczczenie minutą ciszy śmierci 2. znanych działaczy niepodległościowych, którzy - jak zaznaczał radny Roman - walczyli o wolną i niepodległą Polskę i którzy do końca służyli ojczyźnie: Tadeusza Dufko i Roberta Bodnara.


Radni uczcili minutą ciszy pamięć w/w osób.


Radny A. Borkowski zapowiedział, iż w najbliższym czasie grupa radnych złoży wniosek o zmianę Statutu w punkcie dotyczącym tworzenia klubów radnych. Radny uprzedził, iż taki wniosek będzie składany na każdej sesji. Jak informował pan Borkowski, proponowane będzie obniżenie wymaganej liczby członków - z 10 do 5. We wniosku - jak informował radny - zawarte będzie uzasadnienie wprowadzenia zmiany.
Zwracając się do radnych pan Borkowski mówił: - Proszę o życzliwe podejście do sprawy i udowodnienie, że demokracja w Gdyni funkcjonuje w pełni.


J. Kalinowska- miesiąc temu odczytałam interpelację na temat dofinansowania turnusów rehabilitacji. Otrzymałam negatywną odpowiedź. Następnego dnia po przekazaniu tej informacji ta pani zadzwoniła do mnie i poinformowała mnie, że chłopcy pojadą. Człowiek na wózku musiał jeszcze się nasłuchać o polityce, która tutaj jest prowadzona. Proszę sprawdzić, czy pracownicy MOPS-u nadają się do pełnienia swoich funkcji, np. w kontaktach międzyludzkich. Jest wiele skarg.


Ad 9.
Przewodniczący bardzo poprosił, aby ci radni, którzy chcą uczczenia kogoś pamięcią, składali takie wnioski uprzednio do Prezydium.
Kolejny wniosek kierowany do radnych przez Przewodniczącego dotyczył uwzględniania obecności radnych opozycji w razie organizowania lub współorganizowania spotkań z gośćmi z Ukrainy. - Taki wniosek padł ze strony radnego Borkowskiego i myślę, że jest on w pełni uzasadniony. W trakcie naszych szkoleń na zachodzie także stwarzano nam możliwość odbywania spotkań z opozycją.


Ad 10.
Termin kolejnej sesji RM: 21 grudnia b.r.; godz. 12.
Ad 11.
Zamknięcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.


Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała:
Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 12.02.2019
Data udostępnienia informacji: 23.11.2005
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.02.2019 12:30 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska