Sesja nr XXXV z dnia 2005-10-26

1. Otwarcie sesji Rady Miasta,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Miasta,


3.1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdyni - "Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w latach 2000-2005. Stan opracowań oraz program prac planistycznych".

4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2005;

załącznik

4.2. zmiany uchwały nr XXXV/1133/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej z późniejszymi zmianami;

4.3. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni;

4.4. aktualności studium i planów miejscowych w Gdyni;

4.5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej;

załącznik 1 (mapka)

załącznik 2

załącznik 3

uzasadnienie


4.6. zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni;

4.7. zmiany uchwały nr XXX/721/05 Rady Miasta gdyni z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/ maturalnego;

4.8. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od: opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ceny sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe na rzecz użytkowników wieczystych.

4.9. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych niezbędnych pod rozbudowę ul. Janka Wiśniewskiego (działka 38/1);

4.10. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych niezbędnych pod rozbudowę ul. Janka Wiśniewskiego (3 działki);

4.11. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód;

4.12. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy Placu Konstytucji;

4.13. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kieleckiej 4, stanowiącej własność Powiatu Miasta Gdyni - w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

4.14. ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej dla działki zabudowanej stacją transformatorową przy ul. Wójta Radtkego 22 - 26;

4.15. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szturmanów;

4.16. zmiany uchwały nr XLIII/1385/02 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/1152/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zamiany gruntu położonego w Gdyni przy ul. Borchardta, Skwerze Kościuszki i ul. Zygmuntowskiej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa - wieczysty użytkownik ORBIS Spółka Akcyjna;5. Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Mieszkaniowej.

6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.

7. Interpelacje.

8. Informacje.

9. Wolne wnioski.

10. Ustalenie terminu następnej sesji.

11. Zakończenie obrad.
Protokół z sesji Rady Miasta:
PROTOKÓŁ NR 35/05
RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 26 października 2005 r.Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Miasta,
3.1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gdyni - "Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w latach 2000-2005. Stan opracowań oraz program prac planistycznych".
4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2005;
4.2. zmiany uchwały nr XXXV/1133/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej z późniejszymi zmianami;
4.3. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni;
4.4. aktualności studium i planów miejscowych w Gdyni;
4.5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej;
4.6. zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni;
4.7. zmiany uchwały nr XXX/721/05 Rady Miasta gdyni z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/ maturalnego;
4.8. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od: opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ceny sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe na rzecz użytkowników wieczystych.
4.9. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych niezbędnych pod rozbudowę ul. Janka Wiśniewskiego (działka 38/1);
4.10. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanych niezbędnych pod rozbudowę ul. Janka Wiśniewskiego (3 działki);
4.11. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód;
4.12. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy Placu Konstytucji;
4.13. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kieleckiej 4, stanowiącej własność Powiatu Miasta Gdyni - w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.14. ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej dla działki zabudowanej stacją transformatorową przy ul. Wójta Radtkego 22 - 26;
4.15. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szturmanów;
4.16. zmiany uchwały nr XLIII/1385/02 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/1152/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zamiany gruntu położonego w Gdyni przy ul. Borchardta, Skwerze Kościuszki i ul. Zygmuntowskiej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa - wieczysty użytkownik ORBIS Spółka Akcyjna;
4.17. wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt będący w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - Gdynia, ul. Chwarznieńska 190, na potrzeby realizacji uzbrojenia terenu Gdynia - Zachód;
4.18. wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dotyczącego Uchwały Nr XXXI/732/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej, złożonego przez Jolantę Skowrońską,
4.19. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Akacjowej 58 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.5. Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Mieszkaniowej.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.Lista obecności stanowi załącznik.
Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Pełne brzmienie opinii komisji - patrz biuletyn załączony do protokołu..
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.Ad 1.


Otwierając obrady Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski, przywitał obserwującą obrady delegację ukraińską, która - jak informował Przewodniczący - chce się przyjrzeć z bliska, jak funkcjonuje gdyński samorząd.


Ad 2.


Przewodniczący RM zwrócił uwagę radnych na wniesienie aneksem do porządku obrad 2. projektów uchwał: w spr. wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dot. Uchwały Nr XXXI/732/05 RMG /.../ w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej, złożonego przez x oraz w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości /.../ poł. przy ul. Akacjowej 58 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.


Wiceprezydent Bogusław Stasiak wniósł o wniesienie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w spr. zamiany gruntu /.../ na grunt będący w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - Gdynia, ul. Chwarznieńska 190. Wiceprezydent wyjaśniał, iż projekt związany jest z koniecznością realizacji uzbrojenia terenu Gdynia - Zachód, a tryb nadzwyczajny wynika z faktu prowadzenia długich negocjacji z dysponentami przedmiotowych gruntów.


Wniosek o wprowadzenie do porządku w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały - tytuł j.w. - został przyjęty: 23/0/1.


Porządek obrad uzupełniony o w/w projekty przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za.


Ad 3.


Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół XXXIV Sesji RMG za przyjęty.


Ad 3.1.


W imieniu Prezydenta sprawozdanie pt. "Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w latach 2000 - 2005. Stan opracowań oraz program prac planistycznych" przedstawił naczelnik Biura Planowania Przestrzennego, pan Marek Karzyński: - Mam zaszczyt przedstawić Państwu niniejsze opracowanie. Przedłożona analiza jest realizacją obowiązku zapisanego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z tym zapisem Prezydent Miasta ma obowiązek przynajmniej jeden raz w czasie kadencji przekazać wyniki analizy prac planistycznych, natomiast Rada winna podjąć stosowną uchwałę o aktualności studium. Opracowanie zostało zaopiniowane pozytywnie przez Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną.
W opracowaniu podane są dane statystyczne opracowane wg danych ewidencji ludności. Saldo wewnętrznej migracji rekompensuje nieco zmniejszający się przyrost naturalny. Dane wskazują na powolny wzrost.
W opracowaniu omawia się kształtowanie się porządku przestrzennego do 2000 roku. W latach międzywojennych opracowano główne zasady składające się na obraz urbanistyczny Gdyni. W latach powojennych kierunki prac urbanistycznych były kontynuowane w niewielkim stopniu. Lata 90. przynoszą otwarcie na rynki światowe, co owocuje nowymi rozwiązaniami architektonicznymi.
Sytuacja prawna w analizowanym okresie była bardzo trudna, aż do roku 2003. Obowiązywały wówczas dwie ustawy. Obecnie podstawą do wydawania pozwoleń na budowę jest plan miejscowy. Nowe regulacje spowodowały wygaśnięcie poprzednich planów, co dramatycznie zmniejszyło stopień pokrycia obszaru miasta planami miejscowymi. Obecne uwarunkowania prawne idą w kierunku liberalizacji prawa przestrzennego, co oczywiście pobudza gospodarkę, ale nie zawsze jest korzystne dla przestrzeni.
Analiza zaczyna się od oceny działań administracyjnych, a więc jest to prześledzenie wydanych pozwoleń i decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje administracyjne dotyczące budownictwa wielorodzinnego koncentrowały się w Gdyni Śródmieściu i w dzielnicach, gdzie istniała już zabudowa, natomiast na terenie Gdyni Zachód pojawiła się zabudowa jednorodzinna. Usługi i przemysł koncentrowały się w dzielnicach przemysłowych i w Wielkim Kacku.
Analiza zawiera ponadto wykaz większych inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej. Ta pierwsza to m.in. Droga Różowa, modernizacja ulicy Świętojańskiej, budowa zajezdni autobusowej w Wielkim Kacku. W drugim przypadku są to przychodnie, hospicjum, szkoły itp. Inwestycje usługowe i produkcyjne powstałe w latach 2000 - 2004 zainicjowały rozwój dużych centrów usługowo - handlowych. Nastąpiła przebudowa centrów TESCO i powstał GEAN. Tu warto zwrócić uwagę na korzystną lokalizację centrów w stosunku do tkanki mieszkaniowej. Większe inwestycje mieszkaniowe również zawierały się w granicach już istniejących zespołach zabudowy, co jest korzystnym zjawiskiem z punktu widzenia kształtowania się struktury miasta. Inwestycje powstające na niezabudowanych działkach Śródmieścia mają głównie charakter biurowy, usługowy i handlowy. Przykład nowych rozwiązań mieszkaniowych ma miejsce na Witominie .
Pokazujemy też nieco wcześniejszy okres - od 96 roku. Wówczas procedura sporządzania planów była trudna, m.in. dlatego, iż dawała prawo do zaskarżania uchwał Rady Miasta przez składających zarzuty. Rozpatrywanie niektórych skarg trwało nawet dwa lata. Dlatego też dopiero w 99 r. pojawiają się pierwsze plany i to obejmujące niewielkie obszary. W roku 2002 sytuacja nieco się poprawia, a w roku 2003 wchodzi w życie nowa ustawa, dzięki czemu kolejny 2004 rok to czas lepszych wyników. W pierwszej połowie tego roku planami objęto ok. 350 ha, co stanowi 8,4 % obszaru miasta. Zakładamy, że obecnie opracowywane plany pokryją obszar miasta w 13 %. Funkcjonujący pogląd, że Miasto powinno być w 100 % pokryte planami jest chyba nietrafny, gdyż prawie 46 % obszaru miasta to tereny leśne, 10 % to obszary zamknięte, 15 % - grunty rolne i zielone. Około 25 do 30 % powierzchni miasta powinna być pokryta planami. Aby to osiągnąć potrzeba minimum 5 lat, co jednak wymaga wzmocnienia komórek organizacyjnych.
W dokumencie przedstawia się obszary już pokryte planami oraz tereny, dla których Rada podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planów i tu widzimy, iż znaczny obszar Gdyni Zachód pokryty już został planami (ok. 30 % obszaru).
Przedstawione są dane dotyczące liczby mieszkań oddawanych co roku w wielo i jednorodzinnym budownictwie. Szacunki sporządzone na podstawie tych danych wskazują, iż pełne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych powinno mieć miejsce w perspektywie od 7. do 9. lat. Sądzimy, że problem mieszkaniowy nie jest kwestią pozyskiwania nowych terenów, lecz przygotowania terenów pod inwestycje (np. sprawa uzbrojenia). Może się zdarzyć, że opór w sprzedawaniu gruntów spowolni realizację planów. Nie ma instrumentów prawnych, dzięki którym można by mobilizować właścicieli do sprzedaży.
W proponowanym programie prac planistycznych proponuje się zapewnienie planów przede wszystkim dla terenów rozwojowych, czy terenów, które mają ulec przekształceniom - np. terenów portowych. Założeniem jest też doprowadzenie do rehabilitacji terenów zdegradowanych oraz ochrony wartościowych zespołów urbanistycznych i przyrodniczych.
Analiza wykazała nieaktualność obecnie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gdyni, konieczne będzie więc zaktualizowanie studium zgodnie z wymogami nowej ustawy. Dochodzą też dwa studia problemowe dotyczące Śródmieścia i Gdyni Zachód.
Omówiony dokument stanowi załącznik.


Ad 4.1.


Projekt przedstawił Skarbnik Miasta, prof. Krzysztof Szałucki: - Proszę o zwiększenie budżetu o 1 060 000 zł. z tytułu wzrostu wpływów w GOSiR i otrzymania dotacji na budowę Muzeum Miasta Gdyni oraz zmniejszenie o 135 353 zł. z tytułu zmniejszenia dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe.
Inna grupa zmian dotyczy wniosków poszczególnych jednostek organizacyjnych. Tutaj proponujemy rozwiązanie rezerwy celowej na restrukturyzację zadłużeń ABK-ów.
Przejęte środki w wys. 1 mln. zł. przeznaczone pierwotnie na budowę muzeum proponujemy skierować na obsługę bieżących zobowiązań.
Zmniejszenie wydatków w paragrafach działu edukacji nastąpiłoby na rzecz przede wszystkim realizacji zadań społecznych, kultury i sportu oraz w zakresie Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Kartograficznym i Geodezyjnym (kwoty jak w zał.).
Równocześnie wyjaśniam i odpowiadam na pytania, które padły na posiedzeniach komisji: 290 tys. zł. wynika ze zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej. Zgodę na to Rada już wyraziła.
Przechodząc do kwestii autopoprawki (stanowi zał.) Skarbnik przedstawił przyczyny jej wniesienia: - Otrzymaliśmy dzisiaj informację z ministerstwa edukacji o przyznaniu środków na program sokratesowy w wys. 99 539 zł., o co wnioskowały gdyńskie placówki oświatowe. Komplikacja polega na tym, że nie mamy jeszcze podpisanych umów, natomiast otrzymaliśmy już pieniądze. Jeśli więc dzisiaj nie wprowadzimy tych pieniędzy do budżetu, ich konsumpcja będzie niemożliwa. Mamy faksowe potwierdzenie od ministra, że umowy są w drodze, a pieniądze już są na miejscu - zostały przesłane drogą elektroniczną.


Przewodniczący St. Szwabski poinformował, iż projekt łącznie z autopoprawką został zaopiniowany przed sesją przez Komisję Budżetową pozytywnie.


Opinie komisji:
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
Przewodniczący komisji, radny Marcin Wołek, poinformował o wskazaniu przez komisję problemu wysokich kosztów związanych z dozorem pustostanów i konieczności ograniczenia tych wydatków.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna


Jolanta Kalinowska- prosiłam o przedstawienie umowy fundacji dotyczącej Kolibek - przekazujemy 300 tys. zł. Nie otrzymałam jej. Chyba pół roku temu prosiłam o wykaz fundacji korzystających z mienia Gdyni. Jest to ważne. Może fundacje poniosły jakieś nakłady, o których my nie wiemy i okaże się, że mamy straszne pieniądze do oddania. Prosiłam też o informację na temat przegranych spraw sądowych i skutków finansowych. Tego też nie otrzymałam. Komisja Rewizyjna nie przedstawiła do zatwierdzenia, a nawet nie poinformowała o planie pracy. Komisja Rewizyjna powinna "wrzucić" w plan pracy sprawdzenie spraw fundacji.


K. Szałucki- oczywiście nie chcę odpowiadać na wszystkie pytania, bo nie jestem w tym względzie umocowany. Kwota 300 tys. zł. wiąże się z wycofaniem PROKOMU ze współfinansowania Kolibek. Jeśli jeden z partnerów wycofuje się, drugi musi nakłady wykupić - tak stanowi prawo. Mamy jeszcze współwłasności na nieruchomościach typu mieszkaniowego i te rozwiązuje się stopniowo, natomiast w tej sprawie nie sposób zachować się inaczej.


A. Borkowski- rozumiem, że głosujemy projekt z uwzględnieniem owych 99 tys. zł.? Dotychczasowa praktyka była taka, że wszystko, co stanowiło autopoprawki składane było w formie pisemnej.


K. Szałucki- w trakcie trwania sesji taki dokument zostanie dostarczony. Proszę o wyrozumiałość. Dowiedziałem się o tym między godziną 11 a 12, przed dzisiejszą sesją. Skutki wycofania się z tego byłyby opłakane.


St. Szwabski- nie ma wniosku, aby się wycofać, natomiast można dostarczyć pisemną informację. Proponuję odroczenie głosowania do czasu dostarczenia dokumentu.


Prezydent Wojciech Szczurek zgłosił formalny wniosek o przegłosowanie przedmiotowego projektu po zrealizowaniu wszystkich punktów dotyczących projektów uchwał, zawartych w przyjętym porządku obrad.


Wniosek formalny Prezydenta przyjęto jednogłośnie: 25 gł. za


Przypis protokolantki: celem zachowania przejrzystości i czytelności protokołu wynik głosowania nad projektem uchwały, przypisanym do punktu 4.1. porządku obrad, zamieszczono w przedmiotowym punkcie, choć faktycznie - zgodnie z wnioskiem formalnym - przegłosowany został po zrealizowaniu punktu 4.19, na co wskazuje numer przypisany uchwale.


UCHWAŁA NR XXXV/862/2005 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały RMG Nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005 została przyjęta: 22/0/3


Ad 4.2.


Prezentujący projekt Wiceprezydent Marek Stępa wyjaśniał, iż celem projektodawców jest rozszerzenie grupy osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych o dzieci i młodzież do lat 18. Podstawą do korzystania z ulgi będzie legitymacja osoby niepełnosprawnej. Ulgi obejmą także uczestników warsztatów terapii zajęciowej na trasie miejsce zamieszkania - miejsce warsztatów i z powrotem. Ulga obejmie także osoby dorosłe sprawujące opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi. Jest to więc ulga zarówno dla osoby niepełnosprawnej jak i dla osoby opiekującej się, przy czym w drugim przypadku dotyczy to też przejazdów tych osób bez osoby niepełnosprawnej na tej samej trasie. Projekt zawiera propozycję sposobu wydawania zaświadczeń - będą one wystawiane przez placówki prowadzące warsztaty i potwierdzane przez Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.
Jak dalej informował pan Stępa, projekt przeszedł długą ścieżkę uzgodnień. Był opiniowany przez Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych, związki zawodowe, spośród których trzy przedłożyły swoje stanowisko na piśmie. Nie zajął stanowiska związek "Solidarność 80", ale upłynął już ustawowy czas czekania na opinię związku.
Wiceprezydent stwierdził: - Jest podstawa formalna, ale i merytoryczna do przyjęcia przedmiotowego projektu.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Zdrowia- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


Stanisław Taube- punkt 1 podpunkt c: z tego co wiem, legitymacje są wydawane osobom do lat 16. Czy to nie będzie kolidowało z uchwałą?


Wiceprezydent E. Łowkiel uspokoiła przedmówcę, że sprawa przez niego poruszona nie stanowi problemu.


Jolanta Kalinowska- dziękuję Prezydentowi i wszystkim radnym za to, że pochylili głowy nad osobami niepełnosprawnymi. Opiekunowie niepełnosprawnych mają więcej niż mieli, ale tak osoby niepełnosprawne jak i opiekunowie nic o tym nie wiedzieli. Mam na to dokumenty. Byliśmy w ZKM z Panem radnym Taube, gdzie przekazano nam uchwałę Rady z listopada 2003 roku. Na stronie internetowej są uchwały RM. Jest rok 2003. Jest listopad. Wydrukowałam wszystkie uchwały oprócz tej jednej. Na stronie internetowej ZKM, z dnia 25 października jest zapis: "opiekun niepełnosprawnego dziecka lub ucznia wyłącznie na trasie miejsce zamieszkania - placówka szkolna/przedszkole, na podstawie zaświadczenia dla opiekuna". Miasto Gdynia w 2004 roku wydało broszurę, w której jest taki zapis, że nikt nie wie, że może jeździć.
5 maja wysłałam faks do Przewodniczącego RM, bo na spotkaniu w maju ludzie podpisali petycję, którą odczytałam na sesji. Dzwoniłam do Pani x. Okazało się, że Pan Przewodniczący nie odpowiedział tej Pani. Mam oświadczenia rodziców, którzy wydzwaniali do ZKM, MOPS-u. I najświeższa sprawa, bardzo bulwersująca, Pani x i jej pismo przeczytam: "W dniu 26 sierpnia (czyli podczas naszej akcji , gdzie zbieraliśmy podpisy - pani Kalinowska) w trolejbusie linii 30, na trasie OWI ul. Harcerska, wraz z córką niepełnosprawną zostałam zatrzymana przez kontrolera nr 47, który stwierdził, że moja legitymacja nie upoważnia mnie i mojej córki do bezpłatnych przejazdów i wypisał mi dwa mandaty na kwotę 140 zł. Nadmieniam, że przedkładałam legitymację szkolną z zaświadczeniem. Odwołałam się do ZKM w Gdyni dostarczając pismo z OWI, że w tym dniu przebywałam na zajęciach rehabilitacyjnych i ponownie przekazałam tę samą legitymację szkolną. W dniu 7 września 2005 roku otrzymałam od ZKM pismo, w którym anulowano mi 1 mandat na kwotę 70 zł. po opłaceniu 5 zł. za anulowanie. W dniu 19 września 2005 roku otrzymałam drugie pismo od ZKM, że brak jest podstaw do anulowania drugiego mandatu. Zapłaciłam łącznie kwotę 77 zł. W odwołaniu napisałam, że jestem osobą bezrobotną i jechałam linią 30, aby na Wzg. Św. Maksymiliana przesiąść się na autobus lub trolejbus, aby zdążyć na zajęcia OWI. Ponadto kontroler nie pozwolił mi wysiąść na przystanku i musiałam jechać na ulicę Świętojańską i stamtąd szłam z dzieckiem na zajęcia, na ulicę Harcerską "


St. Szwabski- została Pani jedna minuta ...


J. Kalinowska- ja myślę, Panie Przewodniczący, że Pan miał 5 miesięcy czasu, żeby ludziom odpowiedzieć.
Odpowiedź ZKM na odwołanie: "Opiekunowi niepełnosprawnego dziecka lub ucznia prawo do bezpłatnego przejazdu przysługuje wyłącznie na trasie miejsce zamieszkania - placówka przedszkolna lub szkoła, na podstawie zaświadczenia".
Pani Kalinowska poinformowała, iż przedłoży do wglądu pisma, a także dowód zapłacenia mandatu, po czym stwierdziła: - Mam nadzieję, że osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie dowiedzą się, co im przysługuje, a co nie. W 2000 roku monitowałam, aby jedna strona RATUSZA przeznaczona była dla niepełnosprawnych.


St. Taube- myślę, że należałoby trochę spuścić z tonu. W uchwale wystąpił błąd redakcyjny - jeden punkt, który był uchwalony w roku 2003, mówiący o korzystaniu przez niepełnosprawnych i ich opiekunów z komunikacji został umieszczony w punkcie, gdzie jest zapis o bonifikacie 50 %. Kontrolerzy pracują na bazie uchwały RM. Otrzymaliśmy jako zwiazki informację, że jest przygotowywany tekst jednolity dla korzystających z ulg i przywilejów i wtedy już chyba pomyłki nie będzie. Tą pomyłkę trzeba naprawić. Sam przywilej wynika z uchwały z 2003 roku.


J. Kalinowska- sprawa wzoru legitymacji dla osób niepełnosprawnych: dzwoniono do MOPS-u i dowiedziano się, że jest to ważne tylko do lutego. Są oświadczenia rodziców, że taką informację otrzymali.
Ponadto w trakcie wystąpienia radna J. Kalinowska informowała, iż wszystkie przywoływane pisma i dokumenty są dla zainteresowanych radnych do wglądu - przyp. prot.


M. Stępa- przygotowujemy kolejną zmianę w taryfie, podyktowaną względami ekonomicznymi, ale chcemy też wydać tekst jednolity i będziemy proponować przyjęcie uchwały o taryfie od podstaw z uwzględnieniem wszystkich zmian taryfowych. Będzie to nowa uchwała o ustaleniu taryfy. Tych zmian rzeczywiście narosło wiele, a ani kontrolerzy ani też pasażerowie nie są prawnikami. Niekiedy zmiany były zmianami do zmian. Treść dzisiejszego projektu będziemy mogli włączyć do tego jednolitego tekstu dopiero po ewentualnym podjęciu przez Radę uchwały. Cały tekst należy wysłać, celem konsultacji, do związków zawodowych. Jeśli związki będą działały szybciej, to może zdążymy z projektem do listopada, jeśli nie - przedłożymy go dopiero w grudniu.


Wiceprezydent Ewa Łowkiel- myślę, że źródło nieporozumień tkwi w niezrozumieniu tekstu. Przejazd rodzica bez dziecka jest w naszej uchwale osobno kwalifikowany. Dawno już funkcjonuje zapis, że opiekun dziecka niepełnosprawnego zawsze jeździ za darmo i to gdziekolwiek jedzie. Nie wiem, kto tak dezinformuje. W tygodniu mam co najmniej 4. rodziców dzieci niepełnosprawnych na interwencjach. Nikt z nich nie podjął tematu bezpłatnego przejazdu, natomiast Pan Wyszomirski podniósł problem nadużywania zwolnień z opłat przez samych opiekunów. Nikt nigdy nie był mandatowany, żaden rodzic jadący z niepełnosprawnym dzieckiem. Może to Pani radna jest źródłem dezinformacji rodziców?


J. Kalinowska- za dużo Pani powiedziała. Dałam Pani komplet dokumentów i wśród nich jest zapłacony mandat. Proszę szukać u siebie w gabinecie dezinformacji.


Jacek Milewski- myślę, że każdy z nas, kto specjalizuje się w jakiejść dziedzinie życia, może przez analogię wysnuć wniosek, że rzeczywiście jest to dezinformacja. Jeśli interesujemy się funkcjonowaniem jakiejś grupy, to znamy wszystkie regułacje tego dotyczące. Ja interesuję się sportem i jestem w stanie udzielić informacji na temat prawie wszystkiego, co sportu dotyczy. Jestem przekonany, że publikacje na temat ulg dla niepełnosprawnych były zamieszczane także w "Ratuszu". Wiem, że Pan Wyszomirski bardzo starannie i szczegółowo przygotowuje publikacje i że środowisko niepełnosprawnych też jest szczegółowo informowane, szczególnie o zniżkach. Organizacje pozarządowe wysoko przez nas dotowane tym się zajmujące są chyba najlepiej zorganizowanym środowiskiem w mieście. Myślę, że to oni są najbardziej kompetentni i że to środowisko tak naprawdę powinno tego typu informacje przekazywać. Oczywiście może być w jakiejś jednostkowej sprawie problem interpretacji uprawnienia ze strony kontrolera, natomiast problem w skali globalnej jest - myślę - bardzo dobrze rozwiązany w naszym mieście.


UCHWAŁA NR XXXV/845/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1133/01 RMG z 28 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej z późniejszymi zmianami została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.3.


Prezentujący projekt Wiceprezydent M. Stępa uprzedził, iż uzasadnienie wniesienia pod obrady przedmiotowego projektu odnosi się także do projektu oznaczonego numerem 4.4.
Oba projekty są konsekwencją analiz omawianych w punkcie 3. porządku obrad.
Dalej Wiceprezydent mówił: - Biorąc pod uwagę zgodność dokumentów z obowiązującymi przepisami w zakresie planowania przestrzennego, a także uwzględniając dorobek dyskusji merytorycznych, możemy stwierdzić - i to odnosi się do zawartości projektu występującego pod numerem 4.4. - iż nasze studium jest częściowo nieaktualne. Częściowo nieaktulane są też dwa plany zagospodarowania - w rejonie ulic Głogowej i Walerianowej, w zakresie ustaleń dotyczących przebiegu drogi zbiorczej (tzw. Nowej Wiczlińskiej). W planie pozostał nieaktualny zapis co do przebiegu drogi zbiorczej. Jakiś czas temu Rada zdecydowała więc o przystąpieniu do sporządzania nowego planu dla tego rejonu. Miesiąc temu Rada przystąpiła do zmiany części planu (drugiego planu częściowo nieaktualnego) dla fragmentu dzielnicy Chylonia - rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej, w zakresie połączenia ulicy Żukowskiej z Kartuską. Tak więc prace co do tych 2. planów toczą się. W § 1 druku 4.4. także stwierdzamy częściową nieaktualność studium. Konsekwencją tego stwierdzenia jest treść projektu zawartego w druku 4.3., skoro bowiem Rada stwierdza częściową nieaktualność studium, to w konsekwencji przystępuje do jego aktualizacji.
Ponadto wiceprezydent stwierdził, iż bardziej logiczne byłoby wpisanie obu projektów w odwrotnej kolejności, jakkolwiek nie ma tu żadnych formalnych przeciwskazań. Potrzeba dokonania zmiany wynika z przepisu ustawowego mówiącego o obowiązku dokonania analizy zmian.


Opinie komisji:
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


Wystąpienie radnej Jolanty Kalinowskiej (zgodnie z treścią załącznika): - W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które obowiązuje od czerwca 2004 r. - § 8 ust. 1. Rozporządzenie stanowi, iż przepisy rozporządzenia stosuje się również do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie objętym zmianą.
Ust. 2 stanowi, iż projekt zmiany studium wykłada się do publicznego wglądu w formie ujednoliconego projektu studium z wyróżnieniem projektowanej zmiany. W rozporządzeniu ustalono wymogi, którym winny odpowiadać zapisy w studium.
Jak ma się uzasadnienie projektu uchwały do zapisów rozporządzenia?: "Z dokonanej analizy wynika, że Studium jest nieaktualne, wobec czego zachodzi potrzeba jego zmiany" oraz zapis z uwzględnieniem uaktualnienia zapisów 2 planów miejscowych (Dąbrowy i Chylonii), natomiast za aktualne uznać pozostałe, obowiązujące plany???
Czy tym "uznaniem" Rady spełnimy delegację § 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.04,2004 r.?
Jak mają się uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego do zapisów Rozporządzenia z dnia 28.04.2005 r. gdy studium jest nieaktualne, a należało w naszych uchwałach określić zgodność ze studium uchwalanych planów?


M. Stępa- oczywiście studium będzie sporządzone zgodnie z rozporządzeniem, które Pani radna była uprzejma przypmnieć, natomiast zwracam uwagę, że dzisiejszym aktem Rada zdecyduje o tym, że będziemy mogli tą aktualizację rozpocząć. Stwierdzenie częściowej nieaktulaności odnosi się do podstawy prawnej. Tamto studium było sporządzone na innej podstawie. Stwierdzając częściową nieaktualność stwierdzamy tym samym częściową aktualność, a więc że rozwiązania podstawowe dotyczące komunikacji i wszelkiej innej infrastruktury pokrywają się w planach i studium, a także że są zgodne ze stanem prawnym, bowiem ustawa z 2003 roku stwierdziła ważność planów sporządzonych na mocy poprzednio obowiązującej ustawy. To oczywiście stwarza czasami problemy, bo stopień szczegółowości w obu ustawach różni się od siebie zasadniczo, ale przepisy końcowe obecnej ustawy mówią, że plany sporządzone w poprzedniej sytuacji prawnej zachowują swoją ważność. Podkreśliliśmy nieaktualność w tym miejscu, gdzie są różnice w zapisach dotyczących szczegółowych rozwiązań komunikacyjnych. Proszę się więc nie obawiać - jesteśmy w sensie proceduralnym w porządku.


UCHWAŁA NR XXXV/846/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.4.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXV/847/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie aktualności studium i planów miejscowych Gdyni została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.5.


Jak informował pan M. Stępa, przedmiotowy plan, jakkolwiek prosty, wymagał jednak roku i prawie 9. miesięcy pracy. Projekt uzyskał pozytywne opinie i został uzgodniony z wszystkimi instytucjami do tego powołanymi. Projekt był wyłożony do wglądu publicznego. Wpłynęło 7 uwag. Prezydent 6 z nich uwzględnił w części i jedną w całości. Przewidywane rozwiązania są zgodne z zapisami studium. Projekt stanowi dopełnienie zabudowy mieszkaniowej i stwarza podstawy prawne do zagospodarowania skarpy. Obszar planu otoczony jest zabudową mieszkaniową o stosunkowo niskiej intensywności. To co wprowadza plan też nie ma wielkiej intensywności. Najwięcej uwag wpłynęło od sąsiadów z północno - zachodniej strony. Wszyscy wnieśli o odsunięcie drogi od ich nieruchomości celem zmniejszenia jej uciążliwości i to zostało w planie uwzględnione. Droga została tak odsunięta, aby możliwe było urządzenie żywopłotu (zapisano to w planie jako obowiązek). Zgodnie z postulatami droga została przesunięta na wschód. Kolejna uwaga to postulat wyeliminowania ruchu kołowego z łącznika komunikacyjnego. To także zostało uwzględnione. Przedmiotowy odcinek ma służyć komunikacji pieszej i rowerowej, a kołowej jedynie w sytuacjach awaryjnych. Padał również postulat wyeliminowania bądź ograniczenia parkowania. Dla mieszkańców kompleksu przewiduje się stworzenie podziemnych miejsc parkingowych. W wyniku dyskusji obniżono parametry wysokości zabudowy i ograniczono możliwość parkowania. Dzięki obniżeniu wysokości zabudowy pieszy użytkownik ciągów będzie mógł zachować łączność wzrokową z przeciwległą krawędzią doliny, innymi słowy umożliwi to wgląd na wzgórza morenowe.


Opinie komisji:
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXV/848/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Redłowo w Gdyni, rejon ulic Skośnej, Szczeblewskiego i Okrętowej została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.6.


Wiceprezydent M. Stępa poinformował o wycofaniu przedmiotowego projektu z porządku, z uwagi na brak kompletu uzgodnień ze związkami zawodowymi. Termin składania opinii przez związki jeszcze nie upłynął.


Ad 4.7.


Proponowane zmiany przedstawiła - zgodnie z treścią załącznika - Wiceprezydent Ewa Łowkiel.
Pani Łowkiel wyraziła nadzieję, że są to ostatnie zmiany wprowadzane do Regulaminu.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXV/849/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXX/721/05 RMG z 27 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych, przyznawanych w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 4.8.


Jak wyjaśniał prezentujący projekt Wiceprezydent Bogusław Stasiak, przedmiotowy projekt ma za zadanie ujednolicić zasady dotyczące bonifikat stosowanych przy sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych, użytkowanych na cele mieszkaniowe. W życie weszła kolejna ustawa o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego. Na gminie ciąży więc obowiązek odniesienia się do tego aktu. Ostateczną konkluzją prac mających na celu ustalenie zasad udzielania bonifikat było stosowanie ich w 2. przypadkach: kiedy osoby fizyczne są współużytkownikami wieczystymi i w przypadku spółdzielni mieszkaniowych będących użytkownikami wieczystymi, ale w drugim przypadku chodzi o rozpoczęcie procedury kończącej się uwłaszczeniem spółdzielców.
Wiceprezydent zwrócił uwagę radnym na załączony do materiałów sesyjnych apel do radnych Gdyni kierowany przez członków spółdzielni mieszkaniowych, który jest wyrazem troski, aby spółdzielnie nie przerwały procesu przygotowywania gruntów do uwłaszczenia (apel stanowi załącznik).
Wiceprezydent poinformował o autopoprawce zmieniającej brzmienie § 1 w taki sposób, aby wypełnić postulat zawarty w przywołanym wyżej apelu:
§ 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikaty w wysokości 90 % od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
2. Bonifikata, o której mowa w ust. 1 będzie udzielana osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych.
3. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od ceny sprzedaży nieruchomości sprzedawanych na cele mieszkaniowe na rzecz użytkowników wieczystych"
§ 4 ust. 4: słowa"spółdzielni fizycznych" zmienia się na "osób fizycznych" (poprawka redakcyjna)
Ponadto Wiceprezydent nie zgodził się z jedną z ocen zawartych w apelu zapewniając, iż liczba aktów notarialnych podpisywanych przez gminę jest bardzo duża z czego wynika, że spółdzielnie mieszkaniowe dość skrupulatnie wypełniają swoje zobowiązania wobec spółdzielców.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Miezkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Zdrowia- pozytywna


Radny Adam Borkowski zadał następujące pytania:
- czy udzielenie bonifikaty może dotyczyć wspólnot mieszkaniowych wyodrębnionych ze spółdzielni mieszkaniowych?
- czy autorzy projektu uwzględnili sugestie lewicy dotyczące zwiększenia bonifikaty, np. do 98 %?


B. Stasiak- odpowiedzią na drugie pytanie jest to, co powiedziałem wcześniej. Żywiołowy wykup gruntów, z przyjętą bonifikatą (90 %), przez spółdzielnie mieszkaniowe nie skłonił do zmiany wielkości ulgi.
Odnosząc się do pierwszego pytania (patrz wyżej) wiceprezydent wyjaśniał, iż ustawa o własności lokali tworzy formę wspólnoty gromadzącej użytkowników wieczystych, którymi są osoby fizyczne, a takie osoby także są beneficjentami projektu. Wiceprezydent przytoczył jednocześnie przepis k.c. mówiący, iż w przypadku braku zgody jednego ze wspólników stosuje się art. 199 (członkowie wspólnoty rozstrzygają tę kwestię w sądzie).


Stanisław Taube- czy są środki na wyceny?


B. Stasiak- wyceny są finansowane przez nabywających wieczyste użytkowanie. Dla Miasta wiąże się to jedynie z rozwiązywaniem problemów organizacyjnych.


Stanisław Taube- mam informacje od mieszkańców, że chcą zawierać akty notarialne, żeby użytkowanie wieczyste uzyskać i mówi się im w wydziale nieruchomości, że nie ma na to środków.


B. Stasiak- do mnie tego typu sygnały nie docierają. Być może stan prawny, a więc księgi wieczyste czy podziały geodezyjne wymagają żmudnych i kosztownych wznowień. Być może konieczne jest dokonanie inwentaryzacji. Być może pewne zatory występowały. Jeśli tak, spróbujemy te problemy z Panem Skarbnikiem rozwikłać .


Bogdan Krzyżankowski- na terenie Gdyni jest specyficzna spółdzielnia - Spółdzielnia im. Osób Niepełnosprawnych. Statut tej spółdzielni zabrania wykupu mieszkań na własność. Punkt 2. na skutek autopoprawki praktycznie uniemożliwi spółdzielni zakup nieruchomości. Może ta sprawa wymaga jakichś specjalnych rozwiązań?


B. Stasiak- autopoprawka nie uniemożliwi spółdzielni nabycia gruntu, którego jest użytkownikiem wieczystym. Może je nabyć. Wyłączony z tego jest grunt niezabudowany. Nie ma tu interesu społecznego. Na skutek podjętej uchwały takiego gruntu spółdzielnie nie mogą nabywać. Ze sprzedaży wyłączyliśmy też tą uchwałą grunty przeznaczane pod cele komercyjne.
Odnosząc się do kwestii spółdzielni, o której mówił przedmówca, wiceprezydent wyjaśniał: - Jest to spółdzielnia o specyficznym charakterze. W tym przypadku spółdzielnia pozostaje operatorem mieszkań. Drugie rozwiązanie w tym przypadku: spółdzielnia dokona zakupu gruntów bez bonifikaty i zostanie wyłącznym właścicielem blokując możliwość nabycia gruntu przez podopiecznych. I trzecie rozwiązanie: ci podopieczni w ramach procedury ustanawiania odrębnej własności lokali mieszkalnych uzyskają to, że będą kiedyś spółdzielcami o silniejszym status quoi wówczas spółdzielnia, w ich imieniu działając, będzie mogła kupić grunt z użyciem bonifikaty. Spółdzielnie działają w imieniu spółdzielców. My im sprzedajemy "na chwilę" grunty po to, aby spółdzielnie mogły się na tym uwłaszczyć, ale użytkownikiem wieczystym nadal mogą być, jeśli taka będzie ich wola.


UCHWAŁA NR XXXV/850/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od: opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ceny sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe na rzecz użytkowników wieczystych została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.9.


B. Stasiak- wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę posiadamy. Porządkujemy stany terenowo - prawne. Zobowiązania podatkowe PKP są realizowane na trzy sposoby: wymiana i zamiana gruntów, przejmowanie gruntów i spłata zadłużenia. W tej chwili ok. 2 mln. zł. wpłaciło PKP z tytułu zaległości podatkowych.
Reszta informacji - jak w załączniku.


Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXV/851/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod rozbudowę ul. Janka Wiśniewskiego została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.10


Uzasadnienie analogiczne do uzasadnienia przedstawionego przez pana B. Stasiaka w poprzednim punkcie - patrz wyżej.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXV/852/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnych pod rozbudowę ul. Janka Wiśniewskiego została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.11


Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił Wiceprezydent B. Stasiak.


UCHWAŁA NR XXXV/853/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.12


Projekt przedstawił p. B. Stasiak - patrz zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXV/854/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy Placu Konstytucji została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.13


Wiceprezydent B. Stasiak prezentując projekt zgodnie z treścią zał. stwierdził też, iż nabywca nieruchomości będzie miał duże pole manewru zważywszy wielkość gruntu. Wyodrębniono mały budynek z dwoma mieszkaniami.


Opinie komisji j.w.


St. Taube- czy jest już jakaś wstępna wycena i czy cena wyjściowa będzie wysoka? Dobrze byłoby wiedzieć, jaki jest pomysł na zbycie tego terenu.


B. Stasiak- mój pomysł to sprzedać jak najdrożej. Niezwłocznie po podjęciu uchwały zostanie wszczęta stosowna procedura. Żeby użyć analogii: tzw. Plac Solny - jedna z działek tam się znajdujących osiągnęła bodajże 6 085 000 zł. Mam nadzieję, że i tutaj wartość nieruchomości będzie znaczna. Dla gruntu o takiej powierzchni ustawa przewiduje wydłużoną procedurę. Czynności marketingowe związane z tą nieruchomością już są realizowane. Prezentowałem tę sprawę na forum inwestycyjnym. Chcemy to rozpropagować na arenie ogólnopolskiej. W Gdyni stawki są dość wysokie. Najbliższy przetarg na Łużyckiej, a więc po sąsiedzku, odbędzie się w ten piątek i to da nam jakąś odpowiedź, jak zachowa się rynek.


UCHWAŁA NR XXXV/855/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kieleckiej 4, stanowiącej własność Powiatu Miasta Gdyni - w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 4.14


Uzasadnienie jak w załączniku do protokołu - przedstawił p. B. Stasiak.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXV/856/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej dla działki zabudowanej stacją transformatorową przy ul. Wójta Radtkego 22 - 26 została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.15


B. Stasiak- uchwała podjęta w sprawie bonifikat nie zwalnia nas z obowiązku ustosunkowania się do uprawnienia w postaci przedłużenia czasu użytkowania wieczystego (zgodnie z art. 236 k.c.). Jeśli nie ma uzasadnionego powodu do odmowy takie wnioski rozstrzyga się pozytywnie. W przedmiotowym przypadku sprawa jest oczywista.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXV/857/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Szturmanów 5 została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.16


B. Stasiak- 3 i 4 lata temu podejmowaliśmy decyzję, którą wówczas usiłowaliśmy uporządkować sprawy terenowo - prawne w bezpośrednim sąsiedztwie ORBIS-u w sposób zbliżony do przedmiotowego projektu. Przewidywaliśmy, że ORBIS rozpocznie inwestycję polegającą na przebudowie tego obiektu i mam nadzieję, że coś się w tej materii zacznie realizować w najbliższym czasie, aby jednak było to możliwe, należy uchwałę uaktualnić, a konkretnie zaktualizować powierzchnie działek.
Wiceprezydent omówił załączoną mapkę informując m.in., iż rozwiązanie komunikacyjne w postaci studium pojawi się z chwilą powstania pierwszych koncepcji ruchu, ponieważ ulica Armii Krajowej w obecnych parametrach jest słabo przejezdna. Inwestor musiałby wykazać się hojną kiesą, aby przebudować tę ulicę.


Opinia komisji j.w.


St. Taube- wydaje mi się, że ta transakcja jest przede wszystkim po to robiona - moim zdaniem - aby uporządkować grunt należący do plebanii. Lepiej byłoby tak postawić sprawę. Nikt mnie nie przekona, że akurat ORBISOWI jest potrzebny ten grunt. Jeśli to ma temu służyć, to my jesteśmy za tym.


B. Stasiak- wnioskodawcą jest ORBIS. To, że plebania funkcjonuje od wielu lat na gruncie znajdującym się w użytkowaniu wieczystym ORBISU obu podmiotom nie przeszkadzało, ale jest okazja, aby "upiec parę pieczeni przy jednym ogniu". Mam nadzieję, że niedługo będzie można oglądać pierwsze koncepcje zabudowy, a że zaplecze kościoła przy okazji się uporządkuje, to tym lepiej.


UCHWAŁA NR XXXV/858/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/1385/02 RMG z dnia 28 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1152/01 RMG z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie zamiany gruntu położonego w Gdyni, przy ul. Borchardta, Skwerze Kościuszki i ul. Zygmuntowskiej, pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Skarbem Państwa - wieczysty użytkownik ORBIS Spółka Akcyjna została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 4.17


B. Stasiak- problem związany z projektem jest dość skomplikowany. Ustawa o planowaniu wywołuje 3 rodzaje skutków prawnych i finansowych. Wykonany podział geodezyjny pod grunty drogowe powoduje, iż część wydzielona staje się z mocy prawa własnością gminy, ale z drugiej strony po stronie także właściciela jakim jest osoba fizyczna tworzy roszczenie z powodu utworzenia na jego gruncie działki drogowej. Przyjęcie planu powoduje, że ta osoba posiada roszczenie w postaci zadośćuczynienia, a w najgorszym przypadku odkupienia działki. Działka 220/14 stanowi własność gminy, a działka nr 220/16 to własność osób fizycznych i na tej ostatniej działce są wykonywane dwie czynności: docięcie gruntu pod sięgacze komunikacyjne i wyznaczanie linii wyodrębniających jedną działkę do zabudowy. Prowadzone przez nas negocjacje miały na celu dokonanie próby zamiany 2. działek, które powstają w wyniku podjęcia decyzji podziałowych. Zawarta ugoda jest do wglądu - są w niej zawarte szczegółowo rozpisane czynności.


UCHWAŁA NR XXXV/859/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt będący w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - Gdynia, ul Chwarznieńska 190, na potrzeby realizacji uzbrojenia terenu Gdynia - Zachód została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.18


B. Stasiak- przedmiotowy projekt wynika z obowiązujących obecnie zasad rozpatrywania zastrzeżeń czy wniosków dotyczących naruszeń interesów prawnych w wyniku przyjmowania planów miejscowych. Organem kompetentnym do rozstrzygnięcia w takich przypadkach jest wyłącznie Rada i dlatego na sesjach pojawiają się projekty uchwał rekomendujące określone rozstrzygnięcia.
Reszta informacji jak w zał.


Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXV/860/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dotyczącego Uchwały Nr XXXI/732/05 RMG z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej, złożonego przez xx została przyjęta: 21/1/2


Ad 4.19


B. Stasiak- Rada wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości przy ul. Akacjowej 58 (za 1 % wartości) od Skarbu Państwa, która jest warta 1 mln. zł. W zamian podwyższona została nasza dotacja dla Policji do kwoty 1 mln. zł., które to pieniądze zostały przeznaczone na Chabrową 5 i stąd bierze się konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały, aby zwrócić sobie te pieniądze.


Opinia Komisji Strategii- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXV/861/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Akacjowej 58, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta: /22/0/3


Ad 5.


Sprawozdanie przedstawiła przewodnicząca Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, radna Jadwiga Stefaniszyn: - W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 posiedzeń. Poza zwyczajowymi posiedzeniami przedsesyjnymi odbyły się także komisje tematyczne, poświęcone jednemu wybranemu problemowi, przy czym dwie z nich zorganizowane zostały poza urządem - w Domu Dziecka przy ulicy Demptowskiej i w Ognisku Wychowawczym im. Kazimierza Lisieckiego. Oba posiedzenia zaowocowały konkretnymi wnioskami i poszerzyły wiedzę członków komisji. Komisja interesowała się strukturą placówek, problemami wychowawczymi i warunkami, w jakich dzieci przebywają.
Z nazwy komisji wynika, iż przedmiotem jej zainteresowania winny być zagadnienia związane z budownictwem mieszkaniowym - i tak też jest - ale życie wymusza na komisji zajmowanie się w dużej mierze problemami mieszkaniowymi ludzi najuboższych, których pisma nieustannie spływają do komisji i są przedmiotem praktycznie każdego posiedzenia. Wiele z tych spraw komisja kieruje do wydziału spraw społecznych zazwyczaj prosząc o pozytywne załatwienie problemu. W część spraw, najbardziej drastycznych, osobiście angażuje się Przewodnicząca komisji. Na jednym z ostatnich posiedzeń komisja gościła naczelnika wydziału spraw społecznych, panią Jolantę Steppę.
Stałym zagadnieniem omawianym na posiedzeniach, głównie za sprawą radnego A. Bienia, jest problematyka planów zagospodarowania przestrzennego. Komisja wnioskowała m. in. o przygotowanie takich dokumentów jak "Założenia polityki przestrzennej miasta" i "Raportu o stopniu zaawansowania prac planistycznych". Komisja chwali sobie doskonałą współpracę w tej dziedzinie z wiceprezydentem Markiem Stępą i naczelnikiem Markiem Karzyńskim.
O problemach budownictwa, w tym budownictwa socjalnego, rozmawiamy z goszczącym systematycznie na naszych posiedzeniach wiceprezydentem Bogusławem Stasiakiem.
Przedmiotem zainteresowania członków komisji są też kwestie mniej powiązane z samym mieszkalnictwem, ale mające niemałe znaczenie dla mieszkańców. Takim zagadnieniem jest kwestia stacji telefonii komórkowej, interesująca szczególnie radnego Bogdana Krzyżankowskiego. Przedostatnie posiedzenie poświęcono tylko tej sprawie. Członkowie komisji dyskutowali z naczelnikiem wydziału urbanistyki, panią Dorotą Szylberg oraz z wiceprezydentem Markiem Stępą.
Za sukces komisji, w sferze budżetowej, należy uznać fakt zrealizowania naszego wniosku o przyznanie TBS "Czynszówka" dodatkowych środków w wysokości 1,5 mln. zł. na realizację osiedla mieszkaniowego przy ul. Jana z Tarnowa.


Ad 6.


St. Szwabski- procedura oddłużenia PWiK - o czym informowałem - w której istotną rolę odegrał związek, została zakończona. Zarząd związku odbył posiedzenie w obecności notariusza obejmując w zamian za odkupione zadłużenie udziały i wprowadzając je z powrotem do spółki PWiK. Obecnie związek ma tyle udziałów, ile posiadał przed tą operacją, natomiast sytuacja PWiK zmieniła się radykalnie, na korzyść spółki - odzyskała zdolność finansową.
Drugą kwestią, do której odniósł się Przewodniczący RMG była sprawa Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników OPEC. Pan Szwabski informował: - OPEC zakończył rok obrachunkowy zyskiem w wysokości 990 tys. zł., który został przeznaczony na kapitał zapasowy spółki, z wyjątkiem 200 tys. zł., które zostały skierowane na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zgodnie z wnioskiem Rady Nadzorczej.


Ad 7.


Na ręce Przewodniczącego RM dwie interpelacje złożyła radna Jolanta Kalinowska, które przez autorkę zostały odczytane (poniższy tekst zgodny jest z oryginałami):


 • w spr. planu komunikacyjnego rejon ulicy Gorczycowej:


  Dnia 22.06.05 r. przeczytałam podczas sesji RMG list-petycję mieszkańców Dąbrowy w sprawie inwestycji wielorodzinnego budynku mieszkalnego realizowanego przez INVEST COMFORT przy ul. Gorczycowej 1. Mieszkańcy informowali, że ulicami Kameliową i Gorczycową odbywa się dojazd sprzętu ciężkiego do inwestycji. Byli i są zaniepokojeni nasileniem ruchu m.in. z uwagi na bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą do Prezydenta o przedstawienie:
  1. Planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Planu komunkacyjnego - dojazdu do budynku.


  W odpowiedzi wyjaśniono, że od 01.01.2004 r. przestał obowiązywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i w związku z tym nie obowiązują również zasady obsługi komunikacyjnej. Poinformowano, że warunki obsługi komunikacyjnej zostały określonew postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy na podstawie wytycznych z Wydziału Dróg i Komunikacji, oraz że zostały uzgodnione z zarządcą drogi postanowieniem UK.EI.R-7331/127/2004/993 z dnia 17.03.2004. Pozwolenia na budowę udzielono dnia 27.07.2004 r. po stwierdzeniu zgodności projektu również w zakresie wymaganych uzgodnień obejmujących również obsługę komunikacyjną.
  W sierpniu 2005 r. w odległości ok. 100-150 m powstaje następna inwestycja - również w sąsiedztwie szkoły. Dojazd ciężkiego sprzętu również odbywa się ulicami Kameliową i Gorczycową - tym ciągiem komunikacyjnym odbywa się też dojazd mieszkańców do budynków wielorodzinnych Gorczycowa 4, 6, 10 jak też zaopatrzenie do sklepów. Jest to wąska osiedlowa uliczka z 1 wąskim chodnikiem po jednej stronie ulicy, którym idą dzieci do szkoły nierzadko wybierają zamiast chodnika ulicę szczególnie gdy idą grupami.
  Dnia 21.10.2005 r. ulica Gorczycowa zapada się, powstaje wyrwa, poza tym nastąpiły dalsze popękania asfaltu.
  Mieszkańcom do dnia dzisiejszego nie przedstawiono żadnych rozwiązań w tej bulwersującej społeczeństwo sprawie, czekają już 2 m-ce na spotkanie z wiceprezydentem M . Guciem.
  W związku z powyższym proszę o informację:
  1. Kiedy zostaną przedstawione mieszkańcom Dąbrowy sprawne rozwiązania komunikacyjne tego rejonu Dąbrowy?
  2. Jakie są wytyczne z Wydziału Dróg i Komunikacji?
  3. Kto jest zarządcą drogi i kiedy nastąpiły uzgodnienia?


  Ulica Gorczycowa na wysokości budynku Kameliowa 30 jest bardzą wąską uliczką. Czy spełnia kryteria drogi odpowiedniej dla tak intensywnego ruchu jaki zapowiada się w związku z oddaniem 2 budynków wielorodzinnych?
  Na łuku tego zwężenia jest wgłębienie w którym zbiera się woda - zimą zamarza tworząc niebezpieczną ślizgawkę. Kierowcy kilkakrotnie nie mogąc opanować auta na ostrym zakręcie wjeżdżali na posesję przy ul. Kameliowej niszcząc płot i stojące na poboczu samochody.
  Ulicę w tym rejonie należałoby poszerzyć oraz wyrównać nawierzchnię tak by nie utrzymywała się tam woda.
  Kto pokryje koszty remontu zapadniętej i popękanej ulicy Gorczycowa?


  Ponadto, poza interpelacją, radna J. Kalinowska zadała nast. pytanie: - Ponieważ radni nie mogą uzyskać możliwości wglądu do jakichkolwiek dokumentów, czy w takich sprawach jak ta i inne radni muszą się zwracać do prokuratury, aby uzyskać informacje, które chcą przedstawić mieszkańcom, ponieważ urząd nie reaguje?


 • W spr. dofiansnowania do turnusów rehabilitacyjnych:


  Przed przystąpieniem do odczytania tekstu interpelacji radna J. Kalinowska zaznaczyła, iż prosi o rozważenie sprawy będącej przedmiotem interpelacji szczególnie przez Komisję Zdrowia.
  - xx zamieszkali w dzielnicy Dąbrowa są osobami niepełnosprawnymi w wieku 20 i 22 lat. Niepełnosprawność ma charakter trwały, który datuje się od urodzenia. W orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności wskazano m.in. szkolenie specjalistyczne typu szkoła życia oraz uczestnictwo w terapii zajęciowej. Uczęszczają do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Gdańsku. W 2003 i 2004 r. korzystali z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez szkołę (oszczędność - 1opiekun na kilka osób). W tym roku szkolnym młodzież jedzie do Lądka Zdroju w dniach 15-28 listopad - koszt 770 zł. od osoby. Okazuje się, że nie wszystkie osoby pojadą. Mieszkańcom Gdańska wyjazd zapewniono, natomiast mieszkańcom Gdyni odmówiono dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z powodu wyczerpania środków finansowych jakie MOPS otrzymał z uchwalonego przez RMG rozdysponowania środków PFRON na 2005 r. (sprawa MOPS-ZRZP-8213TR/1006/2005 z dnia 04.10.2005 r.).
  Nadmieniam, że matka w/w niepełnosprawnych od 2 kwietnia 2005 r. pobiera rentę z tyt. Całkowitej niezdolności do pracy. Wg orzeczenia lekarza orzecznika ZUS została uznaną niezdolną do samodzielnej egzystencji. Porusza się na wózku inwalidzkim. Głowa domu z zawodu jest marynarzem, niestety w związku z chorobą żony i pobytami w szpitalach nie może podjąć pracy, posiadają zadłużenie w opłatach czynszowych za mieszkanie, nie stać ich więc na opłacenie turnusu rehabilitacyjnego a wyjazd chłopców odciążyłby matkę od codziennych obowiązków w zamian mogłaby zająć się przystosowaniem mieszkania do własnych potrzeb.
  W związku z powyższym proszę o informację:
  1. Jakie stosuje się kryteria w przyznawaniu dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych?
  2. Ile osób otrzymało dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych w 2004 i 2005 roku?
  3. Ilu osobom w 2004 i 2005 r. nie przydzielono dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych?
  4. Czy istnieje możliwość dofinansowania do turnusu dla xx w 2005 r.?


  Ad 8.


  St. Szwabski- otrzymaliście Państwo informację dotyczącą oświadczeń majątkowych (stanowi zał.).
  Przewodniczący poprosił Dyrektora Urzędu Miasta, pana Jerzego Zająca, o przedstawienie informacji dotyczącej pracowników urzędu.


  J. Zając- złożenie oświadczeń odbyło się na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 3 116 z 24 września 2003 r. Zespół powołany do analizy oświadczeń dokonał takiej analizy z wyłączeniem mojego oświadczenia, którego analizy - zgodnie z ustawą - dokonuje osobiście Prezydent Miasta.
  Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 8 marca 90 r. o samorządzie obowiązkiem złożenia oświadczeń są objęci: 4 Wiceprezydenci, Skarbnik, Dyrektor UM, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające, członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta. Tych osób jest 243. Wszystkie oświadczenia zostały złożone w wymaganym terminie. Moje oświadczenie komisja przekazała Prezydentowi Miasta. Do Urzędów Skarbowych właściwych z uwagi na miejsce zamieszkania przekazano 243 oświadczenia. Treść oświadczeń jest dostępna na stronach internetowych urzędu. Nieprawidłowości, jak co roku, wynikają z niezrozumienia istoty poszczególnych rubryk, czy też ze zwykłego przeoczenia. Wszystkie te usterki zostały usunięte. Komisja nie dopatrzyła się merytorycznych nieprawidłowości po dokonaniu porównania oświadczeń majątkowych i zeznań podatkowych za lata 2002, 2003 i 2004 .
  Jak na koniec poinformował Dyrektor J. Zając, pod protokołem akceptowanym pieczęcią Prezydenta Miasta złożone są podpisy wszystkich członków zespołu.


  A. Borkowski- ile było tych poprawek?


  J. Zając- bardzo niewiele - kilkanaście. W ubiegłym roku było ich kilkadziesiąt. Nie było żadnych istotnych nieprawidłowości.


  Pan St. Szwabski poinformował o zmianach dotyczących terminów Sesji RM: - W grudniu chcemy odbyć sesję budżetową przed świętami - w 3. środę miesiąca, tj. 21 grudnia.
  Zmiany w terminach kolejnych sesji do czerwca b.r. będą skutkiem kalendarium Prezydenta i moich zajęć. Będą się odbywać także w trzecią środę miesiąca, z wyjątkiem sesji kwietniowej, która też odbędzie się przed świętami, tj. 12 kwietnia (druga środa miesiąca).
  Zmiana w terminie nie dotyczy sesji listopadowej.


  Ad 9.


  J. Kalinowska- wnoszę o przygotowanie informacji nt. rewalizacji dzieci niepełnosprawnych Wiele osób pisze, że mają w wydziale edukacji problemy,że krzyczą, prawie biją się tam z Panem, który za to odpowiada. Co się takiego dzieje? Jakie to są kłopoty, że matki o tym piszą?


  Lech Żurek- czym spowodowane jest przesunięcie terminów sesji, poza grudniem?


  St. Szwabski- kalendarium Prezydenta, a w przypadku jednego miesiąca również moimi zajęciami.


  Ad 10.


  Termin kolejnej Sesji: 23 listopada b.r.; godz. 12.


  Ad 11.


  Zamknięcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.  Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała:
  Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 12.02.2019
Data udostępnienia informacji: 26.10.2005
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.02.2019 12:37 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska