Sesja nr XXXIV z dnia 2005-09-28

PORZĄDEK OBRAD

XXXIV SESJI RADY MIASTA GDYNI

28 września 2005 roku
Godz. 12.00, s. 105 UM

 

1. Otwarcie sesji Rady Miasta,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu XXXIII Sesji Rady Miasta,

4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005;

załącznik


4.2. procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej;


4.3. trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację innych zadań publicznych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, określenia sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania.


4.4. wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dotyczącego uchwały nr XXXII/754/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni;


4.5. skargi na uchwałę nr XXXII/756/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego, dotyczącego uchwały nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polanka Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej, złożonej przez xx;


4.6. skargi na uchwałę nr XXXII/757/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego, dotyczącego uchwały nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polanka Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej, złożonej przez xx;


4.7. opinii o przebiegu granic przystani morskiej "Marina Gdynia" w Gdyni;


4.8. zmiany treści uchwały nr X/206/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 w Gdyni;


4.9. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Źródło Marii przeznaczonej pod budowę ciągu pieszo - jezdnego;


4.10. nadania nazwy ulicy (nr 1234 w Wielkim Kacku),


4.11. zmiany nazwy ulicy (Al. Zjednoczenia)


5. Sprawozdanie z prac Komisji Samorządnosci Lokalnej i Bezpieczeństwa.

6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.

7. Interpelacje.

8. Informacje.

9. Wolne wnioski.

10. Ustalenie terminu następnej sesji.

11. Zakończenie obrad.
Protokół z sesji Rady Miasta:
PROTOKÓŁ NR 44/02
XLIV SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 25 września 2002 r.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miasta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLIII Sesji Rady Miasta.
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1. przyjęcia "Założeń do budżetu Miasta Gdyni na rok 2003";
4.2. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Wrocławskiej (p. xx i in.);
4.3. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Wrocławskiej (p. xx i in.);
4.4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Wrocławskiej;
4.5. zmiany Uchwały nr XXXIX/1272/02 z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie reprezentowania przez Gminę Miasta Gdyni miast i gmin uczestniczących w projekcie "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w pierścieniu Zatoki Gdańskiej" zgłoszonym do programu PHARE 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza;
4.6. wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółki z o.o. aportem w postaci prawa własności nieruchomości;
4.7. wyrażenia zgody na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Pasiecznej 15;
4.8. oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Raduńskiej;
4.9. przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Starowiejskiej 10/12;
4.10. udzielenia pomocy polskiej rodzinie z Kazachstanu - Państwu xx;
4.11. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Energetyków 13A
5. Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Gospodarczej.
6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Miasta.
7. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
8. Interpelacje.
9. Informacje.
10. Wolne wnioski.
11. Ustalenie terminu następnej sesji.
12. Zakończenie obrad.


Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Przypisy protokolantki pisane są kursywą.


Ad 1.


Otwarcia obrad Rady Miasta Gdyni dokonał Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.


Do porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:
 • Członek ZMG, radna Ewa Łowkiel wnioskowała o wprowadzenie do porządku w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych przy ul. Energetyków 13A - jest to kolejny projekt porządkujący kwestie formalno-prawne dotyczące gdyńskich placówek oświatowych. Tryb nadzwyczajny jest konsekwencją negocjacji prowadzonych w przedmiotowej kwestii ze Stocznią Gdynia.
 • Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni, pan Jerzy Zając, wnioskował o wycofanie z porządku projektu uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego "Zarząd Komunikacji Miejskiej" - sprawy organizacyjne wymagają dopracowania.


  Radny Ryszard Gołuński pytał, czy nie należy wycofać z porządku punktu 11. - "Ustalenie terminu następnej sesji".


  St. Szwabski- wbrew pozorom nie.


  Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przy ul. Energetyków 13A (tytuł w pełnym brzmieniu - p. porządek obrad niniejszego protokołu) opowiedziało się 40. radnych - jednogłośnie.


  Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami przyjęto jednogłośnie - 40 gł. za.


  Ad 3.


  Wobec braku uwag RMG Przewodniczący Stanisław Szwabski uznał protokół XLIII Sesji RMG za przyjęty.


  Ad 4.1.


  Rekomendujący projekt członek ZM Michał Guć przypomniał, iż regulacje przyjęte przez radę wymagają przyjęcia założeń do kolejnego budżetu do końca września.
  Pan Guć zwrócił uwagę na 2 elementy zawarte w przedłożonym radnym dokumencie:
  - spodziewana akcesja Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 spowoduje, że będą rosły możliwości pozyskiwania środków pomocowych. Wejdą w życie programy strukturalne, będzie też możliwość pozyskiwania środków z funduszu spójności - będą to tzw. twarde środki;
  - wyemitowanie ostatniej transzy obligacji. W związku z tym w kolejnych latach inwestycje będą finansowane m. in. ze środków pozyskiwanych od Unii Europejskiej


  Pan M. Guć poinformował o autopoprawkach wprowadzonych w wyniku uwag komisji:
  - w rozdziale "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rezygnacja z wymieniania większości imprez kuluralnych i pozostawienie najbardziej spektakularnych;
  - w rozdziale "kultura fizyczna i turystyka" wpisanie imprezy Cutty Sark Tall Ships Races 2003.


  Opinie komisji:
  Komisja Strategii Gospodarczej i Finansów (dalej: Komisja Finansów)- pozytywna
  Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
  Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej):
  Przewodnicząca komisji, radna Krystyna Mielnik- komisja podkreślała potrzebę ujęcia w rozdziale "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" następującego zdania: "Będą kontynuowane działania podtrzymujące tradycje kultury regionalnej" - po zdaniu mówiącym o budowie Muzeum Miasta Gdyni. Komisja chciała w ten sposób podkreślić, że Gdynia jest miastem kaszubskim.
  W rozdziale "ochrona środowiska i przyrody" po zdaniu mówiącym o wymianie instalacji węglowych dodanie słów: "oraz likwidacji pokryć eternitowych".
  Uwaga komisji dot. imprezy Gdynia Sailing Days została przez Zarząd uwzględniona.
  Reasumując powyższe radna Mielnik informowała: - Przy uwzględnieniu wniesionych poprawek opinia komisji jest pozytywna.
  Komisja Zdrowia i Rodziny- pozytywna
  Komisja Samorządności Lokalnej- pozytywna
  Komisja Statutowa- pozytywna
  Komisja Kultury- pozytywna
  Komisja Budżetowa- pozytywna
  Komisja Bezpieczeństwa- pozytywna
  Komisja Morska:
  Przewodniczący Komisji Morskiej, radny Jerzy Wieczorek- komisja wnioskuje o dopisanie w rozdziale "transport i drogi publiczne" nast. słów: "oraz kontynuacja prac związanych z modernizacją ulicy Janka Wiśniewskiego" (po zdaniu: "Planowany jest II etap modernizacji ul. Świętojańskiej"). Komisja jest zdania, że jest to jedna z dróg o największym znaczeniu strategicznym dla Miasta, w tym także dla portu Gdyni. Nieujęcie ulicy w założeniach uniemożliwi przeznaczenie na ten cel ewentualnych środków europejskich.
  W rozdziale "kultura fizyczna i turystyka" wymienienie także imprezy Idea Gdynia Sailing Days jako największej imprezy żeglarskiej w Polsce, drugiej w rejonie Morza Bałtyckiego, siódmej w Europie i dwunastej na świecie. Jest to impreza bardzo skutecznie promująca Miasto.
  Reasumując radny Wieczorek informował: - Opinia komisji jest pozytywna pod warunkiem uwzględnienia wymienionych wniosków.


  O kolejnej autopoprawce informował wiceprezydent Jerzy Miotke:
  W rozdziale "promocja i ochrona zdrowia" po słowach "Problemów Alkoholowych" postawienie kropki, po czym zapisanie w formie odrębnego zdania: "Realizowane będą również programy profilaktyczne i promocji zdrowia".
  Zdaniem komisji - jak informował wiceprezydent - taki zapis doda znaczenia wszystkim wymienionym zagadnieniom.


  DEBATA:


  Wystąpienie radnej Jolanty Kalinowskiej - patrz załącznik do protokołu.


  Jarosław Duszewski- program wyborczy 4 lata temu mieliście lepszy niż ten, który przedstawiacie tutaj. Wydrukowaliście kosztem mieszkańców program wyborczy AWS czy Samorządności - program chciejstwa i tego, co chcecie zrobić jeśli społeczeństwo da wam wygrać. Nie podparty niczym. Nie róbcie tego naszym kosztem. Drukujcie na swoich programach. Program SLD jest o wiele lepszy i bardziej realny. Założenia powinny być czymś podparte. Wytłumaczcie wszystkim, także młodzieży na galerii jak to zrobicie przez kolejne 4 lata, tylko nie na łamach "Rzeczpospolitej" i za nagrody Rady Europy, tylko realnie. Szkoda, że tego nie widzi ś.p. Franciszka Cegielska, bo by się zdenerwowała. Są to piękne założenia i my też byśmy je zrealizowali, tylko mamy jedno - odpowiedzialność za Miasto.


  Członek ZM M. Guć odniósł się kolejno do zgłoszonych uwag:
  - Uwagi komisji: zapis w dziale "transport i drogi publiczne" zawiera w sobie m. in. działania wiążące się z dokończeniem ulicy Janka Wiśniewskiego, ale nie tylko, bo to także ulice takie jak nowa Polska, nowa Waszyngtona i dlatego wpisywanie tylko tej jednej ulicy deprecjonowałoby pozostałe zadania. W rozdziale "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" ostatnie zdanie zawiera w sobie m. in. działania wspierające stowarzyszenia zajmujące się sprawami regionalnymi, w tym kulturą. Taka polityka będzie kontynuowana. Wpisywanie kolejnych zadań spowodowałoby, że założenia rosłyby w nieskończoność i stałyby się w końcu nieczytelne. Likwidacja pokryć eternitowych: są to zadania właścicieli budynków. Oczywiście są organy nadzoru interweniujące tam, gdzie jest to niezbędne, a środki gminnego i wojewódzkiego FOŚ przeznaczane są m. in. i na takie cele. Jest to znowu bardzo szczegółowe zadanie i wpisywanie go do założeń jest bezcelowe.
  - Zarzuty Pani Kalinowskiej: trudno traktować jako zarzut stwierdzenie, że planujemy realizowanie kolejnych inwestycji. Można się z tego tylko cieszyć. Wymienione inwestycje są bardzo potrzebne. Sprawa zadłużenia i poziomu spłat w kolejnych latach - jeśli ktoś uważnie słuchał, to możliwe, że zapamiętał podawane liczby. Te liczby nie do końca zgadzają się z faktycznymi danymi. Pani radna przesadziła mniej więcej o ¼. Prognoza dochodów i wydatków związanych ze spłatą zadłużenia jest dostępna i każdy zainteresowany może ją otrzymać. Zgadzamy się, że jest duży limit zapasu w stosunku do dopuszczalnego ustawowego poziomu zadłużenia. Ten limit potencjalnie może posłużyć jako udział własny w finansowaniu takich strategicznych przedsięwzięć jak np. Trasa Kwiatkowskiego. Jeśli będzie to finansowane z funduszu spójności, to być może udział Miasta będzie zerowy.
  - Zarzuty radnego J. Duszewskiego: Państwo z lewej strony za każdym razem pokazujecie, że nie znacie się na sprawach związanych z pozyskiwaniem środków europejskich. Wiele lat temu przystąpiliśmy do programu pozyskiwania tzw. miękkich środków pomocowych. Dzisiaj podejmujemy działania związane ze środkami twardymi (np. na modernizację Mariny). Od lat do tego przygotowywaliśmy się i dzisiaj zbierany tego owoce - Gdynia najlepiej pozyskuje środki pomocowe.


  J. Kalinowska- kwoty, które podałam są przygotowane na podstawie dokumentów przygotowanych przez Zarząd. Jeśli ma Pan inne gdzieś w szufladzie, to proszę je pokazać.


  J. Duszewski- Panie radny Guć: zawsze tak było, że lewa strona jest niedouczona, a prawa przeuczona. Ile Pan - tak przeuczony - zdobył tych środków pomocowych? Niech mi Pan da twarde środki. Ja chcę, żeby to Miasto wszystkiego nie finansowało ze swoich pieniędzy. Przed wyborami nie słyszałem, żebyście mówili o środkach pomocowych. Co robiliście przez 4 lata? Uczyliście się? Ta nauka dużo nas kosztowała - 46 mln. zł. rocznie tytułem obsługi waszego zadłużenia. Ktoś będzie musiał to po was posprzątać. Jeśli to będzie SLD, to na pewno nie zrobi tego kosztem mieszkańców Gdyni.


  M. Guć- dziwię się Panu Duszewskiemu, że przy tak licznej publiczności prezentuje swoją indolencję jeśli chodzi o środki pomocowe. Pan Duszewski pokazuje, że się na tym po prostu nie zna. Jego deklaracje co do pozyskiwania środków pomocowych są tak naprawdę chciejstwem. Zgodnie z zasadą subsydiarności środki pomocowe trafiają do regionów. Także środki objęte programem PHARE. Jedne województwa korzystały z tego szybciej inne później i różna też była skala środków. W jednym z programów województwa przygraniczne dysponowały milionami EURO, a województwo pomorskie mogło korzystać jedynie ze środków miękkich na poziomie kilkuset tysięcy EURO. Gdynia z tych programów korzystała, ponieważ uznaliśmy, że mają one wartość edukacyjną, a także służą do przecierania szlaków. W ramach tych projektów opracowywaliśmy dokumentację, która obecnie może być wykorzystywana przy środkach trwałych. Rok 2002 jest dla naszego województwa rokiem szczególnym, ponieważ jest to pierwszy rok programu PHARE "Spójność gospodarcza" także dla województwa pomorskiego. Nie są to jeszcze duże środki, ponieważ województwo uzyska 5 000 700 EURO, z czego Gdynia otrzyma 1 000 600 EURO na sfinansowanie wniosku, który uzyskał bardzo dobre opinie, prezentowany był w Brukseli i uzyskał dofinansowanie (był to jeden z 3. wniosków pretendujących do programu, a przygotowanych w województwie). W ramach programu 2003 Spójność Gospodarcza i Społeczna w województwie przygotowano 2 wnioski. Wniosek Gdyni został oceniony tak wysoko, że prawdopodobnie nie będzie nawet potrzeby prezentowania go w Brukseli. Wniosek został przygotowany przez Miasto Gdynia i przeze mnie osobiście, Panie radny Duszewski. Tak więc opowieści Pana radnego o środkach trwałych, które on uzyskałby dla Gdyni są bzdurami wyssanymi z palca. Pan Duszewski nie odróżnia PFOŚ od PHARE - i w jednym i w drugim jest jakieś "f", a parę miesięcy temu Pan radny Duszewski oznajmił, że PHARE mu się skończyło.  J. Duszewski- Pan, Panie Guć jest najdroższym urzędnikiem tego magistratu. Uczy się Pan na magistra i zebrał Pan 2 mln. EURO, podczas gdy inne miasta potrafiły ściągać dziesiątki milionów. Niech Pan się uczy, obroni ten magistrat, a potem mówi, że ja jestem niedouczony. Ja w przeciwieństwie do was mam odpowiedzialność za słowo i jeśli mówię, że skończę Trasę Kwiatkowskiego, to ona będzie skończona. Bez pomocy lewicy nie skończycie, bo nie potraficie zdobyć pieniędzy.


  Prezydent Wojciech Szczurek postawił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.


  Przewodniczący RM Stanisław Szwabski- Pan Duszewski przyzwyczaił nas już do swoich demagogicznych wystąpień i właściwie dzisiaj nic nowego nie powiedział - "dajcie mu władzę, a on was urządzi".


  J. Duszewski- czy Pan wie, że jest Pan przewodniczącym całej rady?


  Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji został przyjęty: 26/0/11


  Przystąpiono do głosowania nad zgłoszonymi poprawkami:


  - Wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej dot. wprowadzenia w dziale "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zdania: "Kontynuowane będą działania w celu podtrzymania tradycji kultury regionalnej" został przyjęty jednogłośnie /34/.
  - Wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej dot. wprowadzenia w dziale "ochrona środowiska i przyrody", po słowie "ekologiczne" słów: "...oraz dążenie do likwidacji pokryć eternitowych" został przyjęty jednogłośnie /36/.
  - Wniosek Komisji Morskiej dot. wpisania w dziale "transport i drogi publiczne" słów: "... oraz kontynuowanie prac związanych z modernizacją ulicy Janka Wiśniewskiego" nie został przyjęty: 13/14/2.
  - Wniosek Komisji Morskiej dot. wpisania w dziale "kultura fizyczna i turystyka" imprezy "Idea Gdynia Sailing Days" został przyjęty: 34/0/2.


  UCHWAŁA NR XLIV/1395/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia "Założeń do budżetu miasta Gdyni na rok 2003" została przyjęta: 36/0/9.


  Ad 4.2.


  Tytułem wprowadzenia p. M. Guć informował:- Trzy kolejne projekty - 4..2; 4.3 i 4.4 dotyczą tego samego planu. Rada podjęła uchwałę o sporządzeniu planu, co zostało wykonane. Plan został - zgodnie z wymogiem ustawowym - wyłożony (w dniach od 28 stycznia do 25 lutego) b.r., w wyniku czego mieszkańcy budynków znajdujących się w sąsiedztwie terenu objętego planem złożyli łącznie 66 protestów. Tak duża ilość protestów jest sygnałem istotnym, dlatego podjęte zostały rozmowy z mieszkańcami i przyszłym inwestorem, w wyniku których plan został skorygowany i ponownie wyłożony na przełomie n lipca i sierpnia. Rezultatem tego wyłożenia były już tylko 3 protesty, a więc zmiany w dużej mierze satysfakcjonowały mieszkańców. Jeden protest został częściowo uwzględniony, dwa odrzucono.


  Pan M. Karzyński, naczelnik wydziału urbanistyki, celem lepszego zrozumienia istoty protestów wyjaśnił pokrótce założenia samego planu (druk 4.4.). Protesty zostały pogrupowane, ponieważ znaczna ich część była do siebie bardzo podobna w treści. Wszystkie pisma zostały zakwalifikowane jako protesty, ponieważ związane są z terenami, do których autorzy pism nie mają tytułów prawnych. Grupa licząca najwięcej pism dotyczyła następujących kwestii:
  - planowany układ komunikacyjny spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa, wzrost hałasu oraz dewastację zespołu pałacowo - parkowego;
  - planowane parametry dominanty spowodują zaciemnienie sąsiednich budynków , planowana inwestycja nie pasuje charakterem do otoczenia;
  - założenia planu wpłyną na obniżenie wartości sąsiednich nieruchomości;
  - usługi winny być ograniczone do parteru
  Komentując powyższe pan Karzyński wyjaśniał, iż protesty zostały częściowo uwzględnione. Ograniczono wysokość zabudowy, ograniczono wskaźnik intensywności hałasu do 1,5 oraz ograniczono zasięg usług do parteru.
  Ponadto pan Karzyński informował: - Część protestów dotyczyła także innych kwestii - m.in. tego, że droga osiedlowa stanie się drogą miejską. Ten zarzut jest nietrafiony, ponieważ jest to droga będąca własnością gminy i jest to droga publiczna ogólnie dostępna. Tu więc niczego nie zmieniono. Protestowano także przeciwko likwidacji około 20. miejsc postojowych - plan nie zakłada ich likwidacji. W innych protestach stwierdzano, iż planowany układ komunikacyjny spowoduje wzrost zagrożenia bezpieczeństwa, że likwidacji ulegną tereny zielone, place zabaw dla dzieci, śmietniki. Plan nie zakłada likwidacji tych urządzeń. Zarząd uznał, że tego typu protesty są niezasadne.
  Jeden z protestów odbiegał treścią od pozostałych - nr 62. Wnoszono w nim, aby plan umożliwił dojazd do obszaru południowej części zespołu parkowo - pałacowego oraz aby dokonano korekty linii zabudowy od strony ulicy Wrocławskiej z uwzględnieniem budynku historycznego. Ten protest uwzględniono w całości.
  Jedną z organizacji, która złożyła protest było Towarzystwo Przyjaciół Orłowa - druk nr 65. Jeśli chodzi o uwagę dotyczącą Placu Górnośląskiego my uważamy, że właśnie brakuje mu wykończenia i określenia formy przestrzennej od strony ul. Wielkopolskiej. Były w nim także zawarte uwagi dotyczące procentu powierzchni biologicznie czynnej oraz dotyczące stosowanych definicji - kwestionowano m.in. pojęcie "hotele apartamentowe". Te uwagi w znacznej części zostały uwzględnione.


  Opinie komisji:
  Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
  Komisja Budownictwa Mieszkaniowego- pozytywna


  Radny Andrzej Bień prosił o wyjaśnienie, czy w momencie wydawania pozwolenia na budowę takie miejsca jak tereny zielone, place zabaw czy śmietniki oraz miejsca postojowe były także uwzględniane. Czy miejsca te zostały świadomie usytuowane poza obszarem, którym włada spółdzielnia? Czy jest miejsce, w którym takie urządzenia będą uwzględniane i czy bilans miejsc parkingowych będzie uwzględniony?


  M.Karzyński- jeśli chodzi o wymogi parkingowe, to nie jest to rzecz nowa. Ten problem jest analizowany. Plan zakłada przynajmniej utrzymanie istniejących miejsc parkingowych. Jeśli chodzi o urządzenia towarzyszące (śmietniki, trzepaki), to spółdzielnia powinna dokonać regulacji w formie umów z Miastem o dzierżawę dodatkowego terenu, niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania tej zabudowy.


  Wystąpienie radnej Jolanty Kalinowskiej - patrz załącznik do protokołu.


  Pan M. Karzyński odniósł się do kwestii zawartych w wystąpieniu przedmówczyni:
  - pęknięcia budynku i realizacja obiektów budowlanych nie są przedmiotem ustaleń planu, na pewno teren ten powinien być wykorzystany pod budownictwo - te kwestie będą rozstrzygane na etapie budowy i nadzoru;
  - zarzut dotyczący likwidacji miejsc parkingowych jest niezasadny, ponieważ plan zakłada zachowanie miejsc już istniejących (co najmniej);
  - wyjazd jest faktycznie trudny, ale jest to stan zastany;
  - brakujące druki protestów - po prostu te protesty powtarzały się;
  - przejście pod ulicą Wielkopolską - postulat zasadny, ale ta inwestycja wykracza poza zasięg planu. Nie jest to sprzeczne z planem, który zakłada pozostawienie rezerwy terenowej na ten cel
  Ponadto pan Karzyński wyjaśniał jeszcze raz: - Odbyte z mieszkańcami spotkania spowodowały, iż ich postulaty zostały uwzględnione w znacznej części, o czym świadczy fakt, że po drugim wyłożeniu wpłynęły już tylko 3 protesty.


  UCHWAŁA NR XLIV/1396/2002 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Wrocławskiej została przyjęta: 30/0/4.


  Ad 4.3.


  Projekt (3 protesty), zgodnie z treścią załącznika, przedstawił p. M. Karzyński.


  Opinie komisji:
  Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
  Komisja Budownictwa Mieszkaniowego- pozytywna


  Radna J. Kalinowska zwróciła uwagę na fakt dostarczenia radnym treści pism (protestów)w postaci załączników dopiero przed sesją oraz na brak w dostarczonych jej materiałach strony 3.


  Pan M. Karzyński wyjaśniał, że brakujący tekst został rozdany. Ponadto informował o autopoprawce w treści uzasadnienia, tj. zmianie wskaźnika intensywności na 1,5 i 2,0.
  Treść autopoprawki - jak informował p. Karzyński - także została radnym dostarczona.


  Radny A. Borkowski wniósł w imieniu klubu SLD o zarządzenie regulaminowej przerwy celem zapoznania się z dostarczonym materiałem.


  Po przerwie radna J. Kalinowska wnioskowała do Komisji Bezpieczeństwa o zajęcie się sprawą likwidacji czerwonego światła na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Wielkopolskiej celem zwiększenia przepustowości.


  UCHWAŁA NR XLIV/1397/2002 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Wrocławskiej została przyjęta jednogłośnie /38/.


  Ad 4.4.


  Projekt przedstawił p. M. Karzyński - p. załącznik do prot.


  Opinie komisji - j.w.


  UCHWAŁA NR XLIV/1398/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ul. Wielkopolskiej i Wrocławskiej została przyjęta jednogłośnie /40/.


  Ad 4.5.


  Prezentujący projekt p. M. Guć przypomniał, iż projekt będący przedmiotem wcześniejszej uchwały RMG (p. zał.) został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Ponieważ ministerstwo gospodarki stawia wymóg potwierdzenia wniesienia wkładu własnego uchwałą rady, stąd propozycja uzupełnienia podjętej wcześniej uchwały o § 2a.


  Opinie komisji:
  Komisja Finansów i Strategii Gospodarczej- pozytywna
  Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
  Komisja Samorządności Lokalnej- pozytywna


  UCHWAŁA NR XLIV/1399/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/1272/02 z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie reprezentowania przez Gminę Miasta Gdyni miast i gmin uczestniczących w projekcie "Rozbudowa infrastruktury turystycznej w pierścieniu Zatoki Gdańskiej" zgłoszonym do programu PHARE 2002 Spójność Społeczno - Gospodarcza została przyjęta jednogłośnie /40/.


  Ad 4.6.


  Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił wiceprezydent Bogusław Stasiak.


  Opinie komisji:
  Komisja Budownictwa Mieszkaniowego- pozytywna
  Komisja Polityki Gospodarczej- pozytywna
  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


  UCHWAŁA NR XLIV/1400/2002 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółki z o.o. aportem w postaci prawa własności nieruchomości została przyjęta: 32/1/3


  Ad 4.7.


  Projekt przedstawił p. B. Stasiak - p. zał.


  Opinie komisji j.w.


  UCHWAŁA NR XLIV/1401/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Pasiecznej 15 została przyjęta jednogłośnie /37/.


  Ad 4.8.


  Projekt przedstawił p. B. Stasiak - p. zał.


  Opinie komisji j.w.


  UCHWAŁA NR XLIV/1402/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Raduńskiej została przyjęta jednogłośnie /36/.


  Ad 4.9.


  Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiak - zgodnie z treścią załącznika.


  Autopoprawka: w § 1 uzupełnienie adresu - Starowiejska 10/12.


  Opinie komisji j.w.


  UCHWAŁA NR XLIV/1403/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Starowiejskiej 10/12 została przyjęta jednogłośnie /37/.


  Ad 4.10.


  Projekt przedstawił wiceprezydent Jerzy Miotke. Jak przypomniał wiceprezydent Rada Miasta w drodze przyjęcia rezolucji postanowiła o zaproszeniu 2. rodzin z Kazachstanu. Ponieważ jedna z zaproszonych rodzin nie skorzystała z pomocy materialnej oferowanej przez gminę, postanowiono zaprosić rodzinę Państwa xx. Gmina zapewni pomoc materialną niezbędną do adaptacji w nowych warunkach.


  Opinie komisji:
  Komisja Zdrowia i Rodziny- pozytywna
  Komisja Samorządności Lokalnej- pozytywna


  UCHWAŁA NR XLIV/1404/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia pomocy polskiej rodzinie z Kazachstanu - Państwu Goławskim została przyjęta jednogłośnie /38/.


  Ad 4.11.


  Projekt, wprowadzony do porządku przez Zarząd Miasta, przedstawił wiceprezydent Marek Stępa. Jak wyjaśniał wiceprezydent projekt jest efektem planów sejmiku odnośnie podniesienia wymienionych w projekcie dróg do kategorii dróg wojewódzkich, wobec czego RMG jest zobowiązana prawem do pozbawienia przedmiotowych dróg kategorii dróg powiatowych. Przyniesie to Miastu korzyść, ponieważ zwalnia gminę z obowiązku utrzymywania takich dróg.


  Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna


  UCHWAŁA NR XLIV/1405/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii została przyjęta jednogłośnie /40/.


  Ad 4.12.


  Jak informowała członek ZM, pani Ewa Łowkiel przedmiotowa uchwała prawie kończy proces porządkowania spraw własności jeśli chodzi o gdyńską oświatę. Pozostała jeszcze sprawa liceum nr 9, gdzie trwa sprawa rozstrzygania o prawie własności. Przedmiotowa uchwała pozwoli szkole na funkcjonowanie w swoim budynku. Dawniej - jak dalej informowała p. Łowkiel - była to szkoła przyzakładowa, związana z gdyńską stocznią. Dzisiaj, obok kierunków nadal związanych z przemysłem stoczniowym, oferta jest bardziej zróżnicowana, ponieważ jest też kierunek zarządzania informacją, kształci się elektryków techników i techników informatyków. Jest to jedna z największych zawodowych szkół w Gdyni. Obecnie uczy się tam 1019 uczniów. Obok jest szkoła, której gmina jest właścicielem - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego. Proponowane uregulowanie dotyczy całej nieruchomości.


  Stefan Czarnecki- projekt jest złożony w trybie nadzwyczajnym i dlatego nie można było się nad nim zastanowić. Prawdopodobnie szkoła jak i cały teren były własnością Skarbu Państwa, został niewłaściwie sprywatyzowany i oddany stoczni. Teraz Miasto ma to odkupywać, a jednocześnie szkoła kształci specjalistów dla stoczni. Jaki my mamy tu interes i jakie będą skutki przejęcia? Czy przedstawiony teren zaspakaja potrzeby obu szkół, czy też jest to oferta stoczni, bo jest to jej niepotrzebne?


  E. Łowkiel- stocznia przejęła tereny i szkołę z mocy ustawy. Obecne procedury także wynikają z prawa. Niegdyś zakłady z mocy ustawy przejmowały szkoły na własność. Tak też stało się tutaj. W szkole występuje niepokój wynikający z nieuregulowania sytuacji prawnej.


  St. Czarnecki- jakie to spowoduje koszty?


  E. Łowkiel- sprawa kosztów będzie ze stocznią negocjowana. Można odwrócić sytuację: jakie będą koszty dla gminy, jeśli będzie musiała ponosić koszty dzierżawy? Szacunkowo będzie to koszt kilku milionów. Sprawa kosztów będzie negocjowana. Istotniejsze od kosztów jest to, że ten budynek będzie służył gdyńskiej oświacie.


  St. Czarnecki- przejmowanie terenów celem realizacji potrzeb szkoły jest uzasadnione, natomiast uzasadnienie przedstawione przez Panią Łowkiel jest niedostateczne. W zasadzie rada dzisiaj nie wie, jakie to pociągnie za sobą konsekwencje. Projekt jest przedwczesny. Wnoszę o skierowanie go do komisji celem omówienia.


  Radny Zdzisław Urla zgłosił kontrwniosek - o przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu - uzasadniając: - Na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami wszystkie zakłady, które 5 grudnia 90 r. miały we władaniu jakąś nieruchomość otrzymywały z mocy prawa użytkowanie wieczyste i własność zabudowań. Tak też było ze stocznią. Kiedy przejmowaliśmy szkolnictwo średnie z mocy ustawy o wielkich miastach od 1 stycznia 96 r. interesy Skarbu Państwa reprezentował wojewoda. Dopiero ustawa o powiatach umożliwiła uporządkowanie tych kwestii. Na pewno uregulowanie stanów prawnych jest ze wszech miar wskazane. Trzeba tylko sprawdzić, czy jest tam czysta hipoteka.


  W ślad za zapewnieniem p. Ewy Łowkiel Przewodniczący RM oświadczył: - Obiekty mają czystą hipotekę.


  Adam Borkowski- ponieważ nie mogliśmy przedyskutować projektu, poruszę kilka szczegółowych kwestii. Podejmujemy decyzję o przejęciu od stoczni 18 tys. m2. Jest to spory majątek. Musimy się z nimi rozliczyć zgodnie z rzeczywistą wartością nieruchomości, czyli wzbogacimy miejskim pieniądzem prywatną firmę. Pani Łowkiel mówiła, że robimy to dla dobra oświaty i z tym należy się zgodzić, ale zastanawia mnie ostatnie zdanie uzasadnienia. Co to znaczy, że ta nieruchomość ma w najbliższych latach "zachować dotychczasowe przeznaczenie"? Jak długo więc ta nieruchomość będzie służyła oświacie? Czy są jakieś inne plany?


  E. Łowkiel- to zdanie jest zapisem pokazującym, że w przypadku sieci szkół ponadgimnazjalnych mogą zaistnieć różne ruchy zmierzające do jej racjonalizowania. Trudno np. dzisiaj powiedzieć jak będą przebiegały zjawiska demograficzne. Tegoroczna rekrutacja pokazała, jak świadomie rodzice wybierają szkoły ponadgimnazjalne. Nie sądzę, żeby akurat tej szkole groziła likwidacja, bo mówiłam jak różnicuje profile kształcenia, natomiast nieodpowiedzialne i nieuprawnione byłoby stwierdzenie, że żadnej szkole w Gdyni nic nie grozi. Dzisiaj można powiedzieć, że niektóre z tych szkół na pewno się utrzymają, inne zaś, jeśli nie podejmą wysiłków w kierunku zdobywania uczniów, mogą upaść. Wierzę, że przyszła rada będzie uwzględniać element wyboru przez uczniów określonych szkół. Ta szkoła ma silne powiązania ze stocznią i duża grupa jej absolwentów znajduje tam zatrudnienie, ale profile kształcenia dostosowuje się też do innych potrzeb. Co zaś do spraw finansowych, to możliwość ich regulowania jest duża.


  Wniosek radnego Stefana Czarneckiego o odesłanie projektu do komisji nie został przyjęty: 4/32/2.


  UCHWAŁA NR XLIV/1406/02 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Energetyków 13A została przyjęta: 34/1/3


  Ad 5.


  Sprawozdanie z pracy Komisji Polityki Gospodarczej, przedstawione przez jej przewodniczącego radnego Lecha Żurka stanowi załącznik do protokołu.


  Ad 6.


  Sprawozdanie w formie pisemnej stanowi załącznik.


  Członek ZMG M. Guć zaprosił wszystkich radnych do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z wręczeniem Gdyni nagrody Europy.


  Ad 7.


  W sprawozdaniu przedstawionym przez Przewodniczącego RMG, pana Stanisława Szwabskiego, zawarte były trzy główne informacje:
  - przyjęcie przez Zgromadzenie związku regulaminu świadczenia usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - umożliwi to odpowiednim przedsiębiorstwom funkcjonowanie zgodnie z nową ustawą;
  - trwają konsultacje związane z nowelizacją statutu związku niezbędną z tytułu przyjęcia do związku gminy Wejherowo - ostateczną wersję przyjmą prawdopodobnie rady gmin związkowych już w następnej kadencji;
  - związek zorganizował na placu budowy zakładu utylizacji odpadów konferencję prasową - trwają prace na części finansowanej ze środków własnych (połowa pierwszej kwatery), natomiast całe składowisko będzie zbudowane ze środków unijnych w wysokości 15 mln. EURO (tak więc środki UE nie ograniczają się do 2 czy 3 mln. EURO na ul. Świętojańską - uwaga kierowana do r. J. Duszewskiego)
  Komentując 3-cią informację pan St. Szwabski wyjaśniał: - Zorganizowaliśmy tę konferencję w miejscu i w czasie umożliwiającym obserwację wszystkich zabezpieczeń ekologicznych, jakie tam się stosuje, a więc 5-ciu warstw ochronnych. Chodziło nam o pokazanie, że budowa spełnia wszystkie standardy europejskie. Obecny etap jest realizowany z 4 mln. wkładem własnym, w tym 60 % tego wkładu to udział gminy Gdynia, która w takim właśnie procencie korzysta ze składowiska. W tym roku kończy żywot poprzednie składowisko. Będziemy je rekultywować jeszcze przez parę lat, ale związek odkładał na ten cel środki. A więc i tu wymogi ochrony środowiska zostały w pełni zabezpieczone.


  Ad 8.


  Na ręce Przewodniczącego RMG interpelacje nie wpłynęły.


  Ad 9.


  Przewodniczący RM przekazał informacje dotyczące:
  - zaproszenia tygodnika "Wieczór" do wzięcia udziału w plebiscycie na najpopularniejszego radnego;
  - akcji zmierzającej do poparcia wniosku do prokuratury marszałka sejmu, pana Macieja Płażyńskiego.
  Odnośnie powyższej kwestii p. St. Szwabski informował: - Wniosek związany jest ze szkalującym, ohydnym, obrzydliwym artykułem Jerzego Urbana w "Nie". Ohydnym jeśli chodzi o sposób opisywania Ojca Świętego. Patronuję akcji zbierania podpisów pod wnioskiem w Gdyni. Zebraliśmy już 5 tysięcy podpisów. W całym Trójmieście zebrano ich jak dotąd ok. 20 tysięcy.


  Adam Borkowski- w mijającej kadencji, na 43 sesjach radni SLD zabrali głos w dyskusjach oraz składali wnioski i występowali merytorycznie ponad 1060 razy. Na ręce prezydenta złożyliśmy ponad 400 interpelacji, co stanowi 75 % wszystkich interpelacji. W sprawach mieszkańców radni SLD interweniowali u członków zarządu i naczelników wydziałów ponad 150 razy. Złożyliśmy kilka projektów uchwał i kilkadziesiąt propozycji zmian projektów uchwał, które nie znalazły poparcia u rządzącej miastem większości. Radni SLD bardzo aktywnie pracowali w komisjach. Radni SLD dobrze spełniali obowiązki wobec wyborców. Wszystkim tym, z którymi mogliśmy się spierać na argumenty, którzy odnosili się merytorycznie do naszych sugestii i propozycji serdecznie dziękuję za styl wymiany poglądów. Wszystkim tym, których emocje i uprzedzenia uzewnętrzniły dysonans poznawczy wybaczamy z serca. Za 4-letnią współpracę dziękujemy pracownikom urzędu. Słowa podziękowań kierujemy do wszystkich pań z Biura Rady Miasta za współdziałanie, opiekę i pomoc.


  Radna Ewa Lubiejewska- ponieważ przypadło mi w udziale kierowanie klubem SLD w ciągu 20 miesięcy, w imieniu kolegów klubowych, ale i osobiście dziękuję wszystkim Państwu za merytoryczną acz nie zawsze godną współpracę. Przez wzajemne wspieranie się dochodziliśmy do konsensusu, chociaż nie zawsze. Dziękuję Prezydium, radnym i wszystkim paniom z biura rady. Jak powiedział jeden z moich zaprzyjaźnionych kolegów, miarą klasy i wartości człowieka jest ilość i zajadłość wrogów. Dziękuję całemu zarządowi.


  Radna Edyta Sieracka-Zięba- dziękuję Pani Jolancie Roszczynialskiej, która pracowała ze mną przez 4 lata w społecznej komisji mieszkaniowej i okazała się bardzo wartościowym człowiekiem, bardzo życzliwym wszystkim ludziom. Nie dzieliła ludzi na "prawych i lewych".


  Jolanta Roszczynialska- jest to dla mnie zaszczyt, jeśli ktoś uznaje moją pracę. Kocham ludzi i chcę im służyć jak najlepiej potrafię. Z Panią Sieracką pracowało mi się w komisji naprawdę bardzo dobrze. Wizytowaliśmy kilkaset mieszkań, przeprowadzaliśmy rozmowy z ludźmi i opiniowaliśmy ich wnioski.


  Ad 10.


  Wolnych wniosków nie zgłoszono.


  Ad 11.


  Termin uroczystej sesji w Teatrze Muzycznym: 28 września b.r., godz. 18.


  Ad 12.


  Obrady ostatniej w bieżącej kadencji (1998 - 2002) XLIV sesji RMG zamknął Przewodniczący Prezydium, dr Stanisław Szwabski.

  Protokołowała Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 12.02.2019
Data udostępnienia informacji: 28.09.2005
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.02.2019 12:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska