Sesja nr XXXIII z dnia 2005-08-30

PORZĄDEK OBRAD
XXXIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
30 sierpnia 2005 roku
Godz. 12.00, s. 105 UM

1. Otwarcie sesji Rady Miasta,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu XXXII Sesji Rady Miasta,

4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2005;

załącznik

4.2. przyjęcia "Założeń do budżetu Miasta Gdyni na rok 2006";

4.3. określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2006 r.;

4.4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej;

4.5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda;

4.6. skargi Stanisława Strehlau na uchwałę nr XXVIII/735/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej złożonego przez xx;

4.7. skargi xx na uchwałę nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej;

4.8. skargi xx na uchwałę nr XXVIII/735/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej złożonego przez xx;

4.9. skargi xx na uchwałę nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej;

4.10. skargi xx na uchwałę nr XXXI/735/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej;

4.11. skargi xx na uchwałę nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej;

4.12. skargi xx na uchwałę nr XXXI/735/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej złożonego przez xx;

4.13. skargi xx na uchwałę nr XXXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej;

4.14. skargi na uchwałę nr XXXI/735/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. uchwały nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni miejscowego dnia 23 lutego 2005 r. miejscowego sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej wniesionej przez pełnomocnika xx, adwokata xx;

4.15. skargi na uchwałę nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej złożonej przez adwokata xx, pełnomocnika xx;

4.16. wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXXI/732/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej;

4.17. wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dot. uchwały nr XXXI/732/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dabrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej złożonego przez xx;

4.18. skargi xx na uchwałę nr XXXII/770/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dot. uchwały nr VIII/338/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chyloni w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej;

4.19. skargi na uchwałę nr VIII/338/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chyloni w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i kartuskiej wniesionej przez xx;

4.20. skargi na uchwałę nr XXXV/1143/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 lutego 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Sępiej i Drogi Obwodowej Trójmiasta w Gdyni;

4.21. zaliczenia ul. Śląskiej (na odcinku od Drogi Gdyńskiej do ul. Sportowej) do kategorii drogi gminnej, ustalenia przebiegu drogi gminnej - ul. Śląskiej;

4.22. utworzenia rachunku dochodów własnych w Centrum Aktywności Seniora z siedzibą w Gdyni - jednostce budżetowej Gminy Gdynia;

4.23. przyjęcia Gdyńskiej Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

4.24. przyjęcia Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie;

4.25. uchwalenia Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2005 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2011 dla Miasta Gdyni;

załącznik 1

załącznik 2

4.26. opinii do projektu programu restrukturyzacji SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14;

4.27. zatwierdzenia projektu "Utworzenie Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni";

4.28. zmiany treści uchwały nr III/62/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie odwołania Rady Społecznej i powołania nowej Rady Społecznej przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień Gdyni;

4.29. zmiany uchwały nr XXIX/693/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

4.30. utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 w Gdyni;

4.31. zmiany obwodu Gimnazjum nr 20 w Gdyni ul. Jowisza 60;

4.32. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 48 w Gdyni ul. Jowisza 60;

4.33. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;

4.34. przejęcia w drodze darowizny przez Gminę Miasto Gdynia od Skarbu Państwa nieruchomości lokalowej położonej w Gdyni przy ul. Św. Mikołaja 38;

4.35. ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej do działki położonej przy ul. Warszawskiej 67;

4.36. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 38;

4.37. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Cumowników 11;

4.38. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Szturmanów 11;

4.39. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Sterników 16;

4.40. zamiany wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych przy ulicy Druskiennickiej w Gdyni;

4.41. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Ejsmonda;

4.42. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek nr 346/1, 346/2 i 29 w Wiczlinie;

4.43. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek nr 197/1, 199 i 105/1 w Wiczlinie;

4.44. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek nr 421/30, 421/29 i 421/31 w Wiczlinie;

4.45. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek nr 352/4, 352/6 i 352/8 w Wiczlinie;

4.46. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek nr 354/3, 354/5 w Wiczlinie;

4.47. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek drogowych w Wiczlinie

4.48. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pawiej;

4.49. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej;

4.50. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kieleckiej - Śląskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

4.51. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Podolskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni;

4.52. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej;

4.53. wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych - "Droga Różowa" etap IV;


5. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty.

6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.

7. Interpelacje.

8. Informacje.

9. Wolne wnioski.

10. Ustalenie terminu następnej sesji.

11. Zakończenie obrad.
Protokół z sesji Rady Miasta:
PROTOKÓŁ NR 33/005
XXXIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 30 sierpnia 2005 r.Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XXXII Sesji Rady Miasta,
4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1. rezolucji RMG w 25 rocznicę Sierpnia 1980 r.
4.2. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2005;
4.3. przyjęcia "Założeń do budżetu Miasta Gdyni na rok 2006";
4.4. określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2006 r.;
4.5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej;
4.6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda;
4.7. skargi xx na uchwałę nr XXVIII/735/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej złożonego przez xx;
4.8. skargi xx na uchwałę nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej;
4.9. skargi xx na uchwałę nr XXVIII/735/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej złożonego przez xx;
4.10. skargi xx na uchwałę nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej;
4.11. skargi xx na uchwałę nr XXXI/735/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej;
4.12. skargi xx na uchwałę nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej;
4.13. skargi xx na uchwałę nr XXXI/735/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej złożonego przez xx;
4.14. skargi xx na uchwałę nr XXXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej;
4.15. skargi na uchwałę nr XXXI/735/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. uchwały nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni miejscowego dnia 23 lutego 2005 r. miejscowego sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej wniesionej przez pełnomocnika xx, adwokata xx;
4.16. skargi na uchwałę nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej złożonej przez adwokata xx, pełnomocnika xx;
4.17. wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXXI/732/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej;
4.18. wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dot. uchwały nr XXXI/732/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dabrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej złożonego przez xx;
4.19. skargi xx na uchwałę nr XXXII/770/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dot. uchwały nr VIII/338/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chyloni w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej;
4.20. skargi na uchwałę nr VIII/338/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chyloni w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i kartuskiej wniesionej przez xx;
4.21. skargi na uchwałę nr XXXV/1143/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 lutego 2001 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Sępiej i Drogi Obwodowej Trójmiasta w Gdyni;
4.22. zaliczenia ul. Śląskiej (na odcinku od Drogi Gdyńskiej do ul. Sportowej) do kategorii drogi gminnej, ustalenia przebiegu drogi gminnej - ul. Śląskiej;
4.23. utworzenia rachunku dochodów własnych w Centrum Aktywności Seniora z siedzibą w Gdyni - jednostce budżetowej Gminy Gdynia;
4.24. przyjęcia Gdyńskiej Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
4.25. przyjęcia Programu współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie;
4.26. uchwalenia Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2005 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2011 dla Miasta Gdyni;
4.27. opinii do projektu programu restrukturyzacji SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14;
4.28. zatwierdzenia projektu "Utworzenie Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowego Zaawansowanych Technologii w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni";
4.29. zmiany treści uchwały nr III/62/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie odwołania Rady Społecznej i powołania nowej Rady Społecznej przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień Gdyni;
4.30. zmiany uchwały nr XXIX/693/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
4.31. utworzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka nr 4 w Gdyni;
4.32. zmiany obwodu Gimnazjum nr 20 w Gdyni ul. Jowisza 60;
4.33. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 48 w Gdyni ul. Jowisza 60;
4.34. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
4.35. przejęcia w drodze darowizny przez Gminę Miasto Gdynia od Skarbu Państwa nieruchomości lokalowej położonej w Gdyni przy ul. Św. Mikołaja 38;
4.36. ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej do działki położonej przy ul. Warszawskiej 67;
4.37. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Cumowników 11;
4.38. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Szturmanów 11;
4.39. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Sterników 16;
4.40. zamiany wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych przy ulicy Druskiennickiej w Gdyni;
4.41. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Ejsmonda;
4.42. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek nr 346/1, 346/2 i 29 w Wiczlinie;
4.43. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek nr 197/1, 199 i 105/1 w Wiczlinie;
4.44. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek nr 421/30, 421/29 i 421/31 w Wiczlinie;
4.45. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek nr 352/4, 352/6 i 352/8 w Wiczlinie;
4.46. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek nr 354/3, 354/5 w Wiczlinie;
4.47. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek drogowych w Wiczlinie
4.48. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pawiej;
4.49. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej;
4.50. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kieleckiej - Śląskiej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.51. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Podolskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni;
4.52. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej;
4.53. wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych - "Droga Różowa" etap IV;
4.54wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Czynszówka" w Gdyni prawem własności nieruchomości,
4.55.wyrażenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w Baltic Academy of City Planning (BALTACAD) dofinansowanego z programu Interreg III B region Morza Bałtyckiego,
4.56gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe gminy Gdynia,
4.57zatwierdzenia projektu www.innowacje.gdynia.pl,
4.58odmowy uchylenia uchwały Nr XV/321/04 z 28.01.2004 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedazy nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na rzecz użytkowników wieczystych - spółdzielni mieszkaniowych


5. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. €Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Pełne brzmienie opinii poszczególnych komisji - patrz biuletyn rady stanowiący załącznik.
Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.


Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.Ad 1.


Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.


Poza porządkiem głos zabrała Wiceprzewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska: - Jesteśmy w trakcie obchodów najważniejszego święta w Polsce - 25 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Dobrze by było, gdybyśmy wszyscy podpisali się pod rezolucją, o której wprowadzenie do porządku wnoszę.


Wiceprezydent Bogusław Stasiak wniósł o wykreślenie z zaplanowanego porządku projektu występującego pod numerem 4.36 (w spr. wyrażenia zgody na przedłużenie użytkowania wieczystego nieruchomości poł. przy ul. Hutniczej 38).


Radna J. Kaliowska wnioskowała o wprowadzenie do porządku przygotowanego - jak poinformowała radna - stanowiska w sprawie wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych.


Przewodniczący RM poprosił wnioskodawczynię o sprecyzowanie, co rozumie przez stanowisko.


J. Kalinowska- podstawą jest § 17 ust. 3 Statutu.
Radna J. Kalinowska odczytała uzasadnienie stanowiska: - Mając na uwadze opinię mieszkańców Gdyni wyrażoną podpisami pod petycją w sprawie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz realizując zapisy zawarte w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym do swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, Rada Miasta Gdyni podejmie uchwałę do końca 2005 roku, w której zapewni, że opiekunowie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, którzy podróżują razem z dziećmi, będą korzystali z bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej.

Prezydent Wojciech Szczurek- jestem pod wrażeniem ciekawej konstrukcji prawnej zaproponowanej przez Panią radną. Trwają w gdyńskim Ratuszu prace nad projektem już od kilku miesięcy, poświęcone temu właśnie zagadnieniu, któremu też - jak dowiedziałem się z enuncjacji prasowych, postanowiła się poświęcić Pani radna. Jest to bardzo szlachetne i myślę, że nasze wspólne działania na rzecz niepełnosprawnych zasługują na uznanie, ale Pani radna zdaje sobie chyba sprawę z tego, że do porządku dzisiejszej sesji ten projekt nie może być wprowadzony. Wymagane są tu dwie opinie. Jedna z nich - Powiatowej Społeczna Rady ds. Osób Niepełnosprawnych - już jest. Nie ma wątpliwości, że ten zakres tematyczny mieści się też w kompetencjach związków zawodowych, które też muszą projekt zaopiniować. Taki projekt, posiadający te dwie opinie, będzie przedstawiony na jednej z najbliższych Sesji. Jestem przekonany, że projekt ten pozytywnie zaopiniują także związki zawodowe. Rada Miasta nie może jednak przyjąć stanowiska, jaką uchwałę w jakim czasie podejmie. Stosowny projekt zostanie Radzie przedłożony i wówczas radni sprawę rozstrzygną. A co będzie, jak Rada będzie miała inny pomysł w tym zakresie albo też z innych powodów tego nie przyjmie? Będzie możliwość rozstrzygnięcia tego przez Radę w sposób zgodny z prawem, czyli poprzez rozpatrzenie projektu uchwały posiadającego owe dwie opinie i wówczas Rada pozytywnie - o czym jestem przekonany - do tego się odniesie. Tylko w takim trybie można to załatwić. Żadne stanowisko nie może nakładać na Radę obowiązku głosowania na którejś z kolejnych sesji w taki czy inny sposób.


Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu Rezolucji Rady Miasta Gdyni w 25. rocznicę sierpnia 1980 roku radni opowiedzieli się jednogłośnie: 22 gł. za.


Wniosek radnej J. Kalinowskiej o wprowadzenie do porządku obrad projektu - stanowiska w spr. bezpłatnych przejazdów opiekunów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży nie został przyjęty: 4/20/0.


Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami został przyjęty: 22/0/1


Ad 3.


Wobec braku uwag Przewodniczący RMG St. Szwabski uznał protokół XXXII Sesji RMG za przyjęty.


Ad 4.1.


Projekt Rezolucji odczytała Wiceprzewodnicząca RMG, radna J. Zielińska.


REZOLUCJA RADY MIASTA GDYNI w 25 rocznicę Sierpnia 1980 roku została przyjęta jednogłośnie: 26 gł. za.


Ad 4.2.


Projekt przedstawił Skarbnik Miasta, prof. Krzysztof Szałucki, zaznaczając na wstępie, że na przedmiotowe zmiany składają się 3 rodzaje zmian:
- zwiększenie budżetu o 21.072.864 zł. oraz zapisanie tej kwoty w części wydatkowej, co jest efektem zwiększenia opłat oraz wpływów z placówek oświatowych na kwotę 82.338 zł. oraz przyznania Miastu Gdynia środków z Unii Europejskiej, a dokładnie z programu PHARE, w wysokości 20 mln. zł.;
- przesunięcie różnego rodzaju tytułów budżetowych na kwotę 994.390 zł. z racji zmian wynikających z zadań oświatowych (w 5. przypadkach) oraz z tytułów: zasileń Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Pożarnej, zmian wniesionych przez Rady Dzielnic (3 zmiany) oraz zmian wynikających z dostosowań nomenklatury budżetowej do rozporządzeń ministra finansów;
- zwiększenie środków dla 3. funduszy: dla gminnego i powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 185.500 zł. oraz przesunięcia w zadaniach Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Pan K. Szałucki prosił także Wysoką Radę o przyjęcie autopoprawek (stanowią załączniki), które - jak wyjaśniał - wniesione zostały w ostatnim tygodniu przed Sesją. - Trwają intensywne prace związane z procesami inwestycyjnymi w Gdyni, co spowodowało konieczność zwiększenia budżetu o łączną kwotę 20.958.565 zł. z tytułu wejścia w realizację ulicy Janka Wiśniewskiego. Ok. 60 % tej kwoty wniesie - zgodnie z negocjowaną umową - Zarząd Portu Gdynia, natomiast pozostałe środki zostały przyznane Miastu i będzie można je realizować w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Równocześnie Skarbnik Miasta prosił o zaakceptowanie przesunięcia środków budżetowych na łączną kwotę 2.983.800 zł. z tytułu realizacji nast. zadań:
- przeznaczenie 1 mln. zł. na budowę Komendy Policji przy ul. Owsianej;
- przeznaczenie 500 tys. zł. na prace związane z realizacją Miejskiego Programu Imprez;
- przeznaczenie 292.800 zł. na remont i wyposażenie budynków przy ul. Waszyngtona;
- przeznaczenie 261 tys. zł. na ocieplenie budynków szkolnictwa średniego i podstawowego
Pan K. Szałucki prosił także o pozytywną decyzję w sprawie zwiększenia udziałów Miasta w spółkach komunikacji miejskiej, co ma rekompensować wzrost cen paliw oraz przeznaczenia 50 tys. zł. na funkcjonowanie klubu "Rugby Arka". Środki na te cele mają być przesunięte z pozycji związanej z zakupem budynku przy ul. Żeglarzy 7, z tytułu niezrealizowania niespełna 1 mln. zł. Po przeprowadzonej analizie stopnia zaawansowania inwestycji miejskich zdecydowano się na poproszenie Wysokiej Rady o wyrażenie zgody na przesunięcia z tej pozycji środków, które nie mogą być wykorzystane w roku bieżącym, celem realizacji w/w zadań. Skarbnik zwrócił przy tym uwagę, że Arka Gdynia sekcja rugby otrzymałaby środki z puli środków przeznaczonych przez Radę na kulturę fizyczną i sport, tyle że z innego paragrafu.


Opinie komisji:
Komisja Straegii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gosp. Kom.)- pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna


DEBATA:


Jolanta Kalinowska-dochody budżetu Miasta rosną o 42.421.178 zł. od 22 czerwca b.r. Wydatki adekwatnie. Jednak w § 1 ust. 1 i 2 są błędy (zgłosiłam to Panu Skarbnikowi przed Sesją). Są to drobne błędy, ale bilans musi się zgadzać co do grosika.
Pani Kalinowska prosiła o wyjaśnienie, dlaczego tak wiele - jej zdaniem - pieniędzy wydaje się na organizację różnych imprez, na realizację których zaplanowano kwotę w wysokości blisko 3.600.000 zł. w roku 2005 i którą zwiększa się o 500 tys. zł.
W kwestii remontu sali posiedzeń budynku przy ul. Waszyngtona, na który przeznaczono blisko 300 tys. zł., radna J. Kalinowska pytała: - Do kogo należy sala remontowana ze środków podatników?


Radny Stanisław Taube zwrócił się z pytaniem do Prezydenta, które - jak podkreślił - zadawał także na posiedzeniach komisji, dotyczące wykorzystania środków w wysokości 18.140.000 zł., a zaplanowanych na realizację hali widowiskowo - sportowej.
- Te dźwigi, które miały to realizować, zostały rozebrane. Dowiedzieliśmy się tylko, że projekt nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i że za lekka jest konstrukcja dachu. Co jest więc w tym projekcie właściwe? Czy hala powstanie i kto poniesie za to odpowiedzialność? Czy podjęto już jakieś kroki w stosunku do firmy, która sporządziła ten projekt? Chodzi mi o to, aby Pan Prezydent poinformował nas o tym oficjalnie i żeby prasa mogła podać rzetelne informacje.


Radny Adam Borkowski uprzedził, że od odpowiedzi, jakie uzyska na zadane przez siebie pytania uzależnia sposób głosowania nad projektem. Radny pytał: - Jak to się stało, że w ciągu 2. tygodni między pierwszym materiałem a obecną wersją wartość inwestycji tak się podniosła? Trasa Kwiatkowskiego: pierwotnie 63 mln. zł., obecnie 225 mln. zł., II etap Janka Wiśniewskiego: pierwotnie 17 mln. zł., obecnie 70 mln. zł. Czy procedury przetargowe opiewały na te większe kwoty, czy na pierwotne, tj. odpowiednio 63 mln. zł. i 17 mln. zł.?
Druga wątpliwość radnego dotyczyła załącznika nr 8: "Wieloletni plan inwestycji na lata 2005 - 2007". - Należałoby chyba tytuł zmienić, ponieważ zmienia się tylko jedna rubryka - sugerował radny Borkowski.


Na pytania, zgodnie z chronologią ich zadania (patrz wyżej) odpowiedział pan K. Szałucki: - Rzeczywiście wkradły się drobne błędy, ale wynikają one ze sposobu sporządzania samego dokumentu, a nie z matematycznej niedbałości. Chodzi mianowicie o czas sporządzania tego budżetu. Niektóre informacje wpływają np. w czerwcu jeśli chodzi o stronę dochodową, a rozliczane są - z powodu braku odpowiedniego dokumentu - znacznie później. Stąd też mogą się zdarzyć niedokładności. Obiecałem i dotrzymam słowa: panie z wydziału budżetu biorą w tej chwili rachunek różnic w budżecie i stosowne wyjaśnienie zostanie złożone.
- Druga sprawa - mówił dalej Skarbnik Miasta - dotyczy odpowiedzi na pytanie, które Wysoka Rada już kiedyś postawiła i częściowo odpowiedziała sobie na nie podejmując uchwałę budżetową, niemniej jednak wymaga ono pewnego komentarza. Miasto żyje życiem realizacji własnego harmonogramu wynikającego z przyjętego kalendarza. Trudno przy tak dużym tempie zmian przewidzieć, jakie imprezy w mieście ile dokładnie będą kosztowały, dlatego może się zdarzyć niedopasowanie, czy niedoszacowanie środków. I tak się właśnie stało w przypadku programów inwestycyjnych, na których realizację przeznaczono zbyt dużą ilość środków, zaś zbyt mało na programy eksploatacyjne czy wykonawcze. I to wyszło na poziomie 500 tys. zł. kiedy to na imprezy okołokulturalne i te związane z DKF zabrakło pewnych środków. Nie zrobiliśmy niczego przypadkowo. Dokonaliśmy, moim zdaniem, gruntownej analizy co do możliwości realizacji inwestycji i wyszło nam, że program inwestycyjny na pewno nie będzie zrealizowany w 100 %, co widać po pierwszym półroczu. Stąd też postanowiliśmy przedstawić Państwu propozycję, aby część środków, moim zdaniem niewygórowanych, przenieść z części inwestycyjnej na odpowiednie programy realizacyjne. Tak się stało w przypadku kalendarza imprez i tak się stało (w wymiarze społecznym moim zdaniem sprawiedliwie) w przypadku wykupu budynku przy ul. Żeglarzy 7, kiedy to pieniądze, które musieliśmy zapłacić stoczni, okazały się mniejsze niż się spodziewaliśmy. Te pieniądze przeznaczyliśmy na zwiększenie kapitału spółek komunikacyjnych, które w tym czasie miały trudności z płynnością finansową, co nie jest wynikiem niegospodarności, ale drakońskiego wzrostu cen paliwa.
Sprawa dynamicznego wzrostu budżetu w pozycjach inwestycyjnych: w lipcu podpisaliśmy dwie umowy realizacyjne - na Trasę Kwiatkowskiego i Janka Wiśniewskiego. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w takim przypadku natychmiast musimy wpisać kontraktowane umowy w budżet, nie może bowiem być tak, że podpisując umowę zostawiamy pieniądze jak gdyby w powietrzu. Dlatego musieliśmy przerzucić wszystkie kontraktowane pieniądze, choć fizycznie ich nie mamy - one są zapisane w umowach jako pieniądze zasilające budżet w roku 2005, a jeśli ich nie zrealizujemy, to oczywiście tych pieniędzy nie otrzymamy. My jednak optymistycznie zakładamy ich realizację. Stąd też takie środki są przewidziane w umowach zawartych z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, jak i w nie do końca jeszcze wynegocjowanej umowie z Zarządem Portu, ale słowa wynegocjowane przez nas z Prezesami Zarządu stoczni określają dokładnie, o jakie kwoty chodzi. Jest tylko jeszcze kwestia dopięcia szczegółów.
Odnosząc się z kolei do pytania radnego Borkowskiego o zmieniającą się wartość inwestycji pan Szałucki wyjaśnił, że do budżetu mogą być wpisane środki będące wkładem własnym Miasta.


A. Borkowski- chodzi mi o pełną wartość inwestycji.


Prezydent Wojciech Szczurek wyjaśniał, iż wartość inwestycji obejmuje obie pozycje. - W naszym budżecie odnosimy się do wkładu własnego - informował Prezydent.


K. Szałucki- stocznia NAUTA jest winna Miastu określone środki z tytułu podatku od nieruchomości. My przejmiemy od stoczni określoną wartość.


O głos poprosił Prezydent W. Szczurek celem szerszego poinformowania radnych o projekcie związanym z obiektem na terenie stoczni NAUTA: - My, jako Miasto, musimy szukać z wieloma podmiotami, zgodnie z ich interesem, sposobów rozliczania wierzytelności, które są przedmiotem zobowiązań tych podmiotów wobec Miasta. Podmioty te nie zawsze posiadają środki na wywiązanie się z tych zobowiązań, z drugiej jednak strony posiadają pewne obszary czy przestrzenie, które dla realizacji celów ich działalności statutowej są zbędne. Projekt robi się w bardzo krótkim czasie w związku z jubileuszowym Festiwalem Filmów Fabularnych. Chcielibyśmy to zorganizować na bazie obiektu NAUTY. Ten obiekt będzie następnie służył funkcjonowaniu na co dzień ambitnej, nie komercyjnej scenie prezentacji dorobku kina, ze szczególnym uwzględnieniem kina polskiego. W gruncie rzeczy inspiratorem jest tu minister kultury, pan Waldemar Dąbrowski, który ma wizję, aby na terenie naszego kraju powstawały obiekty, których działalnością sterowałby Fundusz Kinematografii. Fundusz ten ma wspierać obiekty kinowe działające w różnych miejscach i których statutowym celem byłaby promocja kina polskiego. Chcemy, żeby w mieście, w którym odbywa się festiwal polskiego filmu, w okresie kiedy staramy się rozbudzić zainteresowanie polskim filmem i nie tylko, taki obiekt funkcjonował. Na razie zawarliśmy umowę dzierżawy ze stocznią NAUTA. Robimy wszystko, aby zdążyć na termin rozpoczęcia festiwalu. Stąd to tempo. Częściowo zapłacimy, częściowo umorzymy podatek, aby przejąć tę nieruchomość. Planowana funkcja tego obiektu tak naprawdę powiększy śródmieście miasta o kilkaset metrów. Przesunięty będzie szlaban, który przecinał w poprzek ulicę Waszyngtona. Ulica będzie wydłużona o kilkaset metrów, aż do siedziby władz stoczni. Dzięki temu projektowi uzyskujemy zwiększone możliwości rozwojowe Miasta, zgodne też ze strategią samej firmy, co jest niezwykle ważne.


Radny A. Borkowski przypomniał, jakie kwestie były przedmiotem jego pytań: - Jaka jest rzeczywista wartość inwestycji, tj. III etapu TK i ulicy Janka Wiśniewskiego? Czy TK to 255 mln. zł., a ul. Janka Wiśniewskiego - 70 mln. zł.? Wiem, że dostaliśmy na te inwestycje środki z funduszu. Wszystko to wiem i rozumiem. Chodzi mi o całkowitą wartość inwestycji, ponieważ są różnice w materiałach. Na jakie wartości opiewały procedury przetargowe? Czy np. na TK przetarg opiewał na kwotę 63 mln. zł., a w przypadku ul. Janka Wiśniewskiego w procedurze przetargowej była to kwota 17 mln. zł. czy 70 mln. zł.?


Wiceprezydent Marek Stępa odniósł się w pierwszej kolejności do pytania radnego St. Taube: - Sprawa budowy hali i pytanie, czy w ogóle ją zbudujemy: oczywiście, że tak, aczkolwiek faktycznie dźwigi zostały zdemontowane. Trwa przerwa w budowie spowodowana pewnymi brakami w dokumentacji, które stanowią - zdaniem wykonawcy - pewne zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektu. Są to sprawy wysoce skomplikowane i nie są to kwestie szkolnych błędów, łatwych do wychwycenia. Są to spory fachowców, w których pewna prawda została udowodniona i dlatego powstaje nowa wersja projektu konstrukcyjnego. Nasze służby prawne przygotowują się do podjęcia kroków prawnych w stosunku do wykonawcy projektu, o ile udowodniona będzie jego wina w zakresie przygotowania projektu. Oczywiście jest to długotrwały proces wymagający ekspertyz i to oczywiście będzie się działo. Błędy te naraziły nas na spowolnienie procesu budowy obiektu. Obecnie trwają negocjacje (ponieważ projekt zmian został już wykonany) zmierzające do tego, żeby wykonawca ponownie przystąpił do działań. Wykonawca stawia pewne dodatkowe żądania finansowe, a negocjacje mają na celu zamknięcie tych żądań w racjonalnych granicach, a więc takich, jakie z jednej strony dopuszcza ustawa o zamówieniach publicznych, a z drugiej strony umowa zawarta z wykonawcą. Budowa, pomimo kłopotów, będzie kontynuowana.
Odnosząc się z kolei do kwestii podniesionych przez radnego A. Borkowskiego wiceprezydent wyjaśniał: - W przypadku ul. Janka Wiśniewskiego mamy już sprecyzowaną wartość, ponieważ zakończony jest proces wyłaniania wykonawcy. Ustalona w wyniku przetargu wartość to 60 mln. zł. Wartość 70 mln. zł. to wartość, która była określona na podstawie dokumentacji, a więc była to wartość szacowana. Dzisiaj wiemy już jaka jest jej rzeczywista wartość.


A. Borkowski- te 70 mln. zł. wykazane są w ostatniej wersji.


M. Stępa- tak. Jest to wartość inwestycji zdeklarowana we wniosku o wsparcie z funduszu sektorowego programu "Transport" i wynosiła ona 70 mln. zł. Wykonawca został wyłoniony za mniejszą kwotę, ale mamy szansę za pieniądze stanowiące różnicę, wykonać dodatkowe zadania w obrębie bezpośrednio związanym z zadaniem podstawowym, czyli nie jest tak, że te pieniądze przepadają, ale nie jest też tak, że automatycznie będą do naszej dyspozycji. Ubiegamy się o ich przeznaczenie na realizację dodatkowego zadania, tj. drugiego wiaduktu w ciągu ulicy J. Wiśniewskiego. W przypadku TK możemy na razie mówić tylko o szacowanym koszcie inwestycji i jest to kwota 255 mln. zł. W budżecie natomiast mogliśmy zapisać tylko udział własny, ponieważ tylko tym dysponowaliśmy na początku roku. Wpisanie większej kwoty wynika z podpisania z ministerstwem infrastruktury umowy zabezpieczającej pozostałą część kwoty, stąd różnice w zapisach. Decyzja Brukseli zapadła 1 kwietnia, o czym my, ustalając budżet, nie mogliśmy wiedzieć. Zabezpieczyliśmy więc tylko wkład własny, czyli 63 mln. zł. Cała szacowana wartość inwestycji to 255 mln. zł.


Pan St. Taube wracając ponownie do kwestii hali widowiskowo - sportowej mówił: - Jest kwota 18.140.000 zł. Mówił Pan, że są to procesy długoterminowe. Czy więc środki zaplanowane w tym budżecie będą wykorzystane i czy dofinansowanie z ministerstwa będzie na inwestycję przekazane? Czy dostaniemy te pieniądze, jeśli inwestycja nie będzie rozpoczęta zgodnie z planem? Czy ta inwestycja na pewno w tym roku ruszy i czy wszystkie zaplanowane i wynegocjowane pieniądze, a więc te 18 mln. zł. i dofinansowanie z ministerstwa, nie są zagrożone? Wiemy wszyscy, że miały się tam odbyć mistrzostwa świata.


M. Stępa- ile z tych 18 mln. zł. uda się wydać w tym roku, będzie zależało od przebiegu negocjacji z wykonawcą. Nie można też wykluczyć, że przetarg będzie rozpisywany od nowa, chociaż jest to tylko jedna z możliwości, natomiast bez względu na to jaki będzie wynik negocjacji prowadzonych z wykonawcą, te środki muszą być zarezerwowane na budowę hali. Nie miałoby uzasadnienia przeznaczanie tych środków na inny cel, ponieważ jeśli nie w tym, to w kolejnym roku będą potrzebne na tą właśnie inwestycję. Jeśli nie wykorzystamy całej kwoty w tym roku, to będę wnioskował o przesunięcie ich na rok kolejny. Wystąpiliśmy do ministerstwa, a ściśle mówiąc do Polskiej Korporacji Sportu, bo ona tymi pieniędzmi dysponuje, o zmianę harmonogramu wypłat tych pieniędzy. Nie mam jeszcze pisemnej odpowiedzi, ale konsultacje ustne wskazują, że taka zgoda na zmianę harmonogramu zostanie wydana. Dzisiaj mogę powiedzieć, że ta hala zostanie zbudowana z pomocą środków centralnych, natomiast nie będzie zbudowana w pierwotnie zaplanowanym terminie, czyli na początku przyszłego roku. Dzisiaj nie sposób sprecyzować, jaki to będzie termin.


UCHWAŁA NR XXXIII/774/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały RMG Nr XXVI/598/04 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2005 została przyjęta: 20/0/3


Ad 4.3.


Projekt przedstawił wiceprezydent Michał Guć: - Jak co roku Rada przyjmuje założenia na rok kolejny. Dokument składa się z 2. części: założeń polityki gospodarczej oraz założeń wieloletniej polityki inwestycyjnej. Materiał był szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji, które sobie tego życzyły. Zwracam uwagę na uwzględnienie poprawek zgłoszonych przez komisje w postaci doprecyzowania pewnych zapisów (m.in. dot. programów rewitalizacyjnych, ścieżek rowerowych, systemu płatnego parkowania).
Autopoprawki stanowią załączniki.
- Na stronie 2. poprawiono zapis dot. zajezdni realizowanej na Grabówku przy udziale środków - i tu zakradł się czeski błąd - nie ZOPR, ale ZPOR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego). Ponadto zostały wprowadzone zapisy dotyczące wspierania przez Miasto inwestycji w gdyńskich szpitalach, dofinansowywania najcenniejszych gdyńskich zabytków, dostosowywania stadionów GOSiR do wymogów międzynarodowej organizacji piłkarskiej. Na wniosek komisji został również dodany zapis dotyczący zagospodarowywania dzielnicowej infrastruktury sportowej. Z kolei w wieloletnich założeniach polityki inwestycyjnej wykreślono Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach - obecnie ECO DOLINA - ponieważ 1 etap tej inwestycji, finansowanej z funduszy ISPA, już się skończył, a nie przewidujemy przeznaczania na ten cel środków w przyszłorocznym budżecie.
Reasumując: założenia są pewną prognozą, zaś o zapisach szczegółowych będziecie Państwo dyskutować na etapie przyjmowania budżetu Miasta. Tutaj, w oparciu o strategię, piszemy o działaniach, których realizację zakładamy w roku 2006. Druk ten będzie podstawą do przygotowywania projektu budżetu.


Opinie komisji:
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Zdrowia- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna


Wystąpienie radnej J. Kalinowskiej: "Szanowni Państwo. Dzisiaj podejmiemy ważne decyzje w sprawie ram budżetu na 2006 rok, określimy tym samym los mieszkańców Gdyni w przyszłym roku. Zapisy przedstawionego dokumentu są kontynuacją polityki dotychczas uprawianej. INWESTORZY - TURYŚCI - GDYNIA - to skrót założeń do budżetu na 2006 rok. Jak zwykle sprawy polityki społecznej kuleją, choć zauważyć można jedyną "jaskółkę" - będą mieszkania socjalne. Po trzech latach przerwy. Zapis "kontynuowane będą działania mające na celu zwiększenie liczby mieszkań socjalnych" wydaje się być śmiesznym, jeżeli ma być kontynuacja tego, co było przez ostatnie 3 lata.
Mam jednak nadzieję, że Gdynia dojrzała do tego, by zadbać o swoją biedniejszą społeczność.
Mam nadzieję, że doczekamy się realizacji zapisu ustawowego w sprawie składania sprawozdań z działalności MOPS oraz dostąpimy zaszczytu zapoznania się z planem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
Mam nadzieję, że za przykładem innych miast opracujemy strategię integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, narkomanii, budownictwa socjalnego, edukacji publicznej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania bezrobociu.
Może czas zerknąć na Sopot.
"Sopot miastem dbającym o dostęp każdego mieszkańca do wszystkich obszarów życia społecznego" - taką misję spełnia opracowana strategia.
A Gdynia??? Gdynia z barierami nie tylko dla niepełnosprawnych"
/Oryginał powyżej przytoczonego tekstu stanowi załącznik/


Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski, zwrócił się do radnych z prośbą o wyrażenie zgody na zabranie głosu przez biorącego gościnnie udział w obradach, posła Andrzeja Różańskiego.


Radni większością głosów "za" wyrazili zgodę na wystąpienie posła A. Różańskiego.


Andrzej Różański- cieszy mnie to, że możemy się spotkać w tak istotnym momencie dla funkcjonowania samorządu, bo w końcu to Rada Miasta determinuje wszystkie parametry, które pozwalają Prezydentowi, jego współpracownikom dobrze bądź jeszcze lepiej rządzić miastem. Pragnę podziękować Panu Przewodniczącemu za zapraszanie mnie na posiedzenia Rady, przy czym z żalem stwierdzam, że nie zawsze mogę w tych posiedzeniach uczestniczyć. Pragnę wrócić pamięcią do naszego spotkania w maju 2003 roku, kiedy to dyskutowaliśmy bardzo gorąco, iż projektowany wówczas sektorowy program operacyjny transportu, w którym jest też gospodarka morska, w zadziwiający sposób pominął możliwości współfinansowania ze środków europejskich drogowych połączeń portów morskich. Dzisiaj, czytając założenia, z satysfakcją odnotowuję, że w efekcie naszych wspólnych wówczas działań pojawiły się takie możliwości, które pozwalają Radzie w założeniach na 2006 rok uwzględniać takie wydarzenia, jak kontynuacja III etapu budowy TK. Myślę, że te założenia nie wyczerpują wszystkich oczekiwań Gdyni, ale zdaję sobie też sprawę z tego, że założenia mogą być takie, jakie są możliwości.
Myślę, że dyskusja nad założeniami da Państwu okazję do zadania sobie nawzajem jak i Prezydentowi oraz jego służbom pytań, na ile uda się w Gdyni wykorzystać to, co daje nasze członkostwo w Unii Europejskiej.To właśnie rok 2006, w moim przekonaniu, będzie determinował późniejszą zdolność do pozyskiwania większej liczby środków. Gdynia zresztą jest tu oceniana jako wzór do naśladowania jeśli chodzi o umiejętności absorbowania tych środków, o czym świadczą wyróżnienia jakie Miasto, Zarząd Miasta, w tym zakresie uzyskiwał. Mam jednak pewien niedosyt i tu przepraszam, że ośmielam się zabrać głos, ale może warto wysłuchać każdego głosu, także parlamentarzysty, który wprawdzie funkcjonuje w Warszawie, ale korzeniami jest związany z Gdynią. Sugerowałbym nie zaniedbywanie takiej sfery jaką jest harmonijny rozwój współpracy w zakresie inicjatyw miejskich. Z zainteresowaniem będę śledził, jak ten dział będzie realizowany. Państwo zdecydujecie za chwilę o wielkości nakładów jakie Rada przeznaczy dla samorządów dzielnicowych. Gdynia ma tu swoje tradycje i jest w tym zakresie prekursorem wielu działań. Pozostałe sprawy wydają się nie budzić wątpliwości. Życzę Państwu wytrwałości w pracy nad budżetem, a Prezydentowi i jego współpracownikom tego, aby jak najmniej problemów mieli z realizacją budżetu w roku 2006.


UCHWAŁA NR XXXIII/775/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia "Założeń do budżetu Miasta Gdyni na rok 2006" został przyjęta jednogłośnie: 24 gł. za


Ad 4.4


Wiceprezydent Michał Guć na wstępie prezentacji projektu przypomniał, iż co roku Rada Miasta ustala wysokość środków, jakie zostaną przyznane Radom Dzielnic. Proponowana kwota w wysokości 6 zł. pomnożona przez liczbę mieszkańców poszczególnych dzielnic daje wyjściową kwotę do rozplanowania w poszczególnych budżetach dzielnicowych.
Jak wyjaśniał dalej wiceprezydent, wskaźnik inflacji wynosi 1,5 % i gdyby przyjąć przeliczenie wg wskaźnika, kwota wyjściowa wyniosłaby 5,89 zł. Zaproponowanie przez Prezydenta kwoty 6 zł. jest wyrazem dbałości władz miasta o prawidłowe funkcjonowanie samorządu na poziomie dzielnic. Środki te są dopełnieniem kwot, o których przeznaczeniu wprost decydują radni Rady Miasta Gdyni.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Zdrowia- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXIII/776/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2006 roku została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.5.


Jak informował Wiceprezydent Marek Stępa, wydana decyzja o pozwoleniu na budowę budynku przy ul. Kartuskiej spowodowała, że nie jest możliwa realizacja połączenia drogowego między ulicą Żukowską a ulicą Kartuską. Są dwie inne możliwości rozwiązania problemu. Jedną z nich jest droga biegnąca równolegle do drogi umieszczonej w starym planie, położonej nieco bardziej na południe. Drugą możliwość stanowi plac nawrotowy na końcu ulicy Żukowskiej. Po zbadaniu uwarunkowań którąś z tych wersji trzeba wybrać. Zmiana dotyczy niewielkiego wycinka planu przyjętego w listopadzie 2003 r.


Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


A. Borkowski- ulica Żukowska została przegrodzona nielegalnie i my to usankcjonowaliśmy. Na listopadowej sesji przyjmując plan zagospodarowania przestrzennego mówiłem o dwupiętrowym budynku, który powstał obok kaplicy (radny A. Borkowski przytaczał zapisy planu, mówiące o konieczności rozebrania kaplicy). Pan Prezydent Stępa odpowiedział mi wówczas następująco: "My oczywiście wiemy, że ten budynek powstał w oparciu o obowiązujący do tej pory plan. W tym świetle budowa obiektu była legalna. Czy w tej sytuacji planowane rozwiązanie dojazdu jest rozwiązaniem optymalnym? Można stwierdzić, że już nie. Prawdopodobnie trzeba będzie szukać innego rozwiązania. Plan umożliwia rozwiązanie szeregu innych problemów. Uchwalenie planu jest celowe, natomiast do tego wąskiego odcinka trzeba będzie wrócić. Na ogół unikamy takich problemów, ale w tym przypadku pragmatyczniej jest uchwalić plan, mimo iż w tym punkcie prawdopodobnie nie będzie zrealizowany. Można będzie do tego wrócić wykonując opracowanie planistyczne o nacznie mniejszym zasięgu" (radny cytował fragment protokołu RM z listopada 2003 r.)
Wystarczyło już wtedy tę sprawę rozwiązać, ale cieszę się, że do tego wracamy. Cieszę się, że Pan Prezydent od listopada 2003 r. nie zmienił zdania.


Radny St. Taube przypomniał, iż zgłaszał ten problem na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej postulując uwzględnienie tej sprawy (odpowiedniego poprowadzenia drogi) w planie po to, aby uniknąć konieczności wracania do planu i ponoszenia dodatkowych kosztów.
- Dlaczego Pan Prezydent nie wysłuchał wówczas propozycji niektórych radnych w sprawie przebiegu drogi? Miasto nie poniosłoby żadnych zbędnych kosztów. Dlaczego od razu nie uwzględnił Pan tych uwag? - pytał radny St. Taube.


Wiceprezydent M. Stępa odnosząc się do cytowanego przez radnego Borkowskiego fragmentu protokołu z listopada 2003 oświadczył: - Nie zmieniłbym ani jednego słowa w swojej wypowiedzi, którą Pan Borkowski przytoczył. Nie zgadzaliśmy się na Pański pomysł, chociaż zawierał racjonalne elementy. Nie uwzględniał jednak kłopotów natury proceduralnej. Gdybyśmy wtedy narysowali tę drogę, to cały trud legislacyjny poszedłby na marne. Plan wymagałby ponownego wyłożenia i wystawiony byłby na ataki stron, niekoniecznie uzasadnione. Obecnie przyjęte rozwiązanie pozwala na szybsze procedowanie. Gdybyśmy poszli proponowaną przez Pana drogą (mowa o radnym A. Borkowskim), to nie jestem pewny, czy do dnia dzisiejszego mielibyśmy ten plan, ponieważ musielibyśmy procedować wg starych zasad.


UCHWAŁA NR XXXIII/777/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 4.6.


M. Stępa- przedmiotowa zmiana jest w dużej mierze powrotem do procedury toczącej się już na tym obszarze, choć w nieco innym zakresie. Głównym problemem do rozwiązania było znalezienie sposobu wpisania w ten teren obiektu hotelowego. Wynikało to z uwarunkowań formalno - prawnych. Decyzja o pozwoleniu na budowę hotelu zapadła wcześniej, zanim skończyły się prace planistyczne. Uznaliśmy, że skoro problem sam się rozwiązał z punktu widzenia urbanistyki, to nie ma powodu do kontynuowania procedury w sytuacji, gdy czeka szereg innych prac planistycznych do wykonania, niewątpliwie w jeszcze większym stopniu pilnych i istotnych z punktu widzenia interesu Miasta. Obecnie istotnym problemem natury merytorycznej jest chęć rozbudowy hotelu, a hotel jest niewątpliwie bardzo naszemu miastu potrzebny. Tegoroczny sezon pokazał, że nasza baza hotelowa jest zbyt szczupła. Przy obecnych uwarunkowaniach prawnych rozbudowa nie jest możliwa. Z drugiej strony chcemy dla tej rozbudowy zakreślić określone ramy, aby poprzez rozbudowę nie zaszkodzono środowisku. To wszystko skłoniło nas do niewielkiego poszerzenia zakresu planu w stosunku do jego podstawowej struktury.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXIII/778/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda została przyjęta jednogłośnie /19/


Ad 4.7.


Blok projektów odnoszących się do skarg mieszkańców na zapisy planów zagospodarowania przestrzennego przedstawił Wiceprezydent Marek Stępa.


Jak wyjaśniał pan M. Stępa, w przypadku przedmiotowego projektu rzecz dotyczy skargi pana x na uchwałę o oddaleniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w zapisach przyjętego przez Radę planu. Jak wynika z dotychczasowych orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, tego rodzaju skarga jest niedopuszczalna, ponieważ uchwała o oddaleniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa ma charakter procesowy, a więc nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Ponadto niedopuszczalność skargi wiąże się także z faktem, iż dotyczy uchwały odrzucającej wezwania do usunięcia naruszeń prawa złożone przez 5 innych osób, a zatem dotyczy interesów prawnych innych osób, a nie interesu prawnego Pana x.


Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


J. Kalinowska- przeczytałam, że w 99 r. zamierzano wyburzyć dwa budynki. Ludzie otrzymali dokumenty (chciałabym zobaczyć, czy ten dokument znajduje się w urzędzie), z których wynikało, że budynki będą wyburzone. W tym roku dostali pismo, a ja przedstawiłam tę ekspertyzę, z której wynika, że budynek jest popękany. Skoro te budynki przeznaczone były do wyburzeń, to czy znaczy, że nagle wszystko odzyskało doskonały stan? Później zarzucano ludziom, że nie remontowali budynku. Coś tu jest nie tak.


M. Stępa- jest to już co najmniej trzecie posiedzenie Rady, na którym dyskutujemy o tym samym, a ja udzielam - i będę udzielał - takich samych odpowiedzi. Są to budynki prywatne i to po pierwsze. Właściciel decyduje o tym, co ma się stać z jego budynkiem. Ja też chciałbym zobaczyć dokument, bo ciągle słyszymy o tym mitycznym dokumencie, który przeznacza te budynki do wyburzenia. Nie wiem o jakiej rangi dokument chodzi. Być może miała miejsce jakaś korespondencja, w której wyrażono takie przypuszczenie. Nie było żadnych planów miejscowych dotyczących tego terenu, które precyzowałyby zamierzenia dotyczące poszczególnych obiektów. Pierwszy plan dotyczący tego terenu Rada przyjęła w tym roku. Jedynym dokumentem planistycznym dotyczącym tego obszaru było studium uwarunkowań, a wcześniej plan ogólny. Stwierdzam stanowczo, że sprawa przyszłości tych budynków nie była jednoznacznie rozstrzygnięta, chociaż mogły występować przesłanki, które doprowadziły kogoś do przekonania o istnieniu takiego zagrożenia, tj. wyburzenia. Ktoś mógł w planie tak narysować kreskę, że naruszała ona te budynki. Ta kreska w skali planu ogólnego odpowiada szerokości budynku. Uszczegółowienie planów może spowodować - i tak się stało w tym przypadku - ograniczenie do niezbędnego minimum wyburzeń i wykupów. Naszym zadaniem jest tworzenie rozwiązań drogowych, ale nie za cenę demolowania miasta. Uważam za tytuł do chwały to, że udało nam się uchronić parę budynków przed rozbiórką. Sytuacje wynikające ze zlokalizowania rozwiązań komunikacyjnych (ich bliskość w stosunku do zabudowy) zostały w projektach technicznych urządzeń drogowych uwzględnione poprzez wprowadzenie ekranów akustycznych i innego sposobu komunikowania działek. Nie chciałbym już tego ponownie omawiać, ponieważ Rada przyjęła stosowny plan.


J. Kalinowska- czyli nie ma dokumentu, że te budynki miały być wyburzone?


St. Szwabski- nie ma takiego dokumentu.


UCHWAŁA NR XXXIII/779/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xx na Uchwałę Nr XXXI/735/05 RMG z dnia 25 maja 2005 r. w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XXVIII/648/05 RMG z dnia 23 lutego 2005 roku w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej, złożonego rpzez xx, została przyjęta: 18/3/0


Ad 4.8.


M. Stępa- przedmiotowy projekt wynika z tej samej skargi, co wyżej, tyle że tym razem jest to skarga na uchwałę w sprawie przyjęcia planu (treść skargi jak w załączniku). Ustosunkowaliśmy się już do tego na sesji, na której przyjęliśmy uchwałę o odrzueniu wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Argumenty Pana x przedstawione w skardze zostały powtórzone. Nasze argumenty w odpowiedzi także, a cały ten materiał trafi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który sprawę będzie badał. Wnoszę o odrzucenie skargi i tym samym przyjęcie projektu uchwały.


Opinie komisji j.w.


J. Kalinowska- jeśli gmina przegra sprawę w sądzie, to kto będzie płacił za jej prowadzenie? Czy podatnik za uchybienia urzędnika?


UCHWAŁA NR XXXIII/780/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xx na Uchwałę Nr XXVIII/648/05 RMG z dnia 23 lutego 2005 r. w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej została przyjęta: 19/3/0


Ad 4.9


Wiceprezydent M. Stępa stwierdził, że zgodnie z argumentacją przytoczoną w przypadku poprzedniego projektu, skargę uznano za nieuprawnioną.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXIII/781/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xx na Uchwałę Nr XXXI/735/05 RMG z dnia 25 maja 2005 roku w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XXVIII/648/05 RMG z dnia 23 lutego 2005 roku w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej, złożonego przez xx, została przyjęta: 18/3/0


Ad 4.10


Projekt przedstawił wiceprezydent M. Stępa - zgodnie z treścią załącznika.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXIII/782/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xx na Uchwałę Nr XXVIII/648/05 RMG z dnia 23 lutego 2005 roku w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej, została przyjęta: 17/3/0


Ad 4.11


M. Stępa- Pani x, w odróżnieniu od Panów x, zacytowała właściwy numer uchwały (patrz zał.). Ta skarga jest niedopuszczalna tylko z jednego powodu: uchwała Rady oddalająca wezwanie ma charakter procesowy, a więc nie dotyczy spraw z zakresu administracji publicznej.


UCHWAŁA NR XXXIII/783/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xx na Uchwałę Nr XXXI/735/05 RMG z dnia 25maja 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XXVIII/648/05 RMG z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej została przyjęta: 17/3/0


Ad 4.12


Projekt przedstawił Wicepr. M. Stępa - zgodnie z treścią zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXIII/784/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xx na Uchwałę Nr XXVIII/648/05 RMG z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej została przyjęta: 17/2/0


Ad 4.13


Zgodnie z treścią załącznika projekt przedstawił p. M. Stępa.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXIII/785/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xx na Uchwałę Nr XXXI/735/05 RMG z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XXVIII/648/05 RMG z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej, złożonego przez xx została przyjęta: 15/1/0


Ad 4.14.


Projekt przedstawił pan M. Stępa- patrz zał. do prot.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXIII/786/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xx na Uchwałę Nr XXVIII/648/05 RMG z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej została przyjęta: 14/2/0


Ad 4.15


Jak poinformował prezentujący projekt wicepr. M. Stępa, pani x korespondowała z Miastem także za pośrednictwem swojego pełnomocnika i do skarg przez niego podpisanych Rada winna także się odnieść.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXIII/787/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi na Uchwałę Nr XXXI/735/05 RMG z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XXVIII/648/05 RMG z dnia 23lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej, wniesionej przez pełnomocnika xx, adwokata xx została przyjęta: 16/3/0


Ad 4.16


Projekt przedstawiony przez Wiceprezedynta M. Stępę zgodnie z treścią załącznika.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXIII/788/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi na Uchwałę Nr XXVIII/648/05 RMG z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej, złożonej przez adwokata xx, pełnomocnika xx została przyjęta: 16/3/0


Ad 4.17


M. Stępa- rozwój przestrzenny przedmiotowego rejonu uregulowaliśmy uchwałą RM 25 maja b.r. Zdecydowaliśmy wówczas o ochronie wartości przyrodniczych doliny rzeki Kaczej. Państwo x są właścicielami działki w dolinie rzeki Kaczej i chcieliby ją zabudować, co nie jest możliwe z uwagi na objęcie tego terenu ochroną. Proponujemy podtrzymanie stanowiska RM.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXIII/789/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XXXI/732/05 RMG z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej została przyjęta: 17/2/1


Ad 4.18


Projekt przedstawił p. M. Stępa: - Pani xjest właścicielką działki, przez którą byliśmy zmuszeni poprowadzić (zaprojektować) drogę niezwykle ważną, bo zapewniającą dojazd do koryta rzeki Kaczej, który jest niezbędny, aby możliwe było prowadzenie działań eksploatacyjnych na tej rzece. Niewykluczone też, że obszar ten będzie potrzebny do budowy systemu kanalizacji deszczowej. Są to więc poważne argumenty, uzasadniające utrzymanie charakteru publicznego tego obszaru. Oczywiście właścicielce przysługuje roszczenie odszkodowawcze, natomiast zapis planistyczny, decydujący o takim przeznaczeniu terenu, powinien być utrzymany i z uwagi na to proponujemy nieuwzględnienie wezwania Pani x.Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXIII/790/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dotyczącego Uchwały Nr XXXI/732/05 RMG z dnia 25maja 2005 roku w spr. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej, złożonego przez xx została przyjęta: 17/0/1


Ad 4.19


Jak wyjaśniał wicepr. M. Stępa, pan xx skierował do Miasta jedno pismo, zawierające - jak stwierdzono - dwie skargi, dlatego też, z tytułu ostrożności procesowej, wniesione są pod obrady RM dwa projekty (przedmiotowy i kolejny). Jak przypomniał dalej wiceprezydent, sąd odrzuca skargę na odrzucenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa, jeśli wezwanie było już prawomocnie odrzucone w formie uchwały. W tym samym piśmie jest sprawa odrzucenia zarzutu p. x do planu, dokonane w roku 99. Pan x wniósł skargę do NSA i została ona odrzucona. Wiadomo również, że sąd oddala skargę, jeśli została ona już raz prawomocnie oddalona. W przedmiotowym przypadku tak się stało w 1999 r. Termin złożenia skargi upłynął 6 lat temu. Stąd wnosi się o jej nieuwzględnianie.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXIII/791/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xx na Uchwałę Nr XXXII/770/05 RMG z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dotyczącego Uchwały Nr VIII/338/99 RMG z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chyloni w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej została przyjęta: 17/2/1


Ad 4.20


UCHWAŁA NR XXXIII/792/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi na Uchwałę Nr VIII/338/99 RMG z dnia 26 maja 1999 r. w sprawie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chyloni w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej, wniesionej przez xx została przyjęta: 17/0/2


Ad 4.21


Wiceprezydent M. Stępa przeprosił za błędy, które zakradły się do treści projektu uchwały jak i uzasadnienia - w § 1 i w tytule winna być data 28 listopada. W uzasadnieniu słowa w pierwszym zdaniu pierwszego akapitu: "Rady Miasta Gdyni z dnia 21 lutego 2001 r." należy wykreślić.
Ponadto wiceprezydent informował: - Skarga została złożona przez 4 radnych, którzy występowali na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez grupę kupców. Pełnomocnictwo wskazuje na naruszenie interesu ekonomicznego upoważniających, natomiast nie zostało wskazane naruszenie interesu prawnego. Nie ma również mowy o naruszeniu interesu prawnego składających skargę. Pozostaje do wyjaśnienia kwestia, dlaczego dopiero teraz zajmujemy się skargą z 2001 roku. Otóż w styczniu 2004 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W świetle tych przepisów skarga, która leżała w sądzie, nie powinna być rozpatrywana bez ustosunkowania się do niej przez organ, którego uchwała jest przedmiotem tej skargi. My proponujemy nieuwzględnienie jej z przyczyn, które wyżej przytoczyłem.


UCHWAŁA NR XXXIII/793/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi na Uchwałę Nr XXXV/1143/01 RMG z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Sępiej i Drogi Obwodowej Trójmiasta w Gdyni została przyjęta: 16/0/4


Ad 4.22


Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił Wiceprezydent M. Stępa.


UCHWAŁA NR XXXIII/794/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie:
a) zaliczenia ul. Śląskiej (na odcinku od Drogi Gdyńskiej do ul. Sportowej) do kategorii drogi gminnej;
b) ustalenia przebiegu drogi gminnej - ul. Śląskiej
została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 4.23


Skarbnik Miasta K. Szałucki przedstawił projekt zgodnie z treścią załącznika wyjaśniając jednocześnie, iż ten sam instrument (rachunek dochodów własnych) wykorzystywany będzie przez wszystkie jednostki budżetowe Miasta (patrz projekt występujący pod numerem 4.56), przy czym będzie on stosowany nie w sposób dowolny, lecz w zakresie określonym w § 1 projektu uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe gminy Gdynia.


Radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski przypomniał skarbnikowi o pytaniu, jakie w związku z projektem zadała Komisja Oświaty, a dotyczącym darowizn na rzecz szkoły (np. rodziców).


Profesor K. Szałucki wyjaśnił, iż ustawa o finansach publicznych oddzielnie reguluje tę kwestię, zaś w zakresie projektu sprawa ta jest bezprzedmiotowa.


UCHWAŁA NR XXXIII/795/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Centrum Aktywności Seniora z siedzibą w Gdyni - jednostce budżetowej Gminy Gdynia została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 4.24


Wiceprezydent M. Guć- przyjmowanie dokumentów programowych dotyczących współpracy gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi jest już w naszym mieście tradycją. Pierwszy taki program był przyjęty we wrześniu 95 r. Wówczas Gdynia była pierwszym miastem w Polsce, które przyjęło takie regulacje. Później zrobiły to także inne miasta. Następnie obowiązek uchwalania programu współpracy wpisano do ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ponieważ ustawa przewiduje, że mają to być programy roczne, pojawiła się konieczność stworzenia dokumentu, który byłby modyfikowany niekoniecznie w trybie rocznym, stąd propozycja przyjęcia "Gdyńskiej Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi". Jest to dokument, który opisuje zasady, rolę sektora pozarządowego, formy współpracy między miastem a organizacjami. Byłby to dokument stały, który ulegałby modyfikacjom tylko wtedy, gdy pojawi się taka potrzeba zgłaszana czy to przez organizacje, czy przez samorząd.
Następny projekt (patrz pkt 4.25) byłby przyjmowany co roku i dotyczyłby tylko danego roku budżetowego.
Pan M. Guć zgłosił autopoprawkę, zgodnie z którą w punkcie 2. rozdziału 1. wykreślono słowo "tkanki" pozostawiając zapis w brzmieniu: "budowanie społeczeństwa obywatelskiego". Wiceprezydent wyjaśnił przy tym, że pierwotny zapis wzięto z programu sprzed 10. lat, kiedy społeczeństwo obywatelskie było jeszcze w fazie budowania. Dzisiaj jest już inna sytuacja historyczna.
Jak dalej informował pan Guć, projekt był przedmiotem szerokiej konsultacji społecznej, odbyło się m.in. plenarne spotkanie gdyńskich organizacji. Uzyskał pozytywną opinię gdyńskich organizacji pozarządowych oraz Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.


Opinie komisji:
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Strategii-pozytywna
Komisja Zdrowia - pozytywna


Radna J. Kalinowska wniosła o wprowadzenie poprawki w § 5 rozdziału V, w którym należy się powołać na rozdział XVI, nie zaś - jak to ma miejsce w projekcie - rozdział XV.


Adam Borkowski- w trakcie posiedzenia Komisji Kultury zwracałem uwagę, że program jakby urywa się. Proponuję dodanie § 5, który wyraźnie zakończyłby ten tekst i który brzmiałby np. tak: "zmian w Karcie dokonuje Rada Miasta".


Odnosząc się do głosu radnej J. Kalinowskiej wiceprezydent M. Guć przyznał, iż popełniono błąd i że należy wpisać rozdział XVI, dziękując przy tym radnej za uważne przeczytanie tekstu.
Z kolei zwracając się do radnego A. Borkowskiego wiceprezydent stwierdził: - Obiecałem Panu, że będzie szlaczek, który wyraźnie kończyłby tekst. Zapis, który Pan proponuje, musiałby znaleźć się w uchwale, a nie w załączniku. Obiecuję, że w sposób graficzny jednoznacznie tekst zakończymy.


UCHWAŁA NR XXXIII/796/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Gdyńskiej Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi została przyjęta jednogłośnie: 22 gł. za.


Ad 4.25


M. Guć- jest to dokument, który opisuje zakres zadań, które miałyby być realizowane przez organizacje pozarządowe w roku 2006. Tak jak już mówiłem, roczne programy będą teraz krótsze, ponieważ będą zawierały tylko te elementy, które zmieniają się co roku. Przedmiotowy program był konsultowany i opiniowany przez środowiska organizacji pozarządowych. Ponieważ budził wątpliwości zapis w punkcie 6.4. został on wykreślony (dot. strony 5.).


Wystąpienie radnej J. Kalinowskiej: "Szanowni Państwo! Na podstawie art. 5. ust. 3 ustawy z dnia 24.04.03 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Miasta Gdyni jest zobligowana do uchwalania rocznych programów współpracy. Uchwała RMG z dnia 27.10.2004 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005" posiada następujący zapis:


Rozdział 14 pkt 1: wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu współpracy podmioty te mogą zgłaszać Radzie Miasta za pośrednictwem Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa lub Prezydentowi Miasta Gdyni za pośrednictwem Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz za pośrednictwem GOSiR.


Czy wpłynęły jakieś wnioski, uwagi lub propozycje dotyczące funkcjonowania Programu?


Pkt 2. Przed wniesieniem pod obrady Rady Miasta Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006, Prezydent Miasta Gdyni zwoła spotkanie Komisji Konsultacyjnej Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, poświęcone ewaluacji funkcjonowania Programu w 2005 roku.


Jak to ma się do zapisu w przedstawionym programie współpracy na 2006 rok w § 5 pkt 2: "Na spotkaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych z przedstawicielami Komisji Konsultacyjnej, które odbędzie się w kwietniu 2006 r., analizowane będą zapisy programu obowiązującego w 2005 r. i przebieg współpracy".


Wnoszę o pilne wypełnienie delegacji Uchwały RMG Nr XXIV/568/04 z dnia 27 października 2004 r. przez Prezydenta Miasta Gdyni.
W związku z uchybieniem formalnym wnoszę o zdjęcie uchwały z porządku obrad,"
/Oryginał pisma stanowi załącznik/


M. Guć- nie wiem, na jakiej podstawie Pani radna twierdzi, że nastąpiły uchybienia formalne i na jakiej podstawie przyjmuje Pani, że nie odbyło się spotkanie Komisji Konsultacyjnej i że nie zostały zgłoszone uwagi do programu współpracy. Takie spotkanie odbyło się, uwagi zostały zgłoszone. Wszystkie wymogi zostały dopełnione. Miały miejsce konsultacje i ocena bieżącej współpracy. Projekt był rozesłany do wszystkich organizacji pozarządowych, odbyło się spotkanie plenarne, na którym było obecnych ok. 200 osób. Odbyło się spotkanie Komisji Konsultacyjnej. Zmieniły się natomiast niektóre zapisy dot. programu. W ubiegłym roku uchwaliliśmy program w grudniu uznając, że jest to wystar

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 12.02.2019
Data udostępnienia informacji: 30.08.2005
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.02.2019 13:19 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska