Sesja nr XXXII z dnia 2005-06-22

PORZĄDEK OBRAD

XXXII SESJI RADY MIASTA GDYNI

22 czerwca 2005 roku
Godz. 12.00, s. 105 UM

1. Otwarcie sesji Rady Miasta,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu XXXI Sesji Rady Miasta,

4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1.zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005;

tabele


4.2.utworzenia rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta Gdyni;

uzasadnienie


4.3.zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. najniższego sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni;


4.4.obwodów głosowania, ich granic i numerów;

obwody


4.5.utworzenia obwodów głosowania w szpitalach szpitalach domu pomocy społecznej działających na terenie Miasta Gdyni;


4.6.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Suchej i Wiczlinskiej;


4.7.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni;

załącznik


4.8.przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth;

mapa


4.9.wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dotyczącego uchwały nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej złożonego przez Hannę Mazur;


4.10. wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dotyczącego uchwały nr XXVII/629/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej złożonego przez Adama Babsia i Janinę Sadowską;


4.11. zmiany treści uchwały nr XXVIII/989/01 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Energetyków 13a;


4.12. ustalenia opłat za pobyt wychowanków w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszczania - internatach;


4.13. zawarcia porozumienia z gminami o współpracy w ramach projektu "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap";


4.14. wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Warszawskiej 67 i 67A;

mapa


4.15. oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działki gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jeżynowej 2;

mapa


4.16. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Śliskiej;

mapa


4.17. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod ciąg pieszo - jezdny od ul. Frezerów.

mapa

mapa 2


4.18. zmiany Uchwały Nr XXX/729/05 z 27 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni,


4.19. nadania nazwy placowi w Gdyni


4.20. zatwierdzenia zmian w statucie Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni.

str. 2

uzasadnienie5. Sprawozdanie z prac Komisji Sportu.

6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.

7. Interpelacje.

8. Informacje.

9. Wolne wnioski.

10. Ustalenie terminu następnej sesji.

11. Zakończenie obrad.
Protokół z sesji Rady Miasta:
PROTOKÓŁ NR 32
XXXII SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 22 czerwca 2005 r.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Pełne brzmienie opinii poszczególnych komisji - patrz biuletyn rady.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.


Ad 1.


Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny St. Szwabski, po czym zapowiedział wystąpienie radnego Jerzego Wieczorka.


Z okazji awansu zespołu ARKI GDYNIA do I ligi rozgrywek piłkarskich radny Jerzy Wieczorek odczytał list gratulacyjny kierowany na ręce Prezesa SSA ARKA GDYNIA, pana Jacka Milewskiego.


Jacek Milewski- nie śmiałem w tym miejscu obrad - chciałem złożyć stosowne oświadczenie w punkcie "Informacje". Dziękuję Panu Przewodniczącemu RM oraz całej Radzie Miasta za wieloletnie wspieranie naszej pracy, co miało wyraz m. in. przy ustalaniu corocznego budżetu. Na pewno bez naszego zaangażowania awans sportowców nie byłby możliwy. Rozwój gdyńskiego sportu w ostatnich 10. latach jest ogromny, jak pewnie w niewielu innych dziedzinach funkcjonowania miasta (poza drogownictwem, które króluje w naszym mieście). Proszę zainteresowane piłką nożną osoby o udanie się do mojego biura celem odebrania kart wstępu, abyście mogli Państwo kibicować swojej drużynie. Inauguracją sezonu letniego będzie mecz z LEGIĄ WARSZAWA. Liczymy na to, że będzie na naszym stadionie ok. 20 tys. ludzi. Na pewno stadion nie spełnia jeszcze wszystkich wymogów bezpieczeństwa, ale zaangażowanie w modernizację tego obiektu będzie podnosiło jego poziom. Postaramy się, abyśmy mogli przez następny sezon i wiele kolejnych lat cieszyć się piłką na najwyższym poziomie.


Stanisław Szwabski- naprawdę wszyscy cieszymy się z sukcesu ARKI.


Ad 2.


Wiceprezydent Bogusław Stasiak wniósł o wykreślenie z Aneksu do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej działki gruntu, nie będącej samodzielną działką budowlaną, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, poł. w Gdyni, przy ul. Hutniczej 9.
Jak wyjaśniał wiceprezydent, konieczne jest jeszcze wyjaśnienie niektórych aspektów związanych z przedmiotowym projektem.


Wiceprezydent Marek Stępa wniósł o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w spr. wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dot. uchwały Nr VIII/338/99 RMG w spr. odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu /.../ części dzielnicy Chyloni w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej, wniesionego przez Antoniego Januszewicza.
Uzasadniając tryb wniesienia projektu Pan Stępa mówił: - Wezwanie wpłynęło w dniu 13 czerwca. Zostało zbadane merytorycznie i można się było do niego ustosunkować już po upływie terminu 7-dniowego, a zatem nie było już czasu na wniesienie projektu pod obrady w trybie 7-dniowym. Nierozpatrzenie wniosku w ciągu 60 dni (a mamy przerwę wakacyjną w pracy rady) byłoby traktowane jako ustosunkowanie się odmowne do zarzutu, a taką decyzję jest władna podjąć tylko Rada Miasta.


Wiceprezydent Marek Stępa wnioskował także o wprowadzenie do porządku obrad, w trybie nadzwyczajnym, 2. projektów uchwał w spr. porozumień z gminą Gdańsk i z gminą Sopot w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Jak wyjaśniał wiceprezydent, z powodu robót drogowych zainstniała potrzeba uruchomienia linii nocnej biegnącej przez Gdańsk i Sopot do 2. dzielnic gdyńskich - Karwin i Dąbrowy. Ta okoliczność ujawniła potrzebę wprowadzenia takiego połączenia na stałe. Gdańsk wystąpił o utrwalenie takiego przejazdu. Ostateczne ustalenie stanowisk miast miało miejsce w ubiegły piątek, a zatem także po upływie terminu 7. dniowego. Nie czekanie z projektem na sierpniową sesję wynika z faktu zbliżania się sezonu i celowość uruchomienia linii już od 1 lipca. Bez przyjęcia przedmiotowego projektu linia nie funkcjonowałaby legalnie. Odrębne porozumienie w kwestii uruchomienia linii musi być zawarte z Sopotem i odrębne z Gdańskiem.


Z kolejnym wnioskiem wystąpił, w imieniu Komisji Budżetowej, Przewodniczący St. Szwabski: - 27 kwietnia uchwaliliśmy wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego, w którym zawarta jest prośba o stwierdzenie niekonstytucyjności kilku zapisów ustawowych związanych z gospodarką mieszkaniową. Po posiedzeniu TK okazało się, iż wymogiem proceduralnym jest udzielenie radcy prawnemu pełnomocnictwa przez Radę Miasta. Nie wystarczy w tym przypadku udzielenie takiego pełnomocnictwa przez Prezydenta, a ponieważ problem jest aktualny proponuję, aby Panu Stanisławowi Sałapie takie pełnomocnictwo zostało udzielone. Ponieważ otrzymaliśmy zawiadomienie o tym wymogu 3 dni temu i ponieważ wymagane jest usunięcie tej usterki w ciągu 7 dni od daty doręczenia decyzji, stąd wniosek o wprowadzenie projektu w trybie nadzwyczajnym. Jest jeszcze czas na podjęcie decyzji.Wnioski wiceprezydenta Marka Stępy o wprowadzenie projektów o tytułach j.w. zostały przyjęte jednogłośnie.


Wniosek Przewodniczącego Stanisława Szwabskiego o wprowadzenie do porządku projektu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa został przyjęty: 24 gł. za, 2 gł. wstrzymujące się.


Porządek obrad zmodyfikowany poprzez wprowadzenie zmian (j.w.) został przyjęty jednogłośnie: 26 gł. za.


Ad 4.3.


Wobec braku uwag protokół XXXI Sesji RMG został uznany przez Przewodniczącego RMG za przyjęty.


Ad 4.1.


Proponowane do wprowadzenia zmiany budżetowe omówił Skarbnik Miasta, prof. Krzysztof Szałucki: - Ogólna kwota, o wprowadzenie której do budżetu prosimy to 5 330 110 zł.
Przedstawione przez pana Szałuckiego zmiany odpowiadają treści projektu załączonego do protokołu.
Pan K. Szałucki poprosił o uwzględnienie przedłożonej do projektu autopoprawki, której treść przedstawił zgodnie z załącznikiem, a której wniesienie konieczne jest z uwagi na nast. zdarzenia:
- otrzymanie z funduszu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 469 456 zł. - stypendia należy wypłacić jeszcze w czerwcu;
- przyznanie przez Ministerstwo Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 6.500.000 zł., bez których niemożliwe byłoby rozpoczęcie realizacji inwestycji drogowych


Opinie komisji:
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna


Jolanta Kalinowska- mam trochę inne cyfry. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, na którym ja byłam, zaopiniowano inny budżet. Pan Przewodniczący stwierdził, że komisje zaopiniowały budżet. Który? Ten, który otrzymaliśmy przed sesją, czy obecny?


Z-ca Przewodniczącego RMG Jerzy Miotke- projekt bez autopoprawki.


J. Kalinowska- dochody wzrosły o 20 068 264 zł. W tym dochody własne i dotacje na zadania własne o 19 922 714 zł. Dotacje celowe: o 145 550 zł. Wydatki wzrosły o 31 714 249 zł. Zaplanowana kwota 39 977 458 zł. przewyższająca wydatki nad dochodami na 2005 rok wzrosła do kwoty 51 623 444 zł. Jest to niepokojące. W § 1 proszę, aby uzupełniono numerację odnośnie zarządzeń Prezydenta. Proszę też o wyjaśnienie sprawy remontów w szkołach, zaplanowanych na 2005 rok. Zaplanowano na ten cel kwotę w wysokości 400 tys. zł. (przedstawione rozbicie na poszczególne pozycje - jak w załączniku). Na 2005 rok zaplanowano także 1 mln. zł. na kontynuację prac remontowych w obiektach oświatowych, celem poprawy ich stanu technicznego. Dzisiaj zwiększa się środki na przebudowę o 500 tys. zł. Nie wyszczególniono w budżecie na rok 2005, które obiekty oświatowe ulegną przebudowie. Zgodnie z informacją przedstawioną przez służby finansowe w czasie posiedzenia komisji mieszkaniowej, koszt remontu kuchni w SP Nr 29 wyniesie 500 tys. zł. plus VAT. Prosiłam na posiedzeniu o przedstawienie kosztorysu tych robót. W jaki sposób i z myślą o jakich placówkach zostanie rozdysponowana kwota 1,5 mln. zł.?
Załącznik nr 4: dotacje celowe z budżetu Miasta na realizację zadań przez organizacje pożytku publicznego - tu przeznaczono kwotę blisko 7 mln. zł. Wzrost o 235 474 zł., w tym o 70 tys. zł. dla stowarzyszeń na działalność usługową, o 90 tys. zł. dla stowarzyszeń przeciwalkoholowych i o 23 tys. zł. dla stowarzyszeń na pozostałą działalność z zakresu ochrony zdrowia. 33 tys. zł. przeznaczono dla fundacji - nie wiem jakich. 29 4474 zł. dla stowarzyszeń na pozostałą działalność usługową. Które to stowarzyszenia i fundacje dostały więcej?
Mieszkańcy pytają, dlaczego przestało funkcjonować w Gdyni Biuro Porad Obywatelskich, a grant na to wynosi 70 tys. zł. Prawdopodobnie dopiero od września zacznie funkcjonować. Dostali w tym roku 20 tys. zł. na realizację zadań.


K. Szałucki- czytanie budżetu jest dość skomplikowaną czynnością, ale nie na tyle, żeby miała miejsce taka różnica w cyfrach. Pani czytała w sposób przyrostowy - od początku roku do dnia dzisiejszego. My budżet konstruujemy w sposób narastający. Mogę oczywiście Pani przedstawić (oczywiście nie teraz) jak to się stało od momentu zatwierdzenia do dzisiaj i na pewno przyrosty są takie, jak Pani radna mówi. Nie mogę się zgodzić z twierdzeniem - dość populistycznym - że przyrosty niepokoją. Składa się na to co najmniej kilkanaście przyczyn, a pierwsza, zasadnicza, to ta, że na 90 % wszystkich przyrostów mamy pokrycie ze źródeł zewnętrznych. Uruchamiają swoje fundusze ministrowie, odpowiednio marszałek i my sami. Sama nasza rezerwa budżetowa wynosi ładnych parę milionów złotych. Gospodarkę budżetową tak rozumiem: gdy pojawiają się potrzeby i w związku z tym odpowiednie zadania Pan Prezydent z Kolegium podejmuje decyzję czy uruchamiać rezerwy, czy nie. Jeśli Pani radna wykaże, że ma tu miejsce niegospodarność - będę się bał. Jeśli weźmiemy pod uwagę każdy miesiąc pod uwagę - a każdy pracuje - to wówczas będziemy mieli ok. 45-milionowe zmiany i tego bym się nie bał, poza jednym: czy one są realizowane do końca zgodnie z fragmentarycznymi celami, to ja bez odpowiedniej analizy nic ciekawego Pani nie powiem. Nie jestem od pilnowania aktywności danych osób, natomiast jeśli jest składany wniosek dotacyjny i jeśli jest on zaopiniowany przez pracownika merytorycznego pozytywnie, to do nas należy właściwe uruchamianie pieniędzy, bo jeśli nie, to łatwo byłoby sformułować zarzut: "nie mamy pieniędzy, więc nie działamy". Skoro daliśmy pieniądze, to coś powinno być realizowane i jeśli tu wystąpi jakaś luka, proszę o tym powiedzieć.
Jeśli chodzi o biuro porad, to niestety nic nie mam do powiedzenia.


Stanisław Taube- czy pieniądze na biuro przewidziane w budżecie są potrzebne? Czy będzie biuro porad, czy nie?


Przewodniczący RMG zwrócił się do przedmówcy z prośbą o złożenie stosownej interpelacji, jakoże treść zadanych pytań nie wiąże się z przedmiotem obrad.


St. Taube- czy te pieniądze będą potrzebne?


J. Kalinowska- ja tylko w niektórych sprawach odnoszę się do 2005 roku. Pracuję na podstawie liczb i chcę wyjaśnić, skąd biorą się takie rozbieżności.


Wiceprezydent Michał Guć odniósł się do pytania radnej Kalinowskiej odnośnie fundacji i stowarzyszeń: które z nich dostały więcej środków? - Informuję, że różne i podobnie: różne stowarzyszenia i fundacje dostały mniej. W ciągu roku organizowanych jest kilkadziesiąt konkursów, do których przystępują różnego rodzaju organizacje. Z organizacjami wyłonionymi w drodze konkursu Prezydent podpisuje umowy. Nie ma jakiegoś klucza, wg którego możliwe byłoby udzielenie odpowiedzi, które z nich dostają więcej, a które mniej. Więcej dostają te, które więcej robią, a mniej te, które robią mniej. Można wejść na stronę internetową Miasta, gdzie jest pełna informacja, jakie organizacje jakie środki otrzymują, jakie są konkursy.
Rzeczywiście nie dotyczy to materii samego budżetu, ale chciałbym wyjaśnić sprawę Biura Porad Obywatelskich: biuro miało 3-letni kontrakt, który skończył się w maju b.r. Stowarzyszenie RAZEM zakończyło działalność i zdało lokal. W kolejnym konkursie inne stowarzyszenie wygrało i biuro, zgodnie z harmonogramem, wznowi działalność. Ten okres przerwy wiąże się z koniecznością przejęcia lokalu i jego wyposażaniem. Procedurę związaną z oddaniem i przejęciem lokalu szczęśliwie udało się zrealizować w okresie wakacji. Biuro będzie więc działało przez kolejne 3 lata, a stowarzyszenie na swoją działalność otrzymało dotację z polsko - amerykańskiej fundacji, a więc będzie miało jeszcze większe środki na swoją działalność.


Głos ad vocem zabrała radna J. Kalinowska: - Przedstawiłam wzrost środków przyznanych stowarzyszeniom od poprzedniej uchwały, dlatego zapytałam co z biurem. Byłam ciekawa, czy stowarzyszenie RAZEM otrzymało pieniądze. Jest to kwestia związana z budżetem.


UCHWAŁA NR XXXII/748/2005 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały RMG Nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005 została przyjęta: 23/0/3


Ad 4.2.


Projekt przedstawił Skarbnik Miasta K. Szałucki: - Proszę o wyrażenie zgody na otwarcie tzw. rachunku dochodów własnych. Jest to instrument, którego użycie jest dopuszczone przez ustawę o finansach publicznych i który usuwa niezdolność gminy do szybkiego operowania pieniędzmi. Dawniej były to środki specjalne. Po przeprowadzonej analizie aktów prawnych doszliśmy do wniosku, że na okoliczność darowizn oraz wpłat osób prawnych i fizycznych w związku z kwestiami promocyjnymi, możemy otworzyć taki rachunek. Nie ma on nic wspólnego ze środkami budżetowymi. Pieniędzy będących na rachunku będziemy mogli używać tylko na cele wskazane przez darczyńców lub na akcje promocyjne Miasta. Procedura została tak ściśle opisana, że nie jest tu możliwe finansowanie innych przedsięwzięć.


Adam Borkowski- kto będzie podejmował decyzje o ich wydatkowaniu - Rada, Prezydent?


K. Szałucki- Prezydent na podstawie zarządzenia. Jest to instrument pozabudżetowy, a więc Rada nie będzie brała w tym udziału.


Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


J. Kalinowska- konto środków specjalnych od dawna funkcjonowało. Ustawa mówi, że należy je otworzyć do czerwca tego roku. Było na to 6 miesięcy. Czy możemy poznać listę darczyńców? Żebyśmy wiedzieli np., komu podziękować.


K. Szałucki- do końca czerwca musieliśmy zlikwidować środki specjalne, nie utworzyć. Mocą Państwa decyzji zostały one wchłonięte do budżetu. Rachunek dochodów własnych w żaden sposób nie nakłada się na funkcję środków specjalnych. Stosowany tu jest tryb cywilny. Czy darczyńca będzie chciał się ujawnić - to już będzie kwestia jego decyzji. Rada zawsze ma prawo zapytać Prezydenta, kto dar czynił. Tak, można się dowiedzieć, o ile darczyńca wyrazi taką wolę.


UCHWAŁA NR XXXII749/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 25 gł. za.


Ad 4.3.


K. Szałucki- na poprzedniej Sesji przyjęliście Państwo wartość punktu dla jednostek budżetowych. Mówiłem wówczas, że jedna z jednostek nie złożyła wniosku o podniesienie wartości punktu. Dotyczy to GOSiR-u i GOSiR-u - gospodarstwa pomocniczego. Wpłynęła propozycja, aby w przypadku tego podmiotu przyjąć wartość punktu na poziomie 4,72 zł. Zgodnie z obowiązującymi zasadami wysłaliśmy miesiąc temu do związków zawodowych wykaz jednostek i przypadajacych na nie wartości punktów. Prosiliśmy związki, aby do 20 czerwca wypowiedziały się na ten temat. Zaopiniowała to jedna organizacja: Forum Związków Zawodowych, które zaproponowało przyjęcie wartości punktu na poziomie 6 zł. Mówię o tym jako o pewnym postulacie. Nie będę tego komentował, bo wiecie Państwo, że nie możemy tego wniosku w żaden sposób zrealizować. Opinia, o której mówię, wpłynęła dzisiaj.


Radny St. Taube zaproponował wprowadzenie poprawki do punktu 2. § 1, tj. w miejsce wartości 4,72 wpisanie: 5,50.
Uzasadniając powyższe radny Taube stwierdził: - Wszyscy wiemy, że kluby sportowe wynajmujące pomieszczenia na terenie GOSiR-u osiągają wielkie sukcesy i dlatego osobom pracującym w GOSiR należy przyznawać coraz więcej pieniędzy. Wartość punktu była w przypadku tych osób zaniżona. Wszyscy chełpimy się, że gdyńskie kluby korzystają z opieki GOSiR-u i osiągają coraz większe sukcesy. Jest to też zasługa pracowników GOSiR-u.


Prezydent Wojciech Szczurek- wnoszę o nieprzyjmowanie poprawki zaproponowanej przez mojego przedmówcę. Na pewno w sukcesach sportowców jest też cząstka wysiłku pracowników GOSiR-u - ośrodka, którego jednym z zadań jest stwarzanie dobrych warunków dla sportowców, ale liczba zatrudnionych osób jak i ich wynagrodzenia są wystarczające i - jak sądzę - nie czyniące ich osobami pokrzywdzonymi. Musimy też pamiętać o relacjach w tym zakresie z innymi instytucjami miejskimi. Nie są to pracownicy instytucji prywatnych, ale instytucji samorządowych.


J. Kalinowska- popieram wniosek Pana Taube. Pracownicy GOSiR-u mają na pewno więcej obowiązków, chociażby dlatego, że organizują festyny i zawody sportowe. Powiedział Pan, że wynagrodzenie jest wystarczające. Jaka to jest kwota? Jakie wynagrodzenie jest Pana zdaniem wynagrodzeniem wystarczającym?


W. Szczurek- skoro Pani radna wnosi o podwyżkę, to o jaką kwotę? Wartość punktu jest jednym ze sposobów kreowania płac w siatce wynagrodzeń. Ta płaca jest też uzależniona od funkcji sprawowanej przez pracownika. Dziękuję Pani radnej, bo w treści jej wystąpienia odnajduję wysoką ocenę GOSiR-u, który mi bezpośrednio podlega. To ważne, że taka jest ta opinia, niemniej zwracam się do Państwa radnych, żeby nie przyjmować poprawki. Co to znaczy płaca wystarczająca? Ja bym powiedział, że jest to płaca wynikająca z możliwości finansowych pracodawcy. Musimy mieć świadomość realiów, a więc i ograniczeń - także w systemie płac.


J. Kalinowska- mam kalkulator ...


W. Szczurek- gratuluję.


J. Kalinowska- nawet potrafię go obsługiwać. Kiedy składam interpelacje, to jest niedobrze, bo zawracam głowę i cały urząd tańczy. Kiedy chcę wejrzeć np. w pozwolenie na budowę, to nie wolno mi. Chciałabym się dowiedzieć, jakie to są widełki.


W. Szczurek- nie chciałbym, aby jakikolwiek radny odnosił wrażenie, że urzędnikom nie odpowiada fakt zgłaszania przez nich interpelacji. Przeciwnie - zachęcam do ich składania. Jest to szczególne prawo radnego, które oczywiście podlega określonym ograniczeniom. Dostęp do decyzji administracyjnych mają np. strony, zaś w przypadku radnych mają oni dostęp do wszystkiego, co mieści się w granicach wykonywania ich mandatu. Może być Pani udostępniony taryfikator płac GOSi-R-u. O widełki odnośnie jakich funkcji Pani radnej chodzi?


J. Kalinowska- od najniższego do najwyższego stanowiska.


W. Szczurek- z wartości punktu trudno wywnioskować jaka jest wysokość poszczególnych wynagrodzeń.


K. Szałucki- pracowałem z taryfikatorem i mogę powiedzieć, że najniższa liczba punktów to 20, ale tego nigdy nie stosowano, albowiem dotyczy to 1. kategorii zaszeregowania. Najwyższa kategoria to kategoria 22. Każdy przedział ma od 20 do 40 punktów. Osoba o najwyższej liczbie punktów może ich mieć ok. 486. To też w praktyce nie występuje. Jeśli przeciętny pracownik ma np. 300 czy 250 punktów, to trzeba to pomnożyć przez stawkę i do wyniku dodać bazę, która jest częścią zmienną. Dyrektor każdej jednostki może przyznać widełki punktowe. Jest to manewr, którym zarządza dyrektor. Średnia krajowa wynosi 2 240 zł. Najniższe wynagrodzenie to chyba 874 zł. Oczywiście są to dywagacje czysto teoretyczne w oderwaniu od liczby środków jakie posiada każda jednostka. Jeśli przekroczy tą liczbę, to zapraszana jest do RIO.


Radny A. Borkowski zgłosił wniosek formalny o głosowanie imienne nad poprawką zgłoszoną przez radnego St. Taube.


Wniosek o głosowanie imienne poprawki zgłoszonej przez r. St. Taube nie został przyjęty: 3/20/1


Poprawka zgłoszona przez radnego St. Taube, tj. podniesienie wartości punktu do 5,5 nie została przyjęta: 4/19/0.


UCHWAŁA NR XXXII/750/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/295/99 RMG z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni została przyjęta: 22/0/3


Ad 4.4.


Jak wyjaśniał prezentujący projekt naczelnik wydziału organizacyjnego M. Szpaczyński, przedmiotowy projekt ma na celu uporządkowanie poprzedniej uchwały uchylonej w całości poprzez nadanie jej nowego tekstu uwzględniającego różnice dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu.
Do projektu dołączona jest autopoprawka (patrz zał.) - uwzględnienie nazwy dzielnicy Grabówek między obwodami 25 i 26 co - jak zapewnił naczelnik - nie ma wpływu na granice obwodów.
Reszta informacji jak w załączniku.


Opinia Komisji Statutowej - pozytywna.


A. Borkowski- kto ustala siedziby?


M. Szpaczyński- zgodnie ze stosownymi przepisami w tym zakresie robi to Prezydent.


UCHWAŁA NR XXXII/751/2005 RADY MIASTA GDYNI w sprawie obwodów głosowania, ich granic i numerów została przyjęta jednogłośnie: 21 gł. za.


Ad 4.5.


M. Szpaczyński- obwody w szpitalach i domach pomocy społecznej tworzy się, gdy na terenach tych placówek przebywa co najmniej 50 osób. Rada ustala siedziby, zaś kompetencją Prezydenta jest w tym przypadku zmiana siedzib obwodów, jeśli są ku temu przesłanki.A. Borkowski- i zatwierdza to swoją decyzją Rada.


M. Szpaczyński- tak.


UCHWAŁA NR XXXII/752/2005 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utorzenia obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej działających na terenie miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie: 20 gł. za.


Ad 4.6.


Blok projektów dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego przedstawił Wiceprezydent Marek Stępa.
Omawiając przedmiotowy projekt Wiceprezydent informował: - W oparciu o ustawę z marca 2003 r. zotał sporządzony plan dla części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino - rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej. Procedura przebiegała zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z 27 marca 2003 r. Przygotowany projekt uzyskał pozytywne opinie instytucji uzgadniających wewnętrznych i zewnętrznych. Plan został wyłożony do publicznego wglądu. Pierwsze wyłożenie odbyło się 3 stycznia b.r. i trwało do 31 stycznia. Odbyła się publiczna dyskusja. Wpłynęło 31 uwag, które Prezydent rozpatrzył. 4 uwagi zostały uwzlgędnione w całości, 13 w części, zaś 16 odrzucono. Po uwzględnieniu przyjętych uwag plan należało wyłożyć ponownie, co miało miejsce w dniach od 4 kwietnia do 2 maja b.r. I ponownie odbyła się publiczna dyskusja. Tym razem wpłynęło 10 uwag, które także zostały przez Prezydenta rozpatrzone. Jedna z nich została uwzględniona w całości, 4 częściowo, a 5 odrzucono.
Ustalenia były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji. Znakomita większość obszaru planu została przeznaczona pod mieszkalnictwo o niskiej intensywności oraz na terenach, których warunki temu sprzyjają, na budownictwo o podwyższonej intensywności, jednorodzinnej. Ważnym elementem jest rozwiązanie komunikacyjne, zwłaszcza to odnoszące się do głównego układu komunikacyjnego miasta. Dotyczy to w szczególności trasy Nowowiczlińskiej. Dość duże fragmenty terenów to różnego rodzaju formy terenów zielonych - ogródki, zieleń leśna, tereny o funkcjach rekreacyjnych i sportowych. Teren objęty planem znajduje się w obrębie silnej presji inwestorów, dlatego przyjęcie planu jest jak najbardziej wskazane i celowe.Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


Wystąpienie radnej Jolanty Kalinowskiej: - Ponownie wracamy do protestów związanych z projektowanym przebiegiem drogi Nowowiczlińskiej, której przebieg od ulicy Chwarznieńskiej do ulicy Chwaszczyńskiej uchwaliliśmy 23 czerwca 2004 r. Wg mnie był to sprytny manewr, który wymusza uchwalenie planu kawałkami, co potwierdza Pan Prezydent w rozpatrzeniu uwag. Cytuję: "Przebieg ulicy zbiorczej poza granicami sporządzonego planu został przesądzony poprzez uchwalenie sąsiednich planów miejscowych" . Dzisiejszy plan składa puzzle w całość, chociaż musimy pamiętać, że część planu - tzw. giełda - będzie uchwalana ponownie. "Droga zbiorcza Nowowiczlińska przebiega wzdłuż granic działek: Tęczowa 2, Wiczlińska 79 oraz podcina nieznacznie działkę przy ul. Śnieżnej 18". Co to znaczy: "nieznacznie"? Płot znajduje się 2 m od domu przy ul. Śnieżnej. Proszę wyjaśnić, co oznacza zapis dotyczący ul. Tęczowej 2. Cytuję: "nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej wyznaczona w odległości 15 m i zgodnie z rysunkiem planu od ul. zbiorczej przecina budynek mieszkalny w odległości 2 m od jego narożników". Nie rozumiem tego. "Projekt planu przewiduje podcięcie południowego krańca działki 592 - pasa terenu o szer. 2 m. Niezbędne jest poszerzenie ulicy Tęczowej". Czy mieszkańcy będą mieli gdzie spać?
Nie znalazłam zapisu o budowie ekranu akustycznego, a myślę, że jest bardzo potrzebny na łuku drogi zbiorczej Nowowiczlińskiej od Tęczowej 2 aż za Śnieżną 18 (tam stoją kolejne 2 domy).
Co mają zrobić osoby, którym odmówiono dopuszczenia w planie możliwości budowy szamba? Jak długo będą czekać na kanalizację miejską? Nie określa się szczegółowo programu realizacji infrastruktury technicznej. Nie rozumiem, dlaczego w odległości ok. 1 km równolegnie do Trasy Lęborskiej biegnie droga Nowowiczlińska. Przecież spokojnie można poszerzyć ulicę Wiczlińską, a dojazdy z Trasy Lęborskiej można zrobić łącznikami. Wszyscy byliby zadowoleni i wydalibyśmy mniej pieniędzy.
Czytając protesty można wywnioskkować, że mieszkańcy są niezadowoleni z pracy urzędników, i tak: protest nr 10 - autor czekał 4 lata na pozwolenie na budowę i się nie doczekał. Protest nr 7 - została wydana decyzja o warunkach budowy i zagospodarowania. Decyzja jest ważna, ktoś poniósł koszty, została uzgodniona dokumentacja, gotowa już do złożenia, i ...zmienia się plan. Proszę o wyjaśnienie.


M. Stępa- uchwalenie przebiegu drogi Nowowiczlińskiej to nie jest sprytny manewr ani urzędnicza sztuczka, ale jest to rozwiązanie podyktowane najlepiej rozumianym interesem Miasta. Jeśli Gdynia chce, aby na jego terenie osiedlali się nowi mieszkańcy i zostawali Gdynianie, którzy chcą znajdować miejsca na nowe domy, to musi zapewnić tym ludziom godne warunki egzystencji i dojazdu. Chodzi tu o tysiące mieszkańców. To jest sytuacja, z którą mamy nieustannie do czynienia, a więc taka, w której interes indywidualny musi być podporządkowany interesowi zbiorowemu. Dla ludzi niezadowolonych jest przewidziana specjalna procedura na taką okoliczność. Jeśli szkoda daje się wykazać, to takim osobom przysługuje odszkodowanie. To projektowe rozwiązanie załatwia różne problemy w skali makro i pozwala Miastu na dalszy rozwój. Oczywiście w indywidualnych przypadkach może się to wiązać z poczuciem krzywdy, czasem z powodów subiektywnych, a czasem obiektywnych. Nie można jednym rzutem uczynić wszystkich szczęśliwymi. Ci Państwo będą szczęśliwi, gdy odbiorą swoje rekompensaty, co już niejeden raz miało miejsce.
Mówi Pani radna, że nie rozumie pojęcia: nieprzekraczalna linia. To znaczy, że narożnik znajduje się 2 m od linii nieprzekraczalnej.


J. Kalinowska- droga przecina budynek w odległości 2 m.


M. Stępa- to znaczy, że nie jest możliwa rozbudowa, czy nadbudowa tego budynku. To, co jest przed linią nieprzekraczalną jest w perspektywie przeznaczone do wyeliminowania. Znaczy to, że nie będą możliwe działania utrwalające obecny stan rzeczy.
Wiceprezydent przeprosił, iż w trakcie prezentacji nie wspomniał o autopoprawce - w załączniku, w którym jest odnieesienie do uwag, cały tekst zawarty w punkcie 28 jest powtórzeniem treści punktu 18. - należy wykreślić punkt 28 (tym samym odpowiednio zmienia się numeracja kolejnych punktów).


J. Kalinowska- co z ekranem akustycznym? Nie znalazłam wzmianki na ten temat. Byłam tam wczoraj i moim zdaniem ekran jest tam niezbędny. Nie może droga przebiegać tuż pod oknami, bo tak będzie. Należałoby wprowadzić zapis o ekranie w drodze poprawki.
Radna Kalinowska poprosiła o wskazanie na mapie, gdzie znajdują się budynki przy ul. Tęczowej 2 i Śnieżna 18.


Pracownik wydziału urbanistyki, pani Akowalska, wskazała, gdzie obiekty - o które pytała radna - znajdują się na planie.


J. Kalinowska- działka jest niezabudowana, a dom stoi.


Radny Andrzej Bień oświadczył: - Stoimy przed wyjątkowym momentem, ponieważ ten plan jakko drugi pozwala na rzeczy, które mogą być porównywalne z budową pierwotnej Gdyni. Obszar objęty planami dla tej części Gdyni jest większy niż całe obecne śródmieście Gdyni. Właściwie planujemy nową Gdynię i dlatego jesteśmy dzisiaj w wyjątkowej sytuacji. Cieszę się, że tym planem zamykamy rozdział planowania jeśli chodzi o spory fragment miasta. Cieszę się bardzo, że ten plan został nam dzisiaj przedłożony.


M. Stępa- zrozumiała jest troska Pani radnej wynikająca z chęci zapewnienia mieszkańcom ochrony przed hałasem. Nie mogę natomiast zgodzić się z propozycją poprawki, ponieważ sprawa ekranu jest związana z realizacją rozwiązań komunikacyjnych.
Wiceprezydent wyjaśnił, iż w przypadkach gdy występują przesłanki opisane w ustawie o ochronie środowiska, tj. gdy przekroczone są określone progi hałasu, ekrany są instalowane. - Czasami - mówił wiceprezydent - zachowujemy się niczym prymus i wyprzedzamy nawet oczekiwania w tym względzie, a więc instalujemy ekrany jeszcze przed realizacją dróg i przed zbadaniem natężenia hałasu, można bowiem na podstawie samych prognoz dot. natężenia ruchu przewidzieć, czy wystąpi potrzeba instalacji ekranu. Sprawa ta nie dotyczy tego planu, ale projektu wykonawczego. W planie jest zarezerwowany na taki cel odpowiedni teren. Powstanie tam prawdopodobnie droga o 2. pasach ruchu - po 7 m. każdy z pasem rodzielającym 10 m. Od krawężnika do krawężnika jest to 17 m. i jest miejsce, nawet jeśli uwzględni się ścieżki rowerowe. Jest więc sporo miejsca i ekran może być zainstalowany, jeśli stwierdzi się taką potrzebę.


J. Kalinowska- dlaczego w jednych planach jest wzmianka o ekranach, a w drugich nie? W planie dot. Drogi Różowej jest wzmianka o ekranie.


Przewodniczący RM St. Szwabski- wg mnie odpowiedź już została udzielona.


M. Stępa- nowa ustawa o ochronie środowiska w sposób jednoznaczny reguluje te sprawy. Pani powołuje się na zapisy w planach, które były uchwalane jakiś czas temu i kiedy była potrzeba określenia tego już w planie, natomiast w tej chwili co jest, a co nie jest napisane w planie, jeśli normy hałasu będą przekroczone, to ekran musi być zainstalowany. Istotne jest, aby pas drogi był wystarczająco szeroki.


J. Kalinowska- wnioskuję o wpisanie do planu ekranu akustycznego. Ta ustawa nie obowiązuje od miesiąca, a Drogę Różową uchwaliliśmy miesiąc albo 2 miesiące temu.


Pan St. Szwabski poprosił radną Kalinowską o złożenie propozycji poprawki na piśmie.


Poprawka dot. wpisania do ustaleń planu wymogu zainstalowania ekranu (tekst poprawki zredagowany przez J. Kalinowską stanowi zał.) nie została przyjęta: 3/21/1


UCHWAŁA NR XXXII/753/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej została przyjęta: 22/1/3


Ad 4.7.


Prezentując projekt (zgodnie z treścią zał.) wiceprezydent M. Stępa na wstępie nawiązał do kwestii ekranów stwierdzając: - W projekcie nie ma zapisu dotyczącego ekranów w odniesieniu do konkretnych miejsc, natomiast jest ogólny zapis w § 8 odnoszący się do procedury instalowania takich ekranów. To samo dotyczy poprzedniej uchwały.
Przechodząc do meritum wiceprezydent informował: - Projekt został sporządzony zgodnie z procedurą planistyczną wynikającą z ustawy z roku 2003. W tym też roku,16 listopada, Rada zdecydowała o wszczęciu procedury przygotowawczej w zakresie planu. Projekt uzyskał pozytywną opinię wszystkich instytucji uzgadniających. Był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu. Pierwszy raz w dniach od 13 do 30 stycznia. Wpłynęły 34 uwagi. Prezydent rozpatrzył wszystkie uwzględniając jedną w całości, 13 częściowo i 20 uwag odrzucając. Ponowne wyłożenie miało miejsce od 21 marca do 19 kwietnia. Odbyła się dyskusja publiczna, a następnie wpłynęły 24 uwagi w ustawowym terminie. Prezydent jedną z nich uwzględnił w całości, 15 częściowo, a odrzucił 8 uwag.
Plan nie tyle tworzy nowe perspektywy rozwoju, co raczej porządkuje sytuację na terenie, którego kształt architektoniczno - urbanistyczny jest od dawna zdefiniowany. Pojawiają się różne inicjatywy w zakresie rozbudów, przebudów itd. Chodziło więc o nałożenie na te przedsięwzięcia określonych ograniczeń i uwarunkowań. Chodzi o zagwarantowanie zachowania wartości architektonicznej i przyrodniczej tego obszaru. Z uwagi na fakt, że część planu nakłada się na istniejącą już strukturę, nie ma tu rewolucyjnych zmian. Większość obszaru przeznaczona jest na zabudowę jednorodzinną. Duża część obszaru to tereny zieleni urządzonej oraz elementy infrastruktury o charakterze kulturalnym, takie jak Teatr Muzyczny czy Muzeum Miasta Gdyni.
Jak poinformował wiceprezydent, załączona autopoprawka jest wynikiem prowadzonej niemal do ostatniej chwili korespondencji z wojewódzkim konserwatorem zabytków, uzgadniającej ostateczną treść zapisu wprowadzonego w miejsce wcześniejszego, a dotyczącego możliwości przekształcania tego obszaru dla funkcji użytkowych. Dotyczy to obiektów dawnego hotelu Kaszubskiego, w przypadku których plan dopuszcza możliwość przywrócenia wcześniejszej funkcji (tekst autopoprawki stanowi zał.).


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


Wystąpienie radnej J. Kalinowskiej: - Na początku zacytuję fragment pisma Komisji Ochrony Zabytków - oddziału PTTK w Gdyni: "Kamienna Góra musi pozostać w krajobrazie naszego miasta jedynym i unikalnym obszarem o szczególnych walorach architektoniczno - urbanistycznych, będącym piękną wizytówką na polskiej mapie turystycznej. Szanujmy dany nam przez przyrodę klejnot i nie pozwólmy tego zniszczyć przez partykularne i prywatne interesy, które mogą narazić na bezpowrotne zniszczenie wspólnego dobra, które stworzyła natura i człowiek".
Uwagi do planu zgłosili architekci, urbaniści, firmy znane i nieznane, mieszkańcy i właściciele, pan radny, Rada Dzielnicy, Towarzystwo Miłośników Gdyni - wszyscy żywo zainteresowani walorami Kamiennej Góry. Większość uwag Pan Prezydent uwzględnił - chwała za to. Jednak nie mogę zgodzić się z wydzieleniem części Placu Grunwaldzkiego - teren 0,1 KDX pod zabudowę budynkiem usługowym o wysokości 12 m do 3 kondygnacji. Podzielam pogląd mieszkańców Gdyni reprezentowanych przez Radę Dzielnicy Kamiennej Góry, sekcję ochrony zabytków, Towarzystwo Miłośników Gdyni, Koło Przyjaciół Kamiennej Góry, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Koło Starych Gdynian, Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Stowarzyszenie Architektów Polskich - koło w Gdyni, że budowa proponowanego budynku z rozbudową Teatru Muzycznego doprowadzi do dużego zmniejszenia powierzchni Placu Grunwaldzkiego. Zatraci on swój charakter, a jest jedynym placem w Polsce, którego pierzeję stanowi zalesione, malownicze wzniesienie wzgórza. To trzeba pokazać, a nie zasłaniać. Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna w lipcu 2004 r. również postulowała o odstąpienie od projektu zabudowy Placu Grunwaldzkiego. Stowarzyszenie Architektów Polskich argumenty autora projektu, że w tym budynku będzie ulokowane zaplecze Placu Grunwaldzkiego, określiło dosadnie: "nie wytrzymuje to krytyki". Stowarzyszenie sugeruje, że niezbędne zaplecze Placu - WC itp. - należy ulokować pod ziemią. Karta terenu 0,1 gdzie zaprojektowano kwestionowany budynek zawiera zapis: "pkt 5 - zasady ochrony dziedzictwa i dóbr kultury:
a/ teren położony jest w granicach ochrony ekspozycji zespołu urbanistycznego Kamiennej Góry, strefa E, czyli zgodnie z decyzją Wojewody gdańskiego nr 929 z dnia 8 lutego 85 r. występuje tam zakaz lokalizacji obiektów".
Poza tym obowiązują w tym terenie przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Będę przeciwna uchwaleniu tego planu.


J. Milewski- rejon Śródmieścia i ten plan jest rzadko wykorzystywany do organizowania miejskich wydarzeń różnego typu, a i tak, jeśli już coś ma miejsce, okoliczni mieszkańcy zawsze w takich przypadkach protestują. Zabudowanie tego obszaru spowoduje polepszenie warunków ludziom mieszkającym na rogu Świętojańskiej. Jest wielu mieszkańców, którzy chcieliby zamieszkać w Śródmieściu i nie jesteśmy w stanie zaoferować takim osobom nowych terenów. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby tak rozległy teren był niezagospodarowany. Proszę uszanować młodych ludzi, którzy chcą mieszkać w centrum miasta.


Radny St. Taube zapytał, czy Miasto jest właścicielem gruntu, na którym znajduje się parking.


Na powyższe pytanie pan M. Stępa odpowiedział twierdząco.


St. Taube- mówił Pan, że parking będzie sprzedany w przetargu.


M. Stępa- Pani radna oświadczyła, że będzie głosować przeciw uchwale i to jest oczywiście jej prawo. Pani radna jest bardziej rygorystycznym obrońcą zabytków niż wojewódzki konserwator zabytków i to również jest prawo Pani radnej. Chcę przypomnieć, że projekt planu został bardzo starannie przeanalizowany przez konserwatora, czego efektem jest autopoprawka. Pani radna dokonała jednego nadużycia: przytoczyła Pani długą listę bardzo szlachetnych instytucji i przypisała im Pani jednobrzmiące zdanie przeciwne tej inwestycji. Tymczasem zdania były różne. Owszem, były takie, które kwestionowały jakąkolwiek zabudowę, ale były też takie, które proponowały wprowadzenie jedynie pewnych ograniczeń. I to się stało faktem. Część stowarzyszeń kontestowała zapis w pierwotnym brzmieniu, dopuszczający zabudowę o wysokości 5. czy 6. kondygnacji. Sugerowano obniżenie i tak się stało - będą 3 kondygnacje. W tym też kierunku - i to jest dla mnie szczególnie ważne - szły sugestie komisji urbanistyczno - architektonicznej, która optowała też za obniżeniem budynku oraz szczegółowym wpisaniem funkcji wiążących się z funkcjami realizowanymi na Placu Grunwaldzkim - rozrywka, rekreacja, kultura itd.
Jeśli chodzi o pytanie radnego Taube, potwierdzam, że większość terenu należy tu do Miasta, z wyjątkiem jednej działki należącej do osób prywatnych.
Jeśli chodzi o wystąpienie Pana Milewskiego, to muszę go zmartwić: na tym terenie realizacja budownictwa mieszkaniowego nie jest przewidziana, natomiast potwierdzam, że taki obiekt będzie ekranował mieszkańców budynków mieszkalnych od odbywających się w tym rejonie imprez. Postawienie budynku, który przynajmniej częściowo będzie się wiązał z funkcjami rozrywkowymi, oddzieli strefę rozrywki od strefy mieszkaniowej. Istotne jest, że zapis zobowiązuje inwestora do budowy parkingu podziemnego z 50. miejscami przynajmniej. Dopuszcza się możliwość wejścia z tym parkingiem pod płytę Placu Grunwaldzkiego.


A. Bień- data 22 czerwca b.r. zbiega się z datą 17 czerwca 98 r., kiedy to po raz pierwszy przystąpiliśmy do prac nad planem dotyczącym Kamiennej Góry. Cała moja działalność, jako radnego, zmierzała do tego, aby ten plan powstał. To dla mnie wyjątkowo ważna chwila. Kamienna Góra jest gdyńską perłą. Plan ma uchronić to, co dla Kamiennej Góry najważniejsze - chodzi wpisanie obiektów do rejestru zabytków. Minęło już niestety aż 7 lat, od kiedy po raz pierwszy zmierzyliśmy się z tym tematem. Cieszę się, że doszliśmy do obecnego etapu. Mieszkańcom należy się ten plan, który chroniąc to, co najistotniejsze gwarantuje jednocześnie, że ewentualne przekształcenia będą harmonizowały z otoczeniem. Myślę, że wszyscy mamy świadomość, że wnioski różnych organizacji i instytucji nie mogą być w pełni zrealizowane, ale liczba poprawek i fakt, że plan był wykładany dwa razy świadczy o tym, że projektanci słuchali uwag. Cieszę się, że osoby kochające to miejsce doczekały momentu, w którym plan ma szansę zostać uchwalony. To jest dobre rozwiązanie dla Kamiennej Góry, mimo że jest wyrazem pewnego kompromisu. Będzie to dzielnica ogrodów, w której mieszka się fantastycznie.


J. Kalinowska- dał się Pan poznać od tej strony, że używa Pan mocnych słów. Nie będę tego komentowała. Zapraszam do uwag 30 i 33. Dlaczego nie można rozbudować lub nadbudować pawilonu handlowego na działce nr 1117/392 przy ul. I Armii Wojska Polskiego (wyczytałam to z uwag)? Co będzie z pawilonami handlowymi przy ul. Krasickiego, usytuowanymi 3,5 czy 4 m. od krawędzi jezdni, którym zarzucacie naruszenie ładu przestrzennego w tym miejscu? Niedawno uchwaliliście Państwo przebieg drogi metr od okien na ulicy Warzywnej.


M. Stępa- z troski o zabytkowy charakter Kamiennej Góry przechodzimy do troski o pawilony handlowe, które są liszajem tego miejsca. Te pawilony nie będą chronione. Mogą niestety stać, ale tylko do zużycia technicznego, natomiast nie uzyskają możliwości rozbudowy czy nadbudowy czy kapitalnego remontu. Są po prostu przeznaczone do wyeliminowania, z tym że oczywiście nikt nie nakaże rozbiórki. Będą tam stały aż do ich technicznej śmierci.


UCHWAŁA NR XXXII/754/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kamiennej Góry w Gdyni została przyjęta: 22/3/0


Ad 4.8.


Przedstawiając projekt zgodnie z treścią załącznika, wiceprezydent M. Stępa poinformował, iż przedłożona autopoprawka jest efektem wniosków 2. komisji (stanowi zał.). Istotą autopoprawki jest rozszerzenie zakresu terenu objętego planem, a więc będzie to teren ciągnący się wzdłuż ulicy Piłsudskiego od ul. Świętojańskiej aż do ul. Legionów, a południową granicę wyznaczać będzie zabudowa mieszkaniowa ciągnąca się wzdłuż ul. Partyzantów. Głównymi funkcjami terenu będą usługi i zieleń urządzona. W części zachodniej przy ul. Świętojańskiej autorzy planu spodziewają się wybudowania w systemie partnerskim publiczno prywatnym obiektu, który roboczo nazywa się skrzydłem B Urzędu Miasta, co pozwoli na skoncentrowanie powierzchni biurowej urzędu, do tej pory rozproszonej po różnych dzielnicach. Taki stan jest uciążliwy nie tylko dla mieszkańców, ale i dla funkcjonowania urzędu. Zakłada się, że znajdą się podmioty, które z uwagi na możliwość powstania miejsc usługowych, wybudują taki obiekt za środki prywatne.
Na koniec prezentacji wiceprezydent stwierdził: - Myślę, że ten plan pchnie rozwój centrum miasta na nowe tory i wzbogaci ofertę handlową, usługową i administracyjną.


Opinie komisji:
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)-pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXII/755/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planyu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.9.


M. Stępa- zdaniem autorki wezwania, Pani Mazur, nastąpiło naruszenie jej interesu prawnego. Teren, którego Pani Mazur jest właścicielem, został przeznaczony w planie jako teren bezpośredniej ochrony źródeł potoku, a więc zostanie wyłączony spod zabudowy, co jest uzasadnione ekologicznie. Zostało to zrobione na podstawie ocen środowiska naturalnego i takie jest też stanowisko konserwatora przyrody. Można więc przyjąć, że przyjęcie dla terenu innego przeznaczenia nie byłoby wręcz możliwe i legalne, bo nie uzyskałoby akceptacji stosownych instytucji.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


St. Taube- należałoby do projektów załączyć mapki, a także wniosek tej Pani. Pan mniej więcej określa, co jest przyczyną złożenia wezwania, ale tak naprawdę nie zapoznaliśmy się z dokumentami, z mapkami - z niczym. Parę razy już o to wnioskowałem.


M. Stępa- odnosimy się do realiów, które uchwaliliście Państwo w styczniu tego roku. Oczywiście prośba jest zasadna. Na posiedzenia komisji będziemy takie materiały przynosić. Sugeruję, aby żądać dostarczenia ich nawet w trakcie trwania posiedzenia komisji. Oczywiście takie dokumenty są do wglądu dla zainteresowanych i jeśli ich nie dostarczono na posiedzenia komisji, to przepraszam.


UCHWAŁA NR XXXII/756/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dotyczącego Uchwały Nr XXVII/629/05 RMG z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej, złożonego przez Hannę Mazur została przyjęta: 15/0/3


Ad 4.10


Jak wyjaśniał prezentujący projekt wiceprezydent Marek Stępa, przedmiotowa działka nie spełnia przyjętych w zapisie planu wymogu powierzchniowego, co upoważniłoby do zrealizowania zabudowy. Istnieje możliwość powiększenia działki poprzed dokupienie części terenu przyległego. Tak uzyskana powierzchnia uprawni do realizacji zabudowy. Taka operacja nie narazi właściciela sąsiedniego terenu, że jeśli sprzeda odpowiednią część terenu, to nie będzie mógł zrealizować zabudowy (jeśli pozostawi sobie teren o odpowiedniej dla zabudowy powierzchni). Porozumienie w tym zakresie musi być zawarte pomiędzy zainteresowanymi osobami. Organ Miasta nie może wkraczać w takie transakcje.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna


A. Borkowski- w tym przypadku także nie ma ani mapki, ani treści zarzutu. Jednocześnie chciałbym przypomnieć, że obradujemy na Sesjach RM. Komisje są tylko organami pomocniczymi. Ustawa mówi, że obligatoryjnymi komisjami są jedynie Komisja Budżetowa i Komisja Rewizyjna. Inne komisje w ogóle mogą nie funkcjonować. Proszę nam nie opowiadać, że wszystko ma być omawiane na komisjach, a tutaj mamy tylko głosować. Decyzje podejmujemy na sesjach.


Prezydent W. Szczurek- myślę, że Pan radny nie do końca zrozumiał to, co mówił Pan Stępa. Pan Stępa oświadczył, że jeśli ktoś jest realnie zainteresowany tematem, to ma zapewniony nieograniczony dostęp do materiałów. Oczywiście Sesja nie wyklucza korzystania z tych materiałów, natomiast Rada Miasta przygotowuje się do Sesji na komisjach, aby właśnie uniknąć zarzutu, że z jakimś tematem nie można było się zapoznać. Nie możemy przychodzić na Sesję z taczkami materiałów. Nie ma tajemnicy, jest tylko kwestia zdefiniowania dostępu do dokumentów. Można drążyć daną sprawę do końca i temu właśnie służą komisje.


UCHAWŁA NR XXXII/757/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego dotyczącego Uchwały Nr XXVII/629/05 RMG z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej, złożonego przez Adama Babsia i Janinę Sadowską została przyjęta: 17/0/3


Ad 4.11


Wiceprezydent E. Łowkiel- na ostatniej sesji przyjęliśmy stawki opłat za korzystanie ze schroniska nie uwzględniając VAT-u. Był to błąd wynikający z braku informacji ze strony schroniska. Aby spełnić wymogi ministerstwa edukacji i sportu musimy obniżyć te kwoty tak, by dodawszy VAT nie przekroczyć wysokości kwot, które minister przyjął.


Opinie komisji:
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXII/758/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVII/989/01 RMG z 28 marca 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Energetyków 13a została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 4.12


Zgodnie z treścią załącznika projekt przedstawiła wiceprezydent E. Łowkiel.
Zgodnie z przedstawioną przez panią Łowkiel autopoprawką, w uzasadnieniu należy dopisać słowo: "miesięcznie" przy podanych kwotach.
Ponadto wiceprezydent poinformowała: - Ustalenie zasad jest kompetencją Rady Miasta. Sprawy opłat za korzystanie z internatów nie są uregulowane rozporządzeniem. Wzrost kosztów pobytu nie jest bardzo znaczący. Potrzeba przedmiotowej regulacji wynika przede wszystkim z faktu, że subwencja pokrywa ok. połowę kosztów utrzymania dzieci korzystających z internatów. Są to dzieci spoza Gdyni, a więc Miasto dokłada do dzieci nie będących mieszkańcami Gdyni ok. 800 tys. zł. Podwyżka pozwoli na harmonijne podnoszenie kosztów. Szereg zmian w systemie edukacji spowodować może ograniczenie liczby dzieci korzystających z internatów. Jest to przede wszystkim efekt polityki powiatów, które budują u siebie taką strukturę edukacyjną, aby zatrzymać swoje dzieci, a więc przyczyna tkwi nie tylko w sprawach demograficznych.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXII/759/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia opłat za pobyt wychowanków w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania - internatach została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.13


M. Stępa- przedmiotowe porozumienie pozwoli nam na wystąpienie z aplikacją do programu INTERREG IIIA. Jest to program współpracy nadgranicznej mający na celu poprawę stanu Morza Bałtyckiego, co jest poważnym problemem. Ten program wiąże się tylko z opracowaniem dokumentacji, ale dzięki jej powstaniu możliwe będzie skorzystanie z programów strukturalnych. Byłoby poza tym źle, gdybyśmy zawiedli zaufanie, które w nas inne samorządy pokładają.
Reszta informacji jak w zał.


Opinia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXII/760/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zawarcia porozumienia z gminami o współpracy w ramach projektu "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap" zotsała przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.14


Projekt omówił wiceprezydent B. Stasiak: - Jak mówi k.c. każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Jest to dopuszczalne zarówno w stosunku do nieruchomości zabudowanych jak i nie zabudowanych. Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana. Są to działki, które powstały w wyniku podziału geodezyjnego. Zniesienie współwłasności będzie wymagało ustanowienia służebności przejazdu, ale są to już czynności wtórne.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXII/761/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 67 i 67A została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 4.15


B. Stasiak- na posiedzeniach komisji padały pytania dotyczące działek drogowych 1130 i 1136 będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni. Można przewidywać, że z czasem rozwiążemy umowę użytkowania wieczystego. Decyzja o zabudowie została wydana w 79 roku, obiekt oddano do użytku w roku 87. Roszczenia o uregulowanie tych spraw pojawiły się w roku 2001.
Reszta informacji jak w zał.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna


UCHWAŁA NR XXXII/762/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działki gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Jeżynowej 2 została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.16


B. Stasiak- program inwestycyjny dotyczący Gdyni Zachód ogranicza uzyskiwanie gruntów i realizację inwestycji tylko do określonego terenu. Nieruchomość przy ul. Śliskiej sąsiaduje z tym terenem. Nabycie przedmiotowego gruntu jest niezbędne i nieuchronne. Grunt stanowi własność HOSSY. Nabycie gruntu jest potrzebne do realizacji osiedla zwanego "Sokółką III". Negocjacje dotyczące wykupu trwają. Nie chciałbym teraz podawać kwoty, ale odpowiada ona wielkościom uzyskiwanym przy nabywaniu innych gruntów w tym rejonie.


Opinie komisji j.w.


A. Borkowski- od kiedy grupa HOSSA jest właścicielem tego terenu?


B. Stasiak- nie jestem w stanie określić, kiedy to nabycie miało miejsce. Nie zmienia to faktu konieczności kupna. Postaram się zaraz po sesji odpowiedzieć na to pytanie. Wcześniej nie przewidywaliśmy konieczności wykupienia tego gruntu.


A. Borkowski- chodzi mi o wyjaśnienie, czy oni tym nie obracają.


UCHWAŁA NR XXXII/763/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Śliskiej została przyjęta: 21/0/3


Ad 4.17


B. Stasiak- ulica Frezerów to także sięgacze, których nabycie w tym przypadku jest niezbędne, ponieważ obsługują one kilka sąsiednich nieruchomości. Iwestorzy, którzy chcą w głębi budować lub rozbudowywać mogą to zrobić, ale jedynym możliwym kompromisem umożliwiającym im to inwestowanie jest złożenie deklaracji kupna czegoś, co i tak Miasto kupi prędzej czy później. A więc nabywamy grunt pod drogi i uwalniamy ten obszar dla procesów inwestycyjnych.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXII/764/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod ciąg pieszo - jezdny od ul. Frezerów została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.18


Wyjaśniając przyczynę wniesienia przedmiotowego projektu pod obrady przewodniczący Komisji Statutowej M. Łucyk stwierdził, iż na poprzedniej sesji został wpisany zły numer karty.


A. Borkowski- kto zaopiniował pod względem prawnym?


M. Łucyk- opinia nie była błędna, a jedynie numer był nieprawidłowy.


St. Szwabski- nie poprawiamy uchwały z uwagi na jakąś wadę prawną.


A. Borkowski- co nastąpi pewnie później.


UCHWAŁA NR XXXII/765/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/729/05 z 27 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 4.19


Projekt przedstawił radny M. Łucyk - zgodnie z treścią zał.


Opinie komisji:
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Zdrowia- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna


Radna A. Winiarska poinformowała, iż w kwestii nadania imienia Beaty Zakowicz radni otrzymali piękny list mieszkańców uzasadniający wybór imienia.


UCHWAŁA NR XXXII/766/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy placowi w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.20


Projekt zmian do Statutu KZG przedstawił Wiceprezydcnt M. Stępa: - W Komunalnym Związku Gmin trwają prace nad zmianą Statutu. Zgromadzenie związku uchwaliło 14 stycznia 2002 r. zmiany, które następnie uzupełniło o kolejne zmiany uchwalone w styczniu 2003 r., a następnie skierowało ten dokument do zaakceptowania przez sprawujące nadzór w tym zakresie ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji. Niestety, opinia ministerstwa nie jest jeszcze znana, a tymczasem życie wymusiło wprowadzenie jeszcze kilku istotnych zmian, wynikających m. in. z akcesu do związku gminy Wejherowo. Obecność Wejherowa w związku jest bardzo pożądana, bowiem na terenie tej gminy funkcjonuje zakład utylizacji odpadów w Łężycach i chociażby z tego względu należy odzwierciedlić obecność tej gminy w związku. Zmiana tego dotycząca odzwierciedlona jest w punkcie 1. Ponadto aktualne ustawodawstwo inaczej określa zakres działalności związku, czego dotyczy punkt 2. W punkcie 3. przedstawia się procedurę stanowienia prawa lokalnego, jednoznacznie przypisując to do kompetencji Rad Gmin (dotychszasowy zapis w tym zakresie mógł budzić wątpliwości). Z kolei fakt braku Komisji Rewizyjnej w związku, wytknięty przez kolejne kontrole, także wymaga wprowadzenia stosownej zmiany. W punkcie 5. wprowadza się nową regulację co do siły głosów poszczególnych gmin. Do tej pory Gdynia posiadała 6. przedstawicieli, wszystkie pozostałe po 3. przedstawicieli. Tak więc Gdynia była drastycznie niedoreprezentowana. Obecnie Gdynia będzie ich miała 5. Każda pozostała gmina będzie miała po 2. przedstawicieli. To i tak nie zmienia faktu, iż konieczne jest osiąganie w pracy związku konsensusów, niemniej jednak w drastycznych przypadkach dla przegłosowania naszego stanowiska wystarczyć nam będzie mniejsza liczba aliantów, niż do tej pory. To niezbędne minimum zmian pozwoli związkowi na dalsze funkcjonowanie. Zaznaczam, że tylko w przypadku gdy wszystkie rady gmin uchwalą takie uchwały w jednolitym brzmieniu, proces ratyfikacji nowego Statutu będzie mógł być dopełniony i dlatego wnoszę o przegłosowanie projektu bez wprowadzania poprawek i skreśleń.


Opinia Komisji Budżetowej- pozytywna


J. Kalinowska- miałam problem z tym projektem. Mamy poprawki, a nie ma samego Statutu i dlatego przyszłam do urzędu dzisiaj godzinę wcześniej, przed sesją i otrzymałam stosowny monitor. W § 3 Statutu jest zapis: "czas trwania związku jest nieokreślony", natomiast tu zmienia się ten § i jedno z drugim nie koreluje. Mam do tych zmian kilka pytań. Myślę, że Państwo radni chcieliby się zapoznać z uwagami ministerstwa. Dlaczego musiały mieć miejsce aż dwie kontrole RIO, aby wprowadzona została Komisja Rewizyjna? Co rozumieć jeśli chodzi o nast. słowa: "utrzymanie porządku i czystości"? Czy chodzi o monopolizację usług jeśli chodzi np. o wywóz śmieci? Punkty 1 i 2 - zapis jest niezgodny z przepisami ustawy, która mówi, że zadaniem własnym gminy, związku gminnego jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, natomiast budowa ciągów kanalizacji i ich eksploatacja są pochodną tych obowiązków. Może to stanowić jedynie prawo miejscowe.
Radna Kalinowska poprosiła Przewodniczącego RM o wyjaśnienie powyższych wątpliwości.


St. Szwabski- właściwie czuję się zakłopotany, ponieważ nie ja jestem wnioskodawcą. Jest nim Pan Prezydent. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że przedstawiła Pani Statut w wersji zaopiniowanej negatywnie przez ministerstwo, a który przyjęliśmy uchwałą dwa lata temu i on jest nieważny. Nowelizujemy Statut pierwotny, uchwalony bodajże w roku 91 - jest on dostępny w KZG, w internecie. Każdy może mieć do niego wgląd.


J. Kalinowska- wnioskuję, aby zmiany przedstawiane radnym zapisywano wytłuszczonym drukiem w Statucie - abyśmy nie musieli chodzić po pokojach urzędu i być tam mile witanymi albo i nie. Nie pracuję w Urzędzie Miasta Gdyni i nie będę tego szukała w internecie. Materiały powinny być nam dostarczone w komplecie. Jak można w ciemno głosować poprawki?


St. Szwabski- można tylko żałować, że nie zainteresowała się Pani tym wcześniej.


J. Kalinowska- komisja mieszkaniowa tą sprawą nie zajęła się na posiedzeniu.


W. Szczurek- z mojej wiedzy wynika, że nie ma przeszkód, aby poza uchwałami przewidywanymi do zaopiniowania przez komisję, zadać pytanie na temat innych projektów. Porządek sesji jest Państwu doręczany. Zgadzałbym się z tymi uwagami, gdyby to dotyczyło trybu nadzwyczajnego. Jeśli interesujecie się Państwo jakimś zagadnieniem, to proszę o zwracanie się o dostarczenie odpowiednich dokumentów w terminie dającym możliwość uczynienia temu zadość. Te dokumenty są ogólnie dostępne. Gdyby Pani pytania padły na którejś z komisji, dawno by ten materiał doręczono do Pani skrzyneczki w biurze. Nie dajecie sobie Państwo szansy na uzyskanie pomocy.


J. Kalinowska- staram się pracować rzetelnie i czytam wszystkie uchwały. Przyjeżdżam w piątek osobiście po materiały, bo docierają do mnie, do domu dopiero w poniedziałek. Ciekawe, czy ktoś jest w stanie przeczytać do sesji taką stertę materiałów. Nie jestem w stanie w ciągu 3 dni wszystkiego przeczytać. Myślę, że pracuję jak należy.


W. Szczurek- jestem pełen uznania dla Pani pracy. Mówię to z niekłamanym podziwem. Proszę jednak o nieformułowanie tego w formie zarzutu. Dokumentów źródłowych, które są podstawą do przygotowania materiałów na sesję jest tyle, że trzeba by je taczkami wozić. W czasach gdy pełniłem funkcję Przewodniczącego rady wdrożyliśmy procedurę doręczania materiałów do domów, która jest unikatowa w skali kraju, a której celem jest wydłużenie okresu czasu na przeanalizowanie dokumentów. Mam świadomość, że radni są także zajęci pracą zawodową. Być może te terminy czy technikę doręczania materiałów trzeba zmienić. Chciałbym, abyśmy się trzymali pewnych reguł. Mamy w Statucie określone terminy. Nie dziwiłbym się, gdyby Pani radna formułowała to w formie postulatów, ale będę podejmował polemikę, kiedy Pani radna będzie to formułować w kategoriach zarzutów do urzędu. Może porządek obrad jest rzeczywiście wyjątkowo obszerny i zawiera wiele trudnych spraw, ale niestety takie są obowiązki związane z pełnieniem funkcji radnego. Jest 10 dni na przygotowanie się do sesji.W takim trybie pracy można zapytać o wszystkie interesujące nas kwestie.


Andrzej Czaplicki- w tym punkcie nasza dyskusja jest bezproduktywna. Mam doświadczenie pracy w związku, do którego byłem desygnowany z innego samorządu. Przez jakiś czas przewodniczyłem tej instytucji, kiedy tworzono Statut w pierwotnej wersji. Procedury były długotrwałe i rzeczywiście był tam problem reprezentacji i tu trzeba przyznać, że nasze władze broniły interesów naszego Miasta zaciekle. Z punktu widzenia zagadnień formalno - prawnych prawnicy wielu gmin szukali dziury w całym. Jeśli miałbym komuś coś wytknąć, to urzędnikom MSW ich opieszałość i niekompetencję. Tu naprawdę nie ma nic do zarzucenia.


A. Borkowski- należałoby wskazać - może w uzasadnieniu - gdzie należy szukać tego jednolitego tekstu. Ten Statut był blisko 10 raz (u nas na pewno kilka razy) nowelizowany. Wskazano mi w biurze rady jednolity tekst w Monitorze i próbowałem się do niego odnieść. W uzasadnieniu należałoby wyraźnie wskazać drogę dojścia do tego tekstu.


St. Szwabski- co miesiąc składam Państwu krótkie sprawozdanie na temat funkcjonowania związku i roli w nim naszego Miasta, a także z wywiązywania się KZG ze swoich obowiązków, nałożonych na niego przez gminy. Z tych wszystkich sprawozdań wynika, myślę, że ze zwiazkiem generalnie nie ma problemów, że wykonuje swoje zadania w sposób prawidłowy i jeśli są problemy, to zazwyczaj związane z legislacją, a nie z indolencją samego związku. Myślę, że są to sprawy dosyć oczywiste. W ostatnich miesiącach informowałem Państwa o postępie prac nad Statutem i ich zablokowaniu przez ministerstwo, na co nie mamy dużego wpływu, aczkolwiek Zarząd związu podejmował tu działania monitorujące i w końcu wydobył z ministerstwa opinię, tyle że negatywną. Z tego, że jest ona negatywna nie wynika, że złożyliśmy zły dokument. Ktoś tam miał po prostu zły dzień. Zostały zakwestionowane zapisy, które funkcjonują w starym Statucie i konieczność ich zmienienia nie wynikałaby z ustawodawstwa, tylko z widzimisię jakiegoś urzędnika. Związek niemal od początku posiada Komisję Rewizyjną, która funkcjonuje normalnie, tyle że Statut nie miał zapisu o tej komisji, na co zwróciła uwagę RIO. Związek zaproponował wówczas wprowadzenie odpowiedniej zmiany do Statutu, ale jest to sprawa bardzo skomplikowana. Związek musi Statut przygotować, przedyskutować go z gminami członkowskimi i uzyskać aprobatę co najmniej Zarządów tych gmin (niegdyć zarządów, obecnie prezydentów, wójtów czy burmistrzów), musi być uchwalony przez Zgromadzenie związku i w końcu musi być uchwalony przez poszczególne gminy (z czym kiedyś były problemy, bo np. jedna z gmin - sądzę, że celowo - przez dłuższy czas nie podejmowała czynności związanych z jego ratyfikacją).
- Jestem przekonany, że obecna nowelizacja umożliwi włączenie nowej, ważnej gminy do związku i w tym nowym składzie umożliwi związkowi funkcjonowanie. Jestem przekonany, że już niedługo będę mógł Państwu rekomendować Statut, który w sposób pełny będzie regulował funkcjonowanie związku, zgodnie z filozofią zawartą w Statucie zakwestionowanym przez ministerstwo - oświadczył Przewodniczący St. Szwabski.


UCHWAŁA NR XXXII/767/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki" w Gdyni została przyjęta. W skład Rady wchodzi 28 radnych. W głosowaniu udział brały 22 osoby. Większość bezwzględna wynosiła 12 głosów za. Wynik głosowania nad projektem:
20 gł. za/1 gł. przeciw/1 gł. wstrzymujący się.


Ad 4.21


Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak: - Najlepszym komentarzem do tego jest uchwała z lutego 2004 r. Wówczas już plan będący przedmiotem tej uchwały uwzględniał wniosek dotyczący zamiany. Uzasadnienie stanowiło integralną część uchwały, a w nim własnie była mowa o tej zamianie. Obecnie wywiązujemy się z tego postanowienia pozwalającego na uporządkowanie gruntów leżących w bezpośrednim sąsiedztwie z terenami objętymi planami i jednocześnie umożliwiającego pozyskanie niezbędnego kawałka drogi dla realizacji układu drogowego wynikającego z uchwalonego planu.


Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXXII/768/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych, położony przy ul. Kirasjerów została przyjęta jednogłośnie /19/


Ad 4.22


Wiceprezydent Michał Guć - projekt przygotowywany przez Gdyńskie Centrum Innowacji i Park Technologiczny w Kłajpedzie dotyczy zarówno współpracy na rzecz przedsięwzięć gospodarczych jak i wyposażenia części konferencyjnej w halach łukowych, modernizowanych obecnie w ramach programu PHARE 2003. Dzięki temu w mieście zostanie wartość materialna, a także zostanie nawiązana współpraca z Parkiem Naukowo - Techn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Data udostępnienia informacji: 22.06.2005