Sesja nr XXXI z dnia 2005-05-25

1. Otwarcie sesji Rady Miasta,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu XXX Sesji Rady Miasta,

4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1.zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005;

załącznik do uchwały

4.2.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy: Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej;

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

uzasadnienie

4.3.wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej złożonego przez Stanisława Strehlau;

4.4.wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej złożonego przez Krzysztofa Malinowskiego;

4.5.wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej złożonego przez Alicję Frankowską;

4.6.wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej złożonego przez Krzysztofa Kierka;

4.7.wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej złożonego przez Lecha Strehlau;

4.8.wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały nr XXVIII/648/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej złożonego przez Krystynę Kaszubę;

4.9.przyjęcia projektu - "Niepełnosprawny pracownik na otwartym rynku pracy" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006

uzasadnienie

4.10. zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych;

uzasadnienie

autopoprawka

4.11. określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobie ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań z zakresu monitoringu środowiska;

tekst str. 2

uzasadnienie

4.12. zmiany treści uchwały nr XVIII/280/95 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. przejęcia przez Gminę mienia na mocy ustawy o samorządzie gminnym;

4.13. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres do 99 lat, niewydzielonej ułamkowej części gruntu, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Knyszyńskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

uzasadnienie

mapa1

mapa2

4.14. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Gedymina w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

uzasadnienie

mapa1

mapa2

4.15. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej;

mapa

4.16. wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osoby fizycznej;

mapa1

mapa2

4.17. zatwierdzenia zmiany treści Statutu SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. Reja 2 A, oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu SPZOZ OPiTU

statut OPiTU


5. Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.

7. Interpelacje.

8. Informacje.

9. Wolne wnioski.

10. Ustalenie terminu następnej sesji.

11. Zakończenie obrad.

PROTOKÓŁ NR 31/05
RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 25 maja 2005 r.

Porządek obrad:Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Materiały będące przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Pełne brzmienie opinii komisji - patrz biuletyn rady
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.

Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.

Ad 1.

Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.

Wobec braku uwag Przewodniczący RMG uznał porządek obrad za przyjęty.

Ad 3.

Protokół XXX Sesji RMG został przyjęty - uwag nie zgłoszono.

Ad 4.1.

Skarbnik Miasta Gdyni, prof. Krzysztof Szałucki, przedstawił nast. zmiany do budżetu 2005:
- zwiększenie strony dochodowej oraz wydatkowej na kwotę 1 892 668 zł. z 2. tytułów: podjęcia wysiku inwestycyjnego (ul. Żeglarzy 7 i GOSiR) oraz uzyskania kwot pochodzących ze zlikwidowanych środków specjalnych;
- przesunięcie 80 tys. zł. z budowy Muzeum Miasta Gdyni na rzecz budowy windy w SP Nr 10;
- zmiany formalne związane z wejściem w życie rozporządzenia ministerstwa finansów w zakresie nazewnictwa paragrafów i rozdziałów w budżetach całej Polski

Opinie komisji:

Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Sportu- pozytywna

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna

Komisja Oświaty- pozytywna

Komisja Budżetowa- pozytywna


Jolanta Kalinowska- chcę poinformować przy okazji projektu dot. budżetu: spotkanie z osobami niepełnosprawnymi doszło do skutku 5 maja - to takie niechciane. Dyrektor PFRON chce przekazać na rzecz osób niepełnosprawnych w Gdyni 2 mln. zł. i warto się zastanowić, co zrobić, żeby nie trzeba było tych pieniędzy oddawać.

UCHWAŁA NR XXXI/731/2005 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały RMG Nr XXVI/598/04 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005 została przyjęta: 24/0/1

Ad 4.2.

Jak na wstępie poinformował wiceprezydent Marek Stępa, projekt został sporządzony w całości w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z marca 2003 r. - Wcześniej mieliśmy do czynienia z planami uchwalanymi pod rządami innych ustaw. W przedmiocie tego projektu Rada Miasta podjęła decyzję w listopadzie 2003 r. Projekt został przedłożony wszystkim stosownym instytucjom, był również wyłożony do publicznego wglądu. Odbyła się dyskusja. W ustawowym terminie wpłynęło 19 uwag, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta. Dwie z nich uwzględniono w całości, częściowo uwzględniono czternaście uwag, trzy uwagi zostały odrzucone w całości. Projekt został zweryfikowany przez wprowadzenie poprawek, a także został zbadany co do zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu. Plan był też szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji. Generalnie teren objęty planem jest przeznaczony pod funkcję mieszkaniową. Występuje tu dużo terenów zielonych. Główny problem stanowiło tu właściwe rozgraniczenie terenów i zapewnienie powiązań komunikacyjnych. Prosimy o przyjęcie planu z uwzględnieniem autopoprawek (stanowią zał.): w trakcie posiedzeń komisji pojawiły się dwie kwestie, które zostały w autopoprawce sprecyzowane. Nie są to jakieś nowe pomysły, ale uściślenia czy też wzmocnienia użytych w planie stwierdzeń. Chodzi więc o stanowcze wykluczenie możliwości poprowadzenia drogi przez teren rekreacyjny, zaś w drugim przypadku podkreślenie objęcia ochroną grupy drzew łącznie ze starym przydrożnym krzyżem (bardziej stanowcze stwierdzenie).

Opinie komisji:

Komisja Strategii - pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna


Jolanta Kalinowska- wraca dzisiaj temat użytków ekologicznych. Zacytuję na wstępie fragment wypowiedzi Pana Stępy z protokołu, z dnia 25 kwietnia b.r.: "Unikam słów nieparlamentarnych, więc jestem w kłopocie, jak określić wypowiedź Pani radnej sugerującą jakieś przygotowanie terenu po byłym użytku pod zabudowę. Tylko bowiem słowa nieparlamentarne mogłyby tę niegodziwą wypowiedź dosadnie określić. Powtarzam, zdjęcie ochrony ekologicznej nie zmienia faktu, że tereny te pozostaną terenami zielonymi, bez prawa zabudowy". Taka była riposta na moje słowa: "Tam była przewidziana zabudowa. Zaplanowano teren sportowy i budynek o wymiarach 20 m. na 12 m. na 8 m.". Uspokoiła mnie ta riposta, choć powiedziałam prawdę. Dzisiaj wstydzę się - nie za siebie. Złożyliśmy, jako mieszkańcy, sensowne uwagi do wyłożonego planu zagospodarowania. Czy sensownie zostały rozpatrzone? Chyba nie wszystkie. Pomiędzy użytkami ekologicznymi zaplanowano drogi: przedłużenie Migdałowej i Warzywnej, jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu, ścieżkami rowerowymi, obustronnymi chodnikami. To zamierzona dewastacja terenu ochronnego. Ulica Migdałowa dostąpiła "zaszczytu" w rozstrzygnięciu Prezydenta - zmieniono jej kategorię z lokalnej na dojazdową, natomiast karta terenu 63, 64, 65 przeznacza ten teren na ulicę lokalną. Jest więc niezgodność. W rozstrzygnięciu zawężono ją do 10 m. Karta terenu przewiduje 15 m. szerokości. Ulica Warzywna przy posesji nr 20 jest już wydzielona, wg informacji zawartej w rozstrzygnięciu Prezydenta. Sporny odcinek położony jest poza granicami tego opracowania. Niestety, wydzielony jest w planie, który obowiązywał do końca roku 2004. Do projektowanego odcinka drogi przebiegającej tuż przy użytku ekologicznym trzeba będzie przefrunąć lub uchwalić następny plan. Łaskawie jednak zmieniono kategorię drogi - z lokalnej na dojazdową i zwężono do 10 m. Państwo Krużyccy drogę będą mieli 1 m. od okien budynku. Odległość pomiędzy granicami posesji przy ul. Warzywnej 19 i 20 wynosi 11,5 m. Jaka jest szerokość drogi jednozdniowej, z dwoma pasami ruchu, ścieżkami rowerowymi i obustronnymi chodnikami? To pytanie do Pana Prezydenta. Droga prowadzi do terenu 28 i 29 i zabudowy o wysokości 12 m. o 2. kondygnacjach naziemnych oraz jednej kondygnacji w poddaszu użytkowym. Nie ustalono szerokości elewacji frontowej. W poprzednim planie wyłożonym mieszkańcom określono "do 20 m." Obecnie plan również nie ustala powierzchni zabudowy. Było: do 0,20 powierzchni działki. Nie ustala się minimalnej powierzchni działki. Było 2 tys. m. kw. Nie ustala się intensywności zabudowy. Wcześniejsze ustalenia - do 0,25 - były chyba złe? W sąsiedztwie karty terenu nr 29, z drugiej strony obecnego użytku ekologicznego, nazwanego "Torfowy moczar" o powierzchni 1,3 ha, z roślinnością znajdującą się pod ochroną, również zaplanowano zabudowę o gabarytach do 12 m., do 2. kondygnacji naziemnych z jedną kondygnacją w poddaszu użytkowym, w dodatku z masztem telefonii komórkowej na dachu. Budynek będzie się znajdował w odległości 10 m. od Nowowiczlińskiej i 30 m. od granicy użytku ekologicznego. Ciekawym rozwiązaniem jest również zapewnienie dojazdu od ulicy 77 i od ulicy zbiorczej Nowowiczlińskiej, wspólnym dla terenów 28 i 29 do działki 111/59 przez teren 29. Ponadto na terenie 28 i 29 oprócz wydzielonego terenu do zawracania, który nie ma połączenia z drogami dojazdowymi, przejazdowymi i innymi, wydzielono parkingi o minimum 3 miejsca postojowe na 100 m. powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden punkt usługowy oraz minimum jedno miejsce postojowe na 3 zatrudnione osoby. Proszę o wyliczenie miejsc parkingowych dla terenów 28 i 29. To wszystko w myśl uchwały o użytkach ekologicznych, w myśl rozporządzenia wojewody 5/94/1198, w myśl rozporządzenia ministra środowiska z 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin, objętych ochroną, w myśl ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dla przypomnienia zwracam uwagę, że obszar opracowania w całości zawiera się w granicach otuliny Trójmieskiego Parku Krajobrazowego. Wydział ochrony środowiska i rolnictwa w swoich opiniach zaleca rozważenie możliwości odejścia od "czysto technicznych rozwiązań" na rzecz naturalnych przyrodniczych metod: pasaży roślinnych i innych rozwiązań przypominających naturalne, zaprojektowanie systemu przypominającego naturalny układ oczek wodnych powiązanych ze sobą siecią rowów". Nie dróg. Teren 28 i 29 to teren miejski. Może dlatego nie dba się o niego należycie, bo ważniejsza jest tzw. ... może kasa. Bo o tereny prywatne zadbano odpowiednio odpowiadając np. Państwu Załęckim (teren 0,6): "Nie można uwzględnić ograniczenia szerokości korytarza ekologicznego ze względu na jego znaczenie dla utrzymania powiązań ekologicznych w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego". Właścicielom terenu 15 zabrania się powiększania terenu zabudowy: "nie jest możliwe ze względu na sąsiedztwo użytku ekologicznego".

Przewodniczący RM odebrał głos pani Kalinowskiej stwierdzając upływ 5-ciu regulaminowych minut przeznaczonych na wypowiedź w dyskusji.

J. Kalinowska- złożyło protest ponad 300. mieszkańców.

Przewodniczący RM- ma Pani prawo do 5-cio minutowej wypowiedzi.

M. Stępa- Pani Kalinowska wyręczyła mnie w pewnej kwestii - zacytowała dość długą listę osób zgłaszających różne wnioski, które były rozpatrywane. Część z nich została uwzględniona, część nie. Generalnie zasadą było zachowanie tej właściwej proporcji między terenami przeznaczonymi do zabudowy a terenami o wartościach ekologicznych. Prawidłowość w tym względzie została zweryfikowana przez odpowiednie instytucje, w tym lokalny wydział ochrony środowiska jak i przez wojewódzkiego konserwatora ochrony przyrody. Dzisiaj przyjmujemy, że zabezpieczone są w miarę możliwości interesy wszystkich podmiotów. Ograniczenia, które także wszystkich dotyczą, podyktowane są interesem publicznym.

W ramach głosu ad vocem radna J. Kalinowska dokończyła czytanie swojego wystąpienia: - Plan zmieniono dość znacznie. Dlatego zgodnie z zapisem art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu należy ponowić czynności, zgodnie z art. 17 w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian. Rozwiązanie w karcie terenu 28, 29, 37, 47, 46 pogarszają stan środowiska parku. Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody 11/98, § 4 ust. 2 zabrania się na tym terenie lokalizowania i budowy obiektów. Jestem za odrzuceniem planu w tej wersji. Ponadto proszę o przedstawienie uzgodnień z dyrektorem parku - na dzień wczorajszy wiem, że takich uzgodnień nie było - oraz z dyrektorem właściwym do spraw ochrony przyrody urzędu pomorskiego w Gdańsku. Nie otrzymałam odpowiedzi na pytania, które wcześniej zadałam. Jak rozumieć zapis § 3 ust. 1.a (pani Kalinowska zacytowała przywołany przepis - stanowi zał.). Proszę też o odpowiedź: karta terenu 28 i 29 - tam jest duży spadek, a w planie nie ma mowy o oczyszczalni.

M. Stępa- oczywiście byłoby ideałem, gdyby żadne użytki nie były przerywane urządzeniami infrastruktury, ale tak się oczywiście nie da. Bywa i tak, że pas drogi przecina ciąg terenów zielonych, co nie zmienia faktu, że ten ciąg dalej odgrywa przypisaną mu rolę ciągu ekologicznego. Cały szereg przedstawicieli flory i fauny potrafi sobie jednak z przerwaniem ciągu poradzić i - chociaż z pewnymi utrudnieniami - życie biologiczne w tych ciągach funkcjonuje. Nikt ciągów nie będzie przecinał drogą bezmyślnie czy niepotrzebnie, natomiast czasami takie działania są potrzebne. Jeśli chodzi o gospodarkę wodną i kanalizacyjną , to dokonano dla tego obszaru poszukiwań jeśli chodzi o najwłaściwsze rozwiązanie i okazało się, że najwłaściwsza lokalizacja umiejscowiona jest, niestety, poza obszarem tego planu. Wnioski z tych opracowań będą wyciągnięte w trakcie dalszych prac planistycznych, ponieważ tereny, na których ta lokalizacja powinna mieć miejsce, będą także objęte planem.

J. Kalinowska- jaka będzie szerokość drogi jednojezdniowej, gdzie przestrzeń między budynkami wynosi 11,5 m.? Jakie jest rozwiązanie jeśli chodzi o miejsca parkingowe dla terenów 28 i 29 (wyliczenie)?

M. Stępa- nie ma problemu z umieszczeniem takiej drogi w pasie o szerokości 11,5 m. Jeśli przyjmiemy, że jednostronny chodnik będzie również obsługiwał ruch rowerowy, wówczas mamy możliwość zbudowania 6-cio metrowej jezdni i 2-metrowego chodnika po jednej stronie, a 3,5-metrowego ciągu pieszo - rowerowego po drugiej stronie. Jeśli chodzi o wskaźniki parkingowe, to zostały one określone dla wszystkich obszarów jednakowo.

J. Kalinowska- ile to jest? W planie nie określa się dla niektórych obszarów rodzaju zabudowy.

M. Stępa- skoro nie określa się zabudowy, to trudno określić w tej chwili liczbę miejsc. Zależy to od ilości mieszkań w przypadku zabudowy mieszkaniowej i metrażu powierzchni użytkowych, jeśli takie powierzchnie będą dopuszczone. Dla tych obszarów obowiązuje taki sam zapis, jak dla innych.

UCHWAŁA NR XXXI/732/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Łanowej i Warzywnej została przyjęta: 23/3/0

Votum separatum wobec przyjętej uchwały zgłosiła radna Jolanta Kalinowska.

Ad 4.3

Wiceprezydent M. Stępa- 23 lutego b.r. rada podjęła uchałę w spr. planu części dzielnicy Mały Kack- ulice Stryjska i Łużycka. Uchwała została opublikowana 22 kwietnia, a od maja stanowi obowiązujące prawo miejscowe. 6 kwietnia wpłynęło pismo Pana Strehlau, w którym wzywa do usunięcia naruszenia prawa formułując różnego rodzaju zastrzeżenia, które sumują się stwierdzeniem, iż wg jego informacji budynek, którego jest współwłaścicielem był niegdyś przewidziany do rozbiórki, zaś uchwalony plan tego nie przewiduje. Rzeczywiście, ten budynek jest przewidziany do zachowania, ponieważ przebiegającą w pobliżu drogę udało się tak zaprojektować, że jego rozbiórka nie jest konieczna. Tak więc racjonalne działanie Miasta, a więc takie projektowanie drogi, aby jak najmniej budynków burzyć, burzy autora wezwania, który chciałby, aby budynek został zburzony, a on otrzymałby z tego tytułu odszkodowanie.

Opinie komisji:

Komisja Strategii- pozytywna

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna.


Wystąpienie radnej J. Kalinowskiej: - Odniosę się do wszystkich protestów. Zacytuję treść ekspertyzy: "Budynki przy ul. Lotników 62 i 64 są szczególnie wrażliwe na oddziaływanie czynników zewnętrznych takich jak praca termiczna ścian, nawet minimalne ruchy podłoża. Rysy na budynkach, które już są, wymagają obserwacji w celu ustalenia, czy mają one charakter ustabilizowany. Zaleca się wykonanie plomby i obserwację przez 6 miesięcy. Z uwagi na stwierdzenie rysy na ścianach zewnętrznych ogólny stan techniczny budynku należy uznać za nieodpowiedni, jednak nie zagrażający bezpieczeństwu użytkownika. W przypadku decyzji o pozostawieniu tych budynków zaleca się wykonanie ciągów stalowych na ścianach zewnętrznych w poziomie stropowo - pionowym. Plan zagospodarowania obniży obecny standard życia mieszkańców. Budynki stoja w bezpośredniej styczności z Drogą Różową, co wiąże się ze zwiększonym hałasem, zanieczyszczeniami, drganiami kolejowo - samochodowymi".
Funduje się ludziom mur - tzw. getto - w odległości 3,5 m. od płotu działki i ok. 8 m. od okien i frontu budynku. Zaplanowano również drogę przy barierze o szerokości 5, a czasami 3,5 m. Jak mają się zapisy planu do oceny oddziaływania na środowisko, w której jest zapis, że: "zabudowa mieszkaniowa nie będzie znajdowała się w obrębie terenów o szczególnej uciążliwości hałasu". Stanowisko mieszkańców jest zasadne tym bardziej, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gdyni z roku 99 określa stymulowanie w budynkach położonych w strefach uciążliwego hałasu komunikacyjnego, tj. wykorzystywanie lokali mieszkalnych na potrzeby innych funkcji. Mieszkańcy napisali informację i chciałabym zapytać: 14 kwietnia, czyli długo po uchwaleniu planu, mieszkańcom przedstawia się inne plany. Pokazuje im się teraz zatoczkę. Kto tę zatoczkę uchwalił, Panie Prezydencie?

M. Stępa- w zacytowanym dokumencie mówiącym o niedoskonałości budynku padło również stwierdzenie, że stan budynku nie stanowi zagrożenia dla jego mieszkańców, natomiast są oczywiście zalecane prace techniczne, które kondycję budynku poprawią. Jest oczywiste, że koszty w takim przypadku obciążają inwestora drogowego i oczywiście Miasto, które jest w tym przypadku inwestorem, jest gotowe wywiązać się z tego obowiązku. Przypomnę, że toczyły się również działania projektowe związane z IV etapem Drogi Różowej i ci Państwo są również stronami w postępowaniu dotyczącym pozwolenia na budowę trasy. Stąd różne pisma, które do nich trafiają. Uchwalenie planu nie zakończyło wszystkich spraw związanych z budową Drogi Różowej - IV etapu.

J. Kalinowska- Panie Prezydencie. Nie chciałabym tam mieszkać. W uzasadnieniu do projektu jest napisane: "realizacja ewentualnych roszczeń powstałych w związku z jego uchwaleniem może nastąpić na podstawie art. 36 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym". Ciekawe jak można wycenić nieprzespane noce ludzi, którzy nie będą rano wiedzieli, czy obudzą się w łóżku, czy w gruzach?

UCHWAŁA NR XXXI/733/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XXVIII/648/05 RMG z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej, złożonego przez Stanisława Strehlau została przyjęta: 22/3/0

Ad 4.4.

Jak wyjaśniał wiceprezydent M. Stępa, przedmiotowy projekt jest odpowiedzią na wystąpienie współwłaścicielki tej samej nieruchomości, której dotyczył poprzedni punkt. Jest to wystąpienie pełnomocnika Pani Frankowskiej. W wystąpieniu są podnoszone te same kwestie, co w poprzednim przypadku (4.3.). W moim przekonaniu rozwiązania przyjęte w planie jak i projekcie technicznym (zastosowane środki ochrony przed hałasem) pozwolą na dalsze mieszkanie w budynku, którego współwłaścicielem jest Pani Frankowska. Art. 36 ustawy daje właścicielowi prawo do odszkodowania, jeśli wartość jego działki znacząco spadnie w stosunku do wartości przed uchwaleniem planu. Oczywiście wszyscy ci Państwo mają taką możliwość zabiegania o tego rodzaju rekompensatę. Trzeba jednak przypomnieć, że takie odszkodowanie może być wypłacone tylko w przypadku dokonywania obrotu tymi działkami. Właściciele mogą przyjąć różnego rodzaju strategie - mogą nieruchomość sprzedać na inne cele niż mieszkaniowe, a o utraconą wartość mogą wystąpić do Miasta, które jest zobowiązane, na mocy ustawy, do realizacji takiej rekompensaty. Przedmiotowe projekty uchwał nie odbierają takich możliwości.

Opinie komisji j.w.


J. Kalinowska- w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania jest zapis, że należy projektować w sposób zapewniający ochronę interesów osób trzecich, w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy prawo budowlane. W celu potwierdzenia braku uciążliwości otoczenia należy przedstawić pozytywną opinię właściwego inspektora sanitarnego. Czy były wykonywane w tym kierunku jakieś ekspertyzy? Jest też nast. zapis: "dojazd do poszczególnych posesji będzie zapewniony zgodnie z oddzielną dokumentacją dla budynków położonych w odległości 30 m. od krawędzi jezdni. Przewiduje się wykonanie badań wytrzymałościowych". Czy budynek zlokalizowany w odległości 8 m. przeszedł badania wytrzymałościowe?

UCHWAŁA NR XXXI/734/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XXVIII/648/05 RMG z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej, złożonego przez Alicję Frankowską reprezentowaną przez adw. Krzysztofa Malinowskiego została przyjęta: 24/3/0

Ad 4.5.

M. Stępa- jest to kopia poprzedniego wezwania, tyle że w tym przypadku Pani Frankowska robi to osobiście.
Nawiązując do pytania radnej Kalinowskiej o próbę wytrzymałościową (patrz pkt 4.4.) wiceprezydent stwierdził: - Właśnie ekspertyza, którą Pani radna cytowała, zawiera taką ocenę i zalecenia co do poprawy tej wytrzymałości na wypadek budowy drogi.

Opinie komisji j.w.


St. Taube- w pierwszym etapie kiedy sprawa dotyczyła GEAN nie było żadnych problemów. Obecnie dyskutujemy nad istotnym moralnym aspektem przyjęcia planu. Czy były jakieś wyliczenia na wypadek jeśli jednak trzeba będzie wypłacić jakieś odszkodowania? Czy są jakieś wyliczenia? Czy nie będzie estetyczniej, jeśli wzdłuż tej pięknej drogi nie będzie tych starych poskręcanych domów? Czy nie lepiej byłoby zapłacić odszkodowania?

M. Stępa- kiedy uchwalaliśmy przebieg Drogi Różowej przez teren sąsiadujący z GEANEM, nie było problemów. Czyli, że lepiej mieć za sąsiadów inwestycji obiekty typu GEAN niż rozdrobnioną własność polską. Ja co prawda nie ośmieliłbym się z taką tezą wystąpić, ale rzeczywiście - w przypadku prywatnych drobnych właścicieli problemy są. Mali właściciele próbują chwytać wiatr w żagle. Większość z Państwa zna historię wykupu terenów Trasę Kwiatkowskiego. Kiedy rozchodzi się wiadomość o budowie takiej drogi, to mieszkańcy próbują załatwiać przy okazji swoje małe interesiki, zaś Miasto stara się minimalizować wykupy do niezbędnego zakresu. Tak naprawdę mówimy teraz o jednej działce, która ma kilku współwłaścicieli. Płacąc jednemu, musielibyśmy zapłacić wszystkim pozostałym współwłaścicielom i wtedy byłyby to już niemałe pieniądze, a myślę, że rada będzie nas rozliczać także za gospodarność. Chcemy tak przeprowadzić te działania, aby nie rozszerzać - niepotrzebnie - skali wykupów. Spawa dotyczy pasa drogowego o szerokości 1 m. czy 2., a trzeba by kupić działki o głębokości 30 czy 40 m. Wydaje się to nieracjonalne. Projekt techniczny precyzuje rozwiązania, zapewnia komfort akustyczny. Właściwie trzeba było od razu zaprotestować przeciwko stwierdzeniu, że mur tworzy jakieś getto. Myślę, że jest to obraźliwe wobec projektu i obraźliwe dla tych, którzy w getcie mieszkali.

J. Kalinowska- to mieszkańcy mówią o getcie. Jeśli ten budynek i spokój tych ludzi warte są tylko 1,5 mln. zł., to Miasto sprzedając teren działek przy ul. Halickiej uzyska pieniądze. Nie widzę tu problemu.

Prezydent Wojciech Szczurek- chciałbym Panią radną przestrzec przed pewnym stylem myślenia, które - jak zakładam - wynika z dobrych przesłanek, ale który mnie trochę zaniepokoił. Musimy jednak pamiętać, czyj interes reprezentujemy. Mogę oczywiście zrozumieć oczekiwania mieszkańców, mogę zrozumieć, że przy okazji prac planistycznych formułują swoje oczekiwania finansowe. Dla mnie jest to kwota olbrzymia. Istotą kompromisu jest to, że trzeba godzić różne interesy. Nie wszyscy są szczęśliwi. Nie da się pisać planu jako wypadkowej życzeń mieszkańców. Musimy pamiętać, że nie występujemy tutaj w interesie pojedyńczego mieszkańca, tylko reprezentujemy interes Miasta Gdyni. Stąd też zachodzi tu pewna kolizja w Pani wniosku. Sugerowanie, że Miasto powinno wypłacić tak wysoką kwotę w sytuacji, gdy nie musi tego robić, rozmija się - myślę - z tym, czym powinniśmy się kierować na tej sali.

Ad vocem głos zabrał radna J. Kalinowska: - Panie Prezydencie: głupio jest rozmawiać o pieniądzach, gdy chodzi o bezpieczeństwo ludzi, a to bezpieczeństwo musi Pan zagwarantować mieszkańcom Gdyni.

W. Szczurek- przyzwyczailiśmy się już trochę do polemicznego tonu Pani Kalinowskiej, ale czasem warto powściągnąć swoje emocje, bo w sposobie reprezentowania przez Panią tematu utwierdza mnie Pani w przekonaniu, że nie interesem Miasta Pani się kieruje. To mnie trochę niepokoi. Wszelkie ekspertyzy i opinie wskazują, że jest to rozwiązanie dobre i bezpieczne. Bezpieczeństwo to też część naszych wydatków. Jesteśmy miastem, które wydaje w województwie pomorskim najwięcej na Policję - nominalnie i w przeliczeniu na mieszkańca. Łącznie kwota tej dotacji jest niższa od tej kwoty, o której Pani tak lekko mówi - 1mln. zł. lub 1 200 000 zł. To nie są pieniądze, które bierzemy z wielkiego worka bez dna. Gdyby można było, to na pewno lepiej byłoby neutralizować każdy konflikt pojawiający się przy planie, ale my jesteśmy zmuszeni do dokonywania innych wyborów. Wypłacamy odszkodowania w sytuacjach, gdy nie ma wątpliwości, że nie ma innego wyjścia. W każdym innym przypadku uznajemy, że byłby to zbyteczny wydatek. Odwoływanie się do troski o bezpieczeństwo w kontekście tych relacji, o których mówiłem, jest trochę zastanawiające.

UCHWAŁA NR XXXI/735/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XXVIII/648/05 RMG z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej, złożonego przez Alicję Frankowską została przyjęta: 23/3/0

Ad 4.6.

M. Stępa- Pan Kierk skarży się na zbyt niskie - jego zdaniem - usytuowanie drogi w stosunku do jego domu, a także na ograniczenie wielkości jego działki przez zaprojektowaną drogę wewnętrzną 39 kbw, co jest rzeczywiście faktem. Zaprojektowanie tej drogi jest jednak niezbędne dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej tamego terenu, dlatego proponuję oddalenie odwołania.
Wiceprezydent poinformował także, iż skargę - bo tak autor swoje pismo zatytułował - uznano, ze względów formalnych, za wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXI/736/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XXVIII/648/05 RMG z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej, wniesionego przez Krzysztofa Kierka została przyjęta: 21/3/0

Ad 4.7.

Projekt przedstawił wiceprez. M. Stępa - patrz zał (treść analogiczna do treści powyższych wezwań)

Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXI/737/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XXVIII/648/05 RMG z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej, złożonego przez Lecha Strehlau została przyjęta; 20/3/0

Ad 4.8.

Projekt przedstawił wicepr. M. Stępa - zgodnie z treścią zał. - treść wezwania analogiczna do treści powyższych wezwań.

Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXXI/738/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego Uchwały Nr XXVIII/648/05 RMG z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej, złożonego przez Krystynę Kaszubę została przyjęta: 21/3/0

Ad 4.9.

Projekt przedstawił wiceprezydent Bogusław Stasiak: - Konkurs, którego dotyczy projekt, ogłoszony został przez PFRON. Projekt obejmuje gminę Gdynia i mamy do jego realizacji 2. partnerów - Powiatowy Urząd Pracy i Fundację Gospodarczą. Budżet projektu to ok. 120 tys. zł. z czego kwota dofinansowania: 118 tys. zł. Cel niezwykle nośny społecznie i bardzo potrzebny - przystosowanie pracodawcy i pracownika niepełnosprawnego do poruszania się po rynku pracy.

Opinia komisji:

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


J.Kalinowska- nie mamy w materiałach projektu, o którym mowa jest w uzasadnieniu. Nie wiemy, co mamy zatwierdzić.

Adam Borkowski- Panie Przewodniczący! Powinien pan projekt zdjąć z porządku. W § 1 jest wyraźnie napisane, co należy zrobić.

B. Stasiak- cele projektu, jego istota, są omówione w poszczególnych punktach uzasadnienia.

J. Kalinowska- nie znamy projektu. W § 1 mowa jest o przyjęciu projektu. Ten projekt ma tytuł.

A. Borkowski- mamy przyjąć coś, czego nie widzimy? Bardzo proszę, aby Pan Prezydent zareagował prawidłowo. Nie przyjmujmy czegoś, czego nie ma. Projekt to jest projekt. Musi być pokazana część finansowa, zadania, realizatorzy zadań, itd. Apeluję do Pana Przewodniczącego, aby mocą swojego urzędu zdjął ten projekt z porządku.

Przewodniczący St. Szwabski- nie mam takiej mocy. Taką moc ma cała Rada.

B. Stasiak- z uwagi na napięte terminy propozycja zdjęcia jest niewłaściwa. Wnoszę o umożliwienie mi skorzystania ze stosownego punktu regulaminu mówiącego o zmianie porządku i przesunięciu przedmiotowego punktu na koniec porządku obrad. W międzyczasie Powiatowy Urząd Pracy przygotuje stosowny dokument, który następnie zostanie przedłożony.

Powyższy wniosek przyjęto jednogłośnie: 23 gł. za.


Przyp. prot.: dalsza część przedmiotowego punktu zrealizowana została w dalszej części sesji. Dla zachowania przejrzystości protokołu stosowny zapis umieszczony został w przedmiotowym punkcie.

Po przedłożeniu radnym stosownych materiałów wiceprezydent B. Stasiak poinformował iż w drodze autopoprawk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Data udostępnienia informacji: 25.05.2005