Sesja nr XXX z dnia 2005-04-27

PORZĄDEK OBRADXXX SESJI RADY MIASTA GDYNI 27 kwietnia 2005 rokuGODZ. 12.00, s. 105 UM   

1.      Otwarcie sesji Rady Miasta, 

2.      Przyjęcie porządku obrad,

3.      Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Miasta,

4.      Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej,

5.      Projekty uchwał w sprawach:

 

5.1.przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdynia za rok 2004,

5.2.udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2004,

5.3.ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta.

5.4.zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005;

5.5.zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 70.000.000 zł na finansowanie inwestycji miejskich ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym;

5.6.skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie za niezgodne z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustaw;

5.7.wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. aportem w postaci prawa własności nieruchomości;

5.8.opinii do propozycji planu aglomeracji na terenie miasta Gdynia;

5.9.skargi Jacka Tomczaka na uchwałę nr XXVI/602/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni rejon ulic Chwarznieńskiej, Wiczlińskiej i Śliskiej;

5.10.                   skargi Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” na uchwałę nr XXVIII/649/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku;

5.11.                   skargi Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” na uchwałę nr XXVIII/651/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku;

5.12.                   użytków ekologicznych w dzielnicy Dąbrowa;

5.13.                   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szlifierzy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;

5.14.                   wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szlifierzy 3 w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

5.15.                   oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działek gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Dembińskiego;

5.16.                   wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczystej w trybie bezprzetargowym działki gruntu, niebędącej samodzielną działką budowlaną, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Kameliowej;

5.17.                   wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – ul. Wiśniowa;

5.18.                   wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz nabycia na własność budynku i budowli znajdujących się na nieruchomości położonej przy ul. Żeglarzy 7;

5.19.                   wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Morskiej;

5.20.                   wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej 58;

5.21.                   wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Radomskiej 21 na rzecz jej użytkownika wieczystego;

5.22.                   wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jeleniej 14 na rzecz jej użytkownika wieczystego;

5.23.                   wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej 401, w trybie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

5.24.                   zmiany § 1 uchwały nr XXII/478/04 Rady Miasta Gdyni z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Świeckiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego;

5.25.                   wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Witolda 44a na rzecz jej użytkownika wieczystego;

5.26.                   poparcia wystąpienia Rady Miejskiej Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego;

5.27.                   zmiany uchwały nr XXVIII/989/01 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Energetyków 13 a;

5.28.                   przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego;

5.29.                   nadania imienia Gimnazjum Nr 11 w Gdyni, ul. Słowackiego 53;

5.30.                   nadania imienia Gimnazjum Nr 6 w Gdyni w Gdyni, ul. Narcyzowa 6;

5.31.                   nadania imienia VIII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. Narcyzowa 6;

5.32.                   nadania statutu Muzeum Miasta Gdyni;

5.33.                   zwolnienia laureatów trzech pierwszych miejsc w konkursie „Gdyński Biznesplan 2005” z opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy rejestracji działalności gospodarczej;

5.34.                   przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni.

5.35.                   wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szlifierzy, w trybie bezprzetargowym,

  6.      Informacja o działalności Związku Komunalnego.7.      Interpelacje.8.      Informacje.9.      Wolne wnioski.10.  Ustalenie terminu następnej sesji.11.  Zakończenie obrad.   Protokół z sesji Rady Miasta:
PROTOKÓŁ NR 30/05
XXX SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 27 kwietnia 2005 r.


1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XXIX Sesji Rady Miasta,
4. Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej,
5. Projekty uchwał w sprawach:


5.1. przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdynia za rok 2004,
5.2. udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2004,
5.3. ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta.
5.4. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005;
5.5. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 70.000.000 zł na finansowanie inwestycji miejskich ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym;
5.6. skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie za niezgodne z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustaw;
5.7. wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. aportem w postaci prawa własności nieruchomości;
5.8. opinii do propozycji planu aglomeracji na terenie miasta Gdynia;
5.9. skargi Jacka Tomczaka na uchwałę nr XXVI/602/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni rejon ulic Chwarznieńskiej, Wiczlińskiej i Śliskiej;
5.10. skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "Karwiny" na uchwałę nr XXVIII/649/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku;
5.11. skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "Karwiny" na uchwałę nr XXVIII/651/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2005 roku;
5.12. użytków ekologicznych w dzielnicy Dąbrowa;
5.13. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szlifierzy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;
5.14. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szlifierzy 3 w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
5.15. oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działek gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Dembińskiego;
5.16. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczystej w trybie bezprzetargowym działki gruntu, niebędącej samodzielną działką budowlaną, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Kameliowej;
5.17. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Wiśniowa;
5.18. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz nabycia na własność budynku i budowli znajdujących się na nieruchomości położonej przy ul. Żeglarzy 7;
5.19. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Morskiej;
5.20. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej 58;
5.21. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Radomskiej 21 na rzecz jej użytkownika wieczystego;
5.22. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jeleniej 14 na rzecz jej użytkownika wieczystego;
5.23. wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej 401, w trybie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
5.24. zmiany § 1 uchwały nr XXII/478/04 Rady Miasta Gdyni z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Świeckiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
5.25. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Witolda 44a na rzecz jej użytkownika wieczystego;
5.26. poparcia wystąpienia Rady Miejskiej Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego;
5.27. zmiany uchwały nr XXVIII/989/01 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Energetyków 13 a;
5.28. przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego;
5.29. nadania imienia Gimnazjum Nr 11 w Gdyni, ul. Słowackiego 53;
5.30. nadania imienia Gimnazjum Nr 6 w Gdyni w Gdyni, ul. Narcyzowa 6;
5.31. nadania imienia VIII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. Narcyzowa 6;
5.32. nadania statutu Muzeum Miasta Gdyni;
5.33. zwolnienia laureatów trzech pierwszych miejsc w konkursie "Gdyński Biznesplan 2005" z opłat obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni przy rejestracji działalności gospodarczej;
5.34. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni.
5.35. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szlifierzy, w trybie bezprzetargowym,
5.36 - nadania nazw nowym ulicom w Gdyni;
5.37 - wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych - DROGA RÓŻOWA Etap IV oraz uchylenia części Uchwały Nr XXVIII/654/05 RMG z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych - DROGA RÓŻOWA Etap IV
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.


Lista obecności stanowi załącznik.
Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Pełne brzmienie opinii komisji - patrz biuletyn rady stanowiący zał.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.


Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.


Ad 1.
Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.
W związku z porządkiem obrad zgłoszono następujące wnioski:
• Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk, informował: - W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Statutowej, na którym postanowiliśmy wprowadzić pod obrady projekt uchwały dotyczący nadania nazw dwóm ulicom. Dlaczego w trybie nadzwyczajnym? Developer Hossa oddaje mieszkania na Chwarznie i zwrócił się do nas z wnioskiem w bardzo późnym terminie, ale ponieważ nie chcemy, aby mieszkańcy mieli problemy przy odbiorze mieszkań, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie projektu już na tę sesję.


• Radna Jolanta Kalinowska wniosła o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały występującego pod numerem 5.12, a dotyczącego użytków ekologicznych w dzielnicy Dąbrowa, uzasadniając swój wniosek następująco: - 25 kwietnia wystosowałam pismo do Wojewody o ustanowienie strefy ochronnej dla siedmiu użytków, na mocy ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia - Dz. U. nr 92, pozycja 880.


Przewodniczący St. Szwabski poddał pod głosowanie powyższe wnioski:


Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni został przyjęty: 21/0/3 (jako pkt 5.36).


Odnośnie wniosku dot. wykreślenia punktu 5.12 Przewodniczący St.Szwabski stwierdził: - Rozumiem, że jest to kwestia, co do której stanowisko może zająć Pan Prezydent.


Prezydent Wojciech Szczurek- jeśli w trakcie dyskusji pojawią się dodatkowe informacje, to podczas dyskusji nad projektem rozważymy wniosek Pani radnej - jeśli będzie to uzasadnione.


W związku ze stanowiskiem Prezydenta, tj. niewyrażeniem zgody na wykreślenie z porządku projektu, radny St. Szwabski nie poddał wniosku pod głosowanie.


W przedmiocie projektu nr 5.12 radna J. Kalinowska poprosiła o wyrażenie zgody na dostarczenie radnym materiału przygotowanego przez mieszkańców (zdjęcia użytków z opisem i komentarzem).


Przewodniczący rady nie wyraził sprzeciwu wobec propozycji radnej J. Kalinowskiej - materiały zostały wręczone obecnym na sesji radnym.


Porządek obrad poszerzony o dwa projekty (w tym jeden wprowadzony aneksem - patrz pkt 5.37 przyjętego porządku) - został przyjęty jednogłośnie: 22 gł. za.


Radna Kazimiera Cegłowska zwróciła się do Przewodniczącego RM z wnioskiem o uczczenie minutą ciszy pamięci papieża Jana Pawła II.


Stanisław Szwabski- w okresie pomiędzy poprzednią sesją a dniem dzisiejszym Polacy przeżywali bardzo trudne, smutne, ale i wzniosłe dni związane ze śmiercią wielkiego człowieka, Polaka, Jana Pawła II, Karola Wojtyły.


Radni RMG uczcili minutą ciszy pamięć Jana Pawła II.


Ad 3.
Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół XXIX Sesji RMG za przyjęty.


Ad 4.
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Jacek Milewski- po raz kolejny zdaję sprawozdanie z pracy komisji w okresie rozliczeniowym. Spotkaliśmy się 15 razy celem dokonania oceny wykonania budżetu. Praktycznie w każdym miesiącu ubiegłego roku oraz tuż przed przygotowaniem ostatecznej treści wniosku absolutoryjnego spotykaliśmy się z wiceprezydentami i naczelnikami poszczególnych wydziałów. Muszę stwierdzić, że materiały, które przygotowują służby odpowiedzialne za realizację budżetu są coraz doskonalsze. Ich czytelność i przejrzystość dotyczy praktycznie każdego tysiąca złotych. Żadnych problemów z oceną nie miała RIO, zarówno jeśli chodzi o sprawozdanie Prezydenta, jak i wnioski zawarte w naszej opinii. W obu przypadkach są to wnioski pozytywne. Nie będę czytał uzasadnienia, które jest elementem projektu 5.1. i każdy z Państwa mógł się z nim zapoznać. Komisja Rewizyjna zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie, nast. stosunkiem głosów: 4/0/1. Proszę Wysoką Radę o przyjęcie sprawozdania.


Przewodniczący St. Szwabski zaproponował połączenie dyskusji nad trzema wiążącymi się tematycznie projektami występującymi pod numerami 5.1., 5.2. i 5.3. Przewodniczący podkreślił, iż zarówno sprawozdanie jak i wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta są zaopiniowane przez RIO pozytywnie.


Opinie komisji:
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii) - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia) - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Statutowa- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna


DEBATA:


Wystąpienie radnej Jolanty Kalinowskiej - poniższy tekst wystąpienia (odczytany przez radną) jest zgodny z treścią załącznika:
- Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Goście.
Otrzymaliśmy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok wraz z pozytywną opinią RIO oraz Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna w swojej opinii napisała, że Prezydent wykazał się starannością w uzyskaniu dochodów, że przejmuje część majątku stoczniowego, że zakupi obligacje Stoczni Gdynia w rozliczeniu za długi w podatku od nieruchomości wynoszące ok. 33 mln. zł. Komisja pochwaliła za świadomą politykę, która nie dąży do zbywania majątku po zaniżonych cenach w stosunku do rynkowych osiągając tym samym dochody z majątku niższe o 14.528.929 zł. od osiągniętych w 2003 r.
Dochody budżetu miasta wyniosły 509.993.807 zł. były o 4,6 mln. niższe od planowanych, jednak wyższe o 47.935.599 zł. od dochodów 2003 r. Subwencja ogólna była niższa o 19.959.061 zł. od otrzymanej w 2003 r. Dotacje były wyższe o 1.074.268 zł. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa to kwota 61.862.082 zł. wyższa niż w 2003 r.
Zmiany wprowadzone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku mające zachęcić do pobudzenia rozwoju gospodarczego na swoim terenie okazała się korzystną dla Gdyni.
Przedstawiona tabela na str. 9 ukazująca wykonanie i strukturę dochodów w latach 2002 - 2004 jest błędna. Należy ją poprawić.
Wykonanie planu w 95,9 % po comiesięcznych poprawkach spowodowało i tak niewykorzysatnie środków w kwocie 21.770.763 zł., głównie w działach transport i łączność: 2.732.731 zł. - głównie na drogi publiczne. Komisja Rewizyjna tłumaczy to nasyceniem rynku zleceń na roboty drogowe. Firmy specjalistyczne nie przystąpiły do niektórych robót. Wracają lepsze czasy????
Gospodarka mieszkaniowa: 3.566.133 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 2.086.453 zł.
Oswiata i edukacyjna opieka wychowawcza: 1.779.316 zł.
Kultura fizyczna i sport: 1.309.282 zł. - zauważyć należy jednak, że "Młodzieżowe Żeglarskie Mistrzostwa Świata" w 2004 r. zostały uznane za imprezę roku, Koszt poniesiony przez GOSiR to 357.139 zł. 300.000 zł. przeznaczono z rezerwy ogólnej oraz 90.000 zł. z grudnia 2003 r. dla Stowarzyszenia pana Wieczorka.
Ochrona Zdrowia: 1.062.321 zł. - niepokojące jest niewykorzystanie środków na badania profilaktyczne wśród dzieci.
Pomoc społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej 3.568.893 zł. - tu prym wiodą dodatki mieszkaniowe 2.486.550 zł. wydano o 790.434 zł. mniej niż w 2003 r.
Program aktywizacji osób starszych wykonano tylko w 13 %, programy w zakresie polityki społecznej dotyczące osób niepełnosprawnych wykonano tylko w 76,5 %.
Domy Pomocy Społecznej środki wykorzystały w 88,9 % - tłumaczy się to zmianami w przepisach dotyczących pomocy społecznej w zakresie finansowania pobytu osób co spowodowało brak możliwości umieszczenia nowych osób. Pamiętamy, że opozycja domagała się wprowadzenia w życie zapisów Ustawy o pomocy społecznej. Opieszałość osób odpowiedzialnych za politykę społeczną doprowadziła, że poza Gdynią w Domach Pomocy Społecznej umieszczono tylko 10 osób, nie wydatkowano na ten cel 81,9 % środków.
Komisja Rewizyjna zapoznała się ze szczegółowym sprawozdaniem dyrektora MOPS uznając i doceniając oszczędność i gospodarność. Dyrektor MOPS spełniła swój ustawowy obowiązek dlaczego jednak Rada Miasta nie otrzymała sprawozdania z działalności oraz nie została zapoznana z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej - zgodnie z art. 112 ust. 12, uniemożliwiając tym samym wykonanie art. 112 ust. 13 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
Nie wykorzystano środków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wykonano w 88,3 %. Może dlatego, że od 2000 r. nie są realizowane zapisy uchwały RMG Nr XV/545/2000 z dnia 26.01.2000 r., która zobowiązuje Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do składania rocznego sprawozdania z realizacji gminnego programu.
Przypomnieć należy, że do zadań gminy należy opracowanie i realizację gminnej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, narkomanii, budownictwa socjalnego, edukacji publicznej, wspierania osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania bezrobociu zgodnie z art. 20 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z 2003 r. Do dnia dzisiejszego nie sporządzono też lokalnej diagnozy nt. przemocy, dzięki której będzie wiadomo czy i jaka placówka jest potrzebna.
Polityka społeczna niestety w Gdyni kuleje, miejmy nadzieję, że końcówka kadencji zostanie poświęcona właśnie na rozwiązanie tych bardziej przyziemnych spraw.
Panie Prezydencie widzimy i doceniamy Pana pracę, nie wykonanie planu w żadnym dziale nie jest tylko Pana zasługą, jest to uzależnione od współpracowników a współpracownicy bywają różni. .
Przedstawiając powyższe nie możemy pozytywnie ocenić wykonania budżetu za 2004 r.


Marcin Wołek- podobnie jak moja zacna przedmówczyni zdecydowanie przyłączam się do pochwał, tyle że z trochę inną pointą. W imieniu klubu radnych "Samorządności" rekomenduję przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu w roku 2004.
Po pierwsze - bardziej niż zadawalające wykonanie dochodów, bo o ponad 99 %, co umożliwia prowadzenie prorozwojowej polityki w odniesieniu do najważniejszych obszarów funkcjonowania Miasta. Przyznanie jednostkom samorządu terytorialnego większego udziału w podatkach stanowiących dochód Skarbu Państwa to krok w dobrym kierunku.
Drugim czynnikiem zasługującym na niezwykle pozytywną opinię to bardzo niski poziom zadłużenia Miasta jak na tak inwestującą gminę - zaledwie 23,4 % w stosunku do dochodów. Pozostał jeszcze bardzo duży zakres do ewentualnego zadłużenia (do poziomu ustawowego: 60 %).
Po trzecie - bardzo dobre wykonanie pobierania podatków i opłat. Świadczy to o sprawności władz Miasta. Jednocześnie zwraca uwagę pozytywny stosunek Miasta do sektora stoczniowego, który wciąż ma istotny wpływ na rynek pracy Gdyni, Trójmiasta, Pomorza, a w kontekście kooperacji można mówić nawet o zasięgu ogólnokrajowym.
Należy też zwrócić uwagę na niedoszacowanie subwencji oświatowej. Ok. 40 % wydatków w tej dziedzinie pokrywamy z dochodów nie stanowiących części subwencji. Kapitał wykształcenia zawsze miał w Gdyni priorytet, bo ludzie to u nas najważniejsze aktywa. W wydatkach dominowała oświata, na drugim miejscu była opieka społeczna. Świadczy to o tym, że Miasto dba o inwestycje, ale i wspiera oraz pomaga osobom w trudnej sytuacji.
Weszliśmy do UE z nadzieją dofinansowania wielu obszarów działalności Miasta. Wiemy, że z najwyższego budynku ministerialnego morza i Gdyni nie widać. Czasem mam wrażenie, że sprawa naszej gospodarki morskiej znajduje większe zrozumienie w Brukseli niż w Warszawie, ale dobry budżet, jego dobre wykonanie w roku 2004 to solidny fundament pod rok bieżący i lata następne. Rok 2005 można już nazwać rokiem europejskim, chociażby w zakresie dofinansowywania Trasy Kwiatkowskiego. To dobry prognostyk, szczególnie że Trójmiasto wytworzyło ponad połowę produktu brutto Pomorza. Można więc śmiało powiedzieć: Pomorze Trójmiastem stoi, a Trójmiasto Gdynią.
Rekomenduję przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu.


J. Milewski- wyjaśniam, że Komisja Rewizyjna na wszystkich posiedzeniach wsłuchiwała się w wyjaśnienia dot. przyczyn podejmowania decyzji wpływających na wykonanie budżetu. Na tak dobre wykonanie budżetu wpływa to, że Prezydent poprzez swoje służby szybko reaguje na zmieniające się warunki. Ma to też związek z wejściem Polski do UE, co jest w naszym budżecie wyraźnie odzwierciedlone.
Chcę też zwrócić uwagę, że nasza opinia jest w swojej formie skorelowana ze strukturą sprawozdania z realizacji budżetu.


UCHWAŁA NR XXX/694/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gdynia za rok 2004 została przyjęta: 23/0/3.


Ad 5.2.
Opinie wszystkich komisji są pozytywne - szczegółowe brzmienie jak w biuletynie stanowiącym zał.


DEBATA:


Adam Borkowski- przystępując do rozważania problemu udzielenia absolutorium Prezydentowi skupiliśmy się, jako lewica, na następujących zagadnieniach: zwróciliśmy uwagę na Zarządzenie Pana Prezydenta z 6 kwietnia 2004 r. , które jest wyrażeniem zgody na złożenie przez gminę Gdynia wniosków do programów europejskich o środki na realizację III etapu Trasy Kwiatkowskiego (dalej: TK) i rozbudowę ulicy Janka Wiśniewskiego. Chodzi o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pan Prezydent zwrócił się do rządu o wprowadzenie tych inwestycji do Narodowego Planu i o dofinansowanie do Brukseli. Znaczy to, że Pan Prezydent potrafi "dogadać się" i wykorzystać możliwości rządu lewicowego. W przeszłości nie było z tym tak łatwo.
Wrócę na chwilę do historii. W roku 97 rząd Cimoszewicza wpisał TK do planu społeczno - gospodarczego państwa. Zabiegała o to także ś.p. Pani Cegielska. Zostało to wpisane. W roku 98 władzę przejęła AWS i wówczas minister Syryjczyk wykreślił TK z tego planu. Dopiero w roku 2004 posłowie wszystkich opcji naszego województwa, Pan Prezydent i rząd lewicowy spowodowali ponowne wpisanie tych inwestycji do narodowego planu.
Po raz pierwszy w historii naszego samorządu lewica będzie głosowała za udzieleniem Panu Prezydentowi absolutorium m. in. za umiejętność stanięcia ponad podziałami, dobrą współpracę z rządem RP, z lewicą i parlamentarzystami wszystkich opcji, a także za dobrą współpracę z zarządem portu w Gdyni. Jest to więc historyczna chwila - odchodzimy od polityki, szanujemy za umiejętność poruszania się w tym skomplikowanym świecie. Gratuluję, Panie Prezydencie.


UCHWAŁA NR XXX/695/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni absolutorium z wykonania budżetu w roku 2004 została przyjęta jednogłośnie /27/.


Prezydent Wojciech Szczurek- serdecznie dziękuję za wyrazy uznania dla naszej ciężkiej pracy. Staraliśmy się budżet i wszystkie zadania z nim związane realizować maksymalnie dobrze, z maksymalnym wykorzystaniem naszego doświadczenia. Dziękuję serdecznie Panu Skarbnikowi Miasta za przygotowanie dokumentów, które były podstawą oceny. Serdecznie dziękuję wszystkim moim współpracownikom - wszystkim wiceprezydentom: Pani Wiceprezydent Ewie Łowkiel, Panu Wiceprezydentowi Markowi Stępie, Wiceprezydentom Bogusławowi Stasiakowi i Michałowi Guć, bo myślę, że w tym dzisiejszym absolutorium zawarta jest też ocena ich ciężkiej pracy. Ostatnim sukcesem, który najbardziej nas ucieszył jest TK i jest to efekt pracy całego zespołu. Każdy miał swój wielki i istotny wkład w realizację tego przedsięwzięcia. Za to jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Dziękuję radzie za twórczą dyskusję, za debaty w komisjach, czasem i spory, które - mam nadzieję - prowadzą do konstruktywnych wniosków.
Jest problem największego pracodawcy - stoczni. Zrobimy tu wszystko, aby wesprzeć procesy restrukturyzacyjne tego podmiotu.
Pan radny Borkowski przedstawił pokrótce historię TK, ale umknęła mu jedna data - koniec roku 98 i zakończenie odcinka TK do ul. Morskiej. Moje doświadczenie jest nieco inne. Ja nie widziałbym współpracy samorządu Gdyni z politykami warszawskimi w barwach politycznych. Moje doświadczenia są różne z różnymi ludźmi, mniej lub bardziej rozumnymi, bardziej lub mniej rozumiejącymi problemy Pomorza. I gdybym miał sprawiedliwie obdzielać, to i w jednym i drugim obozie jest tych ludzi tyle samo. Chodzi przecież o to, abyśmy pracowali dla dobra naszego miasta.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za ten historyczny rzeczywiście wynik głosowania.


Ad 5.3.
Przewodniczący St. Szwabski- przedmiotowy projekt wniosła do porządku Komisja Budżetowa. Rada jest jedynym organem, kompetentnym do ustalania wysokości zarobków Prezydenta, w tym dodatku specjalnego, który zawsze jest ustalany na okres jednego roku. W tym roku proponujemy podwyżkę pensji zasadniczej zgodnie z tabelą zaszeregowania, tj. o ok. 3 %. W ślad za tą podwyżką wzrasta również wysokość dodatków: służbowego i specjalnego oraz stażowego. Pan Prezydent nie przepracował jeszcze pełnych 20. lat. Łączenie wzrost wynosi 313.50 zł. Wnoszę o uchwalenie nowej stawki wynagrodzenia dla Pana Prezydenta.


Opinie komisji:
Komisja Budżetowa- pozytywna
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Statutowa- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna


Stanisław Taube- radni SLD poprą projekt uchwały. Szkoda tylko, że o 3 %, ale na więcej ustawa nie pozwala. Uzasadnienie dla naszego stanowiska jest takie jak w przypadku punktu 5.2.


Andrzej Bień- w tego typu projektach środki przeznacza się dla autora projektu, ale faktycznie to Gdynia uzyskała niezwykłą wartość. Mam nadzieję, że za dwa lata wszyscy to zobaczymy w rzeczywistości.


UCHWAŁA NR XXX/696/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta została przyjęta jednogłośnie /27/.


Ad 5.4.
Skarbnik Miasta Krzysztof Szałucki- tradycyjnie w pierwszym kwartale spływają do Miasta plany budżetowe PRFON i GFRON. Spowodowało to konieczność zwiększenia wydatków i dochodów. Nastąpiły też zmiany w planach jednostek Miasta.
Równocześnie, na mocy decyzji zewnętrznych, zwiększa się przychody.
Powyższe zmiany nie budzą specjalnych kontrowersji.
- Równocześnie - informował dalej pan Szałucki - Pan Prezydent wniósł autopoprawkę do § 17 uchwały budżetowej, która jest wynikiem podjęcia przez Miasto Gdynię prac realizacyjnych związanych z inwestycjami drogowymi, o których mówił Pan Borkowski. Jak Państwo wiecie, Europejski Fundusz Regionalny przyjął pozytywnie program tych 2. inwestycji, tj. TK i ul. Janka Wiśniewskiego. Tenże fundusz zażądał jednak od Gdyni zabezpieczenia o charakterze dokumentacyjnym, co z kolei spowodowało konieczność rozpatrzenia instrumentów zabezpieczenia pod kątem opłacalności dla Miasta. Spośród 5. różnych instrumentów najtańszy okazał się weksel własny, lecz skorzystanie z niego wymaga Państwa zgody na zaciągnięcie wieloletnich zobowiązań w kontekście tego weksla, jak również innych niezbędnych nakładów. Stąd w uchwale budżetowej 2005, w § 17 prosimy uprzejmie o zezwolenie na zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 500 mln. zł. Jest to kwota bardzo wysoka i oczywiście nie należy jej czytać w kontekście jednego roku budżetowego, ale wielu lat. Jest to posunięcie niezbędne, aby instrument w postaci weksla mógł być wykorzystany. Kwota, którą trzeba potwierdzić wynosi 200 mln. zł. Reszta to kredyty niezbędne do realizacji tych inwestycji.
Skupiając się na kwestii wzmiankowanej już autopoprawki Skarbnik inofrmował: - Część Państwa rozpatrywała inną autopoprawkę, którą zgłoszono w trakcie poszukiwania najtańszego instrumentu. Wydawało się, że będzie to poręczenie z mocy k.c. Okazało się to jednak błędną drogą i wybraliśmy weksel stąd i zmiana treści autopoprawki.


Opinie komisji:
Komisja Budżetowa - pozytywna (z uwzględnieniem aktualnej autopoprawki)
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Zdrowia- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna


J. Kalinowska- nie zapoznałam się z nową autopoprawką. Chciałabym ją przeczytać. Odniosę się do czegoś innego: dziękuję za zmianę załącznika nr 8. Mam jednak pytanie odnoszące się do 10 tys. zł., które przeznacza się na sporządzenie instrukcji dla najemców w halach łukowych. Jest to chyba najdroższa instrukcja, o jakiej słyszałam.


J. Milewski- na posiedzeniach kilku komisji najnowsza autopoprawka była prezentowana. Jest to najtańsza forma poręczenia takich pieniędzy i stąd taka formuła, a nie inna. Suma wydaje się przerażająca, ale załatwia dwie duże sprawy w naszym regionie, stąd rekomenduję Państwu to rozwiązanie najgoręcej jak można.


J. Kalinowska- czy ta autopoprawka nie wymaga opinii RIO?


K. Szałucki- opinia RIO nie jest potrzebna, ponieważ nie jest to zaciągnięcie nowych zobowiązań, lecz takich, które są zapisywane rokrocznie w każdym budżecie. Innymi słowy te środki są wpisane, tyle że Pan Prezydent nie może z nich korzystać w formie wekslowej. Jest to realizacja polityki inwestycyjnej Miasta.


W kwestii instrukcji dla hali łukowej (patrz wyżej: pytanie radnej Kalinowskiej) głos zabrał wiceprezydent Michał Guć: - Jest to dokument przygotowywany przez menadżera projektu, czyli firmę nadzorującą całość inwestycji - adaptację hal łukowych. Jest to inwestycja finansowana z funduszu PHARE. Wartość tej inwestycji to prawie 4 mln. EURO. Inwestycja zakończy się w połowie roku i Miasto uzyska prawie 10 tys. m kw. powierzchni biurowej. Trzeba więc przygotować instrukcję, która nie jest jednostronicową ulotką. Jest to duży dokument, którego przygotowanie mniej więcej tyle kosztuje.


J. Kalinowska- to mnie nie przekonuje.


UCHWAŁA NR XXX/697/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały RMG Nr XXVI/598/04 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005 została przyjęta: 20/0/2


Ad 5.5
Wniesienie projektu pod obrady uzasadniał Skarbnik Miasta Gdyni, prof. Krzysztof Szałucki: - Sprawa, o której będziemy mówić, dotyczy płynności pieniężnej Miasta w drugim półroczu 2005 roku. Prośba Pana Prezydenta jest następująca: wpisanie w uchwale mówiącej o możliwości zaciągnięcia kredytu słowa: "do" (do 70 mln. zł.). I to jest istota zagadnienia. Może bowiem być tak, że w wyniku rozpoczęcia realizacji inwestycji miejskich zabraknie nam w końcu 2005 r. trochę pieniędzy dla pełnej obsługi budżetu (oczywiście mam tu na myśli tylko kwestię płynności). Konieczność zabezpieczenia się na taką - ewentualną oczywiście - okoliczność, wymaga ogłoszenia przetargu już obecnie, aby móc to w październiku, czy listopadzie b.r. wykorzystać. Nie można już teraz określić, w jakim stopniu konieczne będzie korzystanie z tego kredytu i czy w ogóle będzie to konieczne. Jeśli dochody Miasta utrzymają się na dotychczasowym poziomie, nie będzie potrzeby korzystania z kredytu. Nie możemy jednak nie zabezpieczyć się na wypadek niesprzyjających okoliczności.
Pan Szałucki jeszcze raz podkreślił: - Proszę o traktowanie sprawy tego kredytu jako możliwości, a nie konieczności.


Autopoprawka: w § 1 projektu w miejsce słów "w kwocie" wpisanie słów: "do kwoty".


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska- pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXX/698/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie do 70.000.000 zł. na finansowanie inwestycji miejskich, ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym została przyjęta jednogłośnie: 22 gł. za.


Ad 5.6


Wiceprezydent B. Stasiak- gdy w 90. roku 27 maja pojawił się na scenie społeczno - politycznej samorząd terytorialny, jednym z elementów składających się na początki jego funkcjonowania było przekazywanie uprawnień i obowiązków, a w ślad za tymi ostatnimi narzędzi do ich realizacji. 94 rok to pakiet istotnych ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o gospodarce mieszkaniowej, w tym ustawa o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych. Obecnie na dodatki składają się środki wydawane z budżetu miasta, a rekompensata z budżetu centralnego wygląda różnie pod względem czasowym. Pojawiła się też w owym czasie ustawa o własności lokali wyodrębniająca wspólnoty mieszkaniowe. Ustawa o popieraniu niektórych form budownictwa mieszkaniowego umożliwiła rozwinięcie się, z sukcesem, takich form budownictwa jak TBS. I wreszcie ustawa o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie w roku 98. System i pewna równowaga pomiędzy rynkowym i społecznym charakterem mieszkań utrzymywana była praktycznie do 2001 roku. Ukształtowały się pojęcia mieszkania komunalnego, TBS-owskiego i socjalnego. W roku 2001 weszła w życie ustawa o ochronie lokatorów i zasobie mieszkaniowym, która spowodowała dużą zawieruchę, ale skarżenie się do Trybunału Kostytucyjnego wydawało się przed laty fikcją. Nie wydawało się, żeby proces legislacyjny mógł być błędny, niechlujny czy żeby przyświecały mu złe intencje. Jednak czas zweryfikował wreszcie przeświadczenie, że akty prawne w Polsce są budowane zawsze prawidłowo i z zabezpieczeniem interesów wszystkich stron. 15 marca TK podjął decyzję dotyczącą k.c., która wskazuje, że nie można przekazywać obowiązku zajmowania się niechcianymi nieruchomościami bez konsekwencji. Uchylone zostały przepisy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego oraz cały szereg innych aktów.
Obok tych zasadniczych ustaw istnieją ustawy branżowe, które jeszcze bardziej psują polskie prawo nakładając określone obowiązki na pewne sektory. Do nich należy tzw. ustawa kolejowa i wreszcie ustawy realizacyjne mówiące, jak należy te działania realizować. Skarga do TK dotyczy 3. ustaw: o ochronie lokatorów, ustaw dot. PKP i k.p.c. Nie może być tak, że na gminy nakładane są obowiązki, a zapomina się o zasadzie pomocniczości. Ustawa nakłada na gminy obowiązek dostarczenia lokali socjalnych, jeśli są wyroki eksmisyjne i na dodatek to gminy ponoszą skutki zwłoki w dostarczaniu tych lokali w postaci płacenia odszkodowań na rzecz zniecierpliwionych właścicieli. Decyzje sądu nakładają na gminy obowiązek wybudowania budynków z lokalami socjalnymi i dodatkowo gmina ponosi koszty za okres czekania na przeprowadzkę. Nie można więc zgodzić się z zapisem, który mówi, że gmina może zabiegać o wsparcie finansowe w budownictwie. Program przygotowany przez ministerstwo infrastruktury polegający na budowie różnego rodzaju schronisk i na wspieraniu budownictwa socjalnego to kwota rzędu 30 mln. zł. w ubiegłym roku i 20 mln. zł. w roku bieżącym (gdy sam kapitał spółki TBS wynosi 33 mln. zł.). Oznacza to, że żądamy tym wnioskiem do TK, aby wszystkie gminy miały prawo do udziału w dochodach publicznych celem realizacji tych wszystkich przedsięwzięć .
Sprawa przepisów branżowych: przepisy k.c. powodowały wówczas, że np. spółdzielnia mogła przekazać grunt Miastu, ale cóż to powoduje po stronie gminy? Gmina musiała przejmować te nieruchomości, bo to był jej obowiązek. TK wystawił ocenę negatywną temu przepisowi. Dzisiaj ustawa kolejowa nakłada obowiązek przejmowania majątku PKP. Przejęcie zasobu mieszkaniowego sprawi, że nie tylko będziemy szczęśliwym właścicielem, ale jeszcze przejmiemy uprawnienia wierzyciela zadłużenia. Jakże to jednak pozorne uprawnienie, skoro poprzedni właściciel przez lata nie dawał sobie rady z takim zadłużeniem.
I wreszcie trzecia rzecz: przepisy tworzą sytuację patologiczną, w której egzekutor ma możliwość wykonywania czynności eksmisyjnych pod warunkiem, że wskaże miejsce przeprowadzki. Podkreślam z całą mocą, że i naszym zdaniem mieszkania socjalne są niezbędne, ale nie może być tak, że Prezydent, urzędnicy, radni spotykali się z rozpaczą nieszczęśliwych ludzi, którym nie można pomóc, ponieważ przepisy zmuszają nas do uznania za priorytetowe sprawy osób podlegających wyrokom eksmisyjnym. Ta skarga ma przywrócić odpowiednie proporcje. Być może u schyłku kadencji tego parlamentu trudno oczekiwać, aby zapadły jakieś decyzje, ale wydaje się, że ten wniosek jest dobrym krokiem w kierunku zbudowania właściwego systemu realizacji mieszkań socjalnych, które są w tej chwili tematem zapomnianym i jakby "zamiecionym pod drzwi" przez ustawodawcę.


Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Samorządności- pozytywna


Wystąpienie radnej J. Kalinowskiej: - Czy zrobiliśmy wszystko, aby pomóc ludziom? Wielu mieszkańców z zasobu komunalnego ma duże problemy z uiszczaniem comiesięcznych opłat za lokale mieszkaniowe. Niektórzy mieszkańcy mają ogromne zadłużenie wobec Miasta. Udziala się im pomocy poprzez dodatki mieszkaniowe lub wielokrotne rozkładanie zadłużenia na raty, co nie powoduje zlikwidowania powstałych zaległości. Uważam, że w takiej sytuacji zamiana lokali dokonywana pomiędzy głównymi najemcami daje szansę na rozwiązanie indywidualnych problemów mieszkaniowych. Zamiany są jednym z elementów dostosowywania warunków mieszkaniowych do możliwości ekonomicznych gospodarstw domowych. Pozwoli to również uniknąć przymusowych eksmisji. Czy są realizowane wnioski mieszkańców o dokonanie zamiany? Czy urząd podejmuje próby pozyskania kontrahentów, aby pomóc najemcom, którzy nie posiadają osób chętnych na zamianę? Czy urząd podejmuje działania związane z zamianą zadłużonych mieszkań komunalnych, spółdzielczych czy zakładowych? Uważam, że należy unormować sprawę zamiany mieszkań między głównymi najemcami, którzy chcą zamienić swoje zadłużone mieszkanie na mniejsze, jak również dla tych, którzy chcą w wyniku zamiany pokryć zaległości w opłatach. Aby dogłębnie rozpoznać problem i pomóc ludziom, należałoby zorganizować spotkania na tzw. szczycie z prezesami spółdzielni mieszkaniowych, z zarządcami mieszkań zakładowych, ze zrzeszeniem właścicieli i zarządcami domów w Gdyni. Przerzucanie probleów z jednych na drugich nic nie da, a ludziom trzeba pomóc.


B. Stasiak- wydział spraw społecznych kataloguje i zbiera informacje dot. wniosków w sprawach zamiany nieruchomości. Na dzień 1 stycznia mamy ok. 7 tysięcy mieszkań komunalnych. Wyrażamy zgodę na zamianę mieszkań, kiedy pojawiają się dwaj najemcy. Obecny stan prawny uniemożliwia wymianę lokatorów pomiędzy poszczególnymi zasobami. Skomplikowana sytuacja spółdzielni mieszkaniowych powoduje, że takich działań nie wykonujemy. Eksmisje i problemy zadłużenia to skutki sytuacji gospodarczej i społecznej w kraju. Nie ma takich sytuacji, aby Miasto będące wierzycielem nie próbowało dogadać się z dłużnikiem. To nie jest tylko problem pomiędzy Miastem a lokatorem. My musimy za tego lokatora odprowadzać pieniądze do wspólnoty mieszkaniowej. Jest to skutek zapisów ustawowych. Procedury zwrotu długów toczą się nieustannie.
Co do dodatków mieszkaniowych i wysokości stawek czynszu: na tej sali kilka lat temu rekomendowałem radzie zmianę stawki czynszu w wysokości 2,5 wskaźnika. Obecnie te stawki są zagrożone, ale nie wprowadzamy podwyżek. Jestem bardzo sceptyczny co do pomysłu typu tworzenie biur zamiany mieszkań.


St. Taube- czas najwyższy, abyśmy jako rada pomyśleli, jak zwiększyć sprzedaż mieszkań komunalnych i bonifikatę. Niech mieszkańcy tworzą wspólnoty mieszkaniowe, które na pewno będą miały większe możliwości w ściąganiu czynszu. Mówię to na podstawie doświadczeń mojej wspólnoty. Mieszkańcy, którzy kiedyś byli zadłużeni, obecnie płacą na bieżąco. Oddajmy wspólnotom mieszkania komunalne.


B. Stasiak- przyczyną niewykupywania mieszkań nie jest wysokość bonifikaty, ale zadłużenie. Aby można było wykupić mieszkanie, trzeba mieć czyste konto. Można oczywiście stosować np. 99 % bonifikaty i umarzać zadłużenie, ale proszę wówczas stanąć przed spółdzielniami, które spłacają kredyty.


St. Taube- jakie jest zadłużenie?


B. Stasiak- 3 mln. zł. wpływu ze sprzedaży. Zadłużenie wynosiło 11mln. zł. do momentu przejęcia budynków kolejowych, co zwiększyło zadłużenie o kolejne 2 mln. zł.


UCHWAŁA NR XXX/699/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie za niezgodne z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustaw została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 5.7.
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił wiceprezydent B. Stasiak.


Opinie komisji:
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna


UCHWAŁA NR XXX/700/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. aportem w postaci prawa własności nieruchomości została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 5.8.
Wiceprezydent Marek Stępa- zgodnie z przepisami ustawy prawo wodne Wojewoda ma za zadanie wyznaczyć tereny, na których zaludnienie lub działalność gospodarcza są na tyle skoncentrowane, że ścieki muszą być odprowadzane i kierowane do oczyszczalni. Wojewoda wystąpił do wszystkim gmin o przedstawienie propozycji planu aglomeracji. Propozycję tę przygotował w naszym imieniu Komunalny Związek Gmin, a Wojewoda ją zweryfikował i obecnie - aby propozycja mogła się stać aktem prawnym - potrzebna jest pozytywna opinia rady odnośnie planu. Zawartość merytoryczna jest tu dość ograniczona. Pokazane są granice terenów zurbanizowanych na terenie Gdyni. W odniesieniu do naszej gminy procedura ma charakter jedynie formalny.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXX/701/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie opinii do propozycji planu aglomeracji na terenie miasta Gdynia została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 5.9.
M. Stępa- w grudniu ub.r. przyjęliście Państwo uchwałę - plan Chwarzna - Wiczlina. Uchwała ta została sprawdzona co do zgodności z prawem i przeszła tę weryfikację pozytywnie. Opublikowana została w styczniu tego roku. W marca b.r. wpłynęła skarga Pana Tomczaka na w/w uchwałę. Pan Tomczak zarzuca, iż uchwała zawiera błędy proceduralne - są to zarzuty bezzasadne - a ponadto zarzuca, że ustalenia uchwały prowadzą do naruszenia terenu autora skargi, ponieważ przez jego działkę ma przebiegać droga. Pan Tomczak zawarł w piśmie sugestię zawarcia z nim ugody - jest zainteresowany zamianą tego terenu na inny teren w pobliżu. Taka zamiana jest możliwa, ale może się odbyć w trybie nie odnoszącym się do merytorycznych ustaleń planu, które uważamy za słuszne. Oczywiście skargę Pana Tomczaka uważamy za taką, której nie można uwzględnić, co nie zmienia faktu, że będziemy z Panem Tomczakiem negocjować w kwestii takiej zamiany, która satysfakcjonowałaby obie strony.


Opinie komisji j.w.


A. Borkowski- mam wątpliwość, czy uzasadnienie do projektu jest uzasadnieniem do przyjęcia, czy po przyjęciu uchwały.
Wątpliwość radnego Borkowskiego wiązała się z użyciem formy czasu dokonanego w zdaniu, w którym decyzję rady w przedmiocie projektu przedstawia się jako już podjętą ("...Rada Miasta Gdyni postanowiła jej nie uwzględniać...").


Z powyższą uwagą wiceprezydent M. Stępa zgodził się.


A. Borkowski- albo piszemy, że wnosi się o ustalenie przez radę, albo daje się radzie coś do wykonania. Jest to uwaga na przyszłość.


J. Kalinowska- czy skargi mogłyby być zawsze podłączane do projektów?


St. Szwabski- pismo zawierające skargę dzisiaj zostało rozdane.


A. Borkowski- na przyszłość prosimy, aby miało to miejsce wcześniej.


Wobec dużej ilości papieru jaka musi być przeznaczona do kserowania tego rodzaju dokumentów jak skargi, Przewodniczący St. Szwabski zaproponował, że dwa lub trzy egzemplarze takich dokumentów dostępne będą w biurze rady - do wglądu dla każdego zainteresowanego.
- Niestety, ludzie nie piszą do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej - stwierdził Przewodniczący.


J. Kalinowska- skaner kosztuje 300 zł.


UCHWAŁA NR XXX/702/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Jacka Tomczaka na Uchwałę Nr XXVI/602/04 RMG z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, Wiczlińskiej i Śliskiej została przyjęta: 21/0/2


Odnośnie uwagi radnego A. Borkowskiego wiceprezydent M. Stępa poinformował: - Wszelkie niezbędne materiały były przekazane do biura i umieszczone w tzw. korytkach. Podczas dyskusji w komisjach obiecaliśmy, że kopie zostaną sporządzone i tak się stało.


Ad 5.10
M. Stępa- na posiedzeniu w dniu 23 listopada ub.r. rada rozpatrzyła i rozstrzygnęła zarzut do projektu planu Karwin. Zarząd Spółdzielni "Karwiny" skorzystał z przysługującego mu prawa do wniesienia skargi na uchwałę. Nie dopatrujemy się żadnych argumentów, które kazałyby spojrzeć na tę uchwałę inaczej i dlatego proponujemy nieuwzględnienie skargi. Oczywiście i w tym przypadku czas dokonany w uzasadnieniu nie powinien być zastosowany, jak słusznie zwrócił uwagę Pan radny Borkowski.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXX/703/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Spółdzielni Mieszkaniowej KARWINY na Uchwałę Nr XXVIII/649/05 RMG z dnia 23 lutego 2005 roku została przyjęta: 17/1/2


Ad 5.11
M. Stępa- w listopadzie ub.r. uchwalone zostały dwie uchwały i w obu przypadkach Sp-nia KARWINY skorzystała z prawa do wniesienia skargi. Zarząd Sp-ni zachował się w tym przypadku konsekwentnie - skarży wszystko, co może skarżyć. Wobec tego proponuję radzie równie konsekwentne działanie, tj. nieuwzględnienie przedmiotowej skargi.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXX/704/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Spółdzielni Mieszkaniowej KARWINY na Uchwałę Nr XXVIII/651/05 RMG z dnia 23 lutego 2005 r. została przyjęta: 17/1/2


Ad 5.12
M. Stępa- projekt dotyczy zmiany ustaleń podjętych przez Wysoką Radę w maju 99 roku, a dotyczących powołania kilku użytków ekologicznych na terenie Dąbrowy. Potrzeba aktualizacji jest kwestią kilku czynników, m. in. konieczności sprecyzowania wielkości i kształtu terenów objętych tą formą ochrony (użytki) jak i konieczną rezygnacją z jednego z użytków w związku z zapisem przyjętego wcześniej planu, a dotyczącym przebiegu zbiorczej ulicy Nowowiczlińskiej.
Wiceprezydent przypomniał radnym jak doszło do ustalenia przebiegu ulicy Nowowiczlińskiej: - Po burzliwej dyskusji, m. in. z udziałem mieszkańców Dąbrowy, którzy domagali się odsunięcia od osiedla drogi (drogi o podstawowym znaczeniu dla rozwoju funkcji mieszkaniowej dla Gdyni Zachód), odsunięcie jej - zgodnie z życzeniami mieszkańców - spowodowało konieczność dokonania wyboru między wersjami przebiegu, z których każda w większym lub mniejszym stopniu naruszała któryś z ustanowionych użytków ekologicznych. Ostatecznie wybrano wersję będącą w minimalnej kolizji z tymi obszarami. To spowodowało, że jeden z użytków traci rację bytu. Pozostałe zostały sprecyzowane jeśli chodzi o granice, a także jeśli chodzi o zakres gatunkowej ochrony. Niestety, odnotowaliśmy też taką sytuację, gdzie w wyniku działalności właściciela terenu pewien gatunek roślin zaniknął i jego ochrona stała się bezprzedmiotowa. Trzeba jednoznacznie wyjaśnić, że zdjęcie tej ochrony co do jednego użytku nie oznacza urządzania miejsca pod kolejne inwestycje, o czym mówi demagogiczna ulotka rozdana przed obradami. Obszary zostaną wyłączone spod zasięgu ekologicznego, o ile nie dotyczy to drogi Nowowiczlińskiej. pozostaną terenami zielonymi bez prawa do zabudowy, a zatem nie ma powodu do obaw, że toruje się drogę do realizacji zabudowy, czy też innej zmiany co do charakteru tej działki. Plan, nad którym rada będzie obradować prawdopodobnie za miesiąc będzie przewidywał dla tych terenów ochronę, natomiast rada musi się wystrzegać zapisów ustanawiających ochronę gatunków, które tak naprawdę już nie występują.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna


DEBATA:


J. Kalinowska- 25 kwietnia wysłałam pismo do Wojewody w sprawie ustanowienia strefy ochronnej na Dąbrowie dla 7. użytków ekologicznych. Zgodnie z art. 60 ust. 1, 2 i 3 wniosłam o podjęcie działań w celu ratowania od wyginięcia roślin objętych ochroną ochroną, jakimi są rosiczka okrągłolistna i storczyki. Rosiczka jest objęta ścisłą ochroną, zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. - załącznik nr 1, pozycja 299: "Ochronie podlega cały zbiornik wodny, w którym występuje (a dotyczy to użytku nr 6, który ma być dzisiaj zlikwidowany - uwaga radnej Kalinowskiej) ... storczyki, kukułka krwista - zał. nr 1 poz. 397 - strefa ochrony 100 m. od granic stanowiska". Żałuję, że Pan Przewodniczący uniemożliwił pokazanie naszych materiałów na ekranie. Plan obejmujący te tereny uchwalimy za miesiąc. Rejon użytków ekologicznych obejmują obecnie dwa plany. Jeden obejmuje giełdę warzywną (niby jest uchylony), natomiast drugi drogę Nowowiczlińską (uchwalony w czerwcu ub. r.).
Użytek ekologiczny nr 3 jest w planie zagospodarowania objęty ochroną. Użytek nr 4 - droga przebiega przez zbocze. Też jest zapewniona ochrona. W poprzedniej uchwale z 99 roku i w prognozie oddziaływania na środowisko wskazuje się na zagrożenie dla tych użytków. Droga biegnie dalej przez użytek nr 6 całkowicie go niszcząc. On nie jest zasypany. Jest tam przepięknie. Z lekka jest natomiast zasypany użytek nr 7 - to tu właściciel prowadzi prace defloracyjne, chociaż ten teren jest objęty ochroną, zgodnie z § 3 naszej uchwały z 99 r. Plan, który będzie uchwalony za miesiąc obejmuje kawałek terenu poza drogą Nowowiczlińską i tam jest też teren przygotowany pod zabudowę rezydencjalną, tak więc właściciel tego terenu wie, że będzie mógł tam budować. Piękny, spory teren został zniszczony. Droga mogłaby przebiegać naturalnym korytarzem i omijać te użytki, ale poprowadzona będzie tak, aby omijać działkę przygotowaną pod rezydencje. Ten użytek istnieje, a drogę można przenieść dalej i zostawić ten teren w świętym spokoju.
Wnoszę o nieuchwalanie likwidacji użytku, który jest.


St. Taube- czy droga, której przebieg przez użytek ekologiczny został zaplanowny, mogła być tak zaprojektowana? Słyszę dzisiaj, że uchwała podjęta już przez radę wszystko niszczy.


M. Stępa- czy można było taką uchwałę przyjąć? Oczywiście tak, ponieważ ustawa o ochronie przyrody mówi, że organ samorządu może użytki ekologiczne ustanawiać i znosić, a znosić może w 2. przypadkach: kiedy istnieje potrzeba związana z inwestycją celu publicznego (a taki cel pełnić będzie ta droga) i kiedy ustaną przyczyny, dla których użytek został ustanowiony, a w tym przypadku też i z tym mamy po części do czynienia.
Jeśli chodzi o wypowiedź Pani Kalinowskiej to muszę powiedzieć, że kiedy uchwalaliśmy przebieg tej drogi, nie ukrywaliśmy, że poprowadzimy ją przez jeden z użytków. Podkreślaliśmy, że jest to wybór najmniejszego zła. Problem polegał na tym, że stanęliśmy przed koniecznością dokonania wyboru wersji najmniej konfliktowej. Padło na ten użytek m. in. dlatego, że wiedzieliśmy już, iż wartość tego użytku pod względem przyrodniczym została ograniczona. Zasypanie to nie znaczy, że nie widać już tego, co było wcześniej, ale Pani radna na pewno zauważyła, że właściciel tego terenu nawiózł tam pewną ilość ziemi, co zmieniło pierwotną rzeźbę terenu. Wybór tego akurat wariantu wydał się Państwu radnym uzasadniony. A zatem: jest dla tego obszaru przewidziana funkcja celu publicznego. Dzisiaj rzeczywiście ma miejsce sprzeczność prawna, ponieważ jest uchwalony plan, w którym ustalono przebieg drogi, a nie zmieniono granic użytku.
Muszę też powiedzieć, że unikamy na tej sali słów nieparlamentarnych i dlatego nie wiem, jak można określić sugestie Pani radnej co do rzekomego przygotowywania terenu pod zabudowę. Tylko słowa nieparlamentarne mogłyby tę wypowiedź właściwie i dosadnie określić. Zdjęcie ochrony w postaci użytku ekologicznego nie zmienia faktu, że tereny te zostaną terenami zielonymi bez prawa do zabudowy.


J. Kalinowska- chyba dwa lata temu zapraszałam Pana na spacer na Dąbrowę, ulicą Kolendrową. Nie skorzystał Pan. Teraz zapraszam Pana na spacer przez użytki. Na użytku nr 7 nie ma ani grama piasku. Ja zaskarżyłam uchwałę o Nowowiczlińskiej. Prognoza oddziaływania na przyrodę autorstwa biegłego z listy Wojewody wyraźnie wskazuje, że podstawowym zagrożeniem dla użytku nr 6 jest droga Nowowiczlińska. "Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania wymaga zachowania dotychczasowego ukształtowania terenu. Rozwój nowego zagospodarowania nie może naruszyć istniejących stosunków wodnych, w szczególności zasilania lokalnych podmokłości i cieków. Powierzchnia leśna oraz powierzchnia mniejszych zadrzewień, w szczególności porastających strome partie stoków, brzegi wód oraz miejsca podmokłe powinny zostać nienaruszone. Zachowane powinny być enklawy roślinności łąkowej". Itd.
Ja nie powiedziałam, że coś tam ma być zabudowane, więc może mnie Pan nie przeklinać tym swoim innym językiem. Plan zagospodarowania, którey mamy uchwalić (ja wniosłam uwagę do tego planu), była przewidziana zabudowa. Na terenie sportowym miał być budynek i jest to właśnie okolica użytku nr 6. Powiedział Pan na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, że niektóre uwagi zostały uwzględnione. Do tej pory nie wiemy, które. Użytek nr 6 nie jest zasypany i roślinność tam jest.


UCHWAŁA NR XXX/705/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie użytków ekologicznych w dzielnicy Dąbrowa została przyjęta: 22/3/1


Votum separatum wobec uchwały zgłosiła radna Jolanta Kalinowska.


Ad 5.13
Blok uchwał dotyczący nieruchomości przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - zgodnie z treścią załączników.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXX/706/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Szlifierzy, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 5.14
Opinie komisji j.w.


Jerzy Miotke- proszę o przedstawienie tytułu prawnego osób zamieszkałych przy ul. Szlifierzy 3.


B. Stasiak- te osoby zamieszkują tam bez tytułów prawnych.


UCHWAŁA NR XXX/707/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, poł. przy ul. Szlifierzy 3, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 5.15
Opinia komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXX/708/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działek gruntu w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości poł. w Gdyni, przy ul. Dembińskiego została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 5.16
Opinie komisji j.w.


J. Kalinowska- dysponuję pismem spółdzielni "Na Wzgórzu" z 2001 roku. Cztery lata trwało przygotowanie dokumentów. Dlaczego tak długo?


B. Stasiak- nie potrafię teraz odpowiedzieć jaka była przyczyna. Myślę, że Pani radna zada też pytanie, w jakim trybie spółdzielnia uzyskała zgodę na realizację inwestycji na gruncie gminnym. Jest to skutek beztroski w postaci wybudowania wcześniej na tym terenie garaży.


UCHWAŁA NR XXX/709/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działki gruntu nie będącej samodzielną działką budowlaną, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości poł. w Gdyni, przy ul. Kameliowej została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 5.17
Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXX/710/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Wiśniowa została przyjęta jednogłośnie /19/


Ad 5.18
Uzupełniając informacje zawarte w uzasadnieniu wicepr. B. Stasiak podał orientacyjną kwotę nabycia nieruchomości: ok. 1,5 mln. zł. Kwota została określona w wyniku negocjacji z udziałem skarnika miasta.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXX/711/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz nabycia na własność budynku i budowli znajdujących się na nieruchomości położonej przy ul. Żeglarzy 7 została przyjęta: 19/0/2


Ad 5.19
Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXX/712/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Morskiej została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 5.20
B. Stasiak- za zgodą Wojewody i decyzją starosty gdyńskiego nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa ma być sprzedana na rzecz Gdyni, z bonifikatą. Gmina następnie zamierza sprzedać tę nieruchomość (przyjdziemy więc do rady ze stosownym projektem uchwały) i uzyskane tą drogą pieniądze przeznaczyć na modernizację i dofinansowanie komisariatu przy ul. Owsianej. Jest to uzgodnione już z Policją.


J. Milewski- jestem zaniepokojony, ponieważ na Wzgórzu Św. Maksymiliana jest komisariat, który też miał być łączony z tą transakcją.


B. Stasiak- skoro mówimy o wspieraniu finansowym komisariatów w Gdyni poprzez obrót nieruchomościami, to są to 4 podmioty: komisariat przy ul. Wojewody, ul. Redłowska - zlikwidowana Izba Wytrzeźwień i komisariaty przy ul. Owsianej i Akacjowej 58. Rozbiliśmy je na dwie pary. Ważniejsza okazała się para Akacjowa - Owsiana, ponieważ dokonana ocena w Redłowie wykazała, że bardziej zasadne jest odnowienie tego obiektu od podstaw. Uzgodniliśmy więc, że najpierw będzie remontowana para przy Akacjowej i Owsianej, a za jakiś czas remontowana będzie druga para.


UCHWAŁA NR XXX/713/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej 58 została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 5.21
B. Stasiak- osoby korzystające z przedmiotowej nieruchomości stały się jej użytkownikiem wieczystym z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Osoby te wystąpiły z atrakcyjną ofertą kupna tego gruntu. Z punktu widzenia władania nieruchomością nie ma to dla Miasta znaczenia, ponieważ tylko na rzecz użytkownika można to sprzedać.


J. Miotke- padło na komisjach pytanie o wielkość działki i czy nie można jej podzielić tak, aby powstały dwie odrębne.


B. Stasiak- uprawnienie do użytkowania wieczystego było roszczeniem ustawowym. Użytkownik wieczysty może wystąpić o podział, bo to w jego dyspozycji jest ta nieruchomość. Artykuł 207 ustawy regulował kiedyś takie uprawnienia.


UCHWAŁA NR XXX/714/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Radomskiej 21 na rzecz jej użytkownika wieczystego została przyjęta: 22/0/1


Ad 5.22
Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXX/715/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Jeleniej 14 na rzecz jej użytkownika wieczystego została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 5.23
B. Stasiak- zapis ustawowy pozwala na sprzedaż na rzecz wieloletniego dzierżawcy. Jeśli chodzi o przedmiotowy rejon ulicy Wielkopolskiej regulujemy stany terenowo - prawne dzierżawcy będą czerpać pożytki i poprawić pozycję swojej działalności gospodarczej chociażby poprzez możliwość zaciągania kredytu hipotecznego.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXX/716/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej 401, w trybie art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 5.24
Jak wyjaśnił wiceprezydent B. Stasiak, konieczne jest w drodze uchwały usunięcie błędu w numerach działek (pozycja 1. i 4.).


Opinie komisji j.w.


A. Borkowski- dlaczego urzędnicy mylą się?


UCHWAŁA NR XXX/717/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany § 1 Uchwały Nr XXII/478/04 RMG z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Świeckiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 5.25
Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXX/718/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Witolda 44a na rzecz jej użytkownika wieczystego została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 5.26
Wiceprezydent Ewa Łowkiel- jak wiemy, subwencję oświatową dzieli minister edukacji, a więc jedna osoba, a nie np. sejm. Minister decyduje więc o tym, jakie dotacje, wpływy i dochody uzyskają poszczególne gminy. W przypadku Gdyni subwencja stanowi 40 % wydatków na oświatę. We wniosku do TK chodzi o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją takiego sposobu podziału środków. Nie sposób przewidzieć, jakie kwoty będą przyznane w danym roku. Brakuje standardów, które pozwoliłyby na ustalenie w sposób przejrzysty i jednoznaczny kwoty przypadającej na edukację jednego ucznia. Gminy nie są w stanie określić, na co w subwencji nie ma pieniędzy. Nie występujemy z wnioskiem samodzielnie, ponieważ nie chcemy "robić tłoku" w TK. Projekt ma na celu poparcie Łodzi.


Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna


J. Milewski- w ramach pracy w Komisji Rewizyjnej mieliśmy możliwość przeanalizowania projektu. Jesteśmy oczywiście za poparciem, natomiast chcielibyśmy, aby sprawdzono, czy są jeszcze jakieś instrumenty, dzięki którym można by spowodować, że nasza subwencja oświatowa nie będzie tak dalece odbiegała od poziomu finansowania gmin wiejskich. Chcemy być równoprawnym podmiotem dla ministerstwa edukacji narodowej i sportu. Nie sądzimy, że dzieci ze wsi są inne niż dzieci z miast. Może należałoby sięgnąć jeszcze po inne prawne argumenty, aby spowodować wyższe dotowanie gdyńskiej oświaty. Oświata jest największym obciążeniem dla naszego budżetu.


E. Łowkiel- sprawa ta powinna być przedmiotem troski Sejmu. Dzisiaj standard oświaty gdyńskiej w dużym stopniu zależy od kondycji finansowej gminy. Widzimy wszyscy efekty jakie osiągają gdyńskie szkoły i możemy je porównać z osiągnięciami uczniów ze wsi i małych miasteczek. Też jestem zdania, że dotowanie powinno korelować z efektami działalności edukacyjnej.


UCHWAŁA NR XXX/719/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie poparcia wystąpienia Rady Miejskiej Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego została przyjęta: 23/0/1


Ad 5.27
E. Łowkiel- projekt czekał dwa lata na sfinalizowanie. Stąd wzięła się autopoprawka dotycząca podstawy prawnej, tj. wpisanie do podstawy prawnej rozporządzenia (ostatnio weszło w życie) oraz uzupełnienie nazwy ustawy z 7 września 91 r. (o systemie oświaty).
Rozporządzenie określa maksymalne kwoty, jakie schroniska mogą pobierać w formie opłat. Proponowana wysokość niektórych kwot wiąże się z podniesieniem standardu schroniska (pokoje z łazienkami).


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XXX/720/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/989/01 RMG z 28 marca 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Energetyków 13a została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 5.28
Prezentująca projekt wiceprezydent E. Łowkiel przedstawiła na wstępie treści autopoprawki: uzupełnienie załącznika nr 2 Regulaminu o zapis dot. zgody na przetwarzanie danych oraz wpisanie w § 6 Regulaminu organu wdrażającego projekt (Instytucja wdrażająca).
Dalej wiceprezydent informowała: - Jesteśmy w trakcie realizacji przyjętego na rok bieżący Regulaminu. Są to stypendia adresowane do uczniów pochodzących z małych miejscowości, a uczących się w gdyńskich szkołach kończących się maturą. Jest to ok. 350 uczniów, którzy zaczęli z tego stypendium korzystać. Zasady wdrażania programu nie są - moim zdaniem - wystarczająco dopracowane. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy drugiej transzy środków. Mimo to oceniamy, że byłoby z naszej strony zaniechaniem niekorzystanie z programu i wiążących się z nim środków, ponieważ jest to dla tych uczniów znaczące wsparcie. Tak więc program będzie ponownie wdrażany od września kolejnego roku szkolnego.Wymogiem uczestniczenia w programie jest nie tylko miejsce zamieszkania, ale także spełnienie określonego kryterium dochodowego


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XXX/721/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych, przyznawanych w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w roku szkolnym 2005/2006 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 5.28
E. Łowkiel- gdy 6 lat temu tworzyliśmy gimnazja, powstał nowy rodzaj placówki edukacyjnej, która została wpisana w cykl kształcenia. Przyszedł moment określania przez te placówki swojej tożsamości i w ślad za tym poszukiwania patronów. Organy szkoły zwróciły się do rady z wnioskiem o nadanie imienia Polskich Noblistów uzasadniając, iż różnorodność postaci pomoże zbudować odpowiedni program.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XXX/722/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 11 w Gdyni, przy ul. Słowackiego 53 została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 5.30
E. Łowkiel- dotychczasowa szkoła funkcjonująca pod tym adresem (Narcyzowa 6) z dniem 1 września przestanie istnieć. Budują tam swoją pozycję Gimnazjum i Liceum (kolejny projekt). Patron gen. Mariusz Zaurski to człowiek niezwykły, mający na swoim koncie szereg osiągnięć i charakteryzujący się różnorodnością zainteresowań, a przy tym wpisany w historę Gdyni. Człowiek będący świetnym przykładem na to, jak bogate i twórcze może być ludzkie życie.


Opinie komisji:
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna


Joanna Zielińska- Komisja Sportu z satysfakcją przyjęła propozycję. Dziękuję za kontynuowanie tradycji 9-tki.


Swoją radość z faktu nadania takiego imienia szkole wyraził też radny J. Milewski (jako były uczeń 9-tki).


Wiceprezydent Michał Guć- jako absolwent 9-tki także chcę wyrazić swoje zadowolenie z kontynuowania tradycji.


UCHWAŁA NR XXX/723/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 6 w Gdyni, przy ul. Narcyzowa 6 została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 5.31
Opinia komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXX/724/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania imienia VIII Liceum Ogólnokształcącemu w Gdyni, ul. Narcyzowa 6 została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 5.32
Wiceprzewodnicząca RMG J. Zielińska- Muzeum jest kolejną jednostką kultury otrzymującą Statut, którego treść została uzgodniona z ministrem kultury. Statut reguluje m. in. procedurę wyboru dyrektora placówki, którego kadencja trwać będzie 4 lata.


Opinia Komisji Kultury- pozytywna


UCHWAŁA NR XXX/725/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 5.33
Wiceprezydent M. Guć- po raz kolejny ma się odbyć konkurs promujący przedsiębiorczość i aktywność. Jedną z proponowanych nagród jest zwolnienie z kosztów rejestracji działalności gospodarczej. Nie jest to duża kwota, ale stanowi symboliczną zachętę do działania.


Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXX/726/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zwolnienia laureatów trzech pierwszych miejsc w konkursie "Gdyński Biznesplan 2005" z opłat obowiązujących

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data udostępnienia informacji: 27.04.2005