Sesja nr XXVIII z dnia 2005-02-23

PORZĄDEK OBRAD
XXVIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
 23 lutego 2005 roku
Godz. 12.00, Stocznia Gdynia S.A. 

1.   Otwarcie sesji Rady Miasta, 
2.   Przyjęcie porządku obrad,
3.   Przyjęcie protokołu XXVII Sesji Rady Miasta,
4.   Projekty uchwał w sprawach:
  4.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska;
  4.2.  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej;
  4.3.   wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. uchwały nr XXVI/602/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej;
  4.4.   wezwania do przywrócenia stanu zgodnego z prawem złożonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Karwiny” w Gdyni dot. uchwały nr XXV/585/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej;
  4.5.   skargi Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” na uchwałę nr XXV/586/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej;
  4.6.   wezwania do przywrócenia stanu zgodnego z prawem złożonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Karwiny” w Gdyni dot. uchwały nr XXV/586/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej;
  4.7.   skargi Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” na uchwałę nr XXV/585/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej;
  4.8.   zmiany uchwały nr XVIII/389/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.03.2004 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do składania w imieniu Gminy Miasta Gdyni oświadczeń w przedmiocie wykonywania lub niewykonywania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych na terenie miasta Gdyni oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do składania oświadczeń o potrącaniu z ceny nabycia należności z tytułu zaległych podatków lokalnych;
  4.9.   wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych – „Droga Różowa” etap IV oraz uchylenia części uchwały nr XXIV/557/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę „Drogi Różowej” etap IV (J.K. Zielińska);
  4.10.  wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych – „Droga Różowa” etap IV oraz uchylenia części uchwały nr XXIV/557/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę „Drogi Różowej” etap IV (A. Łoboszczak);
  4.11.  wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod ul. Maszopów;
  4.12.  nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Dembińskiego 59, 61 i 61A oraz ul. Sambora 45 i 49;
  4.13.  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego 5 w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
  4.14.  zatwierdzenia zmian w treści Statutu SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. Reja 2A;
  4.15.  zamiaru likwidacji Internatu w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni przy ul. Energetyków 13A;
  4.16.  przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Gminy Miasta Gdyni;
  4.17.  przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
  4.18.  zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zakładów i jednostek budżetowych miasta Gdyni. 
5.   Sprawozdanie z prac Komisji Kultury.
6.   Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7.   Interpelacje.
8.   Informacje.
9.   Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.  


Protokół NR 28/05
z XXVIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
23 lutego 2005 r.
Miejsce obrad: Stocznia Gdynia S.A.; pokład statku - samochodowca "Morning Champion".

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miasta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXVII Sesji Rady Miasta.
4. Projekty uchwał w sprawach:

4.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska;
4.2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej;
4.3. wezwania do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, złożonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową KARWINY w Gdyni, dot. Uchwały Nr XXV/585/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej;
4.4. skargi Spółdzielni Mieszkaniowej KARWINY na Uchwałę Nr XXV/586/04 RMG z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej;
4.5. wezwania do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, złożonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową KARWINY w Gdyni dot. Uchwały Nr XXV/586/04 RMG z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej;
4.6. skargi Spółdzielni Mieszkaniowej KARWINY na Uchwałę Nr XXV/585/04 RMG z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej;
4.7. zmiany Uchwały Nr XVIII/389/04 RMG z dnia 24.03.2004 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do składania w imieniu Gminy Miasta Gdyni oświadczeń w przedmiocie wykonywania lub niewykonywania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych na terenie miasta Gdyni oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do składania oświadczeń o potrącaniu z ceny nabycia należności z tytułu zaległych podatków lokalnych;
4.8. wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych - DROGA RÓŻOWA etap IV oraz uchylenia części Uchwały Nr XXIV/557/04 RMG z dnia 27 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę DROGI RÓŻOWEJ etap IV (J.K. Zielińska);
4.9. wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych - DROGA RÓŻOWA etap IV oraz uchylenia części Uchwały Nr XXIV/557/04 RMG z dnia 27 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę DROGI RÓŻOWEJ etap IV (A. Łoboszczak);
4.10. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod ul. Maszopów;
4.11. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Dembińskiego 59, 61 i 61A oraz ul. Sambora 45 i 49;
4.12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego 5, w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.13. zatwierdzenia zmian w treści Statutu SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, przy ul. Reja 2A;
4.14. zamiaru likwidacji Internatu w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni, przy ul. Energetyków 13A;
4.15. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni;
4.16. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
4.17. zmiany Uchwały Nr VII/295/99 RMG z dnia 28 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zakładów i jednostek budżetowych miasta Gdyni;
4.18. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej

5. Sprawozdanie z prac Komisji Kultury.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Pełne brzmienie opinii komisji - patrz biuletyn rady stanowiący zał. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą. Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.

Ad 1.
Otwierając obrady Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski mówił: - Postanowiliśmy zorganizować dzisiejszą sesję w niecodziennych warunkach, korzystając z zaproszenia Pana Prezesa Jerzego Lewandowskiego i Zarządu Stoczni Gdynia. Przyjmując zaproszenie chcemy podkreślić ogromny szacunek jakim darzymy pracę stoczniowców i przedsiębiorstwo, które od ponad 80. lat jest związane z Gdynią. Stocznia jest największym pracodawcą i jest też podmiotem współtworzącym historię miasta. Chcemy zapoznać się ze specyfiką pracy w Stoczni i jej aktualną sytuacją.
- Odbędziemy zwyczajną, roboczą sesję - mówił dalej Przewodniczący RM - w miejscu, które inspiruje do wspominania wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnim okresie historii Gdyni. Obecnie ma miejsce 25-lecie powstania "Solidarności", której działalność rozpoczęła się właśnie w polskich stoczniach i doprowadziła do upadku systemu komunistycznego oraz do odzyskania przez Polskę niepodległości. Mówiłem o tym szerzej w czasie uroczystej Sesji, w dniu 10. lutego.
- Wspominamy też tragiczne wydarzenia sprzed 35 lat - 17 grudnia. Za 10 miesięcy będziemy obchodzić kolejną rocznicę tych wydarzeń. Jest to godne wspomnienia w tym właśnie miejscu. To właśnie wtedy narodziła się myśl, jak dążyć do odzyskania podmiotowości przez polskie społeczeństwo.
- Myślę, że Pan Prezes i stoczniowcy zapraszając nas, wszystkie te uwarunkowania wzięli pod uwagę. My także o nich pamiętamy i pamiętać będziemy.
Przewodniczący St. Szwabski poprosił o zabranie głosu Prezesa Stoczni Gdynia S.A., pana Jerzego Lewandowskiego.

Jerzy Lewandowski- w swoim imieniu i moich kolegów z Zarządu - wiceprezesów Andrzeja Czecha i Jerzego Wróbla, witamy Państwa na pokładzie statku, który za miesiąc będzie zdawany armatorowi. Statek ten zabiera na swoje pokłady 6 tysięcy samochodów. Zaprosiliśmy Państwa do odbycia tutaj sesji po to, aby pokazać Państwu, że ta stocznia żyje i pracuje. Dlatego też na miejsce tego spotkania wybraliśmy jeden z największych naszych produktów. Jeszcze rok temu wydawało się, że stocznia straciła zdolność do budowania statków. Przeżywaliśmy ogromne problemy. Jednak już w ubiegłym roku przesłaliśmy armatorowi 9 statków. W tym roku przekazaliśmy 2 statki, a ten, na pokładzie którego znajdujemy się, będzie trzecim statkiem. W ubiegłą sobotę wodowaliśmy jeden z największych kontenerowców dla armatora niemieckiego.
Witam wszystkich na 12. pokładzie samochodowca. Życzę owocnych obrad.

Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek- chcę wyrazić wdzięczność za zaproszenie. Po raz pierwszy w historii naszego samorządu spotkaliśmy się w tak niezwykłym miejscu. Będziemy dzisiaj dyskutować patrząc na problemy z nieco innej perspektywy - także z perspektywy problemów gospodarki morskiej - tych historycznych, a także tych, które obecnie spoczywają na barkach Zarządu Stoczni. Oczywiście będą to też problemy dotyczące naszego Miasta. Bardzo jest ważne, aby z tego miejsca mocno zabrzmiał głos wszystkich mieszkańców i całej naszej aglomeracji, że oczekujemy wysiłków nie tylko ze strony Zarządu Stoczni, ale także ze strony Rządu i Sejmu RP, aby projekt naprawy sytuacji stoczni, opracowywany obecnie przez jej Zarząd, został wcielony w życie.

Ad 2.
Radna Jolanta Kalinowska wniosła o zdjęcie z porządku projektów występujących pod numerami od 4.1do 4.7 uzasadniając wniosek następująco:- Radni dnia 26.01.2005 r. akceptując propozycję Pana Przewodniczącego, by następna sesja rady miasta odbyła się na terenie Stoczni Gdynia S.A. na bliżej nieokreślonym statku, nie znali porządku obrad. Logicznym wydawało się, że Prezydium Rady do porządku obrad wniesie sprawy, które nie budzę kontrowersji i ludzkich emocji. Przedstawione wyżej projekty uchwał dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego Gdyni, które budzą wiele emocji. Świadczą o tym złożone uwagi do projektów na ręce Prezydenta Miasta.
Druk 4.1. - 14 uwag.
Druk 4.2. - 70 uwag.
Druk 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 sprawy wnosi Spółdzielnia Mieszkaniowa KARWINY, która reprezentuje interesy blisko 11 000 mieszkańców.
Sprawy wnoszone budzą wiele kontrowersji, miejscowe społeczności są żywo zainteresowane problemami i chciałyby licznie uczestniczyć w obradach Rady Miasta co zgodne jest ze Statutem Miasta Gdyni art. 40 ust. 4, który stanowi: "Osoby korzystające z prawa wstępu na Sesję Rady Miasta oraz posiedzenie jej komisji zajmą miejsca do tego wyznaczone". Zgodne jest również z Regulaminem obrad Rady Miasta Gdyni § 4 ust. 1 który wskazuje, że przewodniczący zapewnia otwartość i jawność posiedzenia. Miejsce posiedzenia społeczność wręcz odbiera jako celowe działanie władz utrudniające mieszkańcom Gdyni dostęp do jawności posiedzenia.
Jako reprezentant społeczności Karwin i Małego Kacka przypominam Panu Przewodniczącemu, że organy miasta realizują zadania publiczne jakimi są zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Takimi potrzebami jest zapewnienie dachu nad głową oraz rekreacja szeroko rozumiana. Mieszkańcy, którzy od 1947 roku zamieszkują obecne tereny Pracowniczych Ogrodów Działkowych im. Adama Mickiewicza mają dzisiaj niejednokrotnie ponad 70 lat, wielu ponad 80 a najstarszy mieszkaniec 92 lata. Osoby te, tracąc dach nad głową mogą przepłacić to swoim życiem. Niezrozumiałym jest dla nich, że ich domy Pan Prezydent i radni "Samorządności" przrekształcić chcą docelowo w składy i bazy. Będąc uczestnikiem debaty publicznej w dniu 16.12.2004 r. widziałam w ich oczach strach i łzy. Uważam i ponawiam prośbę, by odpowiednie służby przed podjęciem jakichkolwiek decyzji spotkały się i przeprowadziły indywidualne rozmowy ze starszymi mieszkańcami tej społeczności.
Miejscowa społeczność w akcie desperacji napisała list do Pana Prezydenta z zapytaniem: "Panie Prezydencie czy ta grupa społeczna Gdyni nie jest już interesem dla obecnych władz Gdyni, bo jest stara i biedna ...".
Powyższy tekst przepisany jest in extenso z załącznika dołączonego do niniejszego protokołu.

Wiceprezydent Marek Stępa wniósł o wykreślenie projektu występującego w planowanym porządku pod numerem 4.3 - w spr. wezwania do usunięcia naruszenia prawa dot. Uchwały Nr XXVI/602/04 RMG /.../ w spr.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej (zgłoszony przez projektodawcę wniosek nie wymagał przegłosowania - p.p.).

Wniosek radnej J. Kalinowskiej o wykreślenie z porządku projektów występujących pod numerami od 4.1. do 4.7. (tytuły jak w planowanym porządku obrad stanowiącym załącznik) nie został przyjęty: 3/22/1

Porządek obrad został przyjęty: 24/0/1

Ad 3.
Wobec braku uwag protokół z 27. Sesji RMG został uznany przez Przewodniczącego rady za przyjęty.

Ad 4.1
Wystąpienie wiceprezydenta Marka Stępy rozpoczęło się od przekazania uwag natury formalnej: - Projekt planu został sporządzony w oparciu o decyzję Rady Miasta Gdyni o przystąpieniu do sporządzania planu. Projekt przedłożono kilku instytucjom uzgadniającym, które wydały w tym przedmiocie opinie pozytywne. Następnie plan był wykładany dwukrotnie do publicznego wglądu. Odbyła się publiczna dyskusja. W terminie ustawowym wpłynęło 19 uwag, które rozpatrzył Prezydent uwzględniając sześć uwag w całości, dwie częściowo i odrzucając jedenaście. Fakt uwzględnienia 6. w całości i 2. uwag częściowo spowodował konieczność ponownego wyłożenia planu. Od 30 listopada do 28 grudnia odbyły się kolejne publiczne dyskusje. 14 grudnia wpłynęło jeszcze 10 uwag, które Prezydent również rozpatrzył. Uwzględnił częściowo 4 uwagi, 6 odrzucił w całości, po czym plan przyjął prezentowany obecnie kształt.
Przechodząc już do kwestii samego planu wiceprezydent informował: - Przeważająca część terenu objętego planem przeznaczona jest pod mieszkalnictwo, przy czym już istniejące mieszkalnictwo w większości podlega ochronie i rewaloryzacji. W części są to nowe obszary przeznaczone pod zabudowę. Znaczącą część tereny zajmują cmentarze. Jest też zabezpieczona ochrona zespołu ruralistycznego (wieś Oksywie). Ten obszar jest wpisany do rejestru zabytków. Cały materiał był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji i szeroko dyskutowany.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna

UCHWAŁA NR XXVIII/647/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Dickmana, Muchowskiego i Kępa Oksywska została przyjęta: 24/0/3

Ad 4.2
Jak informował prezentujący projekt wiceprezydent M. Stępa, przedmiotowy plan - tak jak i poprzedni - jest konsekwencją decyzji rady z listopada 2003 roku o przystąpieniu do sporządzenia planu. Plan obejmuje część terenów dzielnicy Mały Kack. Projekt został przedłożony wszystkim instytucjom uzgadniającym i uzyskał ich pozytywne decyzje. Wyłożony został do publicznego wglądu między 30 listopada a 28 grudnia ubiegłego roku. 16 grudnia odbyła się publiczna dyskusja. W efekcie wyłożenia planu do Prezydenta wpłynęło 70 uwag, z czego większość jednobrzmiących, powielonych, tyle że podpisanych przez różne osoby. Jedna uwaga została uwzględniona w całości, cztery w części, a 65 uwag w całości Prezydent odrzucił. Część terenu plan przeznacza na realizację funkcji przemysłowej, składowej, bazy zaplecza technicznego, przy czym na północ od ulicy Stryjskiej jest to obszar, który takie funkcje już obecnie pełni. Obszar na południe od ulicy Stryjskiej jest obszarem nowych szans. Przeznaczenie tego terenu na cele głównie przemysłowe będzie szansą rozszerzenia oferty inwestycyjnej Miasta dla podmiotów tworzących miejsca pracy, na które jest zapotrzebowanie. Na terenie objętym planem są też obszary (także w części północnej) zajęte już pod funkcje mieszkaniowe i te podlegają uporządkowaniu - plan proponuje określone zasady koegzystencji mieszkalnictwa z funkcjami o znaczeniu ponadlokalnym. Plan jest znany radnym - był szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji.

Opinie komisji j.w.

Wystąpienie radnej Jolanty Kalinowskiej (odczytane przez autorkę i w części przez radnego Adama Borkowskiego, ponieważ radna Kalinowska nie zmieściła się w regulaminowych 5. minutach - p.p.):
- Dnia 26.11.2003 r. w związku z wejściem nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Przewodniczący Rady Miasta Stanisław Szwabski ograniczył się do krótkiej dyskusji na temat uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania rejon ulic Stryjskiej i Halickiej, a samo głosowanie było formalnością. Dlatego też radni nie zapoznali się dogłębnie z problemem jaki istnieje.
Prezydent Miasta Gdyni zarządzeniem Nr 4180/04/IV/4 z dnia 13.01.2004 r. rozpatrzył negatywne wnioski złożone przez mieszkańców Halickiej dotyczące możliwości wykupienia lub wydzierżawienia działek znajdujących się na terenie ogródków działkowych i przeznaczenia ich w planie na tereny mieszkaniowe. Prezydent uznał, że najwłaściwsze jest przeznaczenie tego obszaru na cele usługowe i produkcyjno - składowe. Rozpatrzenie wniosków i złożonych uwag w prezentowany sposób jest niezgodne z uchwałą z dnia 26.11.2003 r. oraz Studium uwarunkowań jak również dzisiejszym uzasadnieniem do uchwały. Przedstawiony projekt zakłada przeznaczenie terenu pod usługi o znaczeniu ponadlokalnym oraz obiekty produkcyjne, bazy, składy, magazyny, przewiduje się eliminację istniejącej tam funkcji mieszkaniowej.
Ludzie mieszkający na terenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. A. Mickiewicza a jest ich 125 osób są zaniepokojeni swoim losem, szczególnie ludzie starsi, emeryci i renciści. Zwrot nakładów nie zrekompensuje kosztów kupna mieszkania bądź działki i wybudowanie domu jak sugerował Naczelnik P. Marek Karzyński podczas debaty publicznej dn.
16.12.2004 r.
Ewa Brach projektant planu poinformowała mieszkańców, że do sporządzenia projektu planu wykonana została szczegółowa inwentaryzacja urbanistyczna. Określono stan techniczny budynków, zbadano czy budynek jest zamieszkały i na podstawie spisu ludności dostępnego w Referacie Geodezji stwierdzono ile osób zamieszkuje poszczególne budynki. Na podstawie inwentaryzacji urbanistycznej dokonano wstępnych wycen nieruchomości pod kątem wartości gruntu i zainwestowania oraz oszacowano wielkości nakładów potrzebnych do zmiany funkcji z ogródków działkowych na funkcję mieszkaniową.
Część mieszkańców zainteresowanych rozbudową własnych domostw, których stać na wykup terenu i modernizację zabudowy powinna mieć możliwość wykupu działek. Natomiast dla osób których nie stać należałoby w tym rejonie zrealizować mieszkania TBS i komunalne celem uwolnienia zajmowanego terenu, wówczas można by sprzedać działki pod budownictwo mieszkaniowe z usługami. Argumentem dla ustalenia funkcji mieszkaniowo - usługowej w tym terenie jest również istnienie funkcji towarzyszących osiedlu mieszkaniowemu tj. Kościół, szkoła, układ komunikacyjny i bliskość terenów zielonych od strony płd.-zachodniej. Argument przedstawiony w trakcie debaty co do wprowadzenia przemysłu, baz i składów w rejonie Śródmieścia Gdyni polegający na przybliżeniu miejsc pracy mieszkańcom Gdyni jest bezpodstawny, jako że w większości zamieszkała jest przez ludzi w podeszłym wieku.
Bliskość w tym rejonie funkcji sportowo - rekreacyjnych takich jak stadion, hala widowiskowo - sportowa wskazuje, że w ramach funkcji mieszkaniowej na terenie południowym powinny zająć miejsce np. usługi hotelowe, których w Gdyni brakuje.
Przyjęty układ drogowy z ulicy Małokackiej i Węzła Brzeskiego oprócz istniejącej ulicy Halickiej i przewidzianej Drogi Różowej na odcinku ok. 300 m projektuje się kolejne drogi co około 50 m. Ulokowanie przemysłu, baz i składów w części oznaczonej kartą 0,5/0,6/0,8/0,9 i w konsekwencji projektowanej Nowej Żmudzkiej powoduje, że w rejon ulicy Małokackiej komunikującej osiedla mieszkaniowe Witomino i Chwarzno wprowadza się w rejon Ronda Brzeskiego dodatkowo ciężki transport Tiry, naczepy itd. co i tak zakorkuje mało drożny system komunikacyjny w tym rejonie. Docelowo planuje się przedłużenie Nowej Żmudzkiej w kierunku ulicy Wrocławskiej lub Żmudzkiej. Wydzielenie takiej drogi na kolejnym odcinku wydaje się być niemożliwe biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę istniejącą zabudowę i własność terenu w rejonie planowanego jej przebiegu. Przeznaczenie terenu pod funkcję mieszkaniową bądź mieszkaniowo - usługową spowoduje, że wydzielenie Nowej Żmudzkiej nie będzie wymagało takiej szerokości pasa drogowego i dalszy jej przebieg będzie można dostosować do układu komunikacyjnego istniejącego w rejonie Wrocławskiej i Żmudzkiej. Część dróg na odcinku za Piekarnią to strata terenu, jako że istniejące tam zakłady usługowe posiadają wjazdy na swój teren. Najlepszym rozwiązaniem byłby układ drogowy poprzeczny do Nowej Żmudzkiej, który należałoby przewidywać w obrębie strefy wyłączonej spod zabudowy, które ograniczenia wynikają z uciążliwości linii elektromagnetycznej,dając tym samym uzyskanie terenu pod zabudowę.
Odnoszę się teraz do uchybień formalnych przedstawionego planu.
1. W załączniku Nr 2 do uchwały wskazano 70 wniesionych w terminie ustawowym uwag do projektu planu. Uwagi z oznaczeniem nr 70 Firmy Sanipor nie przedstawiono jak również nie opisano rozstrzygnięcia.
2. Uwzlędniono 3 uwagi poprzez wprowadzenie zmian w planie polegającej na przeznaczeniu części terenu 17 ZP i części terenu 07 P.U na zabudowę jednorodzinną oraz wielorodzinną. Brak jest do tej zmiany korekty w prognozie oddziaływania na środowisko. Teren 17ZL w prognozie oddziaływania na środowisko oznaczony jest symbolem P1. Ustalenia dotyczą terenów zielonych poprawiających ogólny stan środowiska przyrodniczego, pełniących funkcję rekreacyjną i krajobrazową. Teren 07 P,U oznaczono symbolem R1, który został przeznczony na f. Mieszkaniową. Symbol R1 wg planu oddziaływania na środowisko dotyczy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz obiektów usługowych dla których może być wymagany obowiązek sporządzania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z Ustawą "Prawo ochrony Środowiska" z 27.04.2001 r. Poza tym obszar 017ZL i 07 P,U dla którego nastąpiła zmiana przeznaczenia w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu zgodnie z art. 17 ust. 13 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. oraz art. 19 ust. 1 stanowią, że w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu - czynności powtarza się (ponowna procedura). Ust. 2 stanowi, że przedmiotem ponowionych czynności może być jedynie część projektu planu objętego zmianą.
3. Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu jest nieaktualna.
a/ nie uwzględnia zmian dla terenu 07 P,U oraz 017 ZL;
b/ nieprawidłowo zinterpretowano ilość rodzin aktualnie zamieszkujących bez tytułu prawnego do terenu opłacających podatki od nieruchomości - zameldowanych jest 125 osób w 49 domkach.
4. Przedstawiony projekt miejscowego planu dla karty terenu nr 07 zawiera przeznaczenie terenu P,U - czyli tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów i magazynów, zabudowa usługowa co niezgodne jest z zaakceptowanymi uwagami.

W związku z przedstawionymi uchybieniami wnoszę o odrzucenie przedstawionego projektu planu.

DEBATA:
Stanisław Taube - dzisiaj padły konkretne liczby, natomiast wczoraj, na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, nie można było jednoznacznie stwierdzić, ile będzie nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje po uchwaleniu planu. Ile tych domów będzie wyburzonych? Padały liczby 39, 49, ok. 50. Czy mieszkańcy wiedzą, co ich faktycznie czeka i kto otrzyma odszkodowanie? Czy w debatach z ludźmi uczestniczył któryś z członków Kolegium? Wiemy, że potrzeba 500. mieszkań socjalnych. Radni "Samorządności" w prasie wypowiadają się, że jest bardzo duża kolejka oczekujących na mieszkania. Skoro odszkodowania będą wypłacane, to chyba przyzwoitość nakazuje przeprowadzenie debaty i powiedzenie mieszkańcom, że teren jest atrakcyjny, że powstaną nowe miejsca pracy. Mieszkańcy powinni wiedzieć, co ich czeka. Skoro mieszkańcy nie mają takiej informacji, to nie należy się dziwić, że są zaniepokojeni. Jeśli mieszkańcy będą mieli informację, że otrzymają odszkodowania, za które będą mogli kupić mieszkania w atrakcyjnym miejscu, to podejrzewam, że taką debatę łatwiej będzie prowadzić. Dwa miesiące to zbyt krótko na omówienie tak poważnego tematu. Terminy są oczywiście zachowane, ale ta sprawa wymaga przeprowadzenia obszerniejszego dialogu z mieszkańcami. Należy powiedzieć, że nadszedł czas na przyjęcie planu, że co prawda wybudowali swoje domy niezgodnie z prawem, ale Miasto ich nie opuści. Chcę usłyszeć od Prezydenta Szczurka, jak ma to przebiegać. Tu nie chodzi o kampanię, tylko o przyzwoitą informację.

Marek Stępa - wszystkie najważniejsze tezy zostały właściwie wygłoszone przez Pana Taube. Cieszę się, że radny opozycji tak się wypowiada. Jest to rzeczywiście teren niezwykle atrakcyjny inwestycyjnie - jest położony przy głównych osiach komunikacyjnych. Stanowi on własność gminy i trudno się dziwić, że teren o tak dobrym położeniu, w dodatku będący własnością Miasta chcemy przeznaczyć na inwestycje, które będą służyły rozwojowi tego Miasta - nowe miejsca pracy, przyciąganie do Gdyni kapitału. Takie jest prawo właściciela - robienie ze swojej własności najbardziej racjonalnego użytku. Władze Miasta wiedzą doskonale, że teren ten jest zamieszkały przez ludzi. Nie jest to pierwszy tego typu przypadek. Przypomnę budowę Trasy Kwiatkowskiego. Utorowanie drogi prowadzącej do realizacji trasy wiązało się z podobnymi emocjami. Na tych terenach też mieszkali ludzie już od lat. Chociaż jest pewna różnica - w tamtym przypadku mieliśmy do czynienia z własnością prywatną mieszkańców. W tym przypadku mamy do czynienia z własnością miejską. Są inne tego typu przykłady, gdzie teren był miejski i każdy, kto śledzi te sprawy, doskonale wie, że nigdy jeszcze rozwojowe przedsięwzięcia Miasta nie były realizowane z krzywdą dla mieszkańców. To, jak rozumiem, miał też na myśli Pan Taube. Podejrzewam, że oczekuje tylko potwierdzenia tego, co mówi mu intuicja. I nie myli się. Rzeczywiście tak jest. Inwestycja będzie prowadzona przy uwzględnieniu interesów mieszkańców. Oczywiście w zakresie, na jaki pozwala prawo. Nie powinno być jakichkolwiek obaw, aby jakikolwiek mieszkaniec Gdyni znalazł się na ulicy, bez dachu nad głową, ponieważ gmina ustala takie a nie inne przeznaczenie terenu. Proszę pamiętać, że tych nowych miejsc pracy nie będzie tworzyć gmina. Każdorazowo będą to inwestorzy zewnętrzni, a zadaniem gminy będzie takie organizowanie procesu inwestycyjnego, aby ci, którzy tam mieszkają, otrzymywali odpowiednie rekompensaty.

J. Kalinowska - Pan prezydent nie odniósł się do uchybień formalnych. Proszę o spojrzenie do uzasadnienia projektu. Jest tam następujący zapis: "Przewidywane w projekcie planu rozwiązania są zgodne z zapisami przyjętymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni". Projekt planu jest też - zgodnie z treścią uzasadnienia - zgodny z uchwałą rady z listopada 2003 roku. Czytamy, że: "w części południowej na mieszkalnictwo z zastosowaniem indywidualnej polityki dla tego obszaru oraz na mieszkalnictwo do restrukturyzacji w kierunku koegzystencji z usługami o znaczeniu ponadlokalnym" (uzasadnienie stanowi załącznik).
W odniesieniu do kart terenu 0,5, 06; 09 i 08 radna Kalinowska pytała: - Czy karty te to część południowa czy północno - zachodnia?

M. Stępa - wszystko, co jest na południe od linii ulicy Stryjskiej jest częścią południową.

J. Kalinowska - i jest to niezgodne z tym, co radni uchwalili w listopadzie 2003 r. Plan jest niezgodny z uchwałą z listopada 2003 r. Proszę o odniesienie się do wskazanych uchybień formalnych.

M. Stępa - napisała Pani (mowa o wystąpieniu radnej J. Kalinowskiej cytowanym w niniejszym protokole - patrz wyżej), że w załączniku nr 2 wykazano 70 uwag, natomiast uwagi firmy SANIPOR nie przedstawiono i nie opisano sposobu rozstrzygnięcia w tym zestawieniu. Przypomnę więc, że jest to zestawienie uwag odrzuconych. Uwaga SANIPORU została uwzględniona i dlatego nie może się znajdować w wykazie uwag nie uwzględnionych.
Jeśli chodzi o prognozy: nie ma w ustawie o planowaniu przestrzennym zobowiązania do aktualizacji prognozy po korektach wynikających z uwzględnienia uwag, stąd tej aktualizacji nie zrobiono. Nie ciąży na nas taki obowiązek.
Czy plan jest przygotowany zgodnie z uchwałą z 26 listopada 2003 roku? W naszym przekonaniu uchwała z listopada jakkolwiek wskazuje kierunki działań planisty, nie jest jednak gotowym planem. Gdyby taką uchwałą można było ustalić wszystko to, co zawarte jest w planie, to cała ta praca planistyczna nie byłaby potrzebna. Rada określa pewien kierunek, w którym planista podąża rozwiązując szczegółowe już problemy.

Głos ad vocem zabrała radna J. Kalinowska: - Art. 17 pkt 13 ustawy o planowaniu, z 27 marca 2003 roku, mówi: "w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia", zaś art. 19: "jeśli rada uwzględni konieczność dokonania zmian, w tym także uwzględnienia uwag do projektu planu, czynności, o których mowa w art. 17, ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian". Ustęp 2 art. 19: "przedmiotem ponawianych czynności może być jedynie część projektu objęta zmianą". Uważam więc, w kontekście tych zapisów, że nawet sposób rozstrzygnięcia uwagi SANIPORU powinniśmy znać, nie wiemy bowiem, czy nie należy jednak tego uwzględnić.

St. Taube - w zeszłym roku uchwaliliśmy plan dla działek na Al. Zwycięstwa i tam intensywnie współpracowała z Radą Miasta Rada Dzielnicy Redłowo. Wiem, że Pani przewodnicząca tej rady bardzo była zainteresowana zmianą tego planu. Czy ona broniła tych mieszkańców, czy nie? Czy jest jej opinia w tej sprawie, czy nie?

St. Szwabski - nie mam takiej opinii.

Wiceprezydent M. Stępa odniósł się do wystąpienia radnej J. Kalinowskiej: - Pani radna zacytowała artykuł, który obliguje nas do ponowienia uzgodnień i one zostały ponowione, a następnie artykuł mówiący o możliwości zarządzenia przez radę ponownego wykonania oceny skutków i to jest właśnie ten moment w procedurze, w którym się obecnie znajdujemy - rada może przyjąć plan, ale może też życzyć sobie (właśnie dzisiaj) ponownego dokonania oceny. Ja takiej decyzji nie rekomenduję, ponieważ uwzględnienie uwagi SANIPORU w niewielkim stopniu wpływa na konsekwencje finansowe uchwalenia planu.

Ponownie głos "ad vocem" zabrała radna J. Kalinowska: - Inaczej interpretuję artykuł 19. Poproszę prawnika o opinię. Nie chodzi mi o SANIPOR, ale o tereny zielone (17 ZL), które zostały zmienione na tereny mieszkalne. Uważam, że prognoza i analiza oddziaływania na środowisko powinny być jeszcze raz zrobione. Miały to być tereny zielone. Jest to więc niezgodność z ustawą.

Andrzej Bień - na temat tego planu rozmawialiśmy bardzo długo na posiedzeniach komisji. Kierujemy się interesem wszystkich mieszkańców Gdyni, bo za to jesteśmy odpowiedzialni. Zdajemy sobie sprawę, że mieszkańcy, którzy tam żyją, będą musieli dokonać w swoim życiu dużych zmian, ale trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że zadaniem rady jest dbanie, aby Gdynia mogła się rozwijać i aby mieszkańcy mieli z tego pożytek. To nie jest nasz majątek. Jest to majątek całego miasta i wszystkich mieszkańców naszego miasta. Wierzę, że to co Państwo zainwestowaliście, zostanie zwrócone (uwaga kierowana w stronę biorących udział w sesji gości). Nie wnikam tu w kwestie prawne. Niewątpliwie jest to pokłosie poprzedniego systemu. Państwo mieszkacie w miejscu, które na ten cel nie było przeznaczone i ktoś wówczas na to pozwolił. Państwo zostaliście po prostu oszukani. Ktoś kiedyś nie myślał. Jest już 15 lat po dokonaniu zmiany systemu i cały czas musimy naprawiać coś, co kiedyś zostało zepsute. Zważywszy dobro wszystkich, wierzę, że to rozwiązanie jest dobre. Wnioskuję o uchwalenie planu w przedstawionej nam wersji.

Radna J. Kalinowska poprosiła o umożliwienie jej zabrania głosu "ad vocem".

St. Szwabski - wszystkie możliwości zabrania głosu w tym trybie zostały już przez Panią wykorzystane. Proszę przeczytać Regulamin. Zamykam dyskusję i ogłaszam przejście do głosowania.

Radna J. Kalinowska oświadczyła z sali: - Musimy przestrzegać prawa przede wszystkim, Panie Bień.

UCHWAŁA NR XXVIII/648/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Stryjskiej i Łużyckiej została przyjęta: 24/3/0

J. Kalinowska - są formalne uchybienia, proszę Państwa. Tak nie można.

St. Szwabski - proszę o niezakłócanie przebiegu obrad.

J. Kalinowska - jeśli łamie się prawo, to mogę zabierać głos.

St. Szwabski - to jest tylko Pani pogląd.


Ad 4.3.
Jak zapowiedział wiceprezydent M. Stępa, zarówno przedmiotowy projekt jak i 3 kolejne tworzą pakiet dotyczący tej samej kwestii.
Przechodząc do meritum wiceprezydent informował: - Spółdzielnia Mieszkaniowa niezadowolona z rozstrzygnięcia rady skorzystała z przysługującego jej prawa i wezwała nas do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Nie czekając na to, czy tego przywrócenia dokonamy, czy nie, złożyła również skargę w sprawie rozstrzygnięcia protestu, uznała więc a priori, zresztą słusznie, że rada niczego nie zechce zmieniać. 24 listopada rada, w ślad za uchwałą o rozpatrzeniu protestów, przyjęła plan i w związku z tą uchwałą spółdzielnia także wezwała do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, po czym - nie czekając na rozpatrzenie wezwania - złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Wydaje się, że ponieważ rada zajęła jednoznaczne stanowisko w sprawie planu, zasadny jest wniosek o przyjęcie 4. projektów uchwał odrzucających skargę Spółdzielni.

Opinie komisji j.w.

Radna J. Kalinowska odczytała uzupełnienie skargi Spółdzielni Mieszkaniowej KARWINY informując uprzednio, że występuje także jako reprezentantka mieszkańców Karwin:


UZUPEŁNIENIE SKARGI
Na Uchwałę Nr XXV/586/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej oraz Uchwałę Nr XXV/585/04 RMG z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon Makuszyńskiego i Porazińskiej.
Uchylenie w/w uchwał i utrzymanie w mocy poprzednio obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z następujących przyczyn:
1. Poprzednio obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni, zatwierdzony Uchwałą Nr XXII/115/88 MRN z dnia 04.02.1988 /Dz.Urz.W.G. nr 13 poz. 91 z 1989 r./ zmieniony Uchwałą Rady Miasta z dnia 30.11.1994 r. Nr V/94/04 /Dz. Urz. W.G. Nr 33 poz. 176 z dnia 05.12.1994 r./ przewidywał, że przedmiotowe tereny to teren projektowanego parku leśnego o funkcji zieleni ochronnej Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i funkcji rekreacyjnej.
2. Przedmiotowy teren położony jest w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, stanowiącym półenklawę leśną i jako taki nie powinien podlegać zabudowie mieszkaniowej. Podobne stanowisko zostało wyrażone przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni, który zajął negatywne stanowisko w sprawie przeznaczenia powyższych terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
3. Wojwódzki Konserwator Przyrody uznała pozostawienie półenklawy leśnej jako wolnej od zabudowy za wiążący element uzgodnienia planu.
4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717/ nakazuje dostosowanie planu do interesu publicznego, którym jest uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Zobiektywizowaną potrzebą lokalną jest w tym przypadku posiadanie półenklawy leśnej, stanowiącej płuca okolicznych osiedli mieszkaniowych. Korzystanie z sąsiedniej nieruchomości należącej do skarżącego w sposób dotychczasowy stanie się znacznie utrudnione, a wartość nieruchomości znacznie spadnie z uwagi na brak dostępu do terenów zielonych. Jednak ta wartość to nie kwestia wartości materialnych lecz wartości niematerialne jaką dają sąsiadujące tereny zielone. Wieloletnie przeznaczanie terenów na działalność rekreacyjną wskazuje, że sąsiadujący mieszkańcy takiego właśnie przeznaczenia oczekują. Podejmując swoje decyzje o zamieszkaniu w tej okolicy również kierowali się potrzebą zielonego zaplecza, które daje posmak zdrowia i współistnienia z naturą. Zbyt często zapominamy, że człowiek potrzebuje nie tylko mieszkać, ale ważne też jest jak mieszka. Nie jest sztuką wybudować osiedla mieszkaniowe, trzeba im dać jeszcze możliwość życia, które wymaga kontaktu z naturą.
5. Rozumiemy, że nastąpiła zmiana właściciela terenu i ma on prawo przeznaczyć go zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, jednak nabywając tę nieruchomość nabył ją jako przeznaczoną na teren projektowanego parku leśnego o funkcji zielonej ochronnej Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i funkcji rekreacyjnej. Osoba nabywająca nieruchomość powinna tę okoliczność uwzględniać i w tym kierunku układać swoje plany. Również na działalności rekreacyjnej można uzyskać dochody, nie musi to być obliczone na szybki i łatwy dochód jakim jest sprzedaż mieszkań.
6. Utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia przedmiotowych terenów zapewni, że nie nastąpi dewastacja środowiska naturalnego. Doprowadzenie mediów spowoduje dodatkowe zniszczenia na trasach przesyłowych z EC, kabli energetycznych i innych linii przesyłowych, np. gazowych. Tereny leśne nie nadają się do takich przedsięwzięć.
Niech pozostaną same w sobie organizmem potrzebnym, jak płuca do oddychania osobom już zamieszkującym w sąsiedztwie enklaw leśnych. Tak łatwo zniszczyć coś, co dobrze funkcjonuje, dla jakichś bliżej nieokreślonych celów. Na potrzeby budownictwa mieszkaniowego znajdzie się dużo, bardzo dużo innych terenów, natomiast na potrzeby rekreacyjne w określonym rejonie ilość miejsc jest bardzo ograniczona. Przeznaczenie tego terenu na inny cel raz na zawsze przekreśli sposób jego dotychczasowego wykorzystywania, który służył ogólnemu dobru aktualnych mieszkańców, rozwoju i wychowaniu młodzieży, która pożytecznie spędza czas - a pamiętajmy: takie Rzeczpospolite będą, jakie jej młodzieży chowanie.
/Oryginał cytowanego wyżej pisma stanowi załącznik do protokołu/.

Radny Jerzy Wieczorek zapytał radną J. Kalinowską, czy jest uprawniona do prezentowania stanowiska Spółdzielni Mieszkaniowej KARWINY.

J. Kalinowska- występuję w imieniu mieszkańców.

UCHWAŁA NR XXVIII/649/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, złożonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową KARWINY w Gdyni, dotyczącego Uchwały Nr XXV/585/04 RMG z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej została przyjęta: 23/3/0


Ad 4.4.
Prezentowane przez wiceprezydenta M. Stępę w poprzednim punkcie uzasadnienie odnosi się także do przedmiotowego projektu.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XXVIII/650/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Spółdzielni Mieszkaniowej KARWINY na Uchwałę Nr XXV/586/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej została przyjęta: 22/2/0


Ad 4.5.
Uzasadnienie - jak wyżej.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XXVIII/651/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, złożonego przez Spółdzielnię Mieszkaniową KARWINY w Gdyni, dotyczącego Uchwały Nr XXV/586/04 RMG z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej została przyjęta: 22/2/0


Ad 4.6.
Uzasadnienie j.w.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XXVIII/652/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Spółdzielni Mieszkaniowej KARWINY na Uchwałę Nr XXV/585/04 RMG z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej została przyjęta: 22/2/0


Ad 4.7.
Prezentujący projekt wiceprezydent Bogusław Stasiak poinformował o autopoprawce, zgodnie z którą wykreśleniu ulega punkt 5. w § 1, o brzmieniu: nieruchomości położonej na obszarze portów i przystani morskich.
Reszta informacji zgodna z treścią załączników.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XXVIII/653/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/389/04 RMG z dnia 24.03.2004 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do składania w imieniu Gminy Miasta Gdyni oświadczeń w przedmiocie wykonywania lub nie wykonywania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych na terenie miasta Gdyni oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do składania oświadczeń o potrącaniu z ceny nabycia należności z tytułu zaległych podatków lokalnych została przyjęta: 21/0/2


Ad 4.8.
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił wiceprezydent B. Stasiak.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XXVIII/654/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych - DROGA RÓŻOWA Etap IV oraz uchylenia części Uchwały Nr XXIV/557/04 RMG z dnia 27 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę DROGI RÓŻOWEJ Etap IV została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 4.9.
Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiak - patrz załącznik.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XXVIII/655/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych - DROGA RÓŻOWA Etap IV oraz uchylenia części Uchwały Nr XXIV/557/04 RMG z dnia 27 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę DROGI RÓŻOWEJ Etap IV została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.10
Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - zgodnie z treścią zał.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XXVIII/656/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod ul. Maszopów została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 4.11
Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiak - p. zał.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XXVIII/657/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Dembińskiego 59, 61 i 61 A oraz ul. Sambora 45 i 49 została przyjęta jednogłośnie /26/.


Ad 4.12
Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiak - patrz zał.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XXVIII/658/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego 5, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /27/


Ad 4.13
Jak poinformowała przedstawiająca projekt wiceprezydent Ewa Łowkiel, zmiana w Statucie SPZOZ polega na wykreśleniu w punkcie 3. § 5 punktu konsultacyjnego dla narkomanów i wpisaniu w to miejsce Przychodni Terapii i Uzależnień od Środków Psychotropowych i Współuzależnienia. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany jest częścią procesu powoływania do życia przychodni, która będzie się zajmowała problemem uzależnienia w rozszerzonym zakresie. Będzie to pierwsza w Gdyni tego typu przychodnia. Na jej potrzeby są już wynajęte pomieszczenia, które obecnie są wyposażane.
Na koniec wiceprezydent stwierdziła: - Myślę, że na przełomie marca i kwietnia przychodnia będzie już otwarta.

Opinia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna

UCHWAŁA NR XXVIII/659/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia zmian w treści Statutu SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, przy ul. Reja 2a została przyjęta jednogłośnie /27/.


Ad 4.14
Prezentację projektu wiceprezydent E. Łowkiel rozpoczęła od informacji nt. dalszych etapów dochodzenia do samej likwidacji internatu, po ewentualnym przyjęciu przedmiotowego projektu: po pozytywnym zaopiniowaniu uchwały przez Kuratora Oświaty przedłożony zostanie radzie projekt dot. samej już likwidacji.
Uzasadniając zamiar likwidacji wiceprezydent mówiła: - Zmniejsza się liczba uczniów. Nie ma już żadnego uzasadnienia dla dalszego funkcjonowania internatu. Dla ewentualnych uczestników kursów Miasto jest w stanie zapewnić miejsca w internacie przy Zespole Szkół Budowlanych. Dużą część kosztów związanych z funkcjonowaniem internatu pokrywa obecnie gmina. Pozostaną jeszcze internaty przy 3. szkołach, które całkowicie zabezpieczą potrzeby w tym zakresie. Przyczyna zmniejszania się liczby uczniów nie tkwi tylko w fakcie ubożenia społeczeństwa, ale także w tym, że powiaty starają się tworzyć dla swoich mieszkańców coraz bogatsze oferty edukacyjne.

Opinia Komisji Oświaty - pozytywna

DEBATA:
Adam Borkowski - likwidacja placówki, szczególnie oświatowej, jest zawsze trudnym przedsięwzięciem, które wymaga szczególnej rozwagi. Czy sprawa ta była konsultowana ze związkami zawodowymi? Czytamy w uzasadnieniu, że zamiar likwidacji był konsultowany z rodzicami, do których wysłano stosowne pisma. Spodziewam się, że nie tylko do rodziców tych 20. dzieci, które ostatnio korzystały z internatu. W przeszłości były okresy, gdy ten internat był wykorzystywany do granic swoich możliwości. Czy do rodziców pozostałych dzieci, które korzystały z internatu, także takie pisma wysłano? Dowiedziałem się, że dzieci, które niegdyś korzystały z internatu przy ul. Energetyków obecnie dojeżdżają z Lęborka czy innych gmin do Tczewa. Czy więc likwidacja nie wiąże się ze zbyt wysoką ceną? Co stanie się z pracownikami internatu?

E. Łowkiel - ten internat był szczególny. Przebywali w nim tylko uczniowie kursów teoretycznej nauki danego zawodu. Taki kurs trwał 4 tygodnie. Praktyczną naukę odbywali już u rzemieślników. Takich klas zawodowych już prawie nie ma w innych gminach. Gdybyśmy chcieli zawiadamiać wszystkich rodziców, których dzieci korzystały w przeszłości z internatu, to liczba takich pism musiałaby być ogromna. Wykonane zostały wszystkie wymagane czynności proceduralne. Niegdyś wymagano zgody Kuratora na tworzenie wojewódzkich ośrodków. Obecnie taka zgoda nie jest potrzebna. To spowodowało, że takie ośrodki pojawiły się w innych gminach, np. w Tczewie właśnie. To prawda, że te gminy dyktują niższe ceny, ale tam korzysta z tych ośrodków znacznie więcej osób, natomiast u nas jest ich znacznie mniej (ok. 5. osób) i stąd bierze się różnica w cenach. Powiaty nie zawsze zachowywały się odpowiedzialnie, bo najpierw zgłaszały dzieci, które potem do Gdyni nie przyjeżdżały.
Jeśli chodzi o sprawy związane z zakończeniem stosunku pracy, to za to odpowiadają dyrektorzy placówek, a nie rada. Wg mojej wiedzy, wszystkie wymagane w tym względzie procedury zostały zachowane. Jest tam obecnie nadmiar nauczycieli, których będzie można postawić w stan nieczynny dopiero 1 maja. Niektórzy nawet na to czekają chcąc skorzystać z większej odprawy. Jeśli chodzi o pracowników administracji, to w tym zakresie ograniczono zatrudnienie już od września. Gmina dopłacała do tej placówki bardzo dużo środków.

A. Borkowski - dziękuję za wyjaśnienie.

Do radnego A. Borkowskiego z pytaniem zwrócił się radny Jerzy Wieczorek: - Czy my wszystko musimy uzgadniać ze związkami? Jeszcze trochę i nawet wymianę zamków będziemy musieli konsultować ze związkami.

A. Borkowski - proszę się zapoznać z ustawami.

St. Taube - jestem zdumiony wypowiedzią Pana Wieczorka, który przekonuje nas do łamania prawa. Ludzie pracujący w internacie są pracownikami i wyborcami. Proszę odnotować, że radny Wieczorek poddaje pod wątpliwość konsultowanie spraw pracowniczych ze związkami. Powinniśmy przestrzegać prawa i nie ograniczać możliwości prowadzenia dialogu ze wszystkimi organizacjami. Ja, jako członek takiej organizacji dialogu społecznego, z przykrością słucham takiego głosu.

J. Wieczorek - może kolega jest przewrażliwiony. Nie chciałbym po prostu, aby o wszystkim decydowały związki. Pani wiceprezydent wyjaśniła, skąd bierze się zamiar likwidacji i konsultowała to ze związkami.

Radny St. Taube poprosił o głos "ad vocem": - Jeśli zwolnienie pracowników jest dla Pana Wieczorka błahą sprawą, to ja już nie mam nic do powiedzenia.

UCHWAŁA NR XXVIII/660/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru likwidacji Internatu w Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdyni, przy ul. Energetyków 13 została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.15
Wiceprezydent M. Stępa - zgodnie z uchwałą rady z czerwca 2004 roku wpłynęły 4 wnioski dot. prac konserwatorskich. Takie dotacje mogą obejmować obiekty wpisane na listę zabytków. Proponujemy uwzględnienie 3. wniosków, zaś co do 4., to nasza pomoc ma już miejsce. Wszystkie formalności zostały już dopełnione w przypadku 2. pierwszych wnioskodawców. Mamy dobre doświadczenia z dotychczasowej współpracy z nimi.

Opinie komisji:
Komisja Kultury - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna

A. Borkowski - sprawa zapisu w punkcie 1. dot. malowania elewacji klasztoru. W pozostałych punktach mowa już jest o konserwacji elewacji. W regulaminie nie jest ujęte malowanie elewacji. Dlaczego nie można tu wpisać konserwacji? Idąc tym śladem właściciele domów też będą chcieli, aby Miasto dotowało malowanie elewacji.

M. Stępa - w pierwszym przypadku doprowadzenie elewacji do stanu pierwotnego będzie możliwe z pomocą malowania, natomiast w pozostałych przypadkach będą konieczne inne prace konserwatorskie.

A. Bień - jest to niewielka liczba wniosków. Jakie są tego przyczyny? Czy jest to kwestia procedur, czy może nie ma więcej takich obiektów, a może są to jeszcze inne względy?

M. Stępa - rzeczywiście lista obiektów nie jest długa. Są to obiekty indywidualne, wpisane na listę łącznie z ich adresami. Miasto jedynie dofinansowuje prace w przypadku takich obiektów. Obiekt może być na liście, ale np. właściciel jest finansowo samowystarczalny i w ten sposób liczba tych potencjalnych obiektów jeszcze się zmniejsza.

UCHWAŁA NR XXVIII/661/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 4.16
Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak.

Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna

UCHWAŁA NR XXVIII/662/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.17
Wiceprezydent Michał Guć wyjaśniał: - Aby jednostka mogła zatrudnić pracowników, konieczne jest ustalenie wysokości punktu. Wysokość punktu w przypadku zakładów i jednostek budżetowych jest taka sama jak w przypadku pracowników komunalnych. Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych projekt został skierowany do 3. związków. Rada Powiatowa NPZZ stwierdziła, że oceny projektu nie są jednoznaczne. Forum Związków Zawodowych nie zgłosiło zastrzeżeń. NSZZ SOLIDARNOŚĆ poinformował, że wstrzymuje się od zajęcia stanowiska i że generalnie pozytywnie odnosi się do tworzenia nowych miejsc pracy.

St. Taube - dziękuję za przeprowadzenie konsultacji ze związkami zawodowymi zgodnie z art. 19 ustawy.

UCHWAŁA NR XXVIII/663/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z 25 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zakładów i jednostek budżetowych miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /26/


Ad 4.18
B. Stasiak - projekt dotyczy nabycia części nieruchomości wymienionych w § 1. Wszystkie działki mają powierzchnie rzędu kilkuset m kw.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna

UCHWAŁA NR XXVIII/664/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód, rejon ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej została przyjęta jednogłośnie /27/.


Ad 5.
Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury, odczytane przez jej przewodniczącą, radną Beatę Łęgowską, stanowi załącznik do protokołu.


Ad 6.
Stanisław Szwabski - gdyński zakład utylizacji odpadów zmienił ostatnio swoją nazwę na ECO DOLINA. Zakończył się pierwszy etap budowy. Oprócz budynku administracji jest to również spalarnia, która działa już od kilku tygodni. Obejmuje stacje, w których okresowo przechowywane są odpady niebezpieczne, a także oczyszczalnię. Ciekawostką jest zatrudniony tam sokolnik, którego zadaniem jest zapobieganie dewastacji przez ptaki. Jest to duża osobliwość, ale i duża oszczędność.
- Jeśli chodzi o sam związek - informował dalej Przewodniczący RMG - to Zarząd przygotowuje na połowę marca sesję budżetową. Jutro komisja budżetowa ostatecznie zaopiniuje projekt budżetu na rok 2005. Bardzo ważnym elementem tego budżetu jest harmonogram prac związanych z rekultywacją starego składowiska. W tym roku chcemy zakończyć budowę rowu opaskowego wokół składowiska tak, aby odgrodzić od otoczenia jego elementy. Będzie też zbiornik zatrzymujący odcieki. W tym roku chcemy przeznaczyć na rekultywację niemal 2 mln. zł.


Ad 7.
Na ręce Przewodniczącego rady, pana Stanisława Szwabskiego, interpelacje nie wpłynęły.


Ad 8.

Stanisław Szwabski - Pan Prezydent złożył sprawozdanie ze swojej pracy i pracy Urzędu Miasta w postaci nagrania na dyskietce. Proponuję taką formułę, z uwagi na ilość papieru, jaka byłaby potrzebna, aby to sprawozdanie wydrukować i powielić dla wszystkich radnych. W tym roku jest ono wyjątkowo obszerne (liczy kilkaset stron). Wiem, że część z Państwa może nie mieć możliwości skorzystania z tej formy zapisu. Istnieje możliwość wydruku całości lub części dokumentu. Jeśli ktoś z Państwa chce z tej możliwości skorzystać, proszę o zastanowienie się, jaka część będzie potrzebna - w imię oszczędności w ogóle, a oszczędności lasów w szczególności.


Ad 9
Radny A. Borkowski wnioskował o sukcesywne dostarczanie radnym gazetki stoczniowej.

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke zobowiązał się do realizacji powyższego wniosku.


Ad 10
Termin kolejnej Sesji RMG: 23 marca b.r.; godz. 12


Ad 11
Zamknięcie obrad XXVIII Sesji RMG ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.Na podstawie stenogramu zredagowała i opracowała:
Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: kmanikowska
Data udostępnienia informacji: 23.02.2005