Sesja nr XXVII z dnia 2005-01-26

PORZĄDEK OBRAD
XXVII SESJI RADY MIASTA GDYNI
26 stycznia 2005 roku
Godz. 12.00, SALA 105 UM


1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XXVI Sesji Rady Miasta,
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI (Medal Nr 25) - księdzu Andrzejowi Miszewskiemu,
4.2. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI (Medal Nr 26) - panu Zygfrydowi Perlickiemu,
4.3. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI (Medal Nr 27) - panu Stanisławowi Latańskiemu,
4.4. wezwania do usunięcia naruszeń uchwały nr XIII/267/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej;
4.5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, część dzielnicy Mały Kack - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej;
4.6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, część dzielnicy Obłuże, rejon Starego Obłuża;
4.6.a. wezwania do usunięcia naruszeń Uchwałą Nr IX/199/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chyloni w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej
4.7. skargi Krzysztofa Derdzikowskiego na uchwałę nr IX/199/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chyloni w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej;
4.8. zmiany uchwały nr XXXV/1133/01 Rady Miasta Gdyni z 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;
4.9. utworzenia jednostki budżetowej "Centrum Aktywności Seniora";
4.10. zmiany treści załącznika do uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.
4.11. zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zakładów i jednostek budżetowych miasta Gdyni;
4.12. wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych położonych przy ul. Źródło Marii 9;
4.13. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Anyżowej 1 w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.14. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żeliwnej w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.15. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spokojnej w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.16. organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej;
4.17. pozbawienia ul. Mazowieckiej (na odcinku od ul. Witomińskiej do ul. Bydgoskiej) kategorii drogi gminnej, wyłączenia powyższej kategorii drogi z użytkowania;
4.18. pozbawienia ulicy Trzcińskiej kategorii drogi gminnej, wyłączenia powyższej drogi z użytkowania;
4.19. pozbawienia ulic: Chodkiewicza, Dziewanny, Irysowej, Kotlarskiej, Kowalskiej, Łubinowej, Obłuskiej, Podwórzowej, Ślusarskiej i Żytniej, kategorii dróg gminnych, wyłączenia powyższych dróg z użytkowania;


5. Sprawozdanie z prac Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.


Protokół NR 27/05 z XXVII SESJI RADY MIASTA GDYNI

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XXVI Sesji Rady Miasta,
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI (Medal Nr 25) - księdzu Andrzejowi Miszewskiemu,
4.2. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI (Medal Nr 26) - panu Zygfrydowi Perlickiemu,
4.3. nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI (Medal Nr 27) - panu Stanisławowi Latańskiemu,
4.4. wezwania do usunięcia naruszeń uchwały nr XIII/267/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej;
4.5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, część dzielnicy Mały Kack - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej;
4.6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, część dzielnicy Obłuże, rejon Starego Obłuża;
4.6.a. wezwania do usunięcia naruszeń Uchwałą Nr IX/199/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chyloni w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej
4.7. skargi Krzysztofa Derdzikowskiego na uchwałę nr IX/199/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chyloni w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej;
4.7.a wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2004 roku stwierdzającego nieważność Uchwały Nr XIII/259/03 RMG z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej;
4.8. zmiany uchwały nr XXXV/1133/01 Rady Miasta Gdyni z 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;
4.9. utworzenia jednostki budżetowej "Centrum Aktywności Seniora";
4.10. zmiany treści załącznika do uchwały nr XXIV/568/04 Rady Miasta Gdyni z 27 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.
4.11. zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zakładów i jednostek budżetowych miasta Gdyni;
4.12. wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych położonych przy ul. Źródło Marii 9;
4.13. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Anyżowej 1 w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.14. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Żeliwnej w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.15. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spokojnej w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.16. organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej;
4.17. pozbawienia ul. Mazowieckiej (na odcinku od ul. Witomińskiej do ul. Bydgoskiej) kategorii drogi gminnej, wyłączenia powyższej kategorii drogi z użytkowania;
4.18. pozbawienia ulicy Trzcińskiej kategorii drogi gminnej, wyłączenia powyższej drogi z użytkowania;
4.19. pozbawienia ulic: Chodkiewicza, Dziewanny, Irysowej, Kotlarskiej, Kowalskiej, Łubinowej, Obłuskiej, Podwórzowej, Ślusarskiej i Żytniej, kategorii dróg gminnych, wyłączenia powyższych dróg z użytkowania;
4.20. wystąpienia o ustalenie urzędowych nazw części miasta Gdyni;
4.21. zmiany Uchwały RMG Nr XXVI/598/04 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005
5. Sprawozdanie z prac Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Wszystkie materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Pełne brzmienie opinii poszczególnych komisji- patrz biuletyn informacyjny stanowiący zał. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą. W obradach wzięli udział wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta z wyjątkiem Prezydenta Wojciecha Szczurka.


Ad 1.
Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.
Witając obecnych radnych Przewodniczący powitał także przybyłego na Sesję posła Andrzeja Różańskiego.

Przewodniczący RMG- w ubiegłym tygodniu zmarł Honorowy Obywatel Gdyni - Zdzisław Jan Jeziorański Nowak- człowiek, który zasłużył sobie na ogromny szacunek wszystkich Polaków. Był wzorem uczciwości i prawości. Człowiek, który zasłużył się dla Polski może jak nikt inny. Niewątpliwie można o nim powiedzieć, że był jednym z największych Polaków 20. stulecia, a pewnie i w całej naszej historii. Był osobą o niezłomnej sile woli, która umiała wszystkie swoje postanowienia realizować. Wszystkie cele, jakie sobie stawiał, zawsze wiązały się z dobrem ojczyzny, przede wzystkim z odzyskaniem przez Polskę wolności i umiał te cele realizować bardzo skutecznie.

Na prośbę Przewodniczącego Stanisława Szwabskiego radni Gdyni uczcili pamięć Jana Nowaka Jeziorańskiego minutą ciszy.

Pan Stanisław Szwabski poinformował ponadto: - Uroczystości pogrzebowe zbiegły się terminowo z dzisiejszą sesją, dlatego podjąłem decyzję, aby z ramienia Rady Miasta Gdyni wzięła w nich udział Pani Joanna Zielińska, wiceprzewodnicząca RM.


Ad 2.
Do porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:

Wiceprezydent Marek Stępa wniósł o wprowadzenie do porządku, w trybie nadzwyczajnym, projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego stwierdzającego nieważność uchwały RMG z 26 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa, rejon ulicy Rdestowej.
Uzasadniając powyższe wiceprezydent podał następujące przyczyny wniesienia projektu w trybie nadzwyczajnym: termin złożenia skargi upływa przed sesją lutową, zatem niemożliwe jest czekanie z projektem do kolejnych obrad, natomiast rozstrzygnięcie sądu wpłynęło do Urzędu Miasta Gdyni w terminie, który uniemożliwił zachowanie terminu zarówno dwutygodniowego jak i siedmiodniowego, ponieważ odniesienie się do wyroku wymagało przeprowadzenia kilkudniowej analizy merytorycznej.

Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk, wniósł o wprowadzenie do porządku, w trybie nadzwyczajnym, projektu uchwały w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowych nazw części miasta Gdyni.
- Mój wniosek jest zgodny z ustaleniami, jakie zapadły na posiedzeniu Komisji Statutowej w grudniu 2004r. Musimy niezwłocznie odpowiedzieć wojewodzie w sprawie tych nazw i ta odpowiedź musi mieć formę uchwały rady - stąd termin nadzwyczajny.

Skarbnik Miasta Gdyni, pan Krzysztof Szałucki, wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/598/2004 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005. Projekt - jak wyjaśniał skarbnik - dotyczy spraw związanych z wieloletnim programem inwestycyjnym, tj. w części dotyczącej finansowania dróg. Sprawa jest o tyle nagła, że Miasto Gdynia jest zobligowane do złożenia na ręce Marszałka Województwa Pomorskiego do dnia 11 lutego b.r. materiałów dotyczących zmiany finansowania.

Wniosek wiceprezydenta M. Stępy o wprowadzenie projektu w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej został przyjęty nast. stosunkiem głosów: 22/0/2 i umieszczony w porządku jako punkt 4.7.a.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowych nazw części miasta Gdyni został przyjęty: 24/0/2 - jako pkt 4.20.

Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXVI/598/04 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005 został przyjęty jednogłośnie: 24 gł. za - jako pkt 4.21.

Porządek obrad zmodyfikowany w wyniku przyjętych zmian został przyjęty jednogłośnie: 24 gł. za.

Radny Adam Borkowski zwrócił się do Przewodniczącego rady z prośbą, aby wnioskodawcy w miarę szybko dostarczali radnym stosowne materiały (nawiązanie do projektów wnoszonych w trybie nadzwyczajnym - p.p.).

St. Szwabski - materiały już są dostarczane przez pracowników biura rady.


Ad 3.
Wobec braku uwag Przewodniczący Stanisław Szwabski uznał protokół XXVI Sesji RMG za przyjęty.


Ad 4.1.
W imieniu Komisji Statutowej projekt zarekomendował radzie do przyjęcia przewodniczący komisji, radny Marek Łucyk (jak i dwa kolejne projekty) - zgodnie z treścią załączonych materiałów.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Kultury - pozytywna
Komisja Oświaty - pozytywna

UCHWAŁA NR XXVII/625/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - Medal Nr 25 została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.2.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XXVII/626/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - Medal Nr 26 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.3.
Prezentujący projekt, radny M. Łucyk, dodał - tytułem uzupełnienia informacji w załączniku - iż Pan Stanisław Latański jest także kandydatem rekomendowanym przez Komisję Gospodarki Mieszkaniowej.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XXVII/627/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - Medal Nr 27 została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.4.
O przedstawienie planu zagospodarowania, będącego przedmiotem projektu, poprosił naczelnika wydziału urbanistyki, pana Marka Karzyńskiego, wiceprezydent M. Stępa.

Jak na wstępie poinformował naczelnik M. Karzyński, w celu zaskarżenia planu niezbędne jest poczynienie formalnego zabiegu, wynikającego z ustawy o samorządzie gminnym, tj. wezwania do usunięcia naruszeń. Jeśli bowiem uchwała narusza czyjś interes, to - w myśl obowiązujących przepisów - po bezskutecznym wezwaniu, taką uchwałę można zaskarżyć.
Jak dalej oświadczył naczelnik, zdaniem projektodawców kwestiononowanej uchwały - planu takie naruszenie w przedmiotowym przypadku nie ma miejsca, bowiem uchwała nie przesądza, jaka będzie ostateczna treść planu. Dopiero plan miejscowy może w jakiś sposób wpływać na korzystanie z praw własności.
Pan M. Karzyński poinformował o autopoprawce, zgodnie z którą w tytule i w § 1 projektu w miejsce słowa: "uchwały" wpisuje się słowo: "uchwałą" ("... usunięcia naruszeń uchwałą...").

Opinie komisji:
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii) - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna

Adam Borkowski - czy Pan mecenas Andrzej Zwara był lub jest pracownikiem urzędu, czy nie?

M. Stępa - w okresie, za który ja odpowiadam, czyli od 98 roku Pan Zwara nie był pracownikiem urzędu, natomiast jako prawnik, a więc osoba wykonująca prace na zlecenie, prawdopodobnie w tym okresie opracowywał jakieś opinie na nasze zlecenie. Z całą jednak pewnością nie w przedmiotowej sprawie. Jeśli więc pyta Pan, czy ta sama osoba występuje po obu stronach, to informuję, że tak nie jest.

Zwracając się do Przewodniczącego RM radny A. Borkowski oświadczył: - Niech Pan Przewodniczący pamięta, że takie pytanie zadałem.

UCHWAŁA NR XXVII/628/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszeń Uchwałą Nr XIII/267/03 RMG z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej została przyjęta: 20/0/2


Ad 4.5.
Projekt przedstawił naczelnik M. Karzyński- zgodnie z treścią załącznika.

Opinie komisji j.w.

M. Karzyńsk i- polana objęta planem położona jest w środku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Plan przewiduje też rezerwę terenu pod infrastrukturę techniczną. Do planu wpłynęły uwagi, a więc rada rozstrzyga także o sposobie uwzględnienia bądź nie tych uwag, które nie zostały uwzględnione przez Pana Prezydenta Szczurka. Uwagi te były szczegółowo omówione na posiedzeniach komisji, są też załączone do materiałów na dzisiejszą sesję. Prezydent nie uwzględnił lub uwzględnił tylko w części 11 uwag (uwagi stanowią załączniki).

Opinie komisji:
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii) - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna

Stanisław Taube - w planie wskazuje się na teren usługowo - rekreacyjno - sportowy, a jest to teren prywatny. Czy właściciel zgodził się na takie rozstrzygnięcie?

M. Karzyński - na terenie tej polany obowiązuje zakaz realizowania zabudowy w strefie 30 m od granicy parku, co powoduje, że jedynie niewielki obszar polany (w środku) jest możliwy do zagospodarowania. Działka jest za duża, aby wykorzystywać ją na budownictwo jednorodzinne i w związku z tym realizacja celu rekreacyjno - sportowego w tym miejscu wydaje się najwłaściwszym rozwiązaniem. Nie jest to więc do końca zgodne z wnioskiem właściciela.

UCHWAŁA NR XXVII/629/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej została przyjęta: 20/0/3


Ad 4.6
Jak poinformował pan M. Karzyński, ostatecznie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Gdyni dwie uwagi dotyczące przedmiotowego planu (stanowią zał.). Jedna dotyczy sposobu wydzielenia działki (proponowany przez autora uwagi podział naruszałby przepisy szczególne, a powierzchnia zakłócałaby historyczny układ działek), druga uwaga dotyczyła przebiegu jezdni - zbyt blisko budynków (plan umożliwia odsunięcie jezdni w większym stopniu niż pierwotnie proponowano, natomiast konkretny przebieg jest już przemiotem projektu budowlanego). Reszta informacji jak w załączniku.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XXVII/630/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni, rejon Starego Obłuża została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.6.a
M. Karzyński - przedmiotowy projekt, jak i następny, dotyczą skargi Pana Krzysztofa Derdzikowskiego, który może skorzystać ze stosownego zapisu w ustawie o samorządzie gminnym i zaskarżyć uchwałę RM do sądu administracyjnego po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszeń. Proponujemy odrzucenie wezwania jak i nie uwzględnianie skargi na uchwałę. Żadne nowe elementy w sprawie nie pojawiły się.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XXVII/631/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wezwania do usunięcia naruszeń Uchwałą Nr IX/199/03 RMG z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chyloni w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej została przyjęta: 18/2/1

Ad 4.7.
Przedmiot projektu został omówiony przez naczelnika M. Karzyńskiego przy okazji omawiania poprzedniego projektu (patrz wyżej).

Opinie komisji j.w.

A. Borkowski - przypomnę, że jeśli raz pozwoli się na złamanie prawa, np. pozwoliliśmy zabudować nielegalnie ulicę Żukowską, to pokłosiem takiego stanu rzeczy jest właśnie ten projekt. Tak nie powinniśmy pracować. Wprowadza się dzisiaj w trybie nadzwyczajnym projekt w sprawie skargi kasacyjnej. Prosiłem, aby dostarczono nam dokumenty z sądu administracyjnego. Przez pracownika biura dowiedziałem się, że mam się udać do wydziału architektury i tam poczytać sobie te dokumenty. Nie zdążę tego przeczytać w dniu dzisiejszym. Złamanie raz prawa skutkuje tym, że za chwilę jesteśmy w sądzie broniąc niesłusznej sprawy.

M. Stępa - protestuję stanowczo. Nie można bezkarnie mówić takich rzeczy. Wygłasza Pan dyskusyjną tezę o złamaniu prawa w przypadku ulicy Żukowskiej, z którą na przykład ja nie zgadzam się. Dyskusja na ten temat byłaby nie na miejscu. Protesty Pana Derdzikowskiego nie mają żadnego związku z ulicą Żukowską i dotyczą zupełnie innych zjawisk czy zdarzeń.

Głos ad vocem zabrał radny A. Borkowski: - Pozwoliliśmy na to, że przegrodzono nam ulicę Żukowską i wybudowano kościół i w tym momencie skrawek gruntu, o który walczy Pan Derdzikowski, stał się skrawkiem, w którego sprawie musimy zająć stanowisko. Gdybyśmy wydali decyzję zgodną z prawem, że nie można tej ulicy zabudować, nie byłoby dzisiaj sprawy.

M. Stępa - to naprawdę nie ma związku z zabudową ulicy Żukowskiej. Może to być różnie oceniane, ale nie ma to związku z osobą Pana Derdzikowskiego. Pan Derdzikowski ma kawałek terenu na rogu ulic Kartuskiej i Chylońskiej i chciałby tam prowadzić działalność. Tego typu kubatura nie jest tam, naszym zdaniem, wskazana.
Co do skargi kasacyjnej: rzeczywiście, materiału z sądu jak i szeregu innych nie dostarczyliśmy. Przypomnę jednak, że przedmiotem projektu nie jest treść wystąpienia, bo opracowanie takiego wystąpienia jest zadaniem władz wykonawczych. Rada przyzwala jedynie na jego opracowanie. My przedstawiamy argumenty przemawiające za takim postępowaniem.

Andrzej Czaplicki - jako mieszkaniec Chylonii znam każdą ulicę i tu muszę przyznać rację Panu Prezydentowi. Pozwolenie na budowę kościoła zostało wydane w latach 80. Kościół został zbudowany, a wjazd do Żukowskiej jest od ulicy Gniewskiej. Nie ma tu bezprawia.

UCHWAŁA NR XXVII/632/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Krzysztofa Derdzikowskiego na Uchwałę Nr IX/199/03 RMG z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chyloni w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej została przyjęta: 21/0/2


Ad 4.7.a
Prezentujący projekt pan M. Karzyński rozpoczął od przypomnienia nast. faktów: - Zgodnie z przepisami ustawy - prawo postępowania przed sądami administracyjnymi, od wyroku NSA przysługuje skarga kasacyjna w związku z nast. przesłankami: błędna wykładnia, naruszenie wymaganego prawem trybu postępowania.
Przechodząc do kwestii samego wyroku pan Karzyński mówił: - Z uzasadnienia wyroku wynika, że zarzucane jest naruszenie artykułu 25 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Pan Karzyński zacytował fragment przywoływanego wyroku: "Po dokonaniu zmian w projekcie planu rada gminy zobowiązana była je stwierdzić".
- Zachodziłaby wówczas konieczność - mówił dalej pan Karzyński - zastosowania się do dalszej części tego samego artukułu, który stanowi, że czynności planistyczne ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian. Uznaliśmy, że taka argumentacja jest niezasadna, bowiem przywołany artykuł nie odnosi się do zmian dokonywanych w trakcie wykonywania planu.

A. Borkowski - apeluję o omówienie tego punktu trochę później. Myślałem, że otrzymam wszystkie niezbędne do świadomego głosowania materiały. Podejmujemy przecież decyzję o skarżeniu wyroku, którego treści nie znamy. Tak nie można procedować. Ja oczywiście naszych kupców popieram i chcę, aby tam było targowisko, ale jakaś procedura i czystość postępowania powinny obowiązywać.

M. Stępa - wyrok został zacytowany in extenso - wojewódzki sąd administracyjny stwierdza nieważność uchwały. Rozumiem, że Pana interesuje uzasadnienie wyroku? Zapoznanie się z nim jest oczywiście możliwe.

W trakcie zarządzonej krótkiej przerwy umożliwiono radnemu A. Borkowskiemu zapoznanie się z uzasadnieniem cytowanego wyżej wyroku NSA.

A. Borkowski - teraz jestem jeszcze bardziej pewien, że należy głosować za poparciem projektu.
Radny Borkowski zacytował fragmenty uzasadnienia, w których stwierdza się, że to organ gminy powołany jest do tego, by określać potrzeby swojej społeczności. Nie jest więc zadaniem sądu administracyjnego decydowanie, gdzie ma być zlokalizowane targowisko.
- W tym świetle zgadzam się ze stanowskiem, że Prezydent Miasta nie jest zobowiązany do dostarczania dowodów wojewodzie. To wojewoda ma obowiązek wykazać, że ustalenia planu nie są zgodne ze strategią województwa. I to mi wystarczy, aby projekt poprzeć.

M. Stępa - zwracam uwagę, że rozpatrujemy projekt wniesiony w trybie nadzwyczajnym. Nie przypadkowo Regulamin Obrad przewiduje dwutygodniowy termin składania projektów. Taki termin pozwala na zgromadzenie wszystkich niezbędnych załączników. Dzisiaj obradujemy nad projektem, który nie tylko był wniesiony, ale i przygotowany w trybie nadzwyczajnym. Nie odmawiamy przecież wglądu do materiałów. Gdyby było dość czasu, wszystkie stosowne załączniki byłyby dostarczone. Nie widzę tu między naszymi poglądami istotnych różnic. Jest to też żywy dowód, jak sensowne są przepisy Regulaminu RM. Trzeba więc unikać trybu nadzwyczajnego i stosować go tylko w sytuacjach uzasadnionych.

UCHWAŁA NR XXVII/633/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2004 roku stwierdzającego nieważność Uchwały Nr XIII/259/03 RMG z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej została przyjęta: 23/1/1


Ad 4.8
Projekt przestawił dyrektor ZKM, pan Olgierd Wyszomirski: - ZKM obsługuje nie tylko Gdynię, ale i 5 gmin ościennych, m. in. prowadzi obsługę komunikacyjną na linii "J", na trasie Rumia, Reda, Wejherowo
. Dotychczas, na mocy porozumień podpisanych między Rumią i Gdynią, kompetencje w zakresie uchwalania cen leżały w gestii Rady Miasta Gdyni. Pani burmistrz Rumii zwróciła się do Rady Miasta Gdyni z prośbą o uchwalenie opłat na tej linii. Opłaty te zostaną zachowane na dotychczasowym poziomie. Chodzi jedynie o ich usankcjonowanie. W nowej uchwale Rady Miasta Rumii nie ma już opłat dla linii "J". Poprzednia uchwała Rumii z roku 2001 została uchylona przez Radę Miasta Gdyni. Gdyby Gdynia tego nie uchwaliła, wówczas obowiązywałyby opłaty dla całej sieci, a więc wyższe niż te, których życzy sobie Rumia. Ponieważ są to dotychczas obowiązujące opłaty, nie ma obowiązku zasięgania opinii związków zawodowych.
Pozostałe informacje jak w zał.

Opinie komisji:
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna

UCHWAŁA NR XXVII/634/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1133/01 RMG z 28 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej z późniejszymi zmianami została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.9
Projekt przedstawił wiceprezydent Michał Guć: - Od kilku lat Miasto podejmuje się realizacji coraz większej liczby przedsięwzięć. Wynika to z wrażliwości na potrzeby tych osób, ale i z faktu, iż populacja osób, do których adresowane są te działania, rośnie. Jeśli spojrzymy na dane demograficzne, to zobaczymy, że znaczny procent stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym (18 %). Są takie dzielnice, gdzie 1/3 mieszkańców to seniorzy (Chylonia, Kamienna Góra). W 2003 roku, na zlecenie Prezydenta, wykonano badania socjologiczne na temat potrzeb tych mieszkańców. Okazało się, że osoby te chcą spędzać wolny czas aktywnie i dlatego Miasto powinno czuć się zobowiązane do tego, aby im w tym pomagać. Przypomnę, że rady Chylonii i Śródmieścia część środków przeznaczają na prowadzenie klubów seniora , które obecnie obsługiwane są przez Centrum Kultury w Kacku. W Gdyni funkcjonuje Uniwerstytet 3. wieku. Skala wszystkich działań pokazuje, że należałoby je wszystkie lepiej skoordynować. Chodzi także o to, aby informacja na temat wszystkich inicjatyw docierała do każdego zainteresowanego, a także o to, aby przeznaczane na nie środki wykorzystywano jak najefektywniej. Z kalkulacji wynika, że mniej więcej 5,5 etatów stanowią osoby zajmujące się seniorami. W nowej jednostce zatrudnienie będzie porównywalne . Skoncentrowanie wszystkich działań w jednym miejscu wpłynie na lepsze wykorzystanie środków i na to, że oferta dla tych osób będzie jeszcze ciekawsza.
Wiceprezydent poinformował o treści autopoprawki do Statutu stanowiącego załącznik do projektu: w punkcie 1. § 6 Statutu w miejsce słowa "Kierownika" wpisanie: "Dyrektora".

Opinie komisji:
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia) - pozytywna
Komisja Oświaty - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna

Jolanta Kalinowska - inicjatywa jest znakomita, wręcz świetna. Brakuje mi tylko określenia wysokości środków budżetowych, jakie mniej więcej przeznaczy się na ten cel. Chodzi mi o orientacyjne określenie kwoty.

Zygmunt Zmuda Trzebiatowski - warto podkreślić, że - nie tylko pod względem tworzenia nowego podmiotu - jest to kluczowy moment, jeśli chodzi o prowadzenie polityki wobec seniorów. Jest to ważny etap ważnego procesu. Pamiętam czasy, gdy dopiero powstawały kluby seniorów. Okazało się, że ta formuła świetnie się sprawdza. Jest pytanie o środki finansowe. Mam nadzieję, że okaże się, że nie są one szczególnie duże. Po raz pierwszy uda się na to zagadnienie spojrzeć z perspektywy Miasta. Widzieliście Państwo pewnie lokal na ul. Wawrzyniaka dla starszych osób? Jest on na pewno sukcesem Miasta. Należą się tu wielkie podziękowania Panu Guciowi, który obiecał, że będzie traktował ten temat priorytetowo. Będę tym działaniom kibicował.

Marcin Wołek - mam szczęście bycia radnym z okręgu, gdzie współpraca z seniorami układa się bardzo dobrze. Jest może jeszcze kwestia do niedawna budząca pewne, jeśli nie obawy, to zapytania: jest to formuła przyszłej współpracy z radami dzielnic.

M. Guć - jeśli chodzi o współpracę z radami dzielnic, to pewne metody zostały już wypracowane przy okazji współpracy rad dzielnic z Centrum Kultury. Etaty pracowników, którzy pracowali w Kacku, będą przeniesione i to jest jednocześnie część odpowiedzi na temat środków. Jeśli chodzi o pomieszczenie w budynku TBS przy ul. Wawrzyniaka, to znajdzie się on w dyspozycji Centrum, które będzie odpowiadało za prowadzenie tam klubu. Podjęcie uchwały będzie skutkowało podjęciem przez Prezydenta działań związanych z tworzeniem budżetu tej jednostki. Dotychczasowe "przymiarki"organizacyjne pokazują, że nie będzie się to wiązało z jakimiś szczególnymi wydatkami. Środki raczej będą przenoszone z innych miejsc w budżecie. Analogicznie do działalności GOSiR-u, który np. obsługuje kluby sportowe, Centrum będzie obsługiwało np. konkursy na rzecz seniorów. Można się więc spodziewać zmian w budżecie związanych z przenoszeniem środków. Szukamy obecnie lokalu, który nie będzie za duży, a jednocześnie będzie spełniał niezbędne warunki.

UCHWAŁA NR XXVII/635/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia jednostki budżetowej "Centrum Aktywności Seniora" została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.10
M. Guć - w tym roku mija 10 lat od przyjęcia przez Radę Miasta Gdyni pierwszego programu i to nie tylko w Gdyni, ale w całej Polsce. Nasze Miasto było prekursorem budowy systemu współpracy między sektorem samorządowym a lokalną administracją publiczną. Co roku Miasto zobowiązane jest na mocy ustawy uchwalać taki program współpracy. Taki program na rok 2005 został uchwalony w październiku. Na jego podstawie Prezydent ogłasza konkursy i przydziela dotacje. Powstała jednak specyficzna sytuacja - równolegle do Muzeum Miasta Gdyni budowane jest muzeum Marynarki Wojennej. Inwestorem jest fundacja, która chce wziąć na siebie koszty inwestycji. Są to poważne koszty. Inwestor zwrócił się do Miasta z wnioskiem o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Aby w ogóle możliwe to było do rozważenia, niezbędne jest zmodyfikowanie stosownych zapisów w programie. Chodzi o taki zapis, który dopuszcza realizację przez organizację samorządową inwestycji. Taka sytuacja ma miejsce po raz pierwszy. Wydaje się, że nie możemy pozwolić na to, aby obok wykończonego Muzeum Miasta Gdyni umiejscowiona była niedokończona inwestycja. Stąd decyzja Prezydenta o skierowaniu projektu pod obrady rady. W trakcie dyskusji w komisjach pojawiła się sugestia wprowadzenia takiego zapisu, który wymusiłby na fundacji zobowiązanie co do przeznaczenia dotacji tylko i wyłącznie na tą inwestycję oraz spowodowałby, aby budynek nie był sprzedany. Zdecydowaliśmy, że przy ustalania wymogów konkursowych także i takie warunki będą postawione.
Reasumując powyższe, wiceprezydent zwrócił się do rady o wprowadzenie do programu poprawki, która umożliwi Miastu wsparcie finansowe realizacji muzeum.

A. Borkowski - popieram inicjatywę, ale chciałbym mieć pewność, że będzie to dotyczyło tylko zakupu tego konkretnego budynku bądź gruntu pod muzeum. Obawiam się bowiem, że podjęcie uchwały w proponowanym kształcie otworzy zbyt szeroko drzwi innym podmiotom. Skoro ma to dotyczyć jednego, konkretnego wydatku, to czy nie lepiej nazwać to wyraźnie w uchwale?

M. Guć - w projekcie mowa jest o tym, jak będą brzmiały określone punkty po zmianie. Proponowany zapis, w przeciwieństwie do poprzedniego, nie zawiera żadnego wykluczenia jeśli chodzi o inwestycje. Rada może ustanawiać pewne zasady, natomiast nie może wskazywać konkretnych podmiotów i tego, którym podmiotom da pieniądze, a którym nie. Kiedy tego zapisu jeszcze nie było, przy szkołach zaczęły masowo powstawać fundacje i aby wziąć takie inicjatywy w karby, została wprowadzona zasada, której przestrzegaliśmy.

UCHWAŁA NR XXVII/636/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXIV/568/04 RMG z 27 października 2004 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.11
Wiceprezydent M. Guć przypomniał na wstępie o podjęciu przez radę uchwały dotyczącej powołania Gdyńskiego Centrum Innowacji. Jednostka ta przejęła też administrację obiektów Pomorskiego Parku Technologicznego. Konieczność zatrudnienia pracowników i ustalenia wysokości punktu wynagrodzenia wymaga przyjęcia przedmiotowej uchwały, celem uwzględnienia tej jednostki we wcześniejszej uchwale.

A. Borkowski - czy nie można dopisać, że to centrum funkcjonuje nie tylko dla pracowników? Przed chwilą powołaliśmy Centrum Seniora.

M. Guć - najpierw musi być przyjęty dla tego podmiotu budżet.

A. Borkowski - a więc będziemy musieli do tematu powrócić?

Stanisław Taube - czy ten projekt został skierowany, celem zaopiniowania, do związków zawodowych? Organizacje te mają prawo do opiniowania tego typu zagadnień w związku z art. 19 ustawy o związkach zawodowych.

Wyjaśniając powyższą wątpliwość wiceprezydent E. Łowkiel odpowiedziała, że projekt nie został skierowany do związków zawodowych, ponieważ instytucji, o której mowa, praktycznie jeszcze nie ma, a więc i nie ma działających w niej związków. Jest to wymóg formalny, który w tym konkretnym przypadku, praktycznie nie ma znaczenia. Wartość punktu jest bardzo różna. Jest to zaszłość wynikająca także z wewnętrznych układów zbiorowych. Opiniowanie tego dzisiaj przez związki byłoby opiniowaniem bez pełniejszej informacji. W tym przypadku ta formalność nie ma najmniejszego znaczenia.

St. Taube - jeśli podejmiemy dzisiaj tę uchwałę, to stawka będzie już określona. Inne powiaty dla uszanowania prawa przekazują tego rodzaju projekty związkom. Jeśli Pani wiceprezydent ma opinię prawną, w której mówi się, że nie ma takiej potrzeby, to zgadzam się.

J. Kalinowska - skoro ustalamy różne stawki, różną wartość punktu, to dlaczego jest to stawka 4,70, a nie 5.50 na przykład? Czy można zrobić wykaz mówiący jaka jednostka ma jaką wartość punktu?

Mariusz Roman - czy możemy coś więcej usłyszeć na temat tego centrum? Jak wygląda stan prawny?

St. Taube - możemy podjąć uchwałę niezgodnie z prawem. Proszę Przewodniczącego o skierowanie do radcy pytania, czy taki projekt będzie zgodny z prawem. Nic przecież nie stoi na przeszkodzie, aby stosowne materiały były przekazywane związkom.

Wiceprezydent Marek Stępa oświadczył: - Wycofuję projekt.


Ad 4.12
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił wiceprezydent Bogusław Stasiak.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna

Wiceprezydent B. Stasiak poinformował o autopoprawce, tj. wpisaniu w miejsce roku 2004 roku 2005 (projekt zredagowano w roku 2004 i stąd wzięła się pomyłka) - dot. wszystkich projektów w sprawach nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXVII/637/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osób fizycznych, położonych przy ul. Źródło Marii 9 została przyjęta jednogłośnie /21/


Ad 4.13
Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - patrz załącznik.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XXVII/638/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Anyżowej 1, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 4.14
Projekt omówił wiceprezydent B. Stasiak - p.zał.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XXVII/639/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żeliwnej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.15
Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiak- p. zał.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XXVII/640/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spokojnej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.16
Jak informował wiceprezydent M. Guć, projekt jest konsekwencją zapisu ustawowego (o pomocy społecznej). Obecnie Gdynia posiada 7 ośrodków wsparcia, w tym jeden z nich to Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Usługi świadczone przez ostatni ośrodek nadal są nieodpłatne. To samo dotyczy Ośrodka Opiekuńczego przy ul. Bosmańskiej. Stosunkowo niewielkie podwyżki w opłatach będą miały miejsce w pozostałych ośrodkach. Odpłatności w ośrodkach przy ul. Maczka i Maciejewicza nadal będą dostosowane do możliwości przebywających w nich osób. Inne zasady będą stosowane wobec osób, które mają szanse na pokonanie swoich trudności (głównie bezdomności). Dla osób o wyższych dochodach podwyższa się opłaty (fakt, że takich osób jest bardzo mało). Obecnie będą to całkowite koszty pobytu w ośrodku. To spowoduje, że takim osobom bardziej będzie się opłacało szukanie mieszkania na mieście i tym samym opuszczenie ośrodka. Intencją proponowanych zmian jest także to, aby obciążenia dla osób samotnych były mniejsze niż dla osób posiadających rodziny. W tym drugim przypadku taka osoba przede wszystkim u rodziny powinna znajdować pomoc.

Opinia Komisji Zdrowia - pozytywna

J. Kalinowskiej - podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione - tak brzmi ostatnie zdanie w uzasadnieniu. Stosowne uchwały podjęto już w wielu miastach. Np. burmistrz Zgorzelca podjął inicjatywę uchwałodawczą w czerwcu 2004 r. 14 maja 2004 r. rada w Łomży podjęła taką uchwałę. 31 sierpnia 2004 w Starogardzie Szczecińskim. 15 września 2004 w Grudziądzu. 26 października 2004 r. w Zielonej Górze. 9 listopada 2004 r. w Dębicy. My dzisiaj.
Radna Kalinowska zgłosiła nast. uwagi:
- § 12: dlaczego uchwała wchodzi w życie "nie wcześniej, niż w kwietniu b.r."?
- załącznik nr 2 - Domy Samotnej Matki: zgodnie z art. 151 ust. 2. "osoby umieszczone w Domu Pomocy Społecznej dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży przed dniem 1 stycznia 2004 oraz osoby skierowane do takiego domu przed 1 stycznia 2004, po dniu 1 stycznia 2005 r. ponoszą odpłatność na dotychczasowych zasadach". Chciałabym wiedzieć, ile takich osób w Gdyni jest. Czy mamy taką wiedzę? W tym załączniku trzeba by dla nich ustalić inną odpłatność.
Radna Kalinowska przedłożyła Przewodniczącemu RM i odczytała następujące propozycje poprawek wraz z uzasadnieniem: "Wnoszę poprawkę do projektu uchwały drukt 4.16 w sprawie: organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej".
§ 6: Opłatę za pobyt oraz okres pobytu w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodku interwencji kryzysowej ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, uwzględniając zakres usług i zasady ponoszenia odpłatności, określone w niniejszej uchwale w drodze decyzji administracyjnych, wydanych przez Prezydenta Miasta Gdyni lub inne upoważnione przez niego osoby.
§ 7: skreśla się ze względu na ujęcie treści w § 6
Uzasadnienie:
Art. 106 ust. 1: "Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej"
Ust. 4: "Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowego, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego"

§ 9: 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby ubiegającej się o pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, jej przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego, organ kierujący może zwolnić osobę kierowaną częściowo lub całkowicie z odpłatności (skreśla się: na czas określony), ze względu na:
1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub rehabilitacyjnej;
2) konieczoność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą;
3) wydatki na leki i leczenie - udokumentowane;
4) inne występujące okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
5) samotne wychowywanie dzieci oraz kobiety w ciąży
2. Skreśla się: Decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat wydaje się na okres nie dłuższy niż 6 m-cy.
Uzasadnienie:
Art. 104 ust. 4 - nie określa terminu zwolnienia z opłat
"W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu"
Art. 64: "Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty"
Art. 66: "Rada gminy może określić, w drodze uchwały, dla osób, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 (dot. opłat za pobyt w domach pomocy społecznej) korzystniejsze warunki ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, zwrotu należności za okres nieobecności osoby w domu"

M. Guć - sprawa nietypowego terminu wejścia w życie uchwały: z doświadczenia wiemy, ile mniej więcej czasu czeka się na opublikowanie aktu w Dzienniku Urzędowym województwa. Nie sposób określić tego dokładnie. Skierowanie do ośrodka jest wykonywane na podstawie decyzji administracyjnej. Jeśli więc uchwała wejdzie w życie np. w marcu, to wszystkie decyzje wymagałaby cofnięcia.
W odniesieniu do kolejnej uwagi przedmówczyni wiceprezydent oświadczył: - Nie ma potrzeby przepisywania ustawy. Skoro jest szczegółowy zapis dotyczący kobiet w ciąży czy samotnych matek, to nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowej regulacji aktem niższego rzędu. Ustawa jest aktem najwyższej rangi i jej zapisy obowiązują wszystkich.
Decyzje o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z opłat wydaje się na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Staramy się tym osobom pomagać, stąd nadzieja, że z tej patowej sytuacji wyjdą. Po upływie owych 6. miesięcy ponawiamy wywiad środowiskowy i sprawdzamy, jak takiej osobie można jeszcze pomóc. Nie ma takiego zapisu w ustawie i stąd wprowadzamy go do uchwały, co leży w gestii rady.
Do propozycji połączenia obu paragrafów pan M. Guć odniósł się następująco: - Można to oczywiście zrobić. Traktowałbym to jako poprawkę redakcyjną, ale nie widzę tu celu.
Co do § 9: nie jesteśmy w stanie skatalogować wszystkich problemów i nieszczęść. Zawsze jakaś sytuacja nie byłaby wymieniona. Sugeruję więc, aby pozostawić projekt w proponowanym brzmieniu. Osoby w trudnej sytuacji zawsze mają możliwość ubiegania się o ulgę i jeśli wywiad środowiskowy potwierdzi czyjąś ciężką sytuację, taka ulga będzie stosowana. Praktyka wskazuje, że większość tych osób w ogóle nie ponosi odpłatności.

J. Kalinowska - skoro ustawa nie przewiduje 6. miesięcznego ograniczenia, to nie rozumiem, dlaczego my to wprowadzamy. Jaką te osoby mają gwarancję, że po tych 6. miesiącach nadal będą miały przyznane ulgi? Jest to zapis niezgodny z prawem - z ustawą.

M. Guć - nie będę powtarzał swoich wyjaśnień. Chcę tylko ponownie zauważyć, że proponowana poprawka prowadziłaby do stabilizowania biedy, a więc nie budowania żadnych motywacji do zmiany takiego status quo. Jestem przeciwny wydawaniu decyzji na czas nieokreślony. Zapewniam, że osoby potrzebujące pomocy na bruk nie będą wyrzucane. Przypominam też, że tylko znikoma część osób będzie ponosiła pełną odpłatność za pobyt w ośrodku.

St. Szwabski - czy radna Kalinowska podtrzymuje swój wniosek o wprowadzenie poprawek?

J. Kalinowska - tak, podtrzymuję.

Przewodniczący RM poddał pod głosowanie poprawki złoszone przez radną J. Kalinowską.

Wniosek o połączenie § 6 i § 7 oraz dopisanie sformułowania: "po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego" nie został przyjęty: 4/19/2

Wniosek o wykreślenie podpunktu 2. z § 9, natomiast w punkcie 1. tego samego paragrafu dopisanie podpunktu 5. o brzmieniu: "samotnie wychowujące dzieci oraz kobiety w ciąży", a także zmianę brzmienia podpunktu 4. poprzez jego rozszerzenie o dopisanie nast. słów: "straty materialne lub zdarzeń losowych" nie został przyjęty: 3/18/2
Pełne brzmienie poprawek - patrz wyżej (wystąpienie radnej J. Kalinowskiej w przedmiotowym punkcie)

UCHWAŁA NR XXVII/641/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.17
Jak przypomniał wiceprezydent M. Stępa, rada w obecnym składzie wykreśliła w drodze uchwały ze spisu ulic w mieście ulice, które są przedmiotem projektu. Po raz pierwszy od 10. lat rada popełniła błąd formalny podejmując uchwałę w październiku 2003 roku, a mianowicie zabrakło świadomości, że wykreślenie ulic nie oznacza automatycznego pozbawienia ich kategorii (tego rodzaju uchwałę podejmowano po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat).
Powyższa informacja dotyczy także 2. kolejnych projektów.

Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna

UCHWAŁA NR XXVII/642/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie pozbawienia ul. Mazowieckiej (na odcinku od ul. Witomińskiej do ul. Bydgoskiej) kategorii drogi gminnej, wyłączenia powyższej drogi z użytkowania została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.18
UCHWAŁA NR XXVII/643/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie pozbawienia ulicy Trzcińskiej kategorii drogi gminnej, wyłączenia powyższej drogi z użytkowania została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.19
UCHWAŁA NR XXVII/644/05 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie pozbawienia ulic: Chodkiewicza, Dziewanny, Irysowej, Kotlarskiej, Kowalskiej, Łubinowej, Obłuskiej, Podwórzowej, Ślusarskiej i Żytniej, kategorii dróg gminnych, wyłączenia powyższych dróg z użytkowania została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.20
Poza przedstawieniem treści projektu przewodniczący Komisji Statutowej, radny M. Łucyk, poinformował, iż opinie zainteresowanych rad dzielnic nt. przedmiotu projektu są pozytywne.

M. Roman - mam wątpliwości co do Osowy. Czy musimy traktować tę dzielnicę jako część naszego miasta? Jest to jakieś niedopatrzenie administracyjne. Jest to chyba uciążliwość dla mieszkańców, choćby pod względem komunikacyjnym. Czy nie można tego przekazać Gdańsku?

Wiceprezydent M. Stępa prezentując odpowiedni fragment mapy mówił: - Rzeczywiście, fragment terenu, którego to dotyczy oddzielony jest od reszty Gdyni sporym fragmentem terenu Gdańska. W tym jednak przypadku nie bez znaczenia jest dla nas fakt, że zamieszkują ten teren nasi podatnicy. Podatki tych Państwa płyną do naszej kasy. Rezygnacja z tego tylko dla porządku na mapie byłoby posunięciem nierozsądnym. Wszelkie ruchy w tym względzie uzależnione są od ustalenia ostatecznego przebiegu drogi. Do ostatecznej regulacji dojdzie wtedy, gdy droga będzie już zbudowana, lub przynajmniej w sensie urbanistycznym ustalony zostanie jej przebieg.

Reasumując powyższe Przewodniczący St. Szwabski stwierdził: - Uzyskaliśmy znacznie szersze wyjaśnienie, niż było to w tym przypadku niezbędne.

UCHWAŁA NR XXVII/645/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wystąpienia o ustalenie urzędowych nazw części miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 4.21
Skarbnik Miasta Krzysztof Szałucki- 22 grudnia 2004 roku rada przyjęła uchwałę, na mocy której przyjęty został wieloletni program inwestycyjny. W rozdziale 615 sprecyzowane są źródła finansowania spraw związanych z prowadzeniem 3. inwestycji drogowych - Drogi Różowej, Trasy Kwiatkowskiego oraz ulicy Janka Wiśniewskiego. Proponowane zmiany dotyczą tylko jednej z tych dróg - Drogi Różowej. Możemy obecnie uściślić trzy etapy związane z jej finansowaniem. Obecna propozycja finansowania dokumentacji przyszłościowej to 13 155 zł., wykup terenów: 4 855 000 zł. Różnica znalazła się w etapie 4., w części ulicy Lotników i kwota ją stanowiąca wzrosła do wysokości 751 845 zł. Ten manewr urealnia rzeczywiste wydatki Miasta jeśli chodzi o dokumentację i wykup terenów, natomiast przejście do etapu 4. związane jest z możliwością ubiegania się o środki UE. Jest to więc zmiana bardzo korzystna, o ile oczywiście te kwoty Miasto uzyska.
Reszta informacji jak w załączniku.

Opinia Komisji Budżetowej- pozytywna

J. Kalinowska- należy poprawić numer zarządzenia.

Skabnik K. Szałucki zapewnił, że w ostatecznym tekście będzie przywołany właściwy numer (26 a nie 25).

UCHWAŁA NR XXVII/646/05 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XXVI/598/04 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005 została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 5.
Sprawozdanie przedstawił przewodniczący Komisji Strategii, radny Marcin Wołek:
Komisja w okresie sprawozdawczym spotkała się 19 razy, w tym jeden raz wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej, a dwa razy były to posiedzenia wyjazdowe - jedno miało na celu zwiedzenie Stoczni Gdynia, zaś drugie obejrzenie stanu zaawansowania prac w gdyńskim Muzeum Motoryzacji, zapoznanie się z funkcjonowaniem giełdy na ul. Rdestowej.
Podczas spotkań bieżących zaopinowaliśmy ponad 120 projektów uchwał.
Zajmowaliśmy się nast. zagadnieniami: polityką gospodarczą Miasta, sektorem stoczniowym, sytuacją mieszkaniową ze szczególnym uwzględnieniem procesu restrukturyzacji budynków komunalnych, dofinansowaniem remontów kamienic prywatno - czynszowych, rewitalizacją Orłowa oraz operacjonalizacją Strategii Rozwoju Miasta.
Zaszły też zmiany w składzie osobowym komisji: z żalem pożegnaliśmy radnego Kupcewicza Szwocha, który zrzekł się mandatu, a reprezentował w komisji branżę stoczniową.


Ad 6.
Stanisław Szwabski- 10 stycznia odbyło się zgromadzenie związku, na którym obradowano nad taryfami za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Poprzednio informowałem o tym samym zagadnieniu, tyle że w odniesieniu do PWiK. Tym razem chodziło o firmy zaopatrujące mniejsze grupy ludności, szczególnie Kosakowo.
Jednym z punktów porządku zgromadzenia było wyrażenie zgody na zbycie składników majątku. Chodziło jedynie o zbycie wagi, która stanowiła element wjazdu na teren starego składowiska. Z wagi tej korzystało ZUO, które obecnie ma już własną wagę, spełniającą wymogi określone w memorandum ISPA. ZUO zaczęło korzystać z własnej hali segregacji odpadów, uruchomiło swoją elektrownię działającą w oparciu o gaz uzyskany z poprzedniego składowiska (jest to metan). Jest to już cała instalacja, bardzo nowoczesna, spełniająca znaczną część wymogów. Funkcjonuje też już oczyszczalnia ścieków.
Jak dalej informował Przewodniczący RMG, KZG wspólnie z Komisją Gospodarki Komunalnej przygotowuje konferencję nt. gospodarki odpadami, która będzie połączona z możliwością zobaczenia wszystkich instalacji towarzyszących Zakładowi Utylizacji Odpadów. Konferencja prawdopodobnie odbędzie się w marcu.


Ad 7.
Przewodniczący St. Szwabski poinformował, iż na jego ręce żadne interpelacje nie wpłynęły, przy okazji przypominając, że odbywa się właśnie akcja "Dziennika Bałtyckiego" polegająca na prezentacji sylwetek radnych włącznie z podawaniem informacji o liczbie składanych przez poszczególne osoby interpelacji.


Ad 8.
St. Szwabski - pojawił się pomysł zorganizowania najbliższej sesji na terenie Stoczni Gdynia S.A., na pokładzie oddawanego do użytku statku - samochodowcu. Stocznia i armator już kilka razy występowali z taką propozycją, ale jak dotąd nie udało się zgrać terminów. Jeśli nie usłyszę zasadniczych obiekcji, to zapowiadam odbycie najbliższej sesji w stoczni.
Ponadto Przewodniczący wyraził nadzieję, że wszyscy radni otrzymali zaproszenia na uroczystą sesję w dniu 10 lutego.

Wiceprzewodniczący radny Jerzy Miotke- ksiądz dziekan Marynarki Wojennej zaprasza do wzięcia udziału w koncercie kolend, który odbędzie się 30 stycznia w kościele garnizonowym na Oksywiu. Akustyka kościoła jest bardzo dobra, wstęp wolny, a sam koncert zorganizowany jest w celu charytatywnym. Orkiestra Marynarki Wojennej zapewni wysoki poziom artystyczny.

Do części merytorycznej sesji nawiązał wiceprezydent M. Stępa: - Pani Kalinowska zwróciła uwagę, że nie przywołano w ostatnim projekcie (dot. budżetu - nr 4.21) odpowiedniego numeru zarządzenia Prezydenta. Oczywiście uwaga była słuszna, natomiast jest to związane z faktem zastosowania trybu nadzwyczajnego. To zarządzenie zostało wczoraj podjęte i nie zostało jeszcze opatrzone stosownym numerem.

Radny J. Miotke poprosił radnych o posiadanie przy sobie dokumentów tożsamości na wypadek zorganizowania sesji na terenie stoczni, a także poinformował o możliwości dojechania przez 9 osób na teren stoczni samochodem, spod urzędu.

Wobec powtarzającego się pytania ze strony radnego A. Borkowskiego o Prezydenta Wojciecha Szczurka, wiceprezydent M. Stępa oświadczył: - Po raz pierwszy od 16. lat w nowożytnej historii samorządu gdyńskiego Pan Szczurek nie wziął udziału w sesji.

Radny J. Miotke poprosił radnych, którzy wybiorą się na teren stoczni samochodami w dniu najbliższej sesji o podanie numerów rejestracyjnych pojazdów.

A. Bień - wyrażam duży smutek, że na tej sali jeden z radnych głosował przeciw zaskarżeniu przez radę decyzji wojewody (uchwała w spr. skargi kasacyjnej). To pokazało, że interes Miasta nie dla każdego jest istotny.

A. Borkowski - wczoraj zadzwonił do mnie jakiś człowiek z propozycją sprzedaży tysiąca egzemplarzy "Dziennika Bałtyckiego". Oczywiście odmówiłem.


Ad 9.
Radny J. Milewski poinformował o przygotowaniu harmonogramu prac w związku z udzieleniem absolutorium prosząc przy okazji, aby komisje z dużym wyprzedzeniem zapoznały się z propozycją.
Ponadto radny zapowiedział, że po 15 lutym b.r. opracowane będzie sprawozdanie z realizacji budżetu w zeszłym roku i poprosił o wnikliwe zapoznanie się z dokumentem.


Ad 10.
Termin kolejnej sesji RMG: 23 lutego b.r.; godz. 12; miejsce obrad: teren Stoczni Gdynia S.A.


Ad 11.
Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.


Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała:
Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: kmanikowska
Data udostępnienia informacji: 26.01.2005