Sesja nr XXVI z dnia 2004-12-22

PORZĄDEK OBRAD
XXVI SESJI RADY MIASTA GDYNI
22 grudnia 2004 ROKU
Godz. 12.00, Sala 105 UM


1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XXV Sesji Rady Miasta,
4. Sprawozdanie Rzecznika Obywateli przy Radzie Miasta Gdyni za rok 2004,
5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia budżetu miasta Gdyni na 2005 rok;
5.2. zmiany uchwały nr XXXV/1133/01 Rady Miasta Gdyni z 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;
5.3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej;
5.4. zmiany uchwały nr XII/458/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 października 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Gdyni na rzecz ich najemców;
5.5. przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
5.6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Gdynia a Gminami ościennymi na współpracę dotyczącą zwrotu kosztów pobytu dzieci - stałych mieszkańców ww. gmin w gdyńskich przedszkolach niepublicznych i publicznym niesamorządowym oraz gdyńskich dzieci w przedszkolach innych gmin;
5.7. zmiany uchwały nr XXIII/536/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku szkolnym 2004/2005 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego;
5.8. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni ul. Chabrowa 43;
5.9. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni, ul. Godebskiego 8;
5.10. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73;
5.11. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 37 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93 oraz obwodu Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdyni, ul. Jowisza 60;
5.12. zmiany obwodu Gimnazjum nr 3 w Gdyni, ul. Gospodarska 1;
5.13. zmiany obwodu Gimnazjum nr 14 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 207;
5.14. zmiany obwodu Gimnazjum nr 19 w Gdyni ul. Nagietkowa 73;
5.15. zmiany obwodu Gimnazjum nr 20 w Gdyni ul. Jowisza 60;
5.16. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 oraz wynagradzania członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
5.17. zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych oraz ich obciążania;
5.18. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, zabudowanej halą blaszaną, położonej przy ul. Puckiej 28;
5.19. oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Dantyszka 8;
5.20. wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osoby fizycznej - ul. Dachnowskiego;
5.21. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej;
5.22. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
5.23. nadania nazwy placowi w Gdyni (plac św. Andrzeja Boboli).
6. Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny.
7. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
8. Interpelacje.
9. Informacje.
10. Wolne wnioski.
11. Ustalenie terminu następnej sesji.
12. Zakończenie obrad.


Protokół NR 26/04 z XXVI SESJI RADY MIASTA GDYNI

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XXV Sesji Rady Miasta,
4. Sprawozdanie Rzecznika Obywateli przy Radzie Miasta Gdyni za rok 2004,
5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia budżetu miasta Gdyni na 2005 rok;
5.2. odwołania Pana Andrzeja Goldmanna - Skarbnika Miasta;
5.3. powołania Pana Krzysztofa Szałuckiego na Skarbnika Miasta;
5.4. zmiany uchwały nr XXXV/1133/01 Rady Miasta Gdyni z 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej;
5.5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej;
5.6. zmiany uchwały nr XII/458/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 października 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Gdyni na rzecz ich najemców;
5.7. przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
5.8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Gdynia a Gminami ościennymi na współpracę dotyczącą zwrotu kosztów pobytu dzieci - stałych mieszkańców ww. gmin w gdyńskich przedszkolach niepublicznych i publicznym niesamorządowym oraz gdyńskich dzieci w przedszkolach innych gmin;
5.9. zmiany uchwały nr XXIII/536/04 Rady Miasta Gdyni z 22 września 2004 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku szkolnym 2004/2005 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego;
5.10. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni ul. Chabrowa 43;
5.11. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni, ul. Godebskiego 8;
5.12. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73;
5.13. zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 37 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93 oraz obwodu Szkoły Podstawowej nr 48 w Gdyni, ul. Jowisza 60;
5.14. zmiany obwodu Gimnazjum nr 3 w Gdyni, ul. Gospodarska 1;
5.15. zmiany obwodu Gimnazjum nr 14 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 207;
5.16. zmiany obwodu Gimnazjum nr 19 w Gdyni ul. Nagietkowa 73;
5.17. zmiany obwodu Gimnazjum nr 20 w Gdyni ul. Jowisza 60;
5.18. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 oraz wynagradzania członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
5.19. zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych oraz ich obciążania;
5.20. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, zabudowanej halą blaszaną, położonej przy ul. Puckiej 28;
5.21. oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Dantyszka 8;
5.22. wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osoby fizycznej - ul. Dachnowskiego;
5.23. nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Wiczlińskiej;
5.24. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni;
5.25. nadania nazwy placowi w Gdyni (plac św. Andrzeja Boboli);
5.26. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XIV/293/03 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2004;
5.27. zmiany Uchwały Nr XIX/414/04 RMG z 28 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/528/04 RMG z 22 września 2004 roku
6. Sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny.
7. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
8. Interpelacje.
9. Informacje.
10. Wolne wnioski.
11. Ustalenie terminu następnej sesji.
12. Zakończenie obrad.

Lista obecności stanowi załącznik. Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Pełne brzmienie opinii komisji - patrz biuletyn rady stanowiący załącznik. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą. Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.

Na sesji gościła grupa dzieci z Przedszkola im. Marynarki Wojennej, placówki, która - jak przypomniał Przewodniczący RM Stanisław Szwabski - od 1 stycznia stanie się przedszkolem samorządowym. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia dzieci odśpiewały radnym kolędy.


Ad 1.
Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.
W kwestii zaplanowanego porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:
Radna Jolanta Kalinowska- chcę poruszyć dwie kwestie: podnosimy ceny biletów i w związku z tym moje pytanie odnosi się do budżetu (w związku z kolejnością projektów): czy najpierw uchwalimy budżet, a później, na skutek podwyżki cen biletów ZKM, znowu będziemy uchwalać na kolejnej sesji zmianę budżetu?
Druga kwestia: czy Pan Przewodniczący przewiduje zwołanie nadzwyczajnej sesji jeszcze w tym roku? Jeśli nie, to informuję, że Pan wiceprezydent Guć w odpowiedzi na moją interpelację napisał, że w 4. kwartale będzie wniesiony projekt uchwały na temat ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej. 7. radnych chciało dwa miesiące temu wprowadzić taki projekt pod obrady, ale niestety Państwo to uniemożliwiliście. Obecnie kończy się 4. kwartał.

St. Szwabski - bardzo przepraszam, ale obie te kwestie nie mają związku z dzisiejszym porządkiem obrad, ani nie są to sprawy formalne.

J. Kalinowska - jak podwyżka cen biletów ma się do budżetu? Jest to kwestia formalna. Najpierw chcemy uchwalić budżet, a potem podwyżkę cen?

Przewodniczący RM pytał przedmówczynię: - Czy Pani ma wniosek formalny do porządku?

J. Kalinowska- proszę o umieszczenie w porządku projektu uchwały w sprawie cen biletów przed projektem w sprawie budżetu na rok 2005.

Skarbnik Miasta Andrzej Goldmann wyjaśnił, że w uchwalanym przez radę budżecie zawarte są jedynie kwoty dotacji dla ZKM, natomiast ceny biletów są sprawą odrębnego projektu.

St. Szwabski- czy Pani radna podtrzymuje swój wniosek?

J. Kalinowska- dziękuję za wyjaśnienie.

St. Szwabski- rozumiem, że radna Kalinowska nie podtrzymuje swojego wniosku. Nie zgłoszono innych wniosków formalnych.
Przewodniczący poinformował o przedłożeniu radnym aneksu do porządku zawierającym wykaz projektów wnoszonych pod obrady w ustawowym terminie 7. dni przed dniem sesji (aneks stanowi załącznik, zaś tytuły projektów uwzględnione są w porządku obrad stanowiącym integralną część niniejszego protokołu).

Wobec braku uwag Przewodniczący RMG uznał porządek obrad XXVI Sesji RM za przyjęty.


Ad 3.
Nie padły żadne wnioski ani uwagi odnośnie protokołu XXV Sesji RMG. Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół za przyjęty.


Ad 4.
Pełny tekst sprawozdania Rzecznika Obywateli, dr. Andrzeja Szmyt, stanowi załącznik.
Pan Szmyt przypomniał na wstępie, iż ma zaszczyt prezentowania Wysokiej Radzie Sprawozdania ze swojej działalności raz w roku. Z uwagi więc na powtarzalność tej czynności, fakt występowania przed Wysoką Radą nie po raz pierwszy oraz to, że pełne sprawozdanie przedłożone zostało na piśmie, pan A. Szmyt skoncentrował się na paru kwestiach. Sprawozdanie zawiera część tabelaryczną. Odnotowana jest liczba dyżurów i interwencji osobiście dokonywanych przez Rzecznika. W sprawozdaniu nie jest odnotowana liczba informacji udzielanych obywatelom telefonicznie.
Jak dalej informował pan A. Szmyt, zawsze udaje się zakończyć sprawę w terminie maksimum jednego miesiąca. Sprawy wnoszone do Rzecznika cechuje duża różnorodność tematyczna, przy czym blisko połowa to kwestie będące w gestii samorządu. Jeśli chodzi o te ostatnie, dominują tu sprawy lokalowe, zwłaszcza dotyczące lokali będących w zasobach gminnych. Drugie w kolejności co do liczby interwencji to sprawy związane z gospodarką nieruchomościami, przy czym w większości wiążą się one z intensywną zmianą przepisów (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności). Spadła liczba interwencji w zakresie spraw obywatelskich. Praktycznie nie odnotowano interwencji w zakresie nadzoru architektonicznego. Pewna ilość spraw związana była z problematyką bezpieczeństwa na drogach oraz problematyką pomocy społecznej.
Dalej pan A. Szmyt mówił: - W mijającym roku Wysoka Rada uchwaliła nowy Statut Miasta. W dotychczasowym Statucie znajdował się obszerny paragraf dotyczący Rzecznika Obywateli. W obecnym Statucie ta kwestia nie została uwzględniona. Być może regulacja w tym zakresie przybierze postać odrębnej uchwały Rady Miasta.
Odnosząc się do kwestii Rzecznika Obywateli jako organu państwowego, pan Szmyt zwrócił uwagę, że stosowna ustawa dawała możliwość tworzenia terenowych biur Rzecznika, jednak przez ponad 20 lat takie biura nie były tworzone, zarówno z powodu polityki prowadzonej przez Warszawę w tym zakresie, jak i z powodów finansowych. Pierwsze takie biuro powstało w roku bieżącym, we Wrocławiu. Jak dalej informował pan Szmyt są sygnały mówiące, iż myśli się o utworzeniu terenowej ekspozytury rządowej także na północy Polski, w Trójmieście. Ostatecznie będzie to możliwe z chwilą otrzymania przez Rzecznika Obywateli stosownych środków na ten cel.


Ad 5.1.
Przed przystąpieniem do omawiania samego projektu skarbnik A. Goldmann poinformował, że projekt był skonsultowany z komisjami rady, wyłożony do wglądu publicznego, a także skonsultowany z radami dzielnic. Ze względu na uwagi zawarte we wpływających jeszcze opiniach RIO , do projektu dołączona jest autopoprawka (patrz załącznik).
- Projekt budżetu - mówił dalej dr Goldmann - charakteryzuje się znacznym wzrostem wydatków majątkowych. - z 73 mln. zł. do 115 mln. zł. Udział inwestycji w wydatkach sięgać będzie już 17 % (a 22 % ze spłatą należności, także z lat ubiegłych). Jest to duży krok do przodu w kierunku realizacji inwestycji strategicznych. Budżet w 92 % opiera się o dochody własne, co jest wynikiem przebudowy systemu finansowania samorządu, co wpływa - niestety - na ograniczenie dochodów i stwarza konieczność sięgania po środki pozabudżetowe. Przewiduje się zaciągnięcie na cele inwestycyjne w roku 2005 70 mln. zł. kredytu. Tym samym wzrośnie zadłużenie gdyńskiego samorządu, ale jest to ciągle tylko 50 % długu, jaki może - zgodnie z ustawą - zaciągnąć samorząd. Wskaźnik zadłużenia nie przekracza 10 % planowanych dochodów. Projekt jest dokumentem nie tylko opracowanym w drodze powszechnych konsultacji, ale także jest dokumentem skorelowanym ze Strategią Rozwoju Miasta opartej na zdrowych, przekalkulowanych zasadach finansów publicznych.

Przewodniczący RM poinformował o pozytywnej opinii RIO nt. projektu (opinia stanowi załącznik).

Opinie wszystkich komisji są pozytywne (szczegółowe brzmienie poszczególnych opinii jak w biuletynie stanowiącym załącznik).

DEBATA:
Wystąpienie radnej Jolanty Kalinowskiej - stanowi załącznik.

Stanisław Taube - odniosę się do wystąpienia Pani Kalinowskiej oraz do rozdziału "transport": padło stwierdzenie o pokrywaniu deficytu komunikacji. To nie jest deficyt. To jest dotacja dla ZKM. Tak jak w innych działach, tak i tu jest bardzo dużo potrzeb. Kwota 27 100 000 zł. to wciąż za mało. Znacznie wzrosły koszty i dlatego proponowana dotacja jest - moim zdaniem - jeszcze za mała. Nie chciałem wnosić autopoprawki w sprawie zwiększenia dotacji dla transportu, czy też dla gospodarki mieszkaniowej oraz ochrony zdrowia. Wniosłem taką autopoprawkę w zeszłym roku i została ona odrzucona. Pytam więc przewodniczących komisji: w jakim stopniu zostały uwzględnione wnioski radnych odnośnie budżetu? My - radni opozycji - tego do końca nie wiemy. Jaka jest sytuacja z mieszkaniami socjalnymi, komunalnymi? Wiemy, że potrzebnych jest 200 mieszkań socjalnych. Jak to zostało przedstawione Panu Prezydentowi?

Marcin Wołek - komentarz kierowany do Pani radnej Kalinowskiej: dziękuję za dodatkowe uzupełnienie i zreferowanie budżetu. Pani Kalinowska wykonała swoisty szpagat myślowy - z jednej strony krytykuje mały wzrost dochodów, z drugiej zaś małą dynamikę wzrostu wydatków na opiekę społeczną. Godzenie tych 2. elementów wymagałoby wzrostu deficytu budżetowego.
Przechodząc do meritum radny Wołek stwierdził: - W imieniu klubu "Samorządności" rekomenduję projekt budżetu. Zwracam uwagę, że dochody własne stanowią tu aż 70 % całości dochodów Miasta. Oczywiście jest to m. in. efekt włączenia dochodów ZKM, ale również jest to emanacja dobrej sytuacji gospodarczej (wzrost dochodów z tytułu wpływających podatków od osób prawnych i fizycznych). Miarą poprawy sytuacji gospodarczej są m. in. opłaty pobierane przez gminę, które w tym roku przekroczyły 100 mln. zł.
Wydatki majątkowe wzrastają o 27 %, ale tu trzeba zaznaczyć, że wydatki majątkowe rosną o ponad 55 %, a więc jest to jednoznaczne z tym, że Miasto ponownie wkracza na ścieżkę inwestycji. Widoczna jest przewaga dynamiki wydatków majątkowych nad wydatkami bieżącymi. Wskaźnik poziomu zadłużenia to trochę ponad połowa dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych zadłużenia. Nie jest zjawiskiem pozytywnym, jeśli zaciąganie zobowiązań ma służyć jedynie łataniu dziur, jeśli jednak ma ono służyć finansowaniu wkładu własnego w projekty europejskie, to jest to zjawisko jak najbardziej pozytywne. Tu, tak naprawdę, uzyskujemy za darmo ponad 21 mln. zł. Pojawia się więc pytanie, czy nie warto zakupić za te środki 10. nowych trolejbusów niskopodłogowych i wybudować nową zajezdnię? W wielu krajach komunikacja trolejbusowa wraca do łask. W szwedzkich miastach Gdynia jest tu wzorem. To swego rodzaju rzadkość, aby miasta skandynawskie wzorowały się na doświadczeniach polskiego miasta.
Gdybyśmy włączyli jeszcze dochody ABK-ów, to moglibyśmy jeszcze bardziej obniżyć wskaźniki zadłużenia.
Reasumując radny M. Wołek stwierdził: - Przedłożony projekt budżetu jest ponownym wkroczeniem Gdyni na ścieżkę intensywnego wzrostu. Cieszę się, że Miasto ponownie się w tym względzie rozpędza.

Do tez zawartych w wystąpieniu radnej J. Kalinowskiej odniosła się też wiceprezydent Ewa Łowkiel: - Ograniczę się do kilku wyjaśnień dla Pani radnej, celem wprowadzenia pewnego ładu myślowego. Po raz kolejny wyjaśniam, że budżet oświaty projektowany jest w odniesieniu do potrzeb, a nie do subwencji od państwa i nie do schematu typu, że jak 5. dzieci mniej, to o taką kwotę mniej przeznaczamy na oświatę. Nie życzę Gdyni działań zgodnie z taką filozofią.
Sprawa zarzutu dotyczącego zmniejszonej kwoty na narkomanię: radny, który stawia określony zarzut, powinien najpierw przeczytać cały budżet. Punkt narkotyczny to 1/3 kwoty ubiegłorocznej, bo przystępujemy do budowy przychodni narkotykowej i na to jest zarezerwowana kwota (200 tys. zł.), co ma odzwierciedlenie w stosownym miejscu budżetu. Inne zarzuty mają analogiczny charakter do tych, do których się odniosłam.

Adam Borkowski - w związku z uchwałą RIO chcę uzyskać jednoznaczne potwierdzenie ze strony Prezydenta, że uwagi zawarte w tej uchwale zostały uwzględnione w projekcie budżetu. Myślę, że tak się nie stało. Jestem w posiadaniu ksero faxu z 21 grudnia, z godziny 9 co znaczy, że ta uchwała trafiła do urzędu ok. godziny 9. Nie mogłem się z uchwałą RIO zapoznać wcześniej i nie jestem pewien, czy zostało to uwzględnione w budżecie. Na stronie 2. uchwały czytamy, że wyjaśnienia wymagają wydatki zaplanowane w rozdziale 80101, w § 2910. Czy to zostało poprawione?
Na dole tej samej strony są także uwagi, co do których nie wiem, czy zostały uwzględnione. Tak więc nie wiem, czy projekt budżetu nadaje się do przegłosowania i czy za chwilę nie trzeba będzie go poprawiać.
Uwagi zawarte na stronie 3. (sprawa zał. nr 8) - jak zrozumiałem Pana skarbnika - zostały skonsumowane.
Proszę o konkretną, autoryzowaną wypowiedź w odniesieniu do poruszonych przeze mnie kwestii. Czy ten budżet nadaje się do przegłosowania, a jeśli tak, to jak ma się rozwijać nasze Miasto, skoro w dziale 710 - plany zagospodarowania - w roku 2004 wydaliśmy 563 900 zł., a w roku 2005 planujemy wydać już tylko 471 320 zł., czyli o 92 tys. zł. mniej? Czy nie wpłynie to na ograniczenia w kwestii planów, które przecież są przygotowywaniem Miasta do inwestycji? Planuje się jeszcze 33 tys. zł. na podróże zagraniczne planistów. Czy planowanie wymaga jeżdżenia za granicę?

J. Kalinowska - odniosę się do "szpagatu myślowego": czy to nieprawda, że zmniejsza się środki przeznaczane na placówki opiekuńcze o ponad 80 tys. zł., na dom dziecka o ponad 12 tys. zł., na ośrodki wsparcia? Łącznie jest to kwota w wysokości 613 223 zł. To nie jest szpagat myślowy. To są konkretne cyfry.
Nie mam nadal wyjaśnienia co do sprawy gimnazjów specjalnych, gdzie jest ta sama liczba dzieci, a zmniejsza się liczba oddziałów, personelu i zmniejsza się środki. Dlaczego? Niepokoi to, że zabiera się dwie klasy niepełnosprawnym. Ja nie muszę znać się na wszystkich przepisach.

Do powyższych zarzutów i wątpliwości jako pierwszy odniósł się wiceprezydent Marek Stępa: - Sprawa niepokoju Pana Borkowskiego: proszę się nie niepokoić. Planowanie będzie się odbywało w coraz większym stopniu, tyle że już siłami naszej pracowni. W przyszłym roku obsada tej pracowni powiększy się, co znaczy, że większą część środków wydamy na administrację, a mniej wydamy na zewnątrz. Stąd mniej środków w pozycji "plany", ponieważ mniej zleceń zamówimy na zewnątrz.
Sprawa podróży zagranicznych: wydaje się, że światły projektant wręcz powinien nieco świata zobaczyć i panujące w nim trendy. W naszym przypadku będzie ten świat oglądać w ramach współpracy na łonie Związku Miast Bałtyckich. Jesteśmy w gronie planistów tych miast i jest to program wspomagany środkami z UE, a więc nasze pieniądze przyciągną pieniądze z zewnątrz. Nasi pracownicy będą uczestnikami seminariów organizowanych przez naszych partnerów. My także będziemy organizować takie seminaria. Współczesny świat stwarza wiele problemów. Jednym udaje się je lepiej rozwiązywać, drugim gorzej. Ta współpraca ma służyć wzajemnemu przekazywaniu myśli, idei, konkretnych rozwiązań. Wydaje mi się, że nasi projektanci także w tym obiegu myśli powinni wziąć udział.

Do fragmentu wypowiedzi radnego A. Borkowskiego dot. kwestii uwzględnienia uwag RIO odniósł się Skarbnik Miasta Andrzej Goldmann: - Strona 2. to kwestia zwrotu dotacji. Tam jest kwota 912 tys. zł., którą co roku musimy gromadzić i co roku spłacać ze względu na trwający spór sądowy między Miastem a ministerstwem finansów. Chodzi o uchwałę 268. Swego czasu budowaliśmy szkołę na Dąbrowie i na tę inwestycję został zaciągnięty kredyt. W roku 92 zostało to zakwestionowane. Spór trwa, a więc nie chcemy płacić odsetek. Jeśli wygramy, wszystko się zwróci.
Co do adnotacji na dole, to odnosi się ona do szeregu rozdziałów. Uregulowaliśmy to w załączniku nr 5.
Na stronie 3. jest przedstawiony sposób liczenia długu. Jest to sprawa porządkująca. RIO wskazuje, że są dwa sposoby jego liczenia.
Uwaga odnosząca się do cmentarzy - ta kwestia też jest uregulowana w autopoprawce (punkt 1.a).

Wiceprzewodniczący RMG, radny Jerzy Miotke upewniał się: - Rozumiem, że odparty został zarzut w sprawie dotacji?

A. Goldmann - o tym mówiłem przed chwilą.

Do kolejnych uwag odniósł się wiceprezydent Michał Guć: - Zarzut co do mniejszych środków dla ośrodków wsparcia: zapewne zauważyliście Państwo, że dynamika wydatków w tych ośrodkach wzrasta. Fakt, że nieznacznie, ale należy zauważyć, że placówki te oferują coraz więcej usług. Przykładem jest ośrodek przy ul. Fredry, który objął swoją działalnością mieszkańców dzielnicy nie kierowanych do ośrodka decyzjami. Oferuje szereg działań, szczególnie dla osób starszych. Ujemna dynamika dotyczy wszystkich środków, a więc także wydatków majątkowych. Środki na ośrodki wsparcia nie znajdują się w budżecie pomocy społecznej. Zostaną uruchomione jeśli uzyskamy dotację z budżetu państwa w ramach środków przeznaczanych na zapewnianie mieszkań dla osób bezdomnych. To samo dotyczy placówek opiekuńczo - wychowawczych. Liczba dzieci korzystających z usług tych placówek niestety cały czas rośnie. Staramy się, aby te dzieci trafiały przede wszystkim do rodzin zastępczych. Wszystkie dzieci mają zapewnioną opiekę. Myślę, że zarzut, iż tych pieniędzy jest mniej, jest chybiony, skoro standard opieki jest wysoki i dobrze oceniany przez Urząd Wojewódzki.

Przewodniczący komisji gospodarki komunalnej, radny Lech Żurek, zwrócił się do radnego St. Taube informując: - Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zgłosiła listę priorytetów inwestycyjnych, z których większa część została zapisana w budżecie (strony 111 i 246). Część nie została wpisana, ponieważ ich realizacja przekracza obecnie możliwości finansowe Miasta.

Radny St. Taube prosił o wyjaśnienie, czy fakt zwiększenia środków dla TBS o 1,5 mln. zł. przełoży się na liczbę mieszkań socjalnych, na które - jak przypomniał - jest bardzo duże zapotrzebowanie.
Radny Taube pytał: - Czy w mieście prowadzi się jakąkolwiek politykę jeśli chodzi o budowę mieszkań socjalnych? Wiem, że bardzo dużo wniosków w sprawach przydzielenia takich mieszkań jest odrzucanych. Sądzę, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest zwiększenie budżetu dla TBS.

Do powyższej kwestii odniósł się wiceprezydent Bogusław Stasiak: - Budżet TBS został ostatecznie ustalony (w wysokości 4 mln. zł.). Obecnie realizowany przez TBS program zakładał oddanie 210 mieszkań na zasadach ogólnych i 210 mieszkań dla ludzi, którzy będą musieli opuścić prywatne domy. Ten program został rozszerzony. Dla tej ostatniej grupy jest to przyrost o 30 mieszkań.
Zgadzam się, że sprawa mieszkań socjalnych jest dużym problemem. Obecnie mamy ok. 200 takich mieszkań. W trakcie bardzo długich dyskusji na posiedzeniach Komisji Gospodarki Mieszkaniowej sygnalizowaliśmy, że w rezerwie celowej jest 1,5 mln. zł. na reorganizację jednostek gminnych i że jest to związane z reformą ABK-ów. Mieszkania socjalne uzyskujemy albo w drodze adaptacji albo na zasadzie budowy od podstaw budynków z takimi właśnie mieszkaniami. Wszystkie aplikacje do środków państwowych na ten cel złożyliśmy i obecnie czekamy na reakcję. Kwestia ta była też prezentowana na sesji.
Informowałem też, że przejmujemy dość duży zasób mieszkań kolejowych i wojskowych i tu także chcemy przeznaczyć kilkadziesiąt mieszkań na cele socjalne. Są to obecnie wolne mieszkania.
Pozyskujemy też mieszkania z innych zasobów.
Jest wreszcie program TBS-u.
Jeśli realizacja któregoś z tych programów będzie wymagała dodatkowych środków, to są one w rezerwie celowej.

Głos ad vocem zabrała radna J. Kalinowska: - Gdyby była informacja dotycząca mieszkań socjalnych, nie byłoby pytań. Takiej informacji nie ma. Na przyszłość proszę o informowanie radnych.

Przewodnicząca Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, radna J. Stefaniszyn, przypomniała radnej Kalinowskiej: - Na posiedzeniach komisji ta sprawa była nie raz omawiana.

J. Kalinowska - nie każdy chodzi na posiedzenia tej komisji.
Uwaga do Pana Gucia: zwracanie uwagi, że zmniejszamy środki jest oczywiście zarzutem. Na fajerwerki wydajemy 3,5 mln. zł. I to jest szpagat myślowy.

Jacek Milewski- ze "szpagatami myślowymi" mamy do czynienia od paru lat, ale obserwowanie takiej niekompetencji jest bardzo przykre. Zapraszałem już Panią Kalinowską do Komisji Sportu. Tematyka promocji Miasta jest na jej posiedzeniach często omawiana. Z tego co wiem, Pani radna pracuje tylko w jednej komisji, a budżet trzeba niestety czytać kompleksowo. Wszystkie sfery uzupełniają się. Odpowiedzialnością władzy jest takie analizowanie potrzeb mieszkańców, aby ich problemy rozwiązywane były kompleksowo. Cieszę się, że przyszły rok będzie miał charakter inwestycyjny. Nie należy też zapominać o innych sprawach, jak np. o organizacji imprez sportowych.
Miasto współpracuje z UE w realizacji niektórych zadań i tu muszę też iść pieniądze z Miasta. Wobec tych wydatków nie powinno być uwag.

Głos ad vocem zabrała radna J. Kalinowska: - Być może w Pana ocenie moje wystąpienia są niekompetentne. Czytam wszystko bardzo dokładnie. Zacytuję Pana wypowiedź z 10 grudnia: "Radny Milewski postawił wniosek, aby środki przeznaczone w budżecie Miasta na promocję klubu piłkarskiego ARKA zostały zapisane w klasyfikacji budżetowej jako nagrody. Manewr ten pozwoliłby na uniknięcie obowiązku płacenia podatku 22 % VAT".

J. Stefaniszyn- jestem bardzo zdziwiona wystąpieniem Pani radnej Kalinowskiej. Bywa na posiedzeniach Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, na których gości wiceprezydent Stasiak, który tłumaczył i omawiał to co dzisiaj na sesji, a że Pani Kalinowska jest tylko gościem - bardzo mi przykro. Trzeba przychodzić na odbiory mieszkań TBS-u i zobaczyć, jak ludzie się z nich cieszą.

Radna J. Kalinowska zgłosiła chęć zabrania głosu "ad vocem".

Przewodniczący RMG poinformował radną J. Kalinowską o wyczerpaniu przez nią możliwości zabierania głosu "ad vocem". - Proszę przeczytać regulamin.

UCHWAŁA NR XXVI/598/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2005 została przyjęta: 23/3/0

Z okazji przyjęcia uchwały głos zabrał Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek: - Uchwalenie budżetu to ważne wydarzenie w życiu samorządu. Wyznacza on nie tylko plany finansowo - rzeczowe. Aby możliwe było uchwalenie budżetu na kolejny rok, nad jego przygotowaniem pracował zespół ludzi, którym serdecznie za tę pracę dziękuję. Dziękuję też wszystkim komisjom rady za rzetelne procedowanie nad projektem budżetu. Myślę, że uwzględnienie wniosków wypracowanych przez komisje pozwoli w większym stopniu sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Uchwalenie budżetu to w jakimś sensie kamień milowy w rozwoju Miasta. Wiąże się z tym moja prośba do Wysokiej Rady o wprowadzenie do porządku 2. projektów uchwał: w sprawie odwołania ze stanowiska Skarbnika Miasta Pana Andrzeja Goldmanna i powołania Pana Krzysztofa Szałuckiego na to stanowisko. Wnioskuję o przyjęcie tych projektów z trudnymi do wyrażenia uczuciami, dlatego że Pan Andrzej Goldmann związany był z gdyńskim samorządem od początku jego funkcjonowania. Obecny budżet jest już 15. budżetem przygotowanym pod kierownictwem Pana Goldmanna. Na osobistą prośbę Pana Andrzeja Goldmanna - chce odpocząć i przejść na emeryturę - wnioskuję o przyjęcie uchwały w sprawie jego odwołania. Przyjęcie tej uchwały stanowić będzie zamknięcie pewnego etapu pracy gdyńskiego samorządu. Kieruję w stronę Pana Goldmanna słowa podziękowań za wielką rzetelność i staranność Jego pracy. Dzięki Jego wysiłkom budżet przechodził przez trudne okresy, a my wszyscy mieliśmy oparcie w Jego mądrych radach. Jako Prezydent miałem ten komfort, że każdy dokument kontrasygnowany przez Pana Andrzreja Goldmanna mogłem podpisać ze spokojem. Żegnając się z Panem Goldmannem prosimy go jednocześnie, aby zechciał z nami nadal być i pracować, tyle że w innej już formule. Myślę, że jeszcze wiele razy będzie mógł dzielić się z nami swoim doświadczeniem. Nie chciałem wcześniej wnosić przedmiotowego projektu, aby nie zakłócać pracy nad projektem budżetu. To co powiedziałem, jest uzasadnieniem przyjęcia pierwszego projektu. Drugi projekt wiąże się z powołaniem na stanowisko Skarbnika Miasta Pana Krzysztofa Szałuckiego.

Przewodniczący RM przypomniał, iż wyrażenie zgody na wprowadzenie projektów wymaga - z uwagi na ich charakter - zgody kwalifikowanej większości, tj. 2/3 radnych.

Za wprowadzeniem 2. projektów uchwał - zgodnie z wnioskiem Prezydenta W. Szczurka - opowiedziano się jednogłośnie: 26 gł. za.


Ad 5.2
Adam Borkowski- projekt uchwały ma bardzo urzędowy i suchy charakter. Czy nie warto do tego projektu dopisać paru zdań świadczących o ciepłym stosunku całej rady do ustępującego Skarbnika Miasta? Ze swojej strony chcę powiedzieć, że bardzo wysoko cenimy i nadal będziemy cenić fachowość Pana Goldmanna i jego umiejętność współpracy, także z opozycją. Wysoko cenimy to, co Pan Skarbnik gwarantuje swoim imieniem i nazwiskiem, czyli wiedzę, fachowość, ciepły stosunek do ludzi. Nigdy nie był dla opozycji osobą budzącą zastrzeżenia, co nie często się zdarza. Apeluję więc do Prezydenta o dopisanie paru słów.

W. Szczurek- długo zastanawiałem się nad formą prawną. Jedynym uzasadnieniem do wniesienia tego projektu pod obrady jest treść wniosku samego zainteresowanego. Przygotowałem list do Pana Goldmanna, w którym pełniej mogę wyrazić swój stosunek do Jego osoby. Zapraszam do złożenia pod nim podpisów.

Stanisław Taube- jest mi bardzo smutno. Miałem okazję współpracować z Panem Goldmannem nie tylko jako radny. Cenię jego fachowość. Bardzo dużo nauczyłem się od Pana Goldmanna. Za pozytywną uważam decyzję powołania na stanowisko Skarbnika Pana Szałuckiego, który dotychczas piastował stanowisko dyrektora ZKM. Serdecznie dziękuję Panu Goldmannowi - przede wszystkim za jego kulturę i zachowanie na komisjach.

Jerzy Wieczorek- w imieniu klubu "Samorządność"dziękuję Panu Skarbnikowi za współpracę z radnymi. Można Panu pozazdrościć tego, że zaczynał Pan swoją pracę jako Skarbnik Miasta z Panią Cegielską w już wolnej Gdyni. Liczę na to, że jeszcze nie raz pojawi się Pan wśród nas - przynajmniej na posiedzeniach Komisji Sportu. Bardzo dobrze się z Panem współpracowało. Panie Andrzeju, serdecznie dziękuję.

Jacek Milewski- dziękuję za wytyczenie nowych standardów współpracy. Jestem przekonany, że sprawdził się Pan nie tylko jako fachowiec i osobowość, ale także jako szef pracowników pionu budżetu. W czasie Pańskiej pracy zmieniło się wiele przepisów, a służby Panu podlegające stanowiły i stanowią najbardziej newralgiczne miejsca, w których dokonuje się wiele merytorycznych analiz. To w nich dokonuje się analizy wielu przesięwzięć. Dzięki doskonałym materiałom na komisjach nie trzeba było już przekonywać co do ich meritum. My, jako radni, musieliśmy się wielu rzeczy uczyć, aby dostosować się do standardów, które nam narzucili urzędnicy.

Skarbnik Miasta Andrzej Goldmann- bardzo dziękuję za wszystkie te miłe i serdeczne słowa. To dla mnie bardzo ważne. W tej grze byłem jedynie trybikiem i starałem się nie zgrzytać, nie przeszkadzać. Współistniałem w dużej grupie ludzi, którzy dobrze pracowali i mieli na celu dobro Miasta, a przede wszystkim pracowali uczciwie. Miałem szczęście pracować z Panią Cegielską i Panem Szczurkiem. Ci ludzie nadawali sens mojej pracy. Zawsze dodawali mi otuchy i wytyczali kierunek działań.

Brawa na sali.

UCHWAŁA NR XXVI/599/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie odwołania Pana Andrzeja Goldmanna - Skarbnika Miasta została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za.

Prezydent Wojciech Szczurek jeszcze raz podziękował Panu A. Goldmannowi wręczając bukiet kwiatów i upominek - miecz Samuraja.


Ad 5.3.
Prezentując kolejny projekt Prezydent Wojciech Szczurek mówił: - Tak jak przed chwilą żegnany Pan Andrzej Goldmann, także Pan Szałucki od wielu lat współpracuje z gdyńskim samorządem. Krótko przedstawię sylwetkę i dokonania Pana Szałuckiego licząc na to, że te informacje i uzasadnienie zbudują przekonanie, że jest on świetnym kandydatem na stanowisko Skarbnika Miasta. Urodził się w 1951 r. Szkoły ukończył w Gdyni, a w Sopocie wydział ekonomiki i transportu UG. Jest doktorem prawa ekonomicznego, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. W roku 2000 Pan Szałucki uzyskał stopień profesora nauk ekonomicznych. Jest kierownikiem katedry ekonomiki i funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych UG od roku 93. Był prodziekanem wydziału ekonomiki transportu, prodziekanem wydziału ekonomicznego i dyrektorem Kolegium Ekonomicznego UG. Od roku 92 współtworzył, towarzysząc Panu profesorowi Olgierdowi Wyszomirskiemu, ZKM i na tym polu jego aktywność jest znana większości radnych i gdynian. Jego udział w projekcie przyniósł Gdyni wiele splendoru i uznania. Zespół pod kierunkiem prof. Wyszomirskiego stworzył bardzo nowoczesny system komunikacji miejskiej, którego zazdroszczą nam inne miasta, nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Pan prof. Szałucki napisał 29 książek, jest autorem wielu publikacji. Wszystkie te osiągnięcia, fantastyczne przygotowanie predystynują go do objęcia tego stanowiska. Znana jest jego umiejętność współdziałania - Pan Szałucki udzielał wielu cennych rad nie tylko w sprawach komunikacji. Uczestniczył m. in. w dyskusjach nt. formy dalszego funkcjonowania Teatru Miejskiego w Gdyni.
Kończąc swoje wystąpienie Prezydent W. Szczurek oświadczył: - Jestem głęboko przekonany, że wiedza, przygotowanie, olbrzymia kultura osobista predystynują Pana prof. K. Szałuckiego do piastowania tak ważnej funkcji i jestem przekonany, że nowym obowiązkom podoła wyśmienicie. Pan Szałucki weźmie się za barki z bardzo trudną sferą funkcjonowania samorządu. Styl i wysoka akceptacja przy końcu aktywności Pana Goldmanna stawiają wysoko poprzeczkę jego następcy. Wszyscy mamy świadomość, że nasza misja kiedyś się skończy i warto o tym pamiętać. Jestem przekonany, że Pan Szałucki będzie dźwigał tę poprzeczkę z powodzeniem w górę.

Brawa na sali.

Marcin Wołek- nie tylko jako radny, ale także jako były student Pana prof. K. Szałuckiego chciałbym zabrać głos. Student nie najlepszy, ale egzaminy u Pana profesora pozwoliły docenić ogrom jego wiedzy i uświadomiły, ile pracy potrzeba, aby taką samą wiedzę posiąść. Jest to godna nominacja i doskonała kontynuacja na stanowisku Skarbnika Miasta. Przyjmuję projekt z ogromnym zadowoleniem.

Przewodniczący St. Szwabski poinformował, iż zgodnie z zapisem ustawowym, głosowanie w przedmiotowej sprawie winno mieć charakter jawny.

UCHWAŁA NR XXVI/600/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powołania Pana Krzysztofa Szałuckiego na Skarbnika Miasta została przyjęta jednogłośnie: 27 gł. za.

Krzysztof Szałucki - bardzo dziękuję za zaufanie - z pewnością na wyrost. To z pewnością przypadek. Dziękuję Panie Skarbniku, że będę mógł kontynuować tak znamienite dzieło. Myślę, że większość spraw, które tutaj się dzieją, jest dla mnie zrozumiała.


Ad 5.4.
Wprowadzenie pod obrady przedmiotowego projektu uzasadniał dyrektor ZKM, prof. Olgierd Wyszomirski: - W projekcie założono utrzymanie dotychczasowego poziomu cen biletów jednorazowych, natomiast podniesiono ceny biletów 24-godzinnych z 8 do 9 zł. i ulgowy z 4 na 4,50 zł. Przeciętnie więc proponuje się 3 % wzrost cen biletów okresowych. Zdaję sobie sprawę, że proponowana podwyżka plasuje się poniżej poziomu inflacji i wzrastających kosztów funkcjonowania ZKM, postawi zakład w przyszłym roku w trudnej sytuacji, ale musimy też brać pod uwagę elastyczność popytu na nasze usługi. Mamy bardzo groźnego konkurenta w postaci samochodu osobowego, co szczególnie odczuwamy po wstąpieniu Polski do UE. Proponowana skala podwyżki jest nieodzowna, aby komunikacja mogła funkcjonować dobrze.
Pan Wyszomirski skupił się przez chwilę na kwestii biletu 24-godzinnego mówiąc: - Bilety te funkcjonują od ubiegłego roku. Zdawaliśmy sobie sprawę, że będą one niekorzystnie oddziaływać na poziom przychodowości komunikacji i obecnie, po roku ich funkcjonowania, mogę oświadczyć, że nie myliliśmy się. Chętnie zaproponowałbym jeszcze wyższe ceny, ale wiem, że nie jest to możliwe z różnych względów, także społecznych. Są to bilety, które obowiązują na całym obszarze funkcjonowania ZKM, a więc na obszarze 6. gmin. Wyniki analiz wskazują, że we wszystkich tych gminach bilety te zastępują bilety jednorazowe. Przeciętnie wartość jednego przejazdu na podstawie takiego biletu kształtuje się na poziomie poniżej 50 groszy. Zdajemy sobie sprawę, że jest to jeden z czynników składających się na obniżenie przychodów.
Dalej dyr. Wyszomirski informował: - Wprowadzamy też pewne porządkujące zmiany, m. in. mające na celu ograniczenie obowiązywania karty Euro 26 jako legitymacji studenckiej tylko w odniesieniu do kart wydawanych za granicą, ponieważ u nas wydaje się ją niestety nie tylko studentom. Każdy student ma legitymację studencką i nią powinien się posługiwać. Zmieniliśmy też sposób nadawania ważności biletom okresowym imiennym poprzez wprowadzenie znaczka z oznaczeniem miesiąca. Chcemy w ten sposób utrudnić życie fałszerzom.
Porządkujemy zasady obowiązywania stref taryfowych.
Na koniec dyr. O. Wyszomirski poinformował o fakcie skonsultowania projektu ze związkami zawodowymi, których opinie odczytał (stanowią załączniki).

Opinia Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej- pozytywna

St. Taube - odniosę się do opinii niektórych związków. Jestem nimi zdziwiony. Z projektem mógł się zapoznać każdy zainteresowany. Może byłoby dobrze, gdyby Pan Prezydent skierował do związków informację, że jest możliwość zapoznania się z budżetem. Członkowie związków mogą też przyjść na posiedzenia komisji - mają takie prawo. Bardzo się cieszę, że społeczeństwo przez kolejny rok będzie mogło korzystać z naszej komunikacji praktycznie za te same pieniądze, ale z drugiej strony musimy też brać pod uwagę, że ta nowa, piękna komunikacja kosztuje. Proszę Pana Prezydenta, aby w następnym roku zostały skierowane środki także dla komunikacji miejskiej, żeby transport nie stał się tak chory jak służba zdrowia.

J. Kalinowska - zgadzam się z opinią Pani Mielnik (nawiązanie do treści jednej z opinii związkowych - p.p.). Uważam, że osoby bezrobotne powinny mieć jakąś ulgę. Monitorowałam już wcześniej w tej sprawie u Pana Prezydenta, aby wykroił na to w ciągu roku jakieś środki. Przy okazji chciałabym przekazać zapytanie - i opinię zarazem - mieszkańców Dąbrowy do Pana dyrektora: nazwa przystanku "Tesco Karwiny" bardzo burzy mieszkańców Dąbrowy, ponieważ przystanek leży w granicach Dąbrowy właśnie. Aby wszystkich pogodzić, proponuję nazwę: "Tesco Karwiny - Dąbrowa". Jest to koniec Karwin i początek Dąbrowy.

Mariusz Roman - kwestia biletów dla bezrobotnych: nie każdy bezrobotny rejestruje się po to, aby szukać pracy, ale jest sporo takich osób, które tej pracy faktycznie szukają. Ci ludzie jadą do pracodawców w momencie otrzymania zgłoszenia. Często okazuje się na miejscu, że takie zgłoszenie jest już nieaktualne. Czy nie można zakupić dla bezrobotnych puli biletów? Byłyby to przecież niewielkie środki i korzyść dla ZKM-u. W momencie wręczania skierowania Urząd Pracy dostarczałby też dwa bilety danej osobie. Pytanie do Pana Wyszomirskiego: podobno mieszkańcy Grabówka oczekują na linię busową, która prowadziłaby górą Grabówka. Mieszka tam sporo starszych osób, które naprawdę mają problemy z dojściem do przystanku.

St. Szwabski - problem biletów dla bezrobotnych nie jest związany z przedmiotem projektu. Proszę o wypowiadanie się tylko na temat samego projektu.

Pan O. Wyszomirski zwracając się do Przewodniczącego RM upewnił się: - Rozumiem, że do problemu biletów dla bezrobotnych nie mam się odnosić?

Przewodniczący St. Szwabski- bardzo proszę.

O. Wyszomirski - nazwa przystanku (nawiązanie do wystąpienia radnej J. Kalinowskiej): stosujemy zasadę nienadawania przystankom nazw dzielnic rozpoczynających się. Istniałoby wówczas ryzyko, że osoby niezorientowane wysiadałaby wcześniej. Musimy brać pod uwagę osoby przyjezdne. Odrzuciłbym tutaj względy patriotyczne, a wybrał względy racjonalne.
Odnosząc się z kolei do kwestii poruszonej przez radnego M. Romana pan Wyszomirski wyjaśniał: - Są to linie (dot. Grabówka) głęboko deficytowe. Wprowadzenie takiej linii kosztowałoby ok. 180 tys. zł. w skali roku, tak więc trzeba by dopłacić 160 tys. zł. i to tylko wtedy, gdyby taka linia funkcjonowała od poniedziałku do piątku. W ramach obecnych środków takiej możliwości nie ma.

Jacek Milewski - wiele razy spotykałem się z uwagami mieszkańców Witomina, Chwarzna, że nie jest im na rękę powrót późnym wieczorem przez Śródmieście. Rozwiązaniem byłoby opóźnienie przyjazdu autobusu jeżdżącego z Redłowa w stronę Chwarzna. Byłoby idealnie, gdyby to było po godz. 22. Występowałem już z wnioskiem w tej sprawie.

A. Borkowski - czy Pan dyrektor sprawdził, czy wszystkie związki zawodowe, które z mocy prawa są zobowiązane wypowiadać się w sprawach tego typu regulacji, wypowiedziały się prawidłowo? Usłyszałem, że pod opinią jednego ze związków podpisała się kierowniczka (mam na myśli Panią Mielnik, którą zresztą wysoko cenię).
Radny Borkowski pogratulował panu Wyszomirskiemu "wychowania Miastu nowego Skarbnika".

O. Wyszomirski - działaliśmy z Panem Szałuckim jako partnerzy i w żadnym przypadku nie traktuję Pana Szałuckiego jako swojego wychowanka. Nie mogę więc tych gratulacji przyjąć.
Odpowiadając radnemu Milewskiemu dyrektor ZKM wyjaśniał: - W odpowiedzi na wniosek zmieniłem godziny rozkładu, po czym okazało się, że jeździły pojedyńcze osoby - od jednej do trzech. Nie stać nas na utrzymywanie tak deficytowej komunikacji. Okazuje się, że ludzie chcą dużo, ale nie zawsze jest im to do szczęścia potrzebne.
Odnosząc się z kolei do kwestii poruszonej przez radnego Borkowskiego pan Wyszomirski mówił: - Na pytanie, czy daną opinię podpisała osoba kompetentna, czy też nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Proponuję zwrócić się z tą uwagą do stosownej organizacji związkowej.

UCHWAŁA NR XXVI/601/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1133/01 RMG z 28 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej z późniejszymi zmianami została przyjęta: 23/0/2


Ad 5.5.
Wiceprezydent Marek Stępa- przedstawiam projekt z poczuciem dużej ulgi. Obszar objęty planem jest bardzo duży. Takiego planu, o takim zakresie przestrzennym rada nie przyjmowała od 94 roku i pewnie nie będzie już przyjmować do 2024 r. Dlaczego? Dlatego, że uchwalenie planu dla tak rozległego obszaru jest niezwykle trudne. Jest to 300 ha tylko pozornie jednolitego terenu. Zabudowa tego terenu ma charakter przypadkowy, bez uzasadnienia urbanistycznego. Zadaniem, które rada może wykonać poprzez uchwalenie przedmiotowego planu, jest położenie kresu tej niedobrej praktyce i stworzenie podstaw dla prawidłowego rozwoju obszaru, który stanowi niezwykle ważną rezerwę terenów pod realizację funkcji mieszkaniowej, a więc dla rozwoju miasta funkcji niezwykle istotnej.
Jest to obszar, który zmieści od kilkunastu do, prawodopodobnie, dwudziestu paru tysięcy mieszkańców, będzie więc potrzebował centrum usługowego i takie centrum zostało w planie zaproponowane. Przewidujemy lokalizacje dla szkół podstawowych. Jest tu też teren, na którym możliwa jest realizacja funkcji szkoły średniej. Połączone to jest z dużym obszarem rekreacyjno - sportowym.
Cechą charakterystyczną jest bardzo wyraźnie zaznaczony ruszt ekologiczny w postaci terenów zielonych, przeważnie naturalnych. Część z nich będzie miała charakter zieleni urządzonej.
Istotną część planu stanowi sieć drogowo - infrastrukturalna. W oparciu o ustalenia planu już w przyszłym roku będzie budowana sieć wodno - kanalizacyjna z wykorzystaniem środków ISPA.
- Plan podlegał szerokiej konsultacji społecznej - informował dalej wiceprezydent. - Był kilkakrotnie wykładany. Uwagi mieszkańców w dużej mierze zostały uwzględnione, natomiast te, które stały w poprzek podstawowym założeniom planu, musiały być odrzucone. Jeszcze w ostatnim okresie wpłynęło sporo uwag. Po ostatnim wyłożeniu wpłynęło ich trzydzieści kilka. Niektóre z nich można było uwzględnić w całości, inne tylko częściowo. Szczegółowo treść tych uwag przedstawialiśmy na posiedzeniach komisji. Informacja o sposobie potraktowania poszczególnych wniosków stanowi załącznik.
- Myślę, że po wielu latach pracy przedkładamy plan, który wychodzi na przeciw oczekiwaniom mieszkańców - właścicieli gruntów, dla których niepewność co do przyszłości tych terenów była poważnym problemem. Plan wychodzi także na przeciw istotnym problemom rozwojowym Miasta, a także stwarza ofertę mieszkaniową aktualnym i potencjalnym mieszkańcom Gdyni.

Opinie komisji:
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii) - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej) - pozytywna

DEBATA:
A. Borkowski- czy jesteśmy w zgodzie z procedurą? Co prawda uwagi do projektu zostały rozpatrzone przez Prezydenta, ale część uwag sami wnioskodawcy nazywają protestami lub zarzutami. Czy nie powinniśmy oddzielnie od samego projektu zająć się- jako rada -tymi protestami, zarzutami bądź uwagami?
Ponadto radny Borkowski prosił o informacje nt. kwestii własnościowych, jakoże materiał dostarczony radnym został wykonany w bardzo małej skali i tym samym nie jest czytelny.

Odpowiadając na pytanie dot. procedury wiceprezydent M. Stępa przyznał, iż w toku pracy nad planem nastąpiły zmiany w przepisach. Autorzy planu postępowali zgodnie z przepisami najnowszej ustawy. - Rzeczywiście, kiedyś składało się zarzuty i protesty. Obecnie są to tylko uwagi i nie ma potrzeby ich odrzucania. Uwagi rozpatruje Prezydent, a Rada Miasta jest informowana o sposobie rozpatrzenia. Na pewno jesteśmy w zgodzie z obowiązującą procedurą.
Odnosząc się z kolei do kwestii własnościowych wiceprezydent informował: - HOSSA jest jednym z największych właścicieli, stąd udział HOSSY w rozumieniu zgłaszających uwagi jest znaczny.
Wiceprezydent przedstawił na mapie obszary stanowiące własność HOSSY.

Andrzej Bień - od dłuższego czasu śledzę rozwój prac planistycznych i cieszę się z powstania tego planu. Dzięki temu prawie dwukrotnie powiększy się obszar objęty planami. Wiem, że pokrywanie całego obszaru Miasta planami nie jest konieczne, ale myślę, że powinniśmy objąć nimi znaczne powierzchnie tak, aby zapewnić Gdyni pełny harmonijmy rozwój. Cieszę się, że w przyszłym roku zatrudni się kolejne osoby do realizacji prac planistycznych. Apeluję o porządkowanie terenów rozwojowych i realizowanie ładnej zabudowy w mądry sposób. Liczę, że w maju - zgodnie z obietnicą daną członkom Komisji Gospodarki Mieszkaniowej przez naczelnika M. Karzyńskiego - poznamy takie dokumenty jak plan dalszego postępowania w zakresie prac planistycznych. Dziękuję, że ten plan powstał.

M. Stępa - niestety, nie mogę obiecać, że co miesiąc będziemy pokrywali planami kolejne 300 ha, natomiast mogę obiecać, że przez najbliższe pół roku na każdej sesji będzie przedstawianym przynajmniej jeden plan.
Ponadto wiceprezydent poinformował o autopoprawce stanowiącej załącznik.

Lech Żurek - cieszę się, że w tak szybkim terminie uchwalamy ten plan. Jakie koszty zewnętrzne poniosło Miasto w związku z jego realizacją?

M. Stępa - przygotuję stosowną informację, bo odpowiedź na to pytanie wymaga oczywiście zgromadzenia wielu danych. Na najbliższym posiedzeniu komisj Pan radny otrzyma odpowiedź.

UCHWAŁA NR XXVI/602/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej została przyjęta: 21/0/2


Ad 5.6
Projekt przedstawił wiceprezydent Bogusław Stasiak - zgodnie z treścią załącznika.
- Na rok 2005 - dodał wicepr. Stasiak - preliminujemy dochody z tytułu sprzedaży lokali w wysokości 3 mln. zł., zaś w roku bieżącym dochód z tego tytułu wyniósł 4 300 000 zł.

Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

UCHWAŁA NR XXVI/603/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/458/99 RMG z 27 października 1999 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Gdyni na rzecz ich najemców została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 5.7.
Przedstawiając projekt wiceprezydent E. Łowkiel zwróciła uwagę, że na skutek zmiany przepisów wyższego rzędu zasady przyznawania dodatków motywacyjnych winny być obecnie określane w uchwale Rady Miasta (dotychczas takie zasady formułowano w regulaminach szkolnych).
Autopoprawka stanowi załącznik do protokołu.
Odnosząc się do merytorycznych zmian proponowanych w projekcie wiceprezydent omówiła kwestię dodatku motywacyjnego: - Wprowadzamy zapis: "nie mniej niż 50 zł.". Do tej pory nie było takiego ograniczenia jeśli chodzi o dolną granicę. Myślę, że to dobry pomysł. W ten sposób nie będzie dochodziło do rozdrabniania tych kwot i może nie będzie dzielone "po równo".
Ponadto wiceprezydent stwierdziła: - Ubolewam, że obecny rząd tak centralizuje zapisy. Przez minione lata szkoły dopracowały się szczegółowych zapisów, my natomiast możemy tworzyć zapisy o bardzo dużym stopniu ogólności z uwagi na różnorodność placówek.

Opinia Komisji Oświaty - pozytywna (jak w przypadku każdego z projektów dot. edukacji).

UCHWAŁA NR XXVI/604/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia "Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Gdynia" została przyjęta jednogłośnie /16/.


Ad 5.8
Jak informowała wiceprezydent E. Łowkiel, przedmiotowy projekt także jest następstwem zmiany ustawy o systemie oświaty. W roku bieżącym Gdynia podpisze porozumienie z nowymi gminami.
Reszta informacji zgodna z załącznikiem.

UCHWAŁA NR XXVI/605/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Gdynia a Gminami ościennymi na współpracę dotyczącą zwrotu kosztów pobytu dzieci - stałych mieszkańców w.w. gmin w gdyńskich przedszkolach niepublicznych i publicznym niesamorządowym oraz gdyńskich dzieci w przedszkolach innych gmin została przyjęta jednogłośnie /16/.


Ad 5.9.
Jak informowała wiceprezydent E. Łowkiel, Gdynia jest jedynym miastem trójmiejskim, które wystąpiło o stypendia. Otrzymaliśmy prawie 700 tys. zł. Wprowadzono je do budżetu 2004. Uzyskanie pieniędzy w ramach programu wymaga skomplikowanych operacji. Stypendia przyznaje się dzieciom pochodzącym z terenów wiejskich.
Pozostałe informacje - p. zał.

UCHWAŁA NR XXVI/606/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/536/04 RMG z 22 września 2004 r. w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku szkolnym 2004/2005 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 5.10
- Kolejne projekty łącznie z przedmiotową - informowała p. E. Łowkiel - zmieniają obwody na skutek nadania nowych nazw poszczególnym ulicom. Przyjęcie przedmiotowych regulacji jest wymogiem ustawowym.
Reszta informacji jak w załączniku.

UCHWAŁA NR XXVI/607/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 16 w Gdyni, ul. Chabrowa 43 została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 5.11
UCHWAŁA NR XXVI/608/04 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 33 w Gdyni, ul. Godebskiego 8 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 5.12
UCHWAŁA NR XXVI/609/04 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 47 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73 została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 5.13
W przedmiotowej uchwale wprowadza się nie tylko nowe nazwy ulic - jak informowała wiceprezydent E. Łowkiel - ale zmienia się też obwody przywołanych w projekcie szkół (patrz zał.). Projekt jest efektem wniosków dyrektorów obu placówek. Proponowana zmiana jest korzystniejsza dla mieszkańców.

UCHWAŁA NR XXVI/610/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 37 w Gdyni, ul. Wiczlińska 93 oraz obwodu Szkoły Podstawowej Nr 48 w Gdyni, ul. Jowisza 60 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 5.14
UCHWAŁA NR XXVI/611/04 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 3 w Gdyni, ul. Gospodarska 1 została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 5.15
UCHWAŁA NR XXVI/612/04 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 14 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 207 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 5.16
UCHWAŁA NR XXVI/613/04 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 19 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 5.17
Adam Borkowski - apeluję o spowodowanie, aby nauczyciele otrzymywali uchwały ich dotyczące. Podjęliśmy uchwałę w sprawie dodatków, która - jak wiem - nie dotarła do nich.

UCHWAŁA NR XXVI/614/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum Nr 20 w Gdyni, ul. Jowisza 60 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 5.18
Jak przypomniała wiceprezydent E. Łowkiel, w każdym roku należy przyjąć przedmiotowy program, co należy do kompetencji Rady Miasta.
Przedstawiona przez wiceprezydent autopoprawka dotyczyła wpisania w punkcie VIII podpunkcie 1. jeszcze jednego realizatora programu: "placówki medyczne".
- Jest już 17 świetlic socjo - terapeutycznych, stąd wprowadzenie stosownego zapisu. Część środków przekażemy bezpośrednio szkołom, które dzięki temu będą mogły uatrakcyjnić zajęcia. Dopuszczamy możliwość wykorzystania przez szkoły tych środków na uzupełnienie swojego wyposażenia. Jest to, oczywiście, zgodne z wymogami ustawowymi.

Opinie komisji:
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia) - pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności) - pozytywna
Komisja Oświaty - pozytywna

Wystąpienie radnej J. Kalinowskiej stanowi załącznik.

J. Milewski - chciałbym podziękować Pani Łowkiel, która jest członkiem spoza rady tzw. komisji alkoholowej. Jest to niezwykle trudna komisja. Przez wiele lat mieliśmy kłopoty z wykonaniem budżetu, ale w zeszłym roku znacząco wzrosły środki na realizację celów tej komisji. Z satysfakcją odnotowuję, że pieniądze te będą racjonalnie spożytkowane. Oczywiście będę wnioskował, aby w stronę młodzieży kierowano coraz więcej środków, ponieważ problemy związane z narkomanią stanowią już "falę wylewającą się ponad poziom". Nie jest to wieloletni plan i dlatego popieram wniosek o przyjęcie projektu. Dzięki stanowczości i konsekwentnemu działaniu Pani Łowkiel znacznie poprawił się standard pracy komisji. Praca tej komisji nie jest już wielogodzinną "nasiadówą". Obecnie członkowie tej komisji mogą się w tej pracy realizować.

E. Łowkiel - w wypowiedzi Pani Kalinowskiej zawartych było wiele różnorodnych uwag. Sprawa rekomendacji PARPA: jest to agencja rządowa, w której gestii jest rekomendowanie, ale te rekomendacje nie obligują ani komisji ani gminy. Przyznam, że nie rozumiem zasadności funkcjonowania tej agencji, która przede wszystkim ma świetne pomysły na zdobywanie pieniędzy. Także od nas. Raz w miesiącu organizuje szkolenia za wielkie pieniądze i są to oczywiście szkolenia szefów PARPA.
Co do kompetencji komisji, to określa je ustawa i działamy zgodnie z jej zapisami. Oczywiście program może być różnie napisany. Ten jest napisany dość ogólnie, chociaż przywołuje różnorodne działania. Można pójść oczywiście w kierunku innego sposobu zapisywania programu, niekoniecznie zresztą w sposób jaki proponuje radna Kalinowska.
Sprawa niebieskiej karty: kartę tę prowadzi policja. W ciągu ostatnich 2. lat bardzo zwiększyła się liczba osób, które kierujemy do sądu, aby orzeczono o rodzaju leczenia. Większość wniosków kieruje do komisji Komisariat Policji i jest to pozytywny sygnał. Jest to szalenie cenne zjawisko, że od policji otrzymujemy wnioski o wydanie niebieskiej karty. Inicjujemy różnego rodzaju inicjatywy i ubolewam, że informacje na ten temat nie docierają do Państwa. Wpisujemy także środki na doskonalenie zawodowe w ośrodkach. Są to bardzo duże pieniądze, choć mam świadomość, że szkolenia organizowane przez PARPA są droższe niż studia podyplomowe.
Komisja złoży stosowne sprawozdanie Prezydentowi, gdy minie rok 2004. Komisja jest inicjatorem wielu nowych działań, co jest efektem bardzo długich dyskusji w komisji. Członkowie komisji zajmują się też opiniowaniem w kwestiach przyznawania koncesji alkoholowych.
Tak więc pieniądze są wydawane na bardzo różnorodne przedsięwzięcia. Gdyby nie pieniądze od gminy, ośrodek nie byłby w stanie realizować leczenia. Wspieramy bardzo różne środowiska po to, aby jak najatrakcyjniej realizować profilaktykę.

J. Kalinowska - nie kwestionowałam kwalifikacji komisji. Odczułam w wypowiedzi Pani prezydent jakiś atak. Wskazywałam sfery działań, gdzie dane osoby nie są objęte opieką i nie są uwzględnione generalnie w programie. Uważam, że propozycje, które zgłosiłam, powinny być w programie uwzględnione.

Radny A. Borkowski zaproponował dopisanie w punkcie 1. programu - w formie autopoprawki - nast. zapisu: "... w minimum 17. świetlicach terapeutycznych", a więc dodanie słowa: "minimum". Radny argumentował, że liczba takich schronisk może wzrosnąć.

E. Łowkiel - w budżecie mamy środki podzielone już pomiędzy te 17 świetlic. W 1/3 są to środki koncesyjne. Jeśli powołamy kolejne świetlice, będziemy musieli zrezygnować z innych działań. W ciągu 2. lat doszliśmy do liczby 17. i myślę, że na dzień dzisiejszy jest to górna granica naszych możliwości.
Odpowiadając na jeszcze jedną uwagę radnej J. Kalinowskiej wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniała: - Działają komisje interdyscyplinarne, ale one podlegają MOPS-owi. My ich nie wpisujemy do programu. Współpracujemy z MOPS-em. Takie komisje koncentrują się przede wszystkim na problemie przemocy w rodzinach. Tego zadania nasza komisja nie realizuje.

Przewodniczący St. Szwabski pytał radną J. Kalinowską, czy podtrzymuje swoją propozycję wprowadzenia poprawek stwierdzając przy tym, iż jego zdaniem tekst jaki radna w przedmiotowej materii dostarczyła Prezydium nie spełnia wymogów określonych odnośnie poprawek.

J. Kalinowska - teraz nie jestem w stanie wszystkiego napisać. Wszystko zaznaczyłam w tekście. Poproszę o 2 minuty przerwy.

St. Szwabski - nie jest to możliwe do opracowania w ciągu 2 minut.

J. Kalinowska - jestem zdziwiona takim stanowiskiem.

St. Szwabski - Pani radna powinna przedłożyć poprawki w formie wymaganej przez regulamin obrad. Może mieć Pani pretensje tylko do siebie.

J. Kalinowska - ludzkie życie w ogóle Pana nie interesuje. Nie pierwszy raz to zauważyłam.

UCHWAŁA NR XXVI/615/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok oraz wynagradzania członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została przyjęta jednogłośnie /19/.


Ad 5.19
Jak wyjaśniał wiceprezydent B. Stasiak, zmiany wprowadzone do ustawy o gospodarce nieruchomościami niosą ze sobą konieczność przyjęcia przez radę przedmiotowego projektu.
Jak dalej informował wiceprezydent, projekt spełnia częściowo wymogi artykułu 19. ustawy o samorządzie gminnym.
Reszta informacji jak w załączniku.

Opinie komisji:
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna

Radny Lech Żurek zarzucił, iż użyte w uzasadnieniu do projektu sformułowanie: "istotne znaczenie dla gminy" jest nieprecyzyjne, w związku z czym wskazane byłoby, zdaniem radnego, skatalogowanie dzierżaw, które - zdaniem projektodawców - mają istotne znaczenie.
Radny Żurek pytał ponadto: - Obecnie Prezydent ma możliwość wydzierżawiania na okres do 3. lat - na jak długi okres Prezydent będzie mógł obecnie oddawać w dzierżawę nieruchomości i w jakich przypadkach będzie stosowana procedura przetargowa?

J. Kalinowska - zgodnie z nowelizacją gminy będą miały obowiązek wykonania spisu nieruchomości. Czy jesteśmy do tego przygotowani? Jest to zawarte w ustawie z 28 listopada 2003 r. Koreluje to z moim wnioskiem postawionym na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej o przygotowanie wykazu nieruchomości dzierżawionych przez fundacje.

B. Stasiak - gminy na prawach powiatów - a więc i Gdynia - są równocześnie dysponentem Powiatowego Zasobu Geodezyjno - Kartograficznego. Tak więc spis i wykaz gruntów istnieje. Ten zapis ustawowy dotyczy czegoś, co miało stanowić wykaz gruntów na potrzeby katastru i to gminy robiły "od zawsze". Dowodem jest niedawno podjęta uchwała o opłatach za wypis i wyrys. W tej chwili przygotowujemy się do sporządzenia wykazu na potrzeby renty planistycznej.
Jeśli chodzi o grunty będące w dyspozycji fundacji, to stosowną informację przygotuję i przedstawię na posiedzeniach komisji. Jeśli Pani radna chce odrębnie uzyskać informację, może wystąpić o wypis. Obecny projekt nie ma charakteru podmiotowego lecz przedmiotowy.
Pytanie radnego Żurka: zgodnie z ustawą sprawy związane z wynajmem bądź wydzierżawianiem nieruchomości gruntowych należeć obecnie będą do kompetencji Prezydenta, natomiast zapis o trybie przetargowym jest przepisany wprost z ustawy o gospodarce nieruchomościami, która traktuje to jako regułę, natomiast wyjątki wymagać będą odrębnego procedowania. Tak więc forma przetargowa przy zbywaniu i wydzierżawianiu gruntów jest formą podstawową.

Lech Żurek - a zapis o "istotnym znaczeniu"?

B. Stasiak - dotyczy to skatalogowania inwestycji pożytku publicznego. Cel publiczny jest tożsamy z istotnością.

J. Kalinowska - myślę, że sporządzenie spisu inwentaryzacyjnego byłoby zasadne. My nic nie wiemy kiedy kończy się jakaś umowa, a kiedy nie.

L. Żurek - czy z perspektywy zarządzania Miastem ten projekt ma istotne znaczenie? Czy może przyśpieszyć proces inwestycyjny? Czy nie odbierze części radnym możliwości realizacji funkcji kontrolnych oraz czy nie sprawi, że o istotnych sprawach dla gminy nie będzie decydowała rada?

Odnosząc się do głosu radnej J. Kalinowskiej wiceprezydent B. Stasiak oświadczył: - Nie czuję się na siłach przygotować wykazu obejmującego kilkanaście tysięcy dzierżaw. Proponuję ograniczyć się do fundacji funkcjonujących na terenie Miasta. Przygotuję stosowne zestawienie zasad gospodarowania terenem przez fundacje. Przypomnę, że są to umowy cywilno - prawne i one podlegają pewnym regułom jeśli chodzi o ich dostępność.
Co do wątpliwości radnego L. Żurka wiceprezydent stwierdził: - Projekt nie dotyczy najważniejszej formy działania w obrębie nieruchomości, a mianowicie zbywania gruntów. Tu chodzi o wydzierżawianie gruntów takim podmiotom jak NZOZ-y czy szkoły. Każdy taki przypadek będzie wymagał podjęcia odrębnej uchwały. Podstawową zasadą nadal będzie przetarg.

UCHWAŁA NR XXVI/616/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zasad oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych oraz ich obciążania została przyjęta: 17/0/2


Ad 5.20
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił wiceprezydent B. Stasiak.

Opinie komisji:
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna

UCHWAŁA NR XXVI/617/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, zabudowanej halą blaszaną, położonej przy ul. Puckiej 28 została przyjęta jednogłośnie /18/


Ad 5.21
Projekt przedstawiony został przez wiceprezydenta B. Stasiaka - zgodnie z treścią załącznika.

Opinie komisji j.w.

A. Borkowski - chcę zwrócić uwagę, że kawałkiem ziemi, którego dotyczy projekt, zajmujemy się po raz trzeci. Pan wiceprezydent był łaskaw powiedzieć, że w podstawie prawnej pominięto art. 208. Zwracam więc uwagę, że jakość prawna materiałów przekazywanych radnym pod obrady jest bardzo wątpliwa. W uchwale z 2001 roku oznaczenie działek i powierzchni jest inne niż w drugiej uchwale. W uchwale z sierpnia b.r. brakowało artykułu 37, 68 i brakowało ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych , mimo że stosowna ustawa już obowiązywała od 2000 r. . Obecnie wprowadzamy prawidłowy zapis. Uchwała z sierpnia b.r. anulowała uchwałę z 2001 r. Dlaczego zatem w grudniu jeszcze raz chcemy ją znowu anulować? Apeluję do Prezydenta, któremu podlega biuro radców prawnych, by materiały prawne były lepiej przygotowywane. Możemy mieć różne zdania na temat politycznego korzystania z prawa, ale materiały muszą być bezwzględnie prawidłowe. Apeluję o to do Pana Prezydenta Szczurka, doktora prawa.

B. Stasiak - pozwolę sobie wyjaśnić, że pierwsza uchwała przywoływała art. 37 i mówiła o zbyciu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. W międzyczasie podjęliśmy uchwałę dotyczącą bonifikowania. Sprawdzę, jak w całości wygląda sprawa uchylenia tych uchwał. Stanowią one kolejne kroki na drodze udogodnień czynionych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.

A. Borkowski - uchwała z 2001 r. jest już uchylona uchwałą z sierpnia 2004 r.

B. Stasiak - myślę, że taki zapis wynika z nadgorliwości. Proponuję przyjąć uchwałę w proponowanej wersji. Przygotuję stosowne wyjaśnienie, czy powielanie zapisów było niepotrzebne, czy też wynikało z zastosowania trybu unieważniającego.

UCHWAŁA NR XXVI/618/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni, przy ul. Dantyszka 8 została przyjęta jednogłośnie /19/.


Ad 5.22
Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiak - p. zał.

UCHWAŁA NR XXVI/619/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na grunt stanowiący własność osoby fizycznej - ul. Dachnowskiego została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 5.23
Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiak - p. zał.

Jerzy Wieczorek -  czy w tym przypadku także będzie to 90 % bonifikata?

B. Stasiak - bonifikata 90 % ma miejsce w przypadku sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego gruntu pod substancją m

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: kmanikowska
Data udostępnienia informacji: 22.12.2004