Sesja nr XXV z dnia 2004-11-24

PROTOKÓŁ
XXV SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 24 listopada 2004 r. 

Porządek obrad:      
1.    Otwarcie sesji Rady Miasta,       
2.    Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu XXIV Sesji Rady Miasta,
4.       Projekty uchwał w sprawach:
4.1. rezolucji Rady Miasta Gdyni;
4.2. uchylenia uchwały nr XXIV/538/04 RMG z dnia 27 października 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej;
4.3. przekształcenia zakładu budżetowego  Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej; 
4.4. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIV/293/2003 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2004,
4.5. ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, określenia terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków,
4.6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdyni,
4.7. ustalenia stawek podatku od środków transportowych,
4.8. określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Gdyni, a także jej wysokości,
4.9. wprowadzenia opłaty administracyjnej od wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
4.10 ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta Gdyni, terminu płatności oraz sposobu jego poboru,
4.11 ustalenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdynia, terminu płatności oraz sposobu jej poboru,
4.12 zmiany oraz ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni,
4.13 utworzenia jednostki budżetowej „Gdyńskie Centrum Innowacji” z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96/98,
4.14  połączenia zakładów budżetowych – ABK nr 1 i nr 3 w Gdyni,
4.15  połączenia zakładów budżetowych – ABK nr 4 i nr 5 w Gdyni,
4.16  rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej
4.17 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej,
4.18 zmiany treści uchwały nr XXIII/531/04 z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej,
4.19 zmiany uchwały nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni; 
4.20 zmiany uchwały nr XXIII/521/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód rejon ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej oraz zmiany uchwały nr XXIII/523/04 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód rejon ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej,
4.21 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej w formie przetargu ustnego nieograniczonego;              
4.22 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Poprzecznej 6 w formie przetargu  ustnego nieograniczonego,
4.23 zmiany treści uchwały nr IV/85/94 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 października 1994 roku w sprawie przeniesienia własności garaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
4.24 zmiany uchwały Nr II/16/2002 Rady Miasta Gdyni z 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Miasta Gdyni,               
4.25 zmiany uchwały Nr II/16/2002 Rady Miasta Gdyni z 27 listopada 2002  roku  sprawie ustalenia składów komisji Rady Miasta Gdyni;              
4.26 zmiany Statutu Domu Kultury w Gdyni;              
4.27 wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta;
4.28  zmiany uchwały nr XXIV/562/04 RMG z dnia 27 października 2004 r. w     sprawie współdziałania gminy Gdynia i Rumia w sprawowaniu opieki nad     bezdomnymi zwierzętami 
5.      Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Mieszkaniowej.
6.      Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7.      Interpelacje.
8.      Informacje.
9.      Wolne wnioski.
10.    Ustalenie terminu następnej sesji.
11.    Zakończenie obrad. 

Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki do protokołu.
Pełne brzmienie opinii komisji jak w biuletynie rady stanowiącym załącznik. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kurwywą.  Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.     


Ad 1.
Otwarcie obrad  ogłosił Przewodniczący Rady Miasta Gdyni, radny Stanisław Szwabski.  


Ad 2.
Wnioski zgłoszone do porządku obrad:
- Prezydent Wojciech Szczurek wniósł o wprowadzenie do porządku projektu rezolucji będącej wyrazem solidarności z siłami demokratycznymi Ukrainy.
-  Wiceprezydent Bogusław Stasiak wniósł o zmianę numeracji odnośnie projektów występujących w planowanym porządku pod numerami 4.10 i 4.11 (dot. Zarządu Komunikacji Miejskiej), tj. umieszczenie przedmiotowych projektów przed projektem dot. zmiany budżetu na rok 2004 (projekty skutkują właśnie zmianami budżetowymi).Wiceprezydent B. Stasiak poinformował o wycofaniu z porządku projektu występującego pod numerem 4.22., a dotyczącym wyrażenia zgody na zamianę gruntu na grunt stanowiący własność HOSSY S.A. (pełne brzmienie tytułu jak w załączonym planowanym porządku obrad). Wniosek o wprowadzenie do porządku projektu rezolucji przyjęto jednogłośnie: 21 gł. za.Z uwagi na wagę sprawy będącej przedmiotem rezolucji Przewodniczący rady zdecydował o umieszczeniu projektu na początku porządku obrad.  Wniosek o przesunięcie projektów dot. ZKM został przyjęty jednogłośnie: 26 gł. za – jako punkty 4.2. i 4.3. Zmodyfikowany w wyniku wprowadzonych poprawek (j.w.) porządek obrad został przyjęty jednogłośnie: 23 gł. za.  


Ad 3.
Wobec braku uwag protokół XXIV sesji Przewodniczący St. Szwabski uznał za przyjęty. 


Ad 4.1.
Na wstępie Prezydent W. Szczurek oświadczył: - Mam zaszczyt zaproponować Wysokiej Radzie projekt rezolucji, która będzie naszym głosem dotyczącym obecnych wydarzeń na Ukrainie. Prezydent odczytał treść rezolucji – patrz załącznik.  Po odczytaniu projektu Prezydent poinformował, iż w dniu 25 listopada b.r. o godz. 17, pod pomnikiem Ofiar Grudnia 70. roku odbędzie się demonstracja na znak solidarności z narodem ukraińskim. – Mam nadzieję, że spotkamy się tam wszyscy – oświadczył Prezydent.  REZOLUCJA RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 listopada 2004 roku została przyjęta jednogłośnie: 24 głosy za.   


Ad 4.2.

Jak przypomniał wiceprezydent B. Stasiak, podjęte wcześniej przez radę uchwały dotyczące przekształcenia ZKM były pokłosiem starań, aby nastąpiło to jak najszybciej.

- Przyjęliśmy – mówił dalej wiceprezydent – że przekształcenie nastąpi z dniem 1 listopada b.r. licząc na to, że zarówno w zakresie publikacyjnym jak i księgowym wszystkie czynności będą mogły być zrealizowane. Tak się jednak nie stało, dlatego konieczne jest uchylenie uchwały i przyjęcie następnej (kolejny pkt porządku) z datą przekształcenia wyznaczoną na dzień 1 stycznia. Argumentacja jest taka sama jak w zeszłym miesiącu (patrz protokół XXIV Sesji RMG).  Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywnaKomisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna

 

UCHWAŁA NR XXV/571/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/538/04 RMG z dnia 27 października 2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej została przyjęta jednogłośnie /25/.Ad 4.3.
Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiak – zgodnie z treścią zał. Opinie komisji j.w. 


UCHWAŁA NR XXV/572/04 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej została przyjęta jednogłośnie /25/.Ad 4.4.

Przedstawiający projekt skarbnik miasta Andrzej Goldmann na wstępie zaznajomił radnych z treścią autopoprawki (stanowi załącznik)  wyjaśniając, iż w związku z powołaniem zakładu Hala Widowiskowo – Sportowa konieczne jest przeniesienie środków do rozdziału 6210. Powyższy zabieg nie niesie ze sobą żadnych skutków finansowych.

Odnosząc się do całości projektu skarbnik miasta wyjaśniał: - Zbliża się koniec roku i czas na ostateczne uporządkowanie  budżetu. Przyjęte zmiany będą mogłby być zrealizowane jeszcze w listopadzie i w grudniu tego roku.

Treść projektu wraz z uzasadnieniem – jak w załączniku.

 Wszystkie komisje rady zaopiniowały projekt pozytywnie (pełne opinie jak w biuletynie RM). 

Treść wystąpienia radnej Jolanty Kalinowskiej: - Ostatnio odbywa się twist, a może celowe zamieszanie spowodowane ilością przedkładanych nam projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie. Radni opiniują zmiany, często bzdurne, potem otrzymują tuż przed sesją inny projekt, który Pan Przewodniczący przedstawia jako zaopiniowany, a tak nie jest. I tak jest dzisiaj. Wnosząc o  przerwę podczas poprzedniej sesji, by chociaż pobieżnie przejrzeć położony na stołach budżet, zdziwić się można było reakcją Pana radnego Milewskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który głosuje przeciwko przerwie.

Dochody budżetu miasta zmniejszają się o kwotę 12 379 858 zł., w tym dochody własne i dotacje na zadania własne o 14 979 652 zł. Zwiększa się natomiast dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 2 599 794 zł. Wydatki zmniejszają się adekwatnie, przy czym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zmniejszają się o kwotę 292 394 zł. na oświetlenie.

I tu mam pytanie: kwotą 1 mln. zł. zabezpiecza się płatności ABK-ów nr 1 i nr 4. Dlaczego akurat 1 i 4? Jaka jest kondycja finansowa ABK nr 3 i nr 5? Mamy wiedzę – już od sesji absolutoryjnej – że zadłużenie mieszkań komunalnych to kwota 10 mln. zł. Komisja mieszkaniowa nie podjęła na swoich posiedzeniach tego tematu. Bo i po co? Zapłacą inni. Rozwiązań jest wiele. Średnio w Gdyni, zadłużenie na jedno mieszkanie komunalne to kwota  1250 zł.

B. Stasiak - smuci nas, że Pani radna nie przeczytała porządku obrad lub też przeczytała go nieuważnie. Rezerwa na pokrycie zobowiązań jakie będą występowały w momencie przekształcania ABK-ów  funkcjonuje od grudnia zeszłego roku. W dzisiejszym porządku są wymienione projekty dotyczące przekształceń organizacyjnych polegających na połączeniu ABK-ów i stąd przesunięcie 1 mln. zł. do działów gospodarki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami z rezerwy budżetowej na pokrycie zobowiązań. W wyniku połączenia ABK-ów zmieni się ich numeracja. Nie ma więc żadnej pomyłki. Są to środki już rok temu przygotowane na ten cel w budżecie.

J. Kalinowska - bardzo dokładnie przeczytałam porządek i projekty jakie otrzymałam na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej. Uzyskałam na nim informację, że środki te

( 1 mln. zł.) zabezpiecza się na pokrycie zobowiązań ABK-ów.

A. Goldmann - sprawa ABK-ów jest skomplikowana i  tu nie można rozpatrywać tylko jednej kwoty. Tylko 80 % mieszkańców płaci czynsze. Celem utrzymania wypłacalności ABK-ów konieczne jest zabezpieczanie płatności bieżących, między wspólnotami a ABK-ami, a także między ABK-ami i mediami. Nie można tych elementów bezpośrednio ze sobą łączyć.

J. Kalinowska - nie uzyskałam odpowiedzi: dlaczego akurat nr-y 3 i 4?

B. Stasiak - z chwilą połączenia się ABK-ów także ich zobowiązania będą zobowiązaniami połączonymi. Uruchomiony wówczas mechanizm księgowy będzie dotyczył połączenia tych podmiotów.

UCHWAŁA NR XXV/573/2004  RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXIV/293/03 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2004 została przyjęta: 23/0/3Ad 4.5

Przedstawiający projekt skarbnik A. Goldmann poinformował na wstępie o wniesieniu do projektu autopoprawki – stanowi załącznik.

Fakt wniesienia przedmiotowego projektu pod obrady rady pan Goldmann uzasadniał nowelizacją ustawy o finansach publicznych, w wyniku której rada ma obecnie prawo do przeniesienia niektórych wydatków na następny rok. Określona kwota będzie ulokowana na odrębnym rachunku bankowym. Cała kwota uzyskana w taki sposób wyniesie 12 970 000 zł.

Dalej pan Goldmann przypomniał o posiadaniu przez Miasto kredytu w wysokości 40 mln. zł. w banku NORDEA w wyniku przyjęcia przez radę stosownej uchwały. Część kredytu będzie przeznaczona  m. in. na niewygasające wydatki, o których mowa w przedmiotowym projekcie.

 Opinie komisji:Komisja Strategii- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna 

Radny Adam Borkowski poprosił o wyjaśnienie sensu ostatniego zdania akapitu dotyczącego Pomorskiego Parku Technologicznego, a zawartego w uzasadnieniu do projektu.

Wiceprezydent Marek Stępa wyjaśnił przedmówcy, iż wykonawca ma prawo do zrezygnowania z zaliczki. Wykonawca ma takie prawo, ale nie jest to jego obowiązek (żądanie wypłaty zaliczki – p.p.). W przypadku tej inwestycji, tj. Pomorskiego Parku Technologicznego, wykonawca zrezygnował z wypłaty zaliczki.

UCHWAŁA NR XXV/574/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu miasta, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, określenia terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków została przyjęta jednogłośnie /24/.Ad 4.6

Blok projektów dotyczących podatków przedstawił naczelnik wydziału dochodów, pan Stanisław Zachert.

Przedstawiając przedmiotowy projekt naczelnik St. Zachert poinformował: - Na terenie Gdyni w roku 2004 obowiązywały maksymalne stawki w zakresie nieruchomości z wyjątkiem tzw. „gruntów pozostałych”. W roku 2005 analogicznie do roku bieżącego jedynie w pozycji „grunty pozostałe” stawka nie będzie się kształtowała na maksymalnym poziomie. Podstawą do określenia podatków odnośnie nieruchomości jest wskaźnik inflacji, który dla 3 kwartałów roku bieżącego i 3 kwartałów roku ubiegłego wynosi 3,2 %.

Reszta informacji jak w załączniku.   Opinia komisji:`Komisja Strategii- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna Wystąpienie radnej J. Kalinowskiej - stanowi załącznik do protokołu. 

Odnosząc się do konkluzji zawartej w wystąpieniu (j.w.) Przewodniczący St. Szwabski pytał: - Czy jest to wniosek formalny? Prezydium nie otrzymało go w formie pisemnej, ale jest tak prosty, że możemy go poddać pod głosowanie.

 Wniosek radnej J. Kalinowskiej o obniżenie podatku od nieruchomości do poziomu wskaźnika inflacji, tj. 3,2 %, nie został przyjęty: 1/18/2 


UCHWAŁA NR XXV/575/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Gdyni została przyjęta: 18/0/3Ad 4.7

- Patrząc na skalę podwyżek widzimy – mówił p. St. Zachert – że we wszystkich pozycjach zamykają się one w granicach 3 %. W niektórych pozycjach mają miejsce  przekroczenia -  jest to efekt zabiegu mającego na celu uzyskanie kwoty podzielnej przez 12 (miesięcy).

Reszta informacji jak w załączniku. Opinie komisji j.w. 

Odnosząc się do informacji naczelnika radna J. Kalinowska stwierdziła: - Powiedział Pan, że podwyżki nie przekraczają 3 %-wego wzrostu – nieprawda.

Wystąpienie odczytane przez radną J. Kalinowską stanowi załącznik.  

St. Zachert - powiedziałem, że w pozycjach, gdzie ma miejsce nieco większy wzrost, dokonano zaokrąglenia kwot celem osiągnięcia ich podzielności przez 12. Stawki nie mogą być groszowe.

Ponadto pan Zachert przypomniał, iż Gdynia była pierwszą gminą, która konsultowała propozycje stawek z dużymi stowarzyszeniami transportowymi. To właśnie spowodowało, iż w roku 2003 obniżeniu uległy stawki tam, gdzie sytuacja była ciężka. W ślady Gdyni poszedł potem Gdańsk i inne okoliczne gminy. Propozycje stawek na rok 2005 także były konsultowane. Reasumując pan Zachert stwierdził: - Nie zgadzam się z zarzutami Pani radnej. Moim zdaniem nie występuje tu zjawisko pazerności Miasta. Nie dyktuje się w Gdyni stawek, które by niekorzystnie odbijały się na kondycji transportu.

J. Kalinowska - wiem, że na rynku funkcjonują osoby jeżdzące bardzo dużymi samochodami, które nie należą do żadnych korporacji. Tych właśnie osób dotyczy największa podwyżka, bo  ponad 5 %. Uważam, że ta podwyżka jest dla tej grupy posiadaczy samochodów za wysoka.

UCHWAŁA NR XXV/576/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych została przyjęta: 18/0/3Ad 4.8

St. Zachert - opłatę targową pobiera się na targowiskach zorganizowanych. Stawki określone w załączniku nr 1 pozostają na poziomie roku bieżącego. Planowane dochody opiewają  na kwotę ok. 1 450 000 zł. Opłaty wyszczególnione w załączniku nr 1 dadzą w sumie kwotę ok. 1 250 000 zł. czyli jest to kilkakrotnie wyższy dochód niż to, co wynika z załącznika nr 2, tj. opłat pobieranych poza targowiskami. Niektóre pozycje zostały połączone, ponieważ część opłat to tzw. opłaty martwe, czyli faktycznie nie pobierane (stąd duży wzrost wykazany w tych pozycjach).

Do projektu zostali wpisani inkasenci (z imienia i nazwiska). Osoby te dotąd były zatrudniane na umowy zlecenia, co wiązało się z koniecznością odprowadzania składek do ZUS. Obecnie prowizja dla osób pobierających opłaty poza targowiskami uległa zmniejszeniu – z 20 na 15 %.

Pan St. Zachert poinformował o błędzie w uzasadnieniu do projektu – w miejsce punktu 5. należy wpisać pkt 3. (akapit 6.). Naczelnik zapewnił, iż pomyłka nie ma wpływu na wysokość stawek.

Opinie komisji j.w. 

St. Taube - może być tak, że Miasto podpisze umowy z osobami prawnymi lub fizycznymi. Czy nie należałoby tak zrobić, żeby tylko wymienione osoby pobierały opłaty targowe? Proponuję skreślić sformułowania „osoby prawne” i „osoby fizyczne”, bo pod tymi pojęciami można wszystko umieścić.

Wystąpienie radnej J. Kalinowskiej stanowi załącznik.

Do propozycji radnego Taube pan St. Zachert odniósł się w nast. sposób: - Wymienione osoby obsługują tylko targowiska niezorganizowane. Te osoby nie byłyby w stanie obsłużyć targowiska zorganizowanego. Tam poborem opłaty zajmują się służby samego targowiska. Na rzecz Miasta jest odprowadzana z tego tytułu 30 % prowizja. Nie chcemy zawierać umów z osobami fizycznymi, ponieważ zależy nam, aby ta opłata była pobierana. Stąd też tak wysoka prowizja dla targowisk. Ma to służyć zainteresowaniu targowisk pobieraniem tej opłaty.

Odnosząc się do wystąpienia radnej J. Kalinowskiej naczelnik wydziału dochodów stwierdził: - Niektóre wnioski Pani radnej nie są możliwe do zrealizowania. Np. nie wolno stosować opłat tygodniowych – zabrania tego prawo. Może być stosowana jedynie dzienna opłata. Co do różnic w poziomach stawek między strefami, to nadszedł czas, że opłat poza strefą śródmiejską praktycznie już się nie pobiera. Inkasent nie będzie jechał 10 km, aby pobrać 10 zł. Handlu ulicznego jest coraz mniej i kwoty, które uzyskuje się z tego tytułu są minimalne.

St. Taube - moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby podanie danych konkretnych osób. Byłoby wówczas mniej podejrzeń. Osoby z targowisk są związane z handlującymi.

J. Kalinowska - nie zrozumiałam Pana Zacherta. Mieszkam na obrzeżach Gdyni i wiem, że handluje się przed sklepami, a Pan powiedział, że nie pobiera się opłat. Nie rozumiem. 17 % to bardzo dużo.

UCHWAŁA NR XXV/577/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie miasta Gdyni, a także jej wysokości została przyjęta: 23/1/2  Ad 4.9

St. Zachert- zmiana przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyniosła zróżnicowanie opłat – obowiązywać będzie oddzielna opłata za wypis i oddzielna za wyrys. Opłatę administracyjną wnoszą głównie osoby chcące realizować inwestycje. W przypadku budownictwa mieszkaniowego mają miejce zwolnienia z opłat.

 Opinie komisji j.w. 

UCHWAŁA NR XXV/578/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej od wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego została przyjęta jednogłośnie /24/.  Ad 4.10

Uzasadniając podniesienie stawki naczelnik St. Zachert wyjaśniał, iż podatek obowiązywał w tej samej wielkości od roku 2003. Podwyżka ma charakter symboliczny (zwiększenie o złotówkę). 

Jak informował dalej pan Zachert, do projektu wpisano z imienia i nazwiska inkasentów.

W kwestii zwolnień obowiązują dotychczasowe regulacje.

Autopoprawka: w punkcie 2. § 2. wpisanie nr-ów 3 i 4 przy ABK-ach.

 Opinie komisji j.w. 

UCHWAŁA NR XXV/579/04 RADY MIASTA GDYNI w  sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie miasta Gdyni, terminu płatności oraz sposobu jego poboru została przyjęta jednogłośnie /27/.  Ad 4.11

St. Zachert- w roku ubiegłym w Gdyni obowiązywała stawka opłaty miejscowej w wysokości 1.60 zł., podczas gdy ustawowa maksymalna stawka wynosiła 1.61 zł. W roku 2005 proponuje się podniesienie stawki do 1.67 zł. Dochody z tego tytułu wynosić powinny ok. 150 tys. zł.

 Opinie komisji j.w. 

UCHWAŁA NR XXV/580/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej w mieście Gdynia, terminu płatności oraz sposobu jej poboru została przyjęta jednogłośnie /26/  Ad 4.12

Projekt przedstawiła wiceprzewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska: - W ubiegłym roku przyjęliśmy Statut teatru jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu na dyrektora. Nowy dyrektor zgłosił Komisji Kultury potrzebę dokonania zmian w Statucie umożliwiających

powołanie  zastępcy dyrektora ds. administracyjno - technicznych, wpisanie sceny letniej w Orłowie, a także poszerzenie zakresu funkcjonowania teatru. Nowy jest też zapis dotyczący Rady Artystycznej teatru.

  Opinia Komisji Kultury- pozytywna 

UCHWAŁA NR XXV/581/04 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie zmiany oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /23/.  Ad 4.13

Jak na wstępie zaznaczył wiceprezydent Bogusław Stasiak, w porządku sesji znajdują się trzy projekty uchwał dotyczące ABK-ów. Wiążą się one z dokonaniem 2. zasadniczych czynności: reorganizacją ABK-ów i wyodrębnieniem jednostki pełniącej funkcje innowacyjne. Cała procedura w przypadku przedmiotowego projektu polega na przeniesieniu osób stanowiących obsługę techniczną do owej jednostki.

 Opinie komisji:Komisja Strategii- pozytywnaKomisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna  

UCHWAŁA NR XXV/582/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdyńskie Centrum Innowacji” została przyjęta jednogłośnie /21/.  Ad 4.14

B. Stasiak - założenia polityki mieszkaniowej gminy na lata 2002 – 2006  przewidywały reorganizację polegającą na redukcji podmiotów zajmujących się gospodarką mieszkaniową. Taki skutek ma przynieść zmniejszenie liczby zakładów administracji do 2. Po przejęciu lokali kolejowych Miasto będzie miało w zarządzie ok. 7 tysięcy mieszkań. Zmniejszamy zakres prac administracyjnych wykonywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych. Obecnie wyzwaniem dla Miasta jest poprawienie skuteczności windykacji należności czynszowych oraz poprawienie stanu zasobu mieszkaniowego znajdującego się w gestii gminy. W sposób ewolucyjny będziemy redukować zatrudnienie. Przede wszystkim ma to dotyczyć osób o uprawnieniach emerytalnych, zatrudnionych na częściach etatów oraz na umowach okresowych.

 Opinie komisji j.w. 

St. Taube - czy na pewno wszyscy pracownicy ABK- ów znajdą zatrudnienie? Czy nie okaże się tak, że zwalniani będą też pracownicy nie wymienieni w uzasadnieniu projektu? Wiem, że działają na terenie ABK-ów związki zawodowe. Czy zamierzenia Miasta były konsultowane ze związkami?

A. Borkowski-  wyrażam też troskę o zatrudnienie pracowników tych likwidowanych ABK-ów. Czy w tej nowej strukturze przewiduje się usprawnienie pracy służb windykacyjnych? Skoro obecnie są kłopoty z odzyskaniem miejskich pieniędzy, to czy fakt redukcji zatrudnionych nie spowoduje pogłębienia się tego problemu? Okazuje się, że nawet pracownicy urzędu i Straży Miejskiej mają czynszowe długi wobec Miasta na ok. 28 tys. zł. Dobrze byłoby, gdyby dyrektor urzędu pomógł tym osobom wyjść z tych długów. Co będzie z rozliczeniem finansowym roku 2004 odnośnie poszczególnych wspólnot? W jaki sposób w ciągu miesiąca przeprowadzi się 203 spotkania wspólnot mieszkaniowych, na których dokonuje się rozliczeń? Jak to będzie technicznie wyglądało? Chodzi mi o uniknięcie kłopotów, które potem będą wymagały rozwiązywania w drodze przyjmowania kolejnych uchwał.

Anrzej Bień - chcę wyrazić zadowolenie z tego tytułu, że projekt ten wszedł pod obrady. Wnioskowaliśmy o to od wielu miesięcy. Wnioskowaliśmy, aby rolę zarządzających we wspólnotach mieszkaniowych pełniły przede wszystkim firmy prywatne. Mam nadzieję, że przyjęcie projektu spowoduje poprawę zarządzania gminnymi nieruchomościami. Mam też nadzieję, że kontynuowana będzie sprzedaż lokali mieszkalnych będących jeszcze w posiadaniu Miasta.

St. Taube - zgadzam się, że trzeba to oddać w prywatne ręce. Mam nadzieję, że Pan Bień poprze sprawę 99 %-ego upustu przy sprzedaży lokali komunalnych.

J. Kalinowska - od 1 stycznia ma funkcjonować Gdyńskie Centrum Innowacji. Na posiedzeniu komisji mieszkaniowej (mowa o Komisji Gospodarki Mieszkaniowej –p.p.) usłyszałam, że z ABK-ów do centrum przejdą 4 osoby. Tymczasem dokonując obliczeń na podstawie danych podanych w uzasadnieniu widzimy, że liczba zatrudnionych w ABK-ach będzie taka sama nawet po odejściu owych 4. osób.

Ponadto radna Kalinowska oświadczyła: - Bardzo nie lubię słowa „przymus”. W załączniku nr 5 użyto sformułowania: „ ... w administracji przymusowej”.

B. Stasiak - administracja przymusowa jest to taka administracja, do której jesteśmy przymuszeni, a więc nie mamy tu możliwości podejmowania szeregu decyzji, których podejmowanie jest przypisane wyłącznie właścicielowi. To powoduje poczucie tymczasowości w odbiorze osób tam mieszkających. Tak więc: jak najmniej administracji przymusowej.

W kwestii zatrudnienia wiceprezydent wyjaśniał: - Na dzień dzisiejszy, w momencie połączenia ABK-ów, każdy z pracowników obecnie pracujących pracy nie traci. Część pracowników z chwilą utworzenia centrum będzie do niego przechodzić. Uprawnienia emerytalne uzyskało około 30 osób, tak więc redukcje będą dotyczyły około połowy obecnego składu. Wygaszanie umów z tymi pracownikami w przeciągu kilku miesięcy będzie nieuchronne. Jeśli chodzi o obawy z tym związane to są one oczywiste,  począwszy od kierowników, a skończywszy na szeregowych pracownikach, ale przypominam, że podjęta już uchwała taki kierunek działań wytyczyła.

- Najważniejszym zadaniem – mówił dalej wiceprezydent – jest zwiększanie efektywności działań windykacyjnych. Nie może być tak, że z powodu choroby pracownika administracji, te czynności nie są realizowane. Musimy też skoncentrować się na gminnym zasobie. Ograniczenie ABK-ów z 4. na 2 nie oznacza automatycznej redukcji. Będzie to łagodne zmniejszanie stanu zatrudnienia poprzez wygaszanie etatów zajmowanych obecnie przez pracowników, którzy nabyli uprawnienia emerytalne.

Radny A. Bień odpowiedział radnemu St. Taube: - Jestem za upustem 90 %. Nie będę wspierał działań mających na celu stosowanie większego upustu, gdyż oddawanie mieszkań za darmo jest, moim zdaniem, złą metodą.

UCHWAŁA NR XXV/583/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie połączenia zakładów budżetowych – Administracji Budynków Komunalnych nr 1 i nr 3 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /23/.  Ad 4.15
Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak – zgodnie z treścią zał.  Opinie komisji j.w. 

UCHWAŁA NR XXV/584/04 RADY MIASTA GDYNI  w sprawie połączenia zakładów budżetowych – Administracji Budynków Komunalnych nr 4 i nr 5 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /23/.  Ad 4.16

Prezentujący projekt wiceprezydent Marek Stępa poinformował na wstępie, iż do wyłożonego  – zgodnie z procedurą – do publicznego wglądu projektu (od 9 grudnia 2002 r. do 10 stycznia 2003 r.) dołączona była prognoza wpływów na środowisko. Do projektu zostały złożone w ustawowym terminie protesty Zarządu SM KARWINY, Rady Dzielnicy Karwiny i Pana Teofila Grydyk (pisma stanowią załączniki).

- Zarząd Spółdzielni kwestionuje w swoim proteście ustalenia dotyczące części działki nr 18/3. Należy zaznaczyć, że do tego fragmentu działki spółdzielnia nie posiada tytułu prawnego. Zarząd domaga się pozostawienia dla tej części działki dotychczasowej funkcji rekreacyjnej. Uzasadniając swoje żądanie Zarząd Sp-ni stwierdza, że projekt zagospodarowania dla tego rejonu przewiduje zabudowę wielorodzinną niską, gdy tymczasem w obowiązującym obecnie planie dla tego terenu przewidziana jest funkcja parku leśnego. Podnoszony jest też argument, że teren ten stanowi otulinę Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz to, że w projekcie nie wskazano obowiązującej odległości od linii parku, w której nie może być realizowana zabudowa. Zarząd podnosi też, że teren ten służy mieszkańcom jako teren rekreacyjny. Stwierdza się też w proteście, że wojewódzki konserwator przyrody zalecił wyłączenie przedmiotowego terenu spod zabudowy oraz że wydział ochrony środowiska urzędu zajął wobec planów zabudowy negatywne stanowisko. Przypomina się też, że mieszkańcy od 2001 roku wielokrotnie protestowali przeciwko zmianie planu dla przedmiotowego terenu.

Wnosząc o uznanie protestu Zarządu Sp-ni za nieuzasadniony wiceprezydent Stępa uzasadnił: - Po pierwsze na obszarze objętym planem nie obowiązuje żaden plan miejscowy, chociaż należy zaznaczyć, że taki plan obowiązywał w momencie wnoszenia przez Sp-nię protestu. W owym czasie fragment terenu był rzeczywiście oznaczony symbolem K7 co znaczy, że był to teren o funkcji ochronnej w stosunku do trójmiejskiego parku. Przedłożony projekt uwzględnia postanowienia wynikające z zarządzenia wojewody gdańskiego – na rysunku planu zaznaczone są granice stref wolnych od zabudowy. Trzeba tu podkreślić, że zarządzenie wojewody nie zawiera ścisłej regulacji co do odległości zabudowy od linii lasu, w obszarze otuliny. To właśnie plan zawiera taką regulację (10 m odległości).

Odnosząc się do kolejnego argumentu zawartego w omawianym proteście wiceprezydent mówił: - Przywoływane przez sp-nię stanowisko wojewódzkiego konserwatora przyrody rzeczywiście miało miejsce, natomiast ostateczne stanowisko zawarte jest w piśmie z dnia 27.09.01 r. i jest to opinia pozytywna w stosunku do wersji projektu wyłożonego do publicznego wglądu. Co zaś do wydziału ochrony środowiska urzędu, to nie jest on organem opiniującym. Może jedynie pojawić się jego głos w dyskusji i tyle.

- W związku z powyższym proponujemy odrzucenie protestu Zarządu SM – oświadczył wiceprezydent M. Stępa.

W kwestii protestu Rady Dzielnicy Karwiny wiceprezydent stwierdził: - Jest on bardzo lakoniczny i nie zawiera samoistnej treści. Jest to jedynie poparcie dla działań Zarządu SM KARWINY.

Z kolei wiceprezydent odniósł się do protestu pana Teofila Grydyk: - Pan Grydyk kwestionuje ustalenia dotyczące przeznaczenia działki nr 18/3 uzasadniając, iż od roku 83 przedmiotowy teren  stanowił enklawę leśną i służył młodzieży jako teren rekreacyjny. W zatwierdzonym w 88 roku planie zagospodarowania  przestrzennego określono przedmiotowy teren jako rekreacyjny. Pan Grydyk twierdzi, iż teren został uporządkowany i zagospodarowany i że zamierzano w dalszym ciągu doskonalić to zagospodarowanie – były przygotowywane opracowania projektowe i kosztorysy. Mieszkańcy protestują przeciwko budowie budynków w miejscu, w którym dotychczas grano w piłkę nożną.

- Pan Teofil Grydyk wystosował też późniejsze pismo – informował dalej wiceprezydent – w którym prosi o potraktowanie swojego wcześniejszego pisma jako zarzutu (ma to znaczenie, ponieważ plan jest sporządzony na mocy wcześniejszej ustawy o planowaniu przestrzennym). Nie można było tego wniosku uznać za zasadny, ponieważ Pan Teofil  Grydyk nie wykazał swojego interesu prawnego, a tylko i wyłącznie naruszenie interesu prawnego, szczególnie prawa właścicielskiego, uzasadnia zakwalifikowanie protestu do kategorii zarzutów. Występowanie w rozumianym przez siebie interesie społecznym nie jest podstawą do uznania uwag za zarzut. Kwestia ta była już przedmiotem orzecznictwa NSA. Trzeba się też liczyć z realizacją kolejnych inwestycji w mieście. Tego rodzaju zmiany nie stanowią naruszenia interesu prawnego autora protestu.

Reasumując wiceprezydent Stępa stwierdził: - Uznając, iż  argumenty Pana T. Grydyk mają charakter historyczno – emocjonalny, natomiast nie mają umocowania prawnego,  wnioskujemy o odrzucenie protestu.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywna DEBATA: 

Adam Borkowski- aby można było w pełni świadomie podjąć decyzję w przedmiocie projektu wnoszę, aby wnioskodawcy przedstawili stosunki własnościowe dla tego terenu. Od kiedy i kto jest właścicielem działki?

Wystąpienie radnej Jolanty Kalinowskiej – patrz załącznik do protokołu.

Stanisław Taube - chciałbym wysłuchać Pani Borusewicz z koalicji rządzącej. Jestem w posiadaniu uchwały i stanowiska Rady Dzielnicy, pod którym podpisała się Pani Borusewicz pełniąca wówczas funkcję przewodniczącej Rady Dzielnicy Karwiny i która wystosowała też pismo do prezesa sp-ni postulujące o pozostawienie placu na cele rekreacyjne. Pani radna zna opinię mieszkańców i może zapozna z nią radnych. Myślę, że m. in. jej pismo w tej sprawie przyczyniło się do jej wyboru na radną Miasta.

Mirosława Borusewicz - myślę, że nie to zdecydowało, iż zostałam wybrana do RM. Pełnię funkcję radnej Miasta już trzecią kadencję. Tak, wystosowałam takie pismo i na pewno będę przeciwna budowie w tym miejscu budynków. Jestem za utrzymaniem funkcji rekreacyjnej. Trzeba jednak pamiętać, że jest to teren prywatny. Pani Kalinowska przedstawiła dowody, o  których nawet ja nie wiedziałam. Jestem więc też „między młotem i kowadłem”.

Radna Borusewicz jeszcze raz podkreśliła: - Na pewno będę przeciwna stawianiu  w tym miejscu budynków.

A. Borkowski - prosiłem o informację na temat stosunków własnościowych.

M. Stępa - odniosę się najpierw do pytania o tytuły własnościowe: nie przedstawię tu szczegółowo całej historii tego terenu. Działka stanowiła własność parafii prawdopodobnie do końca lat 40. bądź początku lat 50. Parafia została wyzuta ze swojej własności i teren ten przejął skarb państwa, a następnie gospodarowało tam Miasto, m. in. wydzierżawiając ten teren spółdzielni. Pod koniec lat 90. parafia ponownie stała się właścicielem. W roku 2001 nastąpiło nabycie udziałów. Właściciel sprzedał część udziałów firmie developerskiej. Pani Kalinowska domniemuje, iż stał się cud (p. zał.). Prawdopodobnie nie potrzeba tu aż cudu. Zmiany własności dokonuje się w drodze zawarcia stosownego aktu notarialnego. Pani radna potrzebuje w takim  przypadku interwencji sił nadprzyrodzonych. Prawdopodobnie taka interwencja nie jest konieczna. Obecny stan jest taki jak w roku 2001: działka ma współwłaścicieli – parafię i developera. Nie śledzimy wszystkich przekształceń własnościowych działek, które nie należą do Miasta. Być może miały tam miejsce jeszcze inne zmiany.

A. Borkowski - w roku 99 mówiłem, że możemy przystąpić do realizacji planu zagospodarowania dla tego terenu pod warunkiem, że zapłaci za to spółdzielnia „Za falochronem”, o co wnioskowała sp-nia. Powiedziałem tak dlatego, że Pan Brzeski powiedział wówczas (cytuję stosowny zapis w protokole): „Teren stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Za falochronem”. Na tym terenie spółdzielnia wybudowała budynki mieszkaniowe”. Jak więc wnoszę, już wtedy wprowadzono radnych w błąd, ponieważ zgodnie ze słowami Pana Stępy, teren ten nie był wówczas własnością SM. Rada jest jedynym ciałem upoważnionym do podejmowania decyzji dotyczących planów zagospodarowania, ponieważ punkty widzenia na temat sposobu zagospodarowania terenów mogą być różne. Dlatego ustawodawca postanowił o podejmowaniu decyzji w tym zakresie w sposób demokratyczny. Jeśli więc chcemy przestrzegać zasad demokracji, musimy wsłuchiwać się w to, co mówią ludzie „na dole”. Jedną z form funkcjonowania tych ludzi jest zrzeszanie się w spółdzielnie mieszkaniowe. Spółdzielnia KARWINY występuje o utrzymanie w mocy postanowień dotychczasowego planu, uwzględniającego funkcję rekreacyjną dla tego terenu. Rada Dzielnicy, wybrana demokratycznie, będąca też głosem „ludu z dołu”, także stoi na takim stanowisku. Gdybyśmy nie popełnili wcześniej błędu obiecując komuś zmianę sposobu zagospodarowania terenu, to ten ktoś nie sprzedałby części udziałów. Sugeruję zaproponowanie parafii jakiegoś innego terenu. Tym samym nie zadrażnimy stosunków z mieszkańcami, którzy od kilku lat opowiadają się za utrzymaniem tam funkcji rekreacyjnej. Nie może tak być, że Rada Miasta nie wsłuchuje się w głosy ludzi.

Jacek Milewski - od 10 lat jestem członkiem Komisji Sportu i informuję, że teren ten leży w sferze zainteresowań tej komisji. Na tej polance odbywają się m. in. imprezy sportowe, rekreacyjne. Od dłuższego już czasu sprawdzaliśmy jaka jest możliwość zagospodarowania tego terenu w sposób bezpieczny dla dzieci. Plan dopuszczał możliwość takiego zagospodarowania, ale właściciel nie zgadzał się na to. Jest to więc polana leśna, w żaden sposób nie zagospodarowana. Jeśli ktoś mówi, że powinniśmy występować w interesie maluczkich, to znaczy, że nie wie, iż wszyscy powinniśmy zadbać o swoją tężyznę fizyczną.  Dla Komisji Sportu ważne jest krzewienie kultury fizycznej. Nie udało się, niestety, zagospodarować tego terenu i dlatego dzisiaj zmuszeni jesteśmy wyrazić zgodę na to, czego chce właściciel. Na pewno powinniśmy organizować coraz więcej placów zabaw czy placów sportowych na wzór, np., placu przy szkole nr 46. Jeśli mieszkańcy są tak dynamiczni, to potrafią się zorganizować i stworzyć boisko dla młodzieży, tak jak to się stało w Rumii. Spółdzielnie też mają powinności wobec mieszkańców i takie place oraz boiska powinny urządzać.

Do wypowiedzi radnego A. Borkowskiego odniósł się też wiceprezydent M. Stępa: - Powoływanie się na wypowiedź Pana Brzeskiego nie jest celowe, bo nie może on osobiście złożyć wyjaśnień. To nie jest tak, że Pan Brzeski mówił nieprawdę. Chodziło zapewne o sąsiedni teren, którego właścicielem jest faktycznie spółdzielnia „Za falochronem”.

Chcę się też odnieść do stwierdzenia Pana Borkowskiego – skądinąd słusznego – że Rada Miasta musi się wsłuchiwać w głosy mieszkańców. My wsłuchiwaliśmy się w te głosy od 10 stycznia 2003 roku do listopada roku bieżącego. 10 stycznia roku 2003 minął czas wyłożenia planu. Co się działo w tym czasie?  Te trzy protesty, o których mówiłem, może były napisane nie do końca zgodnie z prawem czy też fakty w nich podawane nie zawsze były takie jak w rzeczywistości, ale ich intencja była słuszna – dobrze by było, gdyby młodzież miała do dyspozycji teren rekreacyjny. Wnoszący protesty mieli bardzo prosty pomysł – pozostawienie już istniejącego placu i zignorowanie faktu, że ktoś inny, nie Miasto, jest właścicielem tego terenu. Staraliśmy się  pogodzić te tak różne interesy, a więc uszanować prawo własności, ale jednocześnie zapewnić młodzieży miejsce, gdzie mogłaby realizować swoje pasje. Oczywiście są na terenie Karwin III boiska ogólnie dostępne przy szkole, ale pomyśleliśmy, że możnaby spróbować opodatkować inwestora na rzecz lokalnej społeczności, a więc namówić go na zorganizowanie takiego miejsca na terenie spółdzielni KARWINY. Nie było to takie proste, ponieważ inwestor chce przystąpić do realizacji inwestycji nie w celach charytatywnych. Niemniej jednak udało nam się przekonać potencjalnych inwestorów. Odbył się szereg spotkań, przetestowaliśmy szereg konkretnych miejsc znajdujących się we władaniu spółdzielni. Odpowiedzi sp-ni na wszelkie propozycje były niestety negatywne. Jesienią tego roku raz jeszcze wezwaliśmy właściciela do podjęcia próby uzgodnienia ze SM KARWINY możliwości zbudowania takiego boiska. Niestety, wpłynęło do nas pismo Zarządu Sp-ni, datowane na dzień 19 października b.r., które pozbawiło nas już wszelkich nadziei. Jest to pismo podpisane przez prezesa i jego 2. zastępców mówiące, iż zarząd mając na uwadze wolę mieszkańców, informuje, że nie jest zainteresowany współpracą z firmą, w związku z budową boiska z wykorzystaniem jej środków.”. Dokonaliśmy więc wszelkich możliwych starań, aby na tych terenach zorganizować miejsce dla rekreacji, tyle że na swoim terenie, a nie na czyimś, ponieważ jednak podjęte próby załatwienia tej sprawy okazały się płonne, proszę o przyjęcie przedmiotowego projektu uchwały.

UCHWAŁA NR XXV/585/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej została przyjęta: 19/4/3  Ad 4.17

Projekt omówił wiceprezydent M. Stępa: -Najważniejsze kontrowersje związane z planem zostały już przedstawione. Generalnie należy przypomnieć, że ustalenia planu pozwalają na zagospodarowanie terenu 03. Planowane zagospodarowanie jest propozycją nowego przeznaczenia terenów w stosunku do dotychczasowych ustaleń. Istotne jest również ustalenie dla terenu 01. Jest to teren Sp-ni „Za falochronem”. Dla właściciela terenu ważne jest, że lokalizacja budynku, który tam się znajduje, będzie zgodna z przeznaczeniem zawartym w planie.

Szczegółowe informacje – patrz załącznik.  Opinie komisji – j.w. DEBATA: 

J. Kalinowska - pytanie do Przewodniczącego RM: nie miał Pan odwagi pokazać, jak Pan głosował? Musiał Pan się schować pod balkon?

- Kiedy powstała koncepcja zabudowy, projekt budynków i uzgodnienia dot. podłączeń? – pytała dalej radna Kalinowska. – Ten plan widzieliśmy na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej w 2001 roku, w dniu 8 maja. Wiemy, że plan tych budynków był gotowy i że stworzył ten plan Pan Fudala, były pracownik wydziału architektury. Czy jest prawdą to, co głosi plotka, że później Pan Fudala współpracował z Panem Stępą przy realizacji koncepcji uzgodnień?

Radny A. Borkowski zaproponował nieuchwalanie planu argumentując następująco: - Plan nie jest realizacją potrzeb społecznych mieszkańców tego terenu. W sytuacji, gdy nie uchwalimy planu decydując się na utrzymanie funkcji rekreacyjnej, właściciele terenu nie będą już zainteresowani jego utrzymaniem i będą chcieli go sprzedać. Miasto będzie mogło ten teren wykupić bądź zaproponować zamianę na inny teren, na którym obecny właściciel będzie mógł zrealizować swoje zamierzenia. Nieprzyjęcie planu będzie równoznaczne ze spełnieniem oczekiwań lokalnej społeczności. Proszę o niepodejmowanie uchwały.

Odmiennego zdania niż przedmówca był radny Andrzej Bień: - Trochę mnie dziwi ta propozycja, ponieważ nic nie stoi na przeszkodzie, aby spółdzielnia kupiła ten teren już w tej chwili. Spółdzielnia nie jest zainteresowana tym, aby na jej terenie, nie za jej pieniądze był urządzony teren rekreacyjny. To jest złodziejstwo – nie oszukujmy się. Nie stwarzajmy takich sytuacji, w których Miasto ma kupować jakieś grunty dlatego, że spółdzielnia nie chce tego kupić.

J. Kalinowska - tereny zamienne były wskazywane. Plac zabaw miał powstać za garażami. Inny teren był położony za lasem. Nie wiem, który rodzic puściłby dziecko samo przez las. Jaką wartość mają nieużytki, a jaką teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe? Myślę, że mieszkańcy wykupiliby ten teren, ale nie za  pieniądze, które dzisiaj będą uchwalone.

Andrzej Czaplicki - rozwiązaniem gwarantującym równość stron jest renta planistyczna, która ma przeciwdziałać speklulacji w obrocie gruntami. W projekcie stawka wynosi 0 %. Zachodzi więc podejrzenie, że bez względu na to, kto byłby właścicielem, może ten grunt przekwalifikować i puścić w obrót tę nieruchomość. Zachodzi podejrzenie, że chodzi tu o cele spekulacyjne. Proponuję więc ustalenie konkretnej stawki.

A. Bień - spółdzielnia przez wiele lat użytkowała czy też dzierżawiła ten teren i mogła go wykupić jeszcze wówczas, gdy obowiązywały stare ceny, ale tego nie zrobiła. W tej chwili stawianie nas pod ścianą jest więc sytuacją absurdalną. Był na to czas w przeciągu 21. lat.

J. Kalinowska - mieszkańcy użytkowali ten teren od 83 roku do 94 roku. W 94 roku podpisali umowę dzierżawy. Mieszkańcy chcieli to kupić, ale zgody na to nie wyraził urząd. Dlatego wszystkie plany, którymi dysponują mieszkańcy i spółdzielnia nie mogły być zrealizowane, bo nie było woli urzędu. Mieszkańcy płacili za dzierżawę tego terenu przez 3 lata, a potem okazało się, że nie jest to grunt Miasta. Miasto nie poinformowało, że teren już nie należy do niego.

M. Stępa - Pan Borkowski sugeruje, że gdybyśmy nie uchwalili tego planu, to szybko nastąpiłby obrót nieruchomością. Nic bardziej błędnego. Teren byłby nieatrakcyjny, a Miasto nie jest zobowiązane do dokonywania wykupu.

Pani radna Kalinowska sugeruje kupno po cenach nie wynikających z wartości terenu przeznaczonego pod zabudowę, tylko z wartości terenu zielonego. Mieliśmy naprawdę dużo kontaktów ze spółdzielcami – członkami Zarządu i przedstawicielami Zarządu. Zarząd uśmiał się w odpowiedzi na propozycję kupna tego terenu. Myślę, że była to szczera reakcja mówiąca wszystko o intencjach sp-ni, które zresztą znalazły swój wyraz w cytowanym już przeze mnie piśmie Zarządu.

Wreszcie Pan Czaplicki ze swoją radą ustalenia stawki 30 %. Odpowiedź na propozycję Pana Czaplickiego znajduje się niestety dopiero na stronie 6. (zdaję sobie sprawę, że jest to daleko) i na tej stronie taka właśnie stawka jest ustalona. Stawka zerowa, która jest już dawno ustalona, dotyczy terenu, na którym już dawno są zrealizowane cele mieszkaniowe. Tam gdzie ma miejsce wzrost wartości działki jest ustalona stawka 30 % - zgodnie z życzeniem Pana radnego.

J. Kalinowska - kiedy miały miejsce uzgodnienia?

M. Stępa - uzgodnienia nastąpiły w okresie poprzedzającym dzień 9 grudnia 2002 r., tj. dzień wyłożenia planu.

 UCHWAŁA NR  XXV/586/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Makuszyńskiego i Porazińskiej została przyjęta: 18/3/3

Votum separatum wobec podjętej uchwały zgłosiła radna Jolanta Kalinowska.  Ad 4.18

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawiła wiceprezydent Ewa Łowkiel.

  Opinia Komisji Oświaty- pozytywna  

UCHWAŁA NR XXV/587/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXIII/531/04 z 22 września 2004 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej została przyjęta jednogłośnie /21/.  Ad 4.19
Projekt przedstawiła wicepr. E. Łowkiel – p. zał.  Opinia Komisji Oświaty- pozytywna 

UCHWAŁA NR XXV/588/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/295/99 RMG z 28 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /21/  Ad 4.20

Jak pokrótce wyjaśnił wiceprezydent B. Stasiak, przedmiotowy projekt jest efektem podjęcia czynności w następstwie przyjęcia poprzednich uchwał rady. W toku prac konieczne stało się doprecyzowanie powierzchni wymienionych w projekcie działek. W przypadku ok. 60 % zostały przeprowadzone bądź są przeprowadzane rozmowy z właścicielami.

Ponadto wiceprezydent uprzedził, iż prawdopodobne jest, że radzie zostaną przedłożone kolejne projekty, dotyczące konkretnych działek.

 Opinie komisji:Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywnaKomisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywnaKomisja Strategii- pozytywna 

UCHWAŁA NR XXV/589/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/521/04 RMG z dnia 22 września 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód, rejon ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej oraz zmiany Uchwały Nr XXIII/523/04 RMG z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miata Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachów, rejon ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej została przyjęta jednogłośnie /26/.  Ad 4.21

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstawił wiceprezydent B. Stasiak.

 Opinie komisji j.w. 

UCHWAŁA NR XXV/590/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Hutniczej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /24/  Ad 4.22
Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak – p. zał. Opinie komisji j.w. 

UCHWAŁA NR XXV/591/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Poprzecznej 6, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /23/  Ad 4.23

B. Stasiak - nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, a także zapisy k.c. wymagają zmiany uchwały rady, zgodnie  z którą wszyscy użytkownicy wieczyści gruntów musieliby skończyć dzierżawę w tym samym momencie. W roku 94 liczyliśmy na to, że zasady określające formy korzystania z garaży zmienią się na bardziej korzystne dla Miasta.

Tak się jednak nie stało.

 Opinie komisji j.w. 

UCHWAŁA NR XXV/592/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany treści Uchwały Nr IV/85/94 RMG z dnia 26 października 1994 roku w sprawie przeniesienia własności garaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /25/.  Ad 4.24

Projekt – zgodnie z treścią załącznika – przedstwawił przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk.

UCHWAŁA NR XXV/594/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/02 RMG z 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Miasta Gdyni została przyjęta: 22/0/1  Ad 4.25
Projekt przedstawił radny M. Łucyk – patrz zał. 

Radna J. Kalinowska zapytała przewodniczącego Komisji Statutowej: - Kiedy Pan zajmie się moją sprawą?

M. Łucyk - jak tylko złoży Pani wniosek.

J. Kalinowska - złożone przeze mnie dokumenty cały czas są aktualne.

 UCHWAŁA NR XXV/595/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/02 RMG z 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Miasta Gdyni została przyjęta: 22/0/1 


Ad 4.26

Prezentująca projekt wiceprzewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska, przypomniała, że jeszcze niedawno Dom Kultury nosił nazwę: Osiedlowy Dom Kultury, ponieważ jednak placówka ta z roku na rok realizuje coraz więcej zadań (np. organizuje „Niedziele Melomana” na Kamiennej Górze) uznano, iż stosowniejszą nazwą będzie „Centrum Kultury”. Zmieniają się zadania placówki, w ślad za czym wprowadzono, zgodnie z sugestią Komisji Kultury, zmiany do Statutu – wprowadzone w drodze autopoprawki (stanowi załącznik).

J. Kalinowska - w § 4. mówi się, że siedzibą centrum ma być Gdynia, natomiast dalej napisane jest, że centrum działa na terenie RP oraz poza jej granicami. Będziemy więc tworzyć filie tej placówki?

J. Zielińska - wątpliwości Pani radnej wyjaśnia § 14, w którym mowa jest o tym, że placówka może pozyskiwać środki wspólnotowe np. w drodze tworzenia projektów dla miast siostrzanych Gdyni. W takich sytuacjach część działalności centrum będzie realizowana poza granicami Gdyni (np. podczas festiwalu piosenki dziecięcej miast zaprzyjaźnionych).

J. Kalinowska - to może być też podstawą tworzenia filii...

J. Zielińska - mówimy tu o siedzibie, a nie o działalności.

UCHWAŁA NR XXV/596/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmian statutu Domu Kultury w Gdyni została przyjęta: 23/0/1  Ad 4.27

Dyrektor Jerzy Zając wyjaśniał: - Projekt jest kontynuacją tematu konwersji z bazy danych do nowego systemu rejestracji pojazdów. Jest to zadanie własne ministerstwa, więc należą się nam pieniądze z tego tytułu. Z tych pieniędzy (38 tys. zł.) będą wypłacane premie i nagrody dla tych, którzy przygotowali ogromną bazę danych. Gdynia jest jednym z pierwszych miast, które taką bazę przygotowały.

UCHWAŁA NR XXV/597/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez Prezydenta Miasta została przyjęta jednogłośnie /23/.  Ad 4.28

Jak wyjaśniała prezentująca projekt wiceprezydent Ewa Łowkiel, w poprzedniej uchwale rady wpisano obowiązek ogłoszenia uchwały. Wystąpił też błąd w podstawie prawnej. Tymczasem w takim przypadku jak przedmiotowy, nie ma obowiązku ogłaszania. Tego rodzaju porozumienia podlegają rejestracji „z urzędu”.

A. Borkowski - proszę uprzejmie o informację, który to z radców prawnych zaopiniował poprzednią uchwałę.

E. Łowkiel - Pani Grabowska.

UCHWAŁA NR XXV/593/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/562/04 RMG z dnia 27.10.2004 r. w sprawie współdziałania gmin Gdynia i Rumia w sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami została przyjęta jednogłośnie /23/. Ad 5.

Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarki Mieszkaniowej przedstawiła przewodnicząca komisji, radna Jadwiga Stefaniszyn – stanowi załącznik. Ad 6.

Stanisław Szwabski - w Związku Komunalnym rozpoczęła się dyskusja nt. cen wody w przyszłym roku. 6 grudnia odbędzie się zgromadzenie związku. Propozycje PWiK (główny dostawca wody dla Gdyni)  przedłożone związkowi przewidują kilkuprocentowy wzrost cen zarówno wody jak i odbioru ścieków. Odnośnie wody proponuje wzrost z 2,17 zł. na 2,31 zł. netto, tj. o 14 gr. więcej niż obecnie. Jeśli chodzi o odprowadzanie ścieków – wzrost z 2,90 zł. na 3,04 zł., a więc podwyżka też o 0,14 zł. netto. Wszystkim zainteresowanym mogę przedstawić stosowne zestawienie. Uzasadnieniem dla tych cen jest projekt uchwały dot. wieloletniego programu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, w tym również uzbrojenia Gdyni Zachód. Projekt ten zostanie przedstawiony na zgromadzeniu związku. -   Na poprzedniej sesji informowałem o fakcie wejścia w ostatnią fazę  przygotowywania studium  wykonalności gospodarki odpadami. Obecnie trwa dyskusja nad tym dokumentem, na razie w gronie burmistrzów, wójtów i prezydentów. Dokument jest w biurze rady do wglądu. 


 Ad 7.

Przewodniczący poinformował o wpłynięciu do Prezydium 3. interpelacji.

Autorka interpelacji, radna J. Kalinowska, odczytała ich treść – stanowią załączniki.

Odnosząc się do sformułowania użytego w jednej z interpelacji prezydent Wojciech Szczurek wyjaśnił, iż obecnie nie ma – zgodnie z ustawowymi przepisami – zarządu. Funkcjonuje Kolegium Prezydenta. – Zachęcam do zapoznania się z ustawą. Ad 8.

St. Taube - w imieniu własnym i kibiców ARKI dziękuję zarządowi spółki ARKA, działaczom, piłkarzom za to co uczynili w rundzie jesiennej. Mam nadzieję, że doprowadzą ARKĘ do pierwszej ligi.

J. Milewski - jako prezes ARKI dziękuję Panu radnemu za te słowa. Informuję o zakończeniu obchodów 70-lecia istnienia klubu 28 listopada.

Radny Milewski poinformował też o terminie mszy u Ojców Franciszkanów na Wzgórzu Św. Maksymiliana poświęconej członkom klubu ARKI.

Mówca poinformował dalej o terminie kolejnego meczu ARKI.

Na koniec radny J. Milewski oświadczył: - Dziękuję radnym i władzom miasta za szereg wspierających klub inicjatyw.

Radna J. Zielińska poinformowała o planowanych przedsięwzięciach w związku z rocznicą ogłoszenia stanu wyjątkowego w dniu 13 grudnia.

Wiceprzewodnicząca poinformowała też o planowanych imprezach upamiętniających gdyńskie wydarzenia w dniu 17 grudnia 70. roku.

A. Borkowski - bardzo dziękuję przewodniczącej Komisji Sportu Związku Miast Bałtyckich, radnej Beacie Łęgowskiej, za wręczenie radnym kalendarzy i za informację o pracy tej komisji. Życzyłbym sobie, by wszyscy nasi przedstawiciele w różnych ciałach też nam przedstawiali takie informacje, niekoniecznie połączone z wręczaniem kalendarzy. Ad 9.

Radny A. Borkowski wnioskował o uczczenie minutą ciszy pamięci generała Stanisława Skalskiego, bohatera RP, pilota, którego działalność – jak uzasadniał mówca – w czasie II Wojny Światowej nie podlega najmniejszej dyskusji.

St. Szwabski - propozycja jest jak najbardziej zasadna. Miałem inne pomysły na uczczenie pamięci gen. Skalskiego, ale – zacznijmy od tego.

 Radni uczcili minutą ciszy pamięć gen. Stanisława Skalskiego.  


Ad 10.
Termin kolejnej sesji: 22 grudnia b.r.; godz. 12 


Ad 11.

Zakończenie obrad XXV Sesji RMG ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.


     Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała: Zofia Wnuczko  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Wnuczko
Data udostępnienia informacji: 24.11.2004