Sesja nr XXIV z dnia 2004-10-27

PORZĄDEK OBRAD
XxIV SESJI RADY MIASTA GDYNI
27 października 2004 ROKU
GODZ. 12.00, SALA 105 UM1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XXIII Sesji Rady Miasta,
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1. stwierdzenia wstąpienia w miejsce radnego, który zrzekł się mandatu (Tomasz Gorczyński),
4.2. zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIV/293/03 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2004,
4.3. przyjęcia założeń do budżetu na rok 2005 jako wskazówki do przygotowań (konstrukcji) projektu budżetu,
4.4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Portu Zachodniego w Gdyni,
4.5. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i Alei Zjednoczenia,
4.6. opinii o przebiegu granic pasa technicznego na terenie miasta Gdyni,
4.7. opinii o przebiegu granic pasa ochronnego na terenie miasta Gdyni,
4.8. zmiany Uchwały Nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z 28 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni,
4.9. regulaminu nagród Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli,
4.10. kryteriów i trybu przyznawania nagród dyrektora gdyńskiej szkoły/placówki oświatowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli,
4.11. określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych w Gdyni,
4.12. utworzenia środka specjalnego w Gimnazjum Nr 1 w Gdyni, ul. 10 Lutego 26,
4.13. utworzenia środka specjalnego w Gimnazjum Nr 3 w Gdyni, ul. Gospodarska 1,
4.14. utworzenia środka specjalnego w Gimnazjum Nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6,
4.15. utworzenia środka specjalnego w Gimnazjum Nr 10 w Gdyni, ul. Gen. Hallera 9,
4.16. utworzenia środka specjalnego w Gimnazjum Nr 11 w Gdyni, ul. Słowackiego 53,
4.17. wyrazenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, sprzedawanych na cele mieszkaniowe na rzecz użytkowników wieczystych - osób fizycznych,
4.18. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Imbirowej 28 na rzecz jej użytkowników wieczystych,
4.19. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Olimpijskiej na rzecz Fundacji Gospodarczej,
4.20. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chwaszczyńskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.21. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej w formie przetargu pisemnego nieograniczonego,
4.22. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spółdzielczej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.23. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działki położonej w Gdyni przy ulicy Stryjskiej,
4.24. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni,
4.25. współdziałania gmin Gdynia i Rumia w sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
4.26. zawarcie umowy o współpracy pomiędzy gminą Gdynia a Związkiem Wybrzeża Opałowego (Boulogne, Calais i Dunkierka) w Republice Francuskiej,
4.27. nadania nazw nowym ulicom w Gdyni (Modrzewiowa, Rumska),
4.28. nadania nazw nowym ulicom w Gdyni (Pomianowskiego, Bielińskiego),
4.29. nadania nazw nowym ulicom w Gdyni (Oziewicza, Olechnowicza, Pileckiego),
4.30. nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (Jutrzenki),


5. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.

Protokół z sesji Rady Miasta:
PROTOKÓŁ NR 24/04
XXIV SESJI RADY MIASTA GDYNI


Gdynia, 27 października 2004 r.PORZĄDEK OBRAD:


1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XXIII Sesji Rady Miasta,
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1. stwierdzenia wstąpienia w miejsce radnego, który zrzekł się mandatu (Tomasz Gorczyński),
4.2. przekształcenia zakładu budżetowego - Zarząd Komunikacji Miejskiej - w jednostkę budżetową - Zarząd Komunikacji Miejskiej;
4.3. zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIV/293/03 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2004,
4.4. przyjęcia założeń do budżetu na rok 2005 jako wskazówki do przygotowań (konstrukcji) projektu budżetu,
4.5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Portu Zachodniego w Gdyni,
4.6. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i Alei Zjednoczenia,
4.7. opinii o przebiegu granic pasa technicznego na terenie miasta Gdyni,
4.8. opinii o przebiegu granic pasa ochronnego na terenie miasta Gdyni,
4.9. zmiany Uchwały Nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z 28 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni,
4.10. regulaminu nagród Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli,
4.11. kryteriów i trybu przyznawania nagród dyrektora gdyńskiej szkoły/placówki oświatowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli,
4.12. określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych w Gdyni,
4.13. utworzenia środka specjalnego w Gimnazjum Nr 1 w Gdyni, ul. 10 Lutego 26,
4.14. utworzenia środka specjalnego w Gimnazjum Nr 3 w Gdyni, ul. Gospodarska 1,
4.15. utworzenia środka specjalnego w Gimnazjum Nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6,
4.16. utworzenia środka specjalnego w Gimnazjum Nr 10 w Gdyni, ul. Gen. Hallera 9,
4.17. utworzenia środka specjalnego w Gimnazjum Nr 11 w Gdyni, ul. Słowackiego 53,
4.18. wyrazenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, sprzedawanych na cele mieszkaniowe na rzecz użytkowników wieczystych - osób fizycznych,
4.19. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Imbirowej 28 na rzecz jej użytkowników wieczystych,
4.20. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiacej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Olimpijskiej na rzecz Fundacji Gospodarczej,
4.21. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę DROGI RÓŻOWEJ - Etap IV;
4.22. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej w formie przetargu pisemnego nieograniczonego,
4.23. wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Spółdzielczej w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.24. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działki położonej w Gdyni przy ulicy Stryjskiej,
4.25. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni,
4.26. współdziałania gmin Gdynia i Rumia w sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
4.27. zawarcie umowy o współpracy pomiędzy gminą Gdynia a Związkiem Wybrzeża Opałowego (Boulogne, Calais i Dunkierka) w Republice Francuskiej,
4.28. nadania nazw nowym ulicom w Gdyni (Modrzewiowa, Rumska),
4.29. nadania nazw nowym ulicom w Gdyni (Pomianowskiego, Bielińskiego),
4.30. nadania nazw nowym ulicom w Gdyni (Oziewicza, Olechnowicza, Pileckiego),
4.31. nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni (Jutrzenki),
4.32. przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005;
4.33. wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na rok 2005;
4.34. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Gdynia a Samorządem Województwa Pomorskiego


5. Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.


Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Pełne brzmienie opinii komisji - jak w biuletynie rady stanowiącym załącznik.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.


W obradach wzięli udział wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta.


Ad 1.
Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.
W związku z porządkiem obrad zgłoszono nast. wnioski i uwagi:


 • Wiceprezydent Bogusław Stasiak wniósł o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym 2. projektów uchwał: w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową - Zakład Komunikacji Miejskiej oraz w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz miasta nieruchomości przeznaczonych pod budowę DROGI RÓŻOWEJ - etap IV.
  Tłumacząc zasadność wprowadzenia do porządku obrad obu projektów, odnośnie pierwszego z nich (przekształcenie ZKM) wiceprezydent wyjaśniał: - Przyjęcie uchwały pozwoli na zracjonalizowanie wydatków, szczególnie uniknięcie obowiązku płacenia podatku VAT. Takie posunięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na funkcjonowanie komunikacji.
  W kwestii drugiego projektu wiceprezydent wyjaśnił, iż przyczyną jego wniesienia jest możliwość pozyskania na realizację przedsięwzięcia środków unijnych.
  Wiceprezydent B. Stasiak poinformował ponadto o wycofaniu z porządku obrad projektu występującego pod numerem 4.20 - w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości /.../ poł. przy ul. Chwaszczyńskiej ... (pełne brzmienie jak w planowanym porządku obrad stanowiącym załącznik).


 • Radna Jolanta Kalinowska wniosła o wprowadzenie do porządku w trybie nadzwyczajnym nast. projektów uchwał:
  - w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłków celowych oraz nieoprocentowanych pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie;
  - w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
  Uzasadnienie przedmiotowego wniosku - patrz załącznik do protokołu.
  Ponadto radna Kalinowska poinformowała: - Autorzy projektów przedkładają także stosowne opinie prawne.


  Radny Lech Żurek pytał wnioskodawczynię: - Czym jest podyktowany tryb nadzwyczajny?


  J. Kalinowska- ustawa obowiązuje od 1 maja b.r. Najwyższy czas, aby zacząć ją realizować także w Gdyni.


  Do powyższej kwestii odniósł się wiceprezydent Michał Guć: - Zwracam uwagę, że choć ustawa obowiązuje od 1 maja, to nie narzuca terminów określania nowych zasad odpłatności za usługi świadczone przez pomoc społeczną. Jedna z uchwał z tego zakresu, dotycząca ośrodków wsparcia, jest już zresztą przygotowywana, ale z uwagi na dużo komplikacji, trwają jeszcze stosowne prace nad określeniem sposobu odpłatności. Na razie obowiązują stare zasady.
  - Co do drugiego projektu proponowanego przez radną Kalinowską, to jest on w ogóle niecelowy - stwierdził wiceprezydent Guć.


  Więcej uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący RMG przeszedł do poddawania przedstawionych wniosków pod głosowanie.


  Radna J. Kalinowska zgłosiła chęć zabrania głosu "ad vocem".


  St. Szwabski- przeszedłem już do pytania o wolę przyjęcia zgłoszonych wniosków.


  Zgłoszony przez wiceprezydenta B. Stasiaka wniosek o wprowadzenie do porządku projektu w sprawie przekształcenia ZKM przyjęto jednogłośnie - projekt umieszczono w punkcie 4.2. porządku.


  Wniosek o wprowadzenie do porządku projektu w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości pod budowę DROGI RÓŻOWEJ przyjęto jednogłośnie - zgodnie z propozycją Przewodniczącego jako pkt 4.21 porządku obrad w ostatecznej wersji (w miejsce wycofanego projektu - patrz wyżej).


  Wniosek o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłków celowych oraz nieoprocentowanych pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie nie został przyjęty: 5/19/0


  Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia nie został przyjęty: 5/19/0


  Do porządku obrad wprowadzono w trybie ustawowym (7 dni przed terminem sesji) następujące projekty uchwał:
  - w spr. przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005;
  - w spr. wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego osób taksówką na rok 2005;
  - w spr. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Gdynia a Samorządem Województwa Pomorskiego


  Porządek obrad zmodyfikowany stosownie do wprowadzonych zmian został przyjęty: 20/1/3.


  Ad 3.
  Przewodniczący RMG, wobec braku uwag, uznał protokół XXIII Sesji za przyjęty.


  Ad 4.1.
  Projekt przedstawił przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk - zgodnie z treścią załącznika.


  Projekt nie był opiniowany przez komisje.


  UCHWAŁA NR XXIV/537/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie stwierdzenia wstąpienia w miejsce radnego, który zrzekł się mandatu, została przyjęta jednogłośnie /25/.


  Rotę ślubowania radnego (tekst zgodny z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym - stanowi załącznik) odczytał Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


  Tomasz Gorczyński: "Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg".


  Z tytułu objęcia obowiązków radnego serdecznie pogratulował panu T. Gorczyńskiemu Przewodniczący Stanisław Szwabski.


  Ad 4.2.
  Jak informował prezentujący projekt wiceprezydent B. Stasiak, zakres działalności jednostki budżetowej będzie tożsamy z zakresem działalności zakładu budżetowego. Zmieniony też będzie odpowiedni zapis budżetowy - dotychczas odnotowywana była jedynie wysokość dotacji, zaś po przyjęciu przedmiotowego projektu w budżecie będą zapisywane zarówno wydatki jak i dochody jednostki budżetowej. Dochody będą zasilały budżet miasta, i z nich też ponownie będą kierowane środki do jednostki budżetowej. Skutkować to będzie zwiększeniem o 11 mln. zł. do końca bieżącego roku. Środki będą przeniesione z działu gospodarki komunalnej do działu transportu.


  Opinia Komisji Budżetowej - pozytywna


  UCHWAŁA NR XXIV/538/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Zarząd Komunikacji Miejskiej w jednostkę budżetową Zarząd Komunikacji Miejskiej została przyjęta jednogłośnie /25/


  Ad 4.3.
  Zmiany w budżecie, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła z-ca skarbnika miasta, pani Alicja Helbin.
  Pani Helbin odczytała także treść wniesionych do projektu autopoprawek (stanowią załączniki do protokołu).


  Opinie komisji:
  Komisja Budżetowa- pozytywna
  Komisja Oświaty- pozytywna
  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
  Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny- pozytywna
  Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska- pozytywna
  Komisja Sportu- pozytywna


  DEBATA:


  J. Kalinowska- przed chwilą usłyszałam, że zaopinowaliście Państwo pozytywnie kolejne zmiany w budżecie. Które? Czy te, które opiniowaliśmy tydzień temu na komisjach, czy ten dzisiejszy budżet? Bo jeżeli ten poprzedni, to przeczytam, co było w poprzednim:
  - Dochody budżetu miasta po dzisiejszej poprawce, wzrosły o 21 072 846 zł., w tych dochody własne i dotacje na zadania własne o 13 306 478 zł.;
  - Dotacje celowe: 7 766 368 zł.;
  - Kwoty wydatków zwiększono adekwatnie do wzrostu dochodów;
  - Na minusie w 2004 roku mamy 13 815 944 zł.;
  - W § 5. pkt 1,w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych przychody zwiększono o 48 759 zł., w tym dotacje o 27 749 zł. na przedszkola.
  Wydatki przewyższają przychody o 426 096 zł. Jaka jest tego przyczyna?;
  - w § 13 ustalono na 2004 rok dochody i wydatki na kwotę 544 500 zł. Na wykonanie zadań wspólnych, realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządów terytorialnych zwiększamy kwotę o 369 860 zł. a wydatki o 829 800 zł. Wydatki przewyższają dochody o 459 940 zł.
  Dalej pani Kalinowska przeszła do omawiania załącznika nr 4 uprzedzając, że w związku z jego treścią będzie prosiła o zarządzenie przerwy. Pani Kalinowska odczytała zestawienie dotacji na 2004 - zgodnie z treścią materiałów dołączonych do niniejszego protokołu.
  Radna zwróciła uwagę, na brak w tabeli kwoty dotacji na przedszkola w wysokości 19 323 078 zł. prosząc o wyjaśnienie.
  Kolejną sprawą, niejasną dla radnej Kalinowskiej, jest - jak stwierdziła -zmiana kwot dotacji dla poszczególnych ABK-ów (patrz załącznik nr 4).
  Pani Kalinowska pytała dalej: - Co takiego miało się wydarzyć w Gdyni, że dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych przeznaczono tak wysoką dotację? Panie Prezydencie, czy pion finansowy robi sobie żarty z okazji Halloween? Żarty z Pana ciężkiej pracy? Żarty z Rady Miasta pokazując przekonanie, że radni nie czytają dokumentów i bezwolnie głosują nad tym, co się im podłoży? Proszę o zarządzenie przerwy, bo chcę porównać dokumenty, które położono nam na stołach przed sesją z dokumentami dostarczonymi wcześniej.


  A. Helbin- te zmiany, które radni wcześniej przegłosowali na posiedzeniach komisji są zawarte w przedmiotowym projekcie. Proszę Panią radną o spojrzenie na załącznik nr 4.


  Radna J. Kalinowska zabrała głos "ad vocem": - Proszę mi powiedzieć, dlaczego nie zostałam zaproszona na posiedzenie Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, na którym opiniowano dokument przed chwilą nam dostarczony.


  Adam Borkowski- Pani naczelnik przedstawiła nam - jak zrozumiałem - iż po zmianach kwota zwiększenia w stosunku do sumy, którą nam wcześniej podano, wynosi 11 450 795 zł. Obecnie Pani naczelnik mówi nam o zwiększeniu o 12 178 768 zł. Proszę o wyjaśnienie. Zarządzenie przerwy jest zasadne.


  A. Helbin- przygotowaliśmy osobne zestawienie zmian dla Pani radnej Kalinowskiej. Co do kwoty 12 178 780 zł., to jest to omówione w uzasadnieniu do dzisiejszego projektu uchwały. Na tą kwotę składają się zmiany przedstawione Państwu w projekcie z dnia 13 października b.r. Były to zwiększenia wydatków i dochodów o 727 955 zł. Do tego dochodzą zmiany wprowadzone w drodze przedstawionej dzisiaj autopoprawki i to dotyczy owych 11 457 063 zł.
  Pani Helbin poprosiła o przerwę celem ponownego sprawdzenia, czy wyliczenia są prawidłowe.


  A. Borkowski- jest to różnica dotycząca ponad 1 mln. zł.


  Po zarządzonej przez Przewodniczącego rady przerwie pani A. Helbin oświadczyła: - Wszystkie kwoty są właściwe.


  St. Szwabski- nie miałem co do tego żadnych wątpliwości.


  J. Kalinowska- w takim tempie żaden skarbnik nie liczy. Nie zdążyłam wszystkiego sprawdzić. Cofam pytania związane z ABK-ami. Jak się okazało, nic się nie zmieniło od poprzedniej sesji. Cieszę się, że ZCK ma 441 tys. zł., a nie 26 mln. zł.
  § 13 mówi o dochodach i wydatkach na zadania realizowane wspólnie. Obecnie wydatki przewyższają dochody o 459 940 zł. Jaka jest tego przyczyna?


  A. Helbin- mamy obowiązek prezentowania dochodów i wydatków na podstawie zawartych porozumień. Porozumienia są dwojakiego rodzaju. Jedne mówią o zadaniach innych jednostek samorządku terytorialnego realizowanych przez miasto Gdynia i tam dochody i wydatki będą sobie odpowiadały. Są też takie, w których zleca się wykonanie danych zadań innym jednostkom samorządu terytorialnego i wówczas mamy tylko wydatki. Kwoty te nie będą nigdy się zgadzały.


  UCHWAŁA NR XXIV/539/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIV/293/2003 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2004 została przyjęta: 21/0/3


  Ad 4.4.
  Wiceprezydent M. Guć- założenia były przedmiotem posiedzeń większości komisji. Konstruowane są w oparciu o strategię rozwoju miasta Gdyni. Podział na zadania dokonywany jest w oparciu o poszczególne cele strategiczne, a nie klasyfikację budżetową.
  Wiceprezydent poinformował, iż dołączone autopoprawki są efektem uwag poszczególnych komisji (patrz załącznik - zapisy wniesione w drodze autopoprawek są w tekście podkreślone).
  Uzupełniając powyższe pan Guć poinformował: - Elementem założeń do budżetu są założenia do wieloletniej polityki inwestycyjnej. W zależności od skali inwestycji są one opisane w określonym stopniu szczegółowości.


  Opinie komisji:
  Komisja Budżetowa- pozytywna
  Komisja Strategii i Polityki Gospodaczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
  Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna
  Komisja Kultury- pozytywna
  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
  Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
  Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej):
  Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, radny Lech Żurek, oświadczył: - Pozytywna, ale z uwzględnieniem wniosku dot. budowy boisk i obiektów sportowych w dzielnicach.
  Komisja Sportu- pozytywna


  Wystąpienie radnej J. Kalinowskiej - stanowi załącznik.


  Stanisław Taube- prasa ładnie pisze, że projekt zintegrowanego transportu uzyskał akceptację. Dzisiaj nie widzę tego w założeniach.


  M. Guć- o akceptacji dowiedzieliśmy się nieoficjalnie. Oficjalnej informacji z ministerstwa gospodarki jeszcze nie otrzymaliśmy. Z chwilą jej otrzymania przedłożymy Państwu stosowny projekt. Dzisiaj stan formalny jest taki, że nasza wiedza ma swoje źródło w publikacjach prasowych i w nieoficjalnych rozmowach z urzędnikami w Warszawie.


  UCHWAŁA NR XXIV/540/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia założeń do budżetu na rok 2005 jako wskazówki do przygotowań (konkstrukcji) projektu budżetu została przyjęta jednogłośnie /24/.


  Ad 4.5.
  Plan będący przedmiotem projektu prezentował wiceprezydent Marek Stępa: - Plan jest daleko bardziej uszczegółowiony niż poprzedni, przy czym jest też skorelowany ze strategią rozwoju Gdyni i strategią rozwoju portu. Ze strategii rozwoju Gdyni wynika intensyfikacja rozwoju terenów portowych. Oba dokumenty nie mają charakteru prawa miejscowego (mowa o strategiach), natomiast takim prawem będzie właśnie - w razie przyjęcia - przedmiotowa uchwała. Centrum logistyczne to duża inwestycja i port będzie zapewne chciał ją realizować z jakimś partnerem, który - być może - będzie chciał mieć pewność, że włożone w to środki będą bezpieczne. Ten hipotetyczny partner pewnie będzie szukał na to potwierdzenia i będzie nim właśnie ta uchwała. Oczywiście niezbędnym warunkiem dla stworzenia infrastruktury jest strategia. Realizacja tego planu byłaby w całości finansowana ze środków zarządu portu Gdynia, natomiast kontrolę nad zgodnością z planem sprawowałby wydział urbanistyki. Państwo zaś macie decydujący głos w przyjęciu planu.


  Opinie komisji:
  Komisja Strategii- pozytywna
  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


  UCHWAŁA NR XXIV/541/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Portu Zachodniego w Gdyni została przyjęta: 24/0/1


  Ad 4.6
  Przedstawiając projekt wiceprezydent M. Stępa poinformował, iż w stosunku do planu wpłynęły 4 uwagi, które zostały rozpatrzone przez Prezydenta w sierpniu b.r. Część postulatów została uwzględniona, a część odrzucona. Ustalenia planu są zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni. Procedura została przeprowadzona zgodnie z zapisami ustawowymi. Szczegóły merytoryczne zostały przygotowane m. in. w drodze spotkań na posiedzeniach komisji.
  Reszta informacji - patrz załącznik.


  Opinie komisji:
  Komisja Strategii- pozytywna
  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
  Komisja Sportu - pozytywna


  UCHWAŁA NR XXIV/542/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i Alei Zjedoczenia została przyjęta: 23/0/2


  Ad 4.7.
  M. Stępa- w poprzedniej kadencji rada także podjęła uchwałę o kształcie pasa technicznego, co jednak nie weszło w życie. Po trwającej pewien czas dyskusji pomiędzy administracją morską a samorządem Gdyni temat powraca ponownie pod obrady Wysokiej Rady. Wypracowano wspólny pogląd na temat ostatecznego kształtu pasa. Jest to obszar, w którym decyzje podejmowane przez administracje morską i miejską są wzajemnie opiniowane. Kluczem jaki przyjęto odnośnie przebiegu jest określona odległość od krawędzi urządzeń technicznych w głąb lądu, tam zaś gdzie brzeg nie jest urządzony, tym wyznacznikiem najczęściej jest korona skarpy brzegowej. Przyjęcie przez Wysoką Radę przedmiotowej uchwały umożliwi dyrektorowi urzędu morskiego wydanie stosownego zarządzenia.


  Opinie komisji:
  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


  UCHWAŁA NR XXIV/543/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie opinii o przebiegu pasa technicznego na terenie miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /21/


  Ad 4.8
  M. Stępa- w przypadku pasa ochronnego tylko akceptacja rady dla jego przebiegu daje dyrektorowi Urzędu Morskiego prawo do wydania stosownego zarządzenia.
  Wiceprezydent poinformował o autopoprawce (p. zał.) wyjaśniając, iż w tytule w miejsce słów; "opinii o przebiegu" należy wpisać słowa: "uzgodnienia przebiegu".
  Wiceprezydent wyjaśnił radnym na czym polega różnica między pasem technicznym a ochronnym: - W większości przypadków różnica polega na tym, że granica pasa ochronnego biegnie po skarpie bądź po ulicy biegnącej najbliżej skarpy (równolegle). Kolibki są szczególnym przypadkiem, ponieważ tutaj pierwszą ulicą jest Aleja Zwycięstwa. Obszar portu w tym miejscu w całości jest objęty granicą pasa ochronnego. Przedmiotowy projekt także był przedmiotem długich dyskusji.


  Opinie komisji j.w.


  UCHWAŁA NR XXIV/544/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uzgodnienia przebiegu granic pasa ochronnego na terenie miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /21/.


  Ad 4.9
  Jak informował wiceprezydent Michał Guć, przedmiotowy projekt ma charakter czysto techniczny. Urząd wojewódzki sprawujący nadzór w zakresie będącym przedmiotem projektu zwrócił uwagę na fakt, że pracownicy jednostek podlegających pomocy społecznej powinni być wymienieni w odrębnej uchwale. Wysokość wynagrodzeń nie ulega zmianie, a więc fakt przyjęcia uchwały nie wiąże się z konsekwencjami budżetowymi.


  UCHWAŁA NR XXIV/545/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z 28 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości puktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /19/.


  Ad 4.10
  Wiceprezydent Ewa Łowkiel- zmiany w Karcie Nauczyciela spowodowały, iż konieczne stało się ustalenie zasad i trybu przyznawania nagród dyrektorom placówek edukacyjnych. Postanowiliśmy niejako "przy okazji" uporządkować regulamin nagród Prezydenta Gdyni. Projekt uszczegóławia zapisy wcześniej już przyjęte.


  Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


  UCHWAŁA NR XXIV/546/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie Regulaminu Nagród Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli została przyjęta jednogłośnie /20/.


  Ad 4.11
  E. Łowkiel- przedmiotowy projekt jest zupełnie nowym zapisem. Proponujemy przyjęcie ogólnych kryteriów i trybu przyznawania nagród, gdyż bardzo trudne byłoby ustalenie jednolitych kryteriów dla dyrektorów wszystkich placówek, które mają przecież różny charakter i gdzie typ wymaganych osiągnięć jest bardzo różny. Projekt daje możliwość inicjatywy ze strony dyrektorów w zakresie dostosowania ogólnych kryteriów do specyfiki placówki. Proponujemy 7 kryteriów o dużym stopniu ogólności. Odnoszą się one tylko do najistotniejszych obszarów działania placówek edukacyjnych. Ustawa obliguje do ustalenia regulaminów w terminie 2. miesięcy.


  Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


  UCHWAŁA NR XXIV/547/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie kryteriów i trybu przyznawania Nagród Dyrektora gdyńskiej szkoły/placówki oświatowej za osiągnięcia dydaktoryczno - wychowawcze nauczycieli została przyjęta jednogłośnie /21/.


  Ad 4.12
  Przedstawiała wiceprezydent E. Łowkiel. Projekt jest konsekwencją zapisów w Karcie Nauczyciela. Dotychczas karta określała czas pracy jeśli chodzi o logopedów zatrudnionych w poradniach psychologiczno - pedagogicznych. Obecny zapis odnosi się też do etatów logopedów w innych placówkach.


  Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


  UCHWAŁA NR XXIV/548/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć dla logopedy i doradcy zawodowego zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /20/


  Ad 4.13
  E. Łowkiel- zarówno przedmiotowy projekt jak i kolejne cztery to projekty będące efektem zmienionej sieci szkół. Utworzone gimnazja także muszą posiadać środki specjalne.


  Opinia Komisji Oświaty - pozytywna (także odnośnie kolejnych 4. projektów)


  UCHWAŁA NR XXIV/549/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia środka specjalnego w Gimnazjum Nr 1 w Gdyni, ul. 10 Lutego 26 została przyjęta jednogłośnie /20/


  Ad 4.14
  UCHWAŁA NR XXIV/550/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia środka specjalnego w Gimnazjum Nr 3 w Gdyni, ul. Gospodarska 1 została przyjęta jednogłośnie /21/


  Ad 4.15
  UCHWAŁA NR XXIV/551/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia środka specjalnego w Gimnazjum Nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6 została przyjęta jednogłośnie /21/


  Ad 4.16
  UCHWAŁA NR XXIV/552/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia środka specjalnego w Gimnazjum Nr 10 w Gdyni, ul. Gen. Hallera 9 została przyjęta jednogłośnie /21/


  Ad 4.17
  UCHWAŁA NR XXIV/553/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia środka specjalnego w Gimnazjum Nr 11 w Gdyni, ul. Słowackiego 53 została przyjęta jednogłośnie /21/  Ad 4.18
  Jak informował prezentujący projekt wiceprezydent Bogusław Stasiak, fakt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami otwiera nowe możliwości w zakresie przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ten projekt idzie "w parze" z wcześniejszymi ustaleniami i powoduje, że jeśli użytkownicy wieczyści, jakimi są spółdzielnia mieszkaniowa czy też wspólnota mieszkaniowa, wystąpią o kupno gruntu, to będzie tu miała zastosowanie - zgodnie z proponowaną regulacją - 90. % bonifikata. Osiągniemy tym samym jednolite przepisy prawa lokalnego w przedmiotowym zakresie.
  Wiceprezydent przypomniał, iż w wyniku uchylenia przez TK w roku 2000. zapisu ustawowego z 97 r. dotyczącego bezpłatnego przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność, mieszkańcy zostali podzieleni na dwie grupy - grupę z prawem do 90 % bonifikaty i grupę z prawem do 50 % bonifikaty. Równolegle funkcjonuje ustawa mówiąca o nabyciu nieruchomości z mocy prawa, ale związane są z nią problemy interpretacyjne - m. in. nie precyzuje się pojęcia nabycia (czy jest odpłatne, czy nie). Prowadzona jest w tym zakresie pouczająca korespondencja między ministerstwami infrastruktury i sprawiedliwości.
  Przedmiotowy projekt dotyczy tych, którzy chcą nabyć grunt, którego są użytkownikami wieczystymi. Fakt wniesienia projektu pod dzisiejsze obrady jest następstwem wejścia w życie stosownej nowelizacji równo miesiąc temu.


  Opinie komisji
  Komisja Strategii - pozytywna
  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


  DEBATA:
  Wystąpienie radnej Jolanty Kalinowskiej - patrz załącznik do protokołu.


  B. Stasiak- rozumiem, że Pani radna utożsamia się z poglądami zawartymi w cytowanym wniosku mieszkańców (p.wyżej), co nie jest dla mnie nowością, natomiast jest dla mnie nowością brak Pani wiedzy na temat programu wyborczego ugrupowania, którego Pani była członkiem. Klasa polityczna ugrupowań polega na odpowiedzialności, jeśli chodzi o wydawanie gminnych środków i na stosownym ważeniu pomiędzy rozdawnictwem w imię sprawiedliwości społecznej - które to hasło, jak rozumiem, jest Pani radnej bliskie ideowo - a rozsądkiem i traktowaniem wszystkich obywateli miasta w równy sposób. Uzyskiwanie majątku na własność za co dziesiątą należną złotówkę jest wolą polityczną Miasta. Myślę, że dawno minęły czasy, kiedy obowiązywał pogląd przyporządkowany Pani opcji, że majątek gminny jest niczyim majątkiem. Jest to majątek mieszkańców, nie tylko użytkowników wieczystych i jest to zasada znajdująca wyraz w polityce jaką prowadzą władze miasta.


  J. Kalinowska- nie ma innego miejsca, w którym można przekazać opinie mieszkańców w tej kwestii. Wpływają do Przewodniczącego RM pisma, o których my nic nie wiemy. Stanowisko jakie przedstawiłam jest wyrazem poglądów tych właśnie mieszkańców. Podpisało się pod nim 400 osób. Ci mieszkańcy też się liczą. To nie Kalinowska.


  W związku z oświadczeniem radnej J. Kalinowskiej, iż odczytany przez nią wniosek jest wnioskiem formalnym Przewodniczący St. Szwabski oświadczył: - To nie jest wniosek formalny, tylko wniosek merytoryczny. Obowiązuje dostarczanie Prezydium takich wniosków w formie pisemnej.


  J. Kalinowska- dałam pismo mieszkańców.


  St. Szwabski- ja muszę mieć wniosek o zmianę treści projektu na piśmie i Pani radna o tym doskonale wie.


  Akces do zabrania głosu w kwestii formalnej zgłosił radny Mariusz Roman: - Wniosek radnej Kalinowskiej jest oczywisty - podniesienie wysokości bonifikaty. Nie widzę problemu w przegłosowaniu tego wniosku. Radna Kalinowska dostarczy wniosek w wymaganej formie.


  St. Szwabski- Pan radny wie oczywiście, że rada taki wniosek już raz odrzuciła ...


  UCHWAŁA NR XXIV/554/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, sprzedawanych na cele mieszkaniowe na rzecz użytkowników wieczystych - osób fizycznych została przyjęta: 21/1/1


  Ad 4.19
  Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił wiceprezydent B. Stasiak.


  Opinie komisji:
  Komisja Strategii -pozytywna
  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


  UCHWAŁA NR XXIV/555/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Imbirowej 28 na rzecz jej użytkowników wieczystych została przyjęta jednogłośnie /22/


  Ad 4.20
  Autopoprawka - wykreślenie słowa: "odpowiednio" w § 1.
  B. Stasiak- na początku lat 90. dwie organizacje związkowe rozpoczęły realizację trudnego procesu przystosowywania gdynian do nowych realiów gospodarczych. Wybrano teren niedaleko dawnego "Bałtyku", na którym ulokowała się Fundacja Gospodarcza. Wpisała się ona już trwale w pejzaż poczynań gospodarczych Miasta realizując czy współorganizując szereg przedsięwzięć gospodarczych i pozyskując na te cele środki zewnętrzne, także unijne. Jej przedsięwzięcia przewijają się także przez budżet miasta, jeśli są współfinansowane z gminnych środków. Fundacja wystąpiła z wnioskiem o ulokowanie jej siedziby przy ulicy Olimpijskiej.
  - Jak to się ma do ustawy o gospodarce nieruchomościami - pytał wiceprezydent, po czym odpowiedział: - Ustawa zawiera sformułowanie, że dla jednostek realizujących cele publiczne takie zbycie gruntu jest dopuszczalne. Oznacza to wprost, że ustawodawca uważa za dopuszczalne nabywanie gruntów bezprzetargowo przez podmioty realizujące cele publiczne z jednym zastrzerzeniem: musi to się odbywać na warunkach ustalonych przez radę. Należy zaznaczyć, że fundacja nawet nie próbowała proponować nabycia gruntu za obniżoną cenę. Obowiązywać będzie cena określona w wycenie rynkowej. Fundacja zostając właścicielem gruntu zobligowana będzie do przestrzegania zapisów zawartych w planie dla tego obszaru. Fundacja posiada roszczenia o nakłady poczynione na obiektach, dzięki którym ich standart został podwyższony.
  Dalej wiceprezydent informował: - Pojawiały się pomysły zmniejszenia powierzchni tego gruntu. Mamy dwa grunty sąsiadujące: jeden liczy 16 tys. m kw., a drugi grunt liczy 6 tys. m kw. Ten drugi rada zdecydowała wystawić na sprzedaż. Po określeniu wartości gruntu w drodze wyceny - dało to kwotę 1 620 000 zł. - odbyły się przetargi, w których nie wyłoniono chętnego do kupna. Drugi grunt liczący 16 tys. m kw. jest porównywalny z tym o powierzchni 6 tys. m kw. biorąc pod uwagę jego konfigurację. On też został przeznaczony przez radę do sprzedaży. Jego wartość (6 080 000 zł.) jest argumentem, aby nie dzielić go na kawałki.
  Ulica Łużycka to także mieszkalne budynki substandardowe, w których zameldowanych jest 21 rodzin i gdzie nie są uporządkowane stany terenowo - prawne. Jest tam też jedno mieszkanie pozakładowe, w którym mieszkają dwie osoby. Funkcja mieszkaniowa jest tu wykluczona zgodnie z obowiązującym planem.


  Opinie komisji j.w.


  Radny Stanisław Taube zaproponował zmianę zapisu w § 1., zgodnie z którym sprzedaż nastąpiłaby w przetargu ustnym nieograniczonym.


  Radna J. Kalinowska przywołała wniosek, który radny Andrzej Bień zgłosił na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, a który dotyczył zdjęcia przedmiotowego projektu z porządku celem przedłużenia dyskusji nad ostatecznym rozwiązaniem co do formy zbycia. Na komisji były dwa głosy "za" i dwa "przeciw". Głos Pani przewodniczącej był "za", więc może rzeczywiście opinia jest pozytywna.
  Radna pytała pana Bienia: - Już się Pan z tego wniosku wycofał?


  A. Bień- rzeczywiście wypowiadałem się w tej sprawie na posiedzeniach komisji w odróżnieniu od Pani radnej Kalinowskiej, która na posiedzeniach nic nie mówi. Rzeczywiście zgłaszałem taki postulat. Po dyskusjach w klubie uznałem projekt za dobry i takie jest moje ostateczne stanowisko w tej sprawie.


  J. Kalinowska- nie odzywam się na posiedzeniach Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, ponieważ zostałam przypisana do niej na siłę. Pan Przewodniczący też nie zajął stanowiska w mojej sprawie. Nie wiem, czy jestem członkiem tej komisji, czy nie i dlatego podpisuję się na listach obecności jako gość.


  St. Szwabski- Pani radna zna oczywiście treść uchwały w tej sprawie ...


  J. Kalinowska- wyraziłam swoją wolę.


  St. Szwabski- w niczym nie zmienia to istoty podjętej uchwały.


  Jacek Milewski- podpisuję się pod inicjatywą, która doprowadzi do uporządkowania stanu prawnego działki, na której są obiekty zamieszkiwane obecnie przez lokatorów bez tytułów prawnych.


  St. Szwabski- Pan prezydent podjął już w tej sprawie stosowne działania.


  Poprawka zgłoszona przez radnego St. Taube - wpisanie w § 1. słów: "w trybie przetargu ustnego nieograniczonego" nie została przyjęta: 4/18/0


  UCHWAŁA NR XXIV/556/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Olimpijskiej, na rzecz Fundacji Gospodarczej została przyjęta: 19/3/1


  Ad 4.21
  Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - patrz załącznik.
  Wiceprezydent zastrzegł, iż w razie pojawienia się konieczności, w toku szczegółowych prac, uporządkowania stanów prawnych kolejnych działek, wiceprezydent przedłoży Wysokiej Radzie stosowne projekty.


  Projekt nie był opiniowany przez komisje.


  Radny A. Borkowski pytał: - Jaki jest planowany koszt przedsięwzięcia i jak jest zaplanowana jego realizacja?


  M. Stępa- jeśli chodzi o termin wykupu, to już od dnia jutrzejszego będziemy działać formalnie. Nieformalnie działamy już od pewnego czasu, tj. rozpoznajemy teren, co nie będzie działaniem zmarnowanym, nawet jeśli rada nie podejmie stosownej decyzji. Jest przygotowywany wniosek co do pozyskiwania funduszy strukturalnych. Wstępne rozmowy są już też prowadzone z projektantem. Zakładamy, że będzie to koszt rzędu 15 mln. zł. Koszt wykupu gruntu to kwestia przynajmniej 1 mln. zł. jeśli nie 2. mln.


  UCHWAŁA NR XXIV/557/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę DROGI RÓŻOWEJ - Etap IV została przyjęta jednogłośnie /23/


  Ad 4.22
  Uzupełniając informacje zawarte w załączniku wiceprezydent B. Stasiak stwierdził: - Odbył się już pierwszy przetarg. Oferty mieściły się w wymogach, ale w pełni nie zadowoliły. Doszliśmy do wniosku, że wydłużenie okresu dzierżawy zwiększy pakiet przyszłych ofert.


  Opinie komisji j.w.


  Radny J. Milewski zgłosił następujące uwagi: - Powinniśmy dać więcej czasu na wyłożenie projektu architektonicznego. Jak zrozumiałem, prace będące przemiotem obrad komisji konkursowej nie zadowoliły efektami swojej pracy, dlatego powinniśmy ściślej określić, czego oczekujemy od dzierżawców. Proszę o uwzględnienie tych uwag.


  UCHWAŁA NR XXIV/558/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orłowskiej, w formie przetargu pisemnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /23/


  Ad 4.23
  Autopoprawka przedstawiona przez wiceprezydenta B. Stasiaka stanowi załącznik.
  Wnioskodawca uzasadniał - wyjaśniał wiceprezydent - że wzrost kosztów jak i rodzaj przedsięwzięcia - wieża widokowa - uzasadniają 25.-letni okres dzierżawy. Doświadczenie wskazuje, że wiodący operator dopuszcza na taką wieżę innych operatorów. Przy wydawaniu pozwolenia na budowę tego typu obiektów konieczne jest przejście stosownej procedury łącznie z zaopiniowaniem przez funkcjonującą przy wojewodzie komórką zajmującą się wpływem takich inwestycji na środowisko. Przypomnę, że realizację w zakładanym pierwotnie miejscu tego typu inwestycji na Karwinach uniemożliwiły właśnie wymagane opinie.


  Opinie komisji j.w.


  Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke zwrócił uwagę na wniosek zgłoszony przez radną J. Kalinowską na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej o sporządzenie mapy obrazującej usytuowanie wszystkich masztów na terenie Gdyni.


  M. Guć- nie jest to zadanie Miasta. Sprawami dbania o higienę radiacyjną zajmują się organy administracji rządowej. Ponadto są to procedury, w których przewiduje się udział społeczeństwa. Każdy kto uzna, że powinien wziąć udział w procedurze, może to zrobić. Sporządzenie takiej mapy nie leży w naszych kompetencjach. Można oczywiście to zrobić, tylko nie bardzo wiem w jakim celu.


  A. Borkowski- są tu dwie sprawy: wyrażenie zgody na wydzieżawienie gruntu na okres 25. lat i budowa wieży. Kto ma tę wieżę wybudować? Sugeruję o umieszczenie - w drodze autopoprawki - zapisu: "z przeznaczeniem na wybudowanie przez dzierżawcę wieży widokowej". Kilka lat temu wydaliśmy ok. 1 mln. zł. na taką wieżę. Przypomnę, podczas wizyty papieskiej zbudowany został podest, a następnie miała powstać taka wieża (teren Pogórza). Nie zrobiono tego. Kiedyś wsparliśmy - w sposób rozsądny - dziennikarzy poprzez zbudowanie im podestu, ale wieża nie została zrealizowana.


  Wystąpienie radnej J. Kalinowskiej - patrz zał.


  J. Milewski- na sali obrad dokonuje się transformacja - ugrupowanie, które tworzyło klub lewicujący, dzisiaj pokazuje zupełnie inne oblicze. Najpierw nie wyraża zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz fundacji, która zajmuje się aktywizacją bezrobotnych, a teraz zmierza w kierunku, w jakim raczej radni "Samorządności" - biorąc pod uwagę - konserwatyzm powinni zmierzać i stara się proponować ciemnogród. Wieża jest potrzebna mieszkańcom korzystającym z różnych sieci telefonicznych. W przypadku tego terenu są problemy z zainstalowaniem czegokolwiek. Proszę prześledzić rozwój technologii komórkowej. Nadajników będzie coraz mniej na terenie Trójmiasta. Będą to trzy czy cztery nadajniki, które zdominują cały obszar.


  Ad vocem głos zabrała radna J. Kalinowska: - Sprawa tego ciemnogrodu: to raczej inne ugrupowanie reprezentuje dziwne wartości - np. LPR. To jest może ciemnogród. Może te anteny nie szczypią i to nie boli. Patrzę oczami a nie złotówkami.


  St. Taube- poczułem się urażony słowami radnego Milewskiego. Ja akurat będę głosował za projektem i proszę mi nie wmawiać, że jestem ciemnogrodem.


  M. Guć- jeśli chodzi o tzw. zwyżkę prasową, to została ona w części wykorzystana - zbudowano z niej estradę w Parku Kilońskim. Pozostałe części są złożone i czekają na wykorzystanie w razie pojawienia się stosownych okazji.
  Co do uwagi odnoszącej się do przyszłego wykonawcy tej inwestycji, to jest to dzierżawa z przeznaczeniem na określony cel. Tu tym celem jest tylko wieża widokowa z funkcją telekomunikacyjną - na to tylko pozwala ewentualnie podjęta uchwała. Powiedziano na temat telefonii komórkowej już dużo. Zapomniano zaprezentować jak wygląda telefon komórkowy (aluzja do treści wystąpienia radnej Kalinowskiej). Jeśli oferent spełni wszystkie wymogi, uzyska pozwolenie na budowę. Były już sytuacje, kiedy gmina wydzierżawiała teren na telefonię komórkową, a następnie Prezydent odmawiał wydania decyzji właśnie dlatego, że przedłożone dokumenty nie spełniały wymogów. Rada w tym przypadku wyraża tylko zgodę na ogłoszenie przetargu.


  J. Kalinowska- telefony komórkowe wyglądają różnie - niekoniecznie tak, jak Pana telefon (wiceprezydenta Gucia - p.p.). Projekt uchwały jest odstępstwem od prawa - ja tak uważam.


  Mariusz Roman- pojawia się tu jedna wątpliwość -załączony projekt jest wykonany przez firmę, a więc nie jest to projekt wykonany na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni.


  St. Szwabski- jeszcze tego brakowało ...


  M. Roman- ...czy można powoływać się na koncepcję, która nie stanowi naszej własności i w momencie gdy nie został jeszcze ogłoszony przetarg i żadna firma nie wygrała? Ja tak rozumiem charakter tej uchwały: Miasto wyraża chęć postawienia w tym miejscu wieży i bardzo dobrze, natomiast tak ścisłe określenie funkcji powoduje powstanie odczucia, że jest to przygotowane pod konkretnego inwestora.
  Radny Roman zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie następującego zapisu końcowego w § 1.: "... na wybudowanie wieży widokowej z ewentualną funkcją komunikacyjną".
  Pan Roman oznajmił: - Dostarczam Prezydium tę poprawkę na piśmie.


  M. Guć- materiału stanowiącego załącznik można było nie dołączać, jednak wyszliśmy z założenia, że warto wiedzieć, że na tym terenie nie będzie np. tzw. kratownicy, tylko że będzie to budowla atrakcyjna od strony wizualnej. Jest to wynik długoletnich negocjacji z jednym z potencjalnych inwestorów. Bez względu na to, kto ostatecznie będzie inwestorem wszyscy operatorzy znajdą tam swoje miejsce. Ten załącznik pokazuje, na co Miasto wyrazi zgodę. Docelowy inwestor będzie wyłoniony w trybie przetargu.


  M. Roman- nie stawiałem zarzutu odnośnie załącznika, tylko do treści samej uchwały. Czy jest konkretny inwestor? Jeśli nie, to uchwała nie powinna być tak sformułowana.


  Przewodniczący St. Szwabski poinformował: - Radna Kalinowska wnioskuje o odrzucenie projektu, co jest po prostu głosem przeciw jego przyjęciu, a więc taki wniosek nie wymaga odrębnego głosowania.


  Poprawka zgłoszona przez radnego M. Romana (o treści jak wyżej) nie została przyjęta: 2/19/3


  UCHWAŁA NR XXIV/559/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta: 23/1/1


  Ad 4.24
  Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - p. zał.


  Opinie komisji;
  Komisja Strategii- pozytywna
  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


  UCHWAŁA NR XXIV/560/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działki położonej w Gdyni, przy ul. Stryjskiej została przyjęta jednogłośnie /23/


  Ad 4.25
  Projekt przedstawił naczelnik wydziału dochodów, pan Stanisław Zachert - zgodnie z treścią załącznika.
  Pan Zachert poinformował o proceduralnym sporze urzędu miasta z urzędem skarbowym. Miasto protestowało co do obowiązku przejmowania samochodów usuwanych przez policję, i co do których nie ustalono właścicieli. Spór został przez Miasto przegrany, co jednak nie obciążyło gminy dodatkowymi kosztami.


  Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej - pozytywna


  UCHWAŁA NR XXIV/561/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg na terenie Gdyni została przyjęta jednogłośnie /21/


  Ad 4.26
  Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawiła wiceprezydent Ewa Łowkiel.


  Opinie komisji:
  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
  Komisja Zdrowia - pozytywna
  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


  UCHWAŁA NR XXIV/562/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie współdziałania gmin Gdynia i Rumia w sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami została przyjęta jednogłośnie /23/


  Ad 4.27
  Jak informował wiceprezydent M. Guć, władze miasta od dłuższego już czasu prowadzą z władzami miast wymienionymi w tytule projektu rozmowy na temat nawiązania współpracy. Z brania udziału w przedsięwzięciu wycofały się miasta Gdańsk i Sopot. Zawarta umowa będzie miała charakter partnerski. Jest to szalenie ważne, bo kontakty Gdyni z Francją wymagają rozszerzenia. Mamy już propozycje brania udziału w projektach. Na terenie Gdyni działają już szkoły z wykładowym językiem francuskim.
  Autopoprawka do projektu stanowi załącznik (zmieniony skład delegacji).


  Opinie komisji:
  Komisja Strategii- pozytywna
  Komisja Samorządności- pozytywna
  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


  UCHWAŁA NR XXIV/563/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zawarcia umowy o współpracy pomiędzy gminą Gdynia a Związkiem Wybrzeża Opalowego (Boulogne, Calais i Dunkierka) w Republice Francuskiej została przyjęta jednogłośnie /21/


  Ad 4.28
  Poza przedstawieniem treści projektu (stanowi zał.) radny M. Łucyk poinformował o opinii Rady Dzielnicy, która optowała za nadaniem jednej z ulic nazwy Sowiej. Członkowie Komisji Statutowej uznali jednak, że nazwy "Modrzewiowa" i "Rumska" powinny być ostatecznie nadane, zaś proponowane nazwy przez radę dzielnicy pozostaną w archiwach komisji do wykorzystania w przyszłości.


  UCHWAŁA NR XXIV/564/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazw ulicom w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /23/


  Ad 4.29
  Projekt przedstawił radny M. Łucyk - p. zał.
  W przypadku przedmiotowego projektu rada dzielnicy także proponowała inne nazwy (jak w uzasadnieniu) i tak jak poprzednio Komisja Statutowa pozostała przy swojej propozycji, zaś nazwy proponowane przez radnych dzielnicy zostaną wykorzystane w przyszłości.


  J. Kaliniowska- cieszę się, że rada dzielnicy zaopiniowała to negatywnie. Przy takich nazwach jakie proponuje Komisja Statutowa nie wiem, kto tam trafi. Są tam ulice o nazwach warzywnych i owocowych.


  St. Szwabski- trafi ten, kto będzie jechał na Dąbrowę.


  UCHWAŁA NR XXIV/565/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni została przyjęta: 24/1/0


  Ad 4.30
  Radny M. Łucyk poinformował o negatywnej opinii rady dzielnicy w przedmiocie projektu i o podtrzymaniu stanowiska Komisji Statutowej, tj. pozostaniu przy proponowanych przez nią nazwach. Nazwy proponowane przez radę dzielnicy zostaną wykorzystane przy nadarzającej się okazji.


  DEBATA:
  M. Roman- dziękuję Panu przewodniczącemu, gdyż propozycja nazwania ulicy imieniem Ignacego Oziewicza czekała na realizację już od kilku lat, tyle że miało to być zastąpienie nazwy na Pogórzu, która jest uhonorowaniem gen. Beringa. Czy nie zamierza się zrezygnować z honorowania tej osoby? Czy w ogóle możemy liczyć na to, że ta nazwa zniknie, bo - jak wiadomo - generał zdradził pewne ideały przechodząc na stronę okupanta ziem polskich przez ponad 40 lat.


  M. Łucyk- proszę złożyć do komisji wniosek w tej sprawie.


  M. Roman- jest już kilka wniosków złożonych w tej sprawie.


  A. Borkowski- chcemy uhonorować trzy osoby nazywając nowe ulice ich imieniem. Mogę się zgodzić z uhonorowaniem płk-a Oziewicza, dlatego że nie był skazany przez sąd RP mimo odmiennych, niż w tym czasie obowiązujące, zapatrywań politycznych. Nie ma na sumieniu krwi niewinnych. Nie mogę natomiast zgodzić się z uhonorowaniem płk-a Olechnowicza działającego w formacji Zygmunta Szendzielorza uznanej za zbrodniczą. Pan Olechnowicz - co prawda na pokazowym procesie - został skazany na karę śmierci. Czy wnioskodawcy zechcieliby poinformować radę, jakie stanowisko co do projektu uhonorowania tego nazwiska zajęła Izba Pamięci Narodowej? Czy IPN zwróciła się do sądu III RP o anulowanie wyroku, czy nie? O taką samą informację proszę jeśli chodzi o Witolda Pileckiego, który także został skazany na karę śmierci. Czy na tych osobach nadal nie ciąży wyrok sądu RP? Wydany w takich czy innych warunkach, ale wydany.


  Przedmówcy odpowiedział Prezydent Wojciech Szczurek: - Czuję się w obowiązku odnieść się do głosu przedmówcy i zacznę od kwestii dla mnie najbardziej oczywistej. Dwie przywołane postaci są związane z historią naszego miasta i Polski. Ta historia nadal jest w pamięci tych, którzy byli świadkami wydarzeń, o których była mowa. Tamten czas jest przedmiotem często niesprawiedliwych ocen czy wręcz osądów. W ten sposób - moim zdaniem - wywołuje się upiory. IPN jest jednym z wnioskodawców w obu tych przypadkach. Jedną z kart nobilitujących osoby żyjące w tych czasach są - przywołane przez Pana radnego - wyroki kapturowych, stalinowskich sądów, w wyniku których ci bohaterowie spędzili lata w więzieniach. Nie odczuwam ani ja ani, jak sądzę, wielu Polaków potrzeby wszczynania jakichkolwiek postępowań rehabilitacyjnych, choć jest taka możliwość w sensie prawnym. Sądy te skazywały w tamtych czasach wiele osób zasłużonych w walce o wolną Polskę. Te osoby nie zamierzają występować o rehabilitację, ponieważ nie szanują wyroków tamtych sądów.
  Traktowanie współcześnie wyroków sądów stalinowskich jako kryterium dyskwalifikujące jest obraźliwe dla tych ludzi (mocno się w tej chwili powściągam od użycia twardszych słów). Nie można się zgodzić, aby autorytet sądów stalinowskich miał tutaj rozstrzygać co wartościowe, a co nie. Przerwijmy więc tę dyskusję. Dzisiaj historia każe nam zachować się nie tylko w sposób symboliczny i uhonorować tych, którzy na to zasługują, ale także nakazuje powściągliwość w publicznym wyrażaniu określonych opinii.


  M. Roman- protestuję przeciw wystąpieniu radnego A. Borkowskiego. Moje środowisko i ci, którzy walczyli o Polskę niepodległą nie uznawali i nie będą uznawać zjawiska Polski ludowej przywiezionej na sowieckich tankach, tworzonej przez ludzi, którzy byli agentami obcego mocarstwa. Nie kto inny, tylko gen. Jaruzelski był szkolony w instytucie, w którym szkolono agentów KGB i który pełnił przez tyle lat tę rolę w Rzeczpospolitej. Przywracanie tych złych demonów musi tu budzić zdecydowany protest, zwłaszcza że formacja, którą Pan reprezentuje, na czele z Prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, odcina się od tamtej epoki. Oprócz tej obcej agentury funkcjonował też legalny rząd polski na uchodźctwie.
  Radny Roman zwrócił się z kolei do radnego Łucyka informując: - Wniosek o zmianę nazwy ulicy noszącej obecnie imię gen. Berlinga leży i czeka na realizację od lat.


  St. Taube- myślę, że głos Prezydenta wystarczył do uświadomienia sobie jak bardzo wystąpienie radnego Borkowskiego było nie na miejscu. Podburzanie atmosfery na tej sali - kolego radny Romanie - nie jest na miejscu.


  Radny Tadeusz Kluba postawił wniosek o zamknięcie dyskusji i wyrażenie swojego poglądu poprzez określone głosowanie.


  Wobec braku chętnych do zabrania głosu Przewodniczący RM nie poddał powyższego wniosku pod głosowanie.


  UCHWAŁA NR XXIV/566/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazw nowym ulicom w Gdyni została przyjęta: 22/1/0


  Ad 4.31
  Projekt przedstawił radny M. Łucyk - zgodnie z treścią załącznika.


  UCHWAŁA NR XXIV/567/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /24/


  Ad 4.32
  Przyczyny wniesienia pod obrady przedmiotowego projektu w formie aneksu przedstawił wiceprezydent M. Guć: - Ustawa nakazuje przyjmowanie co roku programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program został rozesłany do wszystkich organizacji pozarządowych w Gdyni. Poprawki sugerowane przez te organizacje zostały wprowadzone. W stosunku do programu wcześniej już przyjętego przez Gdynię jest on jedynie rozbudowany w części dotyczącej GOSiR-u.
  Autopoprawka - sprowadza się do tego, iż wszystkie informacje dla klubów sportowych będą umieszczane na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych GOSiR-u.


  Opinie komisji:
  Komisja Strategii- pozytywna
  Komisja Samorządności pozytywna
  Komisja Kultury- pozytywna
  Komisja Zdrowia- pozytywna
  Komisja Sportu- pozytywna


  UCHWAŁA NR XXIV/568/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Gdyni z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 została przyjęta jednogłośnie /21/


  Ad 4.33
  Projekt prezentował Sekretarz Miasta, pan Jerzy Zając, który na wstępie poprosił radnych o poprawienie błędu pisarskiego - w § 1. winien być podany rok 2005.
  Przechodząc do meritum projektu Sekretarz informował: - Zgodnie z ustawą do końca listopada musi być określony limit wydawanych licencji na przewóz taksówkami. Zgodnie ze stosownymi zapisami ustawowymi wystąpiliśmy do Zrzeszenia Transportu Prywatnego i Związku Zawodowego Taksówkarzy oraz Federacji Konsumentów z wnioskiem o zaopiniowanie propozycji Kolegium w przedmiocie liczby licencji. Te opinie są, jak co roku, negatywne w kwestii określania jakichkolwiek limitów. Faktem jest - i wszyscy to potwierdzają - że 1 300 taksówek jeździ po Gdyni i funkcjonuje na zasadzie zawierania różnych umów, czy na zasadzie czasowego okresu pracy. Tak jak w roku ubiegłym tak i obecnie padały argumenty, że nie jest to zawód opłacalny, że egzaminy będą w Gdyni zdawać taksówkarze z Rzeszowa czy Katowic, tymczasem w roku ubiegłym wydano kolejne 50 licencji. Są to gdyńscy taksówkarze i w tej grupie jest tylko jeden taksówkarz z Sopotu, co nie stanowi żadnego problemu. Tworzymy w ten sposób nowe miejsca pracy. Taka polityka jest wyrazem pewnego liberalizmu i w tym sektorze rynku.
  Obecnie już napływające wnioski i zainteresowanie sygnalizowane telefonicznie dają pewność, że proponowany limit będzie wykorzystany. Komisja Gospodarki Komunalnej poparła propozycję Kolegium Prezydenta.


  Opinie komisji:
  Komisja Zdrowia- pozytywna
  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


  St. Taube- w poprzednim roku miała miejsce burzliwa dyskusja na ten temat. Udzielenie 50. licencji na 2004 rok okazało się trafną decyzją. Mam nadzieję, że i w tym roku określony limit okaże się trafiony. Bezrobocie jest wysokie. Ci, którzy mają samochody, będą mogli zarabiać chociażby w taki sposób.


  UCHWAŁA NR XXIV/569/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wydawania nowych licencji na wykonywanie taransportu drogowego osób taksówką na 2005 rok została przyjęta jednogłośnie /22/


  Ad 4.34
  Prezentująca projekt wiceprezydent E. Łowkiel poinformowała na wstępie o autopoprawce, tj. rozszerzeniu podstawy prawnej o art. 10 ust. 2 i art. 7 ustawy.
  Intencją projektodawców jest wsparcie finansowania 2. bardzo ważnych inwestycji (p. zał.) realizowanych w gdyńskich szpitalach . Środki będą równo podzielone na oba szpitale. Przyjęcie projektu będzie rodzajem zachęty dla innych samorządów co do wsparcia finansowego placówek służących nie tylko gdynianom.


  Opinia Komisji Zdrowia- pozytywna


  St. Taube- brałem udział we wczorajszym posiedzeniu wojewódzkiej komisji dialogu społecznego z udziałem konsultantów, na którym dyskutowano nt. sytuacji w zakresie leczenia chorób nowotworowych. Jest ona dramatyczna. Na pewno wiecie Państwo, że zachorowalność na te choroby jest w naszym województwie największa. Dziwię się pozostałym prezydentom i starostom miast, że nie wyszli z taką samą inicjatywą. Przyznanie gminnych środków na budowę bunkrów w szpitalu im. PCK umożliwiło otrzymanie przez szpital z ministerstwa zdrowia drogiej aparatuy - uzyskanie tych środków było jednym z warunków wygrania przetargu. Serdecznie dziękuję.


  UCHWAŁA NR XXIV/570/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Gdynia a Samorządem Województwa Pomorskiego została przyjęta jednogłośnie /21/


  Ad 5.
  Wystąpienie przewodniczącego Komisji Oświaty, radnego Zygmunta Zmudy Trzebiatowskiego: - Gdyby brać pod uwagę liczebność komisji, to powinno to być najkrótsze sprawozdanie ze wszystkich sprawozdań tu składanych. Gdyby jednakowoż brać pod uwagę procent budżetu, który jest w zasięgu zainteresowań komisji, to sprawozdanie to powinno być składane przez kilka najbliższych sesji. Spróbuję to wypośrodkować na korzyść pierwszego rozwiązania, także z tego powodu, że miałem już okazję sprawozdawać przed Państwem w listopadzie ubiegłego roku.
  - W okresie minionych 11. miesięcy odbyło się 13 posiedzeń, z których większość powiązana była z opiniowaniem projektów uchwał kierowanych na sesje, ale nie tylko. Miały też miejsce wizytacje w szkołach nr: 13, 29, 39, które zaskutkowały oceną stanu technicznego i stosownymi wnioskami do Pana Prezydenta co do uwzględnienia tych placówek w planie remontów. W dużym stopniu wnioski te zostały już zrealizowane.
  Ponadto komisja miała okazję przyjrzeć się kilku tematom w sposób bardziej precyzyjny, m.in. problemom szkolnictwa specjalnego i szkolnictwa integracyjnego. Podnoszone były każdorazowo kwestie szczególnie nurtujące członków komisji, jak np. temat potrzeby komputeryzacji celem wsparcia systemu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Po szerokiej dyskusji doszliśmy do wniosku z Panią Łowkiel, że na tym etapie nie jest to potrzebne.
  - Najbliższe posiedzenie także będzie miało charakter wyjazdowy. Będzie to wizytacja szkół znajdujących się przy ul. Energetyków. Charakter tych obiektów znacząco się zmienia i chcemy temu się przyjrzeć.
  - Po rezygnacji Pana Korczyńskiego w komisji zostały zaledwie 3 osoby, co na pewno nas nie satysfakcjonuje.
  Radny Zmuda Trzebiatowski zaprosił do wzięcia udziału w pracach komisji nowego radnego, pana Tomasza Gorczyńskiego oraz wszystkie te osoby, które są zainteresowane budową gdyńskiego standardu oświatowego.
  Na koniec przewodniczący Komisji Oświaty wyraził nadzieję, że w następnym sprawozdaniu będzie mógł pochwalić się liczniejszym składem komisji.


  Ad 6.
  W informacji nt. Związku Komunalnego przedstawionej przez Przewodniczącego Stanisława Szwabskiego zawarte były następujące elementy:
  - rozstrzygnięcie przetargu na dwa punkty odpadów niebezpiecznych, z których jeden będzie posadowiony w Gdyni, drugi w Sopocie. Jest to rodzaj kontenera, w którym są umieszczone specjalne pojemniki na poszczególne odpady niebezpieczne. Obsługuje to jedna, wyszkolona w tym zakresie, osoba. Punkt gdyński będzie zlokalizowany na terenie OPEC-u, przy ulicy Konwaliowej;
  - akcja z zakresu popularyzacji wiedzy ekologicznej pod hasłem "Moja dzielnica - moja sprawa". Udało się pozyskać dla niej TV Gdańsk, która emitować będzie programy publicystyczne i spoty reklamujące właściwe zachowania. W ubiegłym roku akcja ta polegała na zwróceniu uwagi mieszkańców na sąsiedztwo w zakresie posiadania właściwych urządzeń na odpady. W tym roku zwiącek chce zwrócić uwagę na spalanie odpadów na terenach posesji. Akcja, staraniem związku, uzyskała wsparcie "Dziennika Bałtyckiego" i radia "Plus".
  Na koniec radny St. Szwabski obiecał, iż w ciągu tygodnia zostanie dostarczone gminom członkowskim ostatecznie zredagowane studium nt. integralnego systemu zarządzania odpadami.


  Ad 7.
  Jak poinformował St. Szwabski, żadne interpelacje na ręce Przewodniczącego nie wpłynęły. - Wszystkie procedury w tym zakresie toczą się sobie właściwym trybem - zapewnił Przewodniczący.


  Ad 8.
  St. Szwabski- zostały Państwu rozdane pisemne informacje związane z oświadczeniami majątkowymi oraz analiza przeprowadzona, zgodnie z ustawą, przez Urząd Skarbowy.
  Drugą części przedmiotowej informacji, dotyczącej oświadczeń majątkowych urzędników przedstawił Dyrektor UM, pan Jerzy Zając: - Mam delegację od Pana Prezydenta, aby przedstawić Państwu informację nt. oświadczeń majątkowych urzędników. Byłem szefem komisji, która zbierała wszelkie dokumenty związane z oświadczeniami majątkowymi. Członkami komisji były nast. osoby: szefowa kadr naszego urzędu, pełnomocnik Prezydenta od spraw informacji niejawnych i inspektor wydziału edukacji. Zespół ten przeanalizował informacje majątkowe z wyłączeniem mojego oświadczenia, którego analizę wykonał Pan Prezydent. Na podstawie art. 24 h ustawy z dnia 8 marca obowiązkiem składania oświadczeń o stanie majątkowym zostali objęci m. in.: zastępcy Prezydenta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, osoby zarządzające i będące członkami organów zarządzających gminy, nie będących osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje w imieniu Prezydenta. Do złożenia oświadczeń zobowiązanych było w sumie 230 osób.
  W wyniku analizy stwierdzono, iż w ustawowym terminie, tj. do 30 kwietnia oświadczenia majątkowe złożyli: 4. wiceprezydentów, sekretarz miasta, skarbnik miasta, 25. kierowników jednostek organizacyjnych gminy, 110. kierowników placówek oświatowych, 78 pracowników wydających decyzje administracyjne i 10 osób zarządzających i będących członkami organów zarządzających. Przypadki nie złożenia takich oświadczeń związane były z faktem odejścia na emeryturę. Był to kierownik ABK nr 5 i kierownik Domu Pomocy Społecznej.
  Analizą objęto 226 oświadczeń. Do urzędów skarbowych właściwych ze względu na adres zamieszkania przekazano 227 oświadczeń. Stwierdzono nieprawidłowości o charakterze formalnym - błędne wypełnienie lub niewypełnienie niektórych punktów. Te braki zostały uzupełnione - osoby, które te błędy popełniły, zostały o tym poinformowane i złożyły stosowne wyjaśnienia oraz uzupełnienia.
  Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości merytorycznych, wynikających z porównania z zeznaniami z lat 2002 i 2003.


  St. Szwabski- w ubiegłym roku zespół młodych księży gdyńskich zaproponował organizowanie w dniu 1 listopada tzw. litanii miast. Postanowiliśmy, że będzie to gdyńska tradycja. Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w tym zdarzeniu także w tym roku (pod krzyżem przy urzędzie).


  Radna J. Kalinowska poinformowała o zaskarżeniu uchwały RM w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze ... (tekst skargi stanowi załącznik).


  Prezydent W. Szczurek- tradycyjnie, zgodnie z kalendarzem rocznic i w tym roku będziemy obchodzić rocznicę uzyskania niepodległości. Poza uroczystościami kościelnymi odbędzie się Gdyńska Parada Niepodległości. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Staramy się nadać tej imprezie charakter radosny, widowiskowy. Pod pomnikiem odbędzie się część oficjalna. W centrum GEMINI odbędzie się część spotkaniowa - m.in. odbędzie się spotkanie z kombatantami.


  Ad 9.
  Wolnych wniosków nie zgłoszono.


  Ad 10.
  Termin kolejnej sesji: 24 listopad b.r.; godz. 12


  Ad 11.
  Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.
  Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała:
  Zofia Wnuczko
 • Rejestr zmian

  Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
  Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
  Wprowadził informację: Zofia Wnuczko
  Data udostępnienia informacji: 27.10.2004