Sesja nr XXIII z dnia 2004-09-22

PORZĄDEK OBRAD
XxIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
22 września 2004 ROKU
GODZ. 12.00, SALA 105 UM1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Miasta,
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1. przyjęcia Statutu Miasta Gdyni,
4.2. przyjęcia Regulaminu Rady Miasta Gdyni,
4.3. zasad używania flagi i herbu Miasta Gdyni,
4.4. regulaminu Rad Dzielnic,
4.5. statutu dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana,
4.6. statutu dzielnicy Witomino Radiostacja,
4.7. statutu dzielnicy Witomino Leśniczówka,
4.8. statutu dzielnicy Wielki Kack,
4.9. statutu dzielnicy Śródmieście,
4.10. statutu dzielnicy Redłowo,
4.11. statutu dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo,
4.12. statutu dzielnicy Pogórze,
4.13. statutu dzielnicy Orłowo,
4.14. statutu dzielnicy Oksywie,
4.15. statutu dzielnicy Obłuże,
4.16. statutu dzielnicy Mały Kack,
4.17. statutu dzielnicy Leszczynki,
4.18. statutu dzielnicy Karwiny,
4.19. statutu dzielnicy Kamienna Góra,
4.20. statutu dzielnicy Grabówek,
4.21. statutu dzielnicy Działki Leśne,
4.22. statutu dzielnicy Dąbrowa,
4.23. statutu dzielnicy Cisowa,
4.24. statutu dzielnicy Chylonia,
4.25. statutu dzielnicy Chwarzno-Wiczlino,
4.26. statutu dzielnicy Babie Doły,
4.27. (wycofano),
4.28. (wycofano),
4.29. utworzenia zakładu budżetowego o nazwie "Hala Sportowo-Widowiskowa",
4.30. zgody na utworzenie przez Gminę Miasta Gdyni spółki pod nazwą "Pomorski Regionalny Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
4.31. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4.32. zamiany nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej przy ulicy Druskiennickiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość gruntową, niezabudowaną, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ENERGA Gdańskiej Kompanii Energetycznej S.A.,
4.33. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Maciejewicza 1,
4.34. wyrażenia zgody na nabywanie przez Gminę Miasta Gdyni nieodpłatnie od Polskich Kolei Państwowych S.A. lokali mieszkalnych wraz z prawem do odpowiedniej przynależnej do nich części gruntu oraz towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej,
4.35. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód rejon ulic: Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej,
4.36. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę przepompowni ścieków, stanowiących element sieci wod.-kan. dla obsługi zabudowy mieszkaniowej Gdyni Zachód,
4.37. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód rejon ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej,
4.38. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Olkuskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.39. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego w trybie bezprzetargowym, oraz uchylenia Uchwały nr XIII/281/03 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek stanowiących własność osób fizycznych na działki stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni - ulica Gryfa Pomorskiego,
4.40. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rdestowej-Szafranowej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.41. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kopernika 90 w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.42. zmiany Uchwały Nr XIX/414/04 Rady Miasta Gdyni z 28 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
4.43. szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania,
4.44. zasad zwrotu całości lub części wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług, pomocy rzeczowej, zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz kosztów pogrzebu,
4.45. określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej,
4.46. określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
4.47. podwyższenia kryterium dochodowego do zasiłku celowego z pomocy społecznej,
4.48. zmiany uchwały w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg przez Straż Miejską na terenie Gdyni,
4.49. pozbawienia Honorowego Obywatelstwa Gdyni.


5. Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.

Protokół z sesji Rady Miasta:
PROTOKÓŁ NR 23/04
XXIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 22 września 2004 r.


PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XXII Sesji Rady Miasta,
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1 przyjęcia Statutu Miasta Gdyni,
4.2 przyjęcia Regulaminu Rady Miasta Gdyni,
4.3 zasad używania flagi i herbu Miasta Gdyni,
4.4 statutu dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana,
4.5 statutu dzielnicy Witomino Radiostacja,
4.6 statutu dzielnicy Witomino Leśniczówka,
4.7 statutu dzielnicy Wielki Kack,
4.8 statutu dzielnicy Śródmieście,
4.9 statutu dzielnicy Redłowo,
4.10 statutu dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo,
4.11 statutu dzielnicy Pogórze,
4.12 statutu dzielnicy Orłowo,
4.13 statutu dzielnicy Oksywie,
4.14 statutu dzielnicy Obłuże,
4.15 statutu dzielnicy Mały Kack,
4.16 statutu dzielnicy Leszczynki,
4.17 statutu dzielnicy Karwiny,
4.18 statutu dzielnicy Kamienna Góra,
4.19 statutu dzielnicy Grabówek,
4.20 statutu dzielnicy Działki Leśne,
4.21 statutu dzielnicy Dąbrowa,
4.22 statutu dzielnicy Cisowa,
4.23 statutu dzielnicy Chylonia,
4.24 statutu dzielnicy Chwarzno-Wiczlino,
4.25 statutu dzielnicy Babie Doły,
4.26 regulaminu Rad Dzielnic,
4.27 utworzenia zakładu budżetowego o nazwie "Hala Sportowo-Widowiskowa",
4.28 zgody na utworzenie przez Gminę Miasta Gdyni spółki pod nazwą "Pomorski Regionalny Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
4.29 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4.30 zamiany nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej przy ulicy Druskiennickiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość gruntową, niezabudowaną, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ENERGA Gdańskiej Kompanii Energetycznej S.A.,
4.31 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Maciejewicza 1,
4.32 wyrażenia zgody na nabywanie przez Gminę Miasta Gdyni nieodpłatnie od Polskich Kolei Państwowych S.A. lokali mieszkalnych wraz z prawem do odpowiedniej przynależnej do nich części gruntu oraz towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej,
4.33 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód rejon ulic: Wiczlińskiej i Chwarznieńskiej,
4.34 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę przepompowni ścieków, stanowiących element sieci wod.-kan. dla obsługi zabudowy mieszkaniowej Gdyni Zachód,
4.35 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód rejon ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej,
4.36 wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Olkuskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.37 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego w trybie bezprzetargowym, oraz uchylenia Uchwały nr XIII/281/03 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek stanowiących własność osób fizycznych na działki stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni - ulica Gryfa Pomorskiego,
4.38 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rdestowej-Szafranowej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.39 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kopernika 90 w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.40 zmiany Uchwały Nr XIX/414/04 Rady Miasta Gdyni z 28 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
4.41 szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania,
4.42 zasad zwrotu całości lub części wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług, pomocy rzeczowej, zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz kosztów pogrzebu,
4.43 określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej,
4.44 określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
4.45 podwyższenia kryterium dochodowego do zasiłku celowego z pomocy społecznej,
4.46 zmiany uchwały w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg przez Straż Miejską na terenie Gdyni,
4.47 pozbawienia Honorowego Obywatelstwa Gdyni,
4.48 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
4.49 przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych, przyznawanych w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku szkolnym 2004/2005 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego


5. Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.
Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Pełne brzmienie opinii komisji - patrz biuletyn rady załączony do protokołu.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.


Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.Ad 1.
Obrady XXIII Sesji otworzył Przewodniczący RM, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.
Do porządku obrad zgłoszono następujące wnioski:


 • Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk, wnioskował o przesunięcie punktu dot. projektu uchwały w spr. regulaminu Rad Dzielnic na koniec bloku projektów dotyczących statutów poszczególnych Rad Dzielnic ( z pierwotnego punktu 4.4. na punkt 4.27). - Najpierw trzeba przyjąć statuty, a dopiero potem Regulamin - wyjaśniał radny M. Łucyk.


 • Kolejny wniosek radny M. Łucyk wniósł w trybie nadzwyczajnym - wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rezygnacji z mandatu radnego.


 • Radna Jolanta Kalinowska wniosła o wprowadzenie do porządku obrad, w trybie nadzwyczajnym, 2. projektów uchwał - w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłków celowych oraz nieoprocentowanych pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie i w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
  Odczytane przez radną uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
  Kończąc swoje wystąpienie radna Kalinowska oświadczyła: - Wiem, że projekt wnoszony w trybie nadzwyczajnym musi mieć podpisy 5. radnych. Apelujemy do radnych o podpisanie się pod wnoszonymi przez nas projektami (3 osoby już podpisały). Pan Michał Guć ma sztab prawników, którzy mogą zaopiniować projekty.


  Radny Marcin Wołek przypomniał przedmówczyni, że kwestie związane z podpisami pod wnoszonymi projektami winny być załatwiane przed sesją.


  J. Kalinowska- każdy z nas powinien zapoznać się z ustawą o pomocy społecznej (fakt wniesienia pod obrady przedmiotowych projektów radna uzasadniała wejściem w życie znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej - patrz zał.).


  Przewodniczący RM poprosił wnioskodawczynię o zatroszczenie się, aby projekty zostały wniesione w prawidłowej formie ( z wymaganą liczbą podpisów).


  J. Kalinowska- dopełnię tego wymogu za chwilę. Rozumiem, że Państwo odmawiacie złożenia podpisów pod tymi projektami?


  St. Szwabski- na razie nikt niczego nie odmawia.


  Wniosek radnego M. Łucyka o zmianę kolejności punktu występującego w pierwotnym porządku pod numerem 4.4. został przyjęty jednogłośnie /23/.


  Wniosek radnego M. Łucyka o wniesienie do porządku projektu w sprawie rezygnacji z mandatu radnego został przyjęty: 21/0/1.


  Zmodyfikowany porządek obrad (patrz wyżej) został przyjęty jednogłośnie /22/.


  Ad 3.
  Radna J. Kalinowska nawiązując do swojego wystąpienia na XXII Sesji w sprawie projektu dot. zmian w budżecie przypomniała o złożonej przez siebie i odrzuconej przez radę poprawce, po czym oświadczyła: - Przygotowałam stosowne rozliczenie, które przedstawię Państwu radnym (stanowi załącznik).


  Stanisław Szwabski- otrzymałem opinię prawną odnoszącą się do wystąpienia radnego Andrzeja Czaplickiego na poprzedniej sesji. Dołączę ją do materiałów obecnej sesji.


  Radny A. Czaplicki zgłosił chęć zapoznania się z przedmiotową opinią.


  St. Szwabski- oczywiście. Każdy może to zrobić.


  Wobec braku innych uwag Przewodniczący RM uznał protokół XXII Sesji za przyjęty.


  Ad 4.1.
  Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił Przewodniczący Komisji Statutowej, radny M. Łucyk.


  Opinie komisji:
  Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna.
  Komisja Sportu- pozytywna


  DEBATA:


  Radny M. Łucyk poinformował, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji Statutowej przyjęto autopoprawkę dotyczącą załącznika nr 4 (paragr. 7 punkty 6 i 7 - treść punktów została zamieniona).


  Adam Borkowski- jest to skomplikowany materiał, wobec czego moje wystąpienie będzie dłuższe - jeśli Wysoka Rada zechce go wysłuchać.


  Przewodniczący RM przypomniał, że wystąpienie może trwać 5 minut.


  A. Borkowski- wiem, ale apeluję o umożliwienie mi przedstawienia wszystkich moich uwag.
  Przechodząc do meritum radny Borkowski stwierdził: - Projekt Statutu niezbyt dokładnie koresponduje z obowiązującym prawem, w tym z ustawą o samorządzie, na której przecież powinien być oparty. M. in. w artykule 4 ustęp 1 mowa jest o organach Rady Miasta, w projekcie statutu zaś jedynie Prezydent określany jest jako organ, gdy tymczasem organem jest także rada.
  § 11 - w paragrafie mowa jest o sposobach honorowania osób szczególnie zasłużonych. Należałoby określić w Statucie zasady decydujące o uznaniu kogoś za osobę szczególnie zasłużoną - np. powinny to być zasady moralne. Jeśli jednak zdecydujemy, że w Statucie ma być mowa tylko o zasadach przyznawania wyróżnienia, to kwestię wymogów odnośnie takiej osoby powinien określać Regulamin. Tymczasem Regulami mówi jedynie, iż honorowe obywatelstwo jest przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla Gdyni oraz wybitnym osobistościom. Nie mówi się nic o zasadach moralnych. W projekcie jest co prawda sformułowanie mówiące o powołaniu się na zasady, ale taki oszczędny zapis w istocie nie jest wystarczający w momencie pozbawiania kogoś tytułu honorowego obywatela (dotyczy to także sprawy przyznawania medalu im. E. Kwiatkowskiego). Proponuję wyraźne zapisanie, że chodzi tu o zasady moralne. Wówczas będzie jasność w momencie odbierania tego tytułu. Mowa jest w projekcie o "sprzeniewierzeniu się zasadom". Na temat sprzeniewierzenia jest bogata literatura. Jest to wieloznaczny termin - oznacza także defraudację. Apeluję do członków Komisji Statutowej o uzupełnienie tego zapisu. Proponuję zapis: "sprzeniewierzenie się zasadom moralnym".


  Przewodniczący RM przyznał radnemu A. Borkowskiemu dodatkowe 5 minut.


  A. Borkowski- § 19 - paragraf mówiący, że Przewodniczączy RM reprezentuje radę na zewnątrz w przypadkach tego wymagających. Jest to zapis zgodny z ustawą, natomiast skoro w Statucie nazwaliśmy Prezydenta Miasta organem, to może powinien być jakiś punkt - 18 a na przykład - mówiący, że rada jest organem Miasta.
  § 20 - co najmniej 5 osób może utworzyć klub. Prosiliśmy już, aby była to mniejsza liczba radnych. Klub liczył minimum 5 osób w czasach, gdy w radzie zasiadało 50 osób. Obecnie rada liczy 28 osób, wystarczyłyby więc w klubie 3 osoby - przyjmując dalej wskaźnik 10 %. Apelujemy o zmianę tego wymogu - nie 5 tylko 3 osoby mogą utworzyć klub. W sejmie klub tworzy 15. posłów, co stanowi 13,2 % wszystkich posłów zasiadających w sejmie. W radzie Gdańska ustanowiono wymóg tworzenia klubu przez 10 % składu rady. Stąd nasza propozycja - 3 osoby stanowią nieco ponad 10 % składu rady.
  § 27 - dot. posiedzeń komisji. Proponuję dopisanie, że posiedzenia odbywają się w dniach roboczych.
  § 33 - zapis w projekcie: Komisja Rewizyjna może zamówić, za pośrednictwem Prezydenta Miasta, opracowania, ekspertyzy. Jest to komisja kontrolująca m.in. Prezydenta Miasta, dlatego powinna mieć możliwość zamówienia wykonania ekspertyzy przez wskazanego przez nią eksperta, a nie wskazanego przez Prezydenta (Prezydent organizuje to pod względem technicznym). Proponuję następujący zapis: "Komisja może zamówić, za pośrednictwem Prezydenta Miasta, opracowanie opinii, ekspertyzy przez wskazanego przez nią eksperta".
  § 36 ust. 2 - przedmiotowy zapis inaczej określa obowiązki Prezydenta niż to robi ustawa. W ustawie jest inna gradacja tych obowiązków - najpierw jest to obowiązek wykonywania uchwał rady i obowiązek realizacji innych zadań określonych przez ustawę, a potem reprezentowanie Miasta i kierowanie jego bieżącymi sprawami. Proponuję to zapisać analogicznie do zapisu ustawowego.
  § 37 ust. 3: "Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy Miasta". Takie sformułowanie jest już zawarte w ustawie. Jest to tylko powtórzenie.


  St. Szwabski- czy mam traktować te uwagi jako propozycje poprawek?


  A. Borkowski- wiem, że to nie zostanie przyjęte, jeśli zgłosi to nasz klub. Jest to moja propozycja skierowana do przewodniczącego Komisji Statutowej.


  Stanisław Taube- wiem, że jest możliwość ustanawiania od jednego do trzech wiceprzewodniczących, ale nasza rada liczy tylko 28 radnych. Proponuję zapisanie: "od jednego do dwóch".


  Andrzej Czaplicki- w imieniu gdyńskiego PiS-u wnoszę sprzeciw co do unormowań projektu Statutu. Nad projektem procedowano bardzo długo. Powodem była m. in. zmiana ustawy o samorządzie. Zmieniona została m. in. liczba radnych, na skutek czego ustalona w projekcie norma przedstawicielstwa w klubach (liczba radnych - p.p.) nie jest prawidłowa. Waga głosu oddanego na radnego poprzedniej kadencji jest obecnie o połowę mniejsza i co za tym idzie radny opozycji nie ma możliwości procedowania w zakresie inicjatywy uchwałodawczej. Takim drobnym zabiegiem formalno - prawnym ileś tysięcy mieszkańców pozbawiono możliwości wpływania na to, co się dzieje w mieście. Dlatego radni PiS będą głosowali przeciw temu Statutowi, wprowadzającemu andydemokratyczne procedury.


  St. Taube- wiem, że demokracja realizuje się poprzez wybór mieszkańców. Szanujemy to i godzimy się z tym, ale skoro nie ma być demokracji w Radzie Gdyni - a widać, że nie ma być, bo uniemożliwia się opozycji tworzenie klubów - to ja proponuję wprowadzenie wymogu, aby klub liczył 22 osoby.


  Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- apeluję, aby przy tego rodzaju aktach jak Statut, nad którymi długo i ciężko się pracuje, nie były podnoszone na sesji pojedyńcze sprawy wynikające z czyjegoś przekonania. Zmienianie teraz pojedyńczych zapisów może skutkować zmianami w innych miejscach, a tego teraz nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Wszystkie uwagi można było złożyć wcześniej. Nieco inaczej wygląda sprawa liczby radnych w klubach. Sporym nadużyciem wydaje się twierdzenie, że jeśli nie zmieni się zapisu co do tego wymogu, to Statut będzie niedemokratyczny. Każdy z nas może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą, ale jakie są szanse dla takich propozycji, jeśli nie uzyska się dla nich poparcia co najmniej 5. radnych? O pojedyńczych poprawkach można oczywiście rozmawiać, natomiast bardziej systemowe poprawki są dzisiaj nie do przyjęcia.


  A. Borkowski- informuję, że swoje uwagi złożyłem 6 maja 2003 roku na ręce naczelnika wydziału organizacyjnego, Pana M. Szpaczyńskiego. Wprawdzie nie przekazałem ich Panu Łucykowi, ale m. in. dlatego prosiłem o powiadamianie mnie o terminach posiedzeń Komisji Statutowej. Niestety, nigdy mnie nie powiadamiano.


  St. Taube- nie możemy teraz tego dokumentu zmieniać, dlatego będę wnosił o zdjęcie go z porządku. Co zaś do zasady, że klub nie może liczyć 3. osób, to opozycja nie ma możliwości tym samym szerszego wypowiadania się na sesji. Pan Przewodniczący powiedział dziś wprost Panu Borkowskiemu - że wykorzystał już swoje 5 minut.


  Tadeusz Kluba (w stronę radnych opozycji) - mieliśmy 5. przedstawicieli (mowa o dawnym klubie SLD). Sami się rozwaliliśmy.


  Lech Żurek- zwracam uwagę na pewną niekonsekwencję: Komisja Budżetowa i Komisja Rewizyjna piszemy raz z dużej litery, raz z małej. Czy "Przewodniczący" piszemy z dużej, czy z małej litery? W różnych miejscach różnie to się pisze.
  Zwracając się do radnego Taube radny Żurek stwierdził: - długość wypowiedzi nie ma związku z jej merytorycznością.
  Radny Żurek powołał się na przykład deputowanych UE, których wypowiedź podczas debaty PE może trwać jedną minutę.


  Odnosząc się do pierwszej części wypowiedzi przedmówcy radny M. Łucyk proponował, aby nazwy Komisji Budżetowej i Rewizyjnej wszędzie pisane były z dużej litery. Taka sama zasada winna - zdaniem radnego - dotyczyć Przewodniczącego RM.
  Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi radnego Borkowskiego (patrz wyżej) radny Łucyk wyjaśnił, że uwagi radnego Borkowskiego, w momencie ich złożenia, były konsultowane z radcami prawnymi, ale ówczesny projekt różnił się od aktualnego. Pan Łucyk przypomniał o swojej prośbie, aby przed wakacjami kierowano wszystkie uwagi odnoszące się do aktualnego projektu, do Komisji Statutowej - na piśmie. - Tak naprawdę nie wpłynęły żadne propozycje poprawek. Nie jestem w stanie dzisiaj przeanalizować zgłoszonych uwag. Statut jest bardzo skomplikowanym aktem prawnym, nie można więc w ciągu dwóch minut zmienić jednego wyrazu na drugi, bo wiąże się to z koniecznością sprawdzenia odpowiednich przepisów.
  Radny M. Łucyk odniósł się do niektórych zgłoszonych uwag. W kwestii zleceń dla ekspertów radny Łucyk przypomniał: - Konieczne jest przestrzeganie przepisów nie tylko ustawy samorządowej, ale i ustawy o zamówieniach publicznych. Nie jest prawdą, że możemy dowolnie wskazywać dowolnych ekspertów. Musimy przestrzegać przepisów ustawy.
  Kwestia zastosowania określenia "organ": wskazujemy na Prezydenta jako organ wykonawczy, bo może nim być także burmistrz czy wójt. Pozostałe wynika z ustawy.
  Uwaga dot. liczby wiceprzewodniczących: zachowaliśmy możliwość wyboru od jednego do trzech wiceprzewodniczących. Tworząc Statut kierowaliśmy się także tym, aby mógł on służyć jak najdłużej.


  Mariusz Roman- odnoszę wrażenie, Panie przewodniczący Łucyk, że ten Statut nie jest tworzony na lata, tylko doraźnie - pod dzisiejszą sytuację w radzie. Właśnie po to, aby nie był to Statut doraźny, wnosimy o umieszczenie zapisu, iż klub winien liczyć 10 % składu Rady Miasta. Jest to mój formalny wniosek. Zasada 10 % jest właśnie zasadą na lata. Nie wiemy, ilu radnych będzie zasiadać w radzie w przyszłości i jaka będzie konfiguracja. Być może zmieni się ona także dla Państwa.


  Jacek Milewski- dyskusja jest zaskakująca. Jeśli ktoś nie zorientował się jeszcze, że od ponad roku trwają prace nad Statutem, to nie wiem, co tutaj robi. Dzisiejsze próby dokonywania zmian są jakąś polityczną grą, sabotażem, niszczeniem wypracowanych zasad współpracy. Próby wnoszenia dzisiaj jakichś nerwowych zmian (np. propozycja, aby klub liczył 22 osoby) są nieporozumieniem. Apeluję o przyjęcie przedłożonego projektu. Podczas pracy nad projektem na pewno wykorzystane było nasze dotychczasowe doświadczenie. Z pewnością nadal będziemy wymagali od siebie kultury, wzajemnego szanowania się, umiejętności wysłuchiwania także głosów opozycji. Szczególnie proszę radnego Borkowskiego o niewracanie do sprawy honorowego obywatelstwa, bo nawet takie przedstawianie sprawy jak to robi radny Borkowski ujmuje honoru tym, którym ten tytuł przyznaliśmy.


  Do kwestii pisowni (sprawa dużych liter) nawiązał jeszcze radny M. Łucyk zapewniając, iż komisja jeszcze raz sprawdzi tekst Statutu pod kątem redakcyjnym.


  A. Borkowski- chciałbym, abyśmy na tej sali procedowali zgodnie ze Statutem, uchwałami, ustawami, ale także z wyczuciem kultury dyskusji, a więc z dopuszczaniem do głosu tych, którzy reprezentują mniejszość na tej sali. Statut nie jest potrzebny wtedy, gdy wszyscy się kochają. Statut jest potrzebny na trudne chwile, kiedy konieczne jest rozstrzyganie trudnych kwestii, kiedy mamy różne zdania. Dlatego też Statut musi być opracowywany bardzo wnikliwie i musi też stwarzać mniejszości lepszą sytuację. Dajcie szansę tej mniejszości poprzez zapis o tworzeniu klubu przez 10 % składu rady.


  Na pytanie Przewodniczącego rady, czy wnioskodawca podtrzymuje wniosek o zdjęcie projektu z porządku radny Stanisław Taube odpowiedział twierdząco.


  Powyższy wniosek, jako najdalej idący, został jako pierwszy poddany pod głosowanie:
  Wniosek o zdjęcie z porządku obrad przedmiotowego projektu nie został przyjęty: 6/20/0.


  Wnioski o ograniczenie liczby wiceprzewodniczących rady do dwóch oraz dot. wymogu zasiadania w klubie 22. osób, ich autor - radny St. Taube - wycofał.


  Wniosek w sprawie liczby członków klubu - minimum 10 % składu rady - nie został przyjęty: 6/21/0


  UCHWAŁA NR XXIII/489/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni została przyjęta: 21/5/1


  Votum separatum wobec przyjęcia uchwały zgłosili radni Mariusz Roman i Andrzej Czaplicki.


  Ad 4.2.
  Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił radny M. Łucyk.


  Opinie komisji:
  Komisja Samorządności- pozytywna
  Komisja Sportu- pozytywna


  DEBATA:
  Pierwsze uwagi zgłosił radny Adam Borkowski:
  Należy określić w § 4 osoby, o których mowa w § 16 Statutu.
  W § 6 mowa jest o przerwaniu sesji. A co będzie w przypadku złamania quorum? Zapis jest mało konkretny.
  § 9: proponuję wpisanie w ustępie 3. punkcie 6., iż: "należy ustalić termin następnej sesji ".
  § 11 - zapis odnoszący się do wniosku formalnego powinien być uściślony w § 12.Winien tu być umieszczony zapis, że zgłoszone wnioski formalne podlegają przegłosowaniu przez radę, jeżeli Pan Przewodniczący stwierdzi, że należy je przegłosować, jeżeli bowiem wniosek formalny jest zrealizowany, to głosowanie nie jest konieczne.
  § 17 - może kiedyś będziemy na tyle bogatym miastem, że będzie nas stać na kupno urządzenia elektronicznego do głosowania. Proszę o dopisanie: "z ewentualnym wykorzystaniem urządzenia elektronicznego".
  § 19 - nie są potrzebne słowa: "po pozytywnym rozstrzygnięciu".
  § 26 - w zdaniu mówiącym o dostarczaniu radnym odpisu odpowiedzi na interpelacje, słowo "odpis" zastąpiłbym słowem "oryginał".


  M. Łucyk- Statut czy Regulamin oraz Statuty Rad Dzielnic i ich Regulaminy to akty zbyt złożone, bym mógł natychmiast, w tym momencie na takie uwagi odpowiadać. Nikt z opozycji nie zgłosił do biura rady propozycji poprawek. Ja nawet nie chciałbym brać na siebie odpowiedzialności za wprowadzanie obecnie, "na gorąco" zgłaszanych poprawek. Nie jest tak, że o przedłożonym tekście decydowali sami członkowie komisji. Pracował nad tym, wspólnie z komisją, cały sztab ludzi znających się na prawie. Konieczne byłoby ponowne sprawdzanie aktów prawnych wyższego rzędu.
  - Proszę o przyjęcie Regulaminu w przedłożonej wersji. Jeśli propozycje poprawek zostaną nam przedłożone na piśmie, to komisja przeanalizuje je i podejmie stosowne decyzje. Co do interpelacji, to sprawa ta jest uregulowana tak, jak ma to też miejsce w Sejmie RP.


  Odnosząc się do propozycji poprawki dotyczącej trybu udzielania odpowiedzi na interpelację wiceprzewodniczący RM, radny Jerzy Miotke, zaproponował wykreślenie 2. zdania w ustępie 4. § 26.


  Radny M. Łucyk zgłosił wątpliwość, czy członkowie Komisji Statutowej zechcą wziąć na siebie odpowiedzialność za wprowadzenie do projektu przedmiotowej zmiany (patrz - propozycja r. J. Miotke).


  Ostatecznie Przewodniczący RM ogłosił zamnięcie dyskusji i postanowił o ogłoszeniu przerwy celem zebrania się Komisji Statutowej i podjęcia przez nią decyzji w kwestii ewentualnej zmiany zapisu w § 26.


  Po krótkiej naradzie przewodniczący Komisji Statutowej poinformował o przyjęciu przez jej członków autopoprawki, zgodnie z którą drugie zdanie ust. 4. § 26 przyjęło nast. brzmienie: "Odpowiedź na interpelację Przewodniczący rady przesyła niezwłocznie interpelantowi".
  Odnosząc się do uwagi radnego A. Borkowskiego odnośnie wniosków formalnych radny M. Łucyk wyjaśniał, iż sprawa ta jest w pełni uregulowana w § 17.
  Ponadto radny Lucyk poinformował: - Na posiedzeniu członkowie komisji omawiali kwestię dużych i małych liter. Komisja opracuje tekst tak, aby pisownia była zgodna z zasadami gramatyki.


  St. Szwabski- Statut został przyjęty, a dyskusja dotycząca Regulaminu została już zamknięta (uwaga do radnego L. Żurka, który podjął z sali kwestię dużych i małych liter - p.p.).


  UCHWALA NR XXIII/490/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Miasta Gdyni została przyjęta: 19/0/2


  Ad 4.3.
  Projekt przedstawił r. M. Łucyk - p. zał.


  Opinie komisji - j.w.


  UCHWAŁA NR XXIII/491/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zasad używania flagi i herbu Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /20/.


  Ad 4.4.
  Przedmiotowy projekt (jak i kolejne dot. statutów Rad Dzielnic) przedstawił - zgodnie z treścią załączników - radny Marek Łucyk.
  Przewodniczący Komisji Statutowej zaznaczył, że kolejność projektów dot. statutów Rad Dzielnic jest przypadkowa.


  Opinie komisji - j.w. (obie komisje - samorządności i sportu - wszystkie projekty dotyczące statutów rad dzielnic zaopiniowały pozytywnie)


  UCHWAŁA NR XXIII/492/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana została przyjęta: 20/0/1


  Ad 4.5.
  UCHWAŁA NR XXIII/493/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Witomino Radiostacja została przyjęta jednogłośnie /23/.


  Ad 4.6.
  UCHWAŁA NR XXIII/494/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Witomino Leśniczówka została przyjęta jednogłośnie /26/.


  Ad 4.7.
  UCHWAŁA NR XXIII/495/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Wielki Kack została przyjęta jednogłośnie /25/.


  Ad 4.8
  UCHWAŁA NR XXIII/496/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Śródmieście została przyjęta jednogłośnie /24/


  Ad 4.9.
  UCHWAŁA NR XXIII/497/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Redłowo została przyjęta jednogłośnie /24/


  Ad 4.10
  UCHWAŁA NR XXIII/498/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo została przyjęta jednogłośnie /25/


  Ad 4.11
  UCHWAŁA NR XXIII/499/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Pogórze została przyjęta jednogłośnie /24/


  Ad 4.12
  UCHWAŁA NR XXIII/500/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Orłowo została przyjęta jednogłośnie /25/


  Ad 4.13
  UCHWAŁA NR XXIII/501/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Oksywie została przyjęta jednogłośnie /24/


  Ad 4.14
  UCHWAŁA NR XXIII/502/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Obłuże została przyjęta jednogłośnie /25/


  Ad 4.15
  UCHWAŁA NR XXIII/503/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Mały Kack została przyjęta jednogłośnie /25/


  Ad 4.16
  UCHWAŁA NR XXIII/504/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Leszczynki została przyjęta jednogłośnie /25/


  Ad 4.17
  UCHWAŁA NR XXIII/505/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Karwiny została przyjęta jednogłośnie /24/


  Ad 4.18
  UCHWAŁA NR XXIII/506/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Kamienna Góra została przyjęta jednogłośnie /25/


  Ad 4.19
  UCHWAŁA NR XXIII/507/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Grabówek została przyjęta jednogłośnie /25/


  Ad 4.20
  UCHWAŁA NR XXIII/508/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Działki Leśne została przyjęta jednogłośnie /25/


  Ad 4.21
  UCHWAŁA NR XXIII/509/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Dąbrowa została przyjęta jednogłośnie /25/


  Ad 4.22
  UCHWAŁA NR XXIII/510/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Cisowa została przyjęta jednogłośnie /25/


  Ad 4.23
  UCHWAŁA NR XXIII/511/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Chylonia została przyjęta jednogłośnie /25/


  Ad 4.24
  UCHWAŁA NR XXIII/512/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Chwarzno Wiczlino została przyjęta jednogłośnie /25/


  Ad 4.25
  UCHWAŁA NR XXIII/513/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie statutu dzielnicy Babie Doły została przyjęta jednogłośnie /25/


  Ad 4.26
  Poza przedstawieniem treści projektu (jak w zał.) radny M. Łucyk poinformował, iż uwagi do Regulaminu Rad Dzielnic zgłosiło 12 rad, w tym kilku radnych dzielnic indywidualnie. Komisja Statutowa przyjęła uzasadnione, zdaniem jej członków, poprawki. Ostateczny tekst został zaakceptowany przez rady.


  Opinie komisji j.w.


  Radny A. Borkowski poprosił o więcej szczegółów nt. konsultacji z radami dzielnic.


  M. Łucyk- nie jestem w stanie teraz dokładnie zrelacjonować, jakie to były poprawki. Projekty zostały przekazane wszystkich radom, na których uwagi oczekiwaliśmy dłuższy czas z uwagi na przerwę wakacyjną. W większości uwagi dotyczyły dopisania określonych paragrafów. Były też prośby o uszczegółowienie niektórych zapisów. W przedmiotowej sprawie wypowiadały się też zarządy niektórych rad. Wszystkie dokumenty są do wglądu w biurze rady.


  UCHWAŁA NR XXIII/514/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie Regulaminu Rad Dzielnic została przyjęta jednogłośnie /23/.


  Ad 4.27
  Przedstawiając projekt (p. zał.) wiceprezydent Bogusław Stasiak zwrócił uwagę na uzasadnienie do projektu, autorstwa zarówno pana Cieślińskiego jak i skarbnika miasta, pana A. Goldmanna. - Radni mieli okazję śledzić losy tej inwestycji. Jej zakończenie planowane jest na przełomie 2005/2006 roku.
  Pojawił się problem z chwilą zmiany przepisów podatkowych, szczególnie dot. VAT-u. Sposobem na zwrot tego podatku jest właśnie utworzenie zakładu budżetowego. Tak więc przyczyna złożenia projektu pod obrady ma charakter fiskalny. Oczywiście gmina zadała pytanie służbom podatkowym, czy dopuszczalne jest zastosowanie takiego właśnie rozwiązania. Odpowiedź była pozytywna. Przypomnę, że zobowiązania i należności zakładów budżetowych są zobowiązaniami i należnościami gminy.


  Opinie komisji:
  Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
  Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
  Komisja Sportu- pozytywna


  Wiceprezydent B. Stasiak dodał poza tym, tytułem informacji: - Załącznik winien mieć numer 1.


  UCHWAŁA NR XXIII/515/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie "Hala Sportowo - Widowiskowa" została przyjęta jednogłośnie /22/


  Ad 4.28
  Prezentując projekt wiceprezydent B. Stasiak wyjaśniał: - Przedmiot projektu stanowi jeden z elementów realizacji programu wspierania małego i dużego biznesu. Założenie funduszu wejdzie w skład priorytetów kontraktu wojewódzkiego stanowiącego zadanie rządu RP. Środki na fundusz mają pochodzić z kilku źródeł: z budżetu państwa (3 mln. zł.), z samorządu województwa pomorskiego 412 tys. zł., z innych źródeł 580 tys. zł., w tym udział gminy Gdynia wynosić będzie 110 tys. zł. Nie brać udziału w tym przedsięwzięciu nie wypada.


  Opinie komisji:
  Komisja Strategii- pozytywna
  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


  St. Taube- to bardzo dobrze, że nasz samorząd weźmie udział w tym programie, ponieważ jest to bardzo dobry fundusz. Już obecnie dużo mieszkańców Gdyni korzysta z niego. Jest to jedna z inicjatyw przeciwdziałających bezrobociu. Wiem, że korzysta z niego wielu mieszkańców Gdyni i gdyńskich przedsiębiorców.


  A. Borkowski- po raz pierwszy wchodzimy w struktury finansowe, czy nie byłoby więc celowe przyjęcie zwyczaju składania przynajmniej raz w roku sprawozdania przez Prezydenta? Chodzi o to, aby była jakaś pisemna informacja nt. sposobu wykorzystywania naszych pieniędzy.


  B. Stasiak- tytułem uspokojenia zwracam uwagę, że informacja dotycząca Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, w którym także uczestniczymy, stanowi na koniec roku element sprawozdania z wykonania budżetu. Ta praktyka dotyczyć będzie i tego zagadnienia. Będzie to odrębny element, podlegający ocenie Komisji Rewizyjnej w roku 2006.


  UCHWAŁA NR XXIII/516/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zgody na utworzenie przez Gminę Miasta Gdyni spółki pod nazwą "Pomorski Regionalny Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" została przyjęta jednogłośnie /21/.


  Ad 4.29
  Projekt przedstawił wiceprezydent Marek Stępa: - Jest szereg przypadków, w których pas drogowy jest zajmowany i uniknąć się tego nie da, ale jesteśmy zainteresowani, aby liczba takich zajęć była jak najmniejsza i stąd propozycja wprowadzenia opłat. Nie jest więc głównym celem w tym przypadku pozyskiwanie środków. Środki te są gromadzone na środku specjalnym i wykorzystywane do budowy układu drogowego. Ostatnia nowelizacja stosownej ustawy określiła maksymalne stawki, jakie w takim przypadku można ustalać. Proponujemy, aby stawki obowiązujące w Gdyni zbliżone były do stawek w Gdańsku i Sopocie.
  Wiceprezydent poinformował o 2. autopoprawkach: w § 5 i 6 dopisanie słów "za każdy dzień zajęcia" oraz wpisanie 99 % w punkcie 4. § 7.


  Opinie komisji:
  Komisja Strategii- pozytywna
  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


  UCHWAŁA NR XXIII/517/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni, urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam została przyjęta jednogłośnie /25/.


  Ad 4.30
  Przedstawiający projekt wiceprezydent Bogusław Stasiak (zgodnie z treścią zał.) poinformował o autopoprawce, zgodnie z którą w podstawie prawnej należy dopisać "...i art. 15...".


  Opinie komisji:
  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
  Komisja Strategii- pozytywna
  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


  UCHWAŁA NR XXIII/518/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Druskiennickiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość gruntową, niezabudowaną, będącą własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym ENERGA Gdańskiej Kompanii Energetycznej S.A. została przyjęta jednogłośnie /21/.


  Ad 4.31
  Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - p. zał.


  Opinie komisji j.w.


  A. Borkowski- jakie jest zadłużenie PKP wobec gminy?


  B. Stasiak- nie potrafię obecnie precyzyjnie odpowiedzieć. PKP rozczłonkowało się na szereg różnych podmiotów. Na kolejne posiedzenie rady przygotuję stosowną informację/zestawienie.


  Radny M. Roman prosił o informację nt. lokali, którymi dysponuje jeszcze PKP.


  Wiceprezydent B. Stasiak zapowiedział, iż kwestię poruszoną przez przedmówcę omówi przy okazji przedstawiania kolejnych projektów.


  UCHWAŁA NR XXIII/519/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni neiruchomości położonej w Gdyni, przy ulicy Maciejewicza 1 została przyjęta jednogłośnie /22/.


  Ad 4.32
  Wiceprezydent B. Stasiak przedstawiając projekt szerzej omówił kwestię lokali, którymi dysponuje PKP: - Ustawa nakłada na PKP obowiązek przekazania gminie lokali, które nie zostały sprzedane. PKP złożyło wniosek w sprawie 308 lokali, w przewidzianym ustawą terminie. Część lokali została sprzedana na rzecz ich najemców i na dzień dzisiejszy PKP wyraziły wolę przekazania 290 lokali znajdujących się w 13 budynkach, w których funkcjonują także wspólnoty mieszkaniowe. Wspólnoty wybrały na nowych administratorów różne podmioty.
  Wiceprezydent podał adresy lokali do przejęcia:
  - ulica Zielona 11,13, 15, 17;
  - ulica Komandorska 48;
  - ulica Morska 72 i 74;
  - ulica Żelazna 16, 20, 25, 29
  Pan B. Stasiak podał też - odpowiednio - liczbę przejmowanych przez gminę lokali w w/w budynkach:
  - ulica Zielona: 2 mieszkania z 30; 5 z 60; 18 z 97; 18 z 78;
  - ulica Komandorska: 4 z 32
  - ulica Morska: 14 z 33; 8 z 33;
  - ulica Żelazna: 66 ze 123; 62 ze 121; 37 z 56; 13 z 56; 43 z 56
  Dalej wiceprezydent informował: - Lokale są przejmowane przez gminę nieodpłatnie. Gmina nie przejmuje tym samym zobowiązań PKP w stosunku do wspólnot mieszkaniowych. PKP reguluje swoje zobowiązania w różny sposób. Ma jeszcze pewne zaległości. Istnieje też zadłużenie lokatorów w stosunku do PKP i te wierzytelności gmina także przejmuje. Stopień zadłużenia jest zróżnicowany jeśli chodzi o poszczególne budynki. Z chwilą przejęcia przez gminę lokali, otrzymają one status lokali komunalnych.


  Opinie komisji j.w.


  M. Roman- dlaczego PKP nie chce uregulować tych kwestii całościowo? Czym jest podyktowane, że akurat te a nie inne lokale proponuje się do przejęcia? Mieszkańcy tych lokali mają problemy z wykupem tych mieszkań.


  B. Stasiak- to, co przedstawiłem, jest kompletnym wykazem lokali dostarczonym nam przez PKP. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś lokale będące własnością PKP. Być może są jeszcze jakieś w budynkach, których stany prawne nie są uporządkowane. Przedstawiłem wykaz złożony w urzędzie rok temu i o lokalach z tego wykazu rozmawiamy. Gdyby gmina nie wyraziła zgody na ich przejęcie, sprawa skończyłaby się postępowaniem sądowym. Posługuję się dokumentem przygotowanym przez stronę kolejową. Jeśli pojawi się wniosek spełniający wymogi ustawowe, dotyczący innych lokali, to będą one przejmowane. Stosowne informacje będą przekazywane komisjom.


  UCHWAŁA NR XXIII/520/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Gminę Miasta Gdyni nieodpłatnie od Polskich Kolei Państwowych S.A. lokali mieszkalnych wraz z prawem do odpowiedniej przynależnej do nich części gruntu oraz towarzyszącymi obiektami infrastruktury technicznej została przyjęta jednogłośnie /22/.


  Ad 4.33
  Przedmiotowy projekt, jak i dwa kolejne, wymagają - jak zapowiedział na wstępie wiceprezydent B. Stasiak - wspólnego omówienia. - Realizowany jest program zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w ramach programu ochrony zatoki gdańskiej i puckiej oraz zbiornika P110. Realizacja programu odbywa się z wykorzystaniem środków unijnych. W momencie przyjęcia planu gmina Gdynia zobowiązana będzie do przejęcia przedmiotowych gruntów. Projekty dotyczą gruntów, po których będą biegły albo już biegną drogi, pod którymi będą się znajdowały instalacje wodne i kanalizacyjne (realizowane będą w ramach programu, o którym już powiedziałem). Nabycie gruntów będzie jednoczesnym wkładem Gdyni w realizację programu.
  Reszta informacji została przedstawiona zgodnie z treścią projektu (z jednoczesną prezentacją na mapie).
  Jak poinformował wiceprezydent, do materiałów dołączone są autopoprawki - patrz załączniki.


  Opinie komisji j.w.


  St. Taube- inicjatywa Miasta jest poprawna, bo dotyczy uzbrajania terenów. Czy są przygotowywane plany dla innych dzielnic, które nie są jeszcze skanalizowane? Wiemy, że występują w tym zakresie bardzo duże potrzeby. Są pola i działki, co do których nie wiadomo, kto jest ich właścicielem. Dobrze by było taką informację przekazać mieszkańcom, którzy na to czekają - np. w dzielnicach Meksyk, Grabówek, czy mieszkający przy ulicy Komuny Paryskiej.


  Do kwestii planów odniósł się wiceprezydent Marek Stępa: - Powiem o kilku programach przez nas realizowanych. Pierwszy program (tzw. Ekokonwersja) dotyczy budowy oczyszczalni w Dębogórzu. W tym przypadku pożyczka zostanie nam w części umorzona przez FOŚ pod warunkiem, że umorzoną kwotę przeznaczymy na kanalizację w ciągu 4 kolejnych lat. Tym programem została także objęta dzielnica zwana Meksykiem. Tam właśnie kończą się prace kanalizacyjne. Inne tematy, jak Mały Kack, , Pogórze, będą realizowane w kolejnych latach. Teren Komuny Paryskiej jest terenem prywatnym. Tu też będziemy się starali znaleźć jakieś rozwiązanie, ale nie jest to tak proste jak w przypadku naszych gruntów. W ramach tego programu wykonany będzie kolektor sanitarny, a to otworzy możliwość skanalizowania szeregu dzielnic - od Wiczlina po Dąbrowę i Wielki Kack.


  A. Czaplicki- Pan Stasiak mówił, że będzie to kwota zobowiązań rzędu kilkunastu milionów złotych. Jest to dość zawrotna kwota. Często jesteśmy uczeni, że nawet przy projektach rodzących skromne zobowiązania finansowe, konieczne jest sporządzenie ścisłych wyliczeń, operatów szacunkowych. Czy można by otrzymać jakiś operat dotyczący tych, dość poważnych kwot? Mówi się tu o osobach prywatnych i spółkach. Z tego co wiem, większość właścicieli działek, na których powstaną czy powstały drogi, to właściciele także okolicznych nieruchomości, które zostaną uzbrojone i oczywiste jest, że wartość tych nieruchomości wzrośnie. Chciałbym wiedzieć, czy wydział inwestycji zrobił rozeznanie, czy część tych osób jest skłonna przekazać te działki w formie darowizny. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami jest możliwość wprowadzenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, którą ci właściciele powinni wnieść. Nie rozumiem, dlaczego właściciele nieruchomości mieliby mieć z tego tytułu korzyści kosztem pozostałych podatników. Nie wiadomo też jak będzie z ISPĄ, która program, o którym mówił wiceprezydent, realizuje i czy nie będzie tu jakichś zawirowań. Czy zostanie wprowadzona ta opłata, a jeśli nie, to czy są osoby, które zdecydowałyby się przekazać nieruchomości w formie darowizny i jakie to są kwoty?


  M. Stępa- z ISPĄ nie ma żadnych zawirowań. 18 grudnia ubiegłego roku podjęto ostateczne decyzje o finansowaniu tego programu. Na pozostałe kwoty będą dotacje z NFOŚ i WFOŚ. Podatnik Gdyni dołoży się w zakresie odpowiadającym kosztom nabycia gruntu. Jaka kwota? Jest to także kwota wspomagająca także program budowy dróg dzielnicy. Dzisiaj może to być tylko kwota szacowana na podstawie mnożenia 2. czynników: liczby m kw. i średniej ceny dla tego obszaru. Koszt zatem będzie wynosił ok. 13,5 mln. zł. Skąd te pieniądze będą wzięte? Są one przewidziale w wieloletnim programie inwestycyjnym. Przy powstawaniu pierwotnych planów nie wiedzieliśmy jeszcze, że stopień zaangażowania funduszy ochrony środowiska będzie tak duży. Liczyliśmy się z koniecznością dołożenia środków budżetowych i Wysoka Rada takie kwoty w wieloletnim programie zarezerwowała. Nie ma więc obawy o płynność. Jedyna różnica może mieć miejsce w cyklu wydawania tych pieniędzy. Zakupu terenów należy dokonywać już teraz, jakkolwiek można dzielić należności na raty. Sprawa nieodpłatnego nabycia: oczywiście podjęliśmy takie próby. Inspektorzy wydziału inwestycji proponowali właścicielom udostępnienie terenu na zasadach zgody na wejście na ich teren, ale niestety - tu obywatelska postawa polegała na stwierdzeniach, że czasy darmowych darowizn na rzecz gminy czy innych społecznych ciał już minęły. Właściciele mogą się zgodzić na wejście przed wypłatą stosownych kwot, ale pod warunkiem sporządzenia odpowiednich umów. Czy my będziemy coś z tego mieli? Uchwalając plan dla tego terenu ustalimy 30 % stawki - o taką stawkę będę wnioskował - i w przypadku dokonywania obrotu nieruchomościami przez obecnych właścicieli, z tytułu 30 % wzrostu wartości nieruchomości, właściciel będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Miasta tzw. renty planistycznej. Opłat adiacenckich nie stosujemy, ponieważ z ich pobieraniem wiąże się wiele problemów (jest to temat do osobnej dyskusji). Pobieranie tych opłat skutkowałoby wieloma procesami.


  Jacek Milewski- nareszcie widzimy na planie to, o czym od wielu lat w Gdyni mówimy. Ten program został już przyjęty w poprzedniej strategii, a przez kolejną został potwierdzony. Był już uwzględniany w uchwałach budżetowych. Dziwię się głosom, które usłyszeliśmy. Wręcz nie życzę sobie insynuacji, że ktoś ma tu jakiś interes uchwalając taki program. Myślę, że są to głosy bardzo nie na miejscu i osoby, które to mówią, mówią bardzo nieodpowiedzialnie. Większość radnych wiedziała od lat do czego zmierzamy. Prosiłbym, abyśmy obejmowali takim programem kolejne tereny.


  UCHWAŁA NR XXIII/521/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód rejon ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej została przyjęta jednogłośnie /21/.


  Ad 4.34
  Projekt z uzasadnieniem - patrz zał.


  Opinie komisji j.w.


  UCHWAŁA NR XXIII/522/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę przepompowni ścieków stanowiących element sieci wod.-kan. dla obsługi zabudowy mieszkaniowej Gdyni-Zachód została przyjęta jednogłośnie /21/


  Ad 4.35
  Projekt stanowi zał. do prot.


  Opinie komisji j.w.


  UCHWAŁA NR XXIII/523/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia Zachód - rejon ulic: Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i Śliskiej została przyjęta jednogłośnie /22/  Ad 4.36
  Projekt przedstawiony został przez wiceprezydenta B. Stasiaka - zgodnie z treścią załącznika.


  Opinie komisji j.w.


  UCHWAŁA NR XXIII/524/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Olkuskiej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /22/.


  Ad 4.37
  Projekt uchwały stanowi zał. (przedstawiony przez p. B. Stasiaka)


  Opinie komisji j.w.


  UCHWAŁA NR XXIII/525/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Gryfa Pomorskiego,w trybie bezprzetargowym oraz uchylenia uchwały nr XIII/281/03 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki stanowiącej własność Gminy miasta Gdyni - ulica Gryfa Pomorskiego została przyjęta jednogłośnie /24/


  Ad 4.38
  Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiak - stanowi zał.


  Opinie komisji j.w.


  A. Borkowski- czy nieruchomość można sprzedać różnym podmiotom?


  B. Stasiak- tak


  UCHWAŁA NR XXIII/526/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rdestowej - Szafranowej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /22/.


  Ad 4.39
  Uzupełniając informacje zawarte w uzasadnieniu wiceprezydent B. Stasiak poinformował: - Przesunięty zostanie kawałek płotu w części, gdzie nie jest przewidziana realizacja funkcji rekreacyjnej (działka położona jest przy szkole). Dzięki temu działka stanie się bardziej atrakcyjna.


  Opinie komisji j.w.


  UCHWAŁA NR XXIII/527/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kopernika 90, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /22/


  Ad 4.40
  Jak wyjaśniał przedstawiający projekt wiceprezydent Michał Guć, na początku września b.r. władze miasta otrzymały informację z PFRON-u o zwiększeniu środków o 654 tys. zł. Aby środki te mogły być wykorzystane, należy je wydatkować jeszcze w bieżącym roku.
  Wiceprezydent Guć uzupełnił informacje zawarte w uzasadnieniu (p. zał.), dotyczące proponowanych zmian w podziale środków:
  Jeśli chodzi o rehabilitację zawodową nie przewiduje się żadnych zmian, ponieważ zarówno Powiatowy Urząd Pracy jak i wydział polityki gospodarczej oceniły, na podstawie złożonych wniosków, iż nie ma zapotrzebowania na dodatkowe środki.
  Zmniejszenie środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych jest spowodowane wymogiem określonym w stosownym rozporządzeniu, iż wszelkie wnioski w przedmiotowym zakresie winny być składane do końca listopada poprzedzającego roku. Wniosek złożono jeden, po czym wnioskodawca wycofał się. Przewidziana kwota nie byłaby więc wykorzystana.
  Zwiększenie dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych: ta forma wsparcia cieszy się bardzo dużym powodzeniem - do tego stopnia, że konieczne tu jest wprowadzanie pewnych ograniczeń (zainteresowani mogą uczestniczyć w turnusach co drugi rok). Zwiększenie środków pozwoli na zaspokojenie wszystkich potrzeb.
  Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych: jest tu również przewidziane wsparcie dla osób indywidualnych. Są to takie inwestycje jak poszerzanie drzwi, przebudowa łazienek, podjazdy itd. Kwota, o którą zwiększa się środki w przedmiotowym zakresie, jest duża, ponieważ są to kosztowne przedsięwzięcia.
  Dofinansowanie organizacji warsztatów terapii zajęciowej: obecnie działa w Gdyni jeden taki warsztat. Zostały złożone 4 wnioski, w związku z czym istnieje szansa na utworzenie dodatkowych 80 miejsc. Byłby to bardzo dobry wynik. Władze miasta starają się podmiotom chcącym utworzyć takie warsztaty maksymalnie pomóc tak, aby tego rodzaju miejsca mogły rozpocząć funkcjonowanie od grudnia b.r. Jeśli 3 wnioski z tych 4. zostaną zrealizowane, to będzie to już bardzo dobry wynik. Od stycznia warsztaty będą dofinansowywane z PFRON co spowoduje, że z budżetu Miasta konieczne byłoby dopłacanie ok. 100 zł. na jednego podopiecznego i takie środki będą w projekcie budżetu proponowane.
  Reszta informacji jak w załączniku.


  Opinie komisji:
  Komisja Zdrowia- pozytywna
  Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


  UCHWAŁA NR XXIII/528/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/414/04 RMG z 28 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została przyjęta jednogłośnie /21/


  Ad 4.41
  Jak wyjaśniał wiceprezydent Michał Guć, stosowne regulacje związane z meritum przedmiotowego projektu (jak i kolejnych, do punktu 4.44 włącznie) już funkcjonują. Przedkładane zmiany związane są z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej. Nowe rozwiązania nie zmieniają zasadniczych reguł obecnie obowiązujących w mieście, a więc nie będą generowały większych obciążeń ani potrzeb po stronie budżetu gminy.
  Reszta informacji jak w załączniku.


  Opinie komisji:
  Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny- pozytywna
  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


  DEBATA:
  Wystąpienie radnej Jolanty Kalinowskiej - patrz załącznik do protokołu.


  Wiceprezydent Michał Guć- nie będę się odnosił do uwag dotyczących zgodności z prawem, bo mam wrażenie, że ani Pani radna ani ja nie mamy w tej mierze odpowiednich kompetencji. Takie kompetencje posiada tylko radca prawny, który projekt zaopiniował pozytywnie. Przedstawione kryteria przyznawania usług opiekuńczych są oczywiste w przypadku osób samotnych, ponieważ im są one szczególnie potrzebne, natomiast nieuzasadnione byłoby stosowanie takich kryteriów wobec osób gospodarujących wspólnie z innymi członkami rodziny, na których w pierwszym rzędzie - zgodnie z zasadą subsydiarności - spoczywa obowiązek zajęcia się starszą osobą.


  Radna J. Kalinowska odczytała i przedłożyła, w formie pisemnej, propozycję poprawek do projektu - patrz załącznik.


  Poprawki przedstawione przez radną J. Kalinowską nie zostały przyjęte: 6/18/0


  Stanisław Taube- nie jestem radcą prawnym, ani nie jest nim Pani Kalinowska, ani też wiceprezydent Guć, który jest przekonany, że projekt jest zgodny z prawem, ponieważ ma pieczątkę radcy prawnego. Może jednak stosowny artykuł powinien być dopisany na podstawie ustawy, jeśli uchwała ma być skuteczna? Lepiej to sprawdzić, niż żeby uchwała miała być zaskarżona i potem uchylona.


  Wiceprzewodnicząca RM Joanna Zielińska stwierdziła: - Nasze służby miejskie stwierdziły, że jest to zgodne z prawem.


  J. Kalinowska-jest to niezgodne z prawem.


  J. Zielińska- jest to zdanie Pani radnej i do innego zdania ma Pani radna prawo.


  UCHWAŁA NR XXIII/529/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji i fizykoterapii oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania została przyjęta: 20/5/0


  Votum separatum wobec przyjęcia uchwały zgłosiła radna Jolanta Kalinowska.


  Ad 4.42
  Przedstawiając projekt wiceprezydent M. Guć poinformował także, iż świadczenie, którego projekt dotyczy, było rzadko udzielane w ubiegłym roku - było ich 11, co nie zmienia faktu, iż rada powinna określić zasady jego udzielania, a także zasady częściowego lub całkowitego zwrotu.
  Projekt stanowi załącznik.


  DEBATA:
  J. Kalinowska- wcześniej chcieliśmy wnieść do porządku dwa projekty uchwał, m. in. w sprawie zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie. Pan prezydent mówił, że sprawa ta zawiera się w tym projekcie - tak zrozumiałam (może mówił to wiceprzewodniczący Miotke). Proszę o wskazanie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i stopnia wzrostu zasiłku przyznawanego celem ekonomicznego usamodzielnienia.


  M. Guć- pytanie nie dotyczy tego projektu. Nie jest to uchwała obejmująca ten rodzaj świadczeń, o których mówiła Pani radna.


  Opinie komisji:
  Komisja Zdrowia- pozytywna
  Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


  UCHWAŁA NR XXIII/530/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zasad zwrotu całości lub części wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług, pomocy rzeczowej, zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz kosztów pogrzebu została przyjęta: 18/0/2


  Ad 4.43
  Jak wyjaśniał wiceprezydent M. Guć, zarówno przedmiotowy projekt, jak i kolejny, określają sposób niepartycypowania rodziców w kosztach utrzymania dziecka. Trzeba bowiem zaznaczyć, że najczęściej nie partycypują, ponieważ niezwolnienie z odpłatności skutkowałoby znalezieniem się rodziców w przedziale poniżej kryterium dochodowego.
  Pełne brzmienie projektu jak w załączniku.


  A. Borkowski- skoro w treści uchwały, w § 3, powołujemy się na art. 8 ust. 1, to dlaczego nie przywołuje się tego artykułu w podstawie prawnej? Byłoby to wskazane dla przejrzystości aktu.


  M. Guć- widzę, że mamy dzisiaj dzień porad prawnych. Artykuł 8 ust. 1 mówi o kryteriach dochodowych i nie ma potrzeby w tym przypadku przywoływania go w podstawie prawnej. W podstawie są przywołane stosowne przepisy.


  A. Borkowski- podziwiam lojalność wobec prawników


  UCHWAŁA NR XXIII/531/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej została przyjęta jednogłośnie /22/.


  Ad 4.44
  Wiceprezydent M. Guć przedstawił projekt zgodnie z treścią załącznika.


  Opinie komisji j.w.


  UCHWAŁA NR XXIII/532/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt ich dziecka w rodzinie zastępczej została przyjęta jednogłośnie /21/.


  Ad 4.45
  W imieniu projektodawców wystąpiła radna J. Kalinowska: - Właśnie ten projekt jest zgodny z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca. Stanowi o tym art. 8 ust. 1 i 2. Możemy podwyższyć ten zasiłek tak, jak to zrobiły inne miasta.
  Projekt uchwały stanowi załącznik.


  Opinie komisji:
  Komisja Zdrowia:
  Przewodnicząca komisji, radna Alina Winiarska, poinformowała, iż komisja nie opiniowała projektu, natomiast dwa wnioski w jego przedmiocie złożyli radni J. Miotke i M. Roman.
  Radny M. Roman zaproponował przyjęcie wniosku o nast. treści: "Komisja uważa za zasadne podwyższenie progu dochodowego, jednakże wysokość zasiłku uzależnia od wyników symulacji wykonanej przez MOPS". Przewodnicząca poinformowała o negatywnej opinii komisji w kwestii odczytanego wniosku (3 gł. za, 4 gł. przeciw).
  Radny J. Miotke, jak dalej informowała radna Winiarska, wnioskował o przeprowadzenie i przedstawienie na sesji symulacji skutków finansowych przyjęcia uchwały w roku 2005, w oparciu o wielkość i liczbę zasiłków celowych przyznanych w latach 2003 i 2004. - Proszę wiceprezydenta M. Gucia o udzielenie odpowiedzi Panu Miotke - postulowała r. A. Winiarska.


  DEBATA:
  St. Taube- jestem jednym z tych, którzy wnieśli tę uchwałę. Obiecywano mi codziennie, że opinia radcy prawnego na temat tego projektu będzie dostarczona. Czy panuje w Gdyni taki zwyczaj, że radnym opozycji nie opiniuje się projektów? A może radca prawny nie miał czasu? Może jest to sprawa niechęci do projektów wnoszonych przez radnych opozycji?


  St. Szwabski- mam bardzo obszerną opinię na temat projektu ...


  St. Taube- ja jej nie otrzymałem. Prosiłem, aby poinformowano mnie, czy ta opinia będzie. Dzwoniliśmy wczoraj do biura około godziny 12 i wtedy podobno takiej opinii nie było.


  St. Szwabski- otrzymałem opinię z 20 września b.r.
  Przewodniczący odczytał opinię prawną - stanowi załącznik do protokołu - konkludując na koniec: - Jak z opinii wynika, projekt zawiera elementy niemożliwe do zrealizowania zgodnie z prawem.


  St. Taube- mam pytanie w imieniu radnych komisji zdrowia, których wniosek Pani przewodnicząca zacytowała. Sądziłem, że skoro radni komisji zwracają się do wiceprezydenta Gucia z prośbą o informację, to taka informacja powinna być przygotowana i to w formie pisemnej. Skoro nie została przygotowana, to znaczy, że Pan Guć nie chce pomóc tym biednym ludziom. Projekt miał na celu przyznanie jednorazowego zasiłku m. in. na zakup lekarstw. Powiedzmy więc sobie jasno, że nie jesteśmy zainteresowani likwidacją ubóstwa. Dziwię się tylko radnym "Samorządności", którzy głosili hasła likwidacji ubóstwa, a nie popierają tej inicjatywy.
  Pan Taube zapytał ponownie: - Czy jest wykonana symulacja, o którą wnioskowaliśmy, czy nie? Jeśli nie, to dlaczego.


  J. Kalinowska- padają z sali uwagi, że w Sopocie jest inny prawnik. Ustawodawca stanowi przepisy obowiązujące wszystkie miasta i wszystkich prawników.
  Radna Kalinowska zacytowała art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: "Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem artykułów 40, 41, 79, 91, przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 461 zł. ...Osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty 316 zł...."
  Ust. 2 przywołanego wyżej artykułu: "rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. 1 punkty 1 i 2 uprawniające do zasiłków okresowego i celowego".
  - Nie mam pojęcia, kto podpisał opinię prawną. Proszę o przygotowanie opinii prawnej dla niezgodnej z prawem uchwały (patrz pkt 4.41), gdzie podwyższona jest, niezgodnie z ustawą, kwota na 599 zł. Ten zaś projekt jest zgodny z prawem - oświadczyła radna Kalinowska.


  St. Taube- mam takie odczucie, że radni opozycji wnieśli słuszny projekt i Pan wiceprezydent miał mało czasu, bo tylko 14 czy 10 dni, na opracowanie kontrprojektów, dlatego wniesione uchwały nie zostały dobrze przygotowane. Nie będę wyrażał opinii za prawników. Mam nadzieję, że są jeszcze organy, które dokonają analizy, czy jest to projekt zgodny z prawem czy nie. Proszę o zapoznanie nas z opinią prawną nt. uchwał wniesionych przez przedstawiciela Prezydenta (wiceprezydenta M. Gucia - p.p.), bo jak na razie widnieje pod nimi tylko pieczątka.


  M. Roman- stwierdzam, że jest jedno kuriozum, które powtarza się na tej sali. Autorzy projektu nie wymyślili nic nowego. Zrobiono to już w Sopocie i w Bydgoszczy i tam prawnicy uznali to za poprawne rozwiązanie. Należy stwierdzić, że w Gdyni każdy projekt opozycji jest przetrzymywany przez prawników, przyjmowany przez nich niechętnie (sam wielokrotnie się z tym spotkałem). Tylko nasz jeden projekt ma tak szerokie omówienie pod względem prawnym. Coś tu jest nie tak. Proszę Pana Przewodniczącego RM, aby przyjrzał się temu zjawisku. Jest to niesłychane, aby projekt, w innych miastach przyjęty bez zastrzeżeń, opiniowany był przez 2 tygodnie.


  A. Czaplicki- to, że gdzieś prawnik zaopiniował pozytywnie i nie miał zastrzeżeń, a gdzie indziej inaczej nie świadczy jeszcze o zgodności czy niezgodności z prawem, natomiast są specjalne tryby kontroli (w zakresie finansów - RIO, w zakresie ogólnej zgodności z prawem - wydziały nadzoru Urzędów Wojewódzkich). Takie uchwały jak nasza już uchwalono i nie stwierdzili ich niezgodności z prawem ani prawnicy Gdańska ani prawnicy województwa pomorskiego. Skoro organ nadzoru tego nie kontestuje, to znaczy, że jest to zgodne z prawem. No, chyba że poślemy to do Strasburga. To znaczy, że nasze prawo gdyńskie kontra cały świat.


  St. Szwabski- prawnik ogranicza się do podbicia pieczątki i złożenia podpisu, jeśli stwierdza zgodność z prawem projektu. W sytuacjach gdy projekt budzi wątpliwości lub jest niezgodny z prawem opinia jest rozszerzana celem uzasadnienia takiej opinii. Oczywiście trzeba pamiętać, że opinia prawnika jest tylko jego własną opinią i być może inny prawnik, czy inny organ będą miały inne opinie.


  Radna J. Kalinowska odczytała fragmenty ustawy odnoszące się do zakresu uprawnień rady gminy:
  Art. 8 ust. 2: "Rada gminy, w drodze uchwały może podwyższyć kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt-y 1 i 2 upoważniające do zasiłków okresowego i celowego"
  Art. 38 ust. 6: "Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego, o których mowa w ust. 2 i 3" (ust. 2: 418 zł., ust. 3: 50 % pomiędzy kryterium a dochodem).
  Art. 43 ust. 10: "Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość oraz szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie" - rada nie przyjęła - jak oświadczyła radna Kalinowska - stosownej uchwały w tym względzie.
  Art. 50 ust. 6: "Rada gminy określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz od opłat, jak również tryb ich pobierania".
  Art. 66: "Rada gminy może określić, w drodze uchwały, dla osób, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 korzystniejsze warunki ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, zwrotu należności za okres nieobecności w domu".
  Art. 79 ust. 6: "Rada powiatu określa, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat, o których mowa w ust. 1" (rodziny zastępcze).
  Art. 81 ust. 6: "Rada powiatu określa, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat ..." (dot. placówek opiekuńczo - wychowawczych).
  Art. 85 ust. 3: "Rada powiatu, w drodze uchwały, może zwiększyć zryczałtowaną kwotę na utrzymanie dziecka w placówce rodzinnej oraz stawki na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej".
  Art. 96 ust. 4: "Rada gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, o których mowa w ust. 2, będących w zakresie zadań własnych (usługi, pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe, zasiłki celowe) jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego" - odnośnie zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie radna Kalinowska podkreśliła brak przyjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta Gdyni.
  Art. 97 ust. 5: "Rada powiatu lub rada gminy, w drodze uchwały, ustala organizację oraz szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej". - Brak odpowiedniej regulacji w Gdyni - stwierdziła radna J. Kalinowska.


  Wiceprezydent M. Guć w pierwszym rzędzie odniósł się do wystąpienia radnego Taube: - Faktycznie był wniosek Komisji Zdrowia o wykonanie symulacji. Pan radny Taube zwrócił uwagę, że torpedujemy zacne wysiłki grupy radnych opozycji. Otóż nie ma możliwości wykonania takiej symulacji, ponieważ nikt nie posiada danych na temat liczby osób znajdujących się w poszczególnych progach dochodowych - ani urząd skarbowy, ani urząd miasta, ani nawet ZUS. W takiej sytuacji próba dokonania symulacji byłaby wróżeniem z fusów. Nie ma możliwości przewidzenia skutków finansowych przyjęcia takiej uchwały.
  W kwestii zarzutów odnośnie rzetelności opinii prawnych (patrz wyżej) wiceprezydent wyjaśniał: - Przedkładane projekty uchwał przygotowuje radca prawny pod względem prawnym, trudno więc, aby na temat przygotowywanej przez siebie uchwały pisał opinię. Przystawiając pieczątkę i składając podpis radca potwierdza zgodność projektu z prawem.
  Oceniając przedmiotowy projekt pod względem merytorycznym wiceprezydent stwierdził: - Ten projekt nie ma po prostu sensu. Pan radny Taube wyjaśniał, że inicjatywa grupy radnych ma na celu likwidację ubóstwa. Jeśli Państwo rozdając zasiłki chcecie zlikwidować ubóstwo, to gratuluję, bo nikomu jeszcze w historii świata taka rzecz się nie udała. Rozdawanie zasiłków na pewno nie jest sposobem na likwidację ubóstwa. Dawanie więcej jest jedynie sposobem na chwilowe polepszenie sytuacji osób znajdujących się w dramatycznej sytuacji i takie działania są podejmowane. Żadna uchwała nie jest do tego potrzebna. Radna Kalinowska na pewno potwierdzi, iż ustawa mówi wyraźnie, w jakich sytuacjach można przyznawać zasiłki celowe. Ten projekt jest tematem zastępczym, co poniekąd przyznał radny Taube uznając kontestowanie projektu za przejaw walki politycznej i imputując przygotowywanie jakiejś kontruchwały, która rzekomo ma odebrać inicjatywę radnym opozycji.
 • Rejestr zmian

  Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
  Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
  Wprowadził informację: Zofia Wnuczko
  Data udostępnienia informacji: 22.09.2004