Sesja nr XXII z dnia 2004-08-25

PORZĄDEK OBRAD
XxII SESJI RADY MIASTA GDYNI
25 sierpnia 2004 ROKU
GODZ. 12.00, SALA 105 UM
1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XXI Sesji Rady Miasta,
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1. zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIV/293/03 z 31 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2004.
4.2. określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2005 roku,
4.3. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni,
4.4. skargi Elżbiety Baranowskiej na uchwałę nr XIII/260/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej,
4.5. skargi Lecha Laskowskiego na uchwałę nr XIII/260/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej,
4.6. skargi Krzysztofa Derdzikowskiego na uchwałę nr XIII/260/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej,
4.7. skargi Grażyny Laskowskiej na uchwałę nr XIII/260/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej,
4.8. skargi Andrzeja Baranowskiego na uchwałę nr XIII/259/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej,
4.9. skargi Wojewody Pomorskiego na uchwałę nr XIII/260/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej,
4.10. zmiany Uchwały Nr XXXV/1133/01 Rady Miasta Gdyni z 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej z późniejszymi zmianami,
4.11. zaopiniowania wniosku o uznanie lasów państwowych położonych na terenie miasta Gdyni za lasy ochronne,
4.12. zmiany Uchwały Nr IV/112/99 Rady Miasta Gdyni z 27 stycznia 1999 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych oraz szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych,
4.13. założenia Przedszkola Nr 52 w Gdyni przy ul. Ignacego Krasickiego 4,
4.14. zmiany treści Uchwały Nr XVIII/376/04 Rady Miasta Gdyni z 24 marca 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Podstawowych Nr 1 w Gdyni ul. Gen. J.Hallera 9,
4.15. zmiany treści Uchwały nr XVIII/375/04 Rady Miasta Gdyni z 24 marca 2004 r. w sprawie włączenia XV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niedosłyszących do Zespołu Szkół Podstawowych Nr 1 w Gdyni ul. Gen. J.Hallera 9,
4.16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Świeckiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.17. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żeliwnej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.18. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Buraczanej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.19. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Świerkowej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.20. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wrzosowej 8 w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.21. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Unruga 67 w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.22. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Granicznej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.23. wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w zabudowanej nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni i osoby fizycznej, położonej przy ul. Witolda 24 w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.24. oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Dantyszka 8,
4.25. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Stefana Żeromskiego i ul. Hieronima Derdowskiego,
4.26. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 363,
4.27. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek przy ul. Starochwaszczyńskiej,
4.28. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Św. piotra.


5. Sprawozdanie z prac Komisji Sportu.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.

Protokół z sesji Rady Miasta:
PROTOKÓŁ NR 22/04
XXII SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 25 sierpnia 2004 r.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XXI Sesji Rady Miasta,
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1. rezolucja RMG;
4.2 zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIV/293/03 z 31 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2004.
4.3. określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2005 roku,
4.4. przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni,
4.5. skargi Elżbiety Baranowskiej na uchwałę nr XIII/260/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej,
4.6. skargi Lecha Laskowskiego na uchwałę nr XIII/260/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej,
4.7. skargi Krzysztofa Derdzikowskiego na uchwałę nr XIII/260/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej,
4.8. skargi Grażyny Laskowskiej na uchwałę nr XIII/260/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej,
4.9. skargi Andrzeja Baranowskiego na uchwałę nr XIII/259/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej,
4.10 skargi Wojewody Pomorskiego na uchwałę nr XIII/260/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej,
4.11 zmiany Uchwały Nr XXXV/1133/01 Rady Miasta Gdyni z 28 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej z późniejszymi zmianami,
4.12 zaopiniowania wniosku o uznanie lasów państwowych położonych na terenie miasta Gdyni za lasy ochronne,
4.13 zmiany Uchwały Nr IV/112/99 Rady Miasta Gdyni z 27 stycznia 1999 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych oraz szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych,
4.14 założenia Przedszkola Nr 52 w Gdyni przy ul. Ignacego Krasickiego
4.15 zmiany treści Uchwały Nr XVIII/376/04 Rady Miasta Gdyni z 24 marca 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Podstawowych Nr 1 w Gdyni ul. Gen. J.Hallera 9,
4.16 zmiany treści Uchwały nr XVIII/375/04 Rady Miasta Gdyni z 24 marca 2004 r. w sprawie włączenia XV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niedosłyszących do Zespołu Szkół Podstawowych Nr 1 w Gdyni ul. Gen. J.Hallera 9,
4.17 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Świeckiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.18 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żeliwnej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.19 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Buraczanej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.20 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Świerkowej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.21 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Granicznej w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.22 wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w zabudowanej nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni i osoby fizycznej, położonej przy ul. Witolda 24 w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
4.23 oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Dantyszka 8,
4.24 nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Stefana Żeromskiego i ul. Hieronima Derdowskiego,
4.25 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 363,
4.26 nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek przy ul. Starochwaszczyńskiej,
4.27 nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Św. piotra.


5. Sprawozdanie z prac Komisji Sportu.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.


Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.


Spośród członków Kolegium Prezydenta udział w obradach wzięli: prezydent Wojciech Szczurek, wiceprezydent Ewa Łowkiel, wiceprezydent Bogusław Stasiak.


O głos poprosiła wiceprezydent Ewa Łowkiel: - W piątek, 27 sierpnia, w Krypcie Zasłużonych krakowskiego Klasztoru OO Paulinów Na Skałce, pochowany zostanie Czesław Miłosz. POETA.
Po hekatombie II Wojny Światowej pytał: - "Czym jest poezja, która nie ocala Narodów ani ludzi?".
W "Traktacie moralnym" przekonywał: "A choćbyś był jak kamień polny / Lawina bieg od tego zmienia / Po jakich toczy się kamieniach".
Skromnie wyznawał: "Panie Boże, lubiłem dżem truskawkowy ...".
Wierzył w "Bunt (który) wznieci słowo poety".
Służył swojej wiernej mowie i ... jak C.K. Norwid był przekonany, że
"... z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie / Tylko dwie ... poezja i dobroć .../ i więcej nic".
- Proszę o uczczenie pamięci POETY chwilą milczenia.


Radni Rady Miasta Gdyni uczcili chwilą milczenia pamięć Czesława Miłosza.


Ad 1.
Otwarcie obrad XXII Sesji RMG ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.
Wiceprezydent Bogusław Stasiak wniósł o wycofanie z porządku projektów uchwał występujących w planowanym porządku pod numerami 4.20 i 4.21 (w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości poł. przy ul. Wrzosowej 8 i w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości poł. przy ul. Unruga 67 - pełne brzmienie tytułów jak w planowanym porządku obrad).


Radny Andrzej Bień wniósł o wprowadzenie do porządku obrad projektu rezolucji związanej z 60. rocznicą Powstania Warszawskiego.
Radny Bień wnioskował o umieszczenie projektu na początku porządku obrad.


Za wprowadzeniem projektu rezolucji do porządku obrad opowiedzieli się wszyscy obecni radni.


Porządek obrad z wniesionymi zmianami został przyjęty jednogłośnie.


Ad 3.
Andrzej Czaplicki- w protokole z ostatniej sesji, w punkcie 4.6., jest - myślę - jakaś nieścisłość, nieporozumienie, błąd, przekłamanie. Przy całym szacunku do oświadczenia Pana prezydenta Stasiaka coś tu jest nie tak.
Przypomnę, że w przywołanym punkcie porządku obrad ostatniej sesji zgłosiłem wniosek o odesłanie projektu do komisji z uwagi na złą podstawę prawną. Pan prezydent Stasiak oświadczył, że podstawa prawna jest prawidłowa, czyli Dziennik Ustaw z roku 2001, nr 120, pozycja 1299, zawierający tekst jednolity uwzględniający zmiany opisane w Dzienniku Ustaw 2002, nr 113, pozycja 984.
Akurat mam ten Dziennik Ustaw, który jest przywołany w podstawie prawnej i podana w niej pozycja dotyczy bezpośredniego wyboru wójta, burmistrza, prezydenta miasta i rzeczywiście jest to dziennik z 2002 roku, ale nie ma tam artykułu 4a, ust. 3, pkt 2 przywołanego w podstawie prawnej, natomiast tekst jednolity został opublikowany w roku 2001 obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP. Pan Stasiak mówi, że ustawa została znowelizowana i i opublikowana w roku 2002. Jest tekst z 2001 roku i nie ma innego tekstu jednolitego, więc myślę, że zakradł się tu błąd i Pan Stasiak powinien wnieść sprostowanie do protokołu, a także należałoby na kolejnej sesji jeszcze raz procedować nad przedmiotową uchwałą celem poprawienia jej.
Rozumiem, że w międzyczasie nasze państwo nie zmieniło prawa w taki sposób, że w kompetencjach urzędu miasta Gdyni leży ogłaszanie tekstów jednolitych ustaw. Na razie tylko Marszałek Sejmu RP ma taką kompetencję.
Myślę, że należy sprostować zapis w protokole i zmienić podstawę prawną przedmiotowej uchwały (w spr. zmiany uchwały RMG /.../ w spr. udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe).


Stanisław Szwabski- wypowiedź została zaprotokołowana. Poza tym protokół uważam za przyjęty.


Ad 4.1.
A. Bień- myślę, że wszystkim nam są znane wydarzenia sprzed 60. lat. 25 sierpnia był 25. dniem Powstania. Była to sobota. Przedłożenie projektu rezolucji ma na celu wyrażenie naszej solidarności z tymi, którzy wtedy walczyli, wtedy zginęli i z tymi, którzy dożyli naszych czasów. Ci ostatni jeszcze przez wiele lat po Powstaniu Warszawskim nie spotykali się z rzeczywistym uznaniem ich zasług, bohaterstwa i patriotyzmu.
Odczytany tekst rezolucji jak w załączniku.


REZOLUCJA RADY MIASTA GDYNI została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.2.
Projekt omówił skarbnik miasta, dr Andrzej Goldmann.
Informując na wstępie, iż zmiany będące przedmiotem projektu w sumarycznej wielkości odnoszą się do kwoty 492 300 zł., skarbnik miasta następnie szczegółowo - zgodnie z treścią projektu - omówił poszczególne pozycje, których zmiany dotyczą.
Pan Goldmann poinformował na koniec swojego wystąpienia o załączeniu do materiałów informacji o zmianach kwot dotacji wprowadzanych do budżetu w drodze zarządzeń Prezydenta. - Jest to szczegółowe rozbicie na poszczególne pozycje (p. zał.). Zrobiliśmy to w formie odrębnej informacji, ponieważ kwestia ta była na ostatniej sesji przedmiotem wyjaśnień i nieporozumień.


Opinie komisji:
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna
Komisja Kultury- pozytywna


Wystąpienie radnej Jolanty Kalinowskiej - stanowi załącznik.


Jako pierwszy do części wystąpienia radnej Kalinowskiej odniósł się wiceprezydent Bogusław Stasiak: - Sprawa ABK-ów: kompetencje dotyczące rozpoczęcia, przeprowadzenia i rozliczenia procesu ich likwidacji posiada wyłącznie Rada Miasta. Czynności likwidacyjne zakładów budżetowych, spółek gminnych winny być poprzedzone stosowną uchwałą Rady Miasta. Tak więc podane cyfry nie mają żadnego związku z likwidacją, niemniej przypomnę, że w założeniach do polityki mieszkaniowej i w dyskusjach na forum rady wyartykułowano wolę zreformowania administracji budynków komunalnych, co polegałoby na ewolucyjnym scalaniu administracji - z 4. do 2. Ten proces został spowolniony z uwagi na dwie kwestie: obligiem przejęcia mieszkań kolejowych i tym samym zwiększeniem zasobu mieszkaniowego oraz niewyjaśniona sytuacja co do mieszkań znajdujących się w zarządzie administracji wojskowej.
Sprawa dróg: w zmianach wykazanych na stronie 8. dokumentu stanowiącego załącznik do projektowanych zmian budżetowych (wykaz remontów nawierzchni ulic) znalazły się remonty możliwe do wykonania, a więc mieszczą się w wygospodarowanych środkach w wyniku przeprowadzonych przetargów. Każdy z tych remontów mieści się w kwocie poniżej 60 tys. EURO. Powyżej tej kwoty zaczyna się długotrwała procedura - m.in. 52-dniowy okres od momentu ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych do rozstrzygnięcia przetargu. To jest też odpowiedź, dlaczego nie znalazły się tu postulowane przez komisje remonty takich ulic jak Mylna, Słowicza czy Izydy. W przypadku tych ulic jesteśmy przed przygotowaniem projektów wykonawczych. Jeśli chodzi o drogi na Dąbrowie, to przypomnę, że dysponentem budżetu jest rada i w kolejnych latach, wg przyjętego przez radę harmonogramu, inwestycje są realizowane. Wydziały dróg i komunikacji oraz inżynierii ruchu mają świadomość priorytetów i te ulice z pewnością nie umkną ich uwadze.
Sprawa przesuwania środków, np. z działu kultury do działu gospodarki nieruchomościami: jest to konieczne np. dlatego, że bez tego nie można byłoby dokonać wykupu gruntu pod muzeum, a nie sądzę, by Pani radna była przeciwna tej inwestycji.


Kolejnym mówcą, który odniósł się do zarzutów i uwag radnej Kalinowskiej (patrz wystąpienie) był skarbnik A. Goldmann: - Zmiany w budżecie co miesiąc są już tradycją wynikającą z zasad funkcjonowania III RP. Takie są reguły gry i na to nie mamy wpływu. Proponuję przeprowadzenie matematycznej operacji. Proszę Panią radną Kalinowską o dodanie do 495 045 964 zł. kwoty w wys. 4 634 915 zł. i do tego proszę dodać 492 300 zł. Otrzymamy wówczas kwotę w wysokości 500 193 000 zł. Podane na stronie 3. cyfry obowiązują.


Wiceprezydent Ewa Łowkiel nawiązała do części wystąpienia radnej Kalinowskiej, związanej z edukacją: - Sprawa zwiększenia kwot dla placówek niepublicznych: w momencie, kiedy projektujemy budżet dla oświaty, w ogóle nie znamy kwot subwencji oświatowej, nie znamy standartu A. Rząd określa go w marcu. W przypadku placówek samorządowych planujemy wydatki stosownie do potrzeb i prowadzonej przez nas polityki edukacyjnej. Co do placówek niepublicznych kierujemy tyle środków, ile jest w standardzie. Określiliśmy za niską kwotę dla placówek niepublicznych i stąd potrzeba jej skorygowania. Chcę obiecać wprowadzenie kolejnych zmian. Rząd tworzy 1 % rezerwę oświatową. Jest to koszyk dobrodziejstw, o zawartość którego walczą wszystkie samorządy. My też walczymy. Na razie udało się nam wywalczyć 460 tys. zł. (a 1 % subwencji to 1 200 000 zł). Będziemy występować o dalsze kwoty we wrześniu i w październiku. Zapowiadam więc dalsze zmiany w budżecie.


Radna Jolanta Kalinowska zgłosiła propozycję poprawki, zgodnie z którą na stronie 10. zamieszczonoby następujący zapis: "Niniejsza uchwała zwiększa budżet miasta po stronie dochodów o kwotę 5 127 215 zł. i po stronie wydatków o kwotę 5 127 215 zł.".


Poprawka o treści j.w. nie została przyjęta: 1/20/0.


UCHWAŁA NR XXII/463/2004 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIV/293/03 z 31 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na rok 2004 została przyjęta: 19/0/3.


Ad 4.3.
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił wiceprezydent Bogusław Stasiak.


Opinia Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności)- pozytywna.


UCHWAŁA NR XXII/464/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic w 2005 roku została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.4.
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił wiceprezydent B. Stasiak


Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Kultury- pozytywna


Stanisław Taube- wszyscy wiemy, że w czerwcu podjęliśmy uchwałę dot. zasad finansowania i dlatego chciałbym się dowiedzieć, od którego dnia przyjmowane są do urzędu wnioski. Czy wpłynęły tylko te dwa wnioski i czy możliwe było przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów w ciągu 10 czy 15 dni? Jaki w tym przypadku był termin, bo ja obliczam, że były to zaledwie 4 dni od dnia uprawomocnienia się przedmiotowej uchwały.


B. Stasiak- kolejność i rygory zostały określone odwrotnie i to właśnie rada zastrzegła sobie uprawnienia do ustanawiania tych zasad. Nie jest to nowe zjawisko. Środki na takie przedsięwzięcia zostały już wpisane w budżet 2004 i widnieją w nim od 1 stycznia. Jest to kwota 170 tys. zł. Wspieranie takich prac miało już miejsce wcześniej. Okres od 23 czerwca do końca lipca to nie był krótki okres na załatwienie dokumentów. Są to wcześniejsze wnioski, które już zostały zaopiniowane przez stosowne służby. Każdy wniosek, jeśli spełni określone wymogi, będzie opiniowany. Realizowane też będą kolejne tego typu działania.


UCHWAŁA NR XXII/465/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.5.
Projekt przedstawił naczelnik wydziału urbanistyki, pan Marek Karzyński.
- Wszystkie projekty do numeru 4.9. włącznie - informował naczelnik - dotyczą tego samego planu i tego samego miejsca. Zarzuty Pana Krzysztowa Derdzikowskiego do ustaleń planu były już przez radę rozpatrywane. Wysoka Rada uznała je za nieuzasadnione. Skarga do NSA została oddalona. Plan na początku tego roku wszedł w życie. 4 pozostałe osoby stały się właścicielami czy współwłaścicielami po okresie wyłożenia planu do publicznego wglądu, a więc nie miały możliwości zgłoszenia zarzutów. Obecnie obowiązuje nowy zapis ustawowy (ustawa o samorządzie gminnym) umożliwiający każdemu zgłoszenie skargi i ci Państwo z tej możliwości skorzystali. Zarzuty zostały szczegółowo rozpatrzone i uznane za nieuzasadnione. Odpowiedzi na zarzuty są dołączone do materiałów (patrz załączniki).


Jak poinformował Przewodniczący RMG St. Szwabski, te same komisje zaopiniowały wszystkie projekty dotyczące skarg pozytywnie.


Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
(powyższe opinie odnoszą się do wszystkich projektów dotyczących skarg)


A. Borkowski- fakt, że raz pozwoliliśmy inwestorowi na niedopatrzenia w zakresie przestrzegania prawa (sprawa inwestycji na skrzyżowaniu ul. Chylońskiej, Kartuskiej i Żukowskiej) jest przyczyną naszych obecnych problemów. Proszę, aby w przyszłości bardziej zwracano uwagę na przestrzeganie prawa, jeśli inwestorem będzie kościół.


UCHWAŁA NR XXII/466/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Elżbiety Baranowskiej na uchwałę nr XIII/260/03 RMG z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej została przyjęta: 18/0/3


Ad 4.6.
Przedstawił p. M. Karzyński - p. zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXII/467/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Lecha Laskowskiego na uchwałę nr XIII/260/03 RMG z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej została przyjęta: 18/0/3.


Ad 4.7.
UCHWAŁA NR XXII/468/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Krzysztofa Derdzikowskiego na uchwałę nr XIII/260/03 RMG z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej została przyjęta: 19/0/3


Ad 4.8.
UCHWAŁA NR XXII/469/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Grażyny Laskowskiej na uchwałę nr XIII/260/03 RMG z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej została przyjęta: 19/0/3


Ad 4.9.
UCHWAŁA NR XXII/470/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Andrzeja Baranowskiego na uchwałę nr XIII/259/03 RMG z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulic Chylońskiej i Kartuskiej została przyjęta: 19/0/3.


Ad 4.10
M. Karzyński- Wojewoda stwierdził w rozstrzygnięciu nadzorczym nieważność uchwały RM. Rada Miasta zaskarżyła to rozstrzygnięcie do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który przychylił się do stanowiska Rady Miasta. W związku z tym Wojewoda chce wykorzystać jeszcze jedną prawną możliwość - na podstawie art. 93 ustawy o samorządzie gminnym Wojewoda może zaskarżyć samą uchwałę. Naszym zdaniem w przypadku skargi Wojewody na uchwałę RMG także nastąpiło przekroczenie terminu (obowiązuje termin 30- dniowy), tym niemniej skargę należy przekazać do sądu.


Opinie komisji j.w.


A. Borkowski- bardzo dokładnie przeczytaliśmy skargę Wojewody na naszą decyzję i ze szczególną troską oraz uwagą zapoznaliśmy się z odpowiedzią Pana Prezydenta. Bardziej trafiają do nas argumenty Pana Prezydenta.


UCHWAŁA NR XXII/471/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi Wojewody Pomorskiego na uchwałę nr XIII/260/03 RMG z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Dąbrowa w Gdyni, rejon ulicy Rdestowej została przyjęta: 22/0/1.


Ad 4.11.
B. Stasiak- dzień 22 września to światowy dzień bez samochodu. Projekt mówi o zmianie zasad - w tym dniu osoby podrużujące na liniach trolejbusowych mają prawo do bezpłatnych przejazdów. Jest to posunięcie promocyjne na rzecz zdrowej i zbiorowej formy komunikacji. Dlaczego tylko linie trolejbusowe? Ten rodzaj komunikacji stanowi 25 % całości, a w segmencie przychodowym stanowi to ok. 20 %. Objęcie tym całej komunikacji przyniosłoby 5-krotne zmniejszenie przychodów. Przyjęty program rozwoju transportu publicznego przewiduje rozwój sieci trolejbusowej, w tym rozszerzenie komunikacji do Kaczych Buków i Dąbrowy. Ponadto zabiegamy o wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i stąd też pomysł takiego m.in. zareklamowania tych usług.


Opinie komisji:
Komisja Samorządności- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Zdrowia- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


Dwie poprawki do projektu zgłosiła radna J. Kalinowska:
- dodanie w § 1 zmienianej uchwały z 28 listopada 2001 roku punktu 3. o nast. treści: "Dnia 22 września, będącym Światowym Dniem bez Samochodu, pasażerowie podróżujący środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdyni, legitymujący się dowodem rejestracyjnym własnego pojazdu mają prawo do przejazdów bezpłatnych";
- do § 1 dopisanie punktu 4. o brzmieniu: "Dnia 11 kwietnia , bedącym Ogólnopolskim Dniem Bezrobotnego, pasażerowie podróżujący środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdyni, legitymujący się aktualnym zaświadczeniem o statusie osoby bezrobotnej bez prawa zasiłku, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i poszukujące pracy mają prawo do przejazdów bezpłatnych"
Pani Kalinowska odczytała uzasadnienie zgłoszenia drugiej poprawki, wg którego przyjęcie proponowanego zapisu byłoby wyrazem solidaryzowania się Miasta z bezrobotnymi (pełny tekst jak w załączniku).


B. Stasiak- być może Pani radna nie brała udziału w pracach nad budżetem 2004, ale na pewno miała Pani radna okazję zapoznania się z regułami ustalania wydatków i przychodów. Moment ustalania określonych ulg to jednocześnie czas, kiedy rodzi się polityka budżetowa Miasta i do 15 listopada będziemy rozmawiać, w jaki to sposób Miasto ma realizować swoje zadania z uwzględnieniem kosztów takich a nie innych wyborów. Pani interpelacja nijak się ma do uchwały mówiącej o tym elemencie. Pominęła Pani to, co stanowi istotę uzasadnienia przedmiotowego projektu. Wprowadzenie zapisu o grupie legitymującej się dowodem rejestracyjnym doprowadziłoby realizację tej uchwały do absurdu. Nie jest to sprawa składająca się na jeden z zasadniczych celów przedłożenia tego projektu, tj. na promocję i zabieganie o środki publiczne.


Radny St. Taube poparł swojego przedmówcę podkreślając także, że zamysłem opracowania projektu była jedynie promocja trakcji trolejbusowej.


Mariusz Roman- rozumiem, że pomysł radnej Kalinowskiej wzbudza emocje. Ja zaproponuję prostsze rozwiązanie: większość instytucji miejskich, urzędników korzysta z tzw. darmowych biletów, kiedy załatwiają jakieś urzędowe sprawy. Co stoi na przeszkodzie, aby taką pulę biletów darmowych przekazać Powiatowemu Urzędowi Pracy, aby wręczano je bezrobotnym na przejazdy do miejsc pracy wskazanych przez urząd?


Nawiązując do głosu radnego Romana Przewodniczący St. Szwabski oświadczył: - To nie dotyczy przedmiotu uchwały. Nie dotyczą go także poprawki radnej Kalinowskiej.


M. Roman- co stoi na przeszkodzie przekazaniu takich biletów Powiatowemu Urzędowi Pracy?


Marcin Wołek- zwracam się o utrzymanie zwolnienia z płatności tylko przez jeden dzień. Komunikacja miejska funkcjonuje w oparciu o dwa źródła: przychodów z dotacji i przychodów ze sprzedaży biletów. Tylko ¼ kosztów pokrywają dotacje. Każda kolejna ulga wiąże się z koniecznością zwiększenia dotacji i tu pytanie: gdzie wobec tego będziemy cięli? Czy w inwestycjach? Jest to problem "krótkiej kołdry".Gdynia i tak stosuje szerogi zakres ulg i zwolnień. Nie we wszystkich np. miastach mają prawo do bezpłatnych przejazdów seniorzy, czyli osoby mające powyżej 70 lat. Bezrobotnych należy wspierać poprzez oddziaływanie na rynek pracy. Tu odsyłam do "ciekawych" propozycji rządu jeśli chodzi o wzrost składki ubezpieczeniowej dla przedsiębiorców i tu widzę większe zagrożenie. Proponuję, aby Pani radna Kalinowska skorzystała ze swoich powiązań politycznych i zadziałała na tym polu.


J. Kalinowska- jest to dobry moment uwzględnienia problemu bezrobotnych w budżecie na przyszły rok. Takich osób w Gdyni jest 9,5 tysiąca. To jest połowa pieniędzy wydanych przez radnych na delegacje. Ze Szczecina i Wrocławia wyruszyła grupa bezrobotnych do Warszawy. Żądają oni m. in. prawa do darmowych przejazdów komunikacją miejską.


St. Szwabski- to naprawdę nie ma nic wspólnego z tekstem uchwały.


A. Borkowski- dusza chciałaby poprzeć i wniosek Pana prezydenta i wniosek Pani Kalinowskiej.
Ponadto radny proponował wprowadzenie, w drodze autopoprawki , w miejsce słów: "...na liniach trolejbusowych" słów: "w trolejbusach". - Normalny człowiek myśli tak: "aha, ulicą Morską mogę jechać autobusem za darmo, bo jest tu też linia trolejbusowa". Może wytłumaczmy ludziom, że chodzi tylko i wyłącznie o darmowe jeżdżenie trolejbusami.


Wiceprezydent B. Stasiak poinformował o decyzji, iż w drodze autopoprawki wprowadza się w miejsce sformułowania: "...na liniach trolejbusowych..." słowa: "liniami trolejbusowymi".


Radny M. Roman zaproponował, aby darmowe przejazdy objęły także autobusy. Idea jest przede wszystkim taka, aby nie wsiadać do samochodów, tylko jeździć środkami komunikacji miejskiej. W niektórych mediach już podano informację, że w tym dniu można będzie jeździć za darmo wszystkimi pojazdami komunikacji miejskiej. Większość wpływów pochodzi przecież z biletów miesięcznych. Nie byłby to o wiele wyższy koszt. Powinno się w tym dniu zwolnić z jakichkolwiek opłat, aby nie wprowadzać zamętu. Jest to wówczas całościowa promocja. Proponuję wpisać: "podróżujący środkami komunikacji miejskiej".


St. Taube- projekt w takim kształcie jaki jest i związane z nim skutki finansowe już przedyskutowano. Koszt tego przedsięwzięcia to jest kwestia od 20 do 30 tys. zł. Jeśli włączymy w to autobusy, to będzie to już sprawa 100 tys. zł. Należy też wziąć pod uwagę, że po 1. maja dotacja została opodatkowana podatkiem VAT, co daje kwotę ok. 1 mln. zł.
Radny Taube wnioskował o przyjęcie uchwały w zaproponowanej wersji argumentując: - Linia trakcji trolejbusowej stanowi ekologiczny rodzaj transportu. Jeśli są inne opinie, to należało je zgłosić na posiedzeniach komisji i ustalić źródła finansowania. Nikt innych propozycji nie przedstawiał.


Radny Tadeusz Kluba wnioskował o zamknięcie dyskusji.


Wobec braku chętnych do zabrania głosu powyższego wniosku nie poddano pod głosowanie.


Poprawka radnej J. Kalinowskiej (nr 1) nie została przyjęta: 4/19/1.


Poprawka nr 2 radnej J. Kalinowskiej nie została przyjęta: 4/20/0
/teks powyższych poprawek jak w załączniku/


Poprawka radnego M. Romana (rozszerzenie ulgi na przejazdy autobusami) nie została przyjęta: 3/20/1


UCHWAŁA NR XXII/472/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1133/01 RMG z 28 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe osób środkami miejskiej komunikacji zbiorowej z późniejszymi zmianami została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.12.
B. Stasiak- w roku 95 wszystkie pozostałe lasy będące w dyspozycji Nadleśnictwa Gdańsk uzyskały status lasów ochronnych. Termin "lasy ochronne" jest wyjaśniony w uzasadnieniu (patrz załącznik).
Reszta informacji jak w uzasadnieniu.


Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


A. Borkowski- czy podjęcie uchwały nie będzie równoznaczne z przyjęciem przez Miasto jakichś zobowiązań finansowych?


B. Stasiak- uchwała nie powoduje skutków finansowych z punktu widzenia gminy.


UCHWAŁA NR XXII/473/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów państwowych położonych na terenie miasta Gdyni za lasy ochronne została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.13
Wiceprezydent Ewa Łowkiel przypomniała na wstępie, że zasady przyznawania dotacji dla szkół niepublicznych określone zostały w styczniu. Zmiany będące przedmiotem projektu dotyczą w istocie jednej placówki. Rada Miasta ma kompetencje do wskazania wyższej kwoty subwencji. W przypadku placówki, której projekt dotyczy, byłoby to 107 % subwencji, czyli ok. 98 zł. więcej na jedno dziecko. Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy boryka się z bardzo poważnymi problemami w zakresie dowożenia dzieci. Zorganizowanie dowozu przez organ prowadzący, tj. stowarzyszenie, nie jest w stanie rozwiązać tego problemu za pomocą własnych środków. Dziecko na wózku powinno być dowożone taksówką w towarzystwie opiekuna. Koszt takich przejazdów po 2. latach odpowiadałby kwocie, jaka jest niezbędna do zakupu busa. Obecnie, przy złej pogodzie, rodzic nie jest w stanie dotransportować dziecka do ośrodka, a to powoduje częste nieobecności. Przy zwiększonej dotacji ośrodek będzie w stanie zakupić bus.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


Radna Jolanta Kalinowska zaproponowała dopisanie punktu 14., który regulowałby kwestię dotacji dla dzieci korzystających z placówek w innej gminie (pełny tekst poprawki - patrz załącznik).


Wiceprezydent E. Łowkiel w pierwszym rzędzie odpowiedziała na pytanie zadane z sali przez radnego A. Borkowskiego: - Ośrodek jest nadzorowany przez kuratora oświaty.
Odpowiadając radnej J. Kalinowskiej wiceprezydent Łowkiel wyjaśniała: - Ustawa reguluje sprawę zawierania porozumień przez gminy. Od tego roku obowiązują określone zasady podpisywania porozmień w sprawach przedszkoli niepublicznych i my takie porozumienia podpisujemy. Jeśli chodzi o przedszkola publiczne, to nie ma tu podstawy prawnej do zawierania porozumień. Gdynia jest w stanie zapewnić dla wszystkich dzieci z dysfunkcjami miejsca w gdyńskich przedszkolach. Gdynia prowadzi politykę zmierzającą do integracji i dlatego Miasto nie będzie tworzyć przedszkoli dostosowanych do każdej choroby. O skierowaniu dziecka do określonej placówki decyduje poradnia. Nie ma możliwości zmuszenia Gdańska do przyjmowania dzieci gdyńskich i odwrotnie. Nie spotkałam się jeszcze z sytuacją nie zapewnienia miejsca w przedszkolu jakiemukolwiek dziecku. Przypomnę, że nie ma obowiązku uczęszczania przez dziecko do przedszkola.


J. Kalinowska- będę próbowała rozwiązać to inaczej ...


UCHWAŁA NR XXII/474/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/112/99 Rady Miasta Gdyni z 27 stycznia 1999 roku w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych oraz szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.14
Jak przypomniała prezentująca projekt wiceprezydent E. Łowkiel, rada podjęła uchwałę, w której upoważniła Prezydenta do przejęcia nieruchomości i już wówczas zapowiadałam przygotowanie porozumienia między gminą a jednostką wojskową w sprawie przejęcia przedszkola. W tym przypadku nie ma innej procedury postępowania.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


A. Borkowski- w § 10 Statutu punkcie 4. mowa jest o czasie trwania dodatkowych zajęć. Czy jest to norma dzienna czy tygodniowa (czas poszczególnych zajęć) ?


E. Łowkiel- jest to zapis przejęty z ramowego Statutu przedszkola. Jest to norma dzienna w moim przekonaniu. Czas zajęć obliczony jest na miarę możliwości psycho - fizycznych dzieci.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XXII/475/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie założenia Przedszkola Nr 52 w Gdyni, przy ul. Ignacego Krasickiego 4 została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.15.
E. Łowkiel- projekt ma charakter czysto formalny. Chodzi w niej o wykreślenie zapisu stanowiącego nakaz publikowania w Dzienniku Wojewódzkim (kwestia ta jest także przedmiotem następnego projektu). Prośba Wojewody wynika z faktu, iż do publikacji ustawiają się długie kolejki. Tego rodzaju uchwały mają charakter czysto wewnątrzadministracyjny. Zdaniem Wojewody takie uchwały nie powinny podlegać obowiązkowi publikowania w dzienniku wojewódzkim.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XXII/476/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XVIII/376/04 RMG z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Podstawowych Nr 1 w Gdyni, ul. Gen. J. Hallera 9 została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.16
UCHWAŁA NR XXII/477/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XVIII/375/04 RMG z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie włączenia XV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niedosłyszących do Zespołu Szkół Podstawowych Nr 1 w Gdyni, ul. Gen. J. Hallera 9 została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.17
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił wiceprezydent Bogusław Stasiak (dot. także kolejnych projektów).


Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
/te same komisje opiniowały pozytywnie pozostałe projekty/


UCHWAŁA NR XXII/478/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Świeckiej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.18
Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiak - patrz załącznik.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXII/479/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Żeliwnej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /20/.


Ad 4.19.
Informacje zawarte w załączniku wiceprezydent B. Stasiak uzupełnił nast. wyjaśnieniem: - Kształt przedmiotowej działki jest wynikiem zniesienia współwłasności.


Opinie j.w.


UCHWAŁA NR XXII/480/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Buraczanej, w formie przetargu ustnego, nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.20
UCHWAŁA NR XXII/481/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Świerkowej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.21
UCHWAŁA NR XXII/482/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Granicznej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.22
UCHWAŁA NR XXII/483/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w zabudowanej nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdyni i osoby fizycznej, położonej przy ul. Witolda 24, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.23
UCHWAŁA NR XXII/484/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni, przy ul. Dantyszka 8 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.24
UCHWAŁA NR XXII/485/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Stefana Żeromskiego i ul. Hieronima Derdowskiego została przyjęta jednogłośnie /25/.Ad 4.25
Projekt - jak wyjaśniał wiceprezydent B. Stasiak - ma umożliwić rozpoczęcie procesu komunikowania ulicy Radosnej w kierunku budynków mieszkalnych.
Reszta informacji jak w załączniku.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXII/486/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Wielkopolskiej 363 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.26
UCHWAŁA NR XXII/487/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek przy ul. Starochwaszczyńskiej została przyjęta jednogłośnie /24/.Ad 4.27
Wicprezydent B. Stasiak odniósł się do kwestii podniesionej na posiedzeniu jednej z komisji, a dotyczącej przekazania gruntu TBS-owi: - Przejmując grunty będące własnością skarbu państwa musimy to jakoś uzasadnić (cel społeczny), w innym bowiem przypadku za grunt należałoby zapłacić. Być może znajdzie się tam miejsce na biuro dla TBS, które jak dotąd wynajmuje pomieszczenia biurowe.


UCHWAŁA NR XXII/488/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Św. Piotra została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 5.
Sprawozdanie z prac Komisji Sportu, przedstawione przez przewodniczącego komisji, radnego Jerzego Wieczorka, stanowi załącznik.


Ad 6.
Zwyczajowo informacje o działalności Związku Komunalnego przekazał Przewodniczący Stanisław Szwabski: - Zarząd związku przygotował sprawozdanie z realizacji budżetu za pierwsze półrocze, które zostanie przedstawione na zgromadzeniu związku, w dniu 6 września. Wydatki zostały zrealizowane w 45 %, w nieco niższym procencie dochody (43 %). To drugie wynika z opóźnień co do wpłat składek przez gminy członkowskie. Na tym samym zgromadzeniu zarząd chce wprowadzić pod obrady projekt uchwały dot. zasad zbywania składników majątku trwałego (w tym zbycie obiektów wykorzystywanych w przeszłości na kompostownie). Związek stopniowo wycofuje się z obsługi składowiska na rzecz spółki.


Ad 7.
Jak poinformowała Wiceprzewodnicząca RM, radna Joanna Zielińska, do Prezydium wpłynęła interpelacja radnej Jolanty Kalinowskiej.
Radna J. Kalinowska odczytała przedmiotową interpelację (stanowi załącznik).


Ad 8.
Marcin Wołek- rozdałem Państwu radnym formularz deklaracji - zobowiązanie do rezygnacji z poruszania się po mieście samochodem w dniu 22 września.


J. Kaliniowska- dzisiaj przed wejściem do urzędu zauważyłam Panią noszącą planszę z informacją o rejestracji pojazdów. Czy urząd nie zajmuje się rejestracją pojazdów? Czy ktoś prywatny w związku z rejestracją dorabia sobie pieniądze? Słyszałam, że ta usługa kosztuje 50 zł. Należałoby się tym zająć.
Ponadto radna Kalinowska pytała: - Czy jest możliwe załatwienie w Gdyni sprawy urzędowej przez internet tak, jak to ma miejsce w Gdańsku? Chciałabym, aby ktoś zajął się tą sprawą.


Jerzy Miotke- w imieniu oddziału NSZZ "Solidarności" informuję o uroczystościach, które mają się odbyć w związku z 24. rocznicą podpisania sierpniowych porozumień.


Stanisław Taube- czy do Przewodniczącego RM wpłynęło pismo przewodniczącego zarządu regionalnego związków zawodowych "Solidarność"w sprawie handlu w niedziele i święta, a jeśli tak, to czy było ono także do wiadomości radnych?


Wiceprzewodniczący RM, radny Jerzy Miotke, poinformował, że do dnia 17 sierpnia taki dokument na pewno nie wpłynął.


St. Szwabski- być może wpłynęło później. Wróciłem dopiero z urlopu i nie przejrzałem jeszcze wszystkich dokumentów.


Radna Beata Łęgowska poinformowała, że prace nad Statutem RM ciągle trwają. Projekt został przekazany radom dzielnic. Autorzy projektu czekają na wnioski i uwagi rad. Do tej pory odzew miał miejsce ze strony połowy rad dzielnic.


Ad 9.
Adam Borkowski- na początku sesji uczciliśmy pamięć Czesława Miłosza. Proszę o uczczenie minutą ciszy pamięci Pana inżyniera architekta Jerzego Heidrich, niegdyś członka Komisji Gospodarki Komunalnej, człowieka szlachetnego, bardzo mądrego, serdecznego i uczciwego.


Radni uczcili minutą ciszy pamięć Pana Jerzego Heidrich.


Andrzej Czaplicki- w kontekście współpracy z organizacjami pozarządowymi chciałbym powiadomić o wpłynięciu do mnie informacji od jednego ze stowarzyszeń charytatywnych - "Droga Nadziei" -iż korespondencja z urzędem musi być opłacana znaczkami skarbowymi. Przy większej liczbie korespondencji generuje to już niemałe koszty. Chodzi przecież o to, aby pomóc, a nie biurokratycznie egzekwować opłaty. Proponuję to uregulować w taki sposób, aby od tego rodzaju opłat stowarzyszenia były zwolnione. Są to przecież organizacje użyteczności publicznej, o czym mówi nawet stosowna ustawa.


Radny St. Taube postulował o przyznanie stowarzyszeniu "Droga Nadziei" lokalu komunalnego, w którym mogłoby mieć swoją siedzibę: - Byłoby to też korzystne dla gminy, która - jak słyszałem - wydaje bardzo dużo pieniędzy na ochronę pustostanów.


Ad 10.
Termin kolejnego posiedzenia: 22 września b.r.; godz. 12.


Ad 11.
Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RM, dr Stanisław Szwabski.

Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała:
Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Wnuczko
Data udostępnienia informacji: 25.08.2004