Sesja nr XXI z dnia 2004-06-23

PORZĄDEK OBRAD
XXI SESJI RADY MIASTA GDYNI
23 czerwca 2004 ROKU
GODZ. 12.00, SALA 105 UM


1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XX Sesji Rady Miasta,
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIV/293/2003 z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2004;
4.2 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic
Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejonu przebiegu ulicy zbiorczej - Nowej Wiczlińskiej;
4.3.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy
Witomino w Gdyni, ulica Chwarznieńska - odcinek leśny;
4.4.uchylenia uchwały nr XXXV/594/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Dembińskiego 1A;
4.5.przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni;
4.6.zmiany uchwały nr XXXV/1132/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe;
4.7. założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Gdyni ul. Plk. Dąbka 277;
włączenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Gdyni ul. Płk. Dąbka 277;
4.8. włączenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Gdyni ul. Płk. Dąbka 277;
4.9. założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Gdyni ul. Witomińska 25/27;
4.10 włączenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 do Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni ul. Witomińska 25/27;
4.11. zmiany treści uchwały nr IX/195/03 Rady Miasta Gdyni z 25 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne szkół samorządowych prowadzone przez Miasto Gdynia
4.12. uchylenia uchwały nr XXIII/368/96 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 maja 1996 r. w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Gdyni.
4.13 upowaznienia Prezydenta Miasta Gdyni do zawierania porozumień dotyczących współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach określonych Ustawą o pomocy społecznej.
4.14. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Leopolda Stokowskiego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Stoczniowiec";
4.15. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych w Gdyni przy ul. Bosmańskiej;
4.16. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wielkopolskiej róg Gryfa Pomorskiego;
4.17. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Solnej okolice ul. Radosnej;
4.18. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej - Warszawskiej w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.19. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej 138;
4.20. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Śliwkowej 1A;
4.21. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy rozwidleniu ul.
Żurawiej i Chabrowej;
4.22. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 2a, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni - w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.23. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 4, stanowiącej własność miny Miasta Gdyni - w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.24. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu nie będącej samodzielną działką budowlaną w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Św. Wojciecha i Stefana Żeromskiego;
4.25. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Nałkowskiej z przeznaczeniem na regulację potoku Źródło Marii;
4.26. ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej do stacji transformatorowej położonej przy ul. Witomińskiej;
4.27 ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej do stacji transformatorowej położonej przy ul. Kopernika
4.28.zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność spółki z o.o. Allcon Osiedla położone przy ul. Żurawiej;
4.29. wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego przy ul. Sępiej na grunt stanowiący własność lub znajdujący się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych;
4.30. zmiany uchwały w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i miejscu sprzedaży na terenie miasta Gdynia;
4.31. nadania nazwy skwerowi w Gdyni,
4.32. nadania nazwy skwerowi w Gdyni
4.33. stwierdzenia nieważności czynności Rady Dzielnicy Orłowo podjętych na sesji w dniu 10 marca 2004r.
4.34. zmiany Uchwały Nr XII/234/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2003r roku w sprawie stwierdzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2004-2007.
4.35. zmiany Uchwały Nr 321/04/04 Rady Miasta Gdyni z 28 stycznia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na rzecz użytkowników wieczystych - spółdzielni mieszkaniowych,
4.36. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe na rzecz użytkowników wieczystych - osób fizycznych,
4.37. zmiany Uchwały Nr II/16/2002 Rady Miasta Gdyni z 27 listopada 2oo2 roku w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Miasta Gdyni,
4.38. zmiany Uchwały Nr II/16/2002 Rady Miasta Gdyni z 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Miasta Gdyni,
4.39. gdyńskiego zasiłku prorodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka,
4.40. ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni, Pana Wojciecha Szczurka
5. Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.


Protokół NR 21/04
z XXI SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 23 czerwca 2004 r.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miasta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XXI Sesji RM.
4. Projekty uchwał w sprawach;

4.1. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIV/293/2003 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2004;
4.2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejonu przebiegu ulicy zbiorczej - Nowej Wiczlińskiej;
4.3. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino w Gdyni, ulica Chwarznieńska - odcinek leśny;
4.4. uchwalenia uchwały Nr XXXV/594/97 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Dembińskiego 1A;
4.5. przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni;
4.6. zmiany uchwały nr XXXV/1132/01 RMG z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na celem mieszkaniowe;
4.7. założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277;
4.8. włączenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1 do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277;
4.9. założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27;
4.10. włączenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 do Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27;
4.11. zmiany treści uchwały nr IX/195/03 RMG z 25 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne szkół samorządowych, prowadzone przez Miasto Gdynia;
4.12. uchylenia uchwały nr XXIII/368/96 RMG z dnia 22 maja 1996 r. w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Gdyni;
4.13. upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do zawierania porozumień dotyczących współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach określonych ustawą o pomocy społecznej;
4.14. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Leopolda Stokowskiego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej STOCZNIOWIEC;
4.15. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni, przy ul. Bosmańskiej;
4.16. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wielkopolskiej róg Gryfa Pomorskiego;
4.17. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Solnej - okolice ul. Radosnej;
4.18. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej - Warszawskiej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.19. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej 138;
4.20. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Śliwkowej 1A;
4.21. wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy rozwidleniu ulic Żurawiej i Chabrowej;
4.22. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 2a, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni - w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.23. wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 4, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni - w formie przetargu ustnego nieograniczonego;
4.24. wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki gruntu nie będącej samodzielną działką budowlaną w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Św. Wojciecha i Stefana Żeromskiego;
4.25. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Nałkowskiej, z przeznaczeniem na regulację potoku Źródło Marii;
4.26. ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej do stacji transformatorowej, położonej przy ul. Witomińskiej;
4.27. ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej do stacji transformatorowej, położonej przy ul. Kopernika;
4.28. zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność spółki z o.o. ALLCON Osiedla położone przy ul. Żurawiej;
4.29. wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Sępiej na grunt stanowiący własność lub znajdujący się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych;
4.30. zmiany uchwały w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i miejscu sprzedaży na terenie miasta Gdyni;
4.31. nadania nazwy skwerowi w Gdyni;
4.32. nadania nazwy skwerowi w Gdyni;
4.33. stwierdzenia nieważności czynności Rady Dzielnicy Orłowo, podjętych na sesji w dniu 10 marca 2003 roku;
4.34. zmiany uchwały nr XII/234/03 RMG z dnia 20 października 2003 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2004 - 2007;
4.35. zmiany uchwały nr 321/04 RMG z 28 stycznia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, na rzecz użytkowników wieczystych - spółdzielni mieszkaniowych;
4.36. udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, na rzecz użytkowników wieczystych - osób fizycznych;
4.37. zmiany uchwały nr II/16/2002 RMG z 27 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Miasta Gdyni;
4.38. zmiany uchwały nr II/16/2002 RMG z 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Miasta Gdyni;
4.39. gdyńskiego zasiłku prorodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka;
4.40. ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Gdyni, Pana Wojciecha Szczurka;
4.41. zamiany części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na część nieruchomości stanowiących własność POLNORD-DOM sp. z o.o. położonych przy ul. Wiklinowej, Słowiczej i Żurawiej

5. Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.

Lista obecności i materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki do niniejszego protokołu. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą. Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach (z wyjątkiem wiceprezydenta M. Stępy).


Ad 1.
Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.
Uwagi do porządku obrad zgłosił radny Adam Borkowski:
- Chcieliśmy wnieść pod obrady projekt rezolucji w sprawie przyśpieszenia prac nad Staturem Miasta. Już od 2 lat czekamy na nowelizację Statutu. Tuż przed sesją otrzymaliśmy taki projekt. Wniesienie rezolucji pod obrady jest więc bezprzedmiotowe.
- Jeden z projektów wniesionych przez grupę radnych mówi o uldze stosowanej przy nabyciu własności od Gdyni w postaci mieszkania bądź gruntu. Sprawa ta ma być też regulowana projektem występującym pod numerem 4.6. (planowany porządek stanowi załącznik). Jest to propozycja Kolegium. Nasza propozycja jest dalej idąca, bo dotyczy bonifikaty 98 %, a umieszczono ją pod numerem 4.36, dlatego wnoszę o umieszczenie jej w miejsce propozycji Zarząu - jako punkt 4.6. - a projekt Zarządu przeniesienie w miejsce projektu występującego pod numerem 4.36, czyli tam, gdzie obecnie występuje projekt grupy radnych.


Wniosek radnego A. Borkowskiego o zamianę projektów tak, aby projekt występujący pod numerem 4.6 występował pod numerem 4.36 i odwrotnie, nie został przyjęty: 4/17/0.


Porządek obrad został przyjęty: 19/1/3.


Ad 3.
Wobec braku uwag Przewodniczący RM uznał protokół XX Sesji za przyjęty.


Ad 4.1.
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił skarbnik miasta, dr Andrzej Goldmann.
Informację o zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 2.213.640 zł. skarbnik uzupełnił o nast. wyjaśnienia: - Te pieniądze zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych. Musieliśmy wypłacić o 1 200 000 zł. więcej. Pieniądze te musiały być wypłacone z kasy Miasta, aby zaspokojone zostały wszystkie zgłaszane potrzeby w tym zakresie. Obecnie są to decyzje na kwotę 5 226 000 zł. Do tej pory wypłaciliśmy 3 351 000 zł., a więc miesięcznie wydamy ok. 1 800 000 zł. na zasiłki rodzinne.


Opinie komisji:
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna


DEBATA:


Radna Jolanta Kalinowska stwierdzając na wstępie, iż budżet jest zmieniany po raz kolejny, zgłosiła następujące uwagi do projektu: - Na stronie 7. jest zapis mówiący o innych zwiększeniach dochodów i wydatków (o 2.213.640 zł.). Moje wyliczenia różnią się w stosunku do wyliczeń zawartych w projekcie o kwotę 204 666 zł.
Zwiększa się wydatki na organizację imprez o 86.391 zł. - wiemy na jakie fajerwerki. Sprawa środków na modernizację basenu jachtowego (60 tys. zł.): o ile dobrze pamiętam, zaangażowano tam sporo środków. Proszę o przygotowanie przez Komisję Rewizyjną, na kolejną sesję, informacji, ile dokładnie środków już na ten cel przeznaczono (finansowe i rzeczowe rozliczenie nakładów).
Proszę też o wyjaśnienie, dlaczego z kwoty 2 266 823 zł. (dotacja celowa z zakresu administracji rządowej) wydano tylko 849 143 zł. Kwotę 1 417 680 zł. wydano na zadania własne zamiast na zlecone z zakresu administracji rządowej. Na co przeznaczono te środki?


Skarbnik A. Goldmann- dobrze by było, gdyby Pani radna Kalinowska wręczała nam tego typu pytania 10 minut przed sesją. Wyłuskiwanie z kontekstu danych i podawanie ich w trakcie debaty sprawia nam kłopot. Niemożliwe jest udzielanie odpowiedzi na bieżąco na tego typu pytania.
Zwracając się do Przewodniczącego skarbnik miasta poprosił o danie służbom finansowym pół godziny czasu na sprawdzenie danych podanych przez radną Kalinowską i przygotowanie odpowiedzi na zadane pytania.


Pan Stanisław Szwabski zaproponował skarbnikowi przygotowanie stosownej odpowiedzi pisemnej, w ciągu dwóch tygodni.


J. Kalinowska- Pan skarbnik ma służby finansowe. Jeśli otrzymujemy taki materiał, to chyba jest on rzetelnie przygotowany? Ja po prostu zadałam pytania. Można wziąć kalkulator i sprawdzić to wszystko.


Stanisław Taube- pytanie do skarbnika: może przyczyną nienadąrzania za tymi pytaniami jest tak częste zmienianie budżetu?


Adam Borkowski- jak mamy podjąć decyzję w związku z tym projektem, skoro informację z nim związaną mamy otrzymać za dwa tygodnie? Proszę tak procedować, Panie Przewodniczący, abyśmy mogli świadomie podejmować decyzje.


Prezydent Wojciech Szczurek- jest na wszystkie te rozterki prosta recepta: od wyjaśniania wątpliwości są komisje. Na posiedzeniach komisji projekty powinny być wszechstronnie omawiane. Pani Kalinowska już nie pierwszy raz przytacza cyfry, co kojarzy się z totalizatorem sportowym. Robi jakieś przypadkowe zestawienia, porównuje je dowolnie i oczekuje natychmiastowej odpowiedzi. Nie będę pozwalał na to, by skarbnik formołował "na gorąco" odpowiedzi. Odpowiedzialne służby finansowe nie będą odpowiadały na tak zadawane pytania. Każdy z Państwa uczestniczy w posiedzeniach komisji i każdemu z Państwa dostarcza się materiały do domu. Po to właśnie te wszystkie materiały są składane z takim wyprzedzeniem czasowym, aby można było odpowiadać rzetelnie na wszystkie wątpliwości.
I odpowiedź dla Pana radnego Taube: zmieniamy budżet i zmieniać go będziemy. Gdybyśmy np. w tym roku nie zmienili budżetu, nie kupiono by książek dla dzieci, nie wypłacono by zasiłków. Zmiany zaś są konsekwencją działań rządu RP i parlamentu, na który wpływ polityczny mam nie ja, tylko właśnie Państwo (radni SLD - p.p.).


Marcin Wołek- pytanie do radnego Borkowskiego: jest Pan członkiem Komisji Kultury, która zaopiniowała projekt jednogłośnie pozytywnie, więc jak to rozumieć? Sądzę, że zadawanie obecnie pytań jest raczej sprawą polityczną. Rozumiem - pojawili się dziennikarze.


Głos ad vocem zabrała radna J. Kalinowska: - Jestem zaniepokojona tym, że mówiąc o budżecie mówimy o totolotku. Są to tak poważne sprawy, że nie możemy żartować. Być może Pan Borkowski głosował "za", bo nie był świadomy.


Wojciech Szczurek- muszę wziąć w obronę Pana Borkowskiego - nie dopuszczam myśli, że Pan Borkowski głosuje nieświadomie. Wykluczam taką ewentualność. Właśnie dlatego, że debata powinna być bardzo poważna, trzeba się do niej przygotować i zadać sobie trud dogłębnego poznania tematu z pewnym wyprzedzeniem. Dlatego właśnie rada proceduje w określony sposób, analizując projekty w komisjach. Wiem, że praca w komisjach jest mniej wdzięczna, bo bez audytorium ludzi z zewnątrz. Miasto ponosi koszty po to właśnie, aby radni mogli się do debat na sesji rzetelnie przygotować. Myślę, że gros osób na tej sali z tej możliwości korzysta. To, przeciw czemu protestuję, to to, że dany radny oczekuje odpowiedzi danej "z rękawa", dotyczących bardzo poważnych zagadnień i właśnie w imię szacunku dla powagi rady takich odpowiedzi nie powinno się udzielać "na gorąco". Nie ma innej, lepszej formuły pracy. Mamy przenieść dyskusję nad budżetem na kolejną sesję? Pani radna Kalinowska przez dwa tygodnie nie zasygnalizowała swoich wątpliwości. Mamy nie wypłacić zasiłków i spokojnie z tym czekać do sierpnia? To przecież jest jeden z elementów zmienianego budżetu. Taka właśnie jest odpowiedzialność radnego za podejmowanie określonych decyzji. Jeśli do skarbnika i do mnie będą takie pytania na piśmie trafiały przed sesją, to na pewno będziemy na nie udzielali odpowiedzi.


Po raz kolejny głos ad vocem zabrała radna J. Kalinowska:- Nie powiedziałam, że natychmiast i zaraz trzeba udzielić odpowiedzi. Wskazuję, że dostarczone nam dokumenty są nierzetelne.


W. Szczurek- moim zdaniem dokumenty są sporządzone rzetelnie.


Mariusz Roman- już 20 minut twa bezproduktywna dyskusja. W tym czasie skarbnik mógł wyjaśnić nieścisłości. Jest błędem przekomarzanie się, czy radny ma prawo, czy nie. Uważam, że radny ma prawo otrzymać odpowiedź. Przynajmniej radnych PiS ciekawi odpowiedź Pana skarbnika na pytania zadane przez Panią radną Kalinowską.


Wojciech Szczurek- oczywiście, każdy radny ma prawo zadać pytanie. Ja tylko informuję - Pan radny chyba nie słuchał mnie uważnie - że te odpowiedzi nie mogą być udzielane ad hoc. Pan Przewodniczący zaproponował sposób procedowania, Pan radny zaś zaproponował inną formułę - dyskutowanie na sesji. Proszę mieć świadomość, że na tego rodzaju pytania dotyczące finansów udzielenie rzetelnej odpowiedzi wymaga czasu. Są to zbyt poważne sprawy.


UCHWAŁA NR XXI/427/2004 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIV/293/03 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2004 została przyjęta: 21/0/5.


Ad 4.2.
Projekt przedstawił wiceprezydent Michał Guć. Poza przekazaniem informacji zawartych w załączniku, wiceprezydent uzasadniał, dlaczego proces tworzenia przedmiotowego planu był skomplikowany - przebieg drogi sąsiaduje z użytkami ekologicznymi ustanowionymi przez Radę Miasta, droga znajduje się także w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, wreszcie w pierwotnej wersji droga przebiegała w bliskim sąsiedztwie zamieszkałych już dzielnic. Skutkowało to kontestowaniem planowanego przebiegu przez niektórych mieszkańców. Zarząd ponownie przeanalizował wszystkie warianty i okazało się możliwe odsunięcie drogi od terenów zamieszkałych (bez dodatkowych skutków dla budżetu). Przedmiotowy plan jest właśnie wariantem korzystniejszym dla mieszkańców. W małym stopniu narusza się użytki ekologiczne, stąd w najbliższym czasie będzie konieczne podjęcie przez radę uchwały nt. użytków w nowym kształcie. W trakcie wszystkich etapów przewidzianych przez ustawę o planowaniu przestrzennym nie zgłoszono uwag do planu.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXI/428/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Chwarzno - Wiczlino w Gdyni, rejonu przebiegu ulicy zbiorczej - Nowej Wiczlińskiej została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.3.
Jak wyjaśniał wiceprezydent M. Guć, na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego (poszerzenie ulicy Chwarznieńskiej), jakie będzie wszczęte w wyniku przyjęcia przedmiotowego planu, będzie można prawdopodobnie uzyskać środki z europejskiego funduszu regionalego, bowiem skracanie czasu dostępu z centrum miast do portów lotniczych jest jednym z priorytetów wskazywanych przez UE.
Reszta informacji - jak w załączniku.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXI/429/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino w Gdyni, ulica Chwarznieńska - odcinek leśny została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.4.
Projekt przedstawił wiceprezydent Bogusław Stasiak - zgodnie z treścią załącznika.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXI/430/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchylenia uchwały nr XXXV/594/97 RMG z dnia 25 czerwca 1997 roku w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Dembińskiego 1A została przyjęta jednogłośnie /20/


Ad 4.5.
Jak informował wiceprezydent M. Guć, Gdynia od kilku lat dotuje prace konserwatorskie. Dotychczas działo się to na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych powodujących, że dotacje na prace konserwatorskie mogły być kierowane do określonych podmiotów, nie działających dla osiągnięcia zysków. I z takiej możliwości te podmioty korzystały. Nowa ustawa, uchwalona w ubiegłym roku, umożliwia poszerzenie tej formuły finansowania. Obecnie taką dotację może także uzyskać osoba fizyczna, czy też podmiot komercyjny. Wymaga to jednak przyjęcia przez radę nowych zasad udzielania dotacji i ich rozliczania. Ustawa przewiduje też, że decyzje co do konkretnych dotacji także podejmuje rada.
Wiceprezydent przedstawił treść autopoprawki, dołączonej do materiałów i stanowiącej załącznik.


Opinie komisji:
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


A. Borkowski- na posiedzeniu Komisji Kultury głosowałem za przyjęciem projektu sugerując jednocześnie przyjęcie takiego rozwiązania, które umożliwiłoby dotowanie obiektów nie objętych opieką konserwatorską, ale ważnych dla Miasta. Czy możemy właścicieli takich budynków wspierać? Czy jest możliwość prawna uwzględnienia także takich obiektów?


M. Guć- oczywiście jest to kwestia, którą można próbować rozstrzygać, ale nie w trybie dotyczącym przedmiotowego projektu.


St. Taube- projekt jest lepiej przygotowany, niż uchwała dotycząca remontów budynków czynszowych, w której prezydentowi powierza się przygotowanie zasad. Czy w przypadku tamtego projektu opracowane będą zasady odnoszące się do remontów?


M. Guć- nie ma to nic wspólnego z lepszym czy gorszym przygotowaniem. Ustawa szczegółowo reguluje co ma być częścią projektu. Ten projekt nie ma nic wspólnego z remontami kamienic prywatno - czynszowych. Tamten projekt jest inicjatywą lokalną i reguły postępowania są określane w drodze zarządzenia Prezydenta.


UCHWAŁA NR XXI/431/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /27/.


Ad. 4.6.
Projekt przedstawił wiceprezydent Bogusław Stasiak: - W 2001 roku rada przyjęła uchwałę odnoszącą się do stanu prawnego zmienionego następnie skutkiem postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, a dotyczącego przepisów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Otóż TK uznał część tych przepisów za nieprawidłowe. W efekcie w stosownej ustawie umożliwiono samorządom stosowanie bonifikat. Rada Miasta Gdyni podjęła decyzję w stosunku do wniosków złożonych w tej sprawie do 13 kwietnia 2000 r. (czyli pod rządami ustawy zakwestionowanej przez TK) o zastosowaniu 90 % bonifikaty, natomiast w przypadkach wniosków złożonych po tym terminie o zastosowaniu 50 % bonifikaty. W styczniu b.r. przyjęliśmy uchwałę opierającą się na art. 35 ustawy prawo spółdzielcze, o zastosowaniu w stosunku do spółdzielni mieszkaniowych bonifikat 90 % przy sprzedaży gruntu. Powstała sytuacja, w której część użytkowników wieczystych miała prawo do bonifikaty znacznie niższej, bo 50 %. Ponadto w niektórych budynkach spółdzielczych zostały sprzedane mieszkania, których użytkownicy uzyskali wyodrębnioną własność z założeniem odrębnej księgi wieczystej łącznie. Te osoby są współużytkownikami wieczystymi gruntów razem ze spółdzielniami, a mają prawo, w niektórych przypadkach, jedynie do 50 % bonifikaty bądź do żadnej. Kolejną grupę stanowią wspólnoty mieszkaniowe, które także są zainteresowane kupnem gruntu z zastosowaniem bonifikaty. Przedmiotowa uchwała daje więc mieszkańcom Gdyni możliwość nabycia gruntu z opcją 90 % bonifikaty, a więc zrównuje w prawach wszystkie zainteresowane kupnem gruntu podmioty.
Wiceprezydent Stasiak zrelacjonował radnym jak wygląda sprawa nabywania gruntów przez dotychczas uprawnionych do korzystania z 90 % bonifikaty: 410 decyzji zostało już zrealizowanych, 300 kolejnych decyzji jest w trakcie realizacji. 90 spraw wymaga wyjaśnienia, w 90. przypadkach dokonana została wycena, zaś 160 przygotowuje się do wyceny.
Decyzji dotyczących 50 % bonifikaty jest ok. 480.
Podjęcie uchwały ujednolica zasady nabycia gruntu od Miasta przez podmioty, które dotychczas były użytkownikami wieczystymi tych gruntów.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna


DEBATA:


Stanisław Taube- wobec przytoczonych cyfr czy nie warto się zastanowić nad zwiększeniem bonifikaty? W ten sposób zwiększy się zainteresowanie zmianą dotychczasowego statusu użytkownika wieczystego. Nie rozumiem, dlaczego ten projekt wpłynął pod obrady dopiero po 6. miesiącach od podjęcia poprzedniej uchwały. Czy powodem wniesienia projektu pod obrady w dniu dzisiejszym jest fakt, że grupa radnych wniosła projekt regulujący ten problem kompleksowo? Jesteśmy za tym, aby bonifikata wynosiła 98 %.


B. Stasiak- różnice w wysokościach bonifikat wiązały się z terminami, w jakich wnioski były składane - przed 13 kwietnia 2000 r. i po tym terminie. Można odwrócić pytanie Pana radnego: czy fakt sygnalizowania tego tematu na posiedzeniach 2. komisji nie wpłynął na powstanie 2. projektów dalej idących (zresztą zawierających poważne błędy prawne)? Odnośnie zaś uchwały styczniowej chcę przypomnieć, że były środowiska zapowiadające wystąpienie do wojewody z zarzutem, że uchwała jest niezgodna z prawem. Okazało się, że jest to zarzut bezzasadny. W międzyczasie miał miejsce chaos legislacyjny i brak konkretnych decyzji w tym względzie. Dzięki upływowi czasu macie Państwo już wiedzę, że transakcje z zastosowaniem 90 % bonifikaty były, są i będą realizowane.


Andrzej Czaplicki- chciałbym polemizować z poglądem wygłoszonym przez Pana wiceprezydenta, że to radni opozycji zainspirowani zostali działaniami prezydenta i obozu rządzącego, bo przecież z obozu rządzącego pochodzi Prezydium rady, które ustala porządek obrad. Radni opozycji składając projekt alternatywny nie wiedzieli, że porządek obrad zostanie tak ułożony, aby projekt dalej idący (bonifikata 98 %) znalazł się na końcu porządku. W ten sposób najpierw będzie przyjęty projekt zakładający udzielanie mniejszej, bo 90 % bonifikaty.
Pan prezydent mówił o błędach prawnych. Ja zaś stawiam wniosek formalny o odesłanie projektu występującego pod numerem 4.6 do dalszej pracy w komisjach z powodu - chociażby - błędnej podstawy prawnej. Projektodawcy powołują się w niej na ustawę z 4 września 97 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym (Dz. U. nr 113 z 2002 r.; poz. 984). W przywołanym dzienniku nie ma takiej ustawy, nie było i prawdopodobnie nie będzie. Jak więc możemy procedować na podstawie ustawy, której de facto nie ma?


St. Taube- Pan Stasiak stwierdził, że w naszym projekcie są błędy prawne. Dlaczego więc radca prawny opiniujący uchwałę podjętą 24 stycznia 2004 roku nie zwrócił uwagi, że ta uchwała będzie sprzeczna z uchwałą, którą dzisiaj podejmujemy? Dlaczego tego nie wytknięto?


Po sprawdzeniu kwestionowanych zapisów w podstawie prawnej wiceprezydent B. Stasiak oświadczył: - Podstawa prawna jest prawidłowa. Dziennik Ustaw z roku 2001, nr 120, poz. 1299 zawiera tekst jednolity uwzględniający zmiany opisane w Dzienniku Ustaw nr 2002 nr 113, poz. 984.


Na pytanie Przewodniczącego rady, czy autor wniosku o odesłanie projektu do komisji, wobec wyjaśnienia wiceprezydenta, podtrzymuje swój wniosek, radny A. Czaplicki odpowiedział twierdząco.


St. Szwabski- mimo braku zasadności wniosku.


Wniosek o odesłanie projektu do komisji nie został przyjęty: 5/18/0.


UCHWAŁA NR XXI/432/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/1132/01 RMG z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchmości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe została przyjęta: 19/0/4


Ad 4.7.
Wiceprezydent Ewa Łowkiel - obowiązujące obecnie przepisy narzucają obowiązek powołania takich szkół jak ta, której dotyczy projekt. Proponujemy powołanie 2. takich szkół. Dotychczas istniały klasy przysposabiające do pracy. Statut szkoły jest integralną częścią projektu.
Pozostałe informacje - jak w zał.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XXI/433/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Przewodniczący RM Stanisław Szwabski poinformował, że zarówno w przypadku przedmiotowej uchwały jak i 3. kolejnych projektów uchwał Społeczna Rada Osób Niepełnosprawnych wydała pozytywną opinię.


Ad 4.8.
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawiła p. Ewa Łowkiel.
Ponadto wiceprezydent poinformowała: - Po to, by nie kumulować administracyjnych kosztów, zasadne jest włącznie dotychczasowych klas do zespołu szkół.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XXI/434/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie włączenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1 do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 277 została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.9.
Projekt przedstawiła p. Ewa Łowkiel - patrz załącznik.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XXI/435/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 2 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27 została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.10
Projekt - zgodnie z treścią zał. - przedstawiła wicepr. E. Łowkiel.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XXI/436/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie włączenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 2 do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27 została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.11
Wiceprezydent E. Łowkiel- ustawa o systemie oświaty wprowadziła obowiązek szkolno - przedszkolny dla dzieci sześcioletnich. Dotychczas takiego obowiązku nie było. Funkcjonowały tylko tzw. zerówki, do których rodzice dzieci mieli prawo. W Gdyni zerówki znajdowały się zarówno w szkołach jak i przedszkolach, a zasady odpłatności były zróżnicowane. Dzisiaj nie ma uzasadnienia prawnego dla realizowania opłat za posiłki w różny sposób. Stąd też nasza propozycja ujednolicenia zasad.


Opinia Komisji Oświaty- pozytywna


UCHWAŁA NR XXI/437/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany treści uchwały Nr IX/195/03 RMG z 25 czerwca 2003 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola samorządowe i oddziały przedszkolne szkół samorządowych prowadzone przez Miasto Gdynia została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.12
Projekt przedstawił wiceprezydent Michał Guć: - W prawie publicznym panuje generalna zasada, że pewne czynności muszą mieć oparcie w prawie, czyli musi być pozytywny przepis prawa, który powoduje, że dany dokument jest uchwalany. Dzisiaj nie ma podstawy prawnej dla posiadania przez Dom Pomocy Społecznej Statutu. Zasady funkcjonowania domu będą określone w regulaminie organizacyjnym.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Zdrowia- poytywna


UCHWAŁA NR XXI/438/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/368/96 RMG z 22 maja 1996 r. w sprawie nadania Statutu dla Domu Pomocy Społecznej w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 13.
Prezentując projekt wiceprezydent M. Guć mówił: - Nowe zasady obowiązujące w zakresie finansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych skutkują tym, że obecnie koszty te będą pokrywane nie przez wojewodę, lecz przez Miasto (jest to kompetencja powiatowa). Jeśli więc sąd skieruje dziecko do rodziny spoza miasta, skutkować to będzie podpisywaniem stosownych porozumień z odpowiednimi starostami. Zapis ustawowy nie jest do końca jasny. Nie ma pewności, czy porozumienia podpisuje starosta, czy też potrzebuje do tego upoważnienia rady, aby więc możliwe było przygotowywanie takich porozumień, proponujemy upoważnienie Prezydenta do ich zawierania.


Opinie komisji:
Komisja Zdrowia- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


Radna J. Kalinowska zabrała głos w imieniu - jak oświadczyła - matek dzieci niepełnosprawnych: - Czy upoważnienie dla Prezydenta dotyczyć też będzie zawierania porozumień w sprawie placówek oświatowych? W Gdańsku istnieje szkoła dla dzieci z porażeniem mózgowym, w której pobyt jest bardzo drogi, a jest to jedyna taka placówka w Trójmieście. Decyzją wiceprezydenta Gdańska w pierwszej kolejności są tam przyjmowane dzieci z Gdańska. Jedna z matek rozpaczliwie pyta w piśmie: "Czy mój synek jest winien, że mieszkamy w Gdyni? Dlaczego od rejonizacji ma zależeć przyszłość mojego syna? Skoro nie ma w Gdyni takiego przedszkola, jego rodzinne miasto mogłoby za to przedszkole zapłacić". Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu mówi o sposobie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2004 rok. § 1, pkt 2, ust. 2 wyraźnie wskazuje jako zadanie pozaszkolne gminy prowadzenie przedszkoli specjalnych, w tym oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych. Czy są na to zarezerwowane środki w budżecie na 2004 rok i czy jest możliwość pokrycia kosztów pobytu gdyńskich dzieci w gdańskich placówkach?


E. Łowkiel- w tytule uchwały wyraźnie mówi się o "sprawach określonych ustawą o pomocy społecznej", a więc pytanie Pani radnej nie ma nic wspólnego z przedmiotowym projektem. Niemniej jednak pytanie dotyczy ważnej kwestii i należy na nie odpowiedzieć. W Gdyni ma miejsce nieco inna filozofia kształcenia dzieci niepełnosprawnych niż w Gdańsku. Staramy się, aby dzieci niepełnosprawne trafiały do placówek z dziećmi zdrowymi i prawie każde przedszkole w Gdyni ma dzieci niepełnosprawne z zapewnioną dodatkową opieką. Nie ma podstawy prawnej pozwalającej płacić Gdańskowi za przyjęcie do placówek gdyńskich dzieci. Gdańsk nie płaci Gdyni za przyjęcie np. dzieci gdańskich do gdyńskiej szkoły dla niesłyszących. Nie ma takich przepisów, a szkoda. Kiedyś zawarto w tej sprawie porozumienie z Gdańskiem (Gdańsk jeśli chodzi o szkołę dla dzieci niedowidzących, Gdynia - dla niesłyszących). My się ze swoich zobowiązań wywiązaliśmy - Gdańsk nie. Sądzę, że z gdyńskich placówek korzysta więcej dzieci z Gdańska niż odwrotnie. Tak wynika przynajmniej z ogólnego rozeznania. Na pewno ciągle trzeba analizować sposób rozkładania dotacji. Ubolewam, że mama, o której mówiła radna Kalinowska, rozmawia ze mną za pośrednictwem mediów. Chętnie zaproponujemy tej pani placówkę przedszkolną, gdzie też jest rehabilitacja (dziecko tej pani ma 4 lata). Pani ta ma prawo zwrócić się do prezydenta Gdańska celem uzyskania zgody na umieszczenie dziecka w gdańskiej placówce. Trudno na tej sali rozstrzygać obecnie o losach jednego dziecka. Dzieci niepełnosprawych w Gdyni jest więcej i budujemy dla nich zróżnicowaną ofertę. Prosiłam tę mamę, aby zgłosiła się z orzeczeniem lekarskim. Rozumiem, że zgłosiła się do Pani radnej Kalinowskiej. Nie ma uzasadnienia dla tworzenia placówki adresowanej do jednego czy kilkoro dzieci.


Przewodniczący RM- z przykrością stwierdzam, że Pani Kalinowska świadomie wciągnęła nas w rozważania nie mające nic wspólnego z przedmiotem projektu.


J. Kalinowska- Panie Przewodniczący! Świadomie poruszyłam ten temat.


Przewodniczący RM- tak niestety dzieje się czasami - że radni wykorzystują sytuację.


UCHWAŁA NR XXI/439/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do zawierania porozumień dotyczących współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawach określonych ustawą o pomocy społecznej została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.14
Zgodnie z treścią załącznika projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna


UCHWAŁA NR XXI/440/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Leopolda Stokowskiego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej STOCZNIOWIEC została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.15
B. Stasiak- zostały przeprowadzone nowe wydzielenia (podziały geodezyjne) i tym samym pojawiły się nowe nieruchomości. W tej sprawie podejmowaliśmy już stosowne decyzje. Obecnie jest to tylko kwestia nadania działkom nowych numerów.
Reszta informacji jak w załączniku.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXI/441/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni, przy ul. Bosmańskiej została przyjęta jednogłośnie /26/.


Ad 4.16
Projekt przedstawił p. B. Stasiak - patrz załącznik.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXI/442/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wielkopolskiej - róg ul. Gryfa Pomorskiego została przyjęta jednogłośnie /26/.


Ad 4.17
Projekt przedstawił - zgodnie z treścią zał. - wiceprezydent B. Stasiak.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXI/443/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Solnej, okolice ul. Radosnej została przyjęta jednogłośnie /26/.


Ad 4.18
B. Stasiak- przedmiotem projektu jest rozszerzenie wcześniejszej oferty dotyczącej zbycia - o ok. 800 m kw.
Reszta informacji - p. zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXI/444/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej - Warszawskiej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.19
Przedstawił wicepr. B. Stasiak - p. zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXI/445/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chylońskiej 138 została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.20
Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiak - zgodnie z treścią załącznika.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXI/446/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Śliwkowej 1A została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.21
Przedstawił wicepr. B. Stasiak - p. zał.


Opinie komisji j.w.


Radny A. Borkowski proponował zapisanie, iż rada wyraża zgodę "po uprzednim uporządkowaniu terenu" uzasadniając: - Żeby uniknąć sytuacji, w której niewielką część sprzedamy, a niesprzedane pozostanie np. 700 m kw.


B. Stasiak- mówi o tym § 2. Jest zapis o przetargach ustnych nieograniczonych. Jest to uchwała rozpoczynająca procedurę, w której wydział dróg i komunikacji, wydział architektury, wydział geodezyjny będą opiniowały podziały geodezyjne i w ślad za tym pojawi się grupa działek przeznaczonych do sprzedaży.


A. Borkowski- chodzi mi o to, by w projekcie zawrzeć zobowiązanie Prezydenta do uprzedniego dokonania podziału bądź pokazania, jak te działki będą wyglądały. Chodzi mi o to, aby nie sprzedano jednej najlepszej działki, gdy tymczasem reszta nie znajdzie już nabywców. Zróbmy to porządnie. Proponuję dodać słowa: "po uprzednim wydzieleniu".


B. Stasiak- dzisiaj podejmujemy decyzję, której podjęcie leży w kompetencjach rady - o dopuszczeniu do obrotu określonych nieruchomości. Dopiero potem następują takie czynności jak podział geodezyjny. Trudno powiedzieć, czy wszystkie działki od razu znajdą nabywców. Zbyciu jak największej części ma służyć przetarg nieograniczony. Taka procedura dotyczy każdej z tego rodzaju uchwał. Celem Prezydenta Miasta jest zbycie jak największej powierzchni. Uwaga Pana radnego o konieczności dokonania podziału znajduje odzwierciedlenie w § 2. Przy przyjmowaniu budżetu będzie można sprawdzić, jak te grunty zostały zbyte. Odwrócenie kolejności, czyli najpierw podział, a potem delegacja rady do zbycia nieruchomości - takiej praktyki nie stosujemy. Dotychczasowa przynosi dobre skutki.


St. Szwabski- rozumiem, że Pan prezydent przekonuje, że dołoży wszelkich starań, aby porządnie sprzedać te nieruchomości.


A. Borkowski- przyjmuję do wiadomości to zapewnienie.


Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność dopisania w tytule nast. słów: "przy rozwidleniu".


Wiceprezydent B. Stasiak zgodził się z uwagą Przewodniczącego RM.


UCHWAŁA NR XXI/447/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy rozwidleniu ul. Żurawiej i Chabrowej została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.22
Projekt przedstawił p. B. Stasiak - zgodnie z treścią zał..


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXI/448/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 2a, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni - w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.23
Przedstawił wicepr. B. Stasiak- p. zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXI/449/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej przy ul. Łużyckiej 4, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni - w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.24
Przedstawiona przez wiceprezydenta B. Stasiaka autopoprawka do przedmiotowego projektu stanowi załącznik (jest ona wynikiem uwzględnienia uwag Komisji Gospodarki Komunalnej). Autopoprawka znosi tryb dołączenia i wprowadza przetarg ustny nieograniczony.
Reszta informacji jak w zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXI/450/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości, położonej przy Placu Kaszubskim/Św. Wojciecha, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni - w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.25
Przedstawił wicepr. B. Stasiak- p. zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXI/451/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Nałkowskiej z przeznaczeniem na regulację potoku Źródło Marii została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.26
B. Stasiak- jest to kontynuacja podjętej wcześniej uchwały.
Reszta informacji jak w zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXI/452/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej do stacji transformatorowej, położonej przy ul. Witomińskiej została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.27
Przedstawił p. B. Stasiak.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXI/453/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej do stacji transformatorowej położonej przy ul. Kopernika została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.28
Projekt przedstawił wicepr. B. Stasiak - p. zał.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXI/454/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność spółki z o.o. ALLCON - Osiedla położone przy ul. Żurawiej została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 4.29
Jak poinformował prezentujący projekt wicepr. B. Stasiak, procedura postępowania w przedmiocie projektu opisana jest w uzasadnieniu (p. zał.). Podjęcie uchwały ma służyć uzyskaniu bezpośredniego dostępu do Potoku Marczewskiego.


Opinie komisji j.w.


UCHWAŁA NR XXI/455/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, położonego przy ul. Sępiej na grunt stanowiący własność lub znajdujący się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 4.30
Wiceprezydent E. Łowkiel podczas prezentacji projektu (p. zał.) wyjaśniała, iż zdaniem projektodawców nie ma uzasadnienia dla limitowania działalności gospodarczej. Ponadto wiceprezydent poinformowała, iż przedmiotem pracy komisji sejmowych jest projekt ustawy, zgodnie z którym gminom w ogóle odbierze się kompetencje do określania limitu punktów sprzedaży alkoholu.


Opinie komisji:
Komisja Zdrowia:
A. Winiarska- nie opiniowaliśmy projektu. Skierowaliśmy do dalszych prac w komisjach.
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Samorządności Lokalnej)- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna


DEBATA:


Mariusz Roman- Pani przewodnicząca (mówca zwrócił się do radnej Aliny Winiarskiej - przewodniczącej Komisji Zdrowia), my tą uchwałę opiniowaliśmy i zakończyliśmy konkluzją, że projekt należy skierować do dalszej pracy w komisjach.
Jak dotychczas w gminnej komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi nieustannie pojawiał się jeden wniosek - o obniżenie liczby punktów sprzedaży alkoholu. Czy gminna komisja powołana do przeciwdziałania alkoholizmowi zmieniła zdanie, od kiedy pracuje pod kierownictwem Pani Łowkiel?
Obecnie przedkłada nam się projekt, który tak naprawdę mówi: "nie interesuje nas liczba punktów sprzedaży alkoholu w Gdyni". Przyjmując tę uchwałę tak naprawdę powiemy, że nie chcemy mieć żadnego wpływu na rynek w zakresie sprzedaży alkoholu. Zapotrzebowanie oscyluje wokół liczby 400. punktów. Ustawodawca nieprzypadkowo upoważnił gminy do regulowania tych spraw (czy będzie jakaś zmiana ustawowa, tego nie wiemy i nie możemy wiedzieć). Pani Łowkiel mówi, że nie widzi żadnego powodu, aby regulować liczbę punktów sprzedaży. Przypominam, że takie powody są. Powstały opracowania naukowe, w których mówi się wprost, że bardzo powszechny dostęp do miejsc sprzedaży alkoholu przekłada się na liczbę osób uzależnionych. Taką opinię głosi kierownik zakładu terapii, Pani dr Jadwiga Laskowska, głosiła gminna komisja przeciwdziałania alkoholizmowi, taką też opinię wygłaszają naukowcy.
Jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy: osoby uzyskujące koncesję na sprzedaż alkoholu powinny to szanować. Zdarzały się już cuda i cofano niektórym koncesje. Limitując to wymusiliśmy poszanowanie prawa przez osoby sprzedające alkohol. Liberalizacja jest dobra, ale szukajmy innych metod. Nie szukajmy środków uzyskiwanych z koncesji. Spróbujmy np. pomóc gdyńskim przedsiębiorcom poprzez obniżenie im podatków lokalnych.
Stawiam wniosek o wniesienie poprawki, która spowoduje, że liczba tych punktów sprzedaży będzie realna i odpowiadająca na zapotrzebowanie, a jednocześnie zapewni radzie wpływ na ten sektor.
Pan M. Roman zaproponował poprawkę, zgodnie z którą liczbę punktów proponowaną w projekcie (500) zmniejszy się do 350 i przekonując: - Jest to liczba puktów sprzedaży bliska zapotrzebowaniu rynkowemu z jednej strony, a jednocześnie powodująca, że prowadzący sprzedaż będą się bali utraty koncesji i tym samym będą przestrzegali prawo. Wiem, że wśród sprzedających alkohol jest bardzo dużo osób przestrzegających prawo, ale wiem też, że w pojedyńczych przypadkach to prawo przestrzegane nie jest.


Radna J. Kalinowska pytała przedmówcę: - W uzasadnieniu jest napisane, że limit 400 koncesji został wykorzystany w całości. Komu więc chce Pan odebrać koncesje?


Stanisław Taube- Pan Prezydent zwrócił dzisiaj uwagę radnym, że najlepszym miejscem do dyskusji są posiedzenia komisji. Na posiedzeniu komisji zdrowia poruszyliśmy ten problem. Rady dzielnic, mieszkańcy piszą skargi. Są tacy, którzy nie przestrzegają prawa. Stąd też nasz wniosek o skierowanie projektu do komisji. Prosiłbym o uszanowanie zdania 9. radnych i nie forsowanie dzisiaj tego projektu, bo byłoby to już łamaniem zasad demokracji.


Przewodniczący RM- wniosek oczywiście będzie poddany pod głosowanie i ostateczną decyzję podejmie rada.


Wojciech Szczurek- obecnie radnym nie jestem, ale byłem nim przez 8 lat, w tym 7 lat Przewodniczącym rady. Nie mylmy 2. pojęć. Komisje wypracowują opinie, nie decyzję, a opinia ma to do siebie, że można się z nią zgodzić bądź nie. Komisja Zdrowia jako jedyna miała odrębne w tej sprawie zdanie. Uszanowaliśmy to prezentując jej stanowisko na dzisiejszej sesji. Jaki byłby jednak sens organizowania sesji, gdyby to komisje podejmowały ostateczne decyzje? To jest zresztą stanowisko grupy radnych, a nie wszystkich członków komisji. Demokracja polega na tym, że większość osób na tej sali musi rozstrzygnąć co do rodzaju ostatecznej decyzji. Ja osobiście jestem zwolennikiem zwiększenia limitu udzielanych koncesji. Rzeczywiście, projekt ten jest żywo dyskutowany. Zwracam tylko uwagę na jeden aspekt tej sprawy: między limitowaniem a przestrzeganiem prawa w punktach sprzedaży alkoholu tak naprawdę nie ma zależności. Limitowanie nie daje żadnych gwarancji w tym względzie. Trzeba z jednej strony dyscyplinować tych, którzy koncesje już posiadają, ale z drugiej strony jestem zdania, że administracja nie powinna ingerować w obszar, którego cechą jest działalność rynkowa. Nie zwalnia to nikogo z przestrzegania prawa. Jest to obszar do działania nie tylko dla Miasta, ale i policji, a także różnego rodzaju stowarzyszeń. Przy czym podkreślam: nie ma prostej zależności między zmniejszaniem liczby punktów sprzedaży alkoholu a rozwiązaniem problemu alkoholizmu.


M. Roman- chciałbym jednak przekonać, że jest pewna korelacja między liczbą punktów sprzedaży alkoholu a poszanowaniem prawa. Jeśli ktoś dostaje koncesję, wiedząc, że jest jeszcze np. 150 koncesji do uzyskania, to dostaje tym samym sygnał, że jest to uprawnienie limitowane. Jeśli natomiast limitu nie ma, to taki sklepikarz może sobie myśleć tak: "jeśli stracę koncesję, to wystąpię o nią pod inną nazwą". Ile było apeli przewodniczącego komisji przeciwalkoholowej, Pana Bienia i ile wniosków o odebranie koncesji, a ile koncesji udało się odebrać? Tak naprawdę odebrano w zeszłym roku jedną koncesję. Nie mamy możliwości wpływania na tę działalność, ale możemy wymusić pewne poszanowanie dla tej koncesji. I tu odpowiedź dla Pani radnej Kalinowskiej: prawo nie działa wstecz i jeśli ograniczymy liczbę koncesji np. do 350 to znaczy, że te które już zostały wydane, nadal obowiązują. Jeśli będzie ich troszkę mniej, to pierwszy raz zaczniemy rzeczywiście limiotować, bo tak naprawdę my nigdy tego nie limitowaliśmy. Pan wiceprzewodniczący rady obiecał zorganizowanie debaty na ten temat. W moim przekonaniu jest tu zależność między poszanowaniem prawa a liczbą punktów sprzedaży.


Wojciech Szczurek- zrealizowaliśmy postulat dotyczący debaty na ten temat, bo ten projekt właśnie jest przedmiotem debaty. Można tu przedstawiać różne racje i argumenty. Można np. pokazać jak z jednej strony rosła liczba punktów sprzedaży, a z drugiej jak spadało spożycie alkoholu na głowę statystycznego mieszkańca. Trudno tu wyprowadzić jednoznaczne wnioski, że np. wzrost liczby punktów do wzrost zagrożenia lub odwrotnie. To są hipotezy nie tezy. Wiele miast w Polsce musi wybrać swoją drogę postępowania w tej sferze. Musimy wybrać między koncepcją samorządu omnipotentnego, czyli wchodzącego w każdy obszar gdzie urzędnik może podejmować władczą decyzję, czyli ingerującego we wszystko a samorządem wkraczającym tylko w te obszary, które uznaje się za niezbędne (mnie osobiście ta druga jest bliska). Limity nie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i rozmiary patologii. Nie powiedziałem, że w zakresie ścigania podmiotów naruszających prawo mieliśmy sukcesy. Powiedziałem, że jest to stojące przed nami wyzwanie. Nie twierdzę, że w tej płaszczyźnie jest jakiś powód do zadowolenia.


St. Taube- cieszę się, że Pan prezydent powiedział, że jest to debata. Na komisji zdrowia takiej debaty nie było, bo naczelnik wydziału zdrowia nie była przygotowana. Pytanie do Pana Prezydenta: czy mógłby Pan powiedzieć, ile wpłynęło skarg z rad dzielnic na temat łamania prawa przez podmioty, które uzyskały koncesję i ile takich skarg wpłynęło od mieszkańców?


Głos ad vocem zabrał radny M. Roman: - Chcemy prosić Pana Prezydenta, aby przedstawił radzie cudowne pomysły na to, aby wpływać skutecznie na przestrzeganie prawa. Możemy się zgodzić w jednym: że gdybyśmy wprowadzili prohibicję, to można by budować korelację między brakiem punktów sprzedaży a pojawianiem się punktów nielegalnych, natomiast ograniczanie w niewielkim stopniu jest jedynie wymuszaniem prawa przez osoby, które takie koncesje otrzymują. Byliśmy kiedyś w jednym klubie i ja wówczas radnym AWS przedstawiałem naukowe dowody, że powszechny dostęp do alkoholu ma wprost przełożenie na problem alkoholowy.


W. Szczurek- nie znam panaceum, bo go nie ma, moim zdaniem. Jedyną metodą może być sprawne działanie służb powołanych do kontroli przestrzegania bezpieczeństwa. W żaden sposób nie pozbawiamy się, poprzez przyjęcie tej uchwały, prawa do pozbawiania koncesji. Rozważamy projekt, który zakłada prowadzenie polityki takiej, jaka miała miejsce do tej pory. Miasto zawsze działało tak, że liczba punktów przewyższała ilość wniosków naszych mieszkańców. Przedstawię jak wyglądała sprzedaż alkoholu w kolejnych latach. Rok 85: średnia spożycia to 6,8 litra spirytusu 100 % na głowę (obowiązywały wtedy kartki na alkohol). Rok 92: średnia to 3,5 litra na głowę, po czym ta średnia systematycznie spada. W 2002 roku ta średnia wynosiła już 1,7 litra na głowę. Są to dane GUS. Jednocześnie w ostatnich latach rośnie liczba puktów sprzedaży alkoholu (przynajmniej w Gdyni). Są oczywiście opracowania mówiące dokładnie coś innego niż ja twierdzę. Koncesja jest instrumentem, który - moim zdaniem - powinien być tylko wtedy stosowany, jeśli jest umotywowane przekonanie i nie ma żadnych wątpliwości, że ten rodzaj regulacji rynku ma sens. Nie chciałbym, aby urząd wkraczał w sferę życia gospodarczego w trybie administracyjnym, kiedy nie jest to niezbędne. Takie myślenie staje się coraz bardziej powszechne. Odejdzie od takiego sposobu ingerowania także sejm. Nie odwołuję się tu do planowanej ustawy dlatego, że chciałbym czerpać jakieś szlachetne wzory z postaw parlamtentarzystów, ale po to, aby powołać się na pewne wspólne doświadczenie. Tu nie ma prostej recepty. Z wieloma wątpliwościami moich kolegów i koleżanek zgadzam się, ale mówię: myślmy o świetlicach socjo - terapeutycznych, o restrykcjach, o tego typu działaniach.


Po raz kolejny głos ad vocem zabrał radny M. Roman: - Czy komisja ds. alkoholowych zmieniła zdanie na temat liczby punktów sprzedaży? Pytanie do Prezydenta: czy nie ma Pan takiego przeświadczenia, że otwierając świetlice, pisząc kolejne programy, organizując igrzyska dla osób z problemami alkoholowymi nie tworzymy samonapędzającego się koła?
Dane przytoczone przez Prezydenta znam i też się cieszę, że Polacy spożywają mniej alkoholu. Dlaczego jest mniejsze spożycie alkoholu? Dlatego, że mniej się spożywa wódki, a więcej bardziej szlachetnych trunków, tylko że ludzie z problemem alkoholowym nie sięgają po lepsze alkohole. I chodzi właśnie o to, że na każdym rogu można bez problemu kupić tę przysłowiową siarę za 4 zł. Rzeczywiście pozyskujemy środki na działania przeciwalkoholowe, ale czy nie przeciwdziałając powstawaniu punktów sprzedaży nie napędzamy tej machiny?


St. Taube- bardzo dużo radnych rad dzielnic zgłasza te problemy. Jeśli tego problemu nie ma, to ograniczanie liczby punktów sprzedaży rzeczywiście nie ma sensu.


W. Szczurek- to nie jest tak, że instrumentarium, które posiada Miasto jest czymś, co wszystko załatwia. Na pewno jest tu wiele do zrobienia dla policji i straży miejskiej. Na palcach jednej ręki można policzyć skargi jakie napłynęły w tej sprawie, w skali roku. Co nie znaczy, że należy je bagatelizować. Ważna jest tu też odwaga cywilna osób, które odważą się zeznawać, że np. alkohol jest sprzedawany dzieciom, osobom nietrzeźwym itp. Dobrze, że rady dzielnic są aktywne. Każdy z takich wniosków powinien być rozpatrzony z należytą starannością i jest rozpatrywany. Trzeba w takie miejsca kierować patrole. Nie chcę powiedzieć, że ta procedura załatwi problem, ale uważam, że nie koncesja go rozwiąże. Oczywiście byłoby grzechem niewykorzystanie pieniędzy pochodzących z tzw. kapslowego, ale polityka społeczna Miasta jest taka, że świetlice socjo - terapeutyczne będą powstawały bez względu na to, czy otrzymamy pieniądze, czy też nie. To jest stała wartość socjalna naszego miasta.


Radny Tadeusz Kluba postawił wniosek o zakończenie dyskusji.


Powyższy wniosek został przyjęty: 16/0/6.


Wiceprezydent Ewa Łowkiel wyjaśniła, iż członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych nie zmienili swoich poglądów, natomiast nie należy do kompetencji tej komisji określanie liczby punktów sprzedaży alkoholu.


Wniosek o odesłanie projektu do komisji nie został przyjęty: 5/14/1


Zgłoszona poprawka, zgodnie z którą liczba punktów sprzedaży alkoholu wynosiłaby 300, nie została przyjęta: 5/14/1


UCHWAŁA NR XXI/456/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gdyni została przyjęta: 13/3/3.


Przewodniczący RM poinformował radnych o przygotowaniu przez skarbnika dla Pani radnej J. Kalinowskiej pisemnej informacji, w której służby finansowe podtrzymały słuszność swoich wyliczeń.


Ad 4.31
- "Arka Gdynia" to nie tylko klub piłkarski, ale także inne sekcje - tytułem uzupełnienia informacji podanych w uzasadnieniu projektu - dodał Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk.
Reszta informacji jak w załączniku.


Opinie komisji:
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Sportu - pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa- pozytywna


UCHWAŁA NR XXI/457/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy skwerowi w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.32
Projekt - zgodnie z treścią zał. - przedstawił radny M. Łucyk.


Opinie komisji:
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXI/458/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania nazwy skwerowi w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.33
Projekt przedstawił r. M. Łucyk - p. zał.


Opinia Komisji Samorządności Lokalnej- pozytywna


UCHWAŁA NR XXI/459/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie stwierdzenia nieważności czynności Rady Dzielnicy Orłowo podjętych na sesji w dniu 25 maja 2004 r. została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.34.
Autopoprawka (dopisanie w § 1. jednej osoby) wniesiona przez Komisję Statutową i przedstawiona przez r. M. Łucyka stanowi załącznik.
Reszta informacji - p .zał.


UCHWAŁA NR XXI/460/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/234/03 RMG z dnia 29 października 2003 roku w sprawie stwierdzenia wyboru ławników sądowych na kadencję 2004 - 2007 została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.35
Radny Stanisław Taube wniósł w imieniu projektodawców o zdjęcie z porządku obrad projektów dotyczących bonifikat (występujące w planowanym porządku pod numerami 4.35 i 4.36.) uzasadniając, iż występujący pod numerem 4.6. alternatywny projekt dot. sprawy udzielenia bonifikat został już przyjęty, wobec czego rozpatrywanie projektów wniesionych przez radnych opozycji stało się bezcelowe.
Ponadto radny Taube zapowiedział: - Będziemy dalej przekonywać do naszej propozycji radnych i Pana Prezydenta, a także będziemy analizować posunięcia innych samorządów, które już zwiększyły bonifikaty na wyższe i skutki tych decyzji.


Ad 4.36
Projekt zdjęty z porządku obrad na wniosek projektodawców - p. wyżej wystąpienie radnego St. Taube.


Ad 4.37
W imieniu projektodawców wystąpił radny A. Borkowski: - Problem jest już znany. Proponujemy, by do Komisji Zdrowia powołano Panią Jolantę Kalinowską. Pismem z dnia 5 lutego b.r. Pani Kalinowska, która wstąpiła w miejsce Pana Janusza Kupcewicza Szwocha i objęła obowiązki radnego, wyraziła chęć pracy w tej komisji i tę wolę podtrzymała w piśmie skierowanym na ręce Przewodniczącego RM w marcu b.r.


Opinia Komisji Zdrowia - negatywna (wyniki jak w biuletynie stanowiącym załącznik).


Radna J. Kalinowska, zanim przystąpiła do meritum sprawy, nawiązała do swojego wniosku złożonego w związku z uchwałą budżetową oświadczając: - Moje wyliczenia są dobre i proszę, aby w punkcie "Informacje" Pan skarbnik ustosunkował się do tego.
Przechodząc do kwestii przedmiotowego projektu radna Kalinowska mówiła: - 5 lutego wyraziłam wolę pracy w Komisji Zdrowia i w Komisji Gospodarki Mieszkaniowej. W dniu 18 marca zrezygnowałam z pracy w Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, o czym poinformowałam Przewodniczącego RM i przewodniczącego Komisji Statutowej. 24 marca padł wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad. Rada większością radnych "Samorządności" odrzuca ten wniosek. Przed podjęciem uchwały miało miejsce odczytanie pisma z dnia 18 marca, a także ustnie wyraziłam wolę rezygnacji z pracy w tej komisji. Uchwałę podjęto wbrew mojej woli. Dnia 23 kwietnia zaskarżyłam do wojewody w/w uchwałę. W odpowiedzi wobec zarzutu powołania wbrew woli do składu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej wojewoda wskazał, że kwestia ta nie podlega ocenie organu nadzoru. Wojewoda nie ustosunkował się do faktu wniesienia pod obrady wadliwego projektu uchwały. Art. 101 ustawy o samorządzie gminnym mówi: "Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone podjętą uchwałą przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego".
Radna Kalinowska oświadczyła, iż przywoływaną wyżej uchwałę zaskarży do sądy administracyjnego.
Dalej radna Kalinowska mówiła: - Przewodniczący RM napisał do wojewody, że zarzuty nie mają oparcia w faktach i że bezpodstawny jest zarzut o dyskryminowany. A jak nazwać zastosowanie wobec mnie innego kryterium ustalenia przynależności do komisji (posunięcie nakazowe - tak, jak to miało miejsce kiedyś, przed 1990 rokiem). Dzisiaj ponownie nastąpi odmowa wyboru do komisji. Niepowiadamianie mnie o posiedzeniach Komisji Zdrowia, o co prosiłam w kwietniu wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, pełniącego wówczas obowiązki przewodniczącego tej komisji. Dlatego świadomie, Panie Przewodniczący, wykorzystuję obrady sesji, żeby podnieść niektóre problemy. Art. 32 Konstytucji RP wskazuje: "wszyscy wobec prawa są równi". Oprócz mnie czy jest jeszcze jakiś radny, który został zmuszony do pracy w komisji, której nie wybrał? Na poprzedniej sesji ponownie wyraziłam wolę pracy w Komisji Zdrowia. Niestety, brak reakcji ze strony Komisji Statutowej zaskutkował wniesieniem projektu uchwały przez grupę radnych, członków PiS, SLD oraz Socjaldemokracji Polskiej.


St. Taube- nie mogę zrozumieć, co stoi na przeszkodzie powołania radnej Kalinowskiej do Komisji Zdrowia. Mnie się najlepiej pracuje, gdy mam największych wrogów przy sobie. Skoro Pani Kalinowska jest największym wrogiem, to lepiej ją mieć przy sobie. Statut pozwala na dokooptowanie jeszcze jednej osoby do tej komisji. Panie Prezydencie! Lepiej chyba byłoby, gdyby radna Kalinowska mogła zgłaszać swoje uwagi na posiedzeniu komisji (chociażby do budżetu, jak to dzisiaj miało miejsce). Oczywiście może przychodzić na posiedzenia, ale lepiej byłyby, gdyby mogła wyrażać swoje zdanie poprzez głosowanie. Proszę radnych "Samorządności" o poparcie projektu.


Jacek Milewski- prosiłbym, aby Pani radna Kalinowska rozważyła możliwość przystąpienia do pracy w Komisji Sportu, która od lat bardzo przyjaźnie reaguje na zjawiska w różnych dziedzinach życia Miasta. Powstał GOSiR, inwestujemy w wiele obiektów. Myślę, że w tej dziedzinie Miasto może być o wiele bardziej przyjazne mieszkańcom, niż w dziedzinie, która przede wszystkim jest regulowana przez ustawy, czyli ochrona zdrowia, gdzie mamy coraz mniej możliwości działania. Byłoby nam niezmiernie miło, jest nas tylko 4. w tej komisji, brakuje nam często sił, aby angażować się we wszystkie przedsięwzięcia i byłbym zaszczycony, gdyby radna Kalinowska zechciała pracować w naszej komisji.


J. Kalinowska- najpierw ustosunkuję się do tego, co powiedział Pan Taube: budżet nie był omawiany na posiedzeniu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej. Uczestniczyłam w posiedzeniu i nie mogłam zadać pytań.
Odnośnie propozycji radnego Milewskiego: może po mnie tego teraz nie widać, ale kiedyś dużo trenowałam, byłam trzykrotną mistrzynią Sopotu w lekkiej atletyce, w różnych dziedzinach i jestem żoną mistrza Polski we wioślarstwie - w jedynkach i ósemkach. Przemyślę to, chociaż bliższe mi są sprawy osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.


A. Borkowski- jeszcze raz zwracam się do Państwa z prośbą, abyście pozwolili Pani Kalinowskiej pracować w Komisji Zdrowia. Pani Kalinowska pracowała całą poprzednią kadencję w tej komisji i była bardzo aktywnym jej członkiem. Napisała wiele interpelacji związanych z zagadnieniami zdrowia, opieki społecznej i rodziny. Pani Kalinowska, kiedy była jeszcze członkiem SLD, pracowała w naszej partyjnej komisji zdrowia. Nabyła sporego doświadczenia, nawiązała wiele kontaktów. Może w tej pracy komisji i Radzie Miasta tylko pomóc. Państwo i tak macie większość we wszystkich komisjach. Wszystkie niepokorne głosy potraficie przegłosować. Zgadzamy się z tym. Natomiast nie utrudniajmy radnym opozycji tam, gdzie nie jest to uzasadnione. Po co mają się pojawiać w prasie różne artykuły? Dbajmy także o wizerunek Miasta. Uszanujmy zdanie Pani Kalinowskiej tym bardziej, że jest osobą przygotowaną do pracy w tej komisji.


St. Taube- sprawa wniosku radnego Jacka Milewskiego: mam obawy, czy jeśli radny opozycji wejdzie w skład Komisji Sportu, to czy nie będzie konieczne powołanie do tej komisji kolejnego radnego "Samorządności".


Przewodniczący Komisji Sportu, radny Jerzy Wieczorek- Komisja Sportu nie jest wysypiskiem.


M. Roman- to zdarzenie stało się precedensem. Dotychczas nic takiego się nie zdarzyło. Mam pytanie do Pana Łucyka: otrzymaliśmy projekt nowego Statutu i jak to, co się tu dzieje, ma się do § 24 Statutu, który mówi wprost, że radni zgłaszają się do komisji wg swojego uznania.


Przewodniczący RM poprosił radnego M. Romana o powrót do meritum projektu. Statut nie jest jego przedmiotem.


M. Roman- to się jakoś łączy.


St. Szwabski- nie łączy się.M. Roman- na ostatnim posiedzeniu komisji padła oferta ze strony radnych opozycji, żeby przerwać ten spór i żeby Pani przewodnicząca wykazała dobrą wolę wobec radnych opozycji i żeby nie robić z tego widowiska, żeby tego nie przedłużać. Niestety takiego gestu ze strony Pani przewodniczącej nie ma. Gdyby Pani przewodnicząca Komisji Zdrowia nie przegłosowywała negatywnie tego projektu na komisji, to nie byłoby dyskusji. Być może źle się stało, że do jednego worka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Zofia Wnuczko
Data udostępnienia informacji: 23.06.2004