Sesja nr XX z dnia 2004-05-26

PORZĄDEK OBRAD

Xx SESJI RADY MIASTA GDYNI

26 maja 2004 ROKU

GODZ. 12.00, SALA 105 UM
1. Otwarcie sesji Rady Miasta,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu XIX Sesji Rady Miasta,

4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1.wyrażenia zgody na lokalizację pomnika "W hołdzie zesłańcom Syberii".

4.2.nadania imienia Gimnazjum Nr 14 w Gdyni przy ul. Płka Dąbka 207,

4.3.zmiany Uchwały Nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z 28 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni,

4.4.nieodpłatnego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Krasickiego 4 w Gdyni,

4.5.nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek Skarbu Państwa przy ulicy Granicznej,

4.6.zmiany Uchwały Nr IX/182/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2003,


5. Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej.

6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.

7. Interpelacje.

8. Informacje.

9. Wolne wnioski.

10. Ustalenie terminu następnej sesji.

11. Zakończenie obrad.Protokół z sesji Rady Miasta:
PROTOKÓŁ NR 20/04
XX SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 26 maja 2004 r.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miasta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XIX Sesji Rady Miasta.
4. Projekty uchwał w sprawach:


4.1. wyrażenia zgody na lokalizację pomnika "W hołdzie zesłańcom Syberii";
4.2. nadania imienia Gimnazjum Nr 14 w Gdyni, przy ul. Płk. Dąbka 207;
4.3. zmiany Uchwały Nr VII/295/99 RMG z 28 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni;
4.4. nieodpłatnego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Krasickiego 4 w Gdyni;
4.5. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasto Gdynia działek Skarbu Państwa przy ul. Granicznej;
4.6. zmiany Uchwały Nr IX/182/03 RMG z dnia 25 czerwca 2003 r.;
4.7. zmiany Uchwały RMG Nr XIV/293/03 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2004;
4.8. remontów budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych;
4.9. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni działek stanowiących własność Skarbu Państwa , położonych w Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego i ul. Sędzickiego;
4.10. nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Energetykó, oznaczonej jako: działki nr 91/7, nr 92/7, opisane na km 108 oraz działki: nr 49/2, nr 50/2, nr 59/2, nr 69/2, nr 70/2, nr 99/2 opisane na km 109;
4.11. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach


5. Sprawozdanie z prac Komisji Statutowej.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.


Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.


Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.Ad 1.


Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.


Przewodniczący RMG poinformował, że do porządku obrad zostały złożone przez Prezydenta Miasta cztery dodatkowe projekty (tytuły jak w przyjętym porządku obrad) - 7 dni przed sesją (termin ustawowy).


Wiceprezydent Bogusław Stasiak wniósł o wprowadzenie do porządku obrad w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce z o.o. - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach.
Uzasadniając powyższe wiceprezydent przypomniał: - Jak Państwo pamiętacie, projekt ten został zdjęty z porządku obrad poprzedniej sesji ze względu na konieczność uzyskania z Urzędu Ochrony Konsumentów wyjaśnienia, czy tego typu zastaw nie zostanie zakwalifikowany do działań z zakresu pomocy publicznej.
Dalej wiceprezydent poinformował: - 7 maja b.r. na moje ręce wpłynęło stanowisko Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej, w którym jest zawarta informacja, że tego typu zastaw jest dopuszczalny w rozumieniu przepisów obowiązujących w UE przepisów i nie jest traktowany jako pomoc publiczna. Przedmiotowy projekt był prezentowany na posiedzeniach Komisji Gospodarki Mieszkaniowej oraz Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej.
- Sprawa jest pilna i oczywista - oświadczył na koniec wiceprezydent.


Za wprowadzeniem do porządku obrad prezentowanego wyżej projektu opowiedziało się 22 radnych, przy braku głosów "przeciw" i 2. głosach wstrzymujących się (22/0/2).


Porządek obrad z wprowadzoną - j.w. - zmianą został przyjęty jednogłośnie /24/.


Ad 3.


Wobec braku uwag Przewodniczący St. Szwabski uznał protokół XIX Sesji RMG za przyjęty.


Ad 4.1.


Jak poinformował Przewodniczący St. Szwabski, przedmiotowy projekt został przygotowany przez grupę radnych. Inicjatywa jest następstwem wniosku Związku Sybiraków - Zarządu Koła w Gdyni.
- Sądzę, że większość z Państwa - mówił dalej Przewodniczący - obserwuje od wielu lat działalność tego związku. Jest to jedno z najbardziej prężnych środowisk w całej Polsce. Jego działalność ma na celu zachowanie w pamięci następnych pokoleń tragicznych wydarzeń - zsyłek na Syberię, zarówno tych, które miały miejsce w tragicznym XX wieku jak i tych z poprzedniego, XIX stulecia. Projekt nie wymaga szerszego uzasadniania. Będzie on kolejnym świadectwem martyrologii naszego narodu. Bardzo proszę o wyrażenie zgody na lokalizację pomnika w miejscu określonym w paragrafie 1. projektu (patrz załącznik).


Opinie komisji:
Komisja Kultury - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna


UCHWAŁA NR XX/416/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację pomnika "W hołdzie zesłańcom Syberii" została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.2.


Projekt przedstawiła wiceprezydent Ewa Łowkiel: - Rada Gimnazjum zwróciła się z wnioskiem nadania szkole imienia Jana Radtkego.
Wiceprezydent przypomniała: - 5 lat temu powołaliśmy 24 gimnazja. Proces nadawania imion na wnioski tych placówek świadczy o uzyskiwaniu przez nie poczucia tożsamości.
Dalej wiceprezydent poinformowała, że zgodnie ze stosownym rozporządzeniem wybór imienia odbył się w sposób demokratyczny. Propozycja nadania szkole imienia Jana Radtkego uzyskała 85 % poparcie.
- Jest to godne uznania, że na patronów szkół nauczyciele, rodzice i uczniowie wybierają osoby bezpośrednio związane z historią Gdyni. W uzasadnieniu jest informacja o tej postaci (patrz załącznik).
Wiceprezydent zgłosiła autopoprawkę do uzasadnienia, do którego - jak informowała - wkradł się błąd: w miejsce Rady Ministrów wpisano Radę Miasta (w gestii Rady Ministrów leżało nadanie Gdyni praw miejskich).


Przewodniczący rady przypomniał, iż wójt Jan Radtke urodził się 10 lutego i w tym też dniu nadano Gdyni prawa miejskie, a obecnie jest to ważna data w całorocznym kalendarium Gdyni.


Opinie komisji:
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna


Adam Borkowski- cieszę się, że projekt jest omawiany na początku sesji. Nadanie imienia Jana Radtkego jest wyrazem lokalnego patriotyzmu i jest to imię godne nie tylko tej szkoły, ale także innych organizacji.
Przypominając, że w Gdyni znajduje się też pomnik wójta Radtkego radny Borkowski apelował do władz miasta o niezapominanie o pomniku w czasie uroczystości (jak informował radny, dotarły do niego pogłoski, iż jedno ze stowarzyszeń w czasie święta zabrało kwiaty spod pomnika Marynarza i przeniosło właśnie pod pomnik wójta Radtkego, o którym zapomniano).


UCHWAŁA NR XX/417/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania imienia Gimnazjum Nr 14 w Gdyni, przy ul. Płk-a Dąbka 207 została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.3.


W imieniu Prezydenta Miasta projekt przedstawił naczelnik wydziału organizacyjnego, pan Mariusz Szpaczyński: - Przedmiotem projektu jest zmiana wartości punktu dla pracowników ZKM i Powiatowego Urzędu Pracy. Zasady wynagradzania pracowników jednostek samorządu terytorialnego reguluje rozporządzenie Rady Ministrów. Nie dotyczy to pracowników urzędu. W ich przypadku zasady te regulowane są odrębnym aktem prawnym. Projekt jest też skutkiem wniosków przełożonych tych jednostek. Zmianie nie ulega wartość najniższego wynagrodzenia.


Opinia Komisji Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna


UCHWAŁA NR XX/418/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/295/99 RMG z dnia 28 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.4.


Wiceprezydent Ewa Łowkiel- projekt jest wynikiem zarządzenia dowódcy Marynarki Wojennej dotyczącego likwidacji wszystkich przedszkoli, dla których organem prowadzącym było wojsko. Dowódca Marynarki Wojennej zwrócił się do Miasta z pytaniem, czy jesteśmy skłonni przejąć przedmiotową placówkę. Uczęszcza do niej w sumie 100 dzieci i świadczy ona usługi nie tylko wojsku, ale i mieszkańcom Gdyni. Uchwała powołująca przedszkole zostanie wprowadzona pod obrady rady najpóźniej na sesji sierpniowej. Budynek, w którym mieści się przedszkole jest w bardzo dobrym stanie, a placówka cieszy się w mieście bardzo dobrą opinią. Zarządzenie dowódcy Marynarki Wojennej mówi też o przekazaniu Miastu nieruchomości, na której posadowiony jest budynek.
Reszta informacji jak w uzasadnieniu projektu.


Opinie komisji:
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytwna


UCHWAŁA NR XX/419/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości Skarbu Państwa przy ul. Krasickiego 4 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.5.


Wiceprezydent B. Stasiak poinformował o konieczności naniesienia poprawki w uzasadnieniu: wpisanie w drugiej linijce nast. numeru działki: 826/304 (trzecia z wymienionych działek).
Informacje o projekcie jak w uzasadnieniu stanowiącym załącznik.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna


UCHWAŁA NR XX/420/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni działek Skarbu Państwa przy ulicy Granicznej została przyjęta jednogłośnie /24/


Ad 4.6.


Projekt omówił wiceprezydent Michał Guć: - Uchwalając nowelizację strategii rada określiła termin przygotowania operacjonalizacji, czyli polityk szczegółowych. Wynikał on z przewidywania, że takie dokumenty będą potrzebne przy ubieganiu się o środki z funduszy strukturalnych. Tymczasem okazało się, że potrzebne będą inne dokumenty. Polityki szczegółowe są oczywiście potrzebne jeśli chodzi o rozwój Miasta, natomiast nie są potrzebne przy ubieganiu się o fundusze strukturalne. Tworzenie obecnie dokumentów, które miałyby wymiar finansowy, kiedy nie znamy jeszcze realnych skutków budżetowych, byłoby bardzo trudne i obarczone dużym błędem. Bieżący rok jest bowiem pierwszym rokiem funkcjonowania pod rządami nowej ustawy o dochochach jednostek samorządu terytorialnego. Stąd też propozycja przesunięcia terminu do marca przyszłego roku. Prace nad tymi dokumentami już trwają.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa (dalej: Komisja Bezpieczeństwa)- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna


Adam Borkowski- wiele razy chwaliliśmy władze Gdyni za opracowanie strategii i za jej nowelizację. Trochę niepokoju więc budzi we mnie fakt, że chcemy realizację polityk sfinalizować w marcu 2005 roku. To trochę za długo - moim zdaniem. Może jednak udałoby się zakończyć te prace z końcem tego roku? W ten sposób już w tym roku zamknęlibyśmy się w kosztach. Proponuję więc wprowadzenie poprawki (może być w formie autopoprawki), zgodnie z którą określono by termin realizacji prac na 31 grudnia bieżącego roku.


M. Guć- rzecz w tym, że głównym powodem złożenia niniejszego projektu są właśnie konsekwencje finansowe i konieczność dokonania realnej oceny jakie są możliwości Miasta w tym zakresie. Ustalając taki termin mamy szansę uzyskać wiedzę co do wyników finansowych w obecnym roku. Myślę, że argument zamknięcia się w kosztach jeszcze w tym roku jest mniej istotny, natomiast ważne jest uzyskanie pełnej wiedzy o możliwościach finansowych Miasta. Przypominam, że wszystkie operacjonalizacje wiążą się z konsekwencjami finansowymi.


Stanisław Taube- zapewniano nas, że z Unii Europejskiej wpłyną 2,4 mln. zł. na zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego na lata 2004 - 2013. Czy te pieniądze wpłynęły, czy też to, co uchwaliliśmy w tym zakresie jest już nieważne?


M. Guć- jest to niezależne od nas. Przynajmniej w dużej mierze. Przygotowywane są wszelkie dokumenty, które pozwolą na złożenie wniosków do 15 lipca odnośnie zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego. Jednym z tych dokumentów będzie plan rozwoju transportu aglomeracji trójmiejskiej. Taki program będzie podstawą do wystąpienia o środki. 15 lipca upływa termin składania wniosków. Czy jednak środki będą przekazane na budowę metra w Warszawie, czy też na inne inwestycje - na to wpływu nie mamy. Możemy jedynie przygotować dobry wniosek.


Radny A. Borkowski wycofał zgłoszoną wcześniej (p. wyżej) poprawkę.


UCHWAŁA NR XX/421/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/182/03 RMG z 25 czerwca 2003 roku została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.7.


Skarbnik Miasta Andrzej Goldmann- dokonanie zmian w budżecie jest konieczne z uwagi m. in. na fundusze z UE. Podpisane zostało porozumienie z Sopotem w sprawie współfinansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni (obsługiwanie mieszkańców Sopotu). Podpisano porozumienie z Zarządem Portu Morskiego Gdynia w sprawie współpracy przy rozbudowie ulicy J. Wiśniewskiego. Zmiany są też efektem sprzedaży samochodu ciężarowego używanego przez GOSiR. Realizacja projektu "Otwarta platforma usług urzędu udostępnianych drogą telefonii komórkowej" (kwoty odnoszące się do w/w zmian jak i inne drobne zmiany wyszczególnione są w uzasadnieniu stanowiącym załącznik).
Jak dalej informował skarbnik, zmiany innego rodzaju wiążą się z przenoszeniem środków między działami i paragrafami. 1 tys. zł. przenosi się z rady dzielnicy Dąbrowa do oświaty i wychowania celem zakupu sprzętu dla szkół i przedszkoli. 1 tys. zł. przenosi się z dzielnicy Orłowo (zamiast zakupu paczek wielkanocnych organizacja festynu).
Inna zmiana wiąże się z utworzeniem nowego środka specjalnego GOSiR-u.
Inne zmiany jak i kwoty związane z w/w zmianami jak w załączniku.
Autopoprawka przedstawiona przez skarbnika miasta stanowi załącznik.


Opinie komisji:
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Sportu- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


Jolanta Kalinowska- po raz kolejny zmienia się budżet. To już trzecia uchwała zmieniająca budżet. Jest też już 9 zarządzeń dot. zmian w budżecie (mowa o zarządzeniach Prezydenta - p.p.). Od dnia 24 marca 2004 roku wprowadza się zmiany.
Dochody budżetu miasta wzrosły o 4 988 339 zł., w tym dochody własne i dotacje na zadania zlecone o 2 721 516 zł. oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 2 266 823 zł.
Wydatki wzrosły o kwotę 4 988 339 zł. w tym wydatki na zadania własne o 4 139 196 zł. oraz wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o 849 143 zł.
Proszę przybliżyć, na jakie zadania zlecone Gdynia otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 2 266 823 zł., z których przeznaczono tylko 849 143 zł. Na jaki cel przekazano kwotę 1 417 680 zł. z w/w dotacji?


St. Taube- popieram zmiany wprowadzone w drodze autopoprawki, bo dają one możliwość utworzenia drugiej zajezdni trolejbusowej. Ma to być zajezdnia nowoczesna, ekologiczna i będzie ona na pewno korzystna dla wszystkich mieszkańców, nie tylko Gdyni, ale wszystkich osób korzystających z naszej komunikacji.


Jacek Milewski- jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej o pewnym już doświadczeniu chcę wyrazić radość z tytułu wprowadzenia pod obrady tego projektu, bowiem korzystniejsza jest sytuacja, kiedy radni na bieżąco są informowani o zmianach. W ten sposób ich wiedza na temat budżetu jest stale uaktualniana. Ja akurat apeluję o to, abyśmy jako Rada Miasta nie bali się dokonywania zmian w budżecie, który dzięki temu może być zrealizowany w prawie 100 %.


Skarbnik A. Goldmann odpowiadając radnej Kalinowskiej wyjaśniał: - Od 1 maja spadł na nas obowiązek zajęcia się świadczeniami społecznymi. Już teraz dochodzą do nas informacje, że pieniądze na ten cel spłyną do nas dopiero w czerwcu. Te 2 mln. zł. dostaliśmy na świadczenia społeczne. Zostały wprowadzone do budżetu decyzją Prezydenta, bo takie jest obecnie jego upoważnienie - dotacje od wojewody wprowadzane są do budżetu w drodze zarządzeń Prezydenta Miasta.


Radna J. Kalinowska zwróciła uwagę na błędy w paragrafie 1. punktach 5. i 6.,w których przywołane załączniki oznaczone są błędnymi numerami (w punkcie 5. winien być przywołany załącznik nr 6, zaś w punkcie 6. winien być przywołany załącznik nr 5), i zaproponowała wprowadzenie prawidłowego zapisu w formie poprawki.


Skarbnik A. Goldmann uznając powyższą uwagę za zasadną zaproponował wprowadzenie stosownej zmiany w formie autopoprawki: w paragrafie 1 pkt 5 przywołuje się załącznik nr 6, zaś w punkcie 6. przywołuje się załącznik nr 5.


Na pytanie Przewodniczącego czy autopoprawka satysfakcjonuje autorkę poprawki radna J. Kalinowska odpowiedziała twierdząco.


UCHWAŁA NR XX/422/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały RMG nr XIV/293/03 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2004 została przyjęta: 18/0/1


Ad 4.8.


Prezentujący projekt wiceprezydent B. Stasiak wyjaśniał, że środki niezbędne na zrealizowanie przedmiotowej uchwały zawarte są w uchwale budżetowej. Paragraf 1 opisuje grono potencjalnych wnioskodawców, a zarazem wyklucza podmioty, które nie mogą korzystać z tych środków.
Jak dalej informował wiceprezydent, gmina współfinansuje remonty w budynkach, w których co najmniej 50 % powierzchni zamieszkują osoby z decyzjami administracyjnymi i w których nie ma lokali użytkowych.
Z możliwości uzyskania dotacji na remonty wyłączeni są ci właściciele budynków, którzy wcześniej uzyskali od gminy pomoc finansową. Także ci, którzy wypowiedzieli umowy najemcom, a ci z kolei zostali objęci programem budowy mieszkań przez TBS "Czynszówka" w latach 2004 - 2006.
Jednocześnie projekt określa procedury dofinansowywania budynków prywatno - czynszowych, tj. udział gminy w remontach tych budynków - środki są tu limitowane: do 25 tys. zł. brutto. Remonty finansowane przez gminę są obwarowane określonym zakresem rzeczowym.
Podsumowując wiceprezydent stwierdził: - Podjęcie uchwały będzie kontynuacją działań rozpoczętych w 2002 roku, a przedyskutowanych wcześniej w czasie przyjmowania budżetu.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna


Radny A. Borkowski wyraził radość z powodu wniesienia przedmiotowego projektu pod obrady. Zapis, który budził wątpliwości radnego to kwestia limitu 25 tys. zł. (patrz załącznik i wypowiedź wiceprezydenta): - Wydaje mi się, że nie powinniśmy określać takiego limitu. Jeśli to jest konieczne, to proszę o uzasadnienie. Brakuje mi też zapisu mówiącego, iż Miasto szczególną opieką będzie otaczać budynki stanowiące element dziedzictwa narodowego. Wcześniej takie zapisy miały miejsce.
Reasumując powyższe radny Borkowski sugerował uzupełnienie projektu o zapis mówiący, iż z dotacji Miasta na remonty korzystać będą budynki zaliczane do dóbr kultury. Zdaniem radnego na te budynki Miasto winno zwrócić szczególną uwagę.


Marcin Wołek- udział w pracy nad projektem miała też komisja strategii. Sprawa limitu należała do tych, które były przedmiotem także naszych rozważań. Wprowadzenie limitu wynika z faktu, że na całość przedsięwzięć remontowych przewiduje się 200 tys. zł. w tym roku, zaś skala potrzeb jest ogromna. Odgrzybianie jednego budynku sięga kwoty pomiędzy 20 a 100 tys. zł. i istnieje niebezpieczeństwo, że w razie braku takiego limitu tylko 2 czy 3 inwestycje ściągną wszystkie pieniądze, a chodzi o to, aby tym programem objęto jak największą grupę budynków.


A. Borkowski- chodzi mi o zasadę, która obowiązywałaby już na stałe.


B. Stasiak- procedura zawarta w projekcie odnosi się do uchwały budżetowej na bieżący rok. Znajdzie to odzwierciedlenie w aktach wykonawczych.
Zwracając się do radnego Borkowskiego wiceprezydent oświadczył: - Przyjąłem Pańską sugestię, aby przyszłych beneficjentów projektu uzupełnić o budynki zabytkowe. Tak nawiasem mówiąc te obiekty są także finansowane z innych źródeł. Przyjmuję te uwagi do rozważenia, bo oczywiste jest, że w kierowaniu środków powinny być uwzględniane także i te cechy budynków.


Radny A. Borkowski podziękował wiceprezydentowi B. Stasiakowi za takie ustosunkowanie się (p. wyżej) do jego uwag.


UCHWAŁA NR XX/423/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie remontów budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.9.


B. Stasiak- z-ca ministra obrony narodowej skierował do wojewody pomorskiego pismo, w którym upoważnia do działań umożliwiających wygaszenie trwałego zarządu ministerstwa obrony narodowej na części gruntu będącego dotychczas w wyłącznej dyspozycji ministerstwa, na której realizowane jest muzeum Gdyni. Stąd propozycja nabycia przedmiotowych działek (p. zał.). Środki z tego zasilą przedsięwzięcie inwestycyjne Marynarki Wojennej jakim jest muzeum. Projekt jest też kolejnym krokiem w celu regulacji stanów terenowo - prawnych.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii - pozytywna


A. Borkowski- w drugim akapicie uzasadnienia mowa jest o wspólnej części muzeum. Skoro my zasilamy Marynarkę Wojenną naszymi pieniędzmi, wskazane byłoby użycie nazwy: "Muzeum Miasta Gdyni i Marynarki Wojennej", czyli na pierwszym miejscu umieszczenie nazwy Miasta.


B. Stasiak- jest to wyraz naszej galanterii w stosunku do ministra, który użył nazwy jak w uzasadnieniu (p. zał.). Nie ma możliwości uznania, że nasz wkład finansowy jest wyższy. Jesteśmy gościem na gruncie Marynarki Wojennej. Po podjęciu uchwały być może będziemy mogli zmienić kolejność w nazwie.


UCHWAŁA NR XX/424/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni działek stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Gdyni, przy ul. Zawiszy Czarnego i ul. Sędzickiego została przyjęta jednogłośnie /25/.


Ad 4.10.


Jak przypominał wiceprezydent B. Stasiak, przedmiot projektu był już na sesjach rady prezentowany. W ramach rozliczenia zadłużenia Stoczni Gdynia Miasto przejęło obiekty oświatowe posadowione na przedmiotowych gruntach. Z chwilą przyjęcia uchwały przejmiemy nieodpłatnie grunt (tak sądzę) i tym samym nie będziemy już wnosić opłat użytkowania wieczystego.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


UCHWAŁA NR XX/425/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Energetyków, oznaczonej jako działki: nr 91/7, nr 92/7, opisane na km 108 oraz działki: nr 49/2, nr 59/2, nr 69/2, nr 70/2, nr 99/2, opisane na km 109 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.11.


B. Stasiak- jak już wyjaśniałem (patrz punkt: "Przyjęcie porządku"), działania będące przedmiotem projektu nie są zaliczane do pomocy publicznej. W świetle obowiązujących przepisów, w tym szczególnie Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, działania wynikające z uchwały będą pod względem prawnym poprawne. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów jest to przedsięwzięcie Komunalnego Związku Gmin. Gdynia ma 56 % udziałów. Środki na budowę nowego zakładu pochodzić będą przede wszystkim z funduszu ISPA. Będzie to ponad 70 % kosztów kwalifikowanych, stanowiących pomoc bezzwrotną. Będą też dodatkowe środki UE i wspólników w wysokości 24 mln. zł., pożyczka z WFOŚ i wreszcie 12 mln. zł. pożyczki pomostowej - niezbędnej, ponieważ środki z ISPA spływają nieregularnie. Pożyczka powinna być zabezpieczona. W wyniku negocjacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska ustalono, iż gwarancję i podstawowe zabezpieczenie będzie stanowić zastawienie 1/3 udziałów w spółce każdej z gmin. Tak więc obciążenie to nie będzie przeniesione na majątek udziałowców, w tym więc i Gdyni. Umożliwi to płynne zrealizowanie inwestycji - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach.


Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


UCHWAŁA NR XX/426/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce z o.o. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach została przyjęta: 18/0/3


Ad 5.


Sprawozdanie Komisji Statutowej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad 6.


St. Szwabski- z tego miejsca wiele razy informowałem o konieczności zastanowienia się nad nowym modelem gospodarki odpadami. Uzasadniałem to wiele razy i dosyć szczegółowo. Z moich wypowiedzi na pewno wynikało, że aby móc podejmować trafne decyzje potrzebne jest przeanalizowanie obecnego stanu gospodarki odpadami. Związek zlecił więc Pracowni Badań Społecznych przeprowadzenie badań dotyczących zachowań środowiskowych i związanych z segregacją odpadów. Przeprowadzono wywiady z ponad 600. mieszkańcami (drogą telefoniczną). Wyniki tych badań zostały przedstawione dwa dni temu tu, w urzędzie. Kilka wniosków jakie na tej podstawie wyciągnięto jest istotnych. Jeden z nich byłby taki, że ogromna większość mieszkańców bierze udział w segregacji (jedynie około 5 % mieszkańców nie bierze w niej udziału). Niestety, aż tak pięknie nie jest w rzeczywistości. Kilkadziesiąt procent mieszkańców bierze udział w segregacji makulatury, trochę mniej w segregowaniu szkła, jeszcze mniej w segregowaniu plastiku, a jeszcze mniej - materiałów niebezpiecznych. Inny wniosek jest taki, że ok. 22 % mieszkańców nie ma żadnych umów na wywóz odpadów i jakiekolwiek ich zagospodarowanie. Z badań wynika także, że mieszkańcy są skłonni ponieść nawet wyższe koszty gospodarki odpadami pod warunkiem, że będzie ona dla nich bardziej przyjazna i bardziej dostępna. Chodzi przede wszystkim o punkty, w których można się pozbyć surowców wtórnych, o jakość pojemników i dostęp do informacji. Bardzo bowiem ważnym czynnikiem motywującym do segregacji jest informacja, co się dalej z tymi odpadami dzieje. Wielu mieszkańców widziało bowiem takie sceny, że segregowane odpady były potem i tak sypane do jednego pojemnika. Powoduje to oczywiście poczucie bezsensu. Te wnioski będą elementem wytycznych do dalszych prac. W ich opracowywaniu ja też będę brał udział. Przedstawię następnie Panu Prezydentowi swoje stanowisko jak i stanowisko związku. Związek z kolei przedstawi finalny efekt prac poszczególnym gminom.
Mam nadzieję, że te badania m. in. przyczynią się do lepszej gospodarki odpadami.


Ad 7.


Na ręce Przewodniczącego interpelacje nie wpłynęły.


Ad 8.


Adam Borkowski- pierwsza informacja: otrzymałem kserokopię pisma, które Pan Przewodniczący Rady Miasta Gdyni, dr inż. Stanisław Szwabski, skierował do Pana Cezarego Dąbrowskiego - dyrektora generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. W piśmie tym Pan Przewodniczący ustosunkowuje się do sprawy wniesionej do urzędu wojewody przez radną Kalinowską (chodzi o to, że radna Kalinowska nie została członkiem komisji zdrowia, o czym wszyscy wiemy).
Pan Przewodniczący Rady Miasta Gdyni konkludując pisze w ostatnim akapicie: "Reasumując: podnoszone przez radną Jolantę Kalinowską zarzuty nie mają oparcia w faktach, a zwłaszcza nie można dla nich znaleźć podstawy prawnej".
Jestem zaskoczony takim stwierdzeniem Pana Przewodniczącego. Myślałem, że przedstawi Pan to inaczej - że można to interpretować w różny sposób. Podawałem podstawy prawne w trakcie dyskusji na ten temat. Czy Pan Przewodniczący konsultował projekt tej odpowiedzi np. z naszymi radcami prawnymi? Wiem co prawda, że trudno się z nimi konsultuje, ponieważ terminy są bardzo wydłużone.
Druga informacja: w dniu 24 maja b.r. otrzymałem faksem wiadomość na temat realizacji podwyżek dla nauczycieli w roku 2004. Zgodnie z ustawą z 23 grudnia 99 roku regulacja wynagrodzeń nauczycieli winna być wszczynana z dniem 1 stycznia (z wyrównaniem) i nie można tego robić później niż 3 miesiące od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na dany rok. I tu moje pytanie: czy to jest realizowane, czy nie? Faks otrzymałem 24 maja (nie wiem nawet od kogo), więc wnoszę z tego, że tych pieniędzy nie wypłacono. Proszę o wyjaśnienie.


W związku z drugą sprawą poruszoną przez radnego Borkowskiemu wiceprezydent Ewa Łowkiel wyjaśniała: - Jeszcze Pani minister Łybacka rozporządzenie o podwyżce płac podpisała bodajże 14 kwietnia, a ukazało się ono 24 kwietnia. Skoro Pani minister nie pamiętała, że podwyżki w oświacie trzeba wdrożyć do 5 maja, to trudno, żebyśmy my to zrobili w ciągu 5. dni. Natychmiast po ukazaniu się rozporządzenia została wdrożona cała procedura. Podwyżki już zostały wypłacone, albo będą wypłacone przy najbliższej wypłacie.


Przewodniczący St. Szwabski odpowiadając na pierwsze z pytań radnego A. Borkowskiego (patrz wyżej) informował: - Projekt odpowiedzi przygotował radca prawny.


A. Borkowski- wobec tego Pan radca prawny ma dużo odwagi twierdząc, że Pani radna Kalinowska wystąpiła w tej sprawie bez podstawy prawnej.


Przewodniczący informował, iż w dniu 28 maja b.r., o godz. 12 odbędą się uroczystości związane z 64. rocznicą bitwy o Narwik (na Płycie Marynarza).


Ad 9.


Andrzej Bień- sprawa, o której chcę powiedzieć dotyczy trochę Związku Komunalnego. W Gdyni prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Mieszkańcy zgłaszali, że pojemniki rozprowadzane w tym celu w Gdyni są bardzo nieestetyczne. Proszę o zwrócenie na to uwagi i zadbanie o ten aspekt zbiórki. Wstyd, żebyśmy mieli takie pojemniki, podczas gdy inne, małe gminy dysponują pojemnikami bardziej estetycznymi.


St. Szwabski- przed chwilą mówiłem też i o tym. Mam nadzieję, że dopracujemy się bardziej estetycznych i funkcjonalnych pojemników.


Ad 10.


Termin kolejnej Sesji RMG: 23 czerwca b.r.; godz. 12


Ad 11.


Zakończenie obrad XX Sesji RMG ogłosił Przewodniczący RMG, dr Stanisław Szwabski.


Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała:
Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Data udostępnienia informacji: 26.05.2004