Sesja nr XVIII z dnia 2004-03-24

PORZĄDEK OBRAD
XVIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
24 marca 2004 ROKU
Godz. 12.00, SALA 105 UM


1. Otwarcie sesji Rady Miasta,
2. Przyjęcie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu XVII Sesji Rady Miasta,
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2003,
4.2. zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XIV/293/2003 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2004,
4.3. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania: regulacja potoku Źródło Marii od torów PKP do ujścia do rzeki Kaczej wraz ze zbiornikiem retencyjnym Krykulec,
4.4. zmiany statutu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni,
4.5. zmiany treści Uchwały Rady Miasta Gdyni nr VII/137/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości oraz źródeł współfinansowania przez Gminę Miasta Gdyni projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap", ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
4.6. zmiany Uchwały Nr XIV/308/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie porozumienia z gminą Sopot o przyjęciu przez gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Sopot,
4.7. założenia XV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niedosłyszących w Gdyni ul. Gen. J.Hallera 9,
4.8. włączenia XV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niedosłyszących do Zespołu Szkół Podstawowych Nr 1 w Gdyni ul. Gen. J.Hallera 9,
4.9. zmiany nazwy Zespołu Szkół Podstawowych Nr 1 w Gdyni ul. Gen. J.Hallera 9,
4.10. likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 12 przy ul. Chylońskiej 170 c w Gdyni,
4.11. zmiany Uchwały Nr XXXVIII/1264/02 Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2002 roku w sprawie współdziałania gmin Gdynia, Rumia i Reda w sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
4.12. ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej dla działki zabudowanej stacją transformatorową przy Bulwarze Nadmorskim
4.13. utworzenia środka specjalnego w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji
4.14. przyjęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg przez Straż Miejską na terenie Gdyni (10 pojazdów),
4.15. przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg przez Straż Miejską na terenie Gdyni (2 pojazdy),
4.16. nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni Panu Władysławowi Bartoszewskiemu,
4.17. zmiany Uchwały Nr II/16/2002 Rady Miasta Gdyni z 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Miasta (skreślenie Janusza Kupcewicza-Szwocha),
4.18. zmiany Uchwały Nr II/16/2002 Rady Miasta Gdyni z 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Miasta (dopisanie radnej Jolanty Kalinowskiej do składu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny),
4.19. zmiany Uchwały Nr II/16/2002 Rady Miasta Gdyni z 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Miasta (dopisanie radnej Jolanty Kalinowskiej do składu Komisji Mieszkaniowej).
4.20. przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Gdyni.
5. Sprawozdanie z prac Komisji Kultury.
6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.


PROTOKÓŁ NR 18/04 z XVIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 24 marca 2004 r.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Pełne brzmienie opinii komisji RMG - jak w biuletynie stanowiącym załącznik. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą. Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.


Ad 1.
Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący RMG Stanisław Szwabski.


Ad 2.
Do przedłożonego radnym projektowanego porządku obrad zgłoszono nast. uwagi:
- wiceprezydent Bogusław Stasiak zgłosił wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym 2. projektów uchwał: w sprawie potwierdzenia ważności czynności prawnej oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do ewentualnego złożenia oświadczenia o potrąceniu ceny nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych poł. w Gdyni przy ul. Sopockiej/Wielkopolskiej ze zobowiązań podatkowych PKP wobec Gminy Miasta Gdyni oraz w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do składania w imieniu Gminy Miasta Gdyni oświadczeń w przedmiocie wykonywania lub nie wykonywania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych na terenie miasta Gdyni oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do składania oświadczeń o potrącaniu z ceny nabycia należności z tytułu zaległych podatków lokalnych.
Uzasadniając wprowadzenie w/w projektów w trybie nadzwyczajnym wiceprezydent wyjaśniał, iż ustawa o gospodarce nieruchomościami wyznacza prezydentowi bądź burmistrzowi określony czas na złożenie oświadczenia o skorzystaniu bądź nie z prawa pierwokupu. Wymaga to uprzedniej zgody rady na wykonanie czynności, o których mowa w przedmiotowych projektach. Drugi projekt - upoważnienie Prezydenta Miasta do składania oświadczeń - rozwiązuje problem na przyszłość.

- wiceprezydent Ewa Łowkiel zgłosiła wniesienie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/112/99 RMG z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych oraz szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych
Wiceprezydent wyjaśniła, iż dopiero w poniedziałek, tj. 22 marca, Kolegium Prezydenta otrzymało oficjalną opinię RIO w przedmiotowej kwestii

- radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski poprzedził wniosek krótkim komentarzem: - Jestem przekonany, że porządek obrad jest nie tylko spisem projektów, ale także w jakimś stopniu te projekty wartościuje i dlatego proszę o przesunięcie projektu w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni Panu Władysławowi Bartoszewskiemu na początek porządku. Jego sąsiedztwo z projektem dot. usuwania pojazdów nie jest - w moim przekonaniu - do końca właściwe

- radny Jacek Milewski wniósł o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności czynności Rady Dzielnicy Redłowo podjętych na sesji w dniu 10 marca 2004 roku, z uwagi na ciążący na Radzie Miasta obowiązek unieważniania uchwał Rad Dzielnic w terminie 30 od dnia ich podjęcia

- radny Adam Borkowski wniósł o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/02 RMG z 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składów stałych komisji RM (dopisanie radnej Jolanty Kalinowskiej do składu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej), uzasadniając: - Radna Jolanta Kalinowska pismem z dnia 18 marca b.r. skierowanym do Pana Przewodniczącego RM zrezygnowała z pracy w tej komisji, w związku z czym projekt uchwały jest bezprzedmiotowy.

- Skarbnik miasta Andrzej Goldmann zgłosił wycofanie z porządku obrad projektu w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg przez Straż Miejską na terenie Gdyni (2 pojazdy) - występującego pod numerem 4.15

Wniosek wiceprezydenta B. Stasiaka o wprowadzenie do porządku 2. projektów (tytuły - patrz wyżej) przyjęto jednogłośnie: 24 gł. za.

Wniosek wiceprezydent E. Łowkiel o wprowadzenie do porządku jednego projektu uchwały w sprawie dotacji dla placówek oświatowych (tytuł j.w.) przyjęto jednogłośnie: 25 gł. za.

Wniosek radnego J. Milewskiego o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności czynności Rady Dzielnicy Redłowo został przyjęty: 23/0/1

Wniosek radnego Z. Zmudy Trzebiatowskiego o przesunięcie na początek porządku projektu w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa został przyjęty: 23/0/1 - jako pkt 4.1.

Wniosek radnego A. Borkowskiego o zdjęcie z porządku projektu w sprawie ustalenia składów stałych komisji RMG (dopisanie radnej J. Kalinowskiej do składu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej) nie został przyjęty: 2/14/3

Porządek z uwzględnieniem zaakceptowanych przez radę zmian został przyjęty: 21/0/2


Ad 3.
Wobec braku uwag Przewodniczący RM uznał protokół XVII Sesji RMG za przyjęty.


Ad 4.1.
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk.

Przewodniczący St. Szwabski wyraził nadzieję, że wszyscy radni zapoznali się z uzasadnieniem projektu, który - jak przypominał Przewodniczący - zawiera elementy pięknego życiorysu jak i informacje o dokonaniach naukowych Władysława Bartoszewskiego.

Opinie komisji:
Komisja Oświaty - pozytywna
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia) - pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa - pozytywna

UCHWAŁA NR XVIII/367/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni Panu Władysławowi Bartoszewskiemu została przyjęta: 25/0/1


Ad 4.2.
Sprawozdanie Miejskiego Rzecznika Konsumentów stanowi załącznik.

Rzecznik Ewa Ziarkowska omówiła krótko niektóre z aspektów jej działalności: - Zwracam uwagę, że zmieniły się przepisy ustawy co do odpowiedzialności za sprzedaż dóbr konsumpcyjnych. Przepisy zmieniły zasadniczo uprawnienia kupujących i sprzedawców. Obecne przepisy nie regulują sposobów reklamacji, zawierają wiele pojęć niedookreślonych, dlatego też ustawa wywołuje trudności interpretacyjne nie tylko wśród konsumentów, ale i profesjonalistów. Stąd bierze się tak ogromna liczba klientów szukających pomocy u rzecznika. Jest to istotny element, który trzeba brać pod uwagę przy ocenianiu danych statystycznych. Okres sprawozdawczy jest okresem zdecydowanej zmiany uprawnień. W drugiej połowie 2003 roku zwiększyła się znacznie liczba skarg konsumentów na działalność operatora usług komunikacyjnych, który wprowadził zmiany organizacyjne uniemożliwiające bezpośrednią obsługę klientów. Poza tym spektrum skarg jest mniej więcej taki sam jak w poprzednich okresach sprawozdawczych.

Opinia Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii) - pozytywna

UCHWAŁA NR XVIII/368/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów za rok 2003 została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 4.3.
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił skarbnik A. Goldmann.
Autopoprawka: skreśla się zapis umieszczony w punkcie 5., wobec czego punkt 6 otrzymuje nr 5 - p. zał.
Skarbnik miasta informował ponadto: - Wprowadzane zmiany są skutkiem określonych dotancji i subwencji. Znacznie zmniejszyły się dochody i na pokrycie tej luki przewiduje się zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu zwrócenia przez Wojewodę pieniędzy na oświetlenie ulic , placów i dróg. Zakładaliśmy, iż otrzymamy te środki w roku 2003. Zwiększamy przychody w dziale "wolne środki" co zbilansuje powstałą lukę. Są też inne drobne zmiany - w pozycji "schronisko dla zwierząt" zwiększymy środki o pieniądze, które otrzymamy od Rady Rumii, zwiększą się też wydatki wynikające z rozliczenia trybu najmu i podnajmu. Środki te zostaną w szkołach. Zaplanowane przez Radę Dzielnicy Redłowo środki na tablice informacyjne przeniesiemy do turystyki i rekreacji.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Zdrowia - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Oświaty - pozytywna
Komisja Strategii - pozytywna

UCHWAŁA NR XVIII/369/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XIV/293/2003 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2004 została przyjęta: 20/1/3


Ad 4.4.
Prezentujący projekt wiceprezydent Marek Stępa uzasadniając potrzebę przyjęcia projektu podkreślił, że pożyczki uzyskiwane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska są bardzo korzystne finansowo. Innym, bardzo istotnym walorem jest to, iż fakt uzyskania pożyczki z takiego źródła jest swego rodzaju nobilitacją, ponieważ wskazuje, że inwestycja została przygotowana prawidłowo pod względem finansowym i merytorycznym, a to w ostatecznym efekcie skutkuje pozytywną opinią na temat działań Miasta w zakresie przedsięwzięć ekologicznych. Daje to większe możliwości w ubieganiu się o wsparcie finansowe przy okazji przystępowania do kolejnych tego typu przedsięwzięć. Pożyczka ma więc podwójne znaczenie.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna

UCHWAŁA NR XVIII/370/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania: regulacja potoku Źródło Marii od torów PKP do ujścia do rzeki Kaczej wraz ze zbiornikiem retencyjnym Krykulec została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.5.
Projekt przedstawiła wiceprzewodnicząca RMG Joanna Zielińska: - Tekst Statutu był modyfikowany kilkakrotnie. Nad obecnym ostatecznym tekstem Komisja Kultury pracowała 2 miesiące wprowadzając istotne poprawki. Pierwsza zmiana polegała na wpisaniu wszędzie tam, gdzie mowa była o Zarządzie Miasta - Prezydenta Miasta. Druga zmiana polega na wpisaniu w § 8 ust. 2, iż powoływanie dyrektora będzie się odbywało w drodze konkursu przeprowadzanego co 4 lata. Podkreślono też w tekście, że teatr prowadzi gospodarkę finansową w ramach wypracowanych i przyznanych środków. Zmienił się też zapis dotyczący podpisywania oświadczeń woli. Obecnie będzie je podpisywał dyrektor przy kontasygnacie księgowego.

Opinia Komisji Kultury - pozytywna

UCHWAŁA NR XVIII/371/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Statutu Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.6.
Wiceprezydent M. Stępa przedstawiając projekt wyjaśniał: - Konieczność dokonania zmiany treści uchwały wynika z niekorzystnych dla samorządowych inwestorów rozstrzygnięć podjętych na szczeblu państwa. Chodzi mianowicie o to, że takie inwestycje jak Trasa Kwiatkowskiego, dla realizacji których gmina ubiega się o wsparcie z funduszy europejskich, będą w całości obciążone podatkiem VAT. Niegdyś VAT-em obciążano jedynie część finansowaną przez gminę. Obecnie obciążona podatkiem będzie także część wkładów europejskich. Ustawa w takim kształcie została przyjęta przez Sejm. Co prawda Senat próbował ratować sytuację i rekomendował stawki zerowe dla części europejskiej, ale niestety poprawka Senatu została przez posłów odrzucona. Tak więc inwestycja może być o kilkadziesiąt milionów droższa. Jest co prawda jeszcze szansa, że gmina tego uniknie, ale projekt powstaje na wypadek najbardziej niekorzystnego dla gminy splotu okoliczności. Przed instytucjami na szczeblu centralnym jest jeszcze podjęcie decyzji, czy ten podatek VAT płacony przez gminy od kwot uzyskanych z pomocy europejskiej będzie traktowany jako kwalifikowany czy też nie (i tu jest ta szansa). Jeśli kwalifikowany, to ¾ VAT będzie mogła być pokryta z części europejskiej. W projekcie proponuje się kwotę maksymalną, potrzebną w razie podjęcia niekorzystnych dla gmin decyzji.

Opinia komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna

A. Borkowski - w § 3 mowa jest o załączniku, który ma stanowić okres projekcji możliwości pozyskania środków. Tego załącznika nie otrzymaliśmy.

Wiceprezydent zapewnił, iż w czasie obrad przedmiotowy załącznik zostanie radnym dostarczony.

Radny A. Borkowski (z sali) - głosujmy nad projektem po otrzymaniu załącznika.

St. Szwabski - czy rada jest za przełożeniem głosowania nad projektem?

A. Borkowski -  tego wymaga elegancja. Na razie nie mamy pełnej wiedzy.

St. Szwabski - rzeczywiście można tu mówić o elegancji, ale nie widzę przesłanek merytorycznych dla przekładania głosowania. Proponuję przejść do głosowania.

Wobec propozycji Przewodniczącego nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR XVIII/372/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany treści Uchwały Rady Miasta Gdyni nr VII/137/03 z 23 kwietnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości oraz źródeł współfinansowania przez Gminę Miasta Gdynię projektu "Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap", ubiegającego się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego została przyjęta: 20/0/1


Ad 4.7.
Projekt stanowi załącznik.
Wiceprezydent M. Stępa przypomniał radnym, iż referując na poprzedniej sesji zmienianą obecnie uchwałę zapowiadał, że należy się liczyć z koniecznością dokonania zmiany.
W przypadku uchwały dot. porozumienia z Sopotem uzupełnia się treść §1 w tym sensie, iż - zgodnie z propozycją Sopotu - wymienia się wszystkie linie, na których ZKM faktycznie wykonuje przewozy. Rada Miasta Sopotu uznała, że przyjęty przez Gdynię zapis stanowiłby groźbę ubezwłasnowolnienia Sopotu, ponieważ wszelkie decyzje w tym zakresie podejmowałby Prezydent Gdyni. Proponowany przez Sopot zapis nie przeszkadza nam oczywiście, ponieważ nie powoduje, iż przedmiotowe linie będą zaliczane do kategorii komuniikacji miejskiej a nie międzymiejskiem. W tym drugim przypadku wiązałoby się to - jak już wcześniej wyjaśniał wiceprezydent -z licznymi utrudnieniami.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna

UCHWAŁA NR XVIII/373/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/308/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie porozumienia z gminą Sopot o przyjęciu przez gminę Gdynia zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Sopot została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.8
Uzasadnienie wniesienia pod obrady przedmiotowego projektu prezentowała wiceprezydent E. Łowkiel: - Powołanie liceum umożliwi uczniom niedosłyszącym zakończenie cyklu kształcenia wykształceniem średnim. Dysponujemy wysoko kwalifikowaną kadrą nauczycielską. Powołanie liceum znacznie wzbogaci ofertę kierowaną do dzieci niedosłyszących. Załącznikiem do projektu jest Statut, gdyż uchwalenie pierwszego Statutu należy do kompetencji rady.

Opinia Komisji Oświaty - pozytywna

A. Borkowski - w tytule projektu mowa jest o liceum specjalnym, natomiast w § 2 nie ma tego słowa, czy wobec tego nie można i w tytule pominąć słowo "specjalnego".

E. Łowkiel - dokonaliśmy zmiany nazw wszystkich szkół posiadających w tytule określenie "specjalna", ale zmiana ta dotyczy jedynie zapisów zewnętrznych, np. na sztandarach, na budynkach, natomiast w akcie założycielskim to słowo musi -zgodnie z ustawą - pozostać.

A. Borkowski - wobec tego należy to słowo dopisać w § 2.

Przewodniczący RM zaproponował zadośćuczynić propozycji radnego Borkowskiego.

Wiceprezydent E. Łowkiel zgodziła się na wprowadzenie, w drodze autopoprawki, do § 2. słowa: "Specjalnemu".

UCHWAŁA NR XVIII/374/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie założenia XV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niedosłyszących w Gdyni, ul. Gen. J. Hallera 9 została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.9
Projekt przedstawiła wiceprezydent E. Łowkiel - zgodnie z treścią zał.

Opinia Komisji Oświaty - pozytywna

UCHWAŁA NR XVIII/375/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie włączenia XV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niedosłyszących do Zespołu Szkół Podstawowych Nr 1 w Gdyni, ul. Gen. J. Hallera 9 została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.10
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawiła wiceprezydent E. Łowkiel.

Opinia Komisji Oświaty - pozytywna

UCHWAŁA NR XVIII/376/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Podstawowych Nr 1 w Gdyni, ul. Gen. J. Hallera 9 została przyjęta jednogłośnie /23/


Ad 4.11
E. Łowkiel - wprowadzenie właściwie jednego zdania do jednego z artykułów ustawy spowodowało zmianę procedury likwidacyjnej. Na poprzedniej sesji rada podjęła uchwałę intencyjną - o zamiarze likwidacji. Dzisiaj jest to uchwała mówiąca o likwidacji. Uzasadnienie merytoryczne podane było przy podejmowaniu uchwały intencyjnej.

Opinie komisji:
Komisja Oświaty - pozytywna
Komisja Zdrowia - pozytywna

UCHWAŁA NR XVIII/377/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 12 przy ul. Chylońskiej 170 c w Gdyni została przyjęta: 20/2/1


Ad 4.12
E. Łowkiel- podjęliśmy decyzję o ujednoliceniu zasad sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Do zmienianej uchwały wkradł się błąd polegający na błędnym sposobie naliczania ułamka kosztów dla Redy i Rumii. Władze tych gmin zwróciły się do władz Gdyni o wprowadzenie zmiany, która zapewni właściwe proporcjonalne obliczanie kosztów dla tych gmin. Wzór matematyczny powinien być taki, że w liczniku jest konkretne miasto (np. Rumia), a w mianowniku suma miast, które poniosą koszty sprawowania opieki. To spowoduje, że nieznacznie zmniejszy się kwota udziału tych gmin w pokrywaniu kosztów.

UCHWAŁA NR XVIII/378/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/264/02 Rady Miasta Gdyni z 27 lutego 2002 roku w sprawie współdziałania gmin Gdynia, Rumia i Reda w sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.13.
Jak wyjaśniał przedstawiający projekt wiceprezydent B. Stasiak, musi być dopełniona czynność formalna jaką jest połączenie nieruchomości z drogą publiczną.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna

UCHWAŁA NR XVIII/379/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej dla działki zabudowanej stacją transformatorową przy Bulwarze Nadmorskim została przyjęta jednogłośnie /19/


Ad 4.14
Jak informowała prezentująca projekt wiceprzewodnicząca RM radna J. Zielińska, prezydent powierzył GOSiR-owi organizację regat. Pieniądze na organizację w niewielkiej części pochodzą z budżetu Miasta. Zasadnicza część środków pochodzi z wpłat uczestników regat oraz od sponsora tytularnego. Utworzenie środka specjalnego umożliwi finansowanie przedsięwzięcia także z innych źródeł.

Opinia Komisji Strategii- pozytywna

Radny A. Borkowski wyraził zadowolenie z decyzji podjętej przez Prezydenta Miasta o utworzeniu środka specjalnego co spowoduje, iż pieniądze przeznaczone na organizację regat nie pójdą - jak to określił - do niczyjej prywatnej kieszeni.

UCHWAŁA NR XVIII/380/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie utworzenia środka specjalnego w Gdyńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /25/


Ad 4.15
Naczelnik wydziału dochodów Stanisław Zachert wyjaśniał: - Zgodnie z ustawą o ruchu drogowym i rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji pojazdy bez tablic rejestracyjnych lub pojazdy nieużywane mogą być usuwane przez Straż Miejską na koszt właściciela. Miasto zaczęło wykonywać te czynności. Projekt zakłada przejęcie na rzecz Miasta 10. samochodów. Niestety te samochodu nie przedstawiają żadnej wartości. Przeważnie są wyceniane przez biegłego skarbowego i kierowane są na złom.

Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Samorządności - pozytywna

Radny A. Borkowski pytał, czy rada będzie zmuszona co jakiś czas zajmować się tego typu sprawami. - Czy nie można podjąć uchwały upoważniającej prezydenta do załatwiania tych spraw an bloc? - pytał radny i proponował: - Na koniec roku może być przedstawiana radzie zbiorcza informacja.

St. Zachert - sprawa ta była opiniowana przez paru prawników, którzy jednoznacznie stwierdzili, że za każdym razem wymagana jest stosowna uchwała rady. Niestety nie można dać Prezedentowi takiego upoważnienia nawet po opracowaniu zasad. Ustawa wyraźnie mówi, że o kwestiach tych decyduje tylko rada.

UCHWAŁA NR XVIII/381/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przejęcia na własność Gminy pojazdów usuniętych z dróg przez Straż Miejską na terenie Gdyni została przyjęta jednogłośnie /26/


Ad 4.16
Projekt przedstawił przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk - p. zał.

Wątpliwości co do projektu zgłosił radny A. Borkowski : - Czy mamy prawo, jako rada, odwołać pana Kupcewicza Szwocha z komisji? My go nie powoływaliśmy, a jedynie stwierdziliśmy jego wejście do składu komisji.
Radny zaproponował wprowadzenie poprawki, zgodnie z którą w miejsce słów: "odwołuje się" wpisano by słowa: "skreśla się" (dot. § 1).
- To jest bardzo istotne wbrew pozorom - stwierdził radny Borkowski.

Z powyższą propozycją polemizował Prezydent Wojciech szczurek zwracając uwagę, iż skreślenie nie jest pojęciem prawnym - jest pojęciem technicznym.

M. Łucyk - rada powołuje albo odwołuje.

Radny A. Borkowski poprosił o danie mu czasu na przygotowanie takiego zapisu, który wyjdzie na przeciw zasadzie, że sprawa nie polega na odwołaniu czy wyborze lecz na ustaleniu składu komisji. - Ustawa mówi, że rada może powołać komisję ustalając jej przedmiot działania i skład osobowy. Nie wybiera więc ani nie powołuje do składu komisji. Statut RMG mówi, że do komisji stałych radni zgłaszają się wg swojego uznania. Tak więc my nie wybieramy, tylko radni zgłaszają się do poszczególnych komisji. Rada jedynie zatwierdza, czyli ustala skład osobowy komisji. Proszę wziąć to pod uwagę. § 30 Statutu mówi, że rada zatwierdza skład osobowy, czyli znowu: nie wybiera ani nie powołuje. Kogo rada wybiera? Wedle ustawy samorządowej - art. 19 - wybieramy przewodniczącego i wiceprzewodniczących i § 14 Statutu powtarza ten zapis. Kogo rada powołuje? Nie radnych, ale - wg ustawy samorządowej - skarbnika oraz sekretarza gminy. Powołujemy także - wg jeszcze innych ustaw - rzecznika konsumentów i inne osoby, ale nie powołujemy radnych na członków komisji. Bardzo proszę o wzięcie tego pod uwagę. Dlatego też nie możemy Pana Szwocha odwołać. Możemy tylko stwierdzić, że go nie ma w radzie, czyli skreślić ze składu komisji. Zwracam uwagę na Monitor nr 25, gdzie w jednej z uchwał, w tytule, jest napisane: "w sprawie ustalenia składów komisji Rady Miasta". Nie wybieramy więc, a jedynie sankcjonujemy skład poprzez wpisanie radnych na listę składu komisji, bo tak mówi prawo. Można by nasze prawo zmienić (o co wnosiłem kilka razy), natomiast obecnie nie jest to możliwe. My, jako rada, stwierdzamy jedynie fakt zgłoszenia się danej osoby do pracy w odpowiedniej komisji.

St. Szwabski - miałem wrażenie, że Pan radny chciał nam opowiedzieć, co robiliśmy w przeszłości.

Głos ad vocem zabrał ponownie radny A. Borkowski: - Przedstawiłem to, co uważałem za stosowne. Komentarz Pana Przewodniczącego uważam za nie na miejscu.

Poprawka radnego A. Borkowskiego, zgodnie z którą w miejsce słów: "odwołuje się" wpisanoby słowa: "skreśla się" nie została przyjęta: 5/21/0

UCHWAŁA NR XVIII/382/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/2002 Rady Miasta Gdyni z 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Miasta Gdyni została przyjęta: 21/1/4


Ad 4.17
Prezentując projekt (zgodnie z treścią załącznika) Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk, poinformował o wpłynięciu na ręce Przewodniczącego RMG pisma pani Jolanty Kalinowskiej, w którym radna wyraża wolę pracy w Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Gospodarki Mieszkaniowej.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, radna Alina Winiarska, oświadczyła: - W biuletynie jest napisane wszystko, co mieliśmy w tej sprawie do powiedzenia. Opinia komisji jest negatywna. Wynik głosowania za przyjęciem takiego stanowiska: 5 głosów za i 3 głosy przeciw.

DEBATA:
Radny Adam Borkowski zaproponował dokonanie zmiany w zapisie paragrafu 1. i tym samym nadanie mu w punkcie 1. następującego brzmienia: " Do składu Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny wchodzi pani radna Jolanta Kalinowska".
Odnosząc się do zapisanych w projekcie słów: "powołuje się" radny Borkowski po raz kolejny argumentował, iż zgodnie z ustawą (a nawet użytym sformułowaniem w porządku obrad) rada nie wybiera, nie powołuje, ale dopisuje radnego do komisji.
- Pani radna wyraziła suwerenną wolę pracy w tej komisji i w związku z tym należy to uszanować - oświadczył radny Borkowski.

Wystąpienie radnej Jolanty Kalinowskiej stanowi załącznik do protokołu.

Odnosząc się do jednego z zarzutów zawartych w wystąpieniu radnej Kalinowskiej, dotyczącego późnego rozpatrzenia jej wniosku (wpłynął 5 lutego a rozpatrzony został przez komisję 17 marca b.r.) radna A. Winiarska wyjaśniała: - W takim terminie zebrała się komisja, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Pani nie przeczytała wszystkiego, co jest napisane w biuletynie na ten temat. Nie mam nic przeciwko Pani. Istotnie, podczas ubiegłej kadencji pracowała Pani dobrze w Komisji Zdrowia. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Zmienił się jednak skład komisji. Komisja pracuje obecnie znacznie dłużej niż inne komisje i muszę przepraszać zapraszanych na posiedzenia gości za atmosferę wytwarzaną przez niektórych członków komisji. Jeśli do tego "kociołka" dołożymy jeszcze jedną osobę (oczywiście Pani nie jest osobą kontrowersyjną i rzeczywiście pracowała Pani dobrze i spokojnie w komisji), to byłoby tych osób bardzo dużo. Dziewięć osób w komisji to już jest naprawdę bardzo dużo. Wszystkie komisje mają znacznie mniej liczne składy. I stąd nasze wątpliwości. Komisja tę sprawę przegłosowała. Mamy prawo wydać swoją opinię. Pani ma prawo z tym się nie zgodzić. Ja to doskonale rozumiem.

J. Kalinowska - uważam, że z uwagi na sytuację w kraju i w mieście każdy radny powinien pracować w takiej komisji jak ta. W komisji poprzedniej kadencji pracowało dużo więcej osób.

Stanisław Taube - czuję się urażony. Padło stwierdzenie: "niektórzy radni". Czy chodziło o radnych opozycji? Ja też do nich należę. I druga sprawa: czy w razie czyjejś rezygnacji z pracy w tej komisji radni klubu "Samorządność" powołają do niej radną Kalinowską?

Mariusz Roman - padło tu stwierdzenie, że komisja pracuje dużo dłużej niż inne komisje. O co w tym wszystkim chodzi? Czy powołujemy komisję po to, aby pracować rzetelnie i długo, czy też chcemy mieć sielską sytuację?
Dalej, zwracając się do radnej Winiarskiej, radny Roman pytał: - Czy Pani chodzi o atmosferę, czy o to, że czuje się Pani zagrożona? Również z tego powodu, że radni "Samorządności" nie są specjalnie zdyscyplinowani, rzadko przychodzą na posiedzenia, wcześniej wychodzą czy też spóźniają się. Czy Pani czuje się zagrożona tym, że nie zdyscyplinuje Pani któregoś z radnych "Samorządności" i radni opozycji, których jest czterech, odwołają Panią? Pani mierzy swoją miarą radnych opozycji. Jeśli Pani z zaskoczenia odwoływała swoich kolegów, to nie znaczy, że oni zrobią to samo, co Pani zrobiła w poprzedniej kadencji.

A. Winiarska - jest mi bardzo przykro, bo ja tego tematu nie chciałam poruszać. Ja rozumiem, że niektóre osoby mają problemy z przychodzeniem na posiedzenia punktualnie z uwagi np. na obowiązki rodzinne czy też zawodowe. Do takich osób, niestety, należy Pan Roman. Spóźnia się Pan regularnie i wychodzi Pan wcześniej. Oczywiście Pan uprzednio uprzejmie informuje, że wychodzi wcześniej i ja to rozumiem.
Pan Taube czasami dyskutuje z nami, mamy sprzeczne opinie, ale my możemy z nim współpracować. Należy on do naszej opozycji, ale pracujemy wszyscy dla dobra miasta, natomiast z Panami (mowa o radnych klubu PiS) współpraca nie jest najzdrowsza i najprzyjemniejsza.
Ja zupełnie się nie boję - nie przywarłam do tego miejsca. To Ty stwarzasz problemy kolego (mowa o radnym M. Romanie), nie ja. W biuletynie piszemy, co się dzieje na posiedzeniach. Na każdym posiedzeniu komisji robicie Panowie zawieruchę.

Przewodniczący Stanisław Szwabski zwrócił uwagę przedmówcom, iż odbiegają w wypowiedziach od meritum sprawy.

Głos ad vocem zabrał radny Andrzej Czaplicki: - To jest bzdurna wypowiedź (mowa o wypowiedzi radnej A. Winiarskiej - p.p.), nie poparta żadnymi argumentami. Na posiedzeniach poruszam problemy i chcę uzyskać wnikliwe odpowiedzi. Chodzi mi o to, żeby była to komisja, która faktycznie pracuje, a nie przychodzi, podpisuje listę i idzie do domu. Faktycznie mam odczucie, że - przy całym szacunku dla osoby Przewodniczącej - jest to jedyna komisja, na posiedzeniach której często odbierany mi jest po chamsku głos przez członków komisji - radnych "Samorządności", a Przewodnicząca nie umie prowadzić posiedzeń. Jest to najgorzej prowadzona komisja.

Radny A. Borkowski postawił wniosek o głosowanie imienne nad przedmiotowym projektem - na podstawie § 7 punktu 11 podpunktu 13 Statutu Rady Miasta Gdyni.

Przewodniczący RM udzielając głosu radnemu M. Romanowi wyraził nadzieję, że tym razem będzie to wystąpienie ściśle związane z przedmiotowym projektem.

Radny M. Roman zwracając się do Przewodniczącego Stanisława Szwabskiego mówił: - Niech Pan Przewodniczący nie będzie recenzentem wypowiedzi radnych. To, że szanowne Prezydium prowadzi obrady nie znaczy, że ma wypowiedzi recenzować.
Radny Roman pytał: - O co chodzi w blokowaniu wejścia do składu komisji zdrowia Pani Kalinowskiej?
Nawiązując z kolei do fragmentu wystąpienia radnej Winiarskiej (patrz wyżej) radny Roman stwierdził: - Fakt, dwa razy z posiedzeń tej komisji musiałem wyjść. Nie tylko ja wychodzę wcześniej i spóźniam się. Moja teza jest taka: Pani się boi, że któryś z radnych "Samorządności" może się spóźnić i wówczas radni opozycji postawią wniosek o odwołanie Pani (z funkcji przewodniczącej komisji - p.p.). Rzeczywiście, nie prowadzi Pani dobrze obrad komisji. W stosunku do radnych zachowuje się Pani bezczelnie odbierając im głos.
Przewodniczący RM odebrał głos radnemu M. Romanowi, stwierdzając: - Pan nie mówi na temat.

St. Taube - zwracam się do Pana Prezydenta i radnych "Samorządności" o poparcie tego projektu i powołanie do składu komisji radnej Kalinowskiej. Na pewno komisja w tak uzupełnionym składzie będzie pracowała na rzecz Pana Prezydenta i miasta. Praca radnej Kalinowskiej w tej komisji jest potrzebna.

J. Kalinowska - Pani Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny! Są w tej komisji dwie kobiety. Może się przydam, żeby właśnie poprawić atmosferę posiedzeń.

Wniosek radnego A. Borkowskiego o wpisanie w § 1 projektu w miejsce słów: "powołuje się" słowa: "wchodzi" nie został przyjęty: 4/20/0.

Wniosek radnego A. Borkowskiego o głosowanie imienne nie został przyjęty: 6/19/1.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/2002 Rady Miasta Gdyni z 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Miasta Gdyni nie został przyjęty: 5/17/0


Ad 4.18
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił radny M. Łucyk.

DEBATA:
Jolanta Kalinowska- 5 lutego b.r. złożyłam pismo na ręce Przewodniczącego RMG, w którym wyraziłam wolę pracy w Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny oraz w Komisji Gospodarki Mieszkaniowej. 6 lutego b.r. Pan Przewodniczący przekazał pismo Panu przewodniczącemu Komisji Statutowej. 18 marca b.r. na ręce Przewodniczącego RM i przewodniczącego Komisji Statutowej złożyłam kolejne pismo o następującej treści: "Niniejszym rezygnuję z pracy w Komisji Gospodarki Mieszkaniowej wskazanej jako drugiej w piśmie z dnia 5 lutego 2004 r. Podtrzymuję wolę pracy w Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny wskazanej jako pierwszej w moim piśmie z dnia j.w."

M. Łucyk - na najbliższym posiedzeniu Komisja Statutowa zajmie się pismem radnej J. Kalinowskiej z 18 marca b.r.

J. Kalinowska - dlaczego tak długo to trwało - od 5 lutego do 17 marca? Czy w lutym nie było posiedzenia Komisji Statutowej? Pytam o to Przewodniczącego RM. Można było tę sprawę załatwić na lutowym posiedzeniu komisji i na poprzedniej sesji.

M. Łucyk - na posiedzeniu w lutym Komisja Statutowa zdecydowała, że nie będzie pracować nad tą sprawą w trybie nadzwyczajnym. Komisja pracowała nad tą sprawą w normalnym trybie, na posiedzeniu w dniu 9 marca b.r., celem przygotowania projektu na dzisiejszą sesję.

M. Roman - radni "Samorządności" planują wbrew woli Pani radnej Kalinowskiej powołać ją do składu Komisji Gospodarki Mieszkaniowej, a więc po raz kolejny chcą złamać Statut Rady Miasta.

M. Łucyk - w dniu 9 marca, kiedy Komisja Statutowa miała posiedzenie, dysponowaliśmy pismem radnej Kalinowskiej, w którym wyraża ona wolę pracy także w Komisji Gospodarki Mieszkaniowej. Nie ma więc tu miejsca łamanie prawa.

M. Roman - to nie był z mojej strony zarzut do pracy Komisji Statutowej, natomiast my, jako radni, znamy stan faktyczny na dzień 24 marca i proszę radnych "Samorządności" o wzięcie pod uwagę, że łamią Statut RM zmuszając radną do pracy w komisji, w której nie chce pracować.

Wiceprzewodniczący Jerzy Miotke oświadczył: - Wobec stanowiska złożonego przez radną Kalinowską na piśmie i potwierdzenia tego na dzisiejszej sesji wnoszę o skierowanie projektu do komisji i nie rozpatrywanie go obecnie.

A. Borkowski - gorąco popieram wniosek Wiceprzewodniczącego RM tym bardziej, że na początku obrad zgłaszałem wniosek o zdjęcie tego projektu z porządku obrad. Jeszcze raz przypominam: radni zgłaszają się do komisji wg swojego uznania. Pani Kalinowska wycofała swój akces do pracy w Komisji Gospodarki Mieszkaniowej i dlatego sprawa jest naprawdę bezprzedmiotowa.

Wniosek o odesłanie projektu do komisji nie został przyjęty: 8/10/5

UCHWAŁA NR XVIII/383/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/2002 Rady Miasta Gdyni z 27 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia składów stałych komisji Rady Miasta Gdyni została przyjęta: 17/4/3.


Ad 4.19
Wiceprezydent Michał Guć informował: - Od lipca 2002 roku funkcjonuje w Gdyni placówka interwencyjna mieszcząca się przy ul. Wejherowskiej. Placówka ta była przeznaczona dla dzieci i młodzieży będących już w konflikcie z prawem. Od 1 stycznia w związku ze zmianami w ustawie o pomocy społecznej i systemie oświaty sprawy tego typu dzieci przeszły do pionu oświatowego i młodzież ta kierowana jest do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Na dzień dzisiejszy placówka interwencyjna zajmuje się wyłącznie dziećmi i młodzieżą, którzy z różnych powodów nie mogą przebywać w domach rodzinnych. Nie ma obecnie sensu rozdzielać dzieci i placówki na dwa człony, skoro tak naprawdę zajmują się tą samą grupą młodzieży.

Opinie komisji:
Komisja Samorządnośc i- pozytywna
Komisja Zdrowia - pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej - pozytywna
Komisja Oświaty - pozytywna

UCHWAŁA NR XVIII/384/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo - wychowawczej Ogniska Wychowawczego im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /21/.
WYCIĄG Z PROTOKOŁU XVIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
z dnia 24 marca 2004 r.


Pkt 4.20 przyjętego porządku obrad - projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 40.000.000 zł. na finansowanie inwestycji miejskich ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym oraz spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 1998 - 2002


Jak informował prezentujący projekt skarbnik A. Goldmann, przyjęty plan zadłużenia i prognoza spłaty zostały zaopiniowane przez RIO pozytywnie.
Odnosząc się do fragmentu wypowiedzi radnej Kalinowskiej (treść wystąpienia jak w załączniku - p.p.), zawierającym krytykę zaciągania przedmiotowego kredytu, skarbnik stwierdził: - Nie widzę żadnego uzasadnienia dla twierdzenia, że coś tu jest nie w porządku.
Przechodząc dalej do meritum skarbnik informował: - RIO zwróciła nam uwagę na konieczność podjęcia odrębnej uchwały dot. zaciągnięcia kredytu oraz dołączenia do niej prognozy obrazującej sposób jego spłaty. Taką prognozę przedstawiamy. Spłaty są bezpieczne dla budżetu Miasta i znacznie poniżej wskaźników zadłużenia, określonych w ustawie o finansach publicznych.
Reszta informacji jak w uzasadnieniu projektu stanowiącym załącznik.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Statutowa- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna


UCHWAŁA NR XVIII/385/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 40.000.000 zł. na finansowanie inwestycji miejskich ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym oraz spłaty zobowiązań miasta zaciągniętych w latach 1998 - 2002 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Wyciąg sporządziła:
Zofia WnuczkoAd 4.21
Wiceprezydent B. Stasiak- kodeks cywilny opisuje dopuszczalne zachowania właściciela nieruchomości przewidując m. in.,że właściciel może wystąpić z roszczeniem o przedłużenie okresu użytkowania wieczystego szczególnie w sytuacji, gdy zamierza realizować inwestycję, której amortyzacja przekracza okres użytkowania. W przypadku związanym z przedmiotowym projektem właśnie taka sytuacja ma miejsce. Użytkownik posiada prawo użytkowania do 2034 roku. Przedłożył stosowne dokumenty dot. zrealizowania inwestycji o wartości ponad 17 mln. zł. ze wskazaniem, że okres jej amortyzacji znacznie przekroczy okres użytkowania wieczystego. Stąd propozycja przedłużenia prawa użytkowania wieczystego do 99. lat.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


UCHWAŁA NR XVIII/386/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przedłużenia spółce POL Supply okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Redłowskiej została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.22
B. Stasiak- projekt ma na celu poprawę błędu jaki występuje w zmienianej uchwale, a dotyczy powierzchni.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna


UCHWAŁA NR XVIII/387/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/229/03 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 września 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Śląskiej i Drodze Gdyńskiej, w formie przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.23
Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak: - Przedmiotowy grunt obejmuje też ulicę Sopocką, co do której nie mogliśmy zrealizować prawa pierwokupu. Biorąc pod uwagę zbliżanie się upływu jednego miesiąca na odniesienie się do prawa pierwokupu Prezydent złożył oświadczenie wyrażające wolę skorzystania z prawa pierwokupu. Milczenie w tym względzie oznaczałoby nieskorzystanie z tego i rozpoczęcie żmudnej procedury wyłączenia gruntu, na którym jest usytuowana ulica Sopocka.
Jednocześnie, aby rozwikłać na przyszłość tego typu sytuacje, kolejna uchwała mówi o upoważnieniu Prezydenta do wyrażania takich oświadczeń w przedmiocie prawa pierwokupu.


Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna


UCHWAŁA NR XVIII/388/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie potwierdzenia ważności czynności prawnej oraz upoważnienia Prezydenta Miast do ewentualnego złożenia oświadczenia o potrąceniu ceny nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni, przy ul. Sopockiej/Wielkopolskiej ze zobowiązań podatkowych PKP wobec Gminy Miasta Gdyni została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.24
Wiceprezydent B. Stasiak przedstawił projekt zgodnie z treścią załącznika.


UCHWAŁA NR XVIII/389/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do składania w imieniu Gminy Miasta Gdyni oświadczeń w przedmiocie wykonywania lub nie wykonywania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych na terenie miasta Gdyni oraz upoważnienia Prezydenta Miasta do składania oświadczeń o potrącaniu z ceny nabycia należności z tytułu zaległych podatków lokalnych została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.25
Informując o przyczynach zmiany przedmiotowej uchwały (jak w tytule) wiceprezydent E. Łowkiel wyjaśniała: - Zapis znajdujący się w tekście uchwały został przeniesiony z przepisów ustawowych. Jak się okazuje jest to zapis błędny i należało go dopracować. Zmiany są naniesione grubym drukiem (patrz załącznik).
Wiceprezydent omówiła zmiany zgodnie z treścią załączonego projektu.


Opinia Komisji Oświaty - pozytywna


UCHWAŁA NR XVIII/390/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/112/99 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 1999 roku w sprawie zasad udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, szkół artystycznych oraz szkół ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.26
Treść pierwotnego projektu i projektu z wprowadzoną w § 1. poprawką - patrz załączniki do protokołu.


Okoliczności związane z wprowadzeniem pod obrady Rady Miasta, w trybie nadzwyczajnym przedmiotowego projektu przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Jacek Milewski.
Komisja Rewizyjna badała wszystkie kwestie proceduralne celem stwierdzenia, czy uchwała Rada Dzielnicy została podjęta prawidłowo pod względem formalno - prawnym. Jak stwierdzono, w części swojego procedowania Rada Dzielnicy nie miała prawa do dokonania czynności, które podjęła. Tryb zwołania sesji Rady Dzielnicy komisja uznała za prawidłowy, natomiast za nieprawidłowy uznała tryb wniesienia pod obrady kwestionowanej uchwały. Taki projekt winien być złożony w terminie 7 dni przed sesją.
- Odnosimy się tylko do kwestii proceduralnych - podkreślił radny J. Milewski - natomiast nie wchodzimy w kwestie personalne, które są przedmiotem uchwały. Wierzymy, że dalsza praca radnych tej dzielnicy będzie się toczyła spokojnie, zgodnie ze Statutem Rady Miasta Gdyni. Tak więc zmiany wprowadzone do punktów Regulaminu wymienionych w § 2 naszego projektu zostały wprowadzone nieprawidłowo pod względem formalno - prawnym i stąd konieczność ich anulowania.
Ponadto radny Milewski stwierdził: - Jest to bardzo dobry przyczynek do podjęcia przez Komisję Statutową czynności mających na celu opracowanie szablonowego regulaminu dla wszystkich Rad Dzielnic.


Odnosząc się do ostatniej kwestii poruszonej przez swojego przedmówcę Przewodniczący Komisji Statutowej, radny M. Łucyk, oświadczył: - Trwają prace komisji nad nowym Statutem i Regulaminem Rady Miasta. Jest też równolegle tworzony nowy Regulamin dla Rad Dzielnic. Obecnie obowiązujące regulaminy Rad Dzielnic faktycznie różnią się między sobą.


A. Borkowski- jestem członkiem Komisji Rewizyjnej. Na posiedzeniu tej komisji zająłem stanowisko przeciwne do treści prezentowanego projektu. Uzasadnienie mojego stanowiska jest następujące: uważam, że sesja Rady Dzielnicy w dniu 10 marca, zwołana przez aktualną przewodniczącą 2 marca, odbyła się prawidłowo. Pani przewodnicząca ustaliła termin na 10 marca, na sesji, w obecności 14 osób. Nieobecny był tylko jeden wiceprzewodniczący (2 marca - p.p.). Już 2 marca wszyscy wiedzieli, że przedmiotem obrad w dniu 10 marca będzie sprawa zmiany regulaminu. Na wyznaczoną godzinę rozpoczęcia się sesji przybyło tylko 9. radnych Rady Dzielnicy. Pani przewodnicząca rady i jeszcze 6 innych osób nie przybyli na sesję. Wszyscy byli prawidłowo powiadomieni. Przewodnicząca Rady Dzielnicy nie przybyła na sesję, którą sama zwołała. Tak więc w sesji wzięła udział większość radnych i te osoby prawnie i legalnie powołały przewodniczącego obrad. Przewodniczący przedstawił porządek i w nim zawarte było stwierdzenie, że zmienia się regulamin obrad. Porządek został przyjęty jak i regulamin został przyjęty przez obecną większość. Wedle zmienionego regulaminu można było przystąpić do prowadzenia sesji w sposób inny niż przyjęty w dotychczas obowiązującym regulaminie. W uchwale o przyjęciu nowego regulaminu jest zawarta klauzula o jego wejściu w życie z dniem podjęcia, a zatem jeśli była podjęta wcześniej, przed zastosowaniem jej przepisów, to wszystko odbyło się prawidłowo. W zmienionym regulaminie jest zapis umożliwiający dokonanie zmiany jeśli chodzi o przewodniczącego rady. Wprawdzie radca prawny podnosi, że w tym przypadku nie liczy się większość (czyli demokracja), a liczy się zapis o obowiązku dostarczenia radnym materiałów na 7 dni przed sesją, ale skoro zmieniono regulamin, to ten zapis przestał tym samym obowiązywać. Tym bardziej w sytuacji, gdy przewodnicząca i wiceprzewodniczący nie przychodzą na sesję i nie składają projektu. Demokracja polega na tym, że decyduje większość. Ci ludzie chcieli podjąć uchwałę o treści odpowiadającej większości. W § 17 Statutu mówi się, że rada może odwołać przewodniczącego bezwzględną liczbą głosów ustawowego składu rady, a skoro ustawowy skład rady wynosi 15 osób i 9 osób było, to znaczy, że tu też nie złamano żadnego przepisu. Odwołanie przewodniczącego jest równoznaczne z odwołaniem całego zarządu - to też jest w Statucie. Jestem więc zdania, że działanie Rady Dzielnicy było działaniem w pełni uprawnionym. Uważam, że przyjęcie przez nas tej uchwały będzie równoznaczne z taką sytuacją, że oto uznajemy, że 9 osób nie ma racji i należy wrócić do stanu poprzedniego, tj do sytuacji, w której 6 osób narzuca swoją wolę 9. osobom. To nie jest demokracja. Naszą uchwałą doprowadzimy do czegoś w rodzaju dwuwładzy w Radzie Dzielnicy Redłowo. Proponuję zastanowić się jeszcze nad projektem. Mamy 30 dni na rozstrzygnięcie tej sprawy.


Lech Żurek- z większością tez radnego Borkowskiego zgadzam się, natomiast muszę stwierdzić, że na pewno został złamany Statut z 17 grudnia 2002 roku. Rada Dzielnicy obradowała legalnie 10 marca i co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Pierwszy punkt porządku tych obrad, czyli zmiany w Statucie, nie budzi wątpliwości, ponieważ projekt został złożony w statutowym terminie (w tym przypadku 14 dni przed sesją). Budzi natomiast wątpliwości sposób wprowadzenia zmian w regulaminie jako niezgodny ze Statutem Rady Miasta, który to statut ma charakter nadrzędny w stosunku do regulaminu Rady Dzielnicy. Są to uchybienia natury proceduralnej. Nie decydujemy tutaj o sprawach merytorycznych. Emocje musimy odłożyć na bok.


Mariusz Roman- dziękuję radnemu Borkowskiemu za naświetlenie tej sprawy. Uzasadnienie ma charakter bardzo formalny i trudno na jego podstawie sformułować swoją opinię. Być może faktycznie doszło do popełnienia błędów proceduralnych. Skoro jednak musimy pamiętać o zasadach związanych z demokracją, to można odnieść wrażenie, że zachodzi tu zjawisko sterowania demokracją. Można odnieść wrażenie, że dąży się do ustanowienia zarządu administracyjnego, no bo skoro wola większości jest taka a nie inna, to nie wychodząc jej na przeciw sankcjonujemy tym samym zarząd administracyjny. Nie wiem jak poważny błąd proceduralny popełniły te osoby. Liczę, że radny Łucyk poinformuje nas o posiedzeniach komisji, które będą temu problemowi poświęcone, bo jest tu dylemat o charakterze moralnym. Być może były błędy proceduralne, ale ta uchwała przypomina mi sankcjonowanie zarządu administracyjnego, ponieważ sankcjonujemy niechciany w Redłowie zarząd. Gdzie były te błędy proceduralne? Nie chciałbym mieć poczucia, że coś radnym dzielnicy Redłowa narzucamy.


J. Milewski- na szczęście Komisja Rewizyjna procedując nad tą sprawą nie kierowała się emocjami. W Statucie uchwalonym przez Radę Miasta, który obowiązuje radę Redłowa, z 11 grudnia 2002, w § 12 ust. 2 mowa jest o tym, że porządek i materiały winny być przekazane radnym w terminie co najmniej 7 dni przed obradami. To jest podstawowy zapis, który złamano 10 marca. Sformułowano wówczas szereg wniosków do regulaminu obrad, które zostały przegłosowane, a które zgłoszono na sesji, nie zaś w terminie, o którym mówiłem wyżej. Osobnym zagadnieniem jest to, że pewne zapisy są w ogóle sprzeczne z ustaleniami Rady Miasta dotyczącymi pracy Rady Dzielnicy. M. in. jest tam zapis, że zmiana porządku obrad może nastąpić w trakcie sesji. Jako Rada Miasta nie przewidywaliśmy takiej możliwości. Honorowanie pewnych ustaleń jest właśnie przejawem demokracji. Myślę, że za miesiąc grupy chcące dalej pracować w tej dzielnicy, będą mogły zrealizować swoje zamierzenia nie łamiąc obowiązujących regulacji.


L. Żurek- uwaga do wypowiedzi radnego Romana: trzeba pamiętać - demokracja to nie wszystko, ale zawsze trzeba przestrzegać prawa. Wierze, że wola większości i tak się spełni.


M. Łucyk- z chwilą gdy będą już gotowe dokumenty, nad którymi pracuje Komisja Statutowa, wszyscy radni otrzymają stosowną informację. Wszystkie zainteresowane osoby mogą oczywiście gościć na posiedzeniach naszej komisji. I uwaga a propos demokracji: obojętne ile było osób. Nawet jeśli 15 osób podejmie uchwałę niezgodną z prawem, to my - jako Rada Miasta - musimy taką uchwałę unieważnić. O tym mówi § 31 Statutu.


Radny Jerzy Wieczorek postawił wniosek o zamknięcie dyskusji.


Zygmunt Zmuda Trzebiatowski- jestem przekonany, że Komisja Rewizyjna gruntownie sprawę zbadała, a podpis pana radcy jest wystarczającą rękojmią, natomiast uważam, że do projektu powinien być dołączony protokół z sesji Rady Dzielnicy. Obecnie nie potrafimy nawet powiedzieć, które z rozstrzygnięć tej rady zostały unieważnione. A jest to, myślę, istotne, bo ta dyskusja może się przenieść poza salę obrad. Proszę o dostarczenie protokołu nr 14 (o którym mowa jest w § 1 projektu - przyp. prot.).


Przewodniczący RM wręczył radnemu Z. Zmudzie Trzebiatowskiemu protokół z sesji Rady Dzielnicy Redłowa, z dnia 10 marca b.r.


M. Roman- uwaga mojego przedmówcy jest bardzo cenna. Być może mielibyśmy mniej wątpliwości, gdyby była możliwość rzetelniejszego zapoznania się z tą sprawą. Argumentacja radnych Żurka i Milewskiego, że popełnione zostały błędy proceduralne trafia do mnie, natomiast dyskomfortem dla mnie jest to, że głosując przeciw projektowi sankcjonowałbym łamanie procedury a głosując za projektem sankcjonowałbym zarząd administracyjny. To nie pozwala mi głosować ani za ani przeciw. Być może warto przewidzieć także dla Rad Dzielnic możliwość procedowania w trybie nagłym, bo stąd - jak widzę - bierze się cały problem. Jest to uwaga do radnego Łucyka.


Lista mówców, którzy zgłosili akces do zabrania głosu przed zgłoszeniem wniosku przez radnego J. Wieczorka o zamknięcie dyskusji, wyczerpała się, wobec czego Przewodniczący RM zarządził głosowanie nad projektem.


UCHWAŁA NR XVIII/391/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie stwierdzenia nieważności czynności Rady Dzielnicy Redłowo podjętych na sesji w dniu 10 marca 2004 roku została przyjęta: 19/3/2.


Ad 5.
Sprawozdanie z prac Komisji Kultury przedstawiła przewodnicząca komisji, radna Beata Łęgowska - zgodnie z treścią załącznika.


Ad 6.
Stanisław Szwabski- w związku ze sprawą absolutorium zarząd związku przygotował sprawozdanie z realizacji budżetu i ze swojej działalności. Jest ono do wglądu w biurze rady.
Informowałem już o przygotowywanych zmianach w gospodarce odpadami przedstawiając dwa rozważane modele tej gospodarki. Obecnie poszczególne gminy rozważają oba warianty.


Ad 7.
Przewodniczący przypomniał radnemu Mariuszowi Romanowi, który zgłosił chęć przedstawienia swojej interpelacji, iż zgodnie z Regulaminem, interpelacje w pierwszej kolejności winny być złożone na jego ręce, co w tym przypadku nie miało miejsca.


Na ręce Przewodniczącego RM interpelacje nie wpłynęły.


Ad 8.
Wiceprezydent M. Stępa poinformował, że załącznik do uchwały (sprawa pożyczki), którego brak stwierdził w trakcie obrad radny Borkowski, został radnym doręczony.


Mariusz Roman- chciałem złożyć interpelację ustną (nie ma zapisu, który to uniemożliwia) odnoszącą się do sposobu w jaki Pan Przewodniczący odebrał głos radnemu Czaplickiemu i mnie podczas dyskusji nad uchwałą w sprawie Pani radnej Kalinowskiej. Chciałbym też uzyskać od Pana Przewodniczącego oświadczenie (po to, aby zapisała to protokolantka), że wyklucza Pan możliwość złożenia na sesji interpelacji w formie ustnej.


St. Szwabski- interpelacje radni składają do Prezydenta. Co do zarzutu, to informuję, że mam prawo odebrać głos jeśli radni odbiegają od meritum dyskusji.
Jeśli chodzi o tryb ustny składania interpelacji - rozważymy.


A. Borkowski- zostałem zobowiązany przez pacjentów i ich rodziny do przekazania radnej Alinie Winiarskiej wyrazów najwyższego uznania za serdeczność i poświęcenie w pracy na rzecz ich zdrowia.


M. Roman- pomimo że radna Winiarska uważa mnie za osobę wprowadzającą na posiedzeniach destrukcję, przyłączam się do opinii o Pani Winiarskiej jako lekarzu.


Wiceprzewodniczący J. Miotke zaprosił radnych do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji rocznicy zakończenia walk o Gdynię.


Radna A. Winiarska zaprosiła do wzięcia udziału w uroczystościach organizowanych w dniu 3 maja.


Ad 10.
Termin kolejnej sesji: 28 kwietnia b.r.; godz. 12


Ad 11.
Zakończenie obrad ogłosił Przewodniczący RMG dr Stanisław Szwabski.


Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała:
Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: kmanikowska
Data udostępnienia informacji: 24.03.2004