Sesja nr XVII z dnia 2004-02-25

PORZĄDEK OBRAD

XVII SESJI RADY MIASTA GDYNI

25 lutego 2004 ROKU
Godz. 12.00, SALA 105 UM1. Otwarcie sesji Rady Miasta,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Przyjęcie protokołu XV i VI Sesji Rady Miasta,

4. Projekty uchwał w sprawach:

4.1.zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XIV/293/2003 z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2004,

4.2.rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Żniwnej i Grenadierów (wnoszą Beata i Piotr Loch),

4.3.rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Żniwnej i Grenadierów (wnosi Andrzej Mikołajczak),

4.4.rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Żniwnej i Grenadierów (wnosi Ryszard Polanowski),

4.5.rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1: Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Gdyni ul. 10 Lutego 26,

4.6.rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 3 w Gdyni ul. Gospodarska 1,

4.7.rozwiązania Zespołu Szkół Nr 4: Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 4 w Gdyni ul. Okrzei 6,

4.8.rozwiązania Zespołu Szkół Nr 8: Szkoły Podstawowej Nr 27 i Gimnazjum Nr 11 w Gdyni ul. słowackiego 53,

4.9.rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 16, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych, Gimnazjum Specjalne Nr 26 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy szpitalach: Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego ul. Wójta Radtkego 1, Szpital Morski im. PCK ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni,

4.10. włączenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy szpitalach: Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego ul. Wójta Radtkego 1, Szpital Morski im. PCK ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni ul. Witomińska 25,

4.11. włączenia Gimnazjum Specjalnego Nr 26 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy szpitalach: Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego ul. Wójta Radtkego 1, Szpital Morski im. PCK ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni ul. Witomińska 25,

4.12. likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 12 przy ul. Chylońskiej 170 c w Gdyni,

4.13. ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdynia,

4.14. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni na prawach powiatu prawa użytkowania wieczystego przysługującego "Hurtowni Kabli ACEL" Andrzej Ciskowski, Spółka Komandytowa w stosunku do nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa - ul. J. Wiśniewskiego,

4.15. wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni na prawach powiatu prawa użytkowania wieczystego przysługującego "Shell Polska" Spółka z o.o. w Warszawie w stosunku do nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położoną przy ul. J. Wiśniewskiego,

4.16. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działki gruntu, nie będącej samodzielną działką budowlaną, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Nałkowskiej,

4.17. wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 13 na rzecz jej użytkownika wieczystego,

4.18. ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej do stacji transformatorowej położonej przy ul. Witomińskiej,

4.19. przyjęcia "Programu rozwoju transportu publicznego w Gdyni",

5. Sprawozdanie z prac Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej.

6. Informacja o działalności Związku Komunalnego.

7. Interpelacje.

8. Informacje.

9. Wolne wnioski.

10. Ustalenie terminu następnej sesji.

11. Zakończenie obrad.


PROTOKÓŁ NR 17/04 z XVII Sesji Rady Miasta Gdyni
25 lutego 2004 r.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Materiały związane z przedmiotem obrad stanowią załączniki. Pełne brzmienie opinii komisji - jak w biuletynie rady stanowiącym załącznik. Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą. Wszyscy członkowie Kolegium Prezydenta wzięli udział w obradach.


Ad 1.
Otwarcie obrad ogłosił Przewodniczący Rady Miasta Gdyni, radny Stanisław Szwabski.


Ad 2.
Do przedłożonego porządku obrad uwag nie wniesiono, wobec czego został uznany przez Przewodniczącego RM za przyjęty.


Ad 3.
Wobec braku uwag protokoły XV i XVI Sesji RMG zostały - jak ogłosił Przewodniczący RM - przyjęte.


Ad 4.1.
Jak wyjaśniał na wstępie skarbnik A. Goldmann, zmiany są przede wszystkim efektem przeniesienia realizacji szeregu zadań z roku ubiegłego na rok bieżący. Finansowanie tych zadań będzie wiązało się z wykorzystaniem środków zawartych zarówno w budżecie miasta jak i budżetach poszczególnych rad dzielnic.
Dalsze informacje przedstawione przez skarbnika miasta zgodne są z treścią załącznika (projektem uchwały).

Opinie komisji:
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Rodziny (dalej: Komisja Zdrowia)- pozytywna
Komisja Strategii i Polityki Gospodarczej (dalej: Komisja Strategii)- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Komisja Gospodarki Komunalnej)- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Kultury- pozytywna

UCHWAŁA NR XVII/348/2004 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2004 została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.2.
Wiceprezydent Marek Stępa- jak Wysoka Rada doskonale wie, w roku bieżącym obowiązują nowe regulacje prawne w zakresie planowania przestrzennego, będące efektem przyjęcia nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. W jej świetle instytucja zarzutów i protestów już nie istnieje. Na przełomie lat podjęliśmy szereg decyzji o ponownym przystąpieniu do sporządzania planów. Prace związane z ich częścią już zostały wszczęte i są na tyle zaawansowane, że celowe będzie ich dokończenie zgodnie z zasadami starego ustawodastwa.
Plan związany z przemiotowym projektem (jak i kolejnymi dwoma) był wykładany dwukrotnie. Pierwsze wyłożenie miało miejsce w czerwcu ubiegłego roku i wówczas Państwo Loch wnieśli zarzut. Po wprowadzeniu zmian będących skutkiem częściowego uwzględnienia różnych zarzutów plan został ponownie wyłożony, zaś Państwo Loch zarzutu już nie wnieśli. Niemniej jednak pozostał dokument, jakim jest zarzut złożony po pierwszym wyłożeniu i to wymaga zamknięcia procedowania poprzez decyzję rady. Zastrzeżenia autorów zarzutu dotyczyły przebiegu ulicy Grenadierów. Państwo Loch chcieliby, aby ulica została poprowadzona po terenie działki z ich działką sąsiadującej i specjalnie do tego celu niegdyś wyznaczonej. Przeprowadzone analizy wykazały, że poprowadzenie drogi w sposób postulowany przez Państwa Loch nie skutkowałoby płynnym ruchem komunikacyjnym. Autorzy planu zaproponowali więc inny przebieg ulicy, zapewniający dojazd zarówno do działki będącej własnością Państwa Loch jak i do działek innych właścicieli. Tak więc w tej części zarzut uważamy za niezasadny. Natomiast proponowana przez autorów zarzutu zamiana gruntów może być dokonana.
Wiceprezydent poprosił radę o odrzucenie zarzutu w niezasadnej - zdaniem autorów planu - części, zwłaszcza że - jak przypomniał pan Stępa - po ponownym wyłożeniu planu, Państwo Loch nie składali już zarzutu.

Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

UCHWAŁA NR XVII/349/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Żniwnej i Grenadierów (wniesiony przez Beatę i Piotra Loch) została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.3.
Jak informował wiceprezydent M. Stępa, przedmiotowy projekt związany jest ze złożeniem protestu przez Pana Mikołajczaka - do przedmiotowego planu stosowana jest stara procedura (patrz wyżej - wyjaśnienia wiceprezydenta). Pan Mikołajczak złożył protest po drugim wyłożeniu planu powołując się na reprezentowanie stowarzyszenia mieszkańców zamieszkujących obszar objęty planem. Stanowisko Pana Mikołajczaka należało uznać za protest, ponieważ nie jest to wystąpienie osoby mającej bezpośredni interes prawny (tereny działki p. Mikołajczaka nie znajdują się w obszarze objętym planem). Niemniej jednak stara ustawa umożliwia każdemu złożenie protestu. Przedmiotowy protest został w części uznany za zasadny, a mianowicie tam, gdzie autor podnosi, że plan nie zawiera rozwiązań dotyczących dojazdu do terenu objętego planem. Autor protestu podnosi, że dojazd będzie się odbywał ulicą Żniwną, gdy tymczasem mieszkańcy sfinansowali realizację asfaltowej nawierzchni tej ulicy i że ulica ta nie wytrzymałaby obciążeń występujących w trakcie budowy. Ten element protestu został uznany za zasadny i uwzględniony poprzez wprowadzenie zapisu wiążącego wykonanie obiektów mieszkalnych z wcześniejszym wykonaniem drogi o parametrach jednoznacznych z uodpornieniem na spodziewane obciążenia ruchem.
Wiceprezydent zwrócił uwagę, że odcinek drogi związany z protestem nie był wykonany zgodnie z obowiązującym wówczas zapisem w miejscowym planie - mieszkańcy zbudowali drogę o parametrach im potrzebnych, a nie wymaganych przez plan.
Ponadto pan Stępa informował na marginesie, że autorzy planu obawiali się, iż obowiązek wykonania drogi będzie oprotestowany przez potencjalnych inwestorów, będących już właścicielami terenów objętych planem. Na szczęście - jak stwierdził wiceprezydent - do takiego oprotestowania faktycznie nie doszło.

Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna

UCHWAŁA NR XVII/350/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Żniwnej i Grenadierów (wniesiony przez Andrzeja Mikołajczaka) została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.4.
Jak informował wiceprezydent M. Stępa, część zarzutu złożonego przez Pana R. Polanowskiego po pierwszym wyłożeniu została uwzględniona, w wyniku czego sporządzona została nowa wersja planu. Po drugim wyłożeniu Pan Polanowski nie wniósł już zarzutu, co jest podstawą założenia, że autor zarzutu jest dokonaną zmianą usatysfakcjonowany, niemniej jednak do zarzutu należy odnieść się formalnie.
Pan Polanowski kwestionował potrzebę podejmowania czynności inwestycyjnych na działkach nr 8, 9 i 10. Intencją planisty było podjęcie takich działań, które gwarantowałyby, iż ukształtowanie zespołu wpisywałoby się w naturalny krajobraz. Uznano, że zabezpiecza to zapis w karcie terenu o obowiązku opracowania studium krajobrazowego i dlatego zrezygnowano z zapisu w planie o zorganizowanej działalności inwestycyjnej i tym samym uwzględniono w części zarzut Pana Polanowskiego.
Zarzut w części kwestionującej m. in. warunki scalania nie był - jak oświadczył wiceprezydent - precyzyjnie określony.
Warunki parkingowe zostały określone zgodnie z polityką prowadzoną przez Miasto w tym zakresie.
Przedłużenie ulicy 23 postulowane przez autora zarzutu nie jest - jak oznajmił wiceprezydent - możliwe, ponieważ ulica biegłaby po znacznym spadku terenu. Ponadto ulica ta miałaby prowadzić do granic działek, które Pan Polanowski chętnie by zagospodarował. Rzecz jednak w tym, że działki te znajdują się 30 m od granicy lasu, a więc z mocy zarządzenia o utworzeniu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego nie mogą być przeznaczone do zabudowania. W tej więc części zarzut także został uznany za bezzasadny.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XVII/351/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozpatrzenia i rozstrzygnięcia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Żniwnej i Grenadierów (wniesiony przez Ryszarda Polanowskiego) została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.5.
Jak wyjaśniała wiceprezydent Ewa Łowkiel, przedmiotowa uchwała jak i kolejne (do punktu 4.8. włącznie) są konsekwencją wcześniejszych decyzji rady o wygaszaniu szkół, których dotyczą wymienione projekty. Od 1 września w Gdyni będzie o 5 szkół podstawowych mniej. Tym samym od 1 września b.r. w Gdyni będą funkcjonowały 33 szkoły podstawowe.

Opinia Komisji Oświaty - pozytywna (dot. wszystkich projektów pierwszego bloku, tj. projektów dotyczących rozwiązania szkół)

UCHWAŁA NR XVII/352/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 1: Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Gdyni, ul. 10 Lutego 26 została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.6.
UCHWAŁA NR XVII/353/04 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 3: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 3 w Gdyni, ul. Gospodarska 1 została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.7.
UCHWAŁA NR XVII/354/04 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 4: Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6 została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.8.
UCHWAŁA NR XVII/355/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 8: Szkoły Podstawowej Nr 27 i Gimnazjum Nr 11 w Gdyni, ul. Słowackiego 53 została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.9.
Jak wyjaśniała wiceprezydent E. Łowkiel, przyczyną rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych jest przede wszystkim czynnik demograficzny, mający zresztą znaczenie dla całego systemu edukacyjnego w mieście. U podstaw decyzji leży też chęć uczynienia bardziej ekonomicznym i racjonalnym sposobu administrowania ośrodkami. Znaczenie ma fakt, iż subwencja dla gmin w części oświatowej ulega ciągłemu obniżaniu. Rozsądne więc i racjonalne jest ograniczanie wydatków tam, gdzie jest to możliwe. Projekty występujące pod numerami 4.10 i 4.11 związane są merytorycznie z przedmiotowym projektem.

Opinia Komisji Oświaty - pozytywna (dot. także 2. kolejnych projektów).

UCHWAŁA NR XVII/356/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 16, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych, Gimnazjum Specjalne Nr 26 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy szpitalach: Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego - ul. Wójta Radtkego 1, Szpital Morski im. PCK - ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni została przyjęta jednogłośnie /21/.


Ad 4.10.
UCHWAŁA NR XVII/357/04 RADY MIASTA GDYNI
w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 38 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy szpitalach: Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego - ul. Wójta Radtkego 1, Szpital Morski im. PCK - ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni, do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25 została przyjęta jednogłośnie /22/


Ad 4.11
UCHWAŁA NR XVII/358/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie włączenia Gimnazjum Specjalnego Nr 26 dla Dzieci Przewlekle Chorych przy szpitalach: Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego - ul. Wójta Radtkego 1, Szpital Morski im. PCK - ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni, do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25 została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.12
Zgłoszona przez wiceprezydent E. Łowkiel autopoprawka wiąże się z brakiem oficjalnej zgody kuratora oświaty na likwidację przedszkola (kurator wstępnie wyraził opinię pozytywną).
W związku z powyższym do tytułu projektu autorzy proponują dodanie słowa: "zamiaru".
Jak dalej wyjaśniała wiceprezydent, po otrzymaniu pisemnej pozytywnej opinii kuratora rada będzie musiała podjąć decyzję w sprawie likwidacji przedszkola. Taki sposób procedowania obecnie jest obowiązujący (zgodnie z nową ustawą).
Reszta informacji - zgodna z treścią uzasadnienia.

Opinia Komisji Oświaty- pozytywna

UCHWAŁA NR XVII/359/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 12 przy ul. Chylońskiej 170c w Gdyni została przyjęta: 21/0/2.


Ad 4.13
E. Łowkiel- projekt jest konsekwencją wprowadzenia do ustawy obowiązku przedszkolno - szkolnego dla dzieci 6-letnich. Wskazane przez nas placówki to te, w których ten obowiązek mogą realizować wspomniane 6-latki. Wskazanie szkół, w których funkcjonować będą tzw. zerówki, wynika z zamiaru nie dokonywania zbyt gwałtownych zmian. Np. w przypadkach, gdy budynek przedszkola przylega do budynku szkolnego i w tym przeszkolu funkcjonuje już zerówka, wskazujemy przedszkole jako miejsce, w którym będzie realizowany obowiązek nauki w zerówkach. Chcemy tę sieć kształtować odpowiedzialnie.

Opinia Komisji Oświaty- pozytywna

UCHWAŁA NR XVII/360/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdynia została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.14
Projekt - zgodnie z treścią załącznika - przedstawił wiceprezydent Bogusław Stasiak.

Opinie komisji:
Komisja Strategii- pozytywna
Komisja Gospodarki Mieszkaniowej- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna

UCHWAŁA NR XVII/361/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni na prawach powiatu prawa użytkowania wieczystego przysługującego "Hurtowni Kabli ACEL" Andrzej Ciskowski, Spółka Komandytowa w stosunku do nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa - ul. J. Wiśniewskiego została przyjęta jednogłośnie /22/.


Ad 4.15
Projekt przedstawił wiceprezydent B. Stasiak - p. zał.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XVII/362/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni na prawach powiatu prawa użytkowania wieczystego przysługującego "Shell Polska" Spółka z o.o. w Warszawie w stosunku do nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa , położonej przy ul. J. Wiśniewskiego została przyjęta jednogłośnie /23/.


Ad 4.16
Projekt przedstawił p. B. Stasiak - p. zał.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XVII/363/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym działki gruntu nie będącej samodzielną działką budowlaną, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Nałkowskiej została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.17
Przedstawił wicepr. B. Stasiak - p. zał.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XVII/364/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nagietkowej 13 na rzecz jej użytkownika wieczystego została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.18
Przedstawił wicepr. B. Stasiak - p. zał.

Opinie komisji j.w.

UCHWAŁA NR XVII/366/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej do stacji transformatorowej, położonej przy ul. Witomińskiej została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 4.19
M. Stępa - każdy, kto zastanawiłby się nad zapisami strategii rozwoju Gdyni, dotyczącej także miejskiego systemu komunikacyjnego, uzna za oczywiste powstanie przedmiotowego projektu. Dlaczego powstał on teraz, a nie np. pół roku temu? Czynnikiem, który zdeterminował sporządzenie planu jest zabieganie przez nas o uzyskanie środków z funduszy strukturalnych UE na rozbudowę systemu ekologicznego transportu trolejbusowego. Istnieją duże szanse na uzyskanie takiego wsparcia. Jest to jednak uwarunkowane wylegitymowaniem się takim właśnie planem rozwoju transportu publicznego. Dokument ten zawiera również wskazania dotyczące rozwoju komunikacji trolejbusowej. Mowa w nim jest zarówno o tych formach komunikacji, za które odpowiadamy jako Miasto jak i o komunikacji przez nas nie organizowanej, a także o współudziale różnych form komunikacyjnych.
Wiceprezydent poinformował o autopoprawce, zgodnie z którą w punkcie 3.2 ("słabe strony") dopisanie punktu 6. o nast. treści: "brak dostępności dla osób poruszających się na wózkach".
Ponadto wiceprezydent sprostował błąd występujący w materiałach dostarczonych radnym - na stronie 15, w przypisie, winna być przywołana uchwała rady z 25 czerwca 2003 r.

Dyrektor ZKM, prof. Olgierd Wyszomirski- plan rozwoju transportu został przygotowany w układzie zaproponowanym przez ministerstwo gospodarki dla opracowań tego typu. Stąd w 1. rozdziale zawarta jest charakterystyka obecnej sytuacji społeczno - gospodarczej miasta. Jest tu sporo danych na temat zagospodarowania przestrzennego miasta, systemu transportu publicznego w mieście, demografii i gospodarki, strefy społecznej, stanu środowiska naturalnego i poziomu bezpieczeństwa drogowego. W 2. części 1. rozdziału opisane są determinanty rozwoju transportu publicznego w Gdyni, do których należy: strategia rozwoju województwa pomorskiego i strategia rozwoju Gdyni w aktualnej wersji, a także uchwała rady z 98 roku dotycząca polityki transportowej i wreszcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdyni. Wykorzystano w tym podrozdziale wyniki badań dot. preferencji i zachowań komunikacyjnych przygotowywanych co 2 lata przez ZKM w Gdyni i Uniwersytet Gdański. Najbardziej przydatne okazały się wyniki badań przeprowadzonych w roku 2002. W 3. części pierwszego rozdziału dokonano analizy "swat", gdzie przedstawiono słabe i silne strony obu podsystemów, ich szanse i zagrożenia (transportu organizowanego przez ZKM oraz transportu organizowanego przez PKP SKM w Trójmieście).
W rozdziale 2. określony jest obszar objęty planem. Było to trudne, ponieważ gdyńska komunikacja miejska obsługuje także gminy ościenne. W najwęższym rozumieniu obszarem komunikacji miejskiej jest gmina Gdynia, w nieco szerszym cały obszar obsługiwany przez ZKM w Gdyni, ale na etapie dążenia do integracji transportu w całej aglomeracji trzeba na problem transportu w Gdyni spojrzeć szerzej - jako na element docelowo zintegrowanego systemu transportu publicznego w całej aglomeracji gdańskiej z komunikacją kolejową. Stąd przedstawienie obszaru planu oparło się na trzech założeniach: od najwęższej odsłony obejmującej obszar Gdyni do najszerszej, obejmującej obszar całej aglomeracji. Przy czym oczywiście te założenia planistyczne mają charakter postulatywny, ponieważ Gdynia nie może decydować o rozwoju transportu w całej aglomeracji.
Bardzo istotną część planu przedstawiono w 3. rozdziale. Omówione są tu okresy planistyczne w UE. Są tu zawarte wizje i cele wyprowadzone wprost z determinantów. Dobrze się złożyło, że zapisy są zgodne z białą księgą UE, a więc wychodzą na przeciw unijnym postulatom odnośnie kierunków rozwoju transportu publicznego. Przede wszystkim ma to być rozwój zrównoważony, w którym istotną rolę będzie odgrywał transport publiczny ( w UE dąży się do udziału transportu publicznego w 75 %). My przyjęliśmy dolny pułap 50 % zdając sobie sprawę, że osiągnięcie tak wysokiego pułapu, zalecanego przez UE, będzie w krótkim czasie niemożliwe. Przypomnę, że obecny udział transportu publicznego, w świetle przeprowadzonych badań, wynosi w Gdyni 55 %.
Przedstawiając rozwój poszczególnych podsystemów zajęliśmy się także rozwojem szybkiej kolei miejskiej zwracając uwagę na istotną rolę SKM-ki na dotychczasowej trasie, ale także na szansę powstania szybkiej kolei miejskiej w relacji do Karwin, Wielkiego Kacka, a docelowo do Gdyni - Zachód. Potraktowaliśmy rozwój kolei jako element rozwoju transportu regionalnego po to, aby nie przerzucać ciężaru finansowego związanego z rozwojem tego podsystemu na gminę.
Najwięcej uwagi poświęciliśmy transportowi trolejbusowemu mającemu szansę na rozwój przy wsparciu UE, jako transport ekologiczny. Stąd mowa jest tu o rozwoju tego transportu w kierunku Gdyni - Zachód. Mówimy także o przedłużeniu tej komunikacji z Sopotu do Oliwy po to, aby nastąpiła integracja podsystemu komunikacji trolejbusowej z podsystemem komunikacji tramwajowej. Jest to rozwiązanie, które pojawiło się w momencie likwidacji komunikacji tramwajowej w Sopocie (do 61 roku od strony Oliwy tramwaj dojeżdżał do Sopotu i wówczas już zamierzano przedłużyć komunikację trolejbusową do Oliwy po to, żeby zapewnić tę integrację). Minęło ponad 40 lat i biorąc pod uwagę unijne priorytety, postanowiliśmy wrócić do tego projektu.
W dalszej części planu zakłada się wydłużenie sieci trolejbusowej od ul. Chwaszczyńskiej do Fikakowa. O przedłużeniu sieci trolejbusowej myślimy także dlatego, że stoimy wobec konieczności wycofania trolejbusów z Placu Kaszubskiego, w związku z kolejnym etapem przebudowy ul. Świętojańskiej i linie trolejbusowe znajdą się na pętli przy węźle Franciszki Cegielskiej. Sieć uległaby przedłużeniu do Witomina. Myśli się też o przedłużeniu do Rumii (zabiegają o to władze tej gminy). Takie połączenie trolejbusowe ożywiłoby obszar pomiędzy Gdynią a Rumią. Planuje się też doprowadzenie komunikacji trolejbusowej w ciąg ulicy Chylońskiej od osiedla Sibeliusa do dworca SKM Cisowa, po to aby zintegrować z SKM-ką osiedle Sibeliusa za pomocą linii trolejbusowej. Wszędzie są potrzebne jedynie niewielkie przedłużenia sieci trolejbusowej, a więc byłby to rozwój wykorzystujący obecną infrastrukturę trolejbusową. Nie planujemy reaktywacji komunikacji trolejbusowej na Obłużu i Oksywiu. Dzięki takiemu planowaniu powinien nastąpić wzrost efektywności komunikacji trolejbusowej. Cechą tej formy komunikacji są wysokie koszty stałe i tylko wydłużenie linii sprawi, że będą one porównywalne z kosztami innych form komunikacji.
Komunikacja autobusowa będzie podążała w ślad za zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym.
Będziemy starali się wprowadzać mini busy obsługujące obszary odległe od komunikacji autobusowej i trolejbusowej.
Planuje się budowę parkingów przy wszystkich stacjach i dworcach SKM. Takie parkinki służyłyby nie tylko samochodom, ale i rowerom.
Pan O. Wyszomirski podkreślił: - Istotna jest kwestia integracji komunikacji w obrębie całej aglomeracji. Przewidujemy możliwość wprowadzenia dodatkowej oferty w postaci biletów aglomeracyjnych.
Reszta informacji - p. załącznik.

Przewodniczący RM podziękował profesorowi Wyszomirskiemu za "wyczerpujące i bardzo ciekawe przedstawienie problemu".

Opinie komisji:
Komisja Strategii - pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej - pozytywna

DEBATA:
Stanisław Taube - wierzę w ten program, bo muszę, ale moim zdaniem nie jest to program do zrealizowania na dzisiaj. W programie operacyjnym rozwoju regionalnego brakuje na to środków. Te środki są w ministerstwie gospodarki. Na realizację tego programu przeznacza się 167 mln. zł. Na rozwój komunikacji w aglomeracjach warszawskiej i krakowskiej środki już pozyskano - jest na to zapewnienie. Jest to kwota ok. 130 mln. zł. W styczniu dopuszczono jeszcze 5 innych miast do ubiegania się o środki. Wśród nich jest również Trójmiasto. Jest to kwestia ok. 30 mln. zł. Mam obawy, czy Trójmiasto znajdzie się wśród gmin, które środki pozyskają. Po co więc podejmować taką uchwałę? W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie komisji dialogu społecznego, na którym omawiano sprawę funduszy strukturalnych (nikogo z Gdyni na tym spotkaniu nie było, mimo że jej przedstawiciele byli zaproszeni). Proszę o wyjaśnienie sprawy finansowania realizacji tego planu. Bez środków unijnych nie jest to do zrealizowania.

Andrzej Czaplicki - egzmeplarz programu dostarczony radnym nie jest podpisany. Ja akurat nie mam okazji pracować w więcej niż jednej komisji (mój akces do pracy w drugiej komisji leży w szufladzie Pana Przewodniczącego), więc forum rady jest jedynym miejscem, gdzie mogę o tym porozmiawiać.
Radny Czaplicki zgłosił jako niejasny zapis na stronie 16.: "połączenie dzielnic mieszkaniowych z centrum miasta systemem transportu szynowego". - Czy to znaczy, że tramwaje będziemy budować? - pytał radny Czaplicki.

Wiceprezydent M. Stępa - pytanie o środki na realizację programu: wszystkie zakładane działania wpisują się w przedsięwzięcia preferowane przez UE i dlatego jest duża szansa pozyskania środków poprzez różne programy. Pan Taube wymienił jeden z programów, do którego też aplikujemy. I mimo że - jak to przedstawił Pan radny - jest tu wysoka poprzeczka do pokonania, aby te środki zdobyć (4. konkurentów) widzimy duże szanse, ponieważ mamy silne argumenty. Nasz projekt ma wysoko ceniony walor integracyjny. Są i były też inne programy, np. civitas 1, w ramach którego -przypomnę - realizowaliśmy ulicę Świętojańską. Był to program realizowany pod przywództwem innego miasta. W obecnym programie - civitas 2 - Gdynia ma szansę zostać miastem wiodącym i - co za tym idzie - otrzymać większość środków. Są jeszcze inne programy i fundusze, do których można aplikować i do których aplikować będziemy. Nasz program wpisuje się dokładnie w strategię rozwoju UE, a to jest bardzo istotny argument.
Jeśli chodzi o pytanie Pana Czaplickiego, to przypomnę, że rada (jak sądzę z udziałem Pana radnego) przyjęła studium uwarunkowań rozwoju Gdyni i w nim jest przewidziana komunikacja szynowa łącząca centrum miasta z przyszłymi dzielnicami mieszkaniowymi Gdyni - Zachód. Czy to będzie tramwaj - tego jeszcze nie wiemy. Zapis w studium jest dosyć otwarty. Mówi się o transporcie szynowym, ponieważ przypisuje mu się znacznie większą przepustowość przy stosunkowo niskich kosztach. Wyliczając determinanty nie sposób było pominąć ten zapis.

Andrzej Bień - pytanie do Pana Wyszomirskiego: piszemy, jakie są przewidziane determinanty i jaki jest model rozwoju. Jest tam mowa o udziale komunikacji publicznej - 75%. Rozumiem, że idziemy trochę w odwrotnym kierunku proponując 50 %. Czy są jakieś prognozy jaki będzie udział komunikacji publicznej w perspektywnie 2013 roku, a jeśli będzie bliski 75 %, to czy wpłynie to na poziom dotacji?

Andrzej Czaplicki - nie wszystkie zapisy są tu jasne i jednoznaczne. Podobnie rzecz się ma z niektórym zapisami w studium.

O. Wyszomirski - podział zadań przewozowych jest podziałem modelowym i w żadnym z krajów europejskich nie udało się takiego podziału uzyskać (75 do 25 %). Będziemy się przyglądać polityce transportowej w poszczególnych miastach UE. Oczywiście można taki wzorcowy podział uzyskać stosunkowo szybko, ale przy prowadzeniu restrykcyjnej polityki w odniesieniu do transportu prywatnego (np. w zakresie opłat parkingowych). Jest natomiast próg, poniżej którego spadek udziału transportu zbiorowego byłby bardzo niebezpieczny. Za ten próg przyjęliśmy właśnie 50 %. Będziemy się starali nie popełniać błędów innych miast w tym zakresie. Jeśli udział transportu publicznego będzie stosunkowo duży, to dotacje będą mniejsze, ponieważ zapewni to wysokie przychody. Wszelkiego rodzaju ulgi będą musiały być dotowane. Czynnikiem, który wymusi wzrost dotacji będzie konieczność wyrównania zarobków w odniesieniu do kierowców krajów UE.

St. Taube - chwała Panu Prezydentowi, że szybko zareagował na możliwość pozyskania środków z UE. Skorzysta na tym przede wszystkim pasażer.

Marcin Wołek - myślę, że ten projekt w istotny sposób przybliża nas do rozwoju komunikacji trolejbusowej. Ma on nie tylko walory ekologiczne, ale także w pozytywny sposób przyczyni się do kształtowania wizerunku miasta. W Polsce są tylko 3 miasta, które mają komunikację trolejbusową. Cieszę się, że jest wśród nich Gdynia. Taka forma komunikacji występuje też w Stanach Zjednoczonych, Austrii, a zwłaszcza w Szwajcarii. Wiele miast europejskich myśli o wprowadzeniu tego rodzaju komunikacji. Środki, o których mówił Pan Taube, są określane nie w złotówkach lecz w EURO i dotyczą Warszawy oraz Dolnego Śląska.

UCHWAŁA NR XVII/366/04 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia "Programu rozwoju transportu publicznego w Gdyni" została przyjęta jednogłośnie /24/.


Ad 5.
Przewodniczący Komisji Strategii i Polityki Gospodarczej, radny M. Wołek, informował: - Odbyło się 14 posidzeń, w tym jedno wyjazdowe. Komisja zaopiniowała 116 projektów. Zajmowaliśmy się aktualizacją strategii, gospodarką mieszkaniową w tym problemem administrowania budynkami komunalnymi, kulturą i marketingiem miasta. Wiceprzewodniczącą komisji została radna J. Roszczynialska. Wspiera komisję radny A. Bień, jako genius locsis. Biorą też udział w posiedzeniach naszej komisji eksperci.


Ad 6.
Stanisław Szwabski- w związku jest prowadzona debata na temat nowego modelu funkcjonowania gospodarki odpadami, szczególnie w zakresie segregacji i selektywnej zbiórki. Związek ocenił, że nastąpił moment, w którym dotychczasowy model uległ wyczerpaniu. Zbadano projekty pilotażowe i z tego wyciąga się wnioski. Są też w tej materii nowe rozwiązania ustawowe nakładające nowe obowiązki szczególnie na firmy wywozowe. Wyczerpują się dotychczasowe źródła finansowania (szczególnie gminne). Opłaty obciążające mieszkańców także wzrosły, a nie są oni skłonni do ponoszenia większych wydatków w tym zakresie. Odnotowuje się też fakt mniejszych wpływów do Funduszu Ochrony Środowiska wykorzystywanych na te cele. Obserwujemy też nieszczelność dotychczasowego systemu - unikanie opłat. Stwierdzono niską efektywność organizowanych zbiórek odpadów niebezpiecznych. Przeprowadzane analizy idą w 2. kierunkach: możliwości wprowadzenia powszechnej opłaty na zagospodarowywanie odpadów stałych i to rozwiązanie wymagałoby zorganizowania referendum (związek zamierza nawiązać kontakt z tymi miastami, które takie procedury wszczynają, jak np. Kraków) oraz wybrania w drodze przetargu firm, które obsługiwałyby w tym zakresie poszczególne gminy. Dany obszar mogłaby obsługiwać tylko jedna firma zakontraktowana przez Miasto. To drugie rozwiązanie ma wiele korzystnych aspektów. Sam ustawodawca przewiduje wprowadzenie takiego modelu. Występują tu jednak problemy prawne, ponieważ ustawodawstwo nie jest dostatecznie precyzyjne. Jaka decyzja będzie podjęta - to będzie zależało od samorządów wszystkich należących do związku gmin.


Ad 7.
Jak przypomniał Przewodniczący RM, radni otrzymali od Sekretarza Miasta informację o dotychczas złożonych interpelacjach.
Na ręce Przewodniczącego interpelacje nie wpłynęły.


Ad 8.
Przewodniczący Komisji Statutowej, radny Marek Łucyk informował: - Na wniosek Przewodniczącego RM komisja zapoznała się z szeregiem opinii prawnych dotyczących stosowania artykułu 24 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzając, że nie daje to możliwości sformułowania jednoznacznego wniosku. Sankcje przewidziane są jedynie w przypadkach jednoznacznego naruszenia prawa. W takim przypadku podjęcie określonych kroków miałoby jedynie charakter interpretacji prawnej, a takie działanie byłoby sprzeczne z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego mówiącym, że kwestie te muszą być uregulowane przez ustawodawcę szczegółowo. Wobec powyższego komisja odstąpiła od procedowania nad przedmiotową kwestią - dosłowne brzmienie stanowiska komisji jak w załączniku.

Jolanta Roszczynialska - chcę przedstawić mój pogląd nawiązując do publikacji prasowych. Sprawa dotyka dotkliwie i przykro niektóre osoby z naszego grona. Jako prawnik stawiam naszemu parlamentowi zarzut (z pełną świadomością skutków dla mnie) naruszenia Konstytucji, w nawiązaniu do art. 24 "f" ustawy o samorządzie. Krótko to uzasadnię: w naszym kraju obowiązuje hierarchiczny system prawa, gdzie konstytucja jest lex superior i to zobowiązuje do jej bezwzględnego stosowania przez wszystkie organy państwa. Artykuł 7 mówi wyraźnie, że Konstytucję należy stosować wprost. Konstytucja mówi, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i gwarantuje wszystkim podstawowe wolności. A są to przede wszystkim dobra prywatne. Tymczasem co robi sejm? Wydaje przepisy (art 24f), które są nieczytelne i niejednoznaczne i które prowadzą do zamieszczania takich właśnie artykułów w prasie i takich pism oraz dyskusji. Proszę nie traktować mojej wypowiedzi tak, że myślę o tym, żeby to były łagodne przepisy. Nie. W państwie prawa obowiązują jednak - wywodząc to z filozofii starożytnej, przede wszystkim rzymskiej - dwie podstawowe klauzule: "twarde prawo, ale prawo" oraz "prawo powinno być sztuką słuszności i dobra". Prawo nie może być takie, że każdy może je rozumieć jak chce i umie.
Stojąc tu przed Państwem apeluję do Sejmu i naszych w nim przedstawicieli o stanowienie takiego prawa jak należy i o szanowanie nas jako obywateli.

Adam Borkowski - w pełni popieram stanowisko radnej Jolanty Roszczynialskiej. Będzie więc nas dwoje i ta kara pomiędzy nas niech się rozłoży. A. Borkowski - informuję Państwa i Pana Prezydenta, że otrzymałem odpowiedź na moją interpelację, nie jest to jednak odpowiedź na zadane przeze mnie pytanie. Bardzo proszę, aby Pan Prezydent osobiście zainteresował się tą kwestią. Odpowieź jakiej mi udzielono jest trochę żenująca.

Stanisław Szwabski - zbliża się termin wypełnienia deklaracji majątkowych. Druki są do odebrania w biurze rady. Przypominam, że ostatecznie należy tego dokonać do końca kwietnia, ale proszę już teraz o zainteresowanie się tą sprawą tak, aby nie robić tego w ostatniej chwili ryzykując popełnienie błędów.


Ad 9.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.


Ad 10.
Termin kolejnej sesji RMG: 24 marca b.r.; godz. 12.


Ad 11.
Zakończenie obrad XVII Sesji ogłosił Przewodniczący rady, dr Stanisław Szwabski.


Na podstawie stenogramu opracowała i zredagowała: Zofia Wnuczko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Data udostępnienia informacji: 25.02.2004